DÖNEM : 20 CİLT : 52 YASAMA YILI : 3

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

85 inci Birleşim

5 . 5 . 1998 Salı

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – İstanbulMilletvekili Algan Hacaloğlu’nun, toplumda ve üniversitelerde artan şiddet uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar’ın cevabı

2. – Ordu Milletvekili İhsan Çabuk’un, Karadeniz’in kirliliği ve Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın sorunları ile alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın cevabı

3. – İstanbulMilletvekili M. Cevdet Selvi’nin, POAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve DevletBakanı Güneş Taner’in cevabı

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Tunus’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan’ın vekâlet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1445)

2. – Ermenistan Cumhuriyetine (Rusya-Federasyonu) gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’e, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1446)

3. – Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’ya gidecek olan DevletBakanı Burhan Kara’ya, dönüşüne kadar, DevletBakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1447)

4. – Fransa ve Norveç’e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, DevletBakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1448)

5. – Tataristan Cumhuriyetine (Rusya Federasyonu) gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, DevletBakanı Işılay Saygın’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1449)

6. – Tunus’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1450)

7. – Tunus’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar,DevletBakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1451)

8. – Tunus’a gidecek olan KültürBakanı M. İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1452)

9. – Tunus’a gidecek olan Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’a, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1453)

10. – TBMM Başkanvekili ve Partilerarası Uyum Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan Başkanlığında Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyetini ziyaret edecek heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1454)

11. – TBMM Başkanlık Divanınca, Gürcistan Parlamento Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1455)

12. – TBMM Başkanlık Divanınca, Ürdün Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1456)

13. – (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1457)

14. – İzmir Milletvekili Gencay Gürün’ün (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/339)

15. – Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve TurizmKomisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/340)

16. – Konya Milletvekili M. Necati Çetinkaya’nın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/341)

17. – TBMM Başkanının İtalya Meclis Başkanının davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1458)

18. – Başbakan A.Mesut Yılmaz’ın, Özbekistan ve Kırgızistan’a yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekillerine ilişkinBaşkanlık tezkeresi (3/1459)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Erzincan İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251)

2. – Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252)

3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 22 arkadaşının, irtica kavramının mahiyetinin anlaşılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253)

4. – Erzincan Milletvekili TevhitKaraya ve 30 arkadaşının, yeni üniversite kurulması yönündeki taleplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254)

5. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, üniversitelerde kılık kıyafet uygulamalarının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255)

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Genel Kurulun 5.5.1998 Salı günkü çalışma süresine ve aynı birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

2. – (9/18) ve (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1. – Genel Kurulun 6 Mayıs 1998 Çarşamba ve 7 Mayıs 1998 Perşembe günkü çalışma saatleri ile 6 Mayıs 1998 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin ANAP, DSP ve DTP Gruplarının müşterek önerisi

V. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Dilekçe ve (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

B) SAYIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇİM

1. – Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve DevletBakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/4711)

2. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve DevletBakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/4723)

3. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı BurhanKara’nın yazılı cevabı (7/4724)

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve DevletBakanı Eyüp Aşık’ın yazılı cevabı (7/4726)

5. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve DevletBakanı Mehmet Batallı’nın yazılı cevabı (7/4730)

6. – AfyonMilletvekili İsmet Attila’nın, Mahallî İdarelere Yardım Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4755)

7. – Kayseri Milletvekili Recep Kırış’ın, küçük çiftçilerin vergi muafiyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4756)

8. – KaramanMilletvekili Zeki Ünal’ın, küçük çiftçilere uygulanan gelir vergisi muafiyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4781)

9. – SiirtMilletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, genel nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin sorusu ve DevletBakanı MehmetBatallı’nın yazılı cevabı (7/4783)

10. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kalkınma Bankasının ilan panosuna asılan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait basın bültenine ilişkin sorusu ve DevletBakanı MehmetSalih Yıldırım’ın yazılı cevabı (7/4794)

11. – BalıkesirMilletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın, Balıkesir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4846)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 5 Mayıs 1998 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.26’da son verildi.

 

Uluç Gürkan

Başkanvekili

Hüseyin Yıldız Ünal Yaşar

Mardin Gaziantep

Kâtip Üye Kâtip Üye

Ali Günaydın

Konya

Kâtip Üye

 

 

 

No : 128

 

II. – GELEN KÂĞITLAR

1.5.1998 CUMA

Teklifler

1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 21 Arkadaşının; 2.5.1972 Tarih ve 1586 Sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun”un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1157) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1998)

2. — Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin ve Siyasi Parti Gruplarını Temsilen 12 Milletvekilinin Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/1158) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.4.1998)

Tezkereler

1. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1443) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1998)

2. — Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1444) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.1998)

Sözlü Soru Önergeleri

1. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

2. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Mavi Akım Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

3. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, bir korgeneralin T.H.K’da yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

4. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, T.H.K’nun uçak üretimi için müflis bir İngiliz firmasıyla anlaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

5. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, T.H.K’nun 1. Dünya Hava Olimpiyatları organizasyonuna talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

6. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, T.H.K’nun satın aldığı iki adet uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

7. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Türk Hava Kurumu yönetimi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, eski bakanlara tahsis edilen araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4943) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

2. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun Hazineye olan borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi (7/4944) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

3. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Ankara Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4945) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Dinek Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4946) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Demiryurt Köyünün köy konağı ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4947) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

6. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Demiryurt Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4948) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Değirmen Köyünün beton sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4949) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Damlapınar Köyünün ilkokul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4950) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Damlapınar ve Başkışla köylerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4951) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Akpınar Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4952) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Adaköy’ün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4953) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Ağaçyurdu köyünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4954) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Demiryurt Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4955) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Çakırbağ Köyünün içme suyu deposu ve şebekesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4956) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Cerit-Özdemir ve Ağaçyurdu köy yollarının yapım ve onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4957) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

16. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Demiryurt Köyünün köy konağı ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4958) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

17. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Avlağı Köyünün içme suyu deposu ve su dağıtım şebekesi sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4959) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Aşağıakın Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4960) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Eğilmez Köyündeki hazine arazisinin köylülere dağıtılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4961) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

20. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Eğilmez ile Madenşehri köyleri arasındaki yola ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4962) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

21. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Turgut Özal suikastıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4963) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

21. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Bakanlıkça soruşturulmasına onay verilmeyen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4964) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

23. — İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, personelin üye olabileceği dernekler konusundaki tebliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4965) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

24. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Başyayla-Üzümlü köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4966) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

25. — Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek İlçesinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4967) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

26. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu’nun, A.B.D.’ne seyahatte bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4968) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

27. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu’nun, eski bir bakanın Vakıfbank’a ait taşıtı kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4969) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

28. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, Balıkesir’in bazı ilçelerinde sel felaketinden zarar gören vatandaşlara Afet Fonundan yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4970) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

29. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, Mahalli İdareler Fonundan yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4971) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

30. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, İl Özel İdareleri Payı Fonundan yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4972) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

31. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, sınır ticareti yoluyla yurda kaçak motorin sokulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4973) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

32. — İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, koruma kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ve görevden alınan üyelere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4974) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.19989

33. — Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy’un, Tokat Bayındırlık ve İskan Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4975) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Çimenkuyu Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4976) (Başkanlığa geliş tarihi:30.4.1998)

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Dağkonak Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4977) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Çukur Köyünün içme suyu deposuna ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4978) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

37. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Ayrancı -Üçharman Köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4979) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

38. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Yuvatepe köy yoluna ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4980) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

39. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Bucakışla Köyünün su ve kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4981) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

40. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Burunoba Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/4982) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

41. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Sayıştay üyeliğine aday olan bir personel hakkındaki iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4983) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1998)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinde görev yapan bazı personele ve yönetim kuruluna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4586)

2. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Tansu Çiller ve eşinin Mal Varlıklarını Araştırma Komisyonuna yurtdışı para transferleriyle ilgili belge verip vermediğine ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi (7/4595)

3. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, kapatılan bazı bankaların verdikleri kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) yazılı soru önergesi (7/4596)

4. — Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Trabzon ve Rize’deki belediyelere Acil Destek Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4599)

6. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun,THY’nin tarifeli seferlerinde yolculara dağıtılan gazetelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4602)

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Fethullah Gülen’in Vatikan ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4607)

8. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, “Savarona” isimli yata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4608)

9. — Karabük Milletvekili Hayrettin Dilekcan’ın, bir firmaya hibe kredisi vermek istediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Işın Çelebi) yazılı soru önergesi (7/4612)

10. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Çevre eski Bakanı Ziyattin Tokar hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4614)

11. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4615)

12. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş’in, Kilis’in gayri safi yurtiçi hasılasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4616)

13. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Bolu Turban Abant işletmesinin bir firmaya usulsüz ödeme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4617)

14. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz’in, Bodrum’daki villasının manzarasını engelleyen bazı binaların belediye tarafından yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4621)

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, bazı rektörlerin mevzuata aykırı davrandıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4622)

16. — Kars Milletvekili Sabri Güner’in, valiliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4623)

17. — Konya Milletvekili Remzi Çetin’in, İller Bankasınca belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4624)

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bazı öğretim görevlilerinin ameliyatlardan kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4625)

19. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4626)

20. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Nilüfer İlçesi Kayapa Beldesi Belediyesince yapılan imar planına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4629)

21. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Osmangazi Şerafettin Paşa Camii çevre düzenlemesine ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/4630)

22. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi ilanı konusundaki Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4632)

23. — Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya’nın, M.G.K.’ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4646)

24. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Manyetik Kart Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649)

25. — Şırnak Milletvekili Bayar Ökten’in, mazot ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4657)

26. —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Turban Genel Müdürlüğünce açılan bir ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4658)

27. — Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, bir uyuşturucu kaçakçısının öldürülmesi için Hollanda’ya polis gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4660)

28. —İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, bazı Milletvekillerinin maruz kaldıkları şiddet olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4661)

29. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, terörle mücadeleye ve GAP projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4663)

30. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4664)

31. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Körfez krizinin neden olduğu ekonomik kayıplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4665)

32. — Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki şikâyet dosyasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4669)

33. — Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, İzmit-SEKA’nın bazı ünitelerinin özelleştirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4670)

34. — Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü’nün, inşaat ihalelerinin bir komisyon tarafından yapılacağı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4671)

35. — Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır’ın, bazı ihracatçı firmalara düşük fiyatla fındık satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4672)

36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak’ın, 2425 Sayılı Kanuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4675)

 

 

No : 129

5.5.1998 SALI

Rapor

1. — Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, Sızır Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/397) (S. Sayısı: 652) (Dağıtma Tarihi: 5.5.1998) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, memurlara ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

2. — Hatay Milletvekili Metin Kalkan’ın, Şemdin Sakık’ın ifadelerinin basında yeralmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

3. — İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, İstanbul-Beyoğlu’nda yapılan bir klip çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Işılay Saygın) sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

4. — İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı silah atış eğitimlerinin çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

5. — İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, İstanbul-Beyoğlu’nda yapılan bir klip çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

6. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, İtalya’dan ithal edilen makarnada domuz eti bulunduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

7. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Bakanlıkça öğretmen yetiştiren okullardaki öğrencilere verilen burslara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/989)(Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

8. — İçel Milletvekili Oya Araslı’nın, İçel Emniyet Müdürünün görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

9. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Beykoz Deri İşletme Fabrikasının Erzurum’a nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

10. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

11. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait fabrikalarda üretilen gübre miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Mavi Akım Projesi hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4984) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

2. — İstanbul Milletvekili Cevdet Selvi’nin, POAŞ’ın özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4985) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

3. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy’un, bir üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4986) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

4. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy’un, bir üniversite öğrencisinin şüpheli ölümüne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4987) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

5. — Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz’ün, Avcılar ve Atıcılar derneklerinde başvuru dosyası karşılığında ücret talep edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4988) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

6. — Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu’nun, T.M.O.’nun satın aldığı buğday miktarına ve fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4989) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

7. — Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener’in, kaçak inşaatlarla ilgili yıkım kararlarını uygulamayan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4990) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

8. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, İstanbul Üniversitesi’ne ait sosyal tesislerden kurumlar vergisi alınıp alınmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4991) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

9. — Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, kurban derilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4992) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

10. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Gaziosmanpaşa Kaymakamınca yayımlandığı iddia edilen kılık kıyafet genelgesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4993) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

11. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, köy yolları yapım çalışmaları için illere ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

12. — İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, Abdi İpekçi cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4995)(Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

13. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, teröre karışan sanık duruşmalarında yaşanan saldırı olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4996) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1998)

Meclis Araştırması Önergeleri

1. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Erzincan İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

2. — Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

3. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 22 arkadaşının, irtica tartışmaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1998)

4. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 30 arkadaşının, yeni üniversite kurulması yönündeki taleplerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.1998)

5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, üniversitelerde kılık kıyafet uygulamalarını bütün boyutlarıyla araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.1998)

Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri

1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal, Karaman-Merkez-Demiryurt Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 4.5.1998 tarihinde geri almıştır (7/4955)

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal, Karaman-Merkez-Demiryurt Köyünün köy konağı ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesini 4.5.1998 tarihinde geri almıştır (7/4958)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1. — Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un, RTÜK. tarafından Didim ve Kanlıca’da villa ve daireler satın alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4677)

2. — İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, bir şahsın kırmızı bültenle aranmak üzere Interpol’e yapılan başvuruya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4678)

3. — Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırlı’nın, sekiz yıllık temel eğitim okul inşaatları için açılacak ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4679)

4. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş’in, vergi reformu ve enflasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4682)

5. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş’in, islamcı sermaye kavramına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4683)

6. — Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684)

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunu personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687)

8. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe’nin, sera üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4689)

9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Türkiye-A.B. arasındaki gümrük birliğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4691)

10. — İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, Mersin hurdacılar sitesinin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4692)

11. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4693)

12. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4694)

13. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4695)

14. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4696)

15. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4698)

16. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4699)

17. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4701)

18. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4704)

19. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4705)

20. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Salih Yıldırım) yazılı soru önergesi (7/4716)

21. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/4718)

22. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ahat Andican) yazılı soru önergesi (7/4720)

23. — Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, özel okul ve dershanelerin bir heyet tarafından denetlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4729)

24. — Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan’ın, Çorum İl Sağlık Müdürlüğünde hacı adaylarından zorunlu bağış toplandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4732)

25. — Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan’ın, bazı spor klüplerinin isim ve amblemi kullanılarak piyasaya sürülen alkollü içeceklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4733)

26. — Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan’ın, Boğazkale İlçesi ve Alacahöyük Beldesinde turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4734)

27. — Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısını protesto eden memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4735)

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

5 Mayıs 1998 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza başlıyoruz.

2-3 Mayıs günü Bolu’da üniversitede okuyan Tuncelili bir gencin hunharca bir saldırıya uğraması sonucunda katledilmesini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum; zamanında haberdar olmadık.

Bu ülke bizimdir, bu ülkede barış içinde yaşamak zorundayız. İnsanların düşünceleri, inançları farklı olabilir; ama, birtakım çevreler bu memlekette barışı bozarak, insanları birbirine düşürerek, öldürerek ne politik bir yarar beklemelidir ne de barışı bozma yolunu tercih etmelidir. Bunu tercih edenler, bu yola gidenler, bu ülkeye en büyük ihaneti yapıyorlar; o gençler de şunu bilmeli ki, kendileri, maşalığını yaptığı bazı çevrelerin menfaatlarına belki fayda sağlayabilirler; ama, geleceklerini çok büyük sıkıntıya sokarlar.

Bu olaydan dolayı duyduğum üzüntü gerçekten çok büyük; milletimizin de duyduğu üzüntü çok büyük. Artık, yeni yeni çete odaları oluşturularak gençleri birbirine düşürmememiz lazım.

Bir de -tabiî, ben Tunceli Milletvekiliyim- maalesef, Tunceli’de insanlarımız o kadar zor şartlarda yaşıyor ki... Halkımızın üzerinde bir gıda ambargosu var, insanlarımız gıda alamıyor; hayvanlarımız yaylalara çıkamıyor; yayla yasağı getiriliyor. Gençlerimiz üniversitelere gidiyor, üniversitelerde öldürülmeye çalışılıyor. Yani, hakikaten çok zor bir durumdayız, ne yapacağımızı da şaşırıyoruz. Kusura bakmayın; belki usulü aşarak bir iki şey söylemek zorunda kaldım. Tuncelili gençler işte dağa gitmiyor, gencimiz dağa çıkmadı, gidip de silahlı eylemde bulunmadı; üniversiteye gidiyor, üniversitede okuyor. Acaba, bazıları bazı çevreler “yahu niye üniversitede okuyorsun; git dağda polisi, askeri şehit et” bundan mı umut bekliyorlar? Gerçekten çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Özellikle, insanlarımız üzerinde kurulan, bu baskının giderilmesini, orada yaşayan insanlarımıza yaşama koşullarının, hakça yaşama koşullarının, barış içinde yaşama koşullarının sağlanmasını diliyorum. Bu sözleri söylediğim için de arkadaşlarımdan özür diliyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

Üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, toplumda ve üniversitelerde artan şiddet uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar’ın cevabı

BAŞKAN – Gündemdışı birinci sözü, toplumda ve üniversitelerde artan şiddet uygulamaları konusunda söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu’na veriyorum.

Buyurun Sayın Hacaloğlu.

Süreniz 5 dakika.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, Tunceli’de köy ve mezraların yüzde 70’i boşaltılmış vaziyette. Tunceli’de uzun bir zamandır gıda ambargosu uygulanıyor. Tunceli’den, Pertek’ten Bolu’ya gelip, beş yıldır Bolu’da yükseköğrenimini tamamlamak için çaba sarf eden, biraz evvel Sayın Başkanın dediği gibi, Tunceli’de, sayısı çok olmamakla beraber, dağa çıkma tercihi yerine; İç Anadolu’da, Bolu’da toplumla kaynaşıp, eğitimi yeğleyen bir gencimiz, Kenan Mak, cumartesi gece yarısından sonra, pazar sabahı saat 00.30’da -basında, medyada, gazetelerde gördüğünüz, okuduğunuz gibi- altından geçmekte olduğu Ülkücü Dergisi temsilciliğinden çıkan 20’yi aşkın, liseli ve üniversiteli olduğu belirtilen gencin saldırısıyla altı yedi yerinden bıçaklanıyor ve yaşamını yitiriyor. Bu olayla, Bolu’da, ilk kez üniversiteli kanı akıyor. Biz bunu geçmişte çok gördük; 1980 öncesinde, 1980 sonrasında gençlerimizin, üniversitelilerimizin radikal siyasetin kulvarlarında nasıl tüketildiklerini gördük; ama, ne yazık ki, ülkemizin geniş bir coğrafyasında, zaten, 1984’ten günümüze yaygın bir terör ve terörle mücadele sürecinde, 25 bin yurttaşımız, insanımız yaşımını yitirirken, diğer yandan kentlerde bir başka şiddet, bir başka terör olgusunun giderek yeşermekte olduğunu görmek, hepimizi, bu ülkenin barışına, bu ülkenin huzuruna, bu ülkenin demokrasisine ve bütünlüğüne duyarlı olan herkesi derinden yaralamakta.

Olay, ciddî. Olay, dün, İstanbul Üniversitesi Avcılar kampusunda; İstanbul’da, İstanbul Üniversitesinde ve Marmara Üniversitesinde, bu yıl ocak ayında Malatya Üniversitesinde olan, kurulan senaryoların benzeri. Bazı gençlerimiz, Türkiye’de şiddetin yeşertilmek istendiği, radikalizmin tutunabilmek için kendine alan aradığı bir ortamda, kendine bulaştırdığı, şiddete çektiği gençlerimizle ülke karanlığa doğru taşınıyor.

Kenan Mak, İzzet Baysal Üniversitesinde okuyordu, İzzet Baysal Caddesinde ülkücülerin şiddeti altında öldürüldü ve İzzet Baysal Devlet Hastanesinin soğuk morgunda Tunceli’ye götürülmek üzere bekletildi. Zannediyorum ki, bu sürece, bu olguya, hayırsever, yurtsever yurttaşımız İzzet Baysal en çok üzülecek olanımızdır.

Değerli arkadaşlarım, sürem çok kısa; ama, şunu da belirteyim: Ben Bolu’daydım pazar günü; altı saat rektörle, emniyet yetkilileriyle, öğrencilerle görüştüm. Durum açık. Durum, bir süredir üniversitede estirilen bir baskının sonucu. Daha evvel tabancayla yakalanmış olan ülkücü gençler konusunda, toplu soruşturma talepleri konusunda duyarsız kalanların, herhalde, bugün, gelinen noktada bir nebze payları vardır diye düşünüyorum. Radikal sağın yükseldiği ortamda, biliniz ki, huzur, içbarış ve hukuk devleti geriler. Türkiye, yıllardır bu sendromu yaşıyor ve bu sendrom aşılmalı. Türkiye’ye hâkim olan çeteleşmeye, faili meçhul cinayetlere, illegal gücün gücünün devletle özdeşleştirilmesi sürecine son vermeliyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu, süreniz bitti; eksüre veriyorum; buyurun efendim, tamamlayın.

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Hatun Mak, öldürülen Kenan’ın annesi; cenaze kaldırılırken, canını kaybetmiş, oğlunu kaybetmiş, içi yanıyor; ancak, diyor ki: “Devlet, ülkücü çetelere göz yumuyor. Devlet bunları korudukça, oğlumun katillerinin ceza alacağını sanmıyorum.” Doğrudur, yanlıştır; ama, bundan hepimizin ders alması lazım. Eğer, bir ana, oğlunu gömerken bunları söylüyorsa, hangi saikler, hangi ortam o acılı insanımızı buna sevk ediyor düşünmeliyiz. Bu kin, bu nefret bitmelidir. Sevgi ve insana saygı ortamında gençlerimizi buluşturmalıyız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, ülkücü olayının üstüne gitmek hepimizin sorunudur. Bu konuda açılacak bir Meclis araştırmasına destek vereceğinizi umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu.

Sayın Taşar, buyurun efendim.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu’nun, toplumda ve üniversitelerde artan şiddet uygulamaları hakkında yapmış olduğu gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, söz almış bulunuyorum; öncelikle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemiz, uzun yıllardır, çeşitli mihrakların yarattığı bir terör baskısı altında bulunmaktadır. Bu terör olaylarını tahlil ettiğimiz zaman, arkasında, ülkemizin, içinde bulunduğu bölgede, demokrasiyi, ekonomik kalkınmayı ve istikrarı bir arada götürmeyi başaran yegâne ülke olmasından dolayı, sahip olduğu gücü kırmak isteyen odakların bulunduğu görülmektedir.

Bölgesinde güçlü, dünyada etkili bir Türkiye’yi, kendi menfaatları karşısında tehdit olarak gören çeşitli mihraklar, tarih boyunca, her vesileyle, ülkemizdeki dengeleri bozmaya çalışmışlardır.

Cumhuriyetimizin, köklü bir tarih ve zengin bir medeniyete sahip Anadolu üzerinde kurulmuş olmasından dolayı sahip olduğumuz kültürel, etnik ve dinî inanç farklılıkları, bu mihraklarca, daima, çatışma aracı haline getirilmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet tarihimiz, bu sonuçsuz çabaların örnekleriyle doludur. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, yeni kurulan dengeler tartışmaya açılmaya çalışılmıştır. Daha sonra, 1960’lı ve 1970’li yıllarda, gençlerimiz, sağ ve sol ayırımıyla birbirine düşürülmeye çalışılmış, 1970’li yılların sonları ile 1980’li yıllar boyunca, düzmece Ermeni iddiaları arkasında ASALA terörüne muhatap olan milletimizin, bu tahriklerden yılmadığı görülmüş ve daha etkili bir yöntem olarak, PKK terör örgütü ortaya çıkarılmıştır. Devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin sağduyulu tavrı karşısında, bölücü eşkıya çetesi olan PKK da, bugün itibariyle, bitme noktasına gelmiştir; ancak, biraz önce bahsettiğim tezgâh devam etmektedir. Bu defa hem vatandaşlarımız arasında inanç ve mezhep ayrılıkları istismar edilmeye çalışılmakta hem de üniversitelerimizde 12 Eylül öncesi oynanan senaryolar tekrarlanıp, gençlerimiz birbirine düşürülmeye çalışılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, dünyada eğitimsiz kalkınabilmiş tek bir ülke yoktur. Günümüzde, bilgi birikimi sermaye birikiminden daha fazla önem arz etmektedir. Bu nedenle, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 21 inci Yüzyıl Türkiyesini sevk ve idare ederken, ihtiyaç duyacağı en önemli unsurlardan birisi olan güçlü eğitim alma şansının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Üniversitelerimizde eğitim ve öğretimin güçlenmesi, gençlerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı, güçlü ve zinde durumda olmaları ve her açıdan güven ve huzur içerisinde bulunmaları en büyük amacımızdır. Bu yönde, gerek Hükümetimiz gerek güvenlik güçlerimiz gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluşlar canla başla görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Bu çabaların sonuçları ortadadır. Her yıl bir kâbus gibi geçen 1 Mayıs kutlamaları, bu yıl, alınan tedbirler sayesinde -birkaç olay dışında- huzur içerisinde gerçekleştirilmiştir. İstanbul İlimizde, kime hizmet ettiği bilinmeyen bazı illegal unsurlar, her zamanki tahrikkâr tutumları içerisinde güvenlik güçlerine karşı saldırıya geçmiş ve Şişli Abide-i Hürriyet Meydanında kutlama yapan işçilerimizin arasına girip, terör havası estirerek kan dökmeye çalışmışlardır; ancak, güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirler ile sağduyulu tavırları karşısında, bu grup, tutunamayıp dağılmak zorunda kalmıştır. Vatandaşlarımızın evlerini, işyerlerini ve araçlarını tahrip eden, polisimize taş ve sopalarla saldıran bu kişilerden, 262’si İstanbul’da olmak üzere, toplam 327’si gözaltına alınmış; 46’sı güvenlik görevlisi, 50’si gösterici olmak üzere, 96 kişi yaralanmıştır.

1 Mayısta her yıl yasaları çiğneyip, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmek suretiyle, kanun hâkimiyetini ve kamu düzenini ortadan kaldırmaya çalışan yasadışı örgütler, bu defa, devletin kararlı ve isabetli tutumu karşısında tutunamamış ve kan dökmeyi başaramamıştır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Bazı çevrelerde, demokratik rejimlerde herkesin her istediğini yapması gibi kanaat bulunmakla beraber, bu kanaat yanlıştır. Bu kanaat, insanı, ister istemez, demokratik rejimlerde ilkelerin, plan ve prensiplerin geçerli olmadığı; herşeye bir keyfîliğin hâkim olması gerektiği intibaına sevk eder. Oysa, demokratik düzenlerde, istisna işlemlere, ayrıcalık yaratan davranışlara yer yoktur. Önceden onaylanmış hukuk düzenine ve kanunlara herkes uymalıdır. Hukuk, herkes için vardır. Şiddete, tahribata, tedhişe, anarşiye maruz kalma durumunda olan vatandaşın, can ve mal emniyeti ile diğer temel hak ve hürriyetleri de hukukun ve devletin koruması altındadır. Bu görevi yerine getirebilmek amacıyla, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, bütün devlet kurumları canla başla çalışmaktadırlar.

Bu çabaların bir sonucu olarak, bir önceki yıla nazaran, 1997 yılında, PKK bölücü terör olaylarında yüzde 26, aşırı sol eylemlerinde yüzde 23, aşırı sağ eylemlerindeyse yüzde 20’lik bir azalma meydana gelmiştir.

Başta, Şemdin Sakık olmak üzere, PKK’nın elebaşları, güvenlik güçlerince yakalanıp, Türk adaletine teslim edilmiştir. Şu anda, gerek yurt içinde gerek yurt dışında, bölücü eşkıyanın kalıntıları temizlenmektedir. Ülkede kanun ve nizam hâkimiyeti sağlanmıştır. Bu ortamın devam etmesi için hepimize görevler düşmektedir. Türkiye, artık, terörle mücadelede, ne zaman ne de kaynak harcamalıdır diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, aslında, terörün en yoğun olduğu bölgenin milletvekiliyim. Oraya her gittiğimde, gençlerime diyorum ki: “Gençler, silah alıp da dağa çıkan her genç, kendi soyunu bitirmeye gidiyor. Rica ediyorum, gitmeyin, okuyun. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisine, her zeminde gelin; meşru zeminler içinde mücadele edin, demokrasiyi yerleştirin.” Ama, gelip de, büyük şehirlerde okuyan insanlar böyle haksız katliamlara maruz kalırlarsa, biz de zor duruma düşüyoruz.

Onun için, her katliamın, her öldürmenin üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve herkesin, acımasız ve tarafsız olarak gitmesini diliyorum ve Kenan Mak’ın anasına da şöyle seslenmek istiyorum: Ben inanıyorum, Türkiye’de adalet vardır; oğlunun kanı yerde kalmayacaktır ve adalet, onu katledenlere gerekli cezayı verecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum.

2. – Ordu Milletvekili İhsan Çabuk’un, Karadeniz’in kirliliği ve Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın sorunları ile alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması ve DevletBakanı Eyüp Aşık’ın cevabı

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, ikinci gündemdışı söz, Karadenizin kirliliği, Karadeniz insanlarının sorunları konusunda gündemdışı söz isteyen, Ordu Milletvekili Sayın İhsan Çabuk’a verilmiştir.

Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

İHSAN ÇABUK (Ordu) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadenizin kirliliği ve Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın sorunlarını dile getirmek için söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, en bereketli denizlerimizden biri olan Karadeniz canlılığını yitiriyor. Yakın zamana kadar, dünyanın en zengin, konum ve yapı olarak en ilginç denizlerinden biri olan; ancak, kirlenerek ölü denizler arasında yer alan, beş ülkeye ekonomi, ticaret alanında hizmet veren Karadeniz can çekişiyor.

Karadeniz her geçen gün biraz daha kirlenmekte, barındırdığı canlı türlerinin çoğunu kaybetmekte, çevre kirliliğinin tehdidi altında bulunmaktadır. Karadenize, yılda 40 bin tonun üzerinde yakıt, gübre ve cıva atığı dökülmektedir. Bu zehirli maddelerin çoğunun Tuna Nehri yoluyla geldiği tespit edilmiştir.

On gün önce, Ordu’nun Perşembe İlçesi Çeşmeönü mevkiinde, yine aynı gün, Ordu’nun Fatsa İlçesi Bolaman Beldesinde, Fransızca etiketi olan, kimyasal atıklı 2 varil denizden çıkarılmıştır. Bu variller, numunesinin alınması için Hıfzıssıhha Enstitüsüne bir kuryeyle gönderilmiş, olay, Çevre Bakanlığımıza da bildirilmiştir. Ordu halkı, ilgiyle sonucu beklemektedir.

Değerli milletvekilleri, Karadenize dökülen bu atıklar, balıkları yok ettiği gibi, balıkların besin kaynaklarını da yok etmektedir. Karadenizi bu kirlilikten kurtarmak için çeşitli öneriler ileri sürüldüğü ve paneller düzenlendiği halde, her nedense, gerekli tedbirler alınmıyor. Bu kirliliğin devam etmesi halinde, on yıl sonra, Karadenizin, ölü deniz haline geleceğine inanıyorum. Karadenizin çoğu bölümünde canlı varlık yaşayamaz durumu gelmiştir.

Sayın milletvekilleri, Karadeniz kıyı şeridinde yaşayan insanlarımızın çoğu, geçimini, balık ve deniz ürünlerine bağlamıştır. Bu insanlarımıza, destek verip, yardımcı olmamız gerekmektedir. Öncelikle, atıkların, nehirler vasıtasıyla -başta Tuna Nehri olmak üzere- Karadenize dökülmesini önlemeliyiz. Yeni bir yüzyıla gireceğimiz şu günlerde, şehirlerin kanalizasyon atıklarının, sanayi tesislerinde arta kalan atıkların denize akıtılmasına engel olmalıyız. Arıtma tesisi olmayan fabrikalara ruhsat verilmemesinin doğru olacağına inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, Karadeniz insanı, vatanseverdir, hamiyetperverdir; her zaman, devletinin, milletinin, bayrağının yanında yer almıştır; bütün siyasî partiler bunu bilmekte ve böyle düşünmektedir. Karadeniz insanı, vatanı için, milleti için canını verir; genç yaşta vermiş olduğumuz şehitlerimiz, bunun ispatıdır. Karadeniz Bölgesinde, başta seçim bölgem Ordu olmak üzere, şehir ve köy nüfusu, son sayımlarda görüldüğü gibi, giderek azalmaktadır; köyler ıssız, okullar öğrencisiz kalmıştır. Buna rağmen, Karadeniz halkının, devletinin, milletinin menfaatına, onur ve haysiyetine toz kondurmak hatırından dahi geçmez.

Değerli milletvekilleri, Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlandı, ihalesi yapıldı. Karadeniz Bölgesinde bazı illerimiz, kalkınmada öncelikli sıraya alındı. Kapsamlı teşvik tedbirleri uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Bu kararların yanı sıra, Karadeniz Bölgesinin iktisadî gelişmesi yönünden, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına önemli görevler düşmektedir. Karadeniz Bölgesinde -başta Ordu olmak üzere- yatırım yapacak müteşebbislerimiz, Karadeniz ticaret ve kalkınma bankasının bir an önce faaliyete geçmesini beklemektedirler.

Gerek Karadeniz Bölgesi ve gerekse Ordu, ulaşım imkânları bakımından, Türkiye’nin ihmal edilmiş bölgeleri arasında yer almaktadır. Ordu, bir kıyı şehri olmasına rağmen, deniz ulaşımından istifade edememektedir. Liman hizmeti hemen hemen yok gibidir. Ulaşım yetersizliği, Ordu ekonomisini ve buna bağlı olarak, Ordu turizmini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ordu, tabiî güzellik olarak, Türkiye’nin sayılı illeri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, kısa adı Or-Gi olan Ordu Giresun Havaalanının, Ekim 1997’de ihalesi yapılan Karadeniz duble karayolunun tamamlanması, Ordu Efirli Balıkçı Barınağının limana dönüştürülmesi, 1998 yılı içerisinde Ordu fen edebiyat fakültesinin faaliyete geçirilmesi, Ordu Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santralı projesinin tamamlanması, Ordu ve Karadeniz halkının müşterek istekleridir.

Değerli arkadaşlar, Karadeniz Bölgesi için yatırım programına alınan projelerin hayata geçirilmesinin, bölgenin iktisadî ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

BAŞKAN – Sayın Çabuk, süreniz bitti; lütfen, konuşmanızı tamamlayın efendim.

İHSAN ÇABUK (Devamla) – Bu bölgeye verilen sözlerin, verilen vaatlerin yerine getirilmesini diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çabuk.

Gündemdışı konuşmaya, Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık cevap verecekler.

Buyurun Sayın Aşık.

DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karadenizin kirliliği ve sorunlarıyla ilgili gündemdışı yapılan konuşmaya cevap vermek üzere, Çevre Bakanlığına vekâleten ve Karadeniz Bölgesinin bir milletvekili olarak söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Karadeniz, doğal faktörlere bağlı olarak ve sanayi ülkelerinin atıksularını alan büyük akarsuların boşalttığı atıklar başta olmak üzere, çeşitli etkenler altında kirlenmektedir. Bu durum, Marmara ve Ege’nin önemli bir bölümünü de etkilemektedir. Organik kirlenmeler bakımından, güneş radyasyonu ve su sıcaklıklarının fazla olmayışı ile tuzluluğun düşük olması sonucu, Karadeniz, evsel kanalizasyon sularında bulunan bakterilerin diğer denizlerimize göre daha uzun süre canlı kalabildiği bir ortamdır. Özellikle, birer sanayi kenti durumunda olan, Trabzon, Zonguldak ve Samsun yöresinde kirlilik daha fazladır.

Karadenizin kapalı bir deniz olması sonucu, su yenileme zamanı uzundur ve dolayısıyla, denize giren atıklar ortamda uzun süre kalmaktadır. Endüstrileşmenin ve madenciliğin artması, ormanların yok edilerek doğal çevrenin bozulması ve arıtılmadan atılan atıklar denizi hızla kirletmektedir.

Karadenizde bu olumsuz değişikliklerin giderilebilmesi için, öncelikle, kirlilik kaynaklarının belirlenmesi, daha sonra bu kaynaklardan oluşan atıkların nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmesi ile sonuçta kirliliği azaltıcı önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Bölgedeki yıllık nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Bölgenin ortalama yıllık nüfus artış hızı binde 7 olup, bu değer Batı Karadenizde yüzde 1, Doğu Karadenizde ise binde 8 civarındadır.

Karadeniz Bölgesinin topografik yapısı, deniz ortamına yapılan deşarjları artırıcı bir etkendir. Bölgede, dağlar genellikle kıyıya çok yakın ve bazı bölgelerde hemen kıyıda olduğundan, yerleşim çok büyük bir kesimde dar bir kıyı kuşağında bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, özellikle Sinop İlinin doğusunda kalan bölümde, yerleşim birimleri diğer bölgelerimizde görülmeyen bir sıklıkta yer almıştır. Söz konusu yerleşimin sonucu olarak, evsel atıklar bütün kıyı boyunca, sürekli sayılacak bir şekilde, direkt denize deşarj edilmektedir.

Ülkemizin öncülüğünde, Karadenize kıyısı olan ülkeler (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye) Nisan 1992’de, Bükreş’te, Karadenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesini imzalamışlardır. 1993 yılında, Odesa’da, bu ülkelerin çevre bakanları, ortak uzun ve kısa vadeli çevresel hedefleri içeren bir deklarasyonu imzalamışlardır. Bu sözleşme ve deklarasyonu çıkış noktası olarak alan Karadeniz ülkeleri, Karadenizin Çevresel Yönetimi ve Korunması Programını başlatmışlardır. Bu program, ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine ve yeterli derecede bir yönetim yapılarının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu program kapsamında belirlenen 6 aktiviteden biri olan Sürekli Kirlilik İzleme Aktivite Merkezi görevini ülkemiz üstlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Karadeniz Eylem Planı, hazırlanarak, 30-31 Ekim 1996 tarihlerinde, İstanbul’da yapılan Bakanlar Konferansında, 6 ülke tarafından onaylanmıştır. Söz konusu Bakanlar Konferansında, Karadeniz Eylem Planının, gelecek on yıl boyunca ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde uygulamaya geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Karadenizde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi ise şöyledir: Karadeniz drenaj havzası, denizin kendisinden beş kez daha geniştir ve kıyı ülkelerinin büyük bir bölümü -Bulgaristan, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna- ile diğer ülkelerin -Moldavya, Belarus, Slovenya, Hırvatistan, Yugoslavya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Macaristan, Avusturya ve Almanya- bir bölümünü kapsamaktadır. Bu ülkelerin de Karadenizin kirlenmesinde önemli ölçüde katkıları bulunmaktadır.

Karadenizi etkileyen kirliliğin önemli bir bölümü, kıta Avrupasında meydana gelen kirliliği taşıyan Tuna ile diğer Dinyeper, Dinyester, Don gibi büyük uluslararası nehirler vasıtasıyla oluşmaktadır. Biyolojik oksijen ihtiyacının yüzde 82’si, toplam askıda katı maddenin yüzde 90’ı, toplam azot miktarının yüzde 94’ü ve toplam fosfor yükünün yüzde 78’i uluslararası nehirler yoluyla taşınmaktadır. Tuna Nehri, Karadenize kirlilik yükü taşıyan en büyük kaynaktır.

Karadeniz illerimizin hemen hiçbirisinde düzenli çöp depolama alanı bulunmamaktadır. Bu çöpler, ya düzensiz depolanmakta ya da doğrudan denize dökülmektedir. Çevre Bakanlığı, Karadenizdeki çöp sorununa köklü çözüm getirmek için, geri kazanıma yönelik düzenli çöp depolama alanı yapılması için, Dünya Bankası ve yöre belediyeleriyle birlikte çalışma başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında Trabzon-Rize İlleri ile bu yöredeki 22 yerleşim yeri için fizibilite çalışmaları yapılmış, proje kapsamında söz konusu belediyelerin katılımıyla belediye hizmet birlikleri kurulmuş, yer seçimi tamamlanmış, inşaat aşamasına gelinmiştir. Proje tamamlandığında, çalışma, bütün Karadeniz illerine uygulanacaktır.

Sayın milletvekilimin bahsettiği variller konusuna gelince. 4 Ağustos 1988 tarihinde ilk kez Samsun-Alaçam’da bulunan variller, 1988 yılı sonlarına kadar karaya vurmaya devam etmiştir. İstanbul’dan Rize’ye kadar Karadeniz sahillerinde karaya vuran varillerin yüzde 80’i Samsun ve Sinop’ta bulunmuştur. Varillerin sayısı, 152’si boş, 215’i dolu olmak üzere, toplam 367’dir. Varillerin Karadeniz sahillerinde çıkmasından sonra, balıkçılık ve turizm büyük bir kayba uğramış ve zaman zaman açılan varillerin sebep olduğu kazalar sonucunda da, insan sağlığı olumsuz olarak etkilenmiştir. İçindeki tehlikeli maddelerin nihaî bertarafı sağlanıncaya kadar, variller, Samsun-Alaçam, Sinop-Soğuksu’da seçilen yerlerde geçici olarak depolanmaktadır.

Son zamanlarda, variller, Karadeniz sahillerinde yeniden görülmüştür. En son, Ordu İlinde 2 varil bulunmuştur. Çevre Bakanlığınca, eski ve yeni varillere ilişkin yerinde incelemeler yapılmıştır. Ordu İlinde sahile vuran varillerde radyasyona rastlanmamıştır.

Bakanlığımız tarafından, Karadenizin dibindeki varillerin tespiti için, valilikler nezdinde girişimlerde bulunularak MTA ile çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca, söz konusu varillerde bulunan tehlikeli atıkların yurt dışında bertarafı için, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerle temasa geçilmiştir.

Nüfusun ancak yüzde 2’si arıtma tesislerini, yüzde 5’i ise deniz deşarjı ve kanalizasyon sistemini kullanmaktadır.

Sayın milletvekilleri, bu varillerle ilgili çalışmaya Çevre Bakanlığınca devam edilmektedir; sonuç alındığında, Yüce Heyetinize ayrıca bilgi verilecektir.

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemdışı konuşmaya Karadeniz milletvekili olarak değil de, bakan olarak cevap verdiniz.

DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) – Sayın Bakanın vekili olarak...

BAŞKAN – Hayır; ama “Karadeniz milletvekili olarak cevap veriyorum” dediniz de onun için... Yani, yanlışlık olmasın.

3. – İstanbul Milletvekili M. Cevdet Selvi’nin, POAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve DevletBakanı Güneş Taner’in cevabı

BAŞKAN – Üçüncü gündemdışı söz, POAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgili olarak gündemdışı söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Cevdet Selvi’ye verilmiştir efendim.

Sayın Selvi, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakika.

M.CEVDET SELVİ (İstanbul) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Bir dakikanızı rica edeyim...

Sayın milletvekilleri, salonda çok gürültü var. Rica ediyorum, ayaktaki arkadaşların hepsi yerlerine otursunlar efendim.

Buyurun efendim.

M. CEVDET SELVİ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Petrol Ofisinin (POAŞ) özelleştirilmesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım.

Değerli milletvekilleri, Petrol Ofisi, 1941 yılında, Millî Korunma Kanunu uyarınca, yurtiçi ve yurtdışı akaryakıt dağıtım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuş ilk ve en büyük akaryakıt pazarlama şirketidir.

BAŞKAN – Arkadaşlar, oturur musunuz... Rica ediyorum... Gürültü çok fazla efendim.

M. CEVDET SELVİ (Devamla) – Petrol Ofisi, sadece sivil halkın ve resmî kuruluşların akaryakıt ihtiyacını değil, aynı zamanda askerî ihtiyaçları da karşılamaktadır; Türkiye’nin ulusal sorunlarla karşı karşıya bırakıldığı, dış tehlikelerin arttığı dönemlerde, halkın yanında yer alan, ülke çıkarları doğrultusunda ödünsüz hizmet veren önemli bir kuruluşumuzdur. Kıbrıs Barış Harekâtında, Kardak ve Ege krizinde, ulusumuz, bunu açıkça görmüştür.

Değerli milletvekilleri, petrol, çağımızın en önemli, insan yaşamının vazgeçilmez enerji kaynaklarından biridir. Bu gücü ele geçirmek ve korumak için büyük savaşlar yapılabilmekte, dünyada ekonomik krizler yaratılabilmektedir. Bazı devletler, bu gücü, her yönüyle ve her aşamasında elde tutarak, yurtiçi ve uluslararası alanlarda toplumları yönlendirmek için kullanmaktadır. Türkiye’de ise, bu güç, sorumsuz siyasî yöneticiler tarafından ihmal edilmekte, petrol kurumları yozlaştırılmakta ve hatta, bir an önce elden çıkarma gayreti gösterilmektedir.

Değerli milletvekilleri, on yıldan beri, Özelleştirme İdaresi kapsamına alınan Petrol Ofisi, bugün, haraç mezat diyebileceğimiz ölçüde bile olmayan, ayrıntılı değerlendirmesi yapılmayan, stratejik özelliği ve konumu ele alınmayan bir şekilde elden çıkarılmak istenmektedir. Bu, öylesine açık ve kamunun vicdanını sızlatır şekle gelmiştir, ki, bize, bugüne kadar özelleştirmenin önemini, kıymetini anlatanlar, özelleştirmenin yararını söyleyenler ve her iktidar olmadan önce şeffaflıktan yana, açıklıktan yana özelleştirmeler yapacaklarını söyleyenler, bugün, 65 milyonun önünde, böylesine önemli bir müesseseyi satabilmek için, gizli, çok gizli raporlar hazırlamışlardır. (DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Bunun hukukî yanını bulmak mümkün değildir.

Devletin malı, halkın müşterek mülkü olan Petrol Ofisini, saklı, gizli, kapalı kapılar arkasında değil, resmî belgeler hazırlayarak şeffaflığını, alenîliğini, diğer birtakım insanların haklarını yok etmek için girişimde bulunanları uyarmayı ciddî bir görev saymaktayım. Gizli olarak, raporlarla, bu satışı yapmanız mümkün değildir. Buna, kamunun müsaade etmeyeceği, halkımızın kendi malının böyle gizli evraklarla satışına, elden çıkarılışına müsaade etmeyeceği gibi, hukukun da müsaade etmeyeceği inancındayım.

Değerli arkadaşlarım, olayın diğer yönü vardır. Petrol Ofisi, askerî ikmal ve NATO tesisleriyle iç içedir. Bu boru hatları, askerî işyerlerinden, Petrol Ofisinin mülkünden, kamu arazilerinden, özel arazi ve tarlalardan geçerek askerî ihtiyacı karşılamaktadır. İşte, böylesine önem taşıyan bir düzenlemeyi sattıktan sonra, yabancı yerli demeden elden çıkardıktan sonra, bu askerî sorumluluk, bu ulaşım, bu ikmal nasıl karşılanacaktır, nasıl düzenlenecektir; bu konuda en ufak bir açıklık yoktur.

Askerî ve sivil olmak üzere, yaklaşık olarak 38 tane sahil istasyonu vardır. Bunlar kime, nasıl, hangi ölçüde verilecektir, nasıl elden çıkarılacaktır; en ufak bir açıklama yoktur; ama, bunun arkasından, o gizli dosyada, satış yapıldıktan sonra AMT’nin ayrılması için Meclisten kanun çıkarılacağı_

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Selvi, süreniz bitti; lütfen, toparlar mısınız efendim.

M. CEVDET SELVİ (Devamla) – Hemen...

Değerli arkadaşlarım, bu gizli dosyada, satış yapıldıktan sonra, bu Meclisten yasanın çıkarılarak AMT’nin ayrılacağı yazılmıştır. Bu Meclisin daha şimdiden hangi yasayı çıkaracağını kim tespit etmiştir, buna kimin hakkı vardır; bunun izahını yapmak mümkün değildir.

Değerli arkadaşlarım, petrolün, bütün dünyada, entegre bir tesis olması gerekir. Petrol, arama, üretme, sondaj, rafinaj, dağıtım, ulaşım gibi bölgelere veya aşamalara bağlı olur. Bu aşamaların en kârlısı da dağıtımdır. Yani, Türkiye’de, 1997 yılında yaklaşık 27 trilyon kâr eden müesseseden özelleştirmeye başlanılmıştır. Türkiye’de petrol aramayı TPAO yapar -ama, hep güce, kâra, finansa ihtiyaç vardır- o kenarda durur; TÜPRAŞ -rahatsız edici- önemli teknolojisi ve masrafı olan bir kurumdur, o kenarda durmaktadır; BOTAŞ’ın kendine özgü masrafı vardır; ama, en çok kâr eden aşama olan dağıtım, elden çıkarılma gayreti içindedir. Bu hesap edilmemiştir. Bütün dünyada, bu hesaplar yapılarak petrol üzerinde tasarruflar sürdürülür.

On yıldır Özelleştirme İdaresinde bulunan, yozlaştırılan, zarar etmesi için, yolsuzlukların sürmesi için imkân verilen Petrol Ofisinde, 6 bin civarında personel çalışmaktadır. Ofiste ve KİT’lerde fazla işçi veya personel istihdam edildiğini söyleyenler, Özelleştirme İdaresi altına verilerek bunu düzenleyeceklerini söyleyenler, Petrol Ofisine 3 bin civarında sözleşmeli personel almışlardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Selvi, süreniz bitti; lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim.

M. CEVDET SELVİ (Devamla) – İşte, bu çarpık, yanlış ve hatalı, kamu vicdanını sızlatan, hukuka aykırı olan tasarruftan, Hükümetin, yeniden ciddî bir biçimde ele alarak, vazgeçmesini önemle rica ediyorum. Enerji santralları, madenler ve özellikle petrolün özelleştirilmesi, satılması, elden çıkarılması, sadece maddî değil, manevî yönden de stratejik yönden de çok önemlidir. Hükümetin, bunu bir kez daha gözden geçirmesini gönülden arzu ediyorum; aksi halde, huzursuzluklar, haksızlıklar karşısında siz de rahatsız olabileceksiniz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekür ederim Sayın Selvi.

Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner; buyurun efendim.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cevdet Selvi Beye, bize bu imkânı tanıdığı için teşekkürlerimi ve bu imkândan faydalanarak, televizyondan bizi izleyen vatandaşlarımıza, çamur at izi kalsın felsefesinin yanlış olduğunu, hesap kitap yapılmıyor denildiği yerde hesap ve kitabın nasıl yapıldığını, gizlilik denildiği yerde gizliliğin ne olduğunu ve ne maksatla konulduğunu, yüksek müsaadelerinizle, arz edeceğim.

POAŞ, 17 Mart 1998 tarihinde, 151 hissesinin blok satışı için ilana çıkarılmıştır; son teklif verme tarihi 18 Mayıs 1998’dir. Blok satışta şirketin kontrol hisselerinin devriyle, şirkete özel sektör dinamizmi sağlanacak; kalan hisseler halka arz edilerek, sermaye piyasalarının gelişimi desteklenecektir.

Askerî ikmal ve NATO tesislerinin POAŞ bünyesinden ayrılmasını sağlayacak yasa taslağı, Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Başbakanlığa sunulmuştur; ayrılmama durumunda da, hizmetin aksamaması için, protokoller hazırlanarak, gerekli önlemler alınmıştır.

Şirkette, 2 899’u sözleşmeli, 3 631’i de işçi konumunda olmak üzere toplam 6 530 personel bulunmaktadır. Söz konusu -gerek işçi ve gerekse sözleşmeli- personelin her türlü yasal haklarını korumaya yönelik tedbirler alınmış olup, satış sözleşmesine bu doğrultuda hüküm konulacaktır.

Perol Ofisindeki sözleşmeli personelin 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre nakli sonrasında, şirket, kalan personeliyle rantabl olarak çalışacak ve özel sektör mantığıyla, işgücünü daha verimli kullanacaktır; bu da, önemli bir gider azalmasına sebebiyet verecektir. Şirket yatırımları, gerektiği zaman ve gerektiği kadar, gecikmeksizin yapılarak kârlılık artırılacaktır.

Gelelim gizlilik anlaşmasına; nedir bu gizlilik anlaşması: Takdir buyurursunuz ki, dünyadaki bütün uluslararası şirketlerin -dünyada, ekonomilerde önemli rol oynayan şirketler- piyasada, piyasa koşullarında, kendilerine sağladığı birtakım avantajlar vardır. Bu avantajları, satış sırasında, özellikle Petrol Ofisi gibi bir şirketin karşısında hasım olan başka şirketlerin olduğu bir ortamda, ona buna uluorta açıkladığınız takdirde, bundan başkalarının fayda sağlamasını beklemek, tahmin ediyorum, hem Türkiye’nin ulusal çıkarlarına hem mantığa, ondan da öte, dünyada hiçbir yerde olmayan bir uygulamaya sığmaz. Bu yöntem, elli yıl evvelinin mantığına hizmet etmekten ileri gitmek değildir.

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Ne alakası var elli yılla?

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Gizlilik anlaşmaları, şirketin malî yapısında, şirketin dağıtımında, şirketin kendi gizlilik sırlarını içeren ve bu sırları...

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Hangi sırlar?

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Biraz evvel arz ettiğim sırlar... Herhalde dinlemediniz...

Tekrar söylüyorum: Şirketin malî yapısı, bankalardaki hesaplarının miktarları, hangi cinsten para tuttuğu, bayi yapısı, bayi yapısıyla arasındaki anlaşmaları... Bayiyle nasıl anlaşmış, hangi şartlarla anlaşmış; arazi kendisine mi ait, değil mi, kiralık mı?.. Siz gayet iyi biliyorsunuz Türkiye’deki sistem içerisinde bayilik sistemini. Özel sektörün mülkiyetinde olan yerlerin 1’er milyon, 2’şer milyon, 3’er milyon dolarlık havaparası ödenerek birbirinden -bir şirketin bir şirketten- satın alındığı bir ortamda, şirket içerisindeki bu gizli anlaşmaları, şirketlerin isimlerini, şunları bunları, uluorta herkese dağıtmak Türkiye’nin menfaatına mı olur, Petrol Ofisinin menfaatına mı olur; hayır...

Gizlilik anlaşması, Petrol Ofisi ile ihaleye girecek olan, ihale dokümanı almış olan şirketlerin, bu ihale dokümanlarıyla birlikte kendilerine verilen belgeleri kendi maksatlarına, kendi ihtiyaçlarına göre kullanmalarını, bunları başkalarına devretmelerini, satmalarını; yani, 21 inci Yüzyılın, “intelligence” dedikleri sermaye haberalma sistemi içerisinde, başkalarının buradan ekonomik kâr çıkarmalarını, sağlamalarını engelleyecek olan bir uygulamadır.

Bu uygulamayı, ne bu Hükümet ne de Türkiye Cumhuriyeti ilk defa yapmıştır; bu uygulama, bütün uluslararası piyasalarda, sermayesi tabana açılmış, borsalara kote edilen bütün şirketlerin, Türkiye değil, Amerika değil, Fransa değil, Hong Kong değil, aklınıza gelen her borsadaki uygulaması, dünyadaki uygulama şartlarının bir parçası olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla, Sayın Selvi’nin, bu gizli rapor nedir, neyi gizliyorsunuz diye sormasındaki maksat, tahmin ediyorum, bunun dışında yer almaktadır.

Petrol dağıtımı sektöründe rekabetçi bir yapı söz konusu olup, halihazırda, toplamda yüzde 50, beyaz üründe yüzde 40’lık pazar payı, Mobil-BP, Shell, Total, Elf, Turcas gibi özel şirket elinde bulunmaktadır. Yani, tahmin edildiği gibi veya iddia edildiği gibi, Türkiye’nin bütün üretilen petrolü, sadece Petrol Ofisi tarafından Türkiye’de pazarlanmamaktadır; bu düşünce yanlıştır. Petrol sektöründe de, olası bu rekabet, hem fiyatların oluşmasına hem hizmetin daha iyi sunulmasına hem de ekonominin serbest rekabete dayalı olması prensibine uygundur. Şirket anasözleşmesine konulacak imtiyazlı hisseyle, doğu ve güneydoğu bölgelerinde hizmetin devamı ve alternatif bir düzenleme yapılıncaya kadar anti hizmetlerin devamı gibi hususları güvence altına almaktadır. Şirketin 1997 yılı net kârı 21,7 trilyon liradır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunun haricinde Petrol Ofisiyle ilgili ilave bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Petrol Ofisinde kamu hissesi yüzde 93,3’tür. Şirketin faaliyet alanı, akaryakıt pazarlaması ve taşımacılığını, madenî yağ üretimi ve pazarlamasını, hava ve deniz akaryakıt ikmal hizmetlerini, askerî ikmal ve NATO tesislerinin işletilmesi ve bakımını içermektedir. Şirketin, pazar payı yüzde 53’tür -beyaz üründeki pazar payı yüzde 43, siyah üründeki pazar payı ise yüzde 82’dir- kayıtlı sermayesi 20 trilyon liradır, çıkarılmış sermayesi 7 trilyon liradır; toplam bayi sayısı 5 677’dir, bunlardan 47 adedi POAŞ’ın mülkiyetindedir.

Şimdi, 5 677 diyorum, 47’si kendisinin... Demek ki, diğerleriyle farklı bir anlaşma yapısı içerisinde. Takdir edersiniz ki, gizlilik gerekir; herhalde, kimlerle neyi nasıl yaptığını herkesin bileceği şartlarda uluorta açıklanmasını istemeniz doğru sayılmaz.

Şirketin, toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü 5,4 trilyon, toplam personel giderleri 7,7 trilyon, toplam alacakları 25,5 trilyon ve toplam borçları ise 32,3 trilyon liradır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yönetim Kurulunda 7 kişi vardır, Denetim Kurulunda 3 kişi vardır.

Şirketin geçmiş yıllarda alınan temettü miktarlarını arz ediyorum: 1991 senesinde 212 milyar lira, 1996 senesinde 6,4 trilyon lira, 1997 senesinde de 17,5 trilyon lira. Şimdi, 1996’daki 6,4’ten 1997’deki 17,5’e nasıl gelindiğini merak ediyorsanız, petrol fiyatlarında yapılması gereken ayarlamalar yapıldığı için, tabiî, şirket, dolayısıyla, buradan etmesi gereken kârı elde ederek bu hale gelebilmiştir.

12 bölge müdürlüğü vardır, 13 işletme deposu vardır, 6 hava ikmal işletme müdürlüğü vardır, 10 hava işletme şefliği vardır ve 5 depo işletme teknisyenliği vardır.

İştirakleri, Kıbrıs Türk Petrol Limitet Şirketine yüzde 52, Belpet Limitet Şirketine yüzde 49, Petroltur Şirketine yüzde 14, BOTAŞ’a 0,004, İGSAŞ’a 0,0005’tir.

Satışları, akaryakıt toplamı olarak, 1992’den 1997 yılına kadar sırasıyla 9,3; 10,9; 10,8; 10,5; 10,7 ve 10,3 olmak üzere, takriben, yılda 10 milyon tondur.

Madeni yağ, 1992’de 117 bin tondan 1997 senesinde 126 bin tona çıkmıştır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, POAŞ, diğer şirketlerin de piyasaya girmesiyle beraber pazar kaybına uğramıştır. Pazar kaybının sebepleri arasında, bayilerle yapılan opsiyonlu satışlar, kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacakların tahsilatının uzun süreli olması ve piyasada yer alan çok sayıdaki şirketle rekabet etmenin zorlukları sayılabilir.

Müsaade ederseniz, özet bilançoyu sunayım: Demin arz etmiştim, kıdem tazminatı 7,5 trilyon liradır. 1997 yılı yatırımı için 1,8 trilyonluk ödenek koymuştur; bunun karşılığında, 886 milyar liralık da yatırım yapılmıştır. Yatırımın gerçekleşme oranı, 1997 senesi için, yüzde 47’dir. Dönem varlıkları 69,9 trilyon lira, duran varlıkları 6,6 trilyon lira, aktif toplamı 76,6 trilyon liradır. Bunun içerisinde, pasif tarafın da kısa vadeli borçları 31,9 trilyon, uzun vadeli borçları 7,6 trilyon, özkaynakları 37 trilyon olmak üzere toplam varlıklar 76,6 trilyonla bu şekilde dengelenmektedir. Brüt satışları, 1997 senesi itibariyle 577,3 trilyon lira olmuştur; net satışları, 571 trilyondur. Satılan malın maliyeti 521,8 trilyondur, brüt kârı 49 trilyondur. Faaliyet giderleri 13,8 trilyon, diğer faaliyet gelirleri 19,5 trilyon, diğer faaliyet giderleri 12,8 trilyon ve dolayısıyla faaliyet kârı 42 trilyon lira olmuştur. Dolayısıyla, ödenecek vergiler de çıktıktan sonra, net dönem kârı 21,7 trilyona gelmektedir.

1991 senesinde özelleştirmeye açılmıştır.

MEHMET AYKAÇ (Çorum) – Sayın Başkan, süre dolmadı mı?

BAŞKAN – Efendim “süre dolmadı mı” diyor... Sayın Bakanın konuşma süresi 20 dakika...

Petrol Ofisinin bütün faaliyetlerini anlatacaksınız tabiî.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; burada gündemdışı söz alan Sayın Selvi gizlilikten bahsetti, alelacele iş yapıldığından bahsetti, yeteri kadar bilgi verilmediğinden bahsetti... Hükümet olarak benim görevim ne? Bu dışarıda söylenseydi, başka manada alabilirdiniz; ama, Meclise gelip, siz milletvekillerine bunun alelacele yapıldığı söylendiği zaman bize düşen görev, elimizdeki bütün bilgileri, verebileceğimiz imkân dahilinde, sizlere, istek üzerine vermeye çalışmaktır.

Sayın Başkanım, eğer, sizin Başkanlığınızda Yüce Meclis, Petrol Ofisi hakkında şu ana kadar verdiğim bu kadar yüklü bilgiyi yeterli görüyorsa, konuşmama son vereyim.

BAŞKAN – Efendim, o sizin takdirinizdir.

Sadece, milletvekilinin “gizli” dediği konuyu açıklayın. Bunun gizlilikle... Bunlar açık şeyler zaten.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Sayın Başkanım, iddialar çok ağırdır. Muhalefet, sadece eleştirmek, yapıcı olmak niyetiyle bir şey söylediği zaman, hiçbir itirazımız yoktur; ama -burada kullandığı kelimenin altını çizerek söylüyorum- hesap edilmeksizin, kaçırılarak bir şey yapıldığı iddiası karşısında, benim, bu konuda, tabiî ki bu Meclise, tabiî ki milletvekillerime, televizyonlardan tabiî ki vatandaşlarıma, kanunun bize sınırlı tuttuğu, gizli tuttuğu konular haricinde verilebilecek olan her detayı, arzu edildiği takdirde bir saat, iki saat, üç saat olmak üzere, burada vermek bizim görevimizdir.

Müsaade ederseniz, ben size burada şunu da ifade etmek isterim: Neden bu şirket özelleştiriliyor; özelleştirildiği zaman devlet ne kazanacak, özelleştirildiği zaman vatandaş ne kazanacak, özelleştirildiği zaman Türkiye ne kazanacak?.. Sayın Selvi -iddia ettiği gibi- burada kaybeden bir taraf gösterdi. Ben, bu kaybeden tarafı görmekte zorlanıyorum; ama, kaybeden tarafı merak ediyorsanız, bu şekilde rantabl çalışması gereken, piyasa payını kaybeden, piyasa payını devrettiği şirketlerin POAŞ’a göre çok daha fazla para kazandığı ve bu kazandığı ölçüde Türkiye’ye vergi verdiği bir yerde, bu şirketin daha fazla para kazanmasını engellemek, yanlışların en büyüğü değil midir?!

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – On yılda pazar payını niye kaybetti?

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Dolayısıyla, bizim burada görevimiz, devletin alacağının en fazlasını, vatandaşların kazanacağının en fazlasını ve bütün bunlar yapılırken, açıklık, şeffaflık içerisinde yapıldığını, kimsenin hakkının kimseye yedirilmediğini ifade etmek en tabiî hakkımızdır.

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Gizli dosya yok mu?

BAŞKAN – Müdahale etmeyin Sayın Selvi.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Efendim, gizli dosya var tabiî, var. Ben size ifade ettim. Şimdi, siz, eğer bu gizli dosyayı merak ediyorsanız, yapacağınız gayet basit; bu şirkete müracaat edeceksiniz, diyeceksiniz ki: “Ben de ihaleye katılmak istiyorum.” O zaman size diyecekler ki: “Getirin bir teminat mektubu...” Teminat mektubunu vereceksiniz ciddî olduğunuzu göstermek için. Ondan sonra, size diyecekler ki: “Buyurun, şirketle ilgili bilgiler...” Ondan sonra, bu şirketle ilgili, şirketin durumunu daha da fazla belirten özel bilgileri istiyorsanız, işte, o zaman, onun karşılığında bir hukukî kâğıt imzalayacaksınız ve diyeceksiniz ki bu kâğıtta...

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Çok şeffaf oluyor değil mi öyle olunca?..

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – “Biz, bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslara vermemeyi, bu bilgileri kimseye satmamayı, bu bilgilerden başkalarının menfaat kazanmasına müsaade etmeyeceğimizi taahhüt ederiz. Eğer, bunları yaparsak, hakkımızda kanunun gereğini yaparsınız ve bize tazminat davası açarak, bununla ilgili neticeyi yerine getirirsiniz.” Aradığınız gizlilik buysa, ihalenin özelliğini içeren şart ve durumları...

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Yani, siz satacaksınız, milletvekilleri o gizli şeyleri öğrenemeyecek öyle mi? Babanızın malını mı satıyorsunuz?

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Kusura bakmayın, siz istiyorsunuz diye size verme durumunda değiliz; çünkü, kanunun yapısı, sistemin yapısı, bunu milletvekilliği özgürlüğüne sokmuyor.

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Milletin malını satıyorsunuz, millet bunu öğrenemeyecek mi? Bir de, bununla övüneceksiniz...

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Bunu bir ticarî sır haline getiriyor.

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Gizli dosya dediğiniz şeyler sokaklarda gezdiriliyor. Uyan... Uyan... Bu kadar acele elden çıkarma gayretini bırak da, bir uyan.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Ticarî sırda da bunu görmek istiyorsanız, bunu imzalar, bu yükümlülük altına girer ve bu bilgileri alabilirsiniz.

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden saklanacak bir sır olamaz...

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – İşte, her şey açık burada. Ben 10 bin dolar verecekmişim, ondan sonra öğrenecekmişim!..

BAŞKAN – Bir dakika efendim...

Yani, belli bir para veren insanlara bazı açıklamaları yapıyorsunuz da, Türkiye Büyük Millet Meclisine bu açıklamaları niye yapmadınız? (DYP sıralarından alkışlar)

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Bakanın bu kadar gizli dediği dosya sokakta dolaştırılıyor. Türkiye’nin lehine dediği gizli dosya sokakta dolaştırılıyor, siz milletvekillerinden saklıyorsunuz... Sokakta dağıtılıyor, 10 bin doları bastıran alıyor; sen de, burada, bilinen rakamları tekrarlıyorsun. Ayıptır... Günahtır...

BAŞKAN – Efendim, tamam, ben söyledim zaten.

Sayın Bakan, peki, bir satırla açıklayın bakalım bunu. Yani, önemli olan, Meclisten bir şey saklanmaması.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, serbest bir ekonomiyle yönetilmektedir; ama, serbestliğin de sınırları vardır. Demokrasilerde, birinin hürriyetinin bittiği yerde başkasının hürriyeti başlamaktadır. Son haftalarda verilen beyanların, söylenenlerin borsada ne biçim etki yaptığı ve bu etkiden dolayı borsanın nasıl bir performans seyrettiği ve bundan dolayı bazı insanların çok büyük zarara, bazı insanların büyük yarara uğradığı hepinizin malumudur.

Şimdi, burada, mesele, hakkaniyet içerisinde, bu bilgilere sahip olanların, hiçbir şekilde, bu bilgileri, başkalarının onlardan sanki menfaat çıkarmışcasını düşünmeksizin olabilmesini sağlamak için sizin bir sistem getirmeniz lazım ve bu sistemi de, demokrasi içerisinde ve ekonominin kuralları içerisinde sağlamanız lazım. Yoksa, biz bunu istiyoruz diye, eğer, Sayın Selvi, bu içeridekileri merak edip de... Tabiîdir, bu, Yüce Meclis; kapalı bir oturum yapalım.

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) – Niye kapalı?..

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Kim, bu kapalı oturumda buradaki bilgileri merak ediyor ve buradan çıkan bilgilerin kimseye menfaat temin etmeyecek şekilde olduğunu söyleyebilirse... Kapalı oturumlar böyle durumlarda yapılır.

M. CEVDET SELVİ (İstanbul) – Ya?!.

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) – Yoksa, televizyonun yayınladığı, herkesin dinlediği, herkese açık olan bir yerde... Tabiî şeffaflığa güveneceğiz, tabiî şeffaflığı yapacağız; ama, şeffaflığı yaparken, ticarî sırrın bu şekilde ortaya çıkmasına veya bunun bu şekilde düşünülmesine, ben, mana vermek istemiyorum.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemdışı konuşmalar bitmiştir.

Tabiî, önemli olan, devletin belli kurumları satılırken, bazı yandaş firmalara, ucuz, bedava verilmesin; bizim istediğimiz bu efendim.

Sayın milletvekilleri, sunuşlarımız çok fazla; bu nedenle, Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Tunus’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Vekili Uluç Gürkan’ın vekâlet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1445)

1 Mayıs 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tunus Cumhurbaşkanı Zine El Abidin Ben Ali’nin davetlisi olarak 4-5 Mayıs 1998 tarihlerinde Tunus’a resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili H. Uluç Gürkan vekâlet edecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum:

2. – Ermenistan Cumhuriyetine (Rusya Federasyonu) gidecek olan DevletBakanı Refaiddin Şahin’e, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1446)

29 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Nisan 1998 tarihinde Ermenistan Cumhuriyetine (Rusya Federasyonu) gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum:

3. – Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’ya gidecek olan DevletBakanı Burhan Kara’ya, dönüşüne kadar, DevletBakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1447) 30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mayıs 1998 tarihinden itibaren Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum:

4. – Fransa ve Norveç’e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, DevletBakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1448) 30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 1998 tarihinden itibaren Fransa ve Norveç’e gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

 

Öteki tezkereyi okutuyorum:

5. – Tataristan Cumhuriyetine (Rusya Federasyonu) gidecek olan DevletBakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, DevletBakanı Işılay Saygın’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1449) 30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mayıs 1998 tarihinde Tataristan Cumhuriyetine (Rusya Federasyonu) gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

6. – Tunus’a gidecek olan DevletBakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, DevletBakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1450) 30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mayıs 1998 tarihinde Tunus’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum:

7. – Tunus’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, DevletBakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1451)                  30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mayıs 1998 tarihinde Tunus’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum:

8. – Tunus’a gidecek olan KültürBakanı M. İstemihanTalay’a, dönüşüne kadar,DevletBakanı HasanHüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1452) 30 Nisan 1998

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mayıs 1998 tarihinde Tunus’a gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

9. – Tunus’a gidecek olan Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’a, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1453)

      30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Mayıs 1998 tarihinde Tunus’a gidecek olan Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum:

10. – TBMM Başkanvekili ve Partilerarası Uyum Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan Başkanlığında Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyetini ziyaret edecek heyete ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1454)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanvekili ve Partilerarası Uyum Komisyonu Başkanı Hasan Korkmazcan başkanlığında birer parlamento heyetinin Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyetini ziyaret etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun 28.4.1998 tarih ve 82 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.

Heyetimizi oluşturan TBMM Partilerarası Uyum Komisyonu üyelerinin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

Uluç Gürkan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

Ahmet İyimaya Nejat Arseven

Amasya Ankara

M. Seyfi Oktay Turhan Güven

Ankara İçel

Metin Işık Mehmet Ali Şahin

İstanbul İstanbul

Mustafa Kamalak Metin Emiroğlu

Kahramanmaraş Malatya

Metin Bostancıoğlu

Sinop

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

11. – TBMM Başkanlık Divanınca, Gürcistan Parlamento Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1455)

30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanlık Divanının 7.3.1997 tarih ve 39 sayılı kararı ile Gürcistan Parlamento Başkanı Sayın Zurab Jvanıa ve beraberindeki Parlamento Heyetinin 19-23 Mayıs 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyaretleri kararlaştırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Uluç Gürkan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

12. – TBMM Başkanlık Divanınca, Ürdün Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1456)

30 Nisan 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanlık Divanının 29.04.1998 tarih ve 81 sayılı kararı ile Ürdün Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Abdullah Al-Jazi ve beraberindeki Parlamento Heyetinin 11-14 Mayıs 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Uluç Gürkan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması önergeleri vardır, okutuyorum:

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Erzincan İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Tevhit Karakaya Naci Terzi

Erzincan Erzincan

Bekir Sobacı Lütfi Doğan

Tokat Gümüşhane

Memduh Büyükkılıç Mustafa Köylü

Kayseri Isparta

Mehmet Bedri İncetahtacı Kahraman Emmioğlu

Gaziantep Gaziantep

Mikail Korkmaz İsmail Kahraman

Kırıkkale İstanbul

Ahmet Çelik Cemalettin Lafçı

Adıyaman Amasya

Osman Hazer Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Afyon Bursa

Osman Pepe Abdullah Örnek

Kocaeli Yozgat

Latif Öztek Cafer Güneş

Samsun Kırşehir

Musa Uzunkaya Suat Pamukçu

Samsun Bayburt

İsmail Coşar Abdullah Arslan

Çankırı Tokat

Murtaza Özkanlı Feti Görür

Aksaray Bolu

Mustafa Yünlüoğlu Ekrem Erdem

Bolu İstanbul

Bahri Zengin Metin Perli

İstanbul Kütahya

İlyas Arslan Azmi Ateş

Yozgat İstanbul

 

Gerekçe:

Doğu Anadolu Bölgemizin batı kesiminde yer alan Erzincan 11 903 metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuştur.

1939 depremi ile yerle bir olan Erzincan, 13 Mart 1992 depreminde de 653 evladını kaybetmiş, büyük maddî ve manevî kayıplarla karşı karşıya kalmıştır.

Deprem, işsizlik gibi sebeplerle başlayan göç, önemli ölçüde nüfus kaybını doğurmuştur. Ekonomik ve sosyal şartların yetersizliği nedeniyle binlerce Erzincanlı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illere göç etmek zorunda kalmıştır.

Erzincan’dan büyük illere doğru nüfus göçü beraberinde sermaye ve beyin göçünü de artırmış; böylece, ekonomik durgunluk, işsizlik ve göç olayı hızlanmıştır.

Her tür tarım ve hayvancılığa müsait iklim ve araziye rağmen, tarım ve hayvancılıkta ciddî adımlar atılamamış, önemli yatırımlar gerçekleştirilememiştir.

1992 depremi sonrasında Dünya Bankası (vb) kredileriyle yeniden yapılanan Erzincan, organize sanayi bölgesini de tamamlamasına rağmen, iş ve ticaret hayatını da yeterince geliştirememiştir.

Erzincan, OHAL ve kalkınmada öncelikli illere istihdam ve teşvik imkânları sağlayan 21.1.1998 tarih ve 4325 sayılı Kanun kapsamına da -getirilen kıstaslar nedeniyle- girememiştir.

Doğu Anadolu’da E 80 Karayolu üzerinde kara, hava ve demiryolu ulaşımıyla merkezî bir konumda bulunan ve her tür yatırıma müsait, tarım, hayvancılık ve sanayi alanında önemli adımlar atmaya aday olan Erzincan’ın mevcut ekonomik potansiyelinin ve imkânlarının araştırılarak, sorunlarının ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bu Meclis araştırması önergesi verilmiştir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

Diğer önergeyi okutuyorum :

2. – Ağrı Milletvekili MehmetSıddık Altay ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki eğitim sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Doğu Anadolu Bölgesindeki eğitim sorunlarını belirlemek ve çözümlerini ortaya koymak üzere İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

M.Sıddık Altay Celal Esin

Ağrı Ağrı

Nedim İlci Ömer Vehbi Hatipoğlu

Muş Diyarbakır

Nurettin Aktaş Seyyit Haşim Haşimi

Gaziantep Diyarbakır

Aslan Polat Zülfükar İzol

Erzurum Şanlıurfa

Mehmet Emin Aydın Yakup Hatipoğlu

Siirt Diyarbakır

Mustafa Bayram Maliki Ejder Arvas

Van Van

Cemalettin Lafçı Mehmet Emin Aydınbaş

Amasya İçel

Turhan Alçelik Saffet Benli

Giresun İçel

Hüseyin Olgun Akın Rıza Ulucak

Ordu Ankara

Yakup Budak Şaban Şevli

Adana Van

Fethullah Erbaş

Van

Gerekçe :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkese eşit, ücretsiz ve zorunlu temel eğitim hakkı tanımaktadır; ancak, Doğu Anadolu Bölgesinde, diğer pek çok konuda olduğu gibi, eğitimde de çok ciddî sorunlar yaşanmaktadır.

Demokratik ve sosyal hukuk devletinde tüm vatandaşlara eşit şekilde sağlanması gereken eğitim hakkı, Doğu Anadolu Bölgemiz için fonksiyonelliğini kaybetmiştir.

Bölgede göç, güvenlik ve öğretmen yetersizliği gibi sebeplerle, halen 3 binden fazla okul kapalı durumdadır. 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasının bir sonucu olarak yaygınlaştırılmaya çalışılan taşımalı eğitim olgusu, bölgenin iklim, altyapı ve coğrafî imkânsızlıkları sabebiyle uygulama imkânı bulamamıştır. Kızaklarla, sallarla köyden köye taşımalı eğitim yapılmaya çalışılmakta, çoğu zaman başarısız olunmaktadır.

Bölgede ciddî boyutlarda öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. Hükümetler, bölgenin öğretmen ihtiyacını karşılamak için teşvik edici değil de zorlayıcı tedbirlere başvurmaya devam ettiği sürece, bu açık devam edecektir. Bölgeye atananan öğretmenler, ya göreve başlamamakta ya da bir yolunu bularak tayinlerini başka bölgelere aldırmaktadırlar. Bölgenin öğretmen ihtiyacı bunların da etkisiyle her geçen gün artmaktadır.

Doğuda eğitim kalitesi açısından ciddî sorunlar yaşanmaktadır. Bölgede görev yapan öğretmenlerin büyük kısmı ya stajyer ya da hizmeti 5 yılın altında olan görevlilerdir. Eğitim bir tecrübenin genç kuşaklara aktarılmasıyla sağlanır. Belli bir birikime ulaşan öğretmenler zorunlu bölge hizmetlerini tamamladıkları için başka bölgelere tayinlerini istemektedirler.

Doğunun en büyük sorunlarından birisi işsizliktir. Eğitim planlaması yapılırken bölgenin bu durumu göz önüne alınarak meslekî ve teknik eğitime öncelik verilmesi gerekirken böyle bir uygulama gözlenmemektedir. Örneğin Ağrı’nın 7 ilçesinden 6’sında meslekî ve teknik öğrenim veren okul yoktur. Bölgenin iş ve istihdam imkânları ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılarak çıkan sonuca göre meslekî ve teknik eğitime öncelik verilmesi zarureti vardır.

Yükseköğretime geçiş konusunda da ciddî sorunlar bulunmaktadır. Bölgedeki okullardan mezun olan öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı ortalaması çok düşüktür. Bu durum bölgedeki okullarda verilen eğitimin kalitesini göstermesi açısından ilginçtir. Eğitimde fırsat eşitliği açısından bölgeden mezun olan öğrencilere bu haksızlığı giderecek bir uygulama geliştirilmelidir.

Bölgede yükseköğrenim açısından da sorunlar yaşanmaktadır. Gerek üniversite ve yüksekokulların sayısı gerekse buralarda görev yapan öğretim elemanlarının nitelik ve niceliği itibariyle yetersizlikler bulunmaktadır.

Yılların ihmali ile biriken Doğu Anadoludaki eğitim çıkmazının çözümünün Yüce Meclisin çatısı altında gerçekleşebilmesi için sorunların ortaya konulması ve alınacak önlemlerin bulunarak gerekli yasal düzenlemelere bir an önce gidilebilmesi için bir Meclis araştırması açılması uygun olacaktır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

Diğer araştırma önergesini okutuyorum:

3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 22 arkadaşının, irtica kavramının mahiyetinin anlaşılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin gündeminden hiç düşmeyen sürekli tartışılan irtica kavramının mahiyetinin anlaşılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasına müsaadelerinizi arz ederiz.

Saygılarımızla. 21.4.1998

 

Zeki Ünal Mehmet Elkatmış

Karaman Nevşehir

Hasan Hüseyin Öz Ahmet Dökülmez

Konya Kahramanmaraş

Ahmet Derin Sabahattin Yıldız

Kütahya Muş

Ersönmez Yarbay Mehmet Emin Aydınbaş

Ankara İçel

Ramazan Yenidede Yaşar Canbay

Denizli Malatya

Mukadder Başeğmez Hüseyin Kansu

İstanbul İstanbul

Ahmet Doğan Abdullah Özbey

Adıyaman Abdullah Özbey

Cevat Ayhan Kemal Albayrak

Sakarya Kırıkkale

İlyas Arslan Hasan Dikici

Yozgat Kahramanmaraş

Mustafa Köylü Ekrem Erdem

Isparta İstanbul

Abdulkadir Aksu Yakup Hatipoğlu

Diyarbakır Diyarbakır

Bülent Arınç

Manisa

Gerekçe:

Özellikle, 28 Şubat sürecinden sonra, irtica tehlikesinden, tehdidinden bahsetmek âdeta moda haline geldi.

Neredeyse hergün resmî ve gayriresmî beyanların içinde mutlaka bir “irtica” sözcüğüne ratlamak mümkün.

Pekiyi, Millî Güvenlik Kurulunu, devletin tüm silahlı güçlerini, istihbarat birimlerini, BÇG’yi, BTK’yı seferber eden, birkısım iş ve sermaye çevrelerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, kartel medyasını ayaklandıran, yasama, yargı, yürütme organlarını harekete geçiren, rejimi, laikliği ve devrim yasalarını ihlal ve tehdit ettiği söylenen irtica nedir?

Bilindiği gibi, komünizm, liberalizm, siyonizm, faşizm gibi ideolojiler, tasvip görse de görmese de, insanlara bir dünya görüşü sunmuşlar, belirli dönemlerde iktidar olmuşlardır; hatta iktidarlarını hâlâ devam ettirenler bile vardır.

Öyleyse, ikide bir gündeme getirilen irticayı politik bir akım olarak nitelendirmek gerekirse sonuna “izm” ekleyerek “irticaizm” demek daha doğru olur. Diğerleri gibi “irticaizmin” de iktidara talip kendine özgü belirli bir politik ve ideolojik görüşü temsil ettiği kabul ediliyorsa, onun da bir lideri, tanımı, doktrini, literatürü ve stratejisi olması gerekmez mi?

Üstelik, bu ideoloji hangi tarihlerde çıkmıştır, ideologları, teorisyenleri, liderleri kimlerdir, insanlar nasıl etkilenmişlerdir, kimler, hangi kavim ve toplumlar, hayatlarında, yönetimlerinde uygulamışlardır belli değildir.

Bütün bu sorulara verilecek cevap yoktur; çünkü, dünya üzerinde gerçekten ne böyle bir ideoloji vardır ne de böyle bir ideolojinin salikleri ve lider kadroları vardır.

İrtica, ilk defa olarak bugünkü anlamda 1909’da Masonik kadrolar tarafından darbeyle tahttan indirilen II. Abdülhamit Han ve taraftarları için kullanılmıştır ve o tarihlerde, İslam topraklarında hâkim olmaya başlayan tağuti güçlerin iktidarlarını kökleştirmek, kitleleri uyuşturmak, kafalarda şüpheler oluşturmak için, temelde kendi sultalarına rakip olarak gördükleri İslamı tasfiye etmek amacıyla uydurdukları bir kavramdır. Vahiyle bağlarını koparmış, İslam dışı güçlerin vehimlerinden başka bir şey değildir.

Maalesef, bugün, ülkemizde, İslamdan habersiz laik, demokrat, çağdaş ve de aydın geçinen birkısım insanımız böyle bir oyuna getirilmiştir. Bunlara göre, şimdi, en büyük tehlike irticadır. İrtica bahanesiyle halk tedirgin edilmekte, başörtülü öğrenciler okullarından kovulmakta, islamî değerlere saldırılmaktadır. Hatta, ekonomik alanda söz sahibi olmaya başlayan Avrupa’daki işçilerin paralarıyla güç bulan Anadolu sermayesi karşısında panikleyen, çıkarları zedelenen, ülke kaynaklarını yıllardır hovardaca kullanan bir kısım sermaye çevrelerinin tahrik ve telkinleriyle, ekonomimize katma değer sağlayan alın terleri bile irticai sermaye olarak nitelendirilmekte ve bazı çevrelere ihbar edilmektedirler.

Özellikle, bir kısım medya, politikacı, yazar-çizer takımı İslama ve onun hükümleri olan şeriata olan kin ve nefretlerini halk anlamasın diye irtica gibi kaypak ve karanlık bir kavramın arkasına sığınarak ortaya koymaktadırlar.

Vaktiyle, İstiklal Marşı Şairimiz Merhum Mehmet Akif de aynı ithamlara maruz kalmıştır. 79 sene önce yazdığı bir şiirle sanki günümüzdeki irtica nöbetine tutulmuş olanlara cevap vermektedir.

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem,

Zalimin hasmıyım amma, severim mazlumu...

İrticaın, şu sizin lehçede manası bu mu?

- Yok canım!

-Yok deme!

- İfrat ediyorsun, Köse...

- Ya?

İşte, ben mürteci’im gelsin işitsin dünya!

Hem de baş mürteci’im, patlasanız, çatlasanız!

Hadi kanununuz assın beni, yahut yasanız!” (Safahat, basım tarihi 1989, sayfa 361)

Her türlü spekülasyona açık, irtica kavramına açıklık getirmek için bu araştırma önergesi hazırlanmıştır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, aslında, bu önergeyle irticanın tarifi isteniyor. Tabiî, bizim, Meclis Başkanlık Divanı olarak, önergeleri işleme koyup koymama konusunda bir yetkimiz yok; ancak, şekil şartlarını arıyoruz.

Şimdi, irticanın tarifini nasıl belirleyecekler? İnsanlar gidip lügatlara bakacak ve her lügatın da kendine göre bir tarifi olacak. Yani, şimdi, bunu, bir araştırma önergesi niteliğinde görmek bence mümkün değil. (FP sıralarından gürütüler) Bence arkadaşlarımız lütfen.... (FP sıralarından gürütüler)

Anayasanın 98 inci maddesine göre Meclis araştırmasının amacı belli bir konuda, bilinmeyen bir konuda araştırma yaparak bilgi sahibi olmak. Bence buna biraz daha... (FP sıralarından gürültüler)

Efendim, ben şimdi bunu açıklıyorum; ama, gündeme koyacağız. Bence, öngörüşmeleri sırasında, bunun araştırma önergesi niteliğinde olup olmadığını Genel Kurul karara bağlayacaktır. Genel Kurulun zamanını, böyle eften püften şeylerle geçirmesek daha iyi olur. (FP sıralarından gürültüler)

Önergeyi okuttum; önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

METİN PERLİ (Kütahya) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Perli, tamam; ben söyledim, siz de söylediniz, tamam.

METİN PERLİ (Kütahya) – Türkiye için en önemli...

BAŞKAN – Birkaç tane sözlük söyleyeyim size; gidin oradan bakın, irtica nedir orada tarif eder.

Diğer önergeyi okutuyorum:

4. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 30 arkadaşının, yeni üniversite kurulması yönündeki taleplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çeşitli illerimize üniversite kurulması yönündeki taleplerin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Tevhit Karakaya Suat Pamukçu

Erzincan Bayburt

Naci Terzi Bekir Sobacı

Erzincan Tokat

Lütfi Doğan Memduh Büyükkılıç

Gümüşhane Kayseri

Mustafa Köylü Mehmet Bedri İncetahtacı

Isparta Gaziantep

Kahraman Emmioğlu Mikail Korkmaz

Gaziantep Kırıkkale

İsmail Kahraman Ahmet Çelik

İstanbul Adıyaman

Osman Hazer Cemalettin Lafçı

Afyon Amasya

Mehmet Altan Karapaşaoğlu Abdullah Örnek

Bursa Yozgat

Osman Pepe Latif Öztek

Kocaeli Samsun

Musa Uzunkaya Cafer Güneş

Samsun Kırşehir

İsmail Coşar Abdullah Arslan

Çankırı Tokat

Murtaza Özkanlı Feti Görür

Aksaray Bolu

Mustafa Yünlüoğlu Ekrem Erdem

Bolu İstanbul

Aslan Polat Bahri Zengin

Erzurum İstanbul

Metin Perli İlyas Arslan

Kütahya Yozgat

Azmi Ateş

İstanbul

Gerekçe:

Bilindiği gibi toplumlar, ancak ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda başarılı olabildikleri ölçüde, varlıklarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilirler. Bu nedenle, bu alanlardaki projelere, çalışmalara destek vermek, bilimsel ve çağdaş imkânları kullanmak durumundadırlar. Üniversiteler, bu bağlamda, sosyal, ekonomik araştırmalar yaparak, projeler üreterek, ülkelerin önünü açan, çağdaş, bilimsel kurumların başında gelmektedir. Ülkemiz geleceği açısından üniversitelerimizin önemi çok büyüktür. Üniversiteler, yaptıkları araştırmalar ve ürettikleri projeler yanında, bulundukları il ve bölgeye gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel açıdan da katkılar sağlamakta, bölgeye canlılık kazandırmaktadırlar.

Bu nedenle, bugün çeşitli illerimizde üniversite kurulmasıyla ilgili olarak pekçok kanun teklifi verilmiştir. Bu kanun teklifleri, şüphesiz, gerekçeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınacak ve değerlendirilecektir.

Ne var ki, bu noktada, üniversitesinin altyapısını tamamlamış, yalnızca tabelasını ve kuruluş müjdesini bekleyen illerimize öncelik vermek, bu illerimizin taleplerini acilen değerlendirmek gerekmektedir. Bu konuda hangi illerimiz üniversitelerinin altyapılarının tamamlandığı, hangi illerimize ve hangi kıstaslarla öncelik verileceğinin araştırılması ve değerlendirmelerin belirlenen kıstaslar doğrultusunda yapılması gibi hususlar şüphesiz dikkate alınacaktır.

Mesela, Erzincan’da 2 fakülte ve 6 yüksekokul, 3 000’den fazla öğrenci, 200 akademik ve bir o kadar da idarî personel ile eğitim ve öğretim hizmeti sürdürülmektedir. Üniversiteye bağlı Araştırma Hastanesi inşaatı devam etmektedir. Halihazır yurt, eğitim binası, kütüphane birimlerine ilaveten özelleştirilen Erzincan Sümerbank Müessesesinin 12 dairenin yer aldığı 2 adet üç katlı apartman, 48 adet tek katlı müstakil bahçeli lojman, misafirhane, 6 odalı bekârevi, 250 kişilik yemekhane, ambar, bahçeli lokal, 50 araçlık garaj, 2 konukevi Özelleştirme Yüksek Kurulunca bedelsiz olarak üniversiteye devredilmiştir.

Bütün Erzincanlılar personel, fizikî imkânlar ve tamamlanmış altyapısıyla Erzincan Üniversitesinin açılmasını 11.3.1996 tarihinde verdiğim Erzincan Üniversitesi kanun teklifimin yasallaşmasını beklemektedir.

Erzincan gibi altyapısını tamamlayan ve üniversitenin kurulmasını bekleyen illerimiz ve henüz altyapısını yeterli düzeye ulaştıramamış illerimizin tekliflerinin belirlenen ya da belirlenecek kıstasların gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi, hangi illere ne zaman üniversite kurulması hususlarının araştırılması ve gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla iş bu Meclis araştırması önergesi verilmiştir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda yapılacak öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

Diğer araştırma önergesini okutuyorum:

5. – KaramanMilletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, üniversitelerde kılık kıyafet uygulamalarının bütün boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son yıllarda ülke gündeminden hiç düşmeyen, her platformda tartışılır hale gelen üniversitelerde kılık kıyafet konusunu bütün boyutlarıyla ele alarak incelemek ve birkısım öğrencilerin mağduriyetlerine son vermek amacıyla, Anayasanın 98 inci , İçtüzüğün 104 üncü maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 29.4.1998

Zeki Ünal Süleyman Arif Emre

Karaman İstanbul

M.Salih Katırcıoğlu Aslan Polat

Niğde Erzurum

Hanifi Demirkol Abdulkadir Öncel

Eskişehir Şanlıurfa

Abdulilah Fırat Lütfi Doğan

Erzurum Gümüşhane

Ahmet Bilge Yakup Budak

Ankara Adana

Kemal Albayrak İlyas Arslan

Kırıkkale Yozgat

Ramazan Yenidede Murtaza Özkanlı

Denizli Aksaray

Ömer Naimi Barım Hasan Dikici

Elazığ Kahramanmaraş

Arif Ahmet Denizolgun Naci Terzi

Antalya Erzincan

Sait Açba Ahmet Derin

Afyon Kütahya

Gerekçe:

21 inci Yüzyıla girerken, üniversitelerimizde hâlâ kılık kıyafet tartışması yapılmaktadır. İnançları gereği giyinen öğrenciler aşağılanmakta, sınıf ve imtihanlara alınmamakta ve bu bahaneyle yoklama kaçağı sayılarak, devamsızlıktan sınıfta bırakılmaktadırlar. Daha sonra bununla yetinmeyip, okullarından uzaklaştırılmaktadırlar.

Baş döndürücü hızla gelişen ve değişen dünyamızda çağdaş, bilim teknik ve teknolojiyi yakından izlemesi gereken YÖK’ün ve bazı üniversitelerimizin, ilkel bir bağnazlıkla kılık kıyafetle uğraşması, bunu ana sorun haline getirmesi, ülkemiz açısından, gerçekten, utanç ve esef verici bir durumdur.

Yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel düzey, dünya standartlarının çok altındayken, birkısım üniversitelerimizin, hiçbir sorunu yokmuş gibi bilimsel araştırmalara kafa yoracağı yerde, baskıcı ve dayatmacı bir zihniyetle kılık kıyafetle uğraşması, Türkiye ve dünya gerçeklerinden ne kadar uzaklaştıklarının dramatik bir göstergesidir. Kaldı ki, yasakçı ve baskıcı tutumunu ısrarla sürdürmek isteyen üniversitelerin ellerinde yasal bir dayanakları da yoktur; çünkü, 2547 sayılı Yasanın “Ek Madde 17” şu anda yürürlüktedir.

Merhum Turgut Özal sağken 26.10.1990’da 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasına eklenen “Ek Madde 17” ile “yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” hükmü getirilmiştir. Kılıf kıyafetle ilgili bu yasa çıktıktan sonra, SHP adına Erdal İnönü, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur; ancak, Anayasa Mahkemesi iptal istemini reddetmiştir. (Esas Sayısı: 1990/36, Karar Sayısı:1991/8, Karar Günü: 9.4.1991)

Ne var ki, ret kararına rağmen Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 148 inci maddesiyle kendisine verilen “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarına uygunluğunu denetler” şeklinde tespit edilen görev ve yetkisini -bazen yaptığı gibi- aşarak iptal istemini reddetmesine rağmen “Yükseköğretim kurumlarında çağdaş kıyafet ve görünüme ters düşen, dinsel nitelikli, kılık ve kıyafetin serbest bırakılmasını öngörmeyen...” ibaresiyle başlayan bir yorum getirmiştir. Bu yoruma dayanarak, bazı üniversiteler, sanki yasa iptal edilmiş gibi baskılarını sürdürmüşlerdir.

Halbuki, Anayasa Mahkemesi, yeni bir uygulamaya yol açacak hüküm koyamaz; çünkü, Anayasanın 153 üncü maddesi gayet açıktır: “Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.”

Anayasada böyle bir hüküm varken, üstelik ek madde 17 kısmen veya tamamen iptal bile edilmemişken, Anayasa Mahkemesi, o tarihte yaptığı bir yorumla, tamamen ters bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edebilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, bu yorumuyla Anayasayı açıkça ihlal etmiştir. Bu bir hukuk ayıbıdır. Bu ayıba, maalesef, bazı hukukçular, politikacılar, YÖK ve üniversitelerimiz de katılmışlardır.

Her şeyden önce, böyle bir yasaya gerek yoktur; çünkü, Anayasanın 24 ve 27 nci maddesi ile altına imza attığımız İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 2, 18 ve 26 ncı maddeleri, inanç özgürlüğünü teminat altına almıştır.

Olayın bir başka boyutu da kadın haklarıyla ilgilidir. İnançları gereği giyinen kız öğrencilerle aynı dünya görüşünü paylaşan erkek öğrenciler okumak hakkına sahipken, bazı üniversitelerin yanlış tutumu nedeniyle, kız öğrencilerin bu hakları gasp edilmektedir. Dünyaya çağdaş, laik ve demokrat olduğunu ilan eden Türkiye’nin, kadın hakları konusundaki anlayışı bu olmamalıdır.

Bir de, inanç gereği giyinmenin siyasî bir simge olduğu iddiası vardır ki, bu daha da komiktir; çünkü, kapalılık bir siyasî simgeyse, açıklık da başka bir siyasî simge değil midir?!

Yıllardır Türkiye’nin gündemini meşgul eden konunun bütün boyutlarıyla incelenmesi ve tartışmalara bir son verilmesi amacıyla bu araştırma önergesi hazırlanmıştır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, aslında, bizim, İçtüzükte bir değişiklik yaparak, bu sunuşları bastırıp milletvekillerine dağıtmamız lazım. Yoksa, bazı şeyleri burada, böyle, saatlerce okutarak Yüce Meclisin zamanını almamamız lazım. Anayasa Komisyonuna özellikle rica ediyoruz, İçtüzükte hüküm var, Anayasa Komisyonu, gerekli gördüğü İçtüzük değişikliklerini Genel Kurula teklif etmesi lazımdır; saatlerce, bu kadar fuzuli şeylerle uğraşılmaması lazımdır. Genel Kurulda, yalnızca oylanacak şeyler okunmalı, diğerleri bastırılıp dağıtılmalıdır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunun Yenilenmesiyle İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin uzatılması için verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

13. – (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1457)

29.4.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuzun 29.4.1998 tarihli 24 üncü Birleşiminde, kalan çalışma süremizin planlanan çalışmalara yeterli olmayacağı dikkate alınarak, yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunulmasına karar verilmiştir.

Anılan karar gereğince ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 inci maddesine göre, Komisyonumuza 12.5.1998 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Ahmet Piriştina

İzmir

Komisyon Başkanı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu Komisyon daha önce üç aylık çalışma süresini kullanmıştır. İçtüzüğün 105 inci maddesi, araştırmasını üç ay içerisinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği hükmünü içerdiği için, Komisyonun süre talebi bilgilerinize sunulmuştur efendim.

Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutuyorum:

14. – İzmir Milletvekili Gencay Gürün’ün (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/339)

29.4.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulmuş bulunan (10/219) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki görevimden istifamın kabulünü diler, saygılar sunarım.

Gencay Gürün

İzmir

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

15. – Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve TurizmKomisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/340)

1.5.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden ayrılmak istiyorum.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

İsmail İlhan Sungur

Trabzon

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer önergeyi okutuyorum:

16. – Konya Milletvekili M. Necati Çetinkaya’nın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/341)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İşlerimin yoğunluğu nedeniyle üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 5.5.1998

Necati Çetinkaya

Konya

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

17. – TBMM Başkanının İtalya Meclis Başkanının davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1458)

1 Mayıs 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

İtalya Meclis Başkanından alınan resmî bir davette, TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 31 Mayıs-1 Haziran 1998 tarihleri arasında İtalya’nın Palermo Kentinde yapılacak olan Akdeniz Ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu Meclis Başkanları Konferansına davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Uluç Gürkan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın Anayasanın 82 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

18. – Başbakan A.Mesut Yılmaz’ın Özbekistan ve Kırgızistan’a yaptığı resmî ziyarete katılan milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1459)

30.4.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 12-15 Nisan 1998 tarihleri arasında Özbekistan ve Kırgızistan’a yaptığım resmî ziyaretlere, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

Liste:

Yusuf Ekinci Burdur Milletvekili

Halit Dumankaya İstanbul Milletvekili

Yılmaz Karakoyunlu İstanbul Milletvekili

Şadan Tuzcu İstanbul Milletvekili

Esat Bütün Kahramanmaraş Milletvekili

Yaşar Okuyan Yalova Milletvekili

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun önerileri vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım:

IV. – ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. – Genel Kurulun 5.5.1998 Salı günkü çalışma süresine ve aynı birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

No : 112 30.4.1998

Danışma Kurulu Önerisi

Genel Kurulun 5.5.1998 Salı günkü Birleşiminde yapılacak olan Sayıştaya üye seçiminin sonuçlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının ve bu Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

 

Uluç Gürkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili

Salih Kapusuz Ülkü Güney

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Mehmet Gözlükaya Metin Bostancıoğlu

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili

Nihat Matkap Mahmut Yılbaş

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanı

 

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer öneriyi okutuyorum:

2. – (9/18) ve (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No: 113                                                    Tarihi: 4.5.1998

22.4.1998 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun, aynı tarihli, 80 inci Birleşiminde okunmuş bulunan, Başbakan Mesut Yılmaz hakkındaki (9/18) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının birinci sırasında, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin ikinci sırasında yer almasının, Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin, 12.5.1998 Salı Günkü birleşimde yapılmasının ve her iki önergenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.

Kamer Genç

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanvekili

Salih Kapusuz Ülkü Güney

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Turhan Güven Ali Ilıksoy

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili

Nihat Matkap Müjdat Koç

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanvekili

 

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (FP, ANAP, DYP, DSP ve DTP sıralarından “söz istiyoruz” sesleri)

Peki efendim.

Şimdi, sırayla, ayağa kalkıp söz isteyen arkadaşları tespit edeceğiz, sonra kura çekeceğiz; uygulamamız öyle. Sıradan başlayalım...

Bu talepler her iki önerge için mi, yoksa ayrı ayrı mı? (ANAP sıralarından “her iki önerge için” sesleri)

Peki efendim.

Söz alanların isimlerini okuyorum: Sayın Mikail Korkmaz, Sayın Bedük, Sayın Gözlükaya, Sayın Nevzat Ercan, Sayın Ali Rıza Gönül, Sayın Nevfel Şahin, Sayın Hayri Doğan, Sayın Zeki Ertugay, Sayın Irmak, Sayın Filiz, Sayın Kozakçıoğlu, Sayın Erhan, Sayın Eryılmaz, Sayın Söylemez, Sayın Gölhan, Sayın Özkan, Sayın Paçacı, Sayın Barutçu, Sayın Tekinel, Sayın Bahadır, Sayın Dede, Sayın Güner, Sayın İncetahtacı, Sayın Oğuz, Sayın Ünal, Sayın Mehmet Emin Aydınbaş, Sayın Salih Sümer, Sayın Kemal Ateş, Sayın Mehmet Aykaç, Sayın Uzunkaya, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın Perli, Sayın Cafer Güneş, Sayın Tevhit Karakaya, Sayın Sıtkı Cengil, Sayın Mustafa Köylü, Sayın Osman Yumakoğulları, Sayın Bekir Sobacı, Sayın Öz, Sayın İlyas Yılmazyıldız, Sayın Levent Mıstıkoğlu, Sayın Bedirhanoğlu, Sayın Akarsu, Sayın Öney, Sayın Ertaş, Sayın Yılmaz, Sayın Pamuk, Sayın Baş, Sayın Ekinci, Sayın Mızrak, Sayın Neidim, Sayın Sülün, Sayın Beyribey, Sayın Kabil, Sayın Bütün, Sayın Akdoğan, Sayın Ali Doğan, Sayın Sami Küçükbaşkan, Sayın Keçeciler, Sayın Aras, Sayın Atasayan, Sayın Hatipoğlu, Sayın Dumankaya, Sayın Kabaoğlu, Sayın İnceayan, Sayın Okuyan, Sayın Yalova, Sayın Tan, Sayın Altınkaya, Sayın Adil Aşırım, Sayın Erdoğan Toprak, Sayın Er, Sayın Aksöz, Sayın Güney, Sayın Arseven, Sayın Zaimoğlu, Sayın Köksalan, Sayın Namoğlu, Sayın Aküzüm, Sayın Eryılmaz, Sayın Kibar, Sayın Erkan Kemaloğlu, Sayın Yıldız, Sayın İrfettin Akar, Sayın Çiloğlu, Sayın Yıldız, Sayın Ekinci, Sayın Fethullah Erbaş, Sayın Sevgili, Sayın Sıvalıoğlu.

Kayıt işlemi bitmiştir.

Her ikisi için de bu yazılanlar arasından kura çekeceğiz.

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş müşterek önerileri vardır; okutup, işleme koyacağım:

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1. – Genel Kurulun 6 Mayıs 1998 Çarşamba ve 7 Mayıs 1998 Perşembe günkü çalışma saatleri ile 6 Mayıs 1998 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin ANAP, DSP ve DTP Gruplarının müşterek önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 4 Mayıs 1998 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki müşterek önerilerinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Ülkü Güney Ali Ilıksoy Müjdat Koç

ANAP Grup Başkanvekili DSP Grup Başkanvekili DTP Grup Başkanvekili

Öneri:

Genel Kurulun 6 Mayıs 1998 Çarşamba ve 7 Mayıs 1998 Perşembe günleri 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışması ve 6 Mayıs 1998 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri üzerinde, lehte ve aleyhte olmak üzere iki arkadaşımıza söz verebilirim.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

Konuşma süreniz 10 dakika.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Aşağı yukarı, bir süredir Büyük Millet Meclisinin gündemi, her hafta verilen önerilerle değiştirilmek istenilmektedir. Belki, bir noktada, çok aciliyeti olan işler için bunu makul görmek mümkündür; ancak, kendi getirdikleri öneriyi bir hafta sonra değiştirmeyi hangi hukuk ve hangi mantık içinde incelemek, anlamak, izahtan vareste görülmemektedir.

Olay şudur: Koalisyon Hükümetini oluşturan üç parti, bu kere, çalışma süresini yeniden düzenlemek için bir öneri getirmişti, Danışma Kurulunda bu konu uzlaşmayla bitmedi; fakat, bir gerekçe de gösterilmedi.

Şimdi, bakınız, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen İşler Bölümünde, 1 inci sırada Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı görülmektedir; Komisyon ve Hükümet yerini oturmadığı için bu kanun tasarısını görüşmüyoruz.

2 nci sırada, bütün parti genel başkanlarının imzasını ihtiva eden, Anayasamızın 83 üncü maddesi değişikliğinin ikinci görüşmesi ve oylaması yer almaktadır; aşağı yukarı 26.2.1997 tarihinden bu tarafa onu da görüşmüyoruz.

3 üncü sırada, Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney ve halen bakanlık yapan değerli kardeşimiz Yücel Seçkiner’in bir kanun teklifi var; yedek subaylığı polis memuru olarak veya polisin yedek subaylık görevini kendi bünyesi içinde görmesine ilişkin bu kanun teklifini 3 üncü sıraya almışız, onu da görüşmüyoruz; Komisyon oturmuyor, Hükümet oturmuyor.

4 üncü sıradaki, Türkiye’nin gündemine, 1995 Anayasa değişikliği çerçevesinde bir hukukî boşluğu ortadan kaldıracak bir düzenleme olarak getirilen ve bizzat bu Hükümet tarafında getirilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısını da görüşmüyoruz.

Şimdi, bunların aciliyeti varsa, ön sıraya aldıran da sizseniz, bunları niye görüşmüyoruz? Peki, burada, bunun dışında çok acil, gerçekten millet ve devlet için çok önemli olan hangi kanun tasarınız veya teklif var ki, siz, süreyi uzatıyorsunuz? Ha, o zaman, gündemin 7 nci sırasına geliyoruz. Bakınız, 5 inci ve 6 ncı sıralarda, Yabancıların Türkiye’de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda değişiklik yapan kanun tasarıları var; iki ayrı madde değişikliği. Onlardan birisinin görüşmelerine başlanmıştı, daha bitmediği için görüşeceğiz. Çok aciliyeti mi var bunun? Var ise, süratle bitirilmesi gerekmez miydi; gerekirdi. O zaman, 7 nci madde çok önem arz ediyor değerli arkadaşlarım.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının çok aceleye getirilerek çıkarılması, ileride telafisi mümkün olmayan, vahamet arz edecek birtakım durum içerisine girecektir. Bu itibarla, sizin acil gördüğünüz bu kanun tasarısını diğer partilerin acil görmesi söz konusu olamaz. Bir an evvel bunu buradan çıkarmak istiyorsanız ve bunun için süre istiyorsanız... Elbette, bu kanun değişikliğini, Türkiye’de tekelleşmeyi engelleme değil, tersine Türkiye’de tekelleşmeyi pekiştirecek bir kanun tasarısı olarak gördüğümüz için, antikartel yasasına uygun olmadığı için desteklememiz mümkün değildir. Oysa, siz süreyi uzatırken amacın, doğrudan doğruya, bu kanun tasarısının çıkarılmasını sağlamak olduğu inancı içerisindeyiz. Bu itibarla, öneriye katılmıyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güven.

Lehte, Sayın Güney; buyurun efendim.

Süreniz 10 dakikadır.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, bu önerimiz üzerinde konuşmayacaktım; ama, değerli arkadaşım Turhan Güven Bey konuştuktan sonra, konuşma ihtiyacını duydum. Şöyle ki: Sayın Güven, getirmiş olduğumuz bu öneriyle, daha önceden getirmiş olduğumuz öneriyi değiştirdiğimizi iddia etti; ilk cümlesi öyleydi. Biz, böyle bir şey yapmadık; herhalde, Sayın Güven’in dikkatinden kaçtı; öyle demek istiyorum. Biz, getirdiğimiz öneriyle, yeni bir şey getirmiyoruz, yeni bir düzenleme getirmiyoruz; bu öneriyi, yeni bir kanun tasarısı veya teklifi görüşelim diye getirmiyoruz. Getirdiğimiz şu: Geçen hafta, evvelki hafta, daha önce kararlaştırıp, burada sıralamış olduğumuz kanun tasarısı veya tekliflerinin hiçbir tanesinin -altını çizerek söylüyorum- sırasını bozmadan bunları görüşelim. Bunların neler olduğunu biraz önce kendisi burada ifade ettiler. Biz, yeni bir kanun tasarısı veya teklifi getirmiyoruz. Yüce Meclisten istediğimiz şudur: Çarşamba ve perşembe günleri saat 24.00’e kadar çalışmaktır, hepsi budur. Yani, 5’er saatten, 10 saat daha fazla çalışmak istiyoruz. Sizden, bu hafta biraz daha fazla çalışma talebimiz var; yoksa, filan kanunu görüşeceğiz, filan kanunun önünü açacağız diye bir varsayım bana göre yanlış ve burada samimî olarak ifade ediyorum, böyle bir niyetimiz de yok. Olur ki, bu kararı aldıktan sonra, değerli grup başkanvekilleriyle birlikte, otururuz, bu sıralamada da öncelik yapabiliriz, biz buna da hazırız; ama, burada, bizim, öyle RTÜK Yasasını değiştirecek kanunu çıkaracağız veyahut da diğer kanunların önünü açacağız, kapayacağız diye bir iddiamız da yoktur, böyle bir düşüncemiz de yoktur.

Bir de, Sayın Güven, işte bunların bazıları görüşüleceği zaman oturmuyorlar dedi. Kendileri çok iyi biliyor ki, anayasa değişikliğiyle ilgili teklif ve yine, benim tarafımdan verilen, polislerle ilgili yasa teklifi daha önceden komisyona çekilmiştir, komisyondan buraya gelmemiştir; eğer, komisyondan buraya gelse, onlara öncelik verilmesini biz de isteyeceğiz.

Özetle şunu söylemek istiyorum: Biz, bu hafta biraz daha fazla çalışma talebiyle geldik. Yoksa, herhangi bir kanunu veya filan kanunu şartlamış olarak buraya gelmedik.

Önerimizin, Yüce Kurul tarafından müspet karşılanacağını umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güney.

Başka söz isteyen?.. Yok.

Öneriyi bir daha okutup oylarınıza sunacağım:

Öneri:

Genel Kurulun 6 Mayıs 1998 Çarşamba ve 7 Mayıs 1998 Perşembe günleri, 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışması ve 6 Mayıs 1998 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. (DYP sıralarından alkışlar)

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam)

2. – (9/18) ve (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, soruşturma önergesi nedeniyle söz isteyen 91 arkadaşımızın her birine birer numara verdik, bu numaraları torbanın içerisine attık ve o numaralardan hangisi çıkarsa, o arkadaşlarımıza söz hakkı vereceğiz.

Şimdi, efendim, önce, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz hakkındaki (9/18) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi üzerinde söz isteyen arkadaşlarımızın kura çekimini yapıyoruz.

Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’la ilgili Meclis soruşturması önergesi üzerinde yapılan kura çekiminde ilk üç söz sırası şöyledir: Sayın Bülent Atasayan, Sayın Mehmet Gözlükaya ve Sayın Tevhit Karakaya.

Şimdi, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu hakkındaki (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi üzerinde söz isteyen arkadaşlarımızın kura çekimini yapıyoruz.

Efendim, Sayın Yaşar Topçu hakkında verilmiş bulunan Meclis soruşturması açılması hakkındaki önergeyle ilgili olarak çektiğimiz kurada söz sırası, Sayın Erkan Kemaloğlu, Sayın Ahmet Neidim, Sayın Ali Rıza Gönül’e isabet etmiştir.

Sayın arkadaşlarımız, isterlerse, söz sıralarını, sıradaki diğer bir arkadaşa verebilirler.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü soruları bugün görüşmüyoruz.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

V. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Dilekçe ve (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN – Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonunda boş bulunan ve Fazilet Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri aday gösterilmiştir: Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt aday gösterilmiştir: Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Fazilet Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas aday gösterilmiştir: Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kadının statüsünü araştırarak, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulmuş bulunan (10/219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Demokrat Türkiye Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy aday gösterilmiştir: Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi Sayıştay üyeliği seçimlerine başlıyoruz.

B) SAYIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇİM

1. – Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu kısımda yer alan, Sayıştayda boş bulunan 15 üyelikten, Genel Kurulun 29.4.1998 tarihli ve 83 üncü Birleşiminde yapılan seçimde geriye kalan 5 üyelik için yapılacak seçime başlıyoruz.

Bu seçim İçtüzüğün 150 nci maddesine göre yapılacaktır.

Sayıştay Başkanı ve Üyelikleri Önseçim Geçici Komisyonunca, Sayıştay üyelikleri için, boş üyelik sayısının iki katı olarak, kontenjan grupları dahilinde belirlenen adaylardan, Genel Kurulun 29.4.1998 tarihli 83 üncü Birleşiminde seçilenler dışında kalanları havi birleşik oy pusulası Başkanlıça bastırılıp size dağıtılmıştır.

Toplantı ve karar yetersayısı mevcut olmak şartıyla, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubu listesinde en çok oyu alan üç aday, Maliye Bakanlığı meslek mensupları ile diğer meslek grupları kontenjan grupları listesinde ise en az biri Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere en çok iki aday Sayıştay üyeliğine seçilmiş olacaktır.

Oylamanın ne şekilde yapılacağını arz etmek istiyorum.

Görevli arkadaşlar, mühürlü birleşik oy pusulaları ile zarfları her sayın milletvekiline birer tane olmak üzere dağıtacaklar; birleşik oy pusulasını ve zarfı alan sayın milletvekili, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubu listesinde üç adayın, Maliye Bakanlığı meslek mensupları ile diğer meslek mensupları kontenjan grup listesinde ise en az biri Maliye Bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere toplam iki adayı, karşısındaki kareye çarpı işaretiyle işaretleyecek ve birleşik oy pusulasını zarfa koyarak adının okunmasını bekleyecektir. Adı okunan milletvekili, Başkanlık Divanı kürsüsünün sol tarafına gelerek, kendisini, burada bulunan Kâtip Üyedeki yoklama cetveline işaretletecek, daha sonra oy pusulasını havi zarfı, Başkanlık Divanı kürsüsünün üzerine konulmuş olan oy kutusuna atacaktır.

Aynı zarftan birden çok oy pusulası çıkması halinde bu oy pusulalarının tamamı, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubu listesinde üçten fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan birden az adayın işaretlendiği oy pusulaları ile Maliye Bakanlığı meslek mensupları ve diğer meslek mensupları kontenjan gruplarından toplam ikiden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Bu hususlar birleşik oy pusulalarında da dipnot olarak açıkça belirtilmiştir.

Oylamaya başlamadan önce bir hususu daha hatırlatmakta yarar görüyorum: Biraz önce kabul edilen Danışma Kurulu önerisi uyarınca, bugünkü çalışma süremiz, seçimlerin sonuçlanmasına kadar devam edecektir. Seçimlerin bu turda tamamlanmaması halinde, kalan üyelik için bugün tekrar seçim yapılacaktır; bu nedenle, sayın üyelerin bilgilerine arz ediyor ve ayrılmamalarını diliyorum.

Sayıştay üyelikleri seçimine ait birleşik oy pusulaları ve zarflar sayın milletvekillerine dağıtılsın efendim.

Şimdi, oyların sayım ve dökümü için, adçekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edeceğim efendim.

Sayın Abbas İnceayan?.. Burada.

Sayın Sabri Güner?.. Burada.

Sayın Nabi Poyraz?.. Yok.

Sayın Şaban Karataş?.. Yok.

Sayın Süleyman Arif Emre?.. Burada.

Sayın Göksal Küçükali?.. Yok.

Sayın Metin Bostancıoğlu?.. Yok.

Sayın Korkut Özal?.. Yok.

Sayın Bekir Yurdagül?.. Yok.

Sayın Mustafa Kalemli?.. Yok

Sayın İbrahim Çebi?.. Yok.

Sayın Yılmaz Karakoyunlu?.. Yok.

Sayın Bülent Tanla?.. Yok.

Sayın Mahmut Sönmez?.. Yok.

Sayın Suat Pamukçu?.. Yok.

Sayın Sebgetullah Seydaoğlu?.. Yok.

Sayın Gürcan Dağdaş?.. Yok.

Sayın Erkan Kemaloğlu?.. Yok.

Sayın Müjdat Koç?.. Burada.

Sayın Mehmet Ali Yavuz?.. Yok.

Sayın Mustafa Köylü?.. Burada.

Sayın Emre biraz rahatsızlar; isterseniz, onun yerine, bir başka kura daha çekelim.

Sayın Halit Dumankaya?.. Burada.

Tasnif Heyeti üyelerini okuyorum: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya, Isparta Milletvekili Sayın Mustafa Köylü, Ordu Milletvekili Sayın Müjdat Koç, Bolu Milletvekili Sayın Abbas İnceayan, Kars Milletvekili Sayın Sabri Güner.

Böylece, 5 kişilik Tasnif Heyeti teşekkül etmiş oldu.

Efendim, sayın genel başkanların öncelikleri var. Ayrıca, Sıvas Milletvekili Sayın Temel Karamollaoğlu, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar ve İçel Milletvekili Sayın Fevzi Arıcı, mazeretleri nedeniyle öncelikle oy kullanacaklardır.

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

İbrahim Gürdal...

BAŞKAN – Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersümer, Turizm Bakanı Sayın İbrahim Gürdal adına da vekâleten oy kullanacaklar.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Salonda olup da oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı efendim? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir.

Şimdi, Tasnif Heyetine seçilen arkadaşlarımızı davet ediyorum.

Sayın Halit Dumankaya?.. Burada.

Sayın Mustafa Köylü?.. Burada.

Sayın Müjdat Koç?.. Burada.

Sayın Abbas İnceayan?.. Burada.

Sayın Sabri Güner?.. Yok.

Sayın Sabri Güner’in yerine tekrar ad çekiyorum:

Sayın Azmi Ateş?.. Burada.

Tasnif Heyeti yerlerini alsın.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayıştayda boş bulunan 15 üyelikten geriye kalan 5 üyelik için yapılan seçime ait Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sayıştayda boş bulunan 15 üyelikten geriye kalan 5 üyelik için yapılan seçime 409 üye katılmış; kullanılan oyların 19’u geçersiz sayılmış, geçerli oyların dağılımı ilişik listede gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu:

Üye Üye Üye

Halit Dumankaya Mustafa Köylü Müjdat Koç

İstanbul Isparta Ordu

Üye Üye

Abbas İnceayan Azmi Ateş

Bolu İstanbul

Sayıştay Meslek Mensupları:

 1. Hasan Baş 264

 2. Erdal Aydoğdu 234

 3. İrfan Ölçen 225

 4. Şefika Şafak Gören 112

 5. Atilla İnan 77

 6. Turhan Çakmak 69

 7. Hüseyin Gürhan 69

 8. Dilber Kanşay 66

 9. Abdullah Özsan 23

10. Musa Özdemir 8

11. İbrahim Pınar 6

12. Necla Vatan 4

Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları:

1. Mesut Tortop 154

2. Mehmet Koçyiğit 119

3. Muzaffer Teksin 95

4. Ali Serdar 92

5. A. Rusuhi Ecevitoğlu 4

Diğer Meslek Mensupları:

1. Fevzi Kılıç 216

2. Ali Serindağ 55

3. Refik Ali Uçarcı 42

BAŞKAN – Alınan bu oylara göre, Hasan Baş, Erdal Aydoğdu, İrfan Ölçen Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan; Fevzi Kılıç, diğer meslek mensupları kontenjan grubundan seçilmişlerdir.

Kendilerini tebrik ediyor, mesleklerinde başarılar diliyoruz.

Bu durumda, Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjan grubundan seçime katılan arkadaşlarımızın hiçbiri, toplantı yetersayısı kadar oy alamadığından seçilememiştir.

Alınan karar gereğince bugünkü seçimi bitirmemiz gerekiyordu; ancak...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Sayın Başkan, şu anda Mecliste toplantı yetersayısı yoktur. Yapacağımız böyle bir seçimde nafile bir tur yapmış olacağız. Eğer uygun görürseniz, bu seçimi yarına veya başka müsait bir güne bırakalım.

BAŞKAN – Tabiî efendim. Saat önemli değil; fakat, görünen o ki, yeni bir seçime başladığımız takdirde, toplantı yetersayısının olmadığı açıkça görülmektedir. Bu itibarla, bu seçimin şu aşamada yapılmasından da bir sonuç alınacağı kanaati bizde yok. Bu itibarla, sizin de buyurduğunuz gibi, yarın, bu seçimi yapalım; zaten, bir kişilik bir seçim olacak, süratle...

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Yarın sabah, gruplar bir araya gelip, bir şey yaparız.

BAŞKAN – Bir Danışma Kurulu kararı alınırsa, yarın... Aslında, sözlü sorularla birlikte seçim de yapılabilir, iki gündem maddesi de konulabilir burada.

Neyse... Onu, artık...

MUHAMMET POLAT (Aydın) – Gruplar karar versin.

BAŞKAN – Gruplar karar versin.

Bu itibarla, sözlü sorular ve seçim ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 6 Mayıs 1998 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.11

 

 

 

 

 

 

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/4711)

27.3.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner’e yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak :

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın BakanlarKuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a. Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b. Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

T.C. Devlet Bakanlığı Sayı : B.02.0.003.(16).962 4.5.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.4.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4711-12010/29468 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/4711-12010 esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Güneş Taner

Devlet Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın Soru Önergesine İlişkin Cevaplar

Soru 1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

Cevap 1. Hazine Müsteşarlığından 1 adet Kanun Tasarısı sevk edilmiş olup, Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Yasasına ek bir düzenlemedir. 25.12.1997 tarihinde yasalaşmıştır.

Soru 2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

Cevap 2. Hazine Müsteşarlığı aşağıda belirtilen 12 adet düzenleyici mevzuat hazırlamıştır.

– 16.9.1997 tarih ve 97/9955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama usül ve esaslarına ilişkin 98/1 No.lu Tebliğ 18.2.1998 tarih ve 23262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

– Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında 97/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.1.1998 tarih ve 23227 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

– 97/10497 sayılı Kararname eki “Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Karar”a ilişkin 1 sayılı Tebliğ 17.2.1998 tarih ve 23261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

– BankalarKanununda yer alan parasal miktar ve sınırların yükseltilmesi hakkında Bankalar Kanununa ilişkin 18 sayılı Tebliğ 27.1.1998 tarih ve 23243 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

– Yetkili müesseselerin kuruluş, izin, faaliyet ve denetim esaslarını düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin 97-32/21 sayılı Tebliğ 7.11.1997 tarih ve 23163 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin 97-32/21 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 98-32/22 sayılı Tebliğ 6.3.1998 tarih ve 23278 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

– 545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden çıkartılan ve 21.12.1994 tarih ve 22148 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci, 3 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik 20.3.1998 tarih ve 23292 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile; Faktoring şirketlerinin kurulabilmeleri için gerekli asgarî sermaye miktarı 200 milyar TL.’ndan 500 milyar TL.’na çıkarılmış ve şube açma esasları düzenlenmiştir.

– 83/7506 sayılı Kararnameye istinaden, 11.01.1997 tarih ve 22874 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Finans Kurumlarının Şube Açma Esaslarına İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklik 5.3.1998 gün ve 23277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile; kurumların açacakları her şube için T.C. Merkez Bankası aracılığı ile Hazine Müsteşarlığından izin almaları zorunlu hale getirilmiş ve izin almak üzere başvuracak kurumların, sermaye yeterliliği standart rasyosu ile malî bünyelerine ilişkin diğer rasyoları tutturmaları gerektiği düzenleme altına alınmıştır.

– 8.8.1997 tarih ve 23074 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 31.7.1997 tarih ve 97/9688 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”,

– 20.2.1998 tarih ve 23264 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5.2.1998 tarih ve 98/10585 sayılı “Yarım Kalmış veya İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”,

– 7.3.1998 tarih ve 23279 sayılıResmî Gazetede yayımlanan 23.2.1998 tarih ve 98/10669 sayılı “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar”,

– 25.3.1998 tarih ve 23297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 23.2.1998 tarih ve 98/10755 sayılı “Yatırımlarında Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar”,

Soru 3. Bakanlığınızın BakanlarKuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nelerdir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

Cevap 3. Hazine Müsteşarlığı olarak Bakanlar Kuruluna sevk edilen taslaklar aşağıdadır.

– Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1998 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı.

– Olağanüstü Hal Uygulamasının devam ettiği illerde nitelikli işgücü ve sermaye yetersizliği özellikle Irak Pazarı’nın kapalı oluşu nedeniyle bu bölgemizde yatırımcıların yatırım yapma arzuları azalmaktadır. Bu nedenle sözkonusu illerin kalkınmasına katkıda bulunmak yatırımları artırarak yeni istihdam olanakları yaratmak amacıyla yatırımcıları teşvik etmek üzere enerji teşviği verilmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Olağanüstü Hal Bölgesinde yatırım teşvik belgesine sahip işletmelere TEAŞ ve TEDAŞ tarafından verilen elektrik enerjisi satış fiyatının % 50 indirimli olarak uygulanması ve bu satıştan doğan zarar ve mahrum kalınan kârın Hazine Müsteşarlığınca karşılanmasına dair sevkedilen Karar Bakanlar Kurulunca 16.9.1997 tarihinde kararlaştırılarak yürürlüğe girmiştir.

– Olağanüstü Hal Bölgesinde yer alan illerin Kalkınmada Öncelikli İller arasında da yeraldığı gözönünde bulundurularak Olağanüstü Hal Bölgesinde yeralan 6 il ile Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yeralan toplam 50 il arasında teşvikler açısından varolan dengesizliklerin giderilmesi ve yatırımların bir an önce tamamlanmasını teşvik etmek için işletme döneminde de teşvik verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki illerden YüksekPlanlama Kurulu tarafından belirlenecek illerde Yatırım Teşvik Belgesi alacak olan işletmelerin yatırımlarını tamamlayıp üretime geçmelerini müteakip üç yıllık işletme döneminde tüketecekleri enerji ile ilgili olarak TEAŞ ve TEDAŞ tarafından verilen elektrik enerjisinin % 50 indirimli uygulanması hususunda BakanlarKurulu Kararı sevkedilmiştir.

– Demir-Çelik sektöründe faaliyet gösteren ark ocaklarının, pazarda meydana gelen talep daralması, Asya Pasifik Krizinin etkileri, ithalatçı ülkelerden bazılarının kendi üretim tesislerini kurmaları, bazı ülkelerin anti-damping uygulamaları sonucunda özellikle ihracat alanında darboğaza girdikleri görülmektedir. Diğer yandan Doğu Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğundan kalite, standart açısından yetersiz, fiyatı düşük yarı mamul ve mamul ürün ithali sektörü olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede ark ocaklarının rekabet gücünün artırılması amacıyla, İhracatçı Birliklerine üye olan ark ocaklarına TEAŞ ve TEDAŞ tarafından verilen elektrik enerjisine ilişkin faturalar ile kendi elektriğini kendisi üreten ark ocaklarından demir çelikte kullandığı elektrik enerjisini BOTAŞ’tan aldığı doğalgaz ile üreten firmaların doğalgaz faturalarının, karşılığında TEAŞ, TEDAŞ ve BOTAŞ’a banka teminat mektubu verilmek kaydıyla 31.12.1998 tarihinde ödenmesi hususunda Bakanlar Kurulu Kararı sevkedilmiştir. Sözkonusu enerji teşvikleriyle sektörün önemli bir üretim maliyeti olan enerji faturaları yıl sonunda ödenerek sektörün nakit ihtiyaçları dolayısıyla finansman giderleri azaltılırken, diğer yandan enerji maliyetlerindeki düşme vasıtasıyla sektörün rekabet gücü artırılmış olacaktır.

– T.C. ZiraatBankasınca, Türkiye’deki üreticilere kullandırdığı faiz oranlar üzerinden Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti üreticilerine tarımsal kredi kullandırılmasına ilişkin 97/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21 Temmuz 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine Tarımsal Girdi Desteği sağlanmasına ilişkin 97/9820 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 12 Ağustos 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

– T. Halk Bankasınca, esnaf ve sanatkârlara verilen işletme ve yatırım kredilerine uygulanan faiz oranları üzerinden KKTC esnaf ve sanatkârlarına işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin 97/9614 sayılı BakanlarKurulu Kararı 21.7.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

– T. Halk Bankasınca, esnaf ve sanatkârlara verilen işletme ve yatırım kredilerine uygulanan faiz oranları üzerinden KKTC esnaf ve sanatkârlarına işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin 21.7.1997 tarih ve 97/9614 sayılı Karar’da değişiklik yapılması hakkındaki 97/10407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.12.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

T.C. Ziraat Bankasınca, Türkiye’deki üreticilere kullandırdığı faiz oranlar üzerinden Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti üreticilerine tarımsal kredi kullandırılmasına ilişkin 97/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Karar taslağı Hazine Müsteşarlığının 13.2.1998 tarih ve 5967 sayılı yazısı ile Başbakanlığa intikal ettirilmiştir.

– Fındık ürününün desteklenmesi amacıyla Fiskobirlik’e, Destekleme veFiyat İstikrar Fonu (DFİF)’dan 30 Trilyon TL tutarında kredi kullandırılmasını öngören 7.8.1997 tarih ve 97/9757 sayılı Karar.

– Çeşitli tarım ürünlerinin desteklenmesi amacıyla Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine DFİF’ndan 50 Trilyon TL. tutarında kredi kullandırılmasını öngören 15.8.1997 tarih ve 97/9854 sayılı Karar.

– Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine DFİF’ndan kullandırılacak kredilerin faiz oranının % 70’den % 50’ye indirilmesini teminen 97/9854 sayılı Karar’da değişiklik yapılmasını öngören 6.10.1997 tarih ve 97/10067 sayılı Karar.

– Şeker pancarı alımlarında kullanılmak üzere T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne DFİF’ndan 40 Trilyon TL. tutarında kredi kullandırılmasını öngören 18.2.1998 tarih ve 98/10660 sayılı Karar.

– Şeker pancarı alımlarında kullanılmak üzere T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne DFİF’dan 30 Trilyon TL. tutarında kredi kullandırılmasını öngören 30.3.1998 tarih ve 98/10874 sayılı Karar.

– T.C. Ziraat Bankasının kütlü pamuk primi uygulamasından doğan görev zararı alacaklarının hesaplanmasında ticarî faiz + % 20 faiz oranı yerine sadece ticarî faiz oranının esas alınmasını teminen 95/6969 sayılı Karar’da değişiklik yapılmasını öngören 7.10.1997 tarih ve 97/10221 sayılı Karar.

– İhracatın geliştirilmesi ve üreticilerin fiyat hareketlerinden korunması amacıyla Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin stoklarında bulunan zeytinyağı ürününün, ihraç kayıtlı satış fiyatları esas alınarak belirlenecek fiyat üzerinden satışı sonucunda oluşacak aleyhte farkın 1 Trilyon TL.’na kadar olan bölümünün DFİF’ndan birliğe ödenmesini öngören 14.10.1997 tarih ve 97/10285 sayılı Gizli Karar.

– T.C. Ziraat Bankasının kimyevî gübre kredileri faiz oranının 1.10.1986 tarihinde % 34’den % 22’ye indirilmesi nedeniyle karşılaştığı 12 puanlık faiz kaybının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması uygulanmasına son verilmesini teminen 87/4 sayılı Kararın 89/25 sayılı Kararla değiştirilen 2 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören 18.9.1997 tarih ve 97/12 sayılı P-KKK Kararı.

– Müsteşarlığımızca müzakere, imza ve onay süreci yürütülmekte olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmalarında; anılan dönemde Endonezya, Hırvatistan, Estonya, İsveç Krallığı, Letonya ve Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Taslakları Müsteşarlığımızca hazırlanmıştır. Ancak söz konusu Kanun Taslakları uluslararası anlaşmalara ilişkin olmaları nedeni ile Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Bakanlar Kuruluna sevkedilmektedir.

– 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 17 Mart 1998 tarihinde ilgili bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur.

Soru 4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b) Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

Cevap 4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 1998 Yılı Program Ekinde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

A) Müsteşarlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı 6’dır.

1. Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi

2. Dışa Açılma ve Dünyaya Entegrasyon (Avrupa Birliğine Uyum) Projesi

3. Finans Reformu, Malî Piyasalarda Etkinliğin Artırılması, Dünya ile Entegrasyon ve Mülkiyetin Tabana Yayılması

4. Sosyal Güvenlik Reformu

5. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi (Ulaştırma)

6. Devlet İşletmeciliğinde Yapısal Değişim Projesi

Bu projelerden 5’i üzerinde çalışmalar sürdürülmekte olup açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi

“Risk Sermayesi Kanununun çıkarılması.”

– Risk Sermayesi Kanununun çıkarılması hususunda ilgili kuruluşlarla yapılan toplantı sonucunda Banka Kambiyo Genel Müdürlüğüne intikal eden görüşler de dikkate alınarak, çalışmalar sürdürülmektedir.

2. Dışa Açılma ve Dünyaya Entegrasyon (Avrupa Birliğine Uyum) Projesi

“Hizmetlerin liberalizasyonu konusunda toplulukla müzekerelere esas teşkil edecek çalışmaların başlatılması.”

– Hizmetlerin liberalizasyonu konusunda toplulukla müzakerelere esas teşkil edecek çalışmalar konusunda ilgili kuruluşlarla 14-26 Ocak 1998 tarihlerinde Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Hazırlık Çalışmaları Komitesinin toplantıları yapılmış ve hazırlanan Rapor 16 Şubat 1998’de yapılan Avrupa Birliği Koordinasyon Kurulu II nci Toplantısında sunulmuştur.

3. Finans Reformu, Malî Piyasalarda Etkinliğin Artırılması, Dünya ile Entegrasyon ve Mülkiyetin Tabana Yayılması.

“Bankalar ile özel finans kurumlarının yasal yükümlülüklerinin dengelenmesi.”

– BankalarKanunu ile diğer malî kurumların kuruluş, faaliyet ve denetlenmesine ilişkin esasları düzenleyen mevzuatın tek bir başlık altında toplanmasına yönelik olarak yapılan Kanun çalışması büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bankalar ile özel finans kurumlarının yasal yükümlülüklerinin dengelenmesi hususu da anılan Kanun çalışması kapsamında yer almaktadır.

“Sigorta Eksperleri, Sigorta Eksperleri Odaları, Sigorta Eksperleri Odaları Birliği Kanununun çıkarılması.”

– 1995 tarihinde hazırlanan ancak hükümet değişiklikleri nedeniyle sonuçlandırılamayan Türkiye Sigorta Eksperleri Birliği Kanun Tasarısı çalışmaları sürdürülmektedir.

4. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi (Ulaştırma)

“Deniz İhtisas Bankasının kurulması.”

– Denizcilik sektörüne finansman kolaylıkları sağlamak üzere kurulmuş bulunan Denizcilik Bankası T.A.Ş.’nin, T. Emlak Bankası A.Ş.’ne devredilmesi ile T.Emlak Bankasının bu bankanın işlevlerini de yüklenmiş olması, bu amaçla başka bir kamu bankasının hizmet vermesi gereğini ortadan kaldırmıştır. Esasen kamu bankalarının özelleştirilmesine çalışıldığı bir dönemde yeni bir kamu bankası kurulmasının yerinde bir tercih olmayacağı, dolayısıyla müteakip yıllarda hazırlanacak programlarda bu hususa yer verilmemesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

5. Devlet İşletmeciliğinde Yapısal Değişim Projesi

“KİT yönetiminde özerkliğin sağlanması ve performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.”

– Hazine Veri Sistemleri Projesi’nin bir alt projesi olan KİT Veri Toplama Programı’nın (VTP) amacı doğrultusunda KİT’lerden üçer aylık dönemler itibariyle modem aracılığıyla veriler toplanmaktadır. Ayrıca, VTP’ye bir Finansal Analiz Modülü ekleme çalışmasına da başlanmıştır.

– 11 Mart 1998 tarihinde pilot KİT’lerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı bir toplantıda KİT’lere Yatırım-Finansman Programı’nın otomasyonu çalışmalarında gelinen nokta anlatılmış, KİT’lerin konu ile ilgili yorum ve önerileri alınmıştır.

B. Müsteşarlığımız koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak görev verilen 11 adet proje bulunmaktadır.

1. İstihdamın ve İşgücü Piyasasında Etkinliğin Artırılması Projesi

2. Tarımsal Politikalarla İlgili Yapısal Değişim Projesi

3. Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi

4. Dışa Açılma ve Dünyaya Entegrasyon (Avrupa Birliğine Uyum) Projesi

5. Vergi ile İlgili Yapısal Düzenlemeler Projesi

6. Sosyal Güvenlik Reformu

7. Mahallî İdarelerin Güçlendirilmesi Reformu

8. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi

9. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi (Ulaştırma)

10. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi (Haberleşme)

11. Özelleştirme

Bunlardan 6 adet projede katkımız bulunmakta olup, bu projeler aşağıda yer almaktadır.

1. Tarımsal Politikalarla İlgili Yapısal Değişim Projesi

“Tarımda Yeniden Yapılanma Kurulu’nun oluşturulması.”

– Tarımda Yeniden Yapılanma Kurulu henüz oluşturulamamakla birlikte, Para Kredi ve Koordinasyon Kuruluna bir alt komite niteliğinde “Tarımsal Destekleme Kurulu” oluşturulmuştur. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 20.10.1997 tarih ve 97/13 sayılı Kararıyla kurulan Kurul, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, TC Ziraat Bankası ve Tekel Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşmaktadır. Kurul, ilgili Kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve tarımsal destekleme sistemindeki sorunların tespiti açısından olumlu çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

2. Dışa Açılma ve Dünyaya Entegrasyon (Avrupa Birliğine Uyum) Projesi

“Türk tarım politikasının Topluluk tarım politikasına uyumunun muhtemel etkileri ve alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi.”

– Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile T. Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın Dünya Bankası’nın finansman desteği ile “Tarımda Yeniden Yapılanma” konusunda yapılan konferanslar sonucunda elde edilen bilgiler, anılan Bakanlık tarafından “Tarımda Yeniden Yapılandırma 1995-2000 Aksiyon Planı”nın hazırlanmasında kullanılmıştır. Planda yeralan konu başlıkları için çalışma grupları oluşturulmuş olup, Müsteşarlığımız görev alanına giren çalışma gruplarına gerekli iştirak sağlanarak görüşümüz bildirilmiştir.

3. Sosyal Güvenlik Reformu

“S.S.K. ile ilgili Mevzuat düzenlemelerinin yapılması.”

“BAĞ-KUR ile ilgili Mevzuat düzenlemelerinin yapılması.”

– SSK ve Bağ-Kur’un yapısal değişiklikleri, yeni kadroların ihdası ve finansman problemlerinin çözümüne ve emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır.

4. Mahallî İdarelerin Güçlendirilmesi Reformu

“442 sayılı Köy Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda gerekli düzenlemelerin yapılması.”

“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2380 sayılı Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediye ve İl Özel İdarelerine Pay Verilmesi Hakkında Kanunda gerekli düzenlemelerin yapılması.”

5. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi.

“İmtiyazla ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi.”

“3996 sayılı YİD yasası’nın imtiyaz gerektiren faaliyet alanları ile sınırlandırılması.”

– Dolaylı olarak da olsa 4 üncü ve 5 inci Projeler Dış Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü ilgi ve görev alanına girmektedir. Ancak, belirtilen konularda sorumlu kuruluşlarca başlatılacak çalışmalara Müsteşarlığımız yetki ve sorumlulukları kapsamında katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

6. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi (Ulaştırma)

“TCDD Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılması.”

– TCDD Genel Müdürlüğü’nün ticarileştirilmesine yönelik önlemler uygulamaya konulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.6.1997 Tarihinden Sonraki Faaliyetleri

1. Mevzuat Çalışmaları

a) Kanun Çalışmaları

Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 558 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi üzerinde doğan boşluğu doldurmak ve sermaye piyasasında ortaya çıkan yenilikler ve aksaklıklar karşısında ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemelerin yapılması amacı çerçevesinde hazırlanan “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı” Başbakanlık kanalıyla Türkiye yük Millet Meclisi’ne sunulmuş olup, tasarıya ilişkin görüşmeler halen Bütçe ve Plan Komisyonunda sürmektedir.”

b) Tebliğ ve Yönetmelik Çalışmaları

i) Tebliğ Çalışmaları

– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Ser : VII, No : 10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Seri : VII, No : 11 (R.G. : 24.7.1997.1997, 23059).

– Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, Seri : V, No : 19 (R.G. : 11.10.1997, 23137).

– Sermaye Piyasasında Malî Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Seri XI, No : 16 (R.G. : 11.10.1997, 23137).

– Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Seri X, No : 17 (R.G. : 15.10.1997, 23141).

– “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Seri VII, No : 12 (Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilmiştir.)

ii) Yönetmelik Çalışmaları

Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kuruluşuna ve faaliyet usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik çalışmaları ile İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın yönetmeliğine ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

 

2. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/4723)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı Sayın Refaiddin Şahin’e yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak :

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kurulu’na sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yeralan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b) Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

T.C. Devlet Bakanlığı 1.5.1998 Sayı : B.02.0.015/S.552

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.4.1998 tarih ve KAN.KAR.MD : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4723-12022/29480 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın mevzuat çalışmalarına ilişkin 7/4723-12022 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı aşağıdadır.

1. 3 adet Kanun Tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur.

Bunlardan 1 adedi Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş olup, Genel Kurul gündemindedir.

2. 69 adet Kanun, Tüzük v.s. için görüş verilmiştir.

3. Taslakların listesi ektedir.

Bu aşamada bütçeyle bağlantılarının tespiti mümkün bulunmamaktadır.

4. Proje sayısı 1’dir.

“Konut arz ve talebine yeterli kaynak sağlamak üzere rekabetçi piyasa koşulları içinde yeni finans imkânları ve kurumlarının geliştirilmesi, yapı tasarruf sandığı sistemi uygulamalarına batı standartları ölçeğinde geçilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması” konusunda çalışmalar yapılmıştır.

5. Böyle bir kıyaslama Bakanlığım yönünden mümkün olamamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Refaiddin Şahin Devlet Bakanı

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın yazılı cevabı (7/4724)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak :

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar BakanlarKurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yeralan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b) Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.4.1998 Sayı : B.02.0.016/092/00391

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

İlgi : 3.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4724-12023/29481 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde gönderilen ve Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır tarafından cevaplandırılması talebiyle Başkanlığınıza verilmiş bulunan Soru Önergesine verdiğim cevaplar aşağıda çıkartılmıştır.

1. Göreve başladığım tarihten itibaren :

a) Denizcilik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı (TBMM Genel Kurul Gündeminde)

b) Türk Ticaret Kanununun 823 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı.

c) Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasarısı Taslağı.

d) 3254 Sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun değiştirilmesiyle ilgili KanunTasarısı Taslağı TBMMBaşkanlığına sunulacak.

e) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat yapısıyla ilgili Kanunî düzenlemelerin ve hizmetin gereği olarak, Merkezde 8 adet Şube Müdürlüğü ile Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Taşrada ise 4 adet Meydan Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü ve 10 adet Büyük Klimatoloji İstasyon Müdürlüğünün ihdası hususunda Kanun Tasarısı Taslağı Bakanlar Kurulu gündemine getirilecek.

f) Devlet Meteoroloji İşleri GenelMüdürlüğü Taşra Teşkilatında İl ve İlçe Meteoroloji Müdürlükleri kurulması, halihazırda İstasyon Müdürlüğü olan Teşkilat yapısının Mülki İdareye göre şekillendirilmesi çalışmaları, Bakanlıkların görüşleri alındıktan sonra Bakanlar Kurulu gündemine sunulacak.

2. 3 adet Tüzük,

– 1 adet BakanlarKurulu Kararı,

– 13 adet Yönetmelik,

– 24 adet Talimat ve Yönerge çalışması yapılmış,

– 4 adet Yönetmelik için çalışmalar son aşamasına gelmiştir. (EK-1)

– Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönetmelik çalışmaları Komisyon tarafından yürütülmekte olup, tamamlanınca yürürlüğe konulacaktır.

– Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğindeki değişiklikler için hazırlanan Taslak Sayıştay Başkanlığının görüşünün gelmesinden sonra Resmî Gazete’de yayınlanması için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve YayınGenel Müdürlüğüne bildirilecektir.

3. Bakanlığıma bağlı Denizcilik Müsteşarlığınca Bakanlar Kurulu’na sevk edilen taslaklar, Ek-2’de sunulmuştur.

Devlet Meteoroloji İşleri GenelMüdürlüğünce Bakanlar Kurulu’na sevki düşünülen taslakların her ikisi de GenelMüdürlük Teşkilat Yapısının Reorganizasyonuyla ilgili olduğundan Bütçeye katkılarının rakam olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, halihazırda Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve diğer uluslararası kuruluşların standartların üstünde olarak halkımıza sunulan Meteorolojik hizmetin, bu taslakların yürürlüğe girmesi halinde hem merkez hem de taşra teşkilatında daha da üst düzeyde verileceği açıktır.

Dünya Meteoroloji Teşkilatınca yapılan bir araştırmaya göre; Meteorolojinin Millî Ekonomiye katkısının gelişmiş ülkelerde, yatırım/fayda oranının 1/20 ile 1/50 arasında olduğu, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın 1/100’e kadar çıkabileceği hesap edilmiştir.

Bazı araştırmacılar ise bu oranın hesabının yapılmasının, mevcut çok sayıda parametre yüzünden mümkün olmadığı, Meteorolojinin Millî Ekonomiye katkısının çok daha fazla olduğu görüşünde birleşmektedir. Ancak, en azından yukarıda bahsedilen oranlar dikkate alınsa bile, 1998 yılında düşünülen yatırımların tutarı olan 3 Trilyon TL. dikkate alındığında, çok büyük rakamlara ulaşıldığı açıktır.

4. Bakanlığıma bağlı kuruluşlar ile ilgili;

a) Dışa Açılma ve Dünyaya Entegrasyon (Avrupa Birliğine Uyum) projesi kapsamında sorumlu olduğumuz projelerden;

1- “Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 1974)” tadil protokolünün onaylanması,

2- “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme” ve ek protokolü (MARPOL 1974, 1978) tadil eden protokolün onaylanması,

Projeler için halen çalışmalar devam etmektedir.

3- “Hidrokarbonlarla Denizin Kirletilmesinden Doğan Zararlara İlişkin Hukukî Sorumluluk Konusunda Uluslararası Sözleşme (CLC 1969)” ve tadil protokollerinin (1884, 1992) onaylanması,

4- “Hidrokarbonlarla Kirlenmeden Doğan Zararların Tazmini İçin Uluslararası Bir Fon Kurulması Hakkında Sözleşme (FUND 1971)” ve tadil protokollerinin (1984, 1992) onaylanması,

Projeleri için çalışmalar yapılmakta olup, hangi tarihi protokollerin onaylanması hususunda bir karara varıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığına olumlu görüşümüz bildirilecektir.

Devlet Meteoroloji İşleri GenelMüdürlüğünün sorumlu kuruluş olarak yeraldığı herhangi bir proje yoktur.

b) Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi (Ulaştırma) kapsamında sorumlu olduğumuz projelerden;

1- “Liman İşletmeciliğinin Otomom bir yapıya kavuşturulması veya özelleştirilmesi”

2- Altyapı Tesislerinin işletmecilere rayiç bedelle devrini sağlayacak düzenlemelerin yapılması”

Projeleri hakkında gerekli idarî ve hukukî düzenlemeler diğer kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.

Ulaştırma sektöründe koordinasyonun sağlanması amacıyla bir birim oluşturulması projesinden sorumlu Ulaştırma Bakanlığına koordinasyon ve işbirliği bakımından gerekli katkıda bulunulmaktadır.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili kuruluş olarak yine herhangi bir projede yer almamasına rağmen, dolaylı olarak ilgili olabileceği projelerle ilgili olarak da, projelerden sorumlu kuruluşlar tarafından bilgi verilmediği için; bu tür projelerle ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından bir çalışma başlatılmamıştır.

5. – Bakanlığım performansı ve istatistiki olarak kıyaslanmasında; Denizcilik Müsteşarlığınca, Bakanlığım döneminde 46 adet mevzuat çalışması yapılmışken, 54 üncü Hükümet döneminde bu çalışmalar 15 adet ile sınırlı kalmıştır.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde, 55 inci Hükümet dönemine kadar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılanması için yeterli bütçe desteği verilmediği gibi, verilen paraların kurumun teknolojik yenilenmesi için kullanılmadığı görülmüştür. Nitekim geçmiş yıllarda kullanılmayan paralar yüzünden alınan vergi plaketleri de bunu göstermektedir.

1996 Malî Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 30 iken, 55 inci Hükümet döneminde 1997 Malî Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 133 olmuştur. Son on yılda 131 Milyar Liralık teknolojik yapılanma yatırımı yapılmıştır, oysa sadece 55 inci hükümet döneminde (6 aylık süre içinde) teknolojik yapılanma yatırım bedeli 1.2 Trilyon üzerindedir. Bu miktarlara ilişkin tablo ilişiktedir.

55 inci Hükümet öncesi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde teknolojik yetersizlik nedeniyle bazı hizmetler verilemiyor, bir kısım hizmetler ise yetersiz kalıyordu.

55 inci Hükümetin işbaşına gelmesiyle birlikte tüm bu eksiklikler dikkate alınarak derhal çözüm arayışına girilmiş ve aşağıda belirtilen, teknolojik yatırımlar, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından süratle gerçekleştirilmiştir.

Radar : Türkiye Cumhuriyeti 780 000 km2 yüzölçümü ve 65 milyon civarında nüfusu ile farklı coğrafik ve topoğrafik bölgeleri içermektedir. Bu alan içerisinde çok kısa mesafelerde meteorolojik parametreler çok hızlı değişebilmektedir. Askerî ve sivil havacılık, tarım, ulaşım, turizm, su kaynakları, şehir plancılığı, orman ve balıkçılık gibi çeşitli sektörlere verilen kamu hizmetlerinin yüksek kalite ve tutarlılıkta yapılabilmesi için radarlara ihtiyacı vardır. 1997 yılı içerisinde 1 adet C-Band Doppler radar ihalesi yapılmıştır. Bu yatırımın bedeli 447 708 880 819 TL. dir. Bu radar, Ankara’da konuşlandırılacak ve aynı zamanda Ankara ve 150 km. çapında bir alanda düşecek yağışın miktarı, yeri ve zamanı önceden belirlenerek gerekli uyarılar yapılacaktır.

Workstation (İs İstasyonu) :Türk Meteoroloji Teşkilâtı, 1980’lerin teknolojisi olan bilgisayarlarla çalışmaktaydı. D.M.İ. Genel Müdürlüğü bu iş istasyonu ile mevcut teknolojisini gereken düzeye çıkaracak ve tahminlerin en kısa sürede kullanıcılara ulaştıracaktır. Yatırım bedeli yaklaşık, 40 000 000 000 TL. dir.

Otomatik İstasyon :Meydanlarımıza Otomatik Meteorolojik Bilgi Ölçüm Sistemleri satın alınarak kurulmaktadır. Bu sayede, meydanlarda meteorolojik parametrelerin otomatik olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi, kayıt edilmesi, görüntülenmesi, bu bilgilerin gerekli olan yerlere (Meydan Harekat, Savaş Harekat v.s.) sürekli ve güvenilir şekilde dağıtılması, sistem tarafından hazırlanan (Metar, Speci vs.) mesajların Genel Müdürlüğümüz ana bilgisayarına gönderilmesi mümkün olacaktır. Havaalanlarında uçuş güvenliği, can ve mal emniyeti sağlayacak bu sistemin yatırım bedeli ise, 176 029 224 395 TL. dir.

Otomatik Telefon Santrali (ISDN) :Genel Müdürlüğün son derece eski olan telefon santrali değiştirilerek haberleşmede modernizasyona gidildi. Dahili ve harici hat sayısı artırıldı. Pek çok özelliklere sahip bu santral kurulurken, tüm telefon makinaları dijital ve tuşlu olacak şekilde değiştirildi. Santralin yatırım bedeli 32 500 000 000 TL. dir.

Ayrıca, 20 adet modem, 46 adet kişisel bilgisayar, 30 adet satır yazıcı ve 10 adet lazer yazıcı satın alınmıştır. Modem ihalesinin bedeli 1 117 091 000 TL. dir.

Fiber Optik Devre : 1984 yılında tesis edilen analog devrede çeşitli zamanlarda olan kopma ve eklemeler nedeniyle, özellikle yağışlı havalarda bilgi alışverişlerinde aksamalar olmuştur. Fiber optik devrenin tesisi ile söz konusu aksamalar giderilmiş ve 1200 - 4800 bps’lik hızdan, 9600 bps hızında bilgi alışverişi sağlanmıştır. Hızlı ve düzenli bilgi alışverişi sayesinde, meydanlar ve dolayısıyla sivil ve askerî uçuşlara verilen destek daha da artırılarak devam ettirilecektir.

Ankara-Ercan Devresi : KKTC’nin yurtdışı ile bağlantısı sadece Ankara ile olup, diğer ülkelerle bağlantısı bulunmamaktadır. Buna karşı Kıbrıs Rum kesimi, Sofya ve Atina ile 9600 bps’lik devrelerle bağlı olup, Dünya ile entegrasyon halindedir. Yavru vatana bir nevi gizli ambargo uygulanması sözkonusuydu. Anvatan olarak gereken teknolojik yardım üstlenilmiş olup, 50 baud’luk Ankara-Ercan devresinin 9600 bps’lik data devresine dönüştürülmesisayesinde, KKTC’nin dünya ile entegrasyonu sağlanmıştır.

Ayrıca, alınan bilgisayarların meydanlara konması ve eskilerinin yedek olarak kullanılması nedeniyle daha önce yedek olarak kullanılan ve aylık kirası toplam 1 milyar TL. olan 34 devresi iptal edilerek, yılda 12 milyar TL. tasarruf sağlanmıştır.

Ayrıca Türk Meteoroloji Teşkilâtının, 6 ncı bölgede, Bölgesel Telekomünikasyon Merkezi olma girişimleri devam etmekte olup, olumlu sonuç vermesi halinde, Türkiye’nin stratejik önemine katkısı açıktır. Bu sayede Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün’e meteorolojik bilgiler ülkemiz telekomünikasyon sistemleriyle aktarılacaktır.

Türkmenistan, Moğolistan ve Azerbaycan devletleri Bakan ve Genel Müdür düzeyinde ziyaret edilerek, karşılıklı teknik işbirliği mutabakatlarına varılmış, ayrıca Türkmenistan’a 2 adet PC ve 2 adet modem ile TÜRKMETCAP yazılım hibe edilmiştir.

Dr. Burhan Kara Devlet Bakanı

EK 1

TÜZÜKLER

Boğazlar Tüzüğü

Trabzon Liman Tüzüğü

Giresun Liman Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARI

İzmit (Dilovası) ve Tuzla Liman Başkanlıkları

Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

(19.3.1998-98/10847 16.4.1998-23315)

YÖNETMELİKLER

Türk Atama ve Kurtarma Yönetmeliği (11.9.1997/23107)

Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Teşkilâtları Hakkında Yönetmelik (28.1.1998/23244)

Kılavuz Kaptan Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik

Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği (2.9.1997/23098)

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme,Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3.2.1998/23247)

İskenderun Şehri Liman Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (5.8.1997/23071)

İskenderun Şehri Liman Yönetmeliği, Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliği, Nemruk Koyu Liman Yönetmeliği ve İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

Denizsporlarında Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Ulusal Denizcilik Şurası Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Denizcilik Müsteşarlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

TALİMAT VE YÖNERGELER

Gemilerin Gemiadamları ile Donatılması Hakkında Yönerge

Denizde Arama ve Kurtarma Yönergesi

Ulusal Denizcilik Şurası Daimi Sekretaryasının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönerge

Pazar, Sürmene, Vakfıkebir, Görele, Tirebolu, Ordu, Fatsa, Ünye, Gerze, Sinop, Ayancık, Cide, Bartın, Amasra, İnebolu, Karasu, Kefken, Tekirdağ, Enez, Yalova, Gökçeada Liman Talimatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimatlar

EK 2

KANUN TASARILARI

Denizcilik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Türk Ticaret Kanunun 823 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı

TÜZÜK TASARILARI

Boğazlar Tüzüğü

Trabzon Liman Tüzüğü

Giresun Liman Tüzüğü

YÖNETMELİK TASARILARI

İskenderun Şehri Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik

Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik

Nemrut Koyu Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik

İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik

 

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın yazılı cevabı (7/4726)

27.3.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevalandırılmak üzere Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık’a yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak :

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür?Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeyekatkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a)Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır. Bunlar hangi projelerdir?

b)Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliğibakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslar mısınız?

 

T.C. Devlet Bakanlığı 1.5.1998 Sayı : B.02.0.018-800-04-01/1960

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı, Kanun Karar. Dai. Bşk.’nın 3.4.1998 tarih ve A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/4726-12025/29483 sayılı yazınız.

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere ilgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bakanlığımla ilgili olarak vermiş olduğu 7/4726-12025 nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Eyüp Aşık Devlet Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın 7/4726-12025 Nolu Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır

Bakanlığınızın performansı ile ilgili olarak:

Soru 1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür. Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

Cevap 1. Bakanlığım ilgili kuruluşu TEKEL Genel Müdürlüğünce, Kaya ve Kaynak Tuzlalarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilmelerine, her türlü tuzlaların işletilmesi görevinin süresi 40 yılı geçmemek kaydıyla bağlı ortaklık ve iştirakler eliyle yürütülmesine imkân sağlamak üzere hazırlanan 3078 sayılı Tuz Kanununa iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunmaktadır.

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile diğer ilgili kanunların günümüz şartlarında yeniden düzenlenmesi amacı ile hazılanan “Tütün ve Tütün Mamulleri Kanun Tasarısı” taslağı diğer Bakanlık ve ilgili kuruluşların görüşlerine açılmıştır.

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununda değişiklikler yapılmasını öngören Kanun Tasarısı taslağı üzerinde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile müştereken yapılan düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Soru 2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel düzenleyici işlem sayısı nedirve bunlar nelerdir?

Cevap 2. Bakanlığım ilgili ve bağlı kuruluşlarınca yapılan yönetmelik tüzük ve benzeri genel düzenleyici işlem sayısı 10’dur.

Bunlar;

a) TEKEL Genel Müdürlüğü :

1. Yaprak Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimi, Satışı ve İthalatı, Fon Alınması ve Bu Fonun Kullandırılmasına Dair Usul ve Esasları belirleyen 8.8.1986 tarihli ve 86/10911 sayılı Kararnameye, 9.12.1997 tarihli ve 97/10387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Tekel kendisine ait sigara markalarını, fabrikalarını ve diğer varlıklarını tahsis etmek suretiyle ortaklıklar tesis edilebilir.” ifadesi eklenmiştir.

2. Bakanlar Kurulunun 97/10251 sayılı 1998 Yılı Tütün Destekleme Kararı, 26.11.1997 tarihli ve 23182 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 1997/1 Sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu Kararı ile, 1998 ürün yılından itibaren 3 yıl süre ile uygulanacak tütün üretimi esasları belirlenerek uygulamaya başlanılmıştır.

3. Tekel Genel Müdürlüğünün iştiraki olan ve Kağızman’da bulunan Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticareti A.Ş.’nin bağlı ortaklık haline getirilmesine ilişkin 24.12.1997 tarihli ve 97/10470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır.

4. Bakanlar Kurlunun 6.1.1998 tarihli 98/10515 sayılı kararı ile malzeme karşılığı yaprak tütün, sigara ve çay ihracı konusunda Tekel Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. İhraç edilen ürünler karşılığında, yurtdışından 110 milyon ABD $ malzeme satın alınacaktır.

5. Tütün ve Tütün Mamulmleri ile Alkol ve Alkollü İçkilerin Perakende Satışı Hakkında Yönetmelik, 11 Ocak 1998 tarihli ve 23227 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

b)ÇAYKUR Genel Müdürlüğü :

1. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Yönetmelik,

2. Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler 19.9.1997 tarih ve 23115 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

c)Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü :

1. Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Bu Yönetmeliğin, 53 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 55 inci maddesi değiştirilmiş, 60 ıncı maddesinin de c ve d bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik, 2.8.1997 tarih ve 23068 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. (Ek-1)

2. Sayısal Loto Oyun Planının 7 nci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik 11.10.1997 tarih ve 23137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. (Ek-2)

3. Sayısal Loto Oyun Planının 1 inci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik 30.10.1997 tarih ve 23155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. (Ek-3)

Soru 3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

Cevap 3. Bakanlığım ilgili kuruluşu TEKEL Genel Müdürlüğünün, kaya ve kaynak tuzlalarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilmelerine, her türlü tuzlaların işletilmesi görevinin süresi 40 yılı geçmemek kaydıyla bağlı ortaklık ve iştirakler eliyle yürütülmesine imkân sağlamak üzere hazırlanan, 11.1.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanununa iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminde bulunmaktadır.

Sözkonusu Kanunun yasalaşması halinde asgarî 50 milyon ABD $ seviyesinde yabancı sermaye girişi olacağı tahmin edilmektedir.

Soru 4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazetede yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a)Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b)Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

Cevap 4.

a) TEKEL Genel Müdürlüğü :

Resmî Gazetenin 7 Kasım 1997 tarihli sayısında yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak, Tekel Genel Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri ile ilgili kanunların yeniden düzenlenmesi konusunda sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, hazırlanan kanun tasarısı taslağı diğer bakanlık ve ilgili kuruluşların görüşlerine açılmıştır. Diğer yandan Tekel Genel Müdürlüğü, koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak görevlendirilerek, maden kanununun revize edilmesi konusunda görüşlerini Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına iletilmiş bulunmaktadır.

b)ÇAYKUR Genel Müdürlüğü :

Bakanlar Kurulunun 22.1.1998 tarih ve 23238 sayılı Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan kararıyla 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan ve aşağıda proje numaraları verilen projeler için toplam 850 milyar TL. ödenek tahsis edilmiştir.

Devam eden Projeler Toplamı;

1. 1998’de bitenler, 92C10090 Kontinu Soldurma ve Fermantasyon

2. 1998’den sonraya kalanlar 93C010080 Bilgisayar alımı, 98C010100 Atık Su Arıtma Tesisi ve Baca Gazı Filtresi.

Yeni Projeler Toplamı;

1. 1998’de bitenler, 98C010040 İdame Yenileme ve Tamamlama, 98C010050 Makine ve Teçhizat Alımı, 98C10060 Taşıt Alımı.

2. 1998’den sonraya kalanlar, 98C10070 Çay Paketleme Makinaları Alımı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Temmuz 1997 tarihinden Mart 1998 tarihine kadar sözkonusu projelerin nakti gerçekleşmesi 1 108 076 milyon TL. dir.

c)Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü :

1998 yılı Programı Ek inde yer alan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu proje olmamakla birlikte;

1. Eğitim Reformu Projesine, 18.8.1998 tarih ve 23084 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 4306 Sayılı Kanun gereğince “Sayısal Loto Oyunlarından her bir kolon için 10 000 TL” ile Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitime katkı sağlanmaktadır.

2. İstihdamın ve İşgücü Piyasasında Etkinliğin artırılması Projesine İdarece seyyar ve sabit olmak üzere bugüne kadar 1 604 bayilik verilerek istihdam olanağı yaratılmıştır.

3. Dışa açılma ve Dünyaya entegrasyon (Avrupa Birliğine Uyum)Projesi çerçevesinde; Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler konusunda, Türkmenistan’ın ilk ve orta öğreniminde latin alfabesine geçişinde okutulacak 28 çeşit ders kitabının basımına maddî katkı sağlanmıştır.

4. Çevre ile ilgili kurumsal düzenlemeler çerçevesinde, idarece bir ünite oluşturulmuş ve burada bir uzman görevlendirilmiştir.

Soru 5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istatistiki olarak kıyaslarmısınız?

Cevap 5. Bakanlığımın performansı ile bir önceki Hükümetin ilgili Bakanının performansının yukarıda cevaplamış bulunduğum sorular muvahecesinde tarafınızdan değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Arz ederim.

5. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın yazılı cevabı (7/4730)

27.5.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı’ya yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğurul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bakanlığınızın perfonmansı ile ilgili olarak;

1. Göreve başladığınız tarihten bu yana yasama görevine katkı bakımından Bakanlar Kuruluna sevk ettiğiniz kanun taslaklarının adedi nedir? Bunlardan kaçı kanun tasarısına dönüşmüştür? Hangi taslaklar Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir?

2. Bakanlığınızca yapılan yönetmelik, tüzük ve benzeri genel-düzenleyici işlem sayısı nedir ve bunlar nelerdir?

3. Bakanlığınızın Bakanlar Kuruluna sevk ettiği taslakları liste halinde takdim edebilir misiniz? Taslakların bütçeye katkıları nedir? Rakamsal olarak ifade edilebilir mi?

4. 7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yeralan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Bakanlığınızın sorumlu kuruluş olduğu proje sayısı nedir ve bu projelerden kaçı hakkında tarafınızdan çalışma yapılmıştır? Bunlar hangi projelerdir?

b) Bakanlığınızın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak kaç projeye katkısı olmuştur? Katkı koyduğunuz projeler nelerdir?

5. Bakanlığınızın performansı ile 54 üncü Hükümetin ilgili bakanının performansını istitatistikî olarak kıyaslar mısınız?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.4.1998 Sayı : B.02.0.021/0503

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

İlgi : a) 3.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4730-12039/29506 sayılı yazınız.

b) 27.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4730-12039/29506 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızla Bakanlığıma intikal eden Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’a ait 7/4730-12039 sayılı Yazılı Soru Önergesi cevaplandırılmış olup, ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Batallı Devlet Bakanı

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 24.4.1998 Sayı : B.02.01.DİE.0.01/906-120

Konu : Soru önergesi

Devlet Bakanlığına

(Sayın Mehmet Batallı)

İlgi : Devlet Bakanlığınıza, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4730-12039/29506 sayılı ve 3.4.1998 tarihli yazısı.

İlgili yazıda belirtilen soru önergesi kapsamında enstitümüzde ilgili bilgiler aşağıdadır :

7 Kasım 1997 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 Yılı Program Eki’nde yeralan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) Başkanlığımın sorumlu olduğu proje sayısı ikidir. Bu projeler,

1. Dış yardım istatistiklerinin OECD normlarına göre tutulması (İdarî düzenleme)

2. Çevre veri tabanı oluşturulması için gerekli kurumsal yapılanmanın oluşturulması

Bu projelerin ikisi hakkında da Başkanlığım tarafından çalışma yapılmaktadır.

b) Başkanlığımın koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak beş projeye katkısı olmuştur.

Bu Projeler

1. Hayatî olayları kayda geçiren mevcut sistemin, güvenilir ve çok amaçlı bilgi üretebilecek şekilde Başbakanlık bünyesinde yapılandırılması

2. Alandaki istatistik çalışmalarına kamu ve belediye hizmetlerine temel teşkil eden numaralamaya dayalı, ülke çapında güncel adres kütüğünün oluşturulması

3. Asgarî ücret tespit yönteminin yeniden belirlenmesi

4. Avrupa Çevre Ajansına katılımın sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların hızlandırılması

5. Vergisel istatistikler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi

Ayrıca Enstitümüzü ilgilendiren yasal düzenlemeler itibariyle şu çalışmalar yapılmıştır :

1. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı taslağı hazırlanarak diğer Bakanlıklardan da görüş istenmek üzere 24.10.1997 tarihinde Devlet Bakanlığının (Sn. Mehmet Batallı) değerlendirmesine sunulmuştur.

“30.7.1997 tarih ve 4300 sayılı Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanunun hazırlık çalışmalarına enstitümüzce katkıda bulunulmuştur.

2. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği” taslağı hazırlanarak 24.9.1997 tarihinde Devlet Bakanlığının (Sn. Mehmet Batallı) değerlendirmesine sunulmuştur.

“Genel Nüfus Tespiti Tespit Komiteleri ve Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Tespit ve Kontrol Memurlarının Görevlendirilme ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” 27 Eylül 1997 tarih ve 23123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca hazırlanan “Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezi Kuruluş ve Program Yönetmeliği” 2.4.1998 tarihli Resmî Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Sayıştay ve Maliye Bakanlığının da görüşü alındıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere 30.3.1998 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur.

“Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının Uygulanmasına Dair Yönerge” 1.4.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu Enstitüsü Başkanı

Türkiye ve Orta Doğu Amme Dairesi Enstitüsü Sayı : B.02.2.TOD.0.02.04.01/Y-13-3/373 13.4.1998

Devlet Bakanlığına

(Sn. Mehmet Batallı)

İlgi : a) 13.4.1998 tarihli faksınız

b) TBMMBaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 3.4.1998 tarih ve 29506 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın soru önergesinde yeralan konularda enstitümüzün herhangi bir faaliyeti olmamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Turgay Ergun Genel Müdür

Sayın Mehmet Batallı

Devlet Bakanı 14.4.1998

İlgi : 13.4.1998 tarihli faks mesajınız.

Bakanlığınız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden alınan ilgide kayıtlı yazıda Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın önergesine ilişkin konuların cevaplandırılması istenilmektedir.

1. Sn. Bakanımızın göreve başladığı tarihten bu yana merkezimizde görev alanımızdaki faaliyetlerimizle ilgili olarak kanun ile düzenlenmesi gereken bir ihtiyaç duyulmamış olunduğundan bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

2. Bu süre içeresinde merkezimizin iç çalışmalarındaki etkinliğini artırmak amacıyla “Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği” yeniden düzenlenerek 37 nci Genel Kurulumuzdan geçirilmiştir. Aynı şekilde Danışmanlık Hizmetlerinde hizmet alanımızı genişletebilmek üzere MPM dışından proje bazında çalıştırılabilecek uzmanların konumunu belirleyen “MPM Dış Danışmanlar Havuzu Yönergesi” hazırlanarak Yönetim Kurulumuzdan geçirilmiştir.

Ancak bu süre içerisinde MPM’ce hazırlanmış genel düzenleyici nitelikteki yönetmelik ya da tüzük çalışması yapılmamıştır.

3. Merkezimizle ilgili olarak Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş bir Kanun Tasarısı mevcut değildir.

4. 7 Kasım 1997 günü Resmî Gazete’de yayımlanan 1998 yılı programı ekinde yeralan hukukî ve kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak;

a) 1998 yılı programında, merkezimizin sorumlu kuruluş olarak tutulduğu bir proje bulunmamaktadır.

b) MPM’ye 1998 yılı programında koordinasyon ve işbirliği bakımından ilgili kuruluş olarak sadece “Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve kamu kesiminde ücret adaletinin sağlanması” projesi kapsamında Bakanlıklar, KİT’ler, Üniversiteler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber;

görev tanımlarının oluşturulması ve iş analizlerine dayalı norm kadroların hazırlanması konusunda görev verilmiştir. MPM bu konuda talebe bağlı olarak gerçekleştirdiği çalışmalarını danışmanlık hizmetleri kapsamında uzun yıllardır sürdürmektedir. Son on aylık süre içerisinde daha önce başlamış olan projelerde dahil olmak üzere MPM tarafından 16’sı özel sektör kuruluşlarına, 5’i de kamu kuruluşlarına olmak üzere kısa ve uzun süreli toplam 21 organizasyon proje çalışması gerçekleştirilmiştir. Kamu kesimi çalışmalarına örnek olarak Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, T. Emlak Bankası A.Ş., Tuzla Askerî Tıp Fabrikası ve Etibank Genel Müdürlüğü Kırka Boraks İşletmesinde yapılan çalışmalar gösterilmiştir.

Öte yandan Organizasyon Geliştirme ve Performansı Artırma Planlaması alanında da ikisi kamu (T.C. Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı, T. Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü) olmak üzere toplam beş kuruluşa hizmet sunulmuştur.

Bunlara ek olarak 1998 yılı programında imalat sanayii başlığı altında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin AT ile Gümrük Birliğine uyum sürecinde rekâbet güçlerinin ve verimliliklerinin artırılması yanında pazarlama imkânlarının geliştirilmesine özel bir önem verilmiştir. Bu çerçevede merkezimizde;

– Dış Pazar Rekabetinin Türk Gıda Sanayii Mamullerinin Nicelik ve Nitelik Yönünden Etkilenmesi ve,

– Türk Tarımının ABOrtak Tarım Politikasına Uyumu ve Gümrük Birliği araştırmaları sonuçlandırılmıştır.

1998 yılı programının makro ekonomik politikalar ve tedbirler bölümünde KOBİ’lerin geliştirilmesi, desteklenmesi rekâbet güçlerinin artırılması ve ihracata yönlendirilmeleri ile profesyonel danışmanlık yardımı sağlanmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede merkezimiz 1998 yılı iş programına Gaziantep, Denizli ve Çorum Verimliliği Artırma Projesini alarak bu illerde geniş bir çalışma başlatmış bulunmaktadır. Örneğin projenin ilk olarak başlatıldığı Gaziantep’te seçilmiş 32 KOBİ’ye toplam 34 danışmanlık projesi ile 22 ayrı konuda eğitim hizmeti götürülmektedir. Bunun yanısıra İl Millî Eğitim Müdürlüklerince organize edilecek sohbet toplantıları ile okul müdürleri ile öğretmenlere, ayrıca vilayet yönetici ve çalışanlarına, meslek kuruluşlarına, oda temsilcilerine ve üniversite öğrencilerine de çeşitli seminerler düzenlenecektir. Bu proje kapsamında ayırca il bazında 11 araştırma projesi daha yürütülecektir. Çalışanların ilk bölümü Haziran ayında sonuçlandırılacak olup daha sonra benzer çalışmalar Denizli’de tekrarlanacaktır.

Öte yandan programın ulaştırma başlığı altında ise kentlerarası karayolu taşımalarında büyük ve güvenilir ortaklıklar ile örgütlenmelerin özendirilmesi ile taşımacılığın sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gereği üzerinde durulmaktadır. Bununla ilgili olarak da merkezimizce 7-8 Mayıs 1998 tarihinde Ankara’da “Trafik Hizmetleri Açısından Ulaşım Sektörünün Geleceği” konulu bir sempozyum düzenlenmektedir.

Bilginize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Serpil Özdamar

Genel Sekreter

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

55 inci Hükümet Dönemi Çalışmaları :

Mevzuat Çalışmaları :

Anlaşmalar :

– “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması” 28 Temmuz 1997 tarihinde imzalanmış ve 1 Eylül 1997 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak 11 Eylül 1997 tarih ve 23107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

– TAEK ile Alman Nükleer Enerji Güvenlik Şirketi (GRS) arasında “Nükleer Enerji Alanında İşbirliği ve Bilgi Değişimi ile Danışmanlık Hizmetleri Anlaşması” 14 Ocak 1998’de imzalanmıştır.

– Türkiye ile Federal Almanya arasında “Nükleer Enerjinin Barışcıl Amaçlarla Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaşması” 14 Ocak 1998 tarihinde parafe edilmiştir.

– “Nükleer Enerjinin Barışcıl Kullanımında İşbirliği için Türkiye ile Fransa Hükümeti Arasında Anlaşma” taslağı hazırlanarak Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (Akkuyu Nükleer Santralı için teklif veren üç firmadan birisi Fransız-Alman ortak konsorsiyumudur.)

– Kore ve Romanya ile Nükleer Alanda İşbirliği Anlaşmaları imza aşamasına gelmiş durumdadır.

– “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması” konusunda Amerika ile yapılan anlaşmanın yenilenme çalışmaları ve aynı konuda Fransa ve Japonya ile yapılacak anlaşmalar ile ilgili olarak ise karşılıklı görüşmeler devam etmektedir.

– “Türkiye ile Romanya Hükümeti arasında Kazaların Erken Bildirimi, Nükleer Tesislerle İlgili Bilgi Değişimi ve Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Amacıyla İşbirliği Anlaşması” üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

Kanunlar :

– Nükleer Madde Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Kanun tasarısı hazırlanarak Adalet Bakanlığına iletilmiştir.

– Nükleer Enerji Alanında Hukukî Sorumluluk Kanunu Öntasarısı hazırlanmıştır.

Yönetmelikler :

– “Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği”, 10 Eylül 1997 tarih, 23106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

– “Nükleer Maddelerin Sayım ve Kontrolü Yönetmeliği” 10 Eylül 1997 tarih, 23106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

– “Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri Yönetmeliği” 10 Eylül 1997 tarih, 23106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

– “Gıda Işınlama Esasları, Gıda Işınlama Tesisleri ve Işınlanmış Gıdaların Tüketimine Dair Yönetmelik” taslağı hazırlanarak bağlı bulunduğunuz Devlet Bakanlığına sunulmuştur. Türkiye’de gıda ışınlama konusu gıda muhafaza yönetmeliğinde yer almadığı ve çalışmalar araştırma düzeyinde olduğundan bu yönetmeliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

– “Tıpta Teşhis Amacı ile Kullanılan X Işını Cihazlarının Bulunduğu Tesisleri Lisanslama Yönetmeliği” taslağının hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.

– “Tıpta Teşhis/Tedavi Amacı ile Kullanılan Açık Radyoaktif Kaynakların Kullanıldığı Tesisleri Lisanslama Yönetmeliği” taslağının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

– “Yetkili Otorite Kontrolundan Muaf Olarak Bertaraf Edilecek Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik” taslağı üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

– “Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği” son düzeltmeleri yapılarak Atom Enerjisi Komisyonuna sunulmuştur.

– Yetkili Otorite Kontrolundan Muaf Olarak Bertaraf Edilecek Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır.

– “Endüstriyel Radyografik Cihazlarının Güvenliği ve Lisanslanması Yönetmeliği”,

– “Endüstriyel Radyografi Cihazlarının Güvenliği ve Lisanslanması Yönetmeliği”,

– “Ön Güvenlik Analiz Raporu Kapsamında Kalite Temin Esasları Yönetmeliği”,

– “Nükleer Tesisler için Kalite Temin Programı Yönetmeliği”,

– “Kalite Temin Programı Genel Kriterleri Yönetmeliği”

– “Nükleer Güç Tesislerinin Kurulacağı Yerde Güvenlik için Gerekli Kriter ve Uygulamalar Yönetmeliği”

– “Nükleer Reaktörlerde Güvenlik Fonksiyonları ve Bileşenlerin Sınıflandırılması Esasları Yönetmeliği”,

– “Nükleer Yakıt Demetlerinin Tedarik Tasarım ve İmalatında Kalite Temin Yönetmeliği”,

– “Radyoaktif Mineraller Madenciliğinde İşçilerin Radyasyondan Korunması Yönetmeliği”,

– “Nükleer Güç Santrallarında Nükleer Yakıtların Kullanılmadan Önce ve Kullanıldıktan Sonraki İşletilmesi ve Depolanması”,

– “Nükleer Santrallarda Servis içi Denetimler Yönetmeliği”, çalışmaları devam etmektedir.

Kılavuzlar :

– Türkiye Nükleer Tedarikçiler Grubuna (NTG) üye olmak üzere Dışişleri Bakanlığınca başvuruda bulunmuştur. Grup üyelerinin yükümlülüğü olan “Nükleer Transferler için Kılavuz” ve “Nükleerle İlgili Çift Kullanımlı Ekipman, Malzeme ve İlgili Teknolojiler için Kılavuz” belgeleri hazırlanıp Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) numarası alınmak üzere Gümrük Müsteşarlığına gönderilmiştir.

– Türkiye’nin de imzalanmış olduğu “Nükleer Güvenlik Sözleşmesi” gereği her ülke tarafından hazırlanması zorunlu olan “Nükleer Güvenlik Ulusal Raporu” taslak olarak hazırlanmıştır.

Yatırım Projeleri (DPT)

– Nükleer Yakıt Tesisi (98K120300)

– Toryum Yakıtı Teknolojileri Geliştirme (98K120320)

– Ağır Su Üretimi Teknolojileri Geliştirme (98K120310)

– Nükleer Yakıt Zirkaloy Boru Üretim Tesisi (98K1201909)

– Türkiye Toryum Yatakları Haritalanması Zenginleştirme Yöntemleri, Projelendirilmesi (98K120180)

– Nükleer Ölçüm Aletleri Prototip Geliştirme (98K120290)

– Radyofarmasötik Geliştirme ve Üretimi (98K120340)

– Süt İneklerinde Verimi Yüksek Biyoteknolojik Uygulamalar (98K120230)

– Radyasyon Erken Uyarı sistemi Geliştirme (98K120220)

– Nükleer Tekniklerin Sağlık ve Çevrede Kullanımı (98K120240)

– Nükleer Tekniklerle Patlayıcı ve Uyuşturucu Tespiti (98K120250)

– Türkiye’nin Radyasyon Güvenliği Alt Yapısının Geliştirilmesi (98K120260)

– ÇNAEM Bilgisayar Alt Yapısı Geliştirilmesi (98K120270)

– Nükleer Güç Santrallerinde Kalite Güvencesi ve Kontrolü (98K120280)

– Nükleer Konularda Kamuoyu Bilgilendirilmesi (98K120330)

– Tıpta Kullanılan Biyopolimerlerin Radyasyon Kararlığı (98K120350)

– Nükleer Tekniklerle Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Araştırması (98K120360)

– Nükleer Tekniklerin Tarım ve Süper İletkenlerde Kullanımı (98K120370)

– Nükleer Atık Nihaî Depolama Araştırması (98K120380)

– Türk Devletleri ile Bilimsel ve Teknik İşbirliği (98K120390)

1999 – 2000 Yılı İçin Hazırlanarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına İletilen Ulusal Teknik Yardım ve Bölgesel (RER) Projeleri

– Re-assesment of Seismic Qualification of TR-2 Research Reactor Building and Dose Calculation.

– Increasing Dairy Cattle Production Through the Use of Supplementary Feeding Strategies and RIA Technology.

– Applied Research Studies on Drip Irriqation and Fertigation of Potato Under Light-Textured Soils.

– Advenced Nuclear Analytical Techniques.

– The QC of the Imported Radiopharmaceuticals in Turkey.

– Computational Analyses of Thermal-Hydraulic Phenomena in Nuclear Reactors.

– Development of Detection Methods Suitable for Regulatory Purposes of Irradiated Foods in Turkey.

– Support to the Introduction of a Nuclear Power Programme in Turkey.

– Radiation Processing for the Preparation and Synthesis of Biomaterials.

– Identification of the Nutritional and Reproductive Constraints on Livestock Production.

– Rinderpest Surveillance in Concerned Countries.

– Improvement of Mutation Induction and Tissue Culture Techniques for Stress Tolerance Breding in Cereals.

– Use of 15N and Neutron Probe Techiques in Nitrogen and Water use Efficiencies for Cereals.

– Fertigation Studies With Drip Irrigation.

– Production of Radiopharmaceuticals.

1998 Yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na sunulmak üzere hazırlanan araştırma kontratı projeleri

– An Assessment of Radiation Doses on Pregnant in Turkey.

– Treatment of Persistent Knee Synovitis with Radiation Syvectomi Using Y-90 Silicate in Rheumatoid Arthrit Patients.

– Preparation of Re-188 Radiopharmaceuticals for Therapy.

– Treatment of Modullary Thyroid Carcinoma with In-III octreotide.

– Nonlinear Reactivity Model for Rapid Loading Patern Calculations in 3 Dimensions.

– Monitoring Plant Nutrients by Determination of Soil Moisture by Nuclear Techniques in Uluova and Kuzuova (Elazığ).

– Experimental and Theoretical Investigation of Beta Particles Transmitted and Scattered from Si Foil

– Electron Spin Resonance Dosimetric Properties of Cereals from Different Regions of Turkey.

– The use of Nuclear Techniques for the Production and Colonization of Trichogramme evanescens to Manage Flour Moth, Ephestia Kuehniella (Zell).

– Determination of Radionuclide Concentrations, Total Alpha and Beta Radioactivities in Graund Waters of Turkey.

– Investigation of Quality Control Tests of Conditioned (cemented) Waste.

– Radioepidemiological Survey of Occupationally Exposed Workers in Turkey.

– Air Pollution Control and Monitoring in İstanbul City by using Nuclear Analytical Technique.

– Development of a new method on the Improvement of Adsorption Effects of Zeolites.

– Investigation on Sensibility to Chlorpyriphos of Different Populations of Spodoptera Littoralis (Bosd.) by Radiotracer Technique.

– Improving and Strengthening of the High-Dose Dosimetry Laboratory

– The Influence of 15-NLabeled Fertilizer on NO3 –-N Accumulation in Spinach (Spinacia oleracea L.) and Carrot (Daucus Carota L.) and losses by leaching.

– The Use of Nuclear Techniques on Crop Ratotion and Biological Nitrogen Fixation Studies Under Dryland Conditions of Central Anatolia.

– The effect of Gamma Irradiation on Haploid Plant Formation in Snake Cucumber (Cucumis Melo var. Flexuosos Noud.)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu destekli kurum dışı projeler :

– Bağlı Kalıntı İçeren Hayvan Dokularını Tüketen İkinci Türlerde Bağlı Kalıntı Oluşturma Riskinin Araştırılması (Ankara Üniversitesi-Veteriner Fakültesi) Ağustos 1997

Personel Özlük Hakları

Son dört yıl içerisinde TAEK personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bir çalışma yapılmamıştır. Son altı ayda ise hem 17 yıldır çözüme ulaştırılamayan Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelin kadro ve ücret durumları 16.10.1997 tarih ve 23142 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30.9.1997 tarih ve 97/10073 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzeltilmiş hem de diğer personelin özlük hakları iyileştirilmiştir.

54 üncü Hükümet Dönemi Çalışmaları :

Mevzuat çalışmaları:

– “Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetimi Yönetmeliği” 13 Mart 1997 tarih, 22932 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım Projeleri (DPT) :

– Nükleer Yakıt Teknolojisi Geliştirme (97K120240)

– İleri Tahribatsız Test Teknikleri (97K120250)

– TR-2 Reaktörü Modernizasyonu ve Otomasyonu (93K120120)

– Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme (97K120230)

– Yerli Sanayinin Nükleer Teknolojiye Uygulanabilirliğinin Etüdü (94K120140)

– Yeni Nükleer Araştırma ve Uygulamalar (92K1201309)

– Radyasyon Teknolojisi ve Nükleer Analiz Yöntemlerinin Uygulanması (93K120100)

– Başkanlık Hizmet Binası (91K120170)

– Büyük Onarım (97K120220)

– Araştırma Merkezlerinin Fiziksel Güvenliğinin Sağlanması (89K120190)

– ANAEM Alt Yapı Geliştirme (94120160)

– CNAEM Alt Yapı Geliştirme (93K120110)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Ulusal Teknik Yardım ve Bölgesel (RER) Projeler :

– Nuclear Techniques for Lake and Marine Pollution Studies (TUR/8/014)

– Establishment of the Molecular Radiation Cytogenetic Laboratory (TUR/6/009)

– Radiation Sterilization of Tissue Grafts (TUR/7/007)

– Technical Support for an Electron Beam Facility (TUR/4/022)

– Improving QA/QC in Radiation Technology (TUR/4/023)

– Immunoassay Techniques for Improving Cattle Production (TUR/5/019)

– Strengthening Nuclear Safety Infrastructure in Turkey (TUR/9/013)

– Planning of the Infrastructure for the NP Program in Turkey (TUR/4/020)

– Human Resources Development (TUR/0/005)

– Strengthening of Radiation Protection Infrastructure (TUR/9/011)

– Centre for Treatment and Diagnosis of Radiation Exposure (TUR/9/012)

– Establishing INIS Capabilities in the NIS (RER/0/011)

– Licensing Fuel and Modeling Codes for WWER Reactors (RER/4/019)

– Low and Intermadiate Radioactive Waste Disposal (RER/4/021)

– Modernization of Nuclear Medicine (RER/6/007)

– Harmonisation of Regional Nuclear Emergency Preparadness Activities (RER/9/050)

– Management of Delayed NPP’s (RER/4/018)

– Marine Environmental Assessement of the Black Sea Region (RER/2/003)

– Armenia - Turkey : Seismic Studies and Emergency Planning (RER/9/051)

– Marine Environmental Assessment of the Black Sea Region (RER/2/003)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Araştırma Kontratı Projeleri

– Formation Cross-Section Measurements of Short Lived Nuclear in the Energy Range from 13.6 to 14.9 MeV (9506)

– Transfer of Cs-137 from Soil to Tea and Thyme Plant (7475)

– To Establish and Compare for the Coastal Waters of Turkey, the Po-210/Pb-210 Contents in Anchovy Fish and Sea Snails (9712)

– Evaluation of Different Fuel Cycle Options in Accordance with Nuclear Energy Production Planning in Turkey (8748)

– Development of a Quality Manual Applicable at the SSDL (9225)

– Development of Protocols for Corrosion and Deposit Determination in Pipes by Radiography (9657)

– Hydrogen Determination in Bulk Material Using Fast Neutron Generator (9616)

– Development of Novel Adsorbent Materials for Recovery and Enrichment of Uranium from Aqueou Media (9082)

– Enzyme Immunoassay for Quantification of DDT and DDE in Foods, Soil and Water (8162)

– Breeding for High Yield and Oil Content and Oil Quality of Spring Rapeseed Varieties bu Induced Mutation (8143)

– Validation of IBM-PC Interfacing with Gamma Cameras and Appropriate Application Software for Data Processing of Clinical Techniques (9054)

– Development and Validation of Techniques for Measuring Microbial Protein Supply in Ruminants Using Nuclear and Related Techniques (9054)

– The Correlation of Changes in Productivity With Certain Metabolities in Blood of Dairy Cattle (6888)

– Determination of max/min Ratio of Absorbed Dose of Dried Figs and To Work by Sterin Dosimeter in Gamma Irradiation Plant (7779)

– Alternative Methods to GC and HPLC for Residue Analysis of Dinitroaniline, Organophosphorus and Other Pesticide in Grain (9909)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Destekli Kurum Dışı Projeler

– Oksit ve Non-Oksit Seramiklerde Nadir Toprak Metal Oksit ve Uranyum Oksit Tipi Seramiklerin Sinterleme Kinetiği ve Mekanik Özelliklere Etkisi (Boğaziçi Üniversitesi-Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü) Şubat 1997.

6. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Mahallî İdarelere Yardım Fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4755)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

1.4.1998

İsmet Attila Afyon

Sorular :

1. – ANASOL-D Hükümetinin iktidara geldiği günden bugüne kadar Bakanlığınız Mahallî İdarelere Yardım Fonundan Afyon İli’ndeki para yardımı yapılan belediyeler, gönderildiği tarih ve yardım miktarları ayrı ayrı ne kadardır?

2. – Bu yardımların gönderilmesinde Sağlık Bakanı Sayın Dr. Halil İbrahim Özsoy’un girişimi, talebi ve etkisi olmuş mudur?

3. – Yardımların tefrikinde hangi ölçülere göre hareket edilmiştir?

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 1.5.1998 Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/6199

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12248 sayılı yazınız.

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila’nın 7/4755 esas no’lu yazılı soru önergesinde yeralan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Afyon ili belediyelerine, Bakanlığımız Bütçesinin “Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve ödemeler” tertibinden, 1997 yılında toplam 491 milyar 550 milyon lira, 1998 yılında da 260 milyar 500 milyon lira yardım yapılmıştır. 1997 yılında yapılan yardımın 245 milyar 250 milyon lirası hükümetimiz dönemine aittir.

Bakanlığımız bütçesinde yeralan ödenekten belediyelere yardımlar yapılırken, kişilerin tavassutları değil, belediyelerin nüfus, malî durum, coğrafi konum, kalkınmışlık dereceleri, maruz kaldıkları tabiî afetler, yürütmekte oldukları yatırım projeleri gibi çeşitli kriterler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, hükümetimiz döneminde belediyelere yardım yapılırken, geçmiş hükümet döneminde hiç yardım yapılmayarak veya siyasî parti ayrımı yapılmak suretiyle mağdur edilenlerin durumu öncelikle değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

7. – Kayseri Milletvekili Recep Kırış’ın, küçük çiftçilerin vergi muafiyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4756)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygılarımla arz ederim.

1.4.1998

Recep Kırış Kayseri

1. – Fındık fiyatı 160 000 TL. iken, küçük çiftçi muafiyeti 864 000 000 TL. idi, fındık fiyatı 560 000 TL’sına yükselmiş ama muafiyet aynı rakamda kalmıştır. Müstahsilimizi zor durumda bırakan bu uygulama sürecek midir?

2. – 1997 yılı küçük çiftçi muafiyeti ile ilgili düzenlemeler oldukça gecikmiştir. Bu düzenleme ne kadar gecikecektir? Vergi muafiyeti maktu hak ve tutarlarının Bakanlar Kurulu kararıyla artırılması düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa bu ne zaman yapılacaktır?

T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 4.5.1998 Gel: B.07.0.GEL.0.41/4119-01-016214

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına)

İlgi : 16.4.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12248 sayılı yazıları.

Kayseri Milletvekili Sayın Recep Kırış tarafından cevaplandırılmasını talep ettiği 7/4756 sayılı soru önergesinde yeralan hususla ilgili açıklamalar aşağıda çıkarılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında adı geçen Kanunun 13 ve 53 üncü maddelerinde yeralan maktu had ve tutarları belirlemeye ve 10 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu, üçüncü fıkrasında da; Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmadığı takdirde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu had ve tutarların, önceki yılda uygulanan maktu had ve tutarlara bu yıla ilişkin olara Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle yeniden tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm gereğince, Bakanlar Kurulu’nun yetkisini kullanmaması nedeniyle yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 1996 takvim yılı gelirleri için küçük çiftçi muaflığına ilişkin yıllık satış tutarı ölçüsü 864 milyon liraya, götürü gider usulünde vergilendirmeye ilişkin hasılat tutarı da 1 milyar 728 milyon liraya yükseltilerek 31.12.1996 gün ve 22864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 200 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

1996 takvim yılı için belirlenen bu satış tutarı ölçüleri Bakanlar Kuruluna tanınan artırma limitini aştığından ve Bakanlar Kurulunun artırma yetkisinin kalmaması nedeniyle yeniden değerleme oranında artırma imkanı da bulunmadığından 1997 takvim yılı için yeniden tespit edilememiştir.

Bu nedenle, çiftçilerin bu konuda yasal düzenleme yapılacağı beklentisi ile beyanname verme döneminin son haftasına girilmesine rağmen beyannamelerini verememeleri Bakanlığımızca zor durum olarak kabul edilmiş ve 27.3.1998 tarih ve Mükerrer 23299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 211 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile küçük çiftçi muaflığı sınırını aştığı için beyanname vermek zorunda olan çiftçilerin beyanname verme sürelerinin bir aya kadar uzatılabileceğine ve ziraî kazançlarına ait vergilerininde Ekim, Kasım, Aralık aylarında ödenebileceğine ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısında; küçük çiftçi muaflığı ve ziraî kazancın götürü gider usulünde vergilendirilmesi kaldırılmış ve ziraî kazançta temel vergilendirme olarak stopaj esas alınmıştır. Söz konusu tasarının yasalaşması halinde ziraî kazancın tesbitinde işletme büyüklüğü ölçüleri esas alınacaktır. Belli işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçilerin kazançları gerçek usulde, aşmayan çiftçilerin kazançları 94 üncü maddeye göre hâsılatları üzerinden yapılan tevkifat suretiyle vergilendirilecektir. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin tevkifat yoluyla ödedikleri vergiler nihaî vergileri olacak ve bu çiftçiler ziraî kazançları için beyanname vermeyeceklerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

8. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, küçük çiftçilere uygulanan gelir vergisi muafiyetine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4781)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

2.4.1998

Zeki Ünal Karaman

Küçük çiftçilerin gelir vergisi muafiyeti 1996’da 864 milyon TL. olarak tespit edildiği halde sonraki yıllarda değişen ekonomik şartlara göre değiştirilmediği için çiftçilerin büyük sıkıntılara düştükleri ve mağdur oldukları gelen şikayet mektuplarından anlaşılmaktadır.

Sorum şudur :

1. Küçük çiftçilerin bu mağduriyetleri ne zaman giderilecektir?

T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 4.5.1998 Gel: B.07.0.GEL.0.41/4119-01-016215

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına)

İlgi : 20.4.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4781-12170/29782 sayılı yazıları.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından cevaplandırılmasını talep ettiği soru önergesinde yeralan hususla ilgili açıklamalar aşağıda çıkarılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında adı geçen Kanunun 13 ve 53 üncü maddelerinde yeralan maktu had ve tutarları belirlemeye ve 10 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu, üçüncü fıkrasında da; Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmadığı takdirde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu had ve tutarların, önceki yılda uygulanan maktu had ve tutarlara bu yıla ilişkin olara Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle yeniden tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm gereğince, Bakanlar Kurulu’nun yetkisini kullanmaması nedeniyle yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 1996 takvim yılı gelirleri için küçük çiftçi muaflığına ilişkin yıllık satış tutarı ölçüsü 864 milyon liraya, götürü gider usulünde vergilendirmeye ilişkin hasılat tutarı da 1 milyar 728 milyon liraya yükseltilerek 31.12.1996 gün ve 22864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 200 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

1996 takvim yılı için belirlenen bu satış tutarı ölçüleri Bakanlar Kuruluna tanınan artırma limitini aştığından ve Bakanlar Kurulunun artırma yetkisinin kalmaması nedeniyle yeniden değerleme oranında artırma imkanı da bulunmadığından 1997 takvim yılı için yeniden tespit edilememiştir.

Bu nedenle, çiftçilerin bu konuda yasal düzenleme yapılacağı beklentisi ile beyanname verme döneminin son haftasına girilmesine rağmen beyannamelerini verememeleri Bakanlığımızca zor durum olarak kabul edilmiş ve 27.3.1998 tarih ve Mükerrer 23299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 211 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile küçük çiftçi muaflığı sınırını aştığı için beyanname vermek zorunda olan çiftçilerin beyanname verme sürelerinin bir aya kadar uzatılabileceğine ve ziraî kazançlarına ait vergilerininde Ekim, Kasım, Aralık aylarında ödenebileceğine ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısında; küçük çiftçi muaflığı ve ziraî kazancın götürü gider usulünde vergilendirilmesi kaldırılmış ve ziraî kazançta temel vergilendirme olarak stopaj esas alınmıştır. Söz konusu tasarının yasalaşması halinde ziraî kazancın tesbitinde işletme büyüklüğü ölçüleri esas alınacaktır. Belli işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçilerin kazançları gerçek usulde, aşmayan çiftçilerin kazançları 94 üncü maddeye göre hâsılatları üzerinden yapılan tevkifat suretiyle vergilendirilecektir. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin tevkifat yoluyla ödedikleri vergiler nihaî vergileri olacak ve bu çiftçiler ziraî kazançları için beyanname vermeyeceklerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

9. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın, genel nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın yazılı cevabı (7/4783)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

3.4.1998

Nurettin Aydın Siirt

Sorular :

1. 30 Kasım 1997 tarihinde yapılan Genel Nüfus Sayımı sonuçları Bakanlığınız tarafından resmen ilan edilmiş midir?

2. Eğer resmî olarak ilan edilmemişse, 4300 Sayılı Nüfus Sayımı Kanununun ikinci maddesinde yeralan “...Sayım sonuçları sayım tarihini müteakiben iki ay içerisinde ilan edilir.” hükmüne muhalefet edilmemiş midir?

3. Bugünkü tarih itibari ile, Genel Nüfus Sayımı üzerinden 4 ay 3 gün geçmesine rağmen Sayım sonuçları niçin ilan edilmemektedir?

4. Bir önceki nüfus sayımına göre mücavir alan nüfusları artan Belediyelerin İller Bankasından nüfuslarına göre alacakları paylarının artmasından duyulan bir endişe mi sonuçların açıklanmasını engellemektedir?

5. Belediyeler İller Bankası paylarını, Genel Nüfus Sayımı tarihi olan 30 Kasım 1997 itibari ile mi, yoksa sonuçların resmî ilan tarihi itibari ile mi alacaklardır?

T.C. Devlet Bakanlığı 5.5.1998 Sayı : B.02.0.021/0524

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.5.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4783-1217/29784 sayılı yazınız.

Bakanlığıma intikal eden Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın’ın genel nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin 7/4783-12172 sayılı yazılı soru önergesi cevaplandırılmış olup ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Batallı Devlet Bakanı

Cevaplar

1. 30 Kasım 1997 Pazar günü uygulanan Genel Nüfus Tespitine ilişkin il ve ilçe bazında ikametgâha göre nüfus bilgisinin geçici sonuçları Kamuoyuna açıklanmıştır.

2. 30 Kasım 1997 tarihinde uygulanan Genel Nüfus Tespiti ile geçici sonuçları, 4300 sayılı kanunda belirtilen iki aylık süre içerisinde Kamuoyuna açıklanmıştır.

3. 30 Kasım 1997 tarihinde uygulanan Genel Nüfus Tespiti ile ilgili bugünkü tarih itibari ile, bazı yerleşim yerlerinden gelen ihbarlar, nüfus artış hızı yüksek olan yerleşim yerlerinde yapılan araştırma ve inceleme sonuçları ile köy bazında tanımlanamayan veriler üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, il, ilçe, bucak ve köy bazında yerleşim yerlerinin kesin nüfusları Kamuoyuna açıklanacaktır.

4. 30 Kasım 1997 tarihinde uygulanan Genel Nüfus Tesbitinin köy bazında nüfuslarının açıklanmamasının nedeni, 3 üncü maddede belirtilen sebeplerden kaynaklanmaktadır.

5. Genel Nüfus Tesbiti sonuçları, tesbitin uygulanış tarihi olan 30 Kasım 1997 tarihindeki nüfus bilgisini vermektedir.

10. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Kalkınma Bankasının ilan panosuna asılan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait basın bültenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım’ın yazılı cevabı (7/4794)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Kalkınma Bankasından sorumlu Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Salih Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yasadışı “Kızıl İmamcılar Örgütü’ne ilişkin 13 Ocak 1993 tarihli basın bülteni ve ekinin bir sureti Şubat 1998’de bankanın ilan panosuna asılmış ve uzun süre ilan panosunda asılı kalmıştır.

Basın bülteninin bankanın ilan panosuna asılma sebebi nedir? Basın bülteni kim tarafından ve niçin astırılmıştır? Bu olayın banka ve bankacılıkla ilgisi nedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 30.4.1998 Sayı : B.02.0.008/00864

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4794-12215-29865 sayılı yazıları.

Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın Türkiye Kalkınma Bankası ilân panosuna asılan bir Basın Notu ile ilgili olarak Başkanlıklarına verdiği yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. M. Salih Yıldırım Devlet Bakanı

Muammer Işık isimli şahıs tarafından, Türkiye Kalkınma Bankası’na gönderilen bir yazıda, Ali Ziya Sesel isimli kişinin bir Menkul Değerler şirketinin hissedarı olduğu, örgütlü olarak dolandırıcılık yaparken yakalandığı ve son olarak Eylül 1997’de borsa yasaklısı olarak ilân edildiği belirtilmiş, soru önergesinde sözü edilen Basın Bülteni de bu yazıya eklenmiştir.

Yazıda yeralan isimlerle, yazı ekinde basın bültenindeki isimlerin benzerlik taşıması nedeniyle sözkonusu yazılar banka birimlerine, bilgilendirmek amacıyla gönderilmiştir.

Söz konusu “basın bülteni”nin bankanın ilân panosuna asılmasına ilişkin olarak, herhangi bir talimat verilmediği gibi, bültenin bankanın ilân panosunda yer aldığı hususunda banka yönetimine hiçbir bilgi ya da gözlem intikal etmemiştir.

Durum bilgilerinize arz olunur.

 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 24.4.1998 Sayı : PRS-1588

Devlet Bakanlığına,

(Prof. Dr. Sn. M. Salih Yıldırım)

Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın T.B.M.M. Başkanlığı’na hitaben verdiği yazılı soru önergesinde belirtilen hususlarla ilgili Bankamız cevabına aşağıda yer verilmiştir.

Muammer Işık isimli şahıs tarafından, bankamıza gönderilen bir yazıda, Ali Ziya Sesel isimli kişinin bir menkul değerler şirketinin hissedarı olduğu örgütlü olarak dolandırıcılık yaparken yakalandığı ve son olarak Eylül 1997’de borsa yasaklısı olarak ilan edildiği belirtilmiş, soru önergesinde sözü edilen basın bülteni de bu yazıya eklenmiştir.

Yazıda yeralan isimlerle yazı ekindeki basın bültenindeki isimlerin benzerlik taşıması nedeniyle söz konusu yazılar banka birimlerine, bilgilendirmek amacıyla gönderilmiştir.

Söz konusu “basın bülteni”nin bankamız ilân panosuna asılmasına ilişkin olarak, herhangi bir talimat verilmediği gibi, bültenin bankanın ilân panosunda yer aldığı hususunda banka yönetimine hiçbir bilgi ya da gözlem intikal etmemiştir.

Durumu bilgilerinize arz ederiz.

Ramazan Yumuş M. Soykut Cihangir İnsan Kaynakları Müdürü Genel Müdür V.

Sayın Yetkili,

Teşkilâtlı olarak dolandırıcılık yaparken yakalanan ve son olarak Eylül 1997’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ikinci defa borsa yasaklısı ilan edilen Ali Ziya Sesel isimli kişi, çeşitli kanundışı yöntemlerle borsa yasaklarını delerek faaliyetlerine halâ devam etmektedir. Bu mektup, Ali Ziya Sesel’in karanlık ve yasadışı faaliyetleriyle ilgili bir uyarıdır.

Ali Ziya Sesel’in, iki yıldan fazla zamandır birçok kez, hissedarı bulunduğu Öner Menkul Değerler A.Ş. isimli şirket vasıtasıyla kanunsuz faaliyetler yaptığı belirlenmiştir. Borsa çevrelerinde ilk görüldüğü günden bu yana birçok sermaye sahibini dolandıran Ali Ziya Sesel, yakın çevresinden topladığı paraları kendi hesabına kullanmış, bankaları yalan beyanlarla aldatmaya çalışmış, manipülasyonlar yapmış, sahte borç-alacak ilişkileri düzenlemiş ve sermaye piyasalarında zarara sebebiyet vermiştir. 1997 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 defa suç işlediği ve borsa yasaklarını deldiği belirlenen Ali Ziya Sesel, bütün önlemlere rağmen her seferinde yeni yöntemler geliştirerek faaliyetlerini gizliden gizliye sürdürmüştür.

Bugüne kadar kanundışı yollarla milyarlarca liralık haksız kazanç sağlayan Ali Ziya Sesel, üniversite öğrencisi olduğu yıllardan bu yana geçimini hırsızlık ve dolandırıcılıkla kazanmaktadır. Lüks mağazalardan giyim eşyası çalarak, kredi kartı sahteciliği yaparak ve yakın arkadaşlarının evlerinden ailelerine ait saat ve mücevherleri çalarak uzun süre geçimini sağlamıştır. Ali Ziya Sesel, 1989 yılında ise gazeteci-yazar Rahmi Turan’ın evini soymuş, daha sonra bu soygundan elde ettiği yüksek miktarda döviz ve altını sermaye olarak kullanmıştır. Ali Ziya Sesel, ilk olarak, basında da yeralan bu hırsızlık olayından ele geçirdiği parayla borsa oynamaya başlamıştır.

Birçok kez hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik yaptığı belirlenen ve polis tarafından yakalanan Ali Ziya Sesel karanlık bağlantılara sahip bir kişidir. Ali Ziya Sesel, yasadışı bir örgüt olan Kızıl İmamcılar adındaki örgüte mensuptur ve örgüt hiyerarşisindeki görevi, Kızıl İmamcılar’ın faaliyetlerini finanse etmektir.

 

Örgüte gelir sağlamak amacıyla, son 2 yıldır Öner Menkul Değerler A.Ş. adresi Şemsettin Günaltay Caddesi, Osmanlı Sitesi, Kat:1 Daire:6 Sahrayıcedid - Kadıköy ismini kullanarak borsa oynayan Ali Ziya Sesel, bu yolla örgüt kasasına milyarlarca gelir sağlamıştır. Örgütün diğer gelir kaynakları arasında uyuşturucu satışı, silâh kaçakçılığı, hırsızlık, silâhlı gasp ve kredi kartı sahteciliği bulunmaktadır. Ali Ziya Sesel’in örgüt içindeki en önemli sorumluluklarından biri, militanların bu yollardan elde ettikleri paraları, borsa yoluyla aklamaktır. Öner Menkul Değerler A.Ş.’nin yukarıda adresini verdiğim şube bürosu, Kızıl İmamcılar tarafından bu amaçla kullanılmaktadır.

Borsa yasaklısı olmasına rağmen defalarca yasakları delmeye kalkan Ali Ziya Sesel, son olarak Kızıl İmamcı örgüt mensubu arkadaşları vasıtasıyla borsada dilediği gibi hareket edebilmektedir. Sesel Kızıl İmamcı örgüt mensuplarının adını kullanarak, farklı isimler üzerinden borsa işlemleri yapmaktadır. Ziya Sesel’in borsa işlemlerini yürüten Kızıl İmamcılar’ın isimleri şöyledir :

Osman Caner Taslaman, Ali Sami Ekşi, Arif Emre Ekşi, Alparslan Ekşi, Tayyar Silsüpür, Namık Mert Yücel, Bora Karaca, Mahir Mamat, Cenk Akalın, Hakan Kurunç, Cenk Büyüktosun, Necip Kerem Özçapkın, Sadık Kerim Gönenli, Osman Ersu Belikırık, Kürşat Kovulmaz, Birol Özger.

Bunların yanısıra, hisse senetleriyle ilgili olarak borsa dışından sürekli spekülasyonlar yapan Ali Ziya Sesel, Öner Menkul Değerler’e gelen müşterilere yanlış bilgiler vererek sermaye sahiplerini yanıltmaktadır. Sesel, senetlerin fiyatlarını yüksek göstermek veya zaman içinde değerinin düştüğünü ve zarar ettiğini söylemek suretiyle müşterileri dolandırmaktadır.

Ali Ziya Sesel’in mensubu bulunduğu ve 1990 yılından beri eylemlerini sürdüren Kızıl İmamcılar örgütü. Türkiye’deki demokratik laik düzeni yıkıp yerine İran benzeri bir radikal-dini rejimi tesis etmeyi amaçlayan bir gruptur. Örgütün lideri ve teorisyeni “Kızıl İmam” olarak bilinen Serhat Timuçin Çevik isimli kişidir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, örgütlenme ve silâhlanma aşamasındaki Kızıl İmamcıları sıkı takibe almış, yaptığı baskınlar sonucu birçok örgüt üyesini silâh ve yayınlarıyla birlikte yakalamıştır. Yasadışı örgüt kurmak, örgüte taban teşkil etmek, ruhsatsız silâh bulundurmak, genç kızları kandırarak örgüte bağlamak, Atatürk’e hakaret, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret, devlet büyüklerine suikast hazırlığı yapmak suçlarından gözaltına alınan Kızıl İmamcılar birçok kez Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sevkedilmişlerdir, halen de yargılama devam etmektedir.

Yasadışı Kızıl İmamcılar örgütünün mensubu bulunan, hırsızlık ve dolandırıcılıkla geçimini sağlayan ve çeşitli kanundışı yöntemlerle birçok insanı mağdur eden Ali Ziya Sesel’e karşı sizi, şirketinizi ve yetkilileri uyarıyor, bu kişinin faaliyetleri hususunda duyarlı ve dikkatli olmaya çağırıyorum.

Saygılarımla

Muammer Işık

BASIN NOTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce açıklanmıştır :

İlimizde 1990 yılından bu yana “Kızıl İmamcılar” adı altında Devletin sosyal veya ekonomik, siyasî hukukî temel düzenini dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla, cemiyet teşkil, tanzim, sevk ve idare etmek;

Ayrıca, şahsi nüfuz ve menfaat temin etmek amacıyla dini veya dini hissiyeti, dince mukadder tanınan şeyleri, dini kitapları alet ederek, propaganda yapıp telkinde bulunmak, din sömürüsü yaparak telkin sonucu genç kızların hulus ve ceffatlerinden faydalanıp, ırzlarına geçmek suretiyle, örgütten kopmamalarını temin etmek, örgütte taban oluşturmak, örgüte kazandırdıkları genç kızları MUT’A tabir edilen günlük, haftalık, aylık olarak geçerlilik kazanan nikahla bağlamak, topluluk usulü namaz adaplarına uymayan kıyafetlerle namaz kılmayı yasallaştırmak;

Devlet Büyüklerine hakarette bulunmak (Cumhurbaşkanı, Başbakan) Atatürk’ün manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif etmek ve 6138 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından;

1. Serhan Timuçin Çevik (Kızıl İmam)

2. Osman Cafer Taslaman

3. Ali Baki Ekşi

4. Tayyar Silsüpür

5. Namık Mert Yücel

6. Ayhan Saffet Arbay

7. Bora Karaca

8. Arif Emre Ekşi

9. Mahir Mamat

10. Cenk Büyüktosun

11. Tevfik Koray Yavuzer

12. Necip Kerem Özçapkın

13. Sadık Kerem Günenli

14. Hakan Kurunç

15. Osman Ersu Belikırık

16. Alparslan Ekşi

17. Ziya Sesel

İsimli şahıslar 8.1.1998 tarihinde gözlem altına alınmışlardır. Bu şahıslar üzerinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada;

(1) Adet 9 mm. çaplı C.16’lı tabir edilen Çek Vizer tabanca,

(1) Adet 9 mm. çaplı tabancaya şarjör,

Bol miktarda kitap ve dökümanlar elde edilmişlerdir.

Kızıl İmamcı Örgüt Mensupları, 13 Ocak 1993 Tarihinde Terörle Mücadele Şubesinde Basına Teşhir Edilirken Dağıtılan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Hazırladığı Basın Bülteni

KIZIL İMAMCILAR

Adnan Hoca diye tanınan Adnan Oktar’ın varlıklı gençlerden oluşturduğu gruptan kopanların oluşturduğu topluluğa Kızıl İmamcılar adı verildi. Serhat Timuçin Çevik’i Kızıl İmam olarak kamuoyuna yansıtan Adnan Hoca’nın yayın organları gizli kameralarla, bu gruba bağlı kişilerin silâh kaçırdığını ve genç kızlarla yaptıkları fuhuşları açıklamış ve bunun üzerine polis olaya el koymuştu.

1990 yılında oluşturulan Kızıl İmamcılar adlı gruba yapılan operasyondan sonra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; örgütün; devletin sosyal ve ekonomik, siyasî, hukukî temel düzenini, dini esas ve amaçlarına uydurmak amacıyla cemiyet teşkil, tanzim, sevk ve idare etmeyi amaçladığı öne sürülmüştü. Gerçekte dinle bir ilgisi olmayan, refah seviyesi yüksek zengin aile çocuklarının dini inançlarını sabote eden bu kişiler, şahsi menfaat elde etmek amacıyla, dini inanç ve dini kitapları alet ederek, propaganda yapıyorlar. Bu surette genç kızların saflığından yararlanmak suretiyle ırzlarına geçiyor ve örgütten kopmaları önleniyordu. Genç kızlar, MUTA olarak adlandırılan günlük, haftalık veya aylık nikâhlarla evleniyor, kadın-erkek karışık namaz kılınarak din sabote ediliyordu:

Haklarında devlet büyüklerine (Atatürk, Cumhurbaşkanı ve başbakan gibi...) hakarette bulunmaktan ve 6138 sayılı Kanuna muhalefet etmekten dava açılan Kızıl İmamcılar’dan, örgütün lideri Serhat Timuçin Çevik (Kızıl İmam olarak adlandırılan kişi) ile Osman Taner Taslaman, Ali Sami Ekşi, Tayyar Silsüpür, Namık Mert Yücel, Ayhan Saffet Arbay, Bora Karaca, Arif Emre Ekşi, Mahir Mamat, Cenk Büyüktosun, Tevfik Koray Yavuzer, Necip Kerem Özçapkın, Sadık Kerem Gönenli, Hakan Kurunç, Osman Ersu Belikırık, Alparslan Ekşi ve Ziya Sesel 1993 Ocak ayında Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği bir operasyon sonucu gözaltına alındılar. Daha sonra yargılandıkları DGM tarafından serbest bırakılan sanıklarda, iki tabanca ile çok sayıda yasak yayın ele geçirilmiştir.

İSLAMİ CEMAATLER BİRLİĞİ

Yıllarca Türkiye’de müftülük yaptıktan sonra yasadışı faaliyetlerinden dolayı yurt dışına kaçan Cemalettin Kaplan’ın kurduğu cemiyettir. Faaliyetlerini Avrupa’da dini inançlarına bağlı vatandaşlarımız arasında sürdürerek, İslami Cemaatler Birliği adı altında organize eden Kaplan yanlıları, son yıllarda Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Kur’an kursları ile bazı camilere sızarak propaganda çalışmalarını yürüten Cemalettin Kaplan’cılar, İran yanlısı bir rejimi savunuyor. Laikliğe karşı olduğunu düzenlediği toplantılarda açıklayan Cemalettin Kaplan, amaçlarının Türkiye’deki düzeni yıkarak yerine şeri esaslara dayalı bir düzen kurmak olduğunu belirtmişti. Kaplan, Türkiye’deki birçok işadamı, öğretim üyesi, hâkim, savcı ve valiye birer yazı göndererek, kişileri ölümle tehdit etmiş ve bir an önce kendi istekleri doğrultusunda bir devlet kurmak için çalışmalara başlamaya davet etmişti.

Türkiye’deki faaliyetlerine son yıllarda hız veren Cemalettin Kaplancılar’dan 13 kişi İstanbul’da yakalanmıştı. Bunlar arasında, kurmayı hayal ettikleri devletin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı yapılacak yöneticileri de bulunuyordu.

Cemalettin Kaplan, 1994 Mart ayı başında Almanya’nın Köln kentinde düzenlediği bir toplantıda kendisini Halife ilan etti. Kaplan için Almanya, sınırdışı etme kararı aldı. 1991 yılı sonunda Türkiye’nin Kaplan’ı iade talebine ise bu ülkeden olumlu bir cevap gelmedi.

11. – Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız’ın Balıkesir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/4846)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

17.4.1998 İlyas Yılmazyıldız Balıkesir

Soru 1. 1 Temmuz 1997 tarihinden bugüne kadar Balıkesir il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarına hangi tarihlerde ve ne kadar malî yardım yapılmıştır?

Soru 2. Bu yardımlar hangi kıstaslara göre yapılmaktadır?

Soru 3. Belediyelere Maliye Bakanlığı aracılığı ile gönderilen hazine yardımlarında Belediye Başkanının iktidar veya muhalefet partisinden olmasına göre yardım miktarlarının belirlendiği konusunda pek çok duyumlar alınmaktadır. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Belediye başkanlıklarına yapılan yardım miktarları bu duyumları teyid etmekte midir?

T.C. Maliye Bakanlığı 1.5.1998 Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/6200

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 27.4.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4846-12313/30024 sayılı yazınız.

Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas Yılmazyıldız’ın 7/4846 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Balıkesir İli belediyelerine, Bakanlığımız Bütçesinin “Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler” tertibinden, 1997 yılında toplam 422 milyar 50 milyon lira, 1998 yılında da 188 milyar 500 milyon lira yardım yapılmıştır. 1997 yılında yapılan yardımın 214 milyar 500 milyon lirası hükümetimiz dönemine aittir.

Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödenekten belediyelere yardımlar yapılırken, belediyelerin nüfus, malî durum, coğrafî konum, kalkınmışlık dereceleri, maruz kaldıkları tabiî afetler, yürütmekte oldukları yatırım projeleri gibi çeşitli kriterler dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, hükümetimiz döneminde belediyelere yardım yapılırken, geçmiş hükümet döneminde hiç yardım yapılmayarak veya siyasî parti ayrımı yapılmak suretiyle mağdur edilenlerin durumu öncelikle değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

 

 

 

birleşim 85’in sonu