Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 25 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

83 üncü Birleşim

22 . 4 . 1997 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. — GELEN KÂĞITLAR

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — Oturum Başkanı Kamer Genç’in, tüm milletvekillerinin ve halkımızın geçmiş bayramını kutladığına, Slovakya ziyareti izlenimlerine, hacca giden Müslümanların karşılaştıkları güçlüklere ve çözüm önerilerine ve bir televizyon kanalının Meclisin ara verme süresiyle ilgili haberinin doğru olmadığına ilişkin açıklaması

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. —Suudî Arabistan’a gidecek olan Başbakan Necmettin Erbakan’a, dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/760)

2. —Malta’ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez’in, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/761)

3.—Suudî Arabistan’a gidecek olan Devlet Bakanı T. Rıza Güneri’nin, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahmet Demircan’ın, vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/762)

4. —TBMM Başkanlık Divanınca, Tacikistan Parlamento Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davetinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/763)

5. —TBMM Başkanlık Divanınca, Romanya Senato Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davetinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/764)

6. —TBMM’den bir parlamento heyetinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanının vaki davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/765)

7.—İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/149) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/162)

8. —Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik’in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/467) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/163)

IV.—GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1.—Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GEMSAN tersanesinde TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162)

2. —İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşının, TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ile itfaiye teşkilatının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)

3.—İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 arkadaşının, TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164)

4.—Sıvas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, Boğazlar ve Marmara Denizinde ulusulararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)

V.—SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.—Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan “kavşaklara havuz” sistemine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2221)

2. —Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Alman Hükümetinin “çocuk vizesi uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in yazılı cevabı (7/2228)

3.—Konya Milletvekili Ahmet Alkan’ın, TMO’nun buğday piyasasında devre dışı bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin yazılı cevabı (7/2229)

4. —Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın;

—Bakanlık tetkik hâkimi atamalarına,

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın;

—Yargı organları ile emniyet güçleri arasında bir koordinasyon eksikliği olup olmadığına,

— Maliye Bakanlığının adliyelere tebligat pulu göndermediği iddiasına,

İlişkin soruları ve Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın yazılı cevabı (7/2230, 2232, 2233)

5.—İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Malatya’da yapılan laiklik karşıtı yürüyüşe ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2256)

6.—Ağrı Milletvekili Sıddık Altay’ın, Türkiye’ye çeşitli kaynaklardan yapılacak yardımlardan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez’in yazılı cevabı (7/2272)

7. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın;

— Kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçilere ek kredi verilmesine,

—1996/1997 Hububat Alım Kararnamesine,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin yazılı cevabı (7/2279, 7/2280)

8.—Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda görev yapan polislere ödenen operasyon tazminatına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2290)

9.—Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören Belediye Başkanının yasadışı uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2297)

10.—Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Çelik Palas Oteli’nin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2309)

11.—Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın;

—Hatay İlindeki belediyelere yapılan makine ve ekipman yardımlarına,

Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in;

— 3 üncü Çevre Şurasının organizasyonu için ihale açılıp açılmadığına,

İlişkin soruları ve Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar’ın yazılı cevabı (7/2310, 2314)

12.—Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin;

— Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına,

—Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir serakent kurulmasına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin yazılı cevabı (7/2320, 7/2321)

13. —Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, İskenderun Demir Çelik Fabrikasına eleman alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Recai Kutan’ın yazılı cevabı (7/2347)

14.—Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, yurt dışında görev yapan Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman’ın yazılı cevabı (7/2349)

15. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2357)

16.—Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, Denizli İlinde yapımı devam eden görme özürlüler okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam’ın yazılı cevabı (7/2360)

17.—Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin;

— Denizli İlinde bir Gümrük Müdürlüğün Hizmet Binası ve Sundurması yapımına,

—Denizli İlinde bir gümrük kimyagerliğinin kurulmasına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/2363, 7/2364)

18.—Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, Honaz Dağı’na bir kayak merkezi tesisi yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bahattin Şeker’in yazılı cevabı (7/2365)

19. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan’ın, Sıvas Belediyesine aktarılan para miktarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar’ın yazılı cevabı (7/2380)

20.—Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli’nin, Bursa’da bulunan Atatürk Köşkü’nün korunmaya alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman’ın yazılı cevabı (7/2397)

21. —Bursa Milletvekili Yahya Şimşek’in, Emekli Sandığına ait Bursa Çelik Palas Oteline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2399)

22. —Adana Milletvekili İmren Aykut’un, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kreşlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sacit Günbey’in yazılı cevabı (7/2415)

23. —Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar’ın Tekirdağ-Çerkezköy Karlıköy’deki hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2418)

24.—Yozgat Milletvekili Kazım Arslan’ın kamu kurum ve kuruluşlarına ait vakıflara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç’un yazılı cevabı (7/2423)

I.—GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

Suudî Arabistan’a gidecek olan :

Devlet Bakanı Fehim Adak’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç’un,

Devlet Bakanı Nevzat Ercan’a, dönüşüne kadar Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu’nun,

Devlet Bakanı Sabri Tekir’e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı İsmail Kahraman’ın,,

Devlet Bakanı Lütfü Esengün’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdullah Gül’ün,

Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy’un,

Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar’a, dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin,

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Arnavutluk’taki son gelişmeler muvacehesinde TBMM Dışişleri Komisyonundan beş kişilik bir Parlamento heyetinin Arnavutluk’u ziyaret etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

Arnavutluk’u ziyaret edecek olan beş kişilik Parlamento heyetinde yer alan milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan ve DSP Grubuna düşen bir üyeliğe SakaryaMilletvekili Teoman Akgür seçildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

1 inci sırasında bulunan 23,

5 inci sırasında bulunan 250,

6 ncı sırasında bulunan 117,

Sıra sayılı kanun tasarılarının müzakereleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

Alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmek ve gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmelerini yapmak için, 22 Nisan 1997 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 14.11’de son verildi.

Uluç Gürkan

Başkanvekili

Zeki Ergezen Kadir Bozkurt

Bitlis Sinop

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

II.—GELEN KÂĞITLAR

14.4.1997 PAZARTESİ

Teklifler

1.—İçel Milletvekili Halil Cin’in; Anamur İlçesinin İl Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/762) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :8.4.1997)

2. —Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili’nin; 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/763) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :8.4.1997)

3. —Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu’nun; 3763 Sayılı Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususî Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/764) (İçişleri ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :8.4.1997)

4. —Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın; Köy Bekçileri Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Teklifi (2/765) (İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyalİşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :8.4.1997)

5. —Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 59 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/766) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :8.4.1997)

6.—Giresun Milletvekili Ergun Özdemir’in; Şebinkarahisar’ın İl Olması Hakkında Kanun Teklifi (2/767) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

7.—Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak’ın; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Adıyla Kırşehir’de Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/768) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

8.—İstanbul Milletvekili M.Cavit Kavak’ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/769) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :10.4.1997)

Sözlü Soru Önergeleri

1.—İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İmam Hatip Kökenli hâkim-savcılara ve Mehmet Ağar ile Sedat Bucak hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

2. —İzmir Milletvekili Metin Öney’in, İzmir Menemen’de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen tesislerin kullanılmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

Yazılı Soru Önergeleri

1. —İzmir Milletvekili Birgen Keleş’in, İstiklal Marşının çalınmasında kadın sesinin yer almaması ile ilgili bir talimat verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

2.—Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu’nun, çeltik üreticilerince Tarım Kredi Kooperatifinden satın alınan tarım girdilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

3.—Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, özel korumalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

4. —Manisa Milletvekili Tevfiuk Diker’in, Çevre Bakanlığında yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

5.—Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, görevden alınan EmniyetGenel Müdürüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2500) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

6.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, gıda katkı maddeleri üreten işyerlerinde mesul müdür bulundurulması zorunluluğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2501) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

7.— Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, hayvan sigorta bedellerine ve üreticilerin tarım kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

8.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, Tekirdağ -Hayrabolu -Kemaller ve Kılıçlar köylerinin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2503) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

9.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, Tekirdağ -Hayrabolu’da satışa sunulan hazine arazilerinin ödeme koşullarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2504) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

10.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, pancar taban fiyatlarına ve buğday alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2505) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

11.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, Tekirdağ İli Hayrabolu -Malkara ve Hayrabolu -Şalgamlı yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2506) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

12.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, Bağ-Kur üyesi çiftçilere sağlık kartı ve karnesi verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2507) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

13.—Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün, Tekirdağ -Çorlu ve Çerkezköy’de hızlı sanayileşmenin neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Çevre Bakanınadan yazılı soru önergesi (7/2508) (Başkanlığa geliş tarihi :9.4.1997)

14.—Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, bazı basın kuruluşlarının vergi kaçırdığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2509) (Başkanlığa geliş tarihi :10.4.1997)

15. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, bazı gazetelerin fiyatlarını artırarak Bakanlık tebliğine aykırı davrandıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

16.—Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Samsun -Tekkeköy mevkiinde yapımı devam eden havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

17.—Hatay Milletvekili Nihat Matkap’ın, TÜLOMSAŞ’a işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2512) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

18.—Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Yaşar Öz’ün teslim olmasıyla Emniyet Genel Müdürünün görevden alınması arasında ilişki olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2513) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

19. —Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, bir Devlet Bakanının milletvekili seçilmeden önce bombalama eylemine katıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2514) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

22.4.1997 SALI

Tasarı

1.—Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/595) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1997)

Teklifler

1.—Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının Ek 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/770) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

2. —İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 19 Arkadaşının; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/771) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

3.—İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 15 Arkadaşının; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Ek Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/772) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

4.—İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 15 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekilfi (2/773) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

5.—İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 17 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 3448 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8 inci Maddesinin 1 inci Bölümünün Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/774) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1997)

6.—Hatay Milletvekili Ali Günay’ın; Avukatlık Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/775) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

Yazılı Soru Önergeleri

1.—Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, EmniyetGenel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2515) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

2.—Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, bazı kişilere hacca gidebilmeleri için işçi pasaportu verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

3. —Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar’ın, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a anıt mezar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2517) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

4. —Iğdır Milletvekili Adil Aşırım’ın, bazı Sağlık Eğitim Enstitüsülerinin üniversitelere devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2518) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

5. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2519) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

6. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Tekel tarafından üretilen mamullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2520) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

7. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2521) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

8. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, şirketlerin sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2522) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

9. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, bazı belediyelere verilen kadro sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2523) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

10. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, sermayesi devlet tarafından tamamen veya kısmen ödenmiş kurum ve kuruluşların yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2524) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

11. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

12. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

13. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2527) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

14. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

15. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2529) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

16. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/2530) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

17. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

18. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2532) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

19. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2533) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

20. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

21. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

22. —İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Erzurul Özel Tip Cezaevindeki bazı tutukluların açlık grevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

23. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, kooperatiflere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2537) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

24.—Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, EmniyetGenel Müdür Vekiline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2538) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

25. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Bakanlıkta ve ilgili kuruluşlarda görev yapan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

26. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, memur statüsünde görev yapan personelin sayısına ve öğrenim durumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2540) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

27. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, 1980 yılından sonra kurulan siyasî partilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2541) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

28. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, 54 üncü Hükümet dönemindeki personel atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2542) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

29. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, özelleştirme nedeniyle personele yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2543) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

30. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, SSK’nun ve Bağ-Kur’un, sağlık giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2544) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

31. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, yataklı sağlık tesisleri ile bunların yatak sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2545) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

32. —İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, SSK Dispanser ve Hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin mesai saatlerine uymadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2546) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

33.—Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen’in, buğday üretiminin artırılması için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

34.—Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen’in, orman köylüsünün bazı sorunlarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2548) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

35.—Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen’in, pancar üretimiyle ilgili sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2549) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

36.—Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen’in, Kırklareli İline bağlı belediyelere yapılacak yardımlara ve Ergene Nehrinin kirlenmesine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2550) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1997)

37.—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova’nın, TARİŞ’in maddî kaynak sıkıntısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2551) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1997)

38.—Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, orman arazilerinin tahsisiyle ilgili duyuruya ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2552) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1997)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

22 Nisan 1997 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Zeki ERGEZEN (Bitlis) , Mustafa BAŞ (İstanbul)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, çalışmak için yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, bugün, gündemdışı söz talebi olmamıştır; bu demektir ki, herhalde, iktidarıyla muhalefetiyle memleketteki olaylardan memnunuz!.. O itibarla...

FATİH ATAY (Aydın) – Ben, gündemdışı söz istiyorum.

BAŞKAN – Şimdi, onun bir usulü var; önceden bildireceksiniz bize, ondan sonra da, tabiî, biz, bunu Hükümete bildireceğiz; bunu, hepiniz daha iyi biliyorsunuz; bir latife olsun dedik_ Nasıl olsa, elbette ki...

FATİH ATAY (Aydın) – Hükümet hacda olduğu için efendim...

BAŞKAN – Gündemdışı sözü önceden isteyeceksiniz.

FATİH ATAY (Aydın) – Çok önemli değil; cevap verme durumunda olmayacaklarına inanıyorum. Siz, 5 dakika söz verin Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Demek ki asayiş berkemal; dolayısıyla, gündemdışı söz talebi yok!..

FATİH ATAY (Aydın) – Yok... Yok... Yok... Hiç de öyle değil.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — Oturum Başkanı Kamer Genç’in, tüm milletvekillerinin ve halkımızın geçmiş bayramını kutladığına, Slovakya ziyareti izlenimlerine, hacca giden Müslümanların karşılaştıkları güçlüklere ve çözüm önerilerine ve bir televizyon kanalının Meclisin ara verme süresiyle ilgili haberinin doğru olmadığına ilişkin açıklaması

BAŞKAN – Bu arada, çalışmalarımıza başlarken -uzun bir bayram dönemini geçirdik- önce, tüm milletvekili arkadaşlarımızın ve halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz; nice nice sağlıklı ve barış içerisinde bayramlar kutlamanızı, milletle beraber kutlamayı istiyorum, diliyorum.

Sayın milletvekilleri, bu arada, geçen dönem -daha doğrusu, bu bayram arifesinde- ben ve Refah Partisinden Sayın Salih Katırcıoğlu, Sayın Kâzım Arslan; ANAP'tan Sayın Recep Mızrak; DSP'den Sayın Müjdat Koç ve CHP'den de Sayın İsmet Atalay'la beraber Slovakya Parlamentosunun davetlisi olarak Slovakya'ya bir ziyarette bulunduk.

Orta Avrupa'da bulunan Slovakya'yla uluslararası hiçbir siyasî sorunu olmayan bir ülkeyiz; aynı zamanda, uluslararasında mevcut sorunlarda da menfaat birliği ve düşüncelerinde paralellik taşıyan iki ülkeyiz. Bu itibarla, Slovak Parlamentosundan, devlet yönetiminden çok büyük bir ilgi gördük; Cumhurbaşkanlarıyla görüştük, Meclis Başkanvekilleriyle görüştük, Başbakan Yardımcılarıyla görüştük.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine çok sıcak bakan, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ilişkilerini artırmaya çalışan ve NATO'ya, Avrupa Birliğine, OECD'ye girmeye çalışan bir devlet; ama, çok süratle gelişen bir devlet. Bu ülke, biliyorsunuz, 1993 yılında (Çekoslavakya) Çek Cumhuriyetinden ayrıldı Slovakya oldu.

Enflasyon oranı yüzde 5, nüfusu 5,3 milyon, millî geliri 13,6 milyar dolar ve çok büyük bir ekonomik hamle içerisinde olan bir ülke. Bu ülkeye senede 27 milyona yakın turist giriyor, bizim ülkemize gelen turist sayısı ise çok az.

Bu devletin yöneticileri ve halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini her yönüyle övmekte ve bize büyük değer vermektedir. Biz, devletimizin her kademesindeki insanların, bu insanların bize karşı olan sıcak ilgi ve düşüncelerini değerlendirmesini istiyoruz; yani, bizim Bedevi dostlarımızın bize baktıkları gibi, Türkiye Cumhuriyetine yan gözle bakmıyorlar. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyetinin, bu kadar değerli bir devletle de işbirliği içinde olmasını ilgililere öneriyorum.

Bu arada, tabiî, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya yönelik birtakım faaliyetler içerisinde olan bazı kişilerin bu düşüncelerini de kınamak istiyorum.

Şurada ortaya bir gerçek çıkmıştır ki, bugün kutsal İslam merkezinin bulunduğu yerde devlet eden kişiler, orada, bu kutsal Müslümanlık merkezinin hakkını verememektedirler; üstelik de, oraya giden, kendi İslam vecibesini yerine getirmeye çalışan insanlara gerekli hizmeti de vermemektedir; ama, ben, bunlara bir şey öneriyorum: Vatikan misali, İslam ülkelerini, bu toprakları birleştirelim; burada özel statülü bir devlet kuralım, Vatikan gibi. Orada da, işte, bütün Müslümanların buraya getirdikleri katkıları, paraları, orada Müslümanların dinî vecibelerini yerine getirebilmeleri için oraya harcayalım. Yoksa, Müslümanlardan toplanan paraları, getirip de, İslam âleminin düşmanı olan emperyalist güçlere, bu insanların aleyhine kullandırmayalım. Her sene, oraya giden İslam âlemine mensup o kadar insan, maalesef, gerekli tedbirlerin alınmaması dolayısıyla ölmektedir; yani, ben bunu bir düşünce olarak ileri sürüyorum ve herkesin de bunu düşünmesini diliyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu arada, çalışmalarımıza başlarken, dün akşam bir televizyon kanalında haberler verilirken "Meclis, 17 gündür tatildedir, yarın açılacak" denildi. Bu kadar yalan bir haber olmaz. Meclis, 17 gündür tatilde değil. Bakın, Meclisin tatil yaptığı tarih, sadece, 15 ve 16 Nisan günleridir; iki günlük tatil yapmıştır; yani, ara vermiştir, tatil de değildir. Dolayısıyla, böyle yanlış haberler vererek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını sarsmak kimseye bir şey kazandırmaz. (Alkışlar)

Kusura bakmayın, gündemdışı söz talebi olmadığı için, ben, biraz gündemdışı konuştum...

FATİH ATAY (Aydın) – Sizinki tam da öyle oldu Sayın Başkan.

BAŞKAN – Bu defa bağışladığınız için, ayrıca, hepinize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum:

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. —Suudî Arabistan’a gidecek olan Başbakan Necmettin Erbakan’a, dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/760)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

14 Nisan 1997 tarihinde Suudî Arabistan'a gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. —Malta’ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez’in, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/761)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Avrupa-Akdeniz İşbirliği Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 14 Nisan 1997 tarihinde Malta'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum :

3.—Suudî Arabistan’a giden Devlet Bakanı T. Rıza Güneri’nin, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ahmet Demircan’ın, vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/762)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

14 Nisan 1997 tarihinde Suudî Arabistan'a giden Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr.Ahmet Demircan'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

4. —TBMM Başkanlık Divanınca, Tacikistan Parlamento Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davetinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/763)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 7.3.1997 tarih ve 39 sayılı kararı ile, Tacikistan Parlamento Başkanı ve beraberinde bir Parlamento Heyetinin 1997 Haziran ayında Türkiye'yi ziyareti kararlaştırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Öteki tezkereyi okutuyorum:

5. —TBMM Başkanlık Divanınca, Romanya Senato Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davetinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/764)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 7.3.1997 tarih ve 39 sayılı kararı ile, Romanya Senato Başkanı ve beraberinde bir Parlamento Heyetinin 1997 Haziran ayında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisininin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir başka tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

6. —TBMM’den bir parlamento heyetinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığının vaki davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/765)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından alınan bir yazıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasında spor bağlamında barışçı mesajların verilmesi maksadıyla iki kardeş Parlamentonun oluşturduğu futbol takımları arasında bir karşılaşma yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önergeleri vardır; iki önergeyi de okutup, ayrı ayrı işleme koyacağım:

7.—İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/149) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/162)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarafımızca hazırlanarak 19.3.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Rize'de Rize Üniversitesi" adıyla bir üniversite kurulması hakkındaki kanun teklifimiz halen Millî Eğitim Komisyonunda görüşme yapılmadan bekletilmektedir.

Teklifimizin, İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan doğruya gündeme alınmasını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 11.3.1997

Mustafa Baş

İstanbul

BAŞKAN – Bu konuda Komisyon ve Hükümetin bir söz talebi var mı efendim? Yok.

Önerge sahibinin söz talebi?.. Buyurun Sayın Baş.

Sayın Mustafa Baş, önerge sahibi olarak söz istemiştir.

Süreniz 5 dakikadır.

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve idrak etmiş olduğumuz mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla, hepinizin bayramını, milletimizin bayramını tebrik ediyorum.

Aslında, muhakkak her ile bir üniversite gerekmektedir. Devletimiz, Hükümetimiz her ile bir üniversite kurulması noktasında, belli bir program çerçevesinde bu üniversiteleri inşallah kuracaktır. Bu çerçevede, bizim de, Rize'de bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifimiz geçen dönem de Parlamento gündeminde idi, komisyonda beklemişti; bu sene de komisyonda beklemektedir.

Rize, üniversiteyi hak etmiş bir ilimizdir. Zaten, şu anda, Rize'de, 2 tane fakülte vardır. Bunlar, ilahiyat fakültesi, geçen dönem komisyonda benim verdiğim önergeyle kurulan su ürünleri fakültesi ve bir de, meslek yüksekokulu vardır; bu okulların bağlantıları Karadeniz Teknik Üniversitesinedir. Bir fakülte daha kurulmasıyla, bu okulların da bağlantılarının, kurulacak olan Rize Üniversitesine bağlanmasıyla, Rize'de kolaylıkla bir üniversite kurulabilir; yani, üniversite kurulması noktasında Rize'de altyapı hazırdır, Rizelilerin katkıları hazırdır; eğer, Genel Kurulumuz tasvip eder, gündeme alır ve en kısa zamanda inşallah görüşürsek, bu iki fakülteye ilaveten yeni bir fakülte ilavesiyle ve devlete çok az maliyetle, bu üniversiteyi kurabiliriz.

Rize'nin önemli sorunlarından bir tanesi göç sorunudur, yıllardan beri nüfus azalmaktadır; bu üniversite, bu noktada tedbir olacak bir konudur.

İkinci önemli bir mesele de; Rize'de, maalesef, devlet memurları durmamaktadır, şu anda çok büyük bir öğretmen açığı vardır. Memur olarak buraya tayin olanlar, en kısa zamanda, başka yere tayin yaptırmak üzere hemen yol arıyor. Eğer, Rize'de kurulacak bir üniversiteyle, burada kurulacak eğitim fakülteleriyle, öğretmenlerimizi yetiştirirsek, bu öğretmenler Rize'de görev alırlar; böylelikle, binin üzerindeki öğretmen açığı, Rize'de yetişen öğretmenlerle kapanmış olur.

Genel Kurulunuzun bu talebimize olumlu oy vereceğine inanıyorum, hepinize şimdiden teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baş.

Başka söz isteyen?.. Yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin doğrudan gündeme alınması kabul edilmiştir.

İkinci önergeyi okutuyorum efendim:

8. —Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik’in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/467) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/163)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

11.10.1996 tarihinde Başkanlığınıza vermiş olduğum 2/467 esas sayılı ve Adıyaman'a üniversite kurulmasıyla ilgili kanun teklifim, süresi içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülemediğinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesi ikinci fıkrası hükmü gereğince direkt olarak Meclis Genel Kurulu gündemine alınması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.3.1997

Dr. Ahmet Çelik

Adıyaman

BAŞKAN – Bu önergeyle ilgili Hükümetin ve Komisyonun bir söz talebi var mı efendim? Yok.

Sayın Çelik söz istiyor musunuz?

AHMET ÇELİK (Adıyaman) – Evet.

BAŞKAN – Buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır.

AHMET ÇELİK (Adıyaman) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adıyaman'da üniversite kurulması hakkındaki kanun teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Hepinizin, geçmiş Kurban Bayramını kutlar ve saygılar sunarım.

Değerli arkadaşlar, Adıyaman GAP bölgesinde olmasına rağmen, GAP Projesi içerisinde 154 bin hektar arazi sulayacak şekilde, barajlar ve pompaj istasyonlarının yapılması gerekirken, bugüne kadar, Çamgazi Barajı dışında hiçbir yatırım yapılmamıştır.

34 bin hektar tarım arazimiz Atatürk Barajı suları altında kalmış, 58 köy ve 1 ilçemiz haritadan silinmiştir; 130 yerleşim birimi Atatürk Barajından etkilenmiş; 60 bin nüfusumuz mağdur olmuştur. Buna rağmen, Adıyaman'a gözle görülür bir yatırım gelmemiştir.

Adıyaman-Diyarbakır karayolu kapalıdır ve Adıyaman, çıkmaz sokak olmuştur. Bundan dolayı, Adıyaman halkı, üniversitenin kurulmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Adıyaman'da, halen, iki yıllık Meslek Teknik Yüksekokulunda, inşaat programı, tekstil, seramik, muhasebe, pazarlama ve turizm programları olmak üzere 6 bölüm vardır; bu yıl, ayrıca, petrol ve kooperatif programları da açılacaktır.

Adıyaman üniversitesinin altyapısı tamamdır; tapulu 670 dönüm arazisi vardır. Yeni imar planında 1005 dönümlük ek arazi, üniversite sahası olarak tespit edilmiştir. Eğitim Fakültesi Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır; önümüzdeki yıl öğrenci alacaktır.

Sanko Şirketler Grubu, kampus içerisinde, eğitim fakültesi binası temelini yakında atacaktır. İki hafta önce, Sayın Millî Eğitim Bakanım da Adıyaman'daydı, birlikte gördük ve gerçekten, Sanko Şirketler Grubu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'na teşekkürü burada bir görev biliyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adıyaman Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından kampus içerisinde 22 derslik, 6 amfili binanın yapımı hızla devam etmekte olup, kısa sürede bitirilecektir ve bu Kuruluşun Başkanına da teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bina, Fen–Edebiyat Fakültesine tahsis edilecektir. Dört yıllık Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Adıyaman Meslek Teknik Yüksekokulunun halen 427 öğrencisi, 700 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ve 14 adet öğretim görevlisi vardır.

Adıyaman'ın genel nüfusu 700 bine yaklaşmıştır. Adıyaman halkı uysaldır, yalnız, hizmete susamıştır. Türkiye petrollerinin yüzde 60'ını üreten Adıyaman'da şu anda bir üniversitenin olmaması gerçekten acı bir durumdur.

Adıyaman Üniversitesinin kurulması hakkındaki kanun teklifi diğer dört milletvekilimiz tarafından da imzalanmıştır. Adıyaman halkı bu müjdeli haberi Yüce Meclisin değerli üyelerinden beklemektedir; tüm milletvekili kardeşlerimizin bu kanun teklifine "evet" diyeceklerine ve Meclisin gündeminde yerini alacağına inanıyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelik.

Sayın Topkan, siz de söz istemiştiniz; buyurun. (CHP sıralarında alkışlar)

Süreniz 5 dakikadır efendim.

CELAL TOPKAN (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramınızı kutlar, hepinizi saygıyla selamlarım.

Adıyaman İli, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hızla kalkınan illerden bir tanesidir. 1996 yılı nüfus sayımına göre binde 44 dış göç alan Türkiye'de tek ildir.

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye'nin medarı iftiharı sayılan GAP, Adıyaman İli ve Urfa İli sınırları içerisinde yer almaktadır; ama, Atatürk Barajı, kapladığı alanın yüzde 59'unu Adıyaman sınırları içerisinden almaktadır; ileriye dönük büyük bir master projedir. Bu master projenin bilgi altyapısının ve bölgedeki üretim altyapısının, doku yapısının hızla değişmesi gerekiyor. Üretilen ürünlerin dünya pazarlarına çıkması için Adıyaman'ın, bilimsel altyapıya mutlaka kavuşması gerekiyor.

Bu anlamda, bütün Adıyamanlıların ve Türkiye'nin geleceği açısından, GAP'ın başarıya ulaşması açısından, Adıyaman'da, bir an önce, mutlaka, bir üniversite kurulması gerekir.

Bu anlamda, arkadaşımın vermiş olduğu kanun teklifine biz de katkıda bulunduk ve imza attık; bu, mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir projedir.

Ayrıca, Türkiye'de üretilen petrolün yüzde 62,5'i Adıyaman'da üretilmektedir; Adıyaman'da hâlâ büyük oranda rezerv mevcuttur ve Türkiye Petrolleri her gün yeni yeni kuyular açmaktadır; yani, Adıyaman, her yönüyle, bilimsel anlamda projelendirilmeye müsait bir ildir.

Ayrıca, dünyanın sekizinci harikası sayılan Nemrut, Adıyaman İli sınırları içerisindedir. Adıyaman, turizm açısından Türkiye'nin geleceğine büyük katkılar sağlayacak bir yapıya sahiptir. Buranın da Turizm açısından planlanması gerekiyor. Adıyaman'ın eğitim seviyesinin her yönüyle yükseltilmesi bir ihtiyaçtır; Türkiye'nin geleceği açısından ihtiyaçtır, Adıyaman'ın geleceği açısından ihtiyaçtır.

Bu anlamda, Adıyaman'da kurulacak üniversiteye katkı sağlamanızı diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Topkan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Doğrudan gündeme alınma önergesi kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçeceğiz. Biliyorsunuz, gündemimiz gereğince, bir saat, sözlü soruları görüşeceğiz; ancak, Genel Kurul salonuna bakıyorum, Hükümetin hiçbir üyesi yok.

İSMET ATALAY (Ardahan) – Hepsi hacda...

BAŞKAN – Efendim, hacda macda_ Nerede olursa olsun_ Bizim aradığımız, Genel Kurul salonunda olması, hacda veya başka bir yerde olması değil.

Sayın Grup Başkanvekillerinin bir önerisi var mı; çünkü, soruları tek tek okuyup da "Hükümet yok, ertelenmiştir" demek, boşuna zaman kaybettirmektir. Geçmişte, ben, bu şekilde bir uygulama yaptım; bazı arkadaşlarımız itiraz ettiler, dediler ki "efendim, bu Hükümet bunu istismar ediyor" ben de "bir daha yapmam" dedim; yani, arkadaşlarımızın itirazı... Çünkü, biz siyaset adamı olarak, dün konuştuğumuz söze bugün sahip çıkmak zorundayız.

İSMET ATALAY (Ardahan) – İnşallah!..

BAŞKAN – Her gün, zamana ve zemine göre kanaat değiştiren insanlardan değiliz.

Şimdi, özellikle, muhalefet partilerinin sayın grup başkanvekillerinin önerilerini nazara alacağım.

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Hükümet üyesi olmayınca yapabileceğimiz bir şey yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet.

OYA ARASLI (İçel) – Sayın Başkan, ben, okunması görüşündeyim; Hükümet var mı yok mu, her konuda, bizi izleyenler de, kim ne durumdadır bilmeli.

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Meclis araştırması önergesi görüşülecek mi?

BAŞKAN – Araştırma önergesini görüşebilmemiz için de Hükümetin olması lazım.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, ne Hükümet var ne de komisyon var.

BAŞKAN – Komisyonun olmasına gerek yok.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Ama, Hükümet yok!..

BAŞKAN – Hükümetin olması gerekli; hem sözlü sorular için gerekli hem araştırma önergesi için gerekli.

Sayın Araslı, isterseniz siz de ısrar etmeyin, bu iş...

OYA ARASLI (İçel) – Israr ediyorum efendim.

BAŞKAN – Hayır, en fazla bir saat süreyle soruları soracağız, ondan sonra da, araştırma önergesini...

REFİK ARAS (İstanbul) – Hükümet de, gelmesi gerektiğini bilsin; herkes görevini yapsın.

BAŞKAN – Elbette, herkes görevini yaparsa her şey rayına oturur; ama, tabiî, görev yapmada bazı aksaklıklar olursa -bazı yerlerde aksamalar oluyor- biz, o aksamaları tamir etmeye çalışalım diyoruz; yani, zamanımızı boşa geçirmeyelim; ama, tabiî...

OYA ARASLI (İçel) – Aksaklıkları gözlerimizi yumarak tamir edemeyiz; aksaklıklar ortaya çıkmalı ki, herkes bunun çözümünü aramalı.

BAŞKAN – Sayın Araslı, anladım; ama, biz, başkalarının yarattığı anormal şartlar içinde kendimizi de anormal pozisyonlara sokamayız; yani, bu Mecliste çalışırken, bir akıl, izan...

OYA ARASLI (İçel) – Herkes bunun çözümünü aramalı.

BAŞKAN – Sizin dediğiniz anlaşıldı efendim...

OYA ARASLI (İçel) – Normali, Hükümetin burada bulunmasıdır; eğer, bulunmuyorsa, görevini yapmıyor demektir.

BAŞKAN – Sayın Araslı, zatıâlinizin söylediği söz anlaşıldı, Hükümetin olmadığı anlaşıldı. Zaten, İktidar grupları da "Hükümet yok" diyorlar. Şu anda Genel Kurul salonunda Hükümet yok. Olmayan bir şeyi bir saat devamlı olarak "yok, yok, yok" diye tescil etmenin de bir mantığı yok.

OYA ARASLI (İçel) – Efendim, burada, Hükümetin bulunması işin normalidir; bulunmuyorsa, görevini yapmıyordur.

FATİH ATAY (Aydın) – Sayın Başkan, çoğunluk da yok...

BAŞKAN – Efendim, çoğunluk olmasına gerek yok.

Sayın Araslı, sizin sözünüz, mesajınız yerine ulaşmıştır. Onun için, isterseniz...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan, çoğunluğumuz da yoktur zaten.

BAŞKAN – Efendim, şu aşamada, çoğunluk olmasına gerek yok; çünkü, oylama yok. Oylama olmayınca, çoğunluk olup olmadığını da kontrola gerek yok...

ATİL SAV (Hatay) – Yoklama da yoktu zaten!..

BAŞKAN – Yok efendim...

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 77 inci Yıldönümünü ve...

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, araştırma önergesini de ertelemek durumundayız

BAŞKAN – Evet, doğru; arkadaşlarımız da şimdi ikaz ettiler, o konunun da ifade edilmesi lazım.

Hükümet olmadığı için sözlü sorular kısmını aştık.

IV.—GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI

VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) ÖNGÖRÜŞMELER

1.—Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, GEMSAN tersanesinde TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162)

2. —İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşının, TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ile itfaiye teşkilatının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)

3.—İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 arkadaşının, TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164)

4.—Sıvas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının, Boğazlar ve Marmara Denizi’nde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)

BAŞKAN – Şimdi, Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

Genel Kurulun 3.4.1997 tarihli ve 77 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısmın 132 nci sırasında yer alan Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay ve 20 arkadaşının, 133 üncü sırasında yer alan İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 42 arkadaşının, 134 üncü sırasında yer alan İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 27 arkadaşının ve 146 ncı sırasında yer alan Sıvas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 28 arkadaşının TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciası nedeninin ve Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak öngörüşmeleri kısmına geçiyoruz.

Hükümet?.. Yok.

Hükümet olmadığı için, bir defaya mahsus olmak üzere, bu önergelerin görüşmesi ertelenmiştir.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 77 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ile günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapılacak özel gündem için, 23 Nisan 1997 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.29

 

 

 

 

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan “kavşaklara havuz” sistemine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2221)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafı dan yazılı olarak aracılığınızla yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Yılmaz Ateş

Ankara

Modern şehircilik ve ulaşım açısından pek benimsenmeyen “kavşaklara havuz” sisteminin Ankara Anakent Belediyesi tarafından yoğun olarak uygulandığı görülmektedir.

1. Bakanlığınız şehir içi trafik açısından “kavşaklara havuz” uygulamasına nasıl bakmaktadır? Açıklar mısınız?

2. Ankara kavşaklarına kaç adet havuz yapılması öngörülmektedir? Şu ana kadar kaç adedi tamamlanmıştır?

3. Tamamlanan havuzlara, yıllar itibariyle ve toplam olarak ne kadar para ödenmiştir?

4. Kavşaklara yapılacak havuzların toplam tahmini bedeli kaç liradır?

5. Kavşaklara yapılan havuzlarda kullanılan fıskiye sistemi, ithal mi edilmektedir? İthal malı ise ithal eden firmanın adı ve unvanı nedir? Firma sahibi ve yöneticilerinin Ankara Anakent Belediye Başkanı Sayın İ. Melih Gökçek’le bir akrabalık bağı var mıdır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 16.4.1997

Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.02/80339

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5721-7/2221-564/15929 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş’in “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kavşaklara havuz sistemine ilişkin” yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliğinden alınan 2.4.1997 tarihli ve 951 sayılı yazıda;

Büyükşehir Belediyesince Ankara kavşaklarına 15 adet havuz yapılmasının planlandığı, bunlardan 8 adedinin tamamlandığı 7 adedinin ise montaj çalışmalarının devam ettiği,

1995 yılında tamamlanan 1 adet havuza 2 352 610 655.- TL.

1996 yılında tamamlanan 7 adet havuza 70 122 207 825.- TL. ödendiği,

Kavşaklara yapılacak havuzların toplam tahmini bedelinin 112 374 818 480.- TL. olduğu,

Kavşaklarda kullanılan ithal malı fıskiye sistemlerinin “SALEM”Ankara Mak. San. Tic. Ltd. Şirketinden temin edildiği ve Büyükşehir Belediye Başkanının bu firma ile akrabalık bağı bulunmadığı,

Ayrıca, belediyelere trafikle ilgili olarak verilen görevlerin il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılarak yürütüldüğü, keza konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca şehrin yoğun trafiğine işlerlik kazandırılabilmek amacıyla Baruthane Kavşağı, Kazım Karabekir - İstanbul Caddesi kavşaklarına köprülü kavşak, Kızılay ve Beşevler kavşaklarına ise fıskiyeli havuz yapılması talebi İl Trafik Komisyonunca 24.8.1995 tarih ve 1995/157 sayı ile karar verildiği,

Belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

2. – Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Alman Hükümetinin “çocuk vizesi uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’in yazılı cevabı (7/2228)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

15 Ocak 1997 tarihinden itibaren Alman Hükümeti tarafından uygulanmaya başlanan “Çocuk Vizesi” ile ilgili aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 28.2.1997

Akın Gönen

Niğde

1. Alman Hükümeti tarafından 15 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulamaya konulan ve medyada “Çocuk Vizesi” olarak adlandırılan yeni vize ve oturma izni uygulamasını, Bakanlık olarak “Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi” açısından irdeletmiş ve inceletmiş bulunuyor musunuz?

2. Bu uygulamayı Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkelerinden biri olan “Çocuğun Yararı İlkesi” açısından doğru buluyor musunuz?

3. Almanya, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesine taraf ülkelerden birisi midir? Şayet, taraf ülkelerden biriyse Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Topluluğu ile aramızda imzalanan “Ankara Anlaşması” çerçevesinde, Bakanlık olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

4. Bakanlık ve Hükümet olarak bu konuya Alman Hükümeti ve Devleti nezdinde ve yukarıda bahsi geçen sözleşmeler çerçevesinde, orada mevcut mekanizmaları işleterek sonuç alıcı tarzda bir girişimde bulunulmuş mudur?

5. Yurt dışında yaşayan ve milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu hayatî ve hassas konuya Bakanlığınızın ve Hükümetinizin gösterdiği ilgiyi yeterli ve sonuç alıcı buluyor musunuz?

T.C.

Devlet Bakanlığı

Konsolosluk, Hukuk ve Emlak

Genel Müdürlüğü 16.4.1997

Sayı : KOGY/IV-2530-5298

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

İlgi : 10.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5722 sayılı yazıları.

F. Almanya Hükümetinin 16 yaşından küçük çocuklara vize uygulaması kararı hakkında, Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Tansu Çiller

Dışişleri Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı

Sorular :

1. Alman Hükümeti tarafından 15 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulamaya konulan ve medyada “Çocuk Vizesi” olarak adlandırılan yeni vize ve oturma izni uygulamasını, Bakanlık olarak “Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi” açısından irdelemiş ve inceletmiş buluyor musunuz?

2. Bu uygulamayı Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkelerinden biri olan “Çocuğun Yararı İlkesi” açısından doğru buluyor musunuz?

3. Almanya, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesine taraf ülkelerden birisi midir? Şayet, taraf ülkelerden biriyse Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Topluluğu ile aramızda imzalanan “Ankara Anlaşması” çerçevesinde, Bakanlık olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

4. Bakanlık ve Hükümet olarak bu konuya Alman Hükümeti ve Devleti nezdinde ve yukarıda bahsi geçen sözleşmeler çerçevesinde, orada mevcut mekanizmaları işleterek sonuç alıcı tarzda bir girişimde bulunulmuş mudur?

5. Yurt dışında yaşayan ve milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu hayatî ve hassas konuya Bakanlığınızın ve Hükümetinizin gösterdiği ilgiyi yeterli ve sonuç alıcı buluyor musunuz?

Cevap :

Almanya Federal Hükümeti, geçici bir yönetmelik değişikliği ile, Yabancılar Yasasının 16 yaşından küçük çocukların ülkeye vizesiz girişlerine imkân tanıyan maddesi tamamen ortadan kaldırılıncaya dek 15.1.1997 tarihinden itibaren bu kapsama giren gençlere vize şartı getirilmesi kararı almıştır. Federal Hükümetin, Yabancılar Yasasında değişiklik içeren 3 ay süreli bu geçici düzenlemesi, 14 Mart 1997 tarihinde yapılan Eyaletler Konseyi (Bundesrat) toplantısı sonucunda kanunlaşmıştır. Karardan ülkemizin yanısıra, Fas, Tunus ve eski Yugoslavya Cumhuriyetleri vatandaşları da etkilenmektedir.

Alman Hükümeti vize alınması kararının gerekçesi olarak son yıllarda Almanya’ya uyuşturucu madde kuryesi olarak kaçak giren çocukların sayısındaki artışı ve vize mevzuatlarının Schengen hukuku ile uyumlu hale getirilmesi zorunluluğunu belirtmişlerdir. Nitekim, AB ülkelerinin tümü, yaş sınırlaması getirmeksizin yabancı uyruklulara vize ve oturma izni koşulu getirmektedir.

Bununla beraber, 16 yaşından küçük çocuklara vize getirilmesi kararının geri alınması ve uygulamanın, gerek Almanya’da ebeveynleri ile birlikte ikâmet etmekte olan Türk çocuklarının oturma izni almaları işlemlerini, gerek aileleri Almanya’da kendileri Türkiye’de yaşayan çocukların vize işlemlerini ve aile birleşimini engelleyici bir nitelik kazanmaması yolunda Alman makamları nezdindeki girişimlerimiz devam etmektedir.

Uygulama, titizlikle izlenmekte olup, aile birleşimini olumsuz etkileyen bir tutum tespit edildiğinde, bir yandan vatandaşlarımızın haklarını adlî yollardan takip etmeleri teşvik edilecek, diğer yandan, ikili ilişkiler çerçevesinde konu Alman makamlarının dikkatine getirilmeye devam edilecektir.

Diğer taraftan, konu Bakanlığımca uluslararası hukuk açısından da ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Bu çerçevede, soru önergesinde bahsekonu, 1989 yılında BMGenel Kurulunda kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesine F. Almanya 1992 yılında taraf olmuştur. Ancak, F. Almanya, Sözleşmenin 16 yaşından küçük çocukların vize ve oturma izni mecburiyeti nedeniyle karşılaşabilecekleri mağduriyetler açısından ele alınabilecek 9, 10, 18 ve 22 nci maddelerine çekince koymuştur.

3. – Konya Milletvekili Ahmet Alkan’ın, TMO’nun buğday piyasasında devre dışı bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin yazılı cevabı (7/2229)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Musa Demirci tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ahmet Alkan

Konya

Ülkemizde buğday fiyatlarını spekülatif dalgalanmalardan korumak için kurulan ve çiftçinin zarar görmesine mani olmakla görevli olan TMO iki yıldır adeta devreden çıkarılmıştır. Buna paralel olarak da, ülkemizde önemli ölçüde, (ABD, Meksika ve Arjantin ağırlıklı olarak) buğday ithalatına başlanmıştır.

1. Neden TMO devre dışı kalmıştır? (Bugün elindeki buğday harp stoklarına dahi yetmeyecek seviyededir.)

2. 1991 yılında 5 Milyon tona yakın alım yapabilen kadro, milyonlarca tonluk depolar, araç ve ekipman, 1995 yılında sadece 40 000 ton, 1996 yılında da 631 000 ton alım yaparak, elde tutulmaya devam edilmiştir. Bu yolla devletin uğradığı zarar ne kadardır ve bunun hesabı kimden sorulmalıdır?

3. TMO’nun devreden çıkarılması ile, piyasada yaşanan spekülatif dalgalanmalardan kim kazançlı çıkmıştır? Çiftçi ne duruma düşmüştür?

4. Bu politikalara önümüzdeki yıllar buğday çiftçisi nasıl bir reaksiyon gösterecektir?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 9.4.1997

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD.G-4/97-971-26225

Konu : Konya Milletvekili

Ahmet Alkan’ın

Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 10.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2229-5649/15945 sayılı yazınız.

İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Konya Milletvekili Sn. Ahmet Alkan’a ait yazılı soru önergesi incelenmiş olup Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Musa Demirci

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Ülkemizde buğday fiyatlarını spekülatif dalgalanmalardan korumak için kurulan ve çiftçinin zarar görmesine mani olmakla görevli olan TMO iki yıldır adeta devreden çıkarılmıştır. Buna paralel olarak da, ülkemize önemli ölçüde, (ABD, Meksika ve Arjantin ağırlıklı olarak) buğday ithalatına başlanmıştır.

Soru 1. Neden TMO devre dışı kalmıştır? (Bugün elindeki buğday harp stoklarına dahi yetmeyecek seviyededir.)

Cevap 1. 1996 yılında ilan edilen hububat destekleme alım fiyatları hem maliyetlerin, hem dünya fiyatlarının, hem de piyasa fiyatlarının üzerinde tespit edilmiş olup, 1995 yılına göre buğdaya % 157.1, arpaya ise % 174.2 oranında zam yapılmıştır.

TMO 1996 yılında da toplam 514 alım noktasında alımlarını gerçekleştirmiştir.

TMO yüksek oranda zam yapmış olmasına rağmen üretici ürününü piyasada satarak değerlendirmiştir.

TMO 1996 yılında 632 000 ton buğday almış ve görevini yerine getirmiş olup, TMO devre dışı kalmamıştır.

TMO depolarında 21.3.1997 tarihi itibariyle 711 405 ton buğday stoku mevcut olup bu miktar zorunlu stokları karşıladığı gibi piyasayı regüle edecek seviyede bulunmaktadır.

Soru 2. 1991 yılında 5 Milyon tona yakın alım yapabilen kadro, milyonlarca tonluk depolar, araç ve ekipman, 1995 yılında sadece 40 000 ton, 1996 yılında da 631 000 ton alım yaparak, elde tutulmaya devam edilmiştir. Bu yolla devletin uğradığı zarar ne kadardır ve bunun hesabı kimden sorulmalıdır?

Cevap 2. TMO 1996 yılında zarar etmemiş olup, 10 trilyon kâr etmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere 514 alım noktasında alıma hazır olmuş ve uygun fiyat verilmiş ancak 632 000 ton buğday, 623 000 ton arpa, 26 400 ton çavdar, 53 ton yulaf, 239 000 ton mısır, 30 500 ton çeltik olmak üzere toplam 1 603 900 ton alım yapılmıştır. İlave olarak 48 787 ton buğday, 53 258 ton arpa, 441 ton çavdar, 32 ton yulaf olmak üzere toplam 102 489 ton da emanet alım yapılmıştır.

Soru 3. TMO’nun devreden çıkarılması ile, piyasada yaşanan spekülatif dalgalanmalardan kim kazançlı çıkmıştır? Çiftçi ne duruma düşmüştür?

Cevap 3. TMO 1996 yılı alımlarında devreden çıkmamıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere 1996 yılı Haziran ayından 1997 yılının içinde bulunduğumuz aya kadar buğday fiyatlarında spekülatif artışların olmaması için TMO gerekli çabayı göstermiş olup, Ekim ayı içinde satış fiyatlarında ayarlama yapmış, bu durum buğday piyasasında, dolayısıyla un ve ekmek fiyatlarında denge oluşturmuştur.

1996 yılında uygulanan alım fiyatları üretici kesim açısından memnuniyet verici bulunmuştur. Bu nedenle herhangi bir üretici mağduriyeti sözkonusu değildir.

Soru 4. Bu politikalara önümüzdeki yıllar buğday çiftçisi nasıl bir reaksiyon gösterecektir?

Cevap 4. 1997 yılı alım döneminde de maliyetler, dünya hububat fiyatları, serbest piyasa ve borsa fiyatları gibi kriterler gözönüne alınarak çiftçileri memnun edecek seviyede bir fiyat belirlenecek, TMO 500’ün üzerinde işyerinde alımlara girecek ve ürün bedellerini peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca belirlenecek fiyatlar üzerine geçen yıl olduğu gibi aylık kademeli artışlar yapılarak, ücretlerimizin gelirleri dah da artırılacaktır. Diğer taraftan emanet alımlar geliştirilerek üreticilerimizin zaman içinde gelirlerinin artırılması sağlanacaktır.

Önümüzdeki yıllarda da yukarıdaki politikaların yanısıra tarım ürünlerinin rekabet ortamı içinde pazarlanması amacıyla ürün borsalarının geliştirilmesi projesi, kaliteli üretimi teşvik amaçlı tohumluk projesi gibi Bakanlığımızın koordinatörlüğünde oluşturulan projeler ile üreticilerimiz desteklenecektir.

4. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın;

- Bakanlık tetkik hâkimi atamalarına,

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın;

- Yargı organları ile emniyet güçleri arasında bir koordinasyon eksikliği olup olmadığına,

- Maliye Bakanlığının adliyelere tebligat pulu göndermediği iddiasına,

İlişkin soruları ve Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın yazılı cevabı (7/2230, 2232, 2233)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 5.3.1997

Fuat Çay

Hatay

Devletin temeli olarak kabul edilen adaletin tarafsız ve bağımsız olmaması, halkın adalete ve devlete olan güvenini sarsacak bir durumdur. Bu nedenle yargı içinde yapılan atamaların hukuk kurallarına ve yargı geleneklerine aykırı olması, adalete gölge düşürecek niteliktedir. Bir yandan, devlet düzeninin dini esaslara dayandırılması yönünde eylemler, açıklamalar yoğunlaşırken, öte yandan adalet sisteminde, infaz hukukunda dinsel argümanlar dayalı yeni bazı düzenlemeler getirilmesinin tartışılmaya açılması; yargıda yapılan atamaların, sicil, liyakat gibi unsurlar yerine tarikat ilişkileri ve dinî puanlamalar yapılarak gerçekleştirilmesi kaygıları artırmıştır.

1. Bakanlık tetkik hâkimi olarak atanma için aranan şartlar nelerdir?

2. Hakkında bazı alışkanlıkları nedeniyle Diyarbakır Cezaevi Müdürlüğüne atamasının yapılamayacağını kendi imzanızla bildirdiğiniz bir kişiyi, daha sonra hangi gerekçeyle bu göreve atadınız?

3. Bir dinci yazar hakkında verdiği beraat kararı, Bakanlığınız müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucu kanuna aykırı bulunan ve yer değiştirme cezası verilen Hâkim Mustafa Kultuk’un Bakanlık tetkik hâkimi olarak ataması yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu atama için uygun süre ve sicili var mıdır?

4. Hâkim Ömer Kerkez Bakanlık tetkik hâkimliği görevine getirilmiş midir? Getirildiyse bu kişi daha önce nerede görev yapıyordu? Görev süresi kaç yılken bu atama yapılmıştır?

5. Bakanlık tetkik hâkimi olarak atanan İsmail Uğur hakkında daha önce 16 kez silah alıp sattığı gerekçesiyle soruşturma açılmış mıdır? Bu soruşturma sonucu, bu eylemi nedeniyle kendisine yer değiştirme cezası verilmiş midir? Eğer verilmiş ise hangi gerekçeyle tetkik hâkimi olarak ataması yapılmıştır? Bu kişinin bakanlık tetkik atanma için uygun süre ve sicili var mıdır?

6. Bakanlık tetkik hâkimliğine atanan Ünal Arık’ın Refah Partisiyle bir ilgisi var mıdır? Daha önce bu partiden milletvekili adayı olmuş mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

1. Haklarında tutuklama kararı olduğu halde, polisçe yakalanmayan hükümlülerin varlığı gözönüne alındığında, yargı organları ile emniyet güçleri arasında bir koordinasyon eksikliği sözkonusu mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Şevket Kazan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

1. 1996 Kasım ayı itibariyle, Maliye Bakanlığının Adliyeler için ‘tebligat pulu’ göndermediği doğru mudur?

2. Tanıklara tebligat yapılamadığı için, ülke çapında yargının aksadığı iddiaları doğru mudur?

T.C.

Adalet Bakanlığı 10.3.1997

Bakan : 7/2230, 7/2232, 7/2233

2057

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10.3.1997 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-5724 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın 2/2230, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın 7/2232 ve 7/2233 Esas No.lu yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ikişer nüsha halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Şevket Kazan

Adalet Bakanı

Sayın Fuat Çay

Hatay Milletvekili

TBMM

Şahsıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2230 Esas No.lu soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir.

1. Bakanlık Tetkik Hâkimliğine, 2802 sayılı Yasanın 37 nci maddesine göre, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak Bakan onayı ile atama yapılmaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun 47 nci maddesine göre belirli bir hizmet süresi aranmaksızın, hâkim ve Cumhuriyet savcıları muvafakatları alınarak Bakanlık tetkik hâkimliğinde geçici yetkili olarak görevlendirilebilmektedir.

2. Soru önergesinin (2) numaralı bölümünde sözü edilen kişi, Diyarbakır Kapalı Cezaevi İkinci Müdürü iken hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, bu göreve tayinine engel teşkil edecek olumsuz bir yönü tespit edilemediğinden Diyarbakır Kapalı Cezaevi Birinci Müdürlüğüne tedviren görevlendirilmiştir.

3. Soru önergesinin (3) numaralı bölümünde sözü edilen hâkim, meslekî kıdemi, talebi ve Bakanlık ihtiyaçları gözönüne alınarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 47 nci maddesine göre, Bakanlık tetkik hâkimliğinde geçici yetkili olarak görevlendirilmiştir.

4. Soru önergesinin (4) numaralı bölümünde sözü edilen hâkim, Kozluk Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmakta iken, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 47 nci maddesine göre geçici yetkili olarak Bakanlık tetkik hakimliğinde görevlendirilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere geçici yetkili olarak görevlendirilmelerde hizmet süresi şartı aranmamaktadır.

5. Soru önergesinin (5) numaralı bölümünde sözü edilen hâkim Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yer değiştirme cezası verilmiş ve önceki Hükümet döneminde 11.4.1996 tarihinde geçici yetki ile Bakanlık tetkik hâkimliğine getirilmiştir.

6. Soru önergesinin (6) numaralı bendinde konu edilen hâkim, Samanlık tetkik hâkimliğine atanmamış, 30.10.1996 tarihinde geçici yetkiyle Bakanlık tetkik hâkimliğinde görevlendirilmiştir.

Adı geçen, İzmir Cumhuriyet Savcısı iken 1.11.1995 tarihli dilekçesiyle 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde bir siyasî partiden aday olarak katılmak istediğinden bahisle istifa etmiş, bilahare seçimi kazanamadığından eski görevine atanma isteği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 22.1.1996 tarih ve 82 sayılı Kararıyla kabul edilerek yeniden İzmir Cumhuriyet savcılığına ataması yapılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Şevket Kazan

Adalet Bakanı

Sayın Bülent Akarcalı

İstanbul Milletvekili

TBMM

Şahsıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2232 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Soru önergesinde ifade olunduğu biçimde haklarında mahkemece tutuklama kararı verilen sanıklar ve hükümlülerin takip ve yakalanmasıyla ilgili olarak yargı organları ile emniyet güçleri arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle Bakanlığıma intikal ettirilmiş bir hususun bulunmadığı kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Şevket Kazan

Adalet Bakanı

Sayın Bülent Akarcalı

İstanbul Milletvekili

TBMM

Şahsıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/2233 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

1. Bakanlığım 1996 yılı bütçesi 300 Hizmet Alımları harcama kalemine tebligat pulu alımı için konulan ödeneğin tamamı 1996 Kasım ayı başı itibariyle ihtiyaç yerlerine sarfedilmiş ise de; talebimiz üzerine Maliye Bakanlığınca acil ihtiyaçlara binaen pul alımı için 250 000 000 000.- TL. ek ödenek serbest bırakılmış ve bu ödeneğin tamamı 1996 Aralık ayı içerisinde tüm adliyelere dağıtılmıştır.

2. Tüm adliyelerin pul ihtiyacı yukarıda açıklandığı biçimde karşılandığından, tebligat yapılamadığı için ülke çapında yargının aksaması sözkonusu olmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Şevket Kazan

Adalet Bakanı

5. – İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Malatya’da yapılan laiklik karşıtı yürüyüşe ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2256)

10.3.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Mehmet Sevigen

İstanbul

1. 6 Mart 1997 (Perşembe) tarihinde İslamî Dayanışma Vakfı Başkanının Malatya’ya dönüşünde laik demokratik Cumhuriyete karşı slogan atarak Malatya caddelerinde yürüyüş yapmıştır. Bu yürüyüş izinli midir?

2. Bu yürüyüş izinsiz ise güvenlik güçleri olaya neden seyirci kalmışlardır?

3. Bu izinsiz Cumhuriyet karşıtı yürüyüşe yasaları uygulamayarak görevini yapmayan Vali ve Emniyet Müdürü hakkında, herhangi bir idarî soruşturma başlatılmış mıdır?

Başlatılmamışsa ne gibi bir işlem düşünülmektedir?

4. Yasadışı sloganlar atılan yürüyüşe katkı maksadıyla belediye otobüslerini veren Belediye Başkanı hakkında yasal işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü 14.4.1997

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/081514

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.3.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2256-5727/16125 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

3.3.1997 günü Malatya il merkezine yaklaşık 20 km. mesafede bulunan Tavşantepe mevkiinde saat 13.15’te 150-200 araçtan oluşan konvoyla başlayan ve şehrin muhtelif yerlerinde gayrî kanunî slogan atılarak devam eden kanunsuz gösteri yürüyüşü İslamî Dayanışma Vakfı Başkanı İsmail Özer’in evinin önünde vakıf yöneticilerinden birinin yaptığı basın açıklaması ile saat 15.00’te son bulmuştur. Gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak hiçbir makama önceden bildirimde bulunulmamıştır.

Olaya müdahale edilerek, konusu suç teşkil edebilecek eylem ve işlemlerde bulunan (68) zanlı tek tek tespit edilerek, bunlardan içinde vakıf yönetim kurulu üyesi (5) kişinin de bulunduğu (34) kişi yakalanarak adlî makamlara sevk edilmiş, (9) kişi tutuklanmış, (25) kişi ise yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

Bulunamayan (34) zanlıdan (30)’u hakkında da adlî makamlarca gıyabî tutuklama kararı verilmiştir. Bunlardan (7)’si daha sonra yakalanarak adlî makamlara sevkleri sonucunda tutuklanmış, diğerlerinin ise aranmasına devam edilmektedir.

Önergede ileri sürüldüğü gibi, bahse konu olayla ilgili olarak Malatya Valisi ve Emniyet Müdürünün yasaları uygulamaması ve görevlerini yapmamaları sözkonusu değildir. Dolayısı ile haklarında herhangi bir soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir.

Önergede belirtilen yürüyüşün yapıldığı gün Malatya Belediye Başkanının görevli olarak yurt dışında bulunduğu ve bu görevin Belediye Başkanvekili Naci Şavata tarafından yürütüldüğü, İslâmi Dayanışma Vakfınca kültürel faaliyette kullanılmak üzere talep edilen (4) adet belediye otobüsünün, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Pektaş tarafından tahsis edildiği, daha önce de çeşitli vakıf ve derneklere aynı şekilde yapılan bu tahsis işleminin usul halini aldığı ve yasadışı gösteri yürüyüşüne katkı maksadıyla yapılmadığı, ancak tahsis sırasında yeterince inceleme yapılmadığı düşüncesi ile adı geçen hakkında Belediye Başkanlığınca inceleme ve soruşturma başlatılmış ve soruşturma halen devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

6. – Ağrı Milletvekili Sıddık Altay’ın, Türkiye’ye çeşitli kaynaklardan yapılacak yardımlardan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez’in yazılı cevabı (7/2272)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

M. Sıddık Altay

Ağrı

6 Mart 1995 tarihinde kabul edilen mahallî işler deklarasyonu ile birlikte AB 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye’ye çeşitli kaynaklardan 2.5 milyar ECU bir malî yardımda bulunmayı öngörmüştür.

Yapılacak bu yardımların Doğu ve Güneydoğu bölgesinin kalkınması için,

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi,

- Meslekî eğitim ve sosyal altyapı alanlarına yönelik projelerde değerlendirilmek üzere bu bölgelere belli oranda kullanmayı planlıyor musunuz?

T.C.

Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı 10.4.1997

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.04.02/G-16470

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 18.6.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.6/243-2226/5958 sayılı yazınız,

b) 19.7.1996 tarih ve B.02.1.HM.0.DEİ.02.02/G/30484 sayılı yazımız,

c) 18.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2272-2226/5958 sayılı yazınız.

Dönemin Devlet Bakanı Sn. Rüşdü Saracoglu’na muhatap ilgi (a)’da kayıtlı yazınız eki Ağrı Milletvekili Sn. M. Sıddık Altay’ın sözlü sorusuna ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile cevap verilmiştir.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınızda ise daha önceden yazılı olarak cevaplandırılmış olan sözkonusu sözlü sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince 15 gün içerisinde tekrar cevaplandırılması talep edilmektedir.

Bu talebinize istinaden konu ile ilgili olarak yeniden hazırlanan güncelleştirilmiş notun bir örneği ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize ve gereğini müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

H. Ufuk Söylemez

Devlet Bakanı

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

AVRUPA BİRLİĞİ MALÎ YARDIMLARI

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında tesis edilen Gümrük Birliği sonucunda Türkiye’ye AB tarafından verilmesi kararlaştırılan hibe ve kredi şeklindeki malî yardımlar, bilindiği üzere, şu ana kadar Yunanistan’ın engellemeleri yüzünden serbest bırakılamamıştır. Bu olumsuz duruma rağmen, Temmuz 1996’da yürürlüğe giren ve ülkemizin dahil olduğu 12 üye olmayan Akdeniz ülkesine açık olan Akdeniz (MEDA) Programından hibe şeklinde proje bazında finansman olanağı bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bütün kamu kuruluşlarına AB Malî Yardımları hakkında duyuruda bulunulmuş ve ilgilenen kuruluşlara AB proje hazırlama formatı gönderilmiştir. AB proje formatına uygun olarak hazırlanan ve Hazine Müsteşarlığına iletilen projeler Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) sunulmaktadır. DPT tarafından yıllık yatırım programı çerçevesinde incelenen kamu projeleri bir öncelik sırasına göre hazırlanıp AB’nin onayına sunulmak üzere Hazine Müsteşarlığına geri iletilmektedir. Hazine Müsteşarlığı tarafından AB’ye sunulan ve olumlu görüş alan projeler için de AB tarafından malî teklif hazırlanmaktadır.

Bu çerçevede, sözkonusu malî yardım kapsamında toplam 84 proje AB’ne sunulmuş olup bunlardan 17’si (Tablo I) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yöneliktir. Bölgedeki halkın eğitim ve gelir düzeyini artırmayı amaçlayan sözkonusu projelerin toplam miktarı 141,7 milyon ECU olup AB’den talep edilen katkı payı yaklaşık 87,4 milyon ECU’dür.

1996 Malî Yılı kapsamında MEDA Programından Türkiye’ye 33 milyon ECU ayrılmış olup bu meblağ ile toplam 5 projenin finansmanının sağlanması hedeflenmektedir. Bu projelerden Millî Eğitim Bakanlığının “Meslekî ve Teknik Eğitim Modernizasyonu Projesi” (AB Katkı Payı : 14 milyon ECU) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının “Gıda Kontrol Laboratuvarları Projesi” (AB Katkı Payı : 10,1 milyon ECU) Türkiye genelinde uygulanacak olan projelerdir.

1997 yılı için AB Parlamentosu sivil toplum, demokratikleşme, insan hakları ve Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yönelik projelerin finanse edileceği konusundaki koyduğu koşulun kabul edilemez olduğu Dışişleri Bakanlığımızca Avrupa Birliği Komisyonuna iletilmiştir.

1995-99 yılları arasında uygulanacak MEDA Programı kapsamında hibelerden yararlanacak projelerin tespit edilmesi faaliyetleri DPT Müsteşarlığı ile işbirliği içinde sürdürülmektedir. Ancak, AB’nin yukarıda ifade edilen siyasî tavrı nedeniyle 1996 yılı ve 1997 yılı içinde hayata geçecek projeler ile ilgili olarak belirli bir ivme kazanılmamıştır.

Bilgilerine arz olunur.

TABLO I

AVRUPA BİRLİĞİNE SUNULAN GAP BÖLGESİ PROJELERİ 1 Nisan 1997

No. Proje Adı Uygulayıcı Kuruluş Proje Tutarı AB Katkısı Yerel Katkı

1. Şanlıurfa İçmesuyu Projesi İller Bankası 59 818 182 ECU 35 393 938 ECU 24 424 244 ECU

2. Diyarbakır İçmesuyu Projesi İller Bankası 51 139 200 ECU 30 200 000 ECU 20 939 200 ECU

3. Kahramanmaraş Atıksu

Arıtma Tesisi Projesi İller Bankası 10 632 445 ECU 5 839 000 ECU 4 793 445 ECU

4. Harran Üniversitesi Tıp

Fakültesi ve Yerleşkesi Projesi GAP Bölge İdaresi 9 243 000 ECU 8 000 000 ECU 1 243 000 ECU

5. Bölgelerin Kalkınmışlık Sevi-

yeleri ve Bölgesel Kalkınma

Projeleri DPT 1 896 154 ECU 1 138 462 ECU 757 692 ECU

6. Diyarbakır Kentsel Kalkınma

Projesi GAP Bölge İdaresi 1 760 000 ECU 1 170 000 ECU 590 000 ECU

7. Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Bölgesi İnsan Kaynakları Eği-

timi ve Girişimciliği Yönlen-

dirme Projesi Türkiye Kalkınma Bankası 1 690 914 ECU 1 352 634 ECU 338 280 ECU

8. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi

Ortak Kolaylık Atöl. Projesi TESK 1 208 666 ECU 1 208 666 ECU —

9. GAP Bölgesinde İçme Suyu-

nun Arındırılması Projesi GAP Bölge İdaresi 1 100 000 ECU 850 000 ECU 250 000 ECU

10. GAP Bölgesinde çevresel ve

Ekolojik Değişikliklerin ve

Bunların Halk Sağlığı Üzerin-

deki Etkilerinin Araştırılması GAP Bölge İdaresi 750 000 ECU 750 000 ECU —

11. Bölgesel Ar-Ge Merkezi

Kurulması Projesi GAP Bölge İdaresi 650 000 ECU 150 000 ECU 500 000 ECU

12. Sosyal Eylem Planının

Uygulanması Projesi GAP Bölge İdaresi 500 000 ECU 500 000 ECU —

13. Hasankeyf Yeni Yerleşim ve

Arkeolojik Araştırma Projesi GAP Bölge İdaresi 450 000 ECU 100 000 ECU 350 000 ECU

14. Halfeki Şehrinin Yeni

Yerleşim Projesi GAP Bölge İdaresi 400 000 ECU 300 000 ECU 100 000 ECU

15. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

ve Kamu Kurumlarının Kapasi-

tesinin Artırılması Projesi GAP Bölge İdaresi 245 000 ECU 235 000 ECU 10 000 ECU

16. Adıyaman İçin EKO Şehir

Planlaması Projesi GAP Bölge İdaresi 143 000 ECU 109 000 ECU 34 000 ECU

17. GAP Sulama Projelerinin Geliş-

tirilmesi, Uygulanması ve Yöne-

timi İçin YİD Modelinin Geçer-

liliğinin Değer. Projesi GAP Bölge İdaresi 140 000 ECU 100 000 ECU 40 000 ECU

TOPLAM 141 766 561 ECU 87 396 700 ECU 54 369 861 ECU

7. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın;

- Kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçilere ek kredi verilmesine,

- 1996/1997 Hububat Alım Kararnamesine,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin yazılı cevabı (7/2279, 7/2280)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

M. Sıddık Altay

Ağrı

Kalkınmada öncelikli yörelerde çiftçiyi destekleyici bir unsur olan ek kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 1996/1997 yılında çiftçiyi kalkındırmak için önemli projeleriniz var mı? Bu planlarınız çiftçiye neler kazandıracak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

M. Sıddık Altay

Ağrı

1996/1997 Hububat Alım Kararnamesi neden şimdiye kadar çıkarılmamıştır? Alımlarda 1995/1996 yılı baremleri uygulanırsa çiftçinin mağduriyeti nasıl giderilecek?

Ürünü TMO’sine satan üreticinin elinden Ofisin vereceği fiyatı kabul edeceğine dair taahhütname alınmaktadır. Bu da çiftçinin perişan olacağı anlamına gelmiyor mu?

Çiftçinin buğday ve arpa stokçularının eline düşmemesi için ne gibi çalışmalarınız vardır?

Açıklanan hububat taban fiyatlarının afakî olduğu izlenimi vermiştir. Piyasa şartları dikkate alınarak fark ödenmesini düşünüyor musunuz?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 9.4.1997

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD.G-4/972-26226

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 18.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5831 sayılı yazınız ve ekleri (7/2279 ve 7/2280 esas no.lu yazılı soru önergeleri).

İlgi yazınız eklerinde yazılı soru önergelerine çevrildiği bildirilen Ağrı Milletvekili Sn. Sıddık Altay’a ait soru önergeleri ile ilgili cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Musa Demirci

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’a ait 7/2279 esas no.lu soru önergesi :

Kalkınmada öncelikli yörelerde çiftçiyi destekleyici bir unsur olan ek kredi vermeyi düşünüyor musunuz? 1996/1997 yılında çiftçiyi kalkındırmak için önemli projeleriniz var mı? Bu planlarınız çiftçiye neler kazandıracak?

Kalkınmada öncelikli yörelerde çiftçiyi destekleyici kredi verilmesi uygun görülmektedir. Bakanlığımız Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünün 1996-1997 yıllarında çiftçiyi kalkındırmak için 17 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bu projelerimiz çiftçinin gelir ve refah seviyesini artıracaktır.

7/2280 esas no.lu soru önergesi :

1996/1997 Hububat Alım Kararnamesi neden şimdiye kadar çıkarılmamıştır? Alımlarda 1995/1996 yılı baremleri uygulanırsa çiftçinin mağduriyeti nasıl giderilecek?

Ürünü TMO’sına satan üreticinin elinden Ofisin vereceği fiyatı kabul edeceğine dair taahhütname alınmaktadır. Bu da çiftçinin perişan olacağı anlamına gelmiyor mu?

Çiftçinin buğday ve arpa stokçularının eline düşmemesi için ne gibi çalışmalarınız vardır?

Açıklanan hububat taban fiyatlarının afakî olduğu izlenimi vermiştir. Piyasa şartları dikkate alınarak fark ödenmesini düşünüyor musunuz?

1996-1997 kampanya döneminde uygulanan Hububat Ürünü Destekleme Alım ve Satımı hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi 9.6.1996 tarih, 22661 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu dönemde uygulamaya esas olacak bütün kural ve kaideler bu kararnamede yayımlanarak daha erken hasat yapan çiftçinin tüccarın fiyat baskısı altında kalması önlenmiştir.

Bu tarihten önce hasata başlayan bölgelerde üreticilerin mağdur edilmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi, fiyat ve ödeme konusu hariç 1995 yılı alım baremlerini kullanarak 28.5.1996 tarihinden itibaren taahhütname karşılığı alımlara başlamıştır.

Bu nedenle çiftçi mağdur edilmemiş hasat ettiği ürün zamanında alınarak taahhütle alınan ürünlerin bedeli, fiyatların Resmî Gazetede açıklanmasına müteakip tamamı ödenmiştir.

Buğday fiyatları 1.6.1995’den Kasım 1996’ya göre % 207-219, arpa ise % 222-226 oranında artırılmıştır.

20.3.1997 tarihi itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi 632 475 ton buğday, 632 052 ton arpa alımı yapmış olup, bedelleri de peşin olarak ödenmiştir.

8. – Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan polislere ödenen operasyon tazminatına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2290)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.

Saygılarımla.

Ali Doğan

Kahramanmaraş

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda görev yapan 22 bin polise 10 yıldır ödenmekte olan operasyon tazminatının, hayatî tehlikesi olan sıcak çatışma şartına bağlanıp kesilmesinin bu bölgede görev yapan diğer personeli huzursuz ettiğini yayınlanan genelgeden ve basın organlarından öğrenmiş bulunmaktayız.

Sorular :

1. 1987 yılından bu yana (375 sayılı KHK ile) ödenmesine devam edilen operasyon tazminatının bizzat hayatî tehlikesi olan sıcak çatışma şartına bağlanmak suretiyle verilmesi bu bölgede 20-25 gün sıcak çatışma için karış karış bölgeyi gezmek suretiyle zor bir görevi ifa eden diğer Emniyet Teşkilatı mensupları arasında ayrıcalıklara ve adaletsizliğe neden olmayacak mıdır?

2. Mücadelede profesyonelleşmeyi hızlandırmak, personeli özendirmek ve motive etmek bakımından operasyon tazminatı bu bölgede zor şartlar altında görev yapan personel açısından teşvik edici bir unsur değil midir?

3. Sıcak çatışmaya katılmamasına rağmen, her an muhtemel olan, bizzat bu bölgede ve doğanın zor şartlarında görev yapan diğer Emniyet mensupları bu uygulamadan dolayı maddî ve manevî açıdan mağdur olmayacaklar mıdır?

4. Bu tür ödeneklerden istifade eden personel kesimleri hangileridir? Askerler ile sivil personel de yararlanmakta mıdır?

T.C.

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 16.4.1997

Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600-7001

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2290-5780/16267 sayılı yazıları.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Doğan’ın 7/2290 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

1. 1987 yılından bu yana olağanüstü hal bölgesi ve bazı kritik illerde görev yapan güvenlik kuvvetlerine “özel harekât ve operasyon tazminatı” ödenmektedir.

Mevcut kanunî düzenlemeye göre sözkonusu tazminatın, terörle mücadele amacıyla yapılan operasyon ve harekâtlara katılan personele ödenmesi gerekmektedir. Tazminatın ödenmesi için “sıcak çatışma” şartı aranmamakta, operasyonlara katılma ve operasyonlara katılması mümkün olan personelin operasyon için hazır vaziyette beklemesi yeterli görülmektedir.

Ancak, zaman içinde operasyona katılmayan ve katılması da mümkün olmayan bürolarda çalışan personele de ödeme yapıldığı öğrenilmiş olup, operasyona katılan personel aleyhine olan bu durumun düzeltilmesi amacıyla ilgili birimler bakanlığımızca bir yazıyla uyarılmıştır.

2. Fiilen terörle mücadeleyi yürüten ve operasyonlara katılan personel için bir mağduriyet sözkonusu değildir. Tazminatın ödenmesi sıcak çatışma şartına bağlı bulunmamaktadır.

3. Operasyonlara katılması mümkün olmayan ve bürolarda görev yapan güvenlik personeline bölgede görev yapmanın şartlarından dolayı, öğretmen, hemşire, doktor gibi diğer kamu görevlileri ile birlikte “ek tazminat” ödenmektedir. Bunlara ayrıca “özel harekât ve operasyon tazminatı” ödenmesi Kanunun amacına uygun değildir.

4. Bölgede terörle mücadele amacıyla yapılan operasyonlara katılan emniyet personeli, subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, erbaş ve erlere “Özel harekât ve operasyon tazminatı” emniyet personeli, subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş ile diğer tüm sivil personele ise “ek tazminat” ödenmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

Doç. Dr. Abdüllatif Şener

Maliye Bakanı

9. – Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören Belediye Başkanının yasadışı uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2297)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak aracılığınızla yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Yılmaz Ateş

Ankara

Sayın Turgut Altınok, Keçiören (Ankara) Belediye Başkanlığına seçildiği 27 Mart 1994 tarihinden bu yana, sürekli Belediye ve ilçede huzursuzluklar baş göstermiştir.

“A Takımı” adı altında illegal bir vurucu tim oluşturduğu öne sürüldü. Bu timin Erdal Yıldırım’ın öldürülme olayına karıştığı, esnaf ve belediye çalışanları üzerinde terör estirdiği, birçok baskı ve yaralama olaylarına karıştığı iddia edildi. İçki satan esnafların işyerlerinin kapatıldığı, 26 belediye personelinin Şırnak’a tayinlerinin çıkarıldığı, 90 personelin sicillerinin bozulduğu belirtilmektedir.

Belediye çalışanlarından Ali Rıza Aslan, Ali Serdar Yurdakul’dan sonra Özkan Deliktaş da belediye içinde saldırıya uğrayarak bıçaklandı.

1. Göreve geldiği tarihten beri sürekli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanları üzerinde yasadışı uygulamalarda bulunduğu kamuoyuna yansıyan Keçiören Belediye Başkanı hakkında Bakanlığınız ne işlem yapmıştır? Yapılan işlemi açıklar mısınız?

2. İşlem yapılmamış ise nedenlerini belirtir misiniz?

3. Bu yasadışı uygulamalar karşısında çalışanlar ve ilçe halkı kendisini nasıl koruyacaktır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 16.4.1997

Sayı : B.05.0.MAH.0.65.00.02/80338

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5721-7/2297-5793/16306 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş’in “Keçiören Belediye Başkanının yasadışı uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin” soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Keçiören Belediyesince A Takımı altında illegal bir örgüt kurulduğu iddialarının Ankara Valiliğince kontrolör marifetiyle incelettirildiği ve inceleme neticesinde düzenlenen fezleke üzerine İl İdare Kurulunca 30.5.1995 tarihli ve 2/k-126 sayılı meni muhakeme kararı verildiği anılan valiliğin 3.4.1997 tarih ve 1160 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

Ayrıca, önergede yer alan çeşitli iddialarla ilgili olarak;

1. 30 Ağustos 1995 tarihinde Erdal Yıldırım’ın öldürülmesiyle ilgili olarak 10.10.1995 tarihli onay ile mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olup, yapılan inceleme neticesinde Keçiören Belediye Başkanı ve diğer görevliler hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaat ve sonucuna varıldığını belirten bir rapor düzenlenmiştir.

2. 26 personelin Şırnak’a tayinleri ile ilgili olarak 5.10.1994 tarihli onay ile görevlendirilen mülkiye müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde, Keçiören Belediyesi görevlileri hakkında her hangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı kanaat ve sonucuna varıldığını belirten bir rapor düzenlenmiştir.

3. Keçiören Belediyesi sınırları içinde bulunan büfeleri usulsüz kapatmak, baskı uygulamak, tekel maddeleri satışına engel olmak konusunda, 5.10.1995 tarihli onay ile görevlendirilen mülkiye müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 28.1.1997 tarih ve 90/1, 28/1 sayılı fezlekede, Memurin Muhakematı Komisyonunca kısmen meni muhakeme, kısmen lüzumu muhakeme kararı verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir.

Fezleke üzerine İl İdare Kurulunca 18.2.1997 gün ve 2/K-35 sayılı Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Başkan Yardımcısı Yıldırım Ertuğrul hakkında meni muhakeme kararı verildiği Ankara Valiliğinin 17.3.1997 tarih ve 935 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanlığı

10. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Çelik Palas Otelinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2309)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.3.1997

Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa

Sorular :

Bursa Belediyesinin 1923 yılında Atatürk’e hediye etmiş olduğu Çelik Palas Otel bahçesine bitişik ve halk arasında “Atatürk Köşkü” diye bilinen yer Atatürk tarafından 2.2.1938 tarihli hibename ile Belediyeye hibe edilmiştir. Aynı hibename ile “Çelik Palas Oteline Bursa Belediyesinin de hizmet ve muaveneti ile daha fazla inkişaf edebilmesini temin için” Atatürk oteldeki şahsî hissesini de Bursa Belediyesine terk etmiştir.

Bursa Belediyesi malî sıkıntı içindeyken 1962 yılında bu hisseleri emekli Sandığına 10 000 000 TL. bedelle devretmiştir.

Bursa Çelik Palas Otelinin özelleştirilmesinin gündemde olduğu bu günlerde aşağıdaki sorularımı arz ederim.

1. Atatürk tarafından Bursa Belediyesine şartlı olarak bağışlanan köşk ve oteldeki şahsî hisselerin 1962 yılında Emekli Sandığına satılması bağışlayan Atatürk’ün iradesine uygun mudur?

2. Satış işlemini, Atatürk’ün mirasının korunmasına dair genel kabul gören toplumsal anlayışa aykırı sayıyorsanız Atatürk’ün iradesiyle Bursa halkının malı olan hisseleri ve köşkü halkın temsilcisi olan Bursa Belediyesine iadesini düşünüyor musunuz?

3. Oteldeki hisselerin devri sırasında köşkde devredilmiş midir? Köşkün tapu kaydı kimin üzerinedir? Tapu kaydının geldileri ve gittileri nedir?

4. Otel özelleştirilirken köşk korunacak mıdır? Köşk özelleştirme kapsamında olacak mıdır? Köşkün bulunduğu saha ile ilgili yeni bir imar planı Özelleştirme İdaresi tarafından yapılacak mıdır? Köşkü otelden ayırmak suretiyle mülkiyetini veya kullanımını Bursa Belediyesine terketmeyi düşünür müsünüz?

T.C.

Maliye Bakanlığı

Sayı : B.07.0.ÖKA.0.00/310/1935 17.4.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Devlet Bakanlığına (Sayın Ufuk Söylemez) hitaben Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.3.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2309-5839/16442 sayılı yazısı.

Sandığımız mülkiyetindeki Bursa Çelik Palas Oteli kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Köşkü (Atatürk Evi) hakkında Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Çelik Palas Oteli ve Aneksi Atatürk Köşkü (Atatürk Evi) 2 000 000 TL. sermaye ile 19.2.1928 tarihinde kurulmuş olan Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi mülkiyetinde iken, şirket hisselerinin 1962 yılında Sandığımızca satın alınmasıyla Sandığımız mülkiyetine geçmiştir.

Sandığımızca Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinin nominal değeri 2 000 000 TL. ödenmiş ve ayrıca şirketin,

Ziraat Bankasına 814 761,80 TL.

İş Bankasına 700 443,41 TL.

Reassüransa (İcra borcu) 650 000,00 TL. olmak üzere

Toplam 2 165 205,00 TL. borcu üstlenilmiş ve Bursa Belediyesine de 500 000 TL. fark verilerek hisselere toplam 12 665 205,21 TL.’ye aşağıda gösterildiği şekilde ödeme yapılarak sahip olunmuştur.

Ziraat Bankası 2 351 811,80 TL.

İş Bankası 4 100 443,41 TL.

Belediye 3 436 600,00 TL.

Özel İdare 193 650,00 TL.

Hazine 614 850,00 TL.

Vakıflar 985 500,00 TL.

Hidiv Abbas Paşa 332 350,00 TL.

Reassüransa (İcra borcu) 650 000,00 TL.

Toplam 12 665 205,21 TL.

Bursa Çelik Palas Oteli kompleksi içerisinde yer alan Atatürk Köşkü (Atatürk Evi) arsasının tapu geldisi; Y: 25/20.4.932 olup, alındığında 15 pafta, 971 ada, 1 parselde 5 873 m2 iken, 1989 yılında ifrazı yapılarak 163 m2’si yola terkedilmiş ve 3 187 m2’si 15 pafta, 1 268 ada, 61 parsel, 2 523 m2’si ise 262 parsel olmuştur.

Atatürk Köşkü (Atatürk Evi) tapuda; 15 pafta, 1 268 ada, 61 parselde 3 187 m2 olarak Sandığımız adına kayıtlıdır.

Belediye ile 6.7.1962 ve 22.8.1962 tarihlerinde yapılan protokollerle, Çelik Palas Oteli kompleksi içerisinde olup, Atatürk tarafından Otelin Aneksi olarak Belediyeye hibe edilmiş olan Köşk, bu hibe gayesine uygun olarak değerlendirilmek kaydıyla sandığımıza devredilmiştir.

Bahse konu Köşk, devir tarihinden bugüne kadar Sandığımızca devralındığı gibi korunarak sigorta ettirilmiş ve halen halka açık müze olarak hizmet vermektedir.

Bilgilerine arz olur.

Doç. Dr. Abdüllatif Şener

Maliye Bakanı

11. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın;

- Hatay İlindeki belediyelere yapılan makine ve ekipman yardımlarına,

Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in;

- 3 üncü Çevre Şûrasının organizasyonu için ihale açılıp açılmadığına

İlişkin soruları ve Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar’ın yazılı cevabı (7/2310, 2/2314)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Ziyattin Tokar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.3.1997

Fuat Çay

Hatay

1996-1997 yılları arasında Bakanlığınızdan Hatay belediye ve beldelerinden hangilerine makine ve ekipman yardımı yapılmıştır? Yapılan yardımın miktarı ve nevii nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince Çevre Bakanı Sayın Ziyattin Tokar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 17.3.1997

Tevfik Diker

Manisa

Sorular :

1. 1996 yılı Aralık ayı içerisinde Bakanlığınızca Antalya Belek’te düzenlenen 3 üncü Çevre Şûrasını organize için ihale açıldı mı?

2. Açıldı ise, kaç kuruluş ihaleye katıldı ve ihale bedeli ne kadar olarak belirlendi?

3. İhaleyi kazandığı belirlenen Promedya Şirketinin bu konuda daha önce yaptığı işlere ait yeterlik belgesi var mıydı? Bu Şirketi tercih etmeniz için bunun dışında başka bir neden bulunuyor mu?

4. Şirketin kurucu ve ortakları içerisinde şu anda Bakanlığınızda basın danışmanı olarak görev yapan Seyit N. Aydoğan ya da 3 üncü dereceye kadar akrabaları var mı?

5. 3 üncü Çevre Şûrası bitiminde adıgeçen Promedya kuruluşu Bakanlığınıza konuyla ilgili kaç liralık fatura kesti, sonradan ek ödeme istedi mi?

6. Tarafınızdan 1 480 kişi olarak açıklanan 3 üncü Çevre Şûrasına katılan isimlerden tarafınıza fatura edilenler arasında eski Çevre Bakanı Sayın Mustafa Taşar da bulunmakta mıdır?

7. 3 üncü Çevre Şûrasında Bakanlığınıza fatura edilen masraflar hangi kalemlerden oluşmaktadır. Bunların ayrıntılı dokümanları var mıdır?

T.C.

Çevre Bakanlığı 11.4.1997

Sayı : B.19.0.FDB.0.15.0.03/8821-0237/2404

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 24 Mart 1997 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-5942 sayılı yazınız.

Cevaplandırılmak üzere, İlgi de kayıtlı yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay ile Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker’in soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız uygulamaları aşağıdaki gibidir.

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay’ın soru önergesinde :

Soru : 1996-1997 yılları arasında Bakanlığımızdan Hatay belediye ve beldelerinden hangilerine makina ve ekipman yardımı yapılmıştır? Yapılan yardımın miktarı ve nevi nedir?

Cevap : Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Hatay il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarına 1996-1997 yılları içerisinde tahsis edilen aynî ve nakdî yardımlara ilişkin liste yazımız ekindedir.

Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker’in soru önergesinde :

Soru 1 : 1996 yılı Aralık ayı içerisinde Bakanlığınızca Antalya Belek’te düzenlenen 3 üncü Çevre Şûrasını organize için ihale açıldı mı?

Cevap 1 : 1996 yılı Aralık ayında Antalya Belek’te 3 üncü Çevre Şûrası organizesi ihalesi açılmıştır.

Soru 2 : Açıldı ise, kaç kuruluş ihaleye katıldı ve ihale bedeli ne kadar olarak belirlendi?

Cevap 2 : Fonlar İhale Kanunu 44 /ea maddesine göre ihale yapılmıştır. İhaleye beş firma davet edilmiştir. Davet edilenlerden dört firma katılmış olup teklifler alınmış, alınan teklifler üzerinden komisyon huzurunda tekrar pazarlık yapılmış ve pazarlık neticesinde en düşük bedel olan 42 000 000 000 TL. + KDV ihale bedeli olarak belirlenmiştir.

Soru 3 : İhaleyi kazandığı belirlenen Promedya Şirketinin bu konuda daha önce yaptığı işlere ait yeterlik belgesi var mıydı? Bu Şirketi tercih etmeniz için bunun dışında başka bir neden bulunuyor mu?

Cevap 3 : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44/ea maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde firma yeterlilik komisyon raporu düzenlenmesi gerekli olmadığı halde, Bakanlık Makamından alınan Olur gereğince teşkil ettirilen Komisyon yapılacak şûra organizasyonu için şartnamelerde yazılı olan hususları gözönünde bulundurmak şartıyla yaptıkları işlerle konuyla ilgili firmaları mahallinde inceleyerek (Vergi levhaları, oda sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi vs. incelemiştir.) İhaleye katılacak firmaları belirlemiş ve yapılan ihale sonucunda ihaleye katılan firmalardan en uygun fiyatı veren firmaya ihale edilmiştir.

Soru 4 : Şirketin kurucusu ve ortakları içerisinde şu anda Bakanlığınızda basın danışmanı olarak görev yapan Seyit N. Aydoğan ya da 3 üncü dereceye kadar akrabaları var mı?

Cevap 4 : Adı geçen M. Seyit Aydoğan ihale komisyonu üyesi değildir. Fonlar İhale Yönetmeliğinin ihale komisyonlarının teşkiline ilişkin hükümlerinde ihale komisyon üyesi olmayanların akrabalık derecesinin araştırılmasına gerek olmamasına rağmen M. Seyit Aydoğan ve 3 üncü derece akrabalarının ihaleyi alan Promedya Firmasıyla ilişkileri olmadığı anlaşılmıştır. (EK : 2 Ad. Yazı)

Soru 5 : 3 üncü Çevre Şûrası bitiminde adıgeçen Promedya kuruluşu Bakanlığınıza konuyla ilgili kaç liralık fatura kesti, sonradan ek ödeme istedi mi?

Cevap 5 : Teknik ve idarî şartnamelerde öngörülen işler yapıldıkça hakediş oranında ilgili firmaya ödemede bulunulmuştur. Halen kesin hesap çıkarılıp firmaya ihale bedelinin tamamı ödenmemiştir. Bu hususta çalışmalar devam etmekte olup firmaya herhangi bir ek ödeme sözkonusu değildir.

Soru 6 : Tarafınızdan 1 480 kişi olarak açıklanan 3 üncü Çevre Şûrasına katılan isimlerden tarafınıza fatura edilenler arasında eski Çevre Bakanı Sayın Mustafa Taşar da bulunmakta mıdır?

Cevap 6 : Geçmiş dönemlerde Çevre Bakanlığı yapmış olanların Çevre Şûrasına davet edilmeleri Yönetmeliğimiz gereğidir. Sayın Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar davet edilmesine rağmen şûra toplantısına katılmadığından şahsı adına müstakilen herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Soru 7 : 3 üncü Çevre Şûrasında Bakanlığınıza fatura edilen masraflar hangi kalemlerden oluşmaktadır. Bunların ayrıntılı dokümanları var mıdır?

Cevap 7 : Ödemeler teknik ve idarî şartnamelerde gösterilen hizmet kalemleri dikkate alınarak yapılmış olup, konuyla ilgili teknik ve idarî şartname örnekleri ilişiktedir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Ziyattin Tokar

Çevre Bakanı

Not : Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.

12. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin;

– Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına,

– Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir serakent kurulmasına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci’nin yazılı cevabı (7/2320, 7/2321)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Sera sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu müdürlüğü kurulması.

Soru 1. İlMüdürlüğünüze bağlı sera sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulması konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Soru 2. Sera sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonunun kurulması ve yapılacak çalışmaların bu birim tarafından yürütülmesi için gereken proje çalışmanız var mıdır?

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımınTarım ve Köyişleri Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Serakent kurulması.

Soru 1. Halen atıl durumda olan ve Denizli-Kızıldere jeotermal santralından deşarj edilen atık suyun kullanılmasıyla her biri 5 dekardan küçük olmamak üzere toplam 211 dekar sera işletmesi kurmaya uygun alanın yöre ve ülke ekonomisine yararları dolayısıyla kullanılabilir duruma getirilmesi konusunda Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?

Soru 2. Sera sebzeciliği üretimi için gereken tüm koşulların oluşturulması Tarım İlMüdürlüğü döner sermaye işletmesinin olanaklarını aşması nedeniyle, gereksinim duyulan yardımlar konusunda Bakanlığınızın proje çalışmaları var mıdır?

Soru 3. Bu arazi sınırları içerisinde kurulması her yönden yararlı olacak olan sera sebzeciliği ve çiçekçilik istasyonu oluşturulması için gereken çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi için Bakanlığınıza bağlı bir birim oluşturulacak mıdır?

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 9.4.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : KDD-BŞV.2.01-973/26227

Konu : SayınHilmi Develi’ye ait soru önergesi

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 21 Mart 1997 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5905 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Denizli Milletvekili SayınHilmi Develi’ye ait soru önergeleri ile ilgili görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Soru : Denizli’de sera sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulması konusunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma ve proje var mıdır? Bununla ilgili Bakanlığınıza bağlı bir birim oluşturulacak mıdır?

Cevap : Tarımsal üretimin özel kuruluşlarca yapılması, devletin bu çalışmalarda yol gösterici ve yönlendirici olması günümüzde öncelikli husus olarak kabul edilmektedir. Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera sebzeciliği ve çiçekçilik üretme istasyonunun kurulması konusu bu genel anlayış ile uyum sağlamamaktadır. Ayrıca yeni bir üretme istasyonunun kurulması altyapı, eleman ve diğer düzenlemelerle birlikte kamuya önemli malî yük getirecektir.

Bakanlığımızın kullanımında bulunan 1057 dekarlık sahada serakent kurulması ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalara ilave olarak Maliye Bakanlığının katılımı ve katkısı ile Döner Sermaye Yasasının yeniden ele alınması gerekli görülmektedir.

Bu süre içerisinde yeni bir üretme istasyonu kurulması yerine söz konusu alanın, çiftçilerin de katılımı ile Denizli İl Müdürlüğü tarafından yayım ve demonstrasyon çalışmalarında kullanılmasının devamında yarar görülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Musa Demirci

Tarım ve Köyişleri Bakanı

13. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, İskenderun Demir Çelik Fabrikasına eleman alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı Recai Kutan’ın yazılı cevabı (7/2347)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Recai Kutan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 18.3.1997

Fuat Çay

Hatay

1. İskenderun Demir Çelik Fabrikasına eleman alınacağı yönünde açıklamanız olmuş mudur?

2. Özelleştirme kapsamında bulunan ve zarar ettiği söylenen bu kuruluşa yeni eleman alınması yönünde çalışmanız var mıdır?

3. Alınacaksa kaç kişi alınması planlanmaktadır?

Yeni eleman alımı için Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan alınmış izin var mıdır?

T.C.

Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı 14.4.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-555/5732

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 27 Mart 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2347-5923/16685 sayılı yazısı.

HatayMilletvekili Sayın Fuat Çay’ın tarafıma tevcih etmiş olduğu 7/2347-5923 Esas No.’lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Recai Kutan

Enerji ve Tabiî Kaynaklar

Bakanı

Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay’ın Yazılı Soru Önergesi

ve Cevabı (7/2347-5923 Esas No.’lu)

Soru 1. İskenderun Demir Çelik Fabrikasına eleman alınacağı yönünde açıklamanız olmuş mudur?

Soru 2. Özelleştirme kapsamında bulunan ve zarar ettiği söylenen bu kuruluşa yeni eleman alınması yönünde çalışmanız var mıdır?

Cevap 1, 2. İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketine uzunca bir süredir eleman alımı yapılamamış olması nedeniyle bu genel müdürlüğümüzün eleman ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle adı geçen genel müdürlüğün personel alımı konusunda Bakanlığıma müracaatı üzerine, mevzuat gereğince Başbakanlık nezdinde gerekli işlemlere başlanarak müsaade alınmıştır.

Ayrıca, İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi halen özelleştirme kapsamına alınmamıştır. Ancak demir-çelik sektörü kuruluşlarının özelleştirilmesine yönelik çalışmalar Bakanlığımca sürdürülmektedir.

Soru 3. Alınacaksa kaç kişi alınması planlanmaktadır?

Cevap 3. 1997 yılı finansman kararnamesi hükmü gereğince yıl içerisinde ayrılan personelin % 20’sini geçmeyecek şekilde eleman alınması mümkün bulunmaktadır.Bu itibarla 1996 yılında İskenderun Demir Çelik Fabrikasından çeşitli nedenlerle ayrılmış bulunan 814 personelin % 20’si olan 163 adet personelin açıktan atanması hususunda, Başbakanlığın 27.3.1997 tarih ve 5829 sayılı yazısıyla (65 adet mühendis, 70 adet endüstri meslek lisesi mezunu işçi ile 28 adet çıraklık okulu mezunu işçi için) gerekli müsaade alınmış bulunmaktadır.

Soru 4. Yeni eleman alımı için Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan alınmış izin var mıdır?

Cevap 4. Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşleri üzerine Başbakanlık makamından gerekli müsaade alınmıştır. KİT bağlı ortaklığı statüsünde bulunan söz konusu kuruluşa eleman alımı için Maliye Bakanlığı iznine ihtiyaç bulunmamaktadır.

14. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, yurt dışında görev yapan Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman’ın yazılı cevabı (7/2349)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın KültürBakanı Sayın İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 18.3.1997

Fuat Çay

Hatay

1. Bakanlığınız döneminde yurt dışında görev yapan Bakanlık görevlilerinden kaç tanesini geri çağırdınız. Bunlar hangi görevlerde bulunuyorlardı?

2. Aynı dönemde kaç kişiyi yurt dışında görevlendirdiniz? Bunlar hangi ülkelere gönderildi?Bulundukları görevler nedir? Bildikleri yabancı diller hangileridir, düzeyi nedir?

T.C.

Kültür Bakanlığı 14.4.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-144

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 27 Mart 1997 gün KAN.KAR.MÜD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2349-5925/16687 sayılı yazısı.

HatayMilletvekili Sayın Fuat Çay’ın “Yurt dışında görev yapan Bakanlık personeline ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığım döneminde Almanya-Stuttgart’da görev yapan Stuttgart Kültür Ataşesi Prof. Dr. Tülin Bumin görevinden geri çekilmiştir.

Aynı dönemde Kazakistan’a Müsteşar Yardımcısı Alaattin Korkmaz Almatı Kültür Müşaviri olarak atanmıştır.

Bilgilerinizi arz ederim.

İsmail Kahraman

KültürBakanı

15. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, Denizli Belediyesinin BüyükşehirBelediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener’in yazılı cevabı (7/2357)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Denizli İlinin büyükşehir olması.

Soru 1. Denizli’nin şu anki konumu göz önüne alınarak, büyükşehir olmayı haketmesine ve başvuruların çok önceden yapılmasına karşın işlemin uzatılmasının nedeni nedir?

Soru 2. Denizli büyükşehir olma kararı ne zaman alınacaktır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 16.4.1997

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH-0-65-00-02/80337

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 4.4.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063-7/2357 sayılı yazısı.

Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin “Denizli İlinin büyükşehir statüsüne dönüştürülmesine ilişkin” sözlü soru önergesinin ilgi yazı ile yazılıya çevrildiği belirtilmekte olup, söz konusu önergeye cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

1. Denizli İlinin ekonomik gelişmişliği ve diğer faktörler dikkate alınarak bu ilde büyükşehir belediyesi kurulması talepleriyle ilgili olarak Bakanlığımca hazırlanan kanun tasarısı birinci kez 7.9.1995 tarihli ve 55817 sayılı yazı ile, ikinci kez 3.11.1995 tarihli ve 55978 sayılı yazı ile Başbakanlığa sunulmuştur. Ancak, bu tasarılar her ikisinde de çeşitli gerekçelerle iade edilmiştir.

2. Denizli’nin büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşması yasa ile mümkün olup, bu konuda takdir Yüce Meclisindir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Meral Akşener

İçişleri Bakanı

16. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, Denizli İlinde yapımı devam eden görme özürlüler okuluna ilişkin sorusu ve Millî EğitimBakanı Mehmet Sağlam’ın yazılı cevabı (7/2360)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî EğitimBakanı SayınTurhan Tayan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Görme Özürlüler Okulu.

Soru 1. Denizli İlinde 24 dönüm arazi üzerine 500 öğrenci kapasiteli olan “Görme Özürlüler Okulu”nun 1995 yılında temeli atılmış olmasına karşın, inşası malî olanaksızlıklar nedeniyle halen sürmektedir.Bakanlık olarak, konu ile ilgili ne gibi çalışmalarınız vardır?

Soru 2. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimize yönelik bu önemli hizmet konusunda bir yılı aşkın süredir bakanlığınızın ne gibi girişimleri olmuştur? Elde edilen sonuçlar nelerdir?

Soru 3. Bakanlığınızın, dolayısıyla devlet desteğinin mutlak gerektiği bu konuda alacağınız önlemler neler olacaktır?

T.C.

Millî EğitimBakanlığı 16.4.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1003

Konu : Soru Önergesi.

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 2.7.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/278-2438/6588 sayılı yazısı.

b) T.B.M.M. Başkanlığının 1.4.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2360-2438/6588 sayılı yazısı.

Denizli Milletvekili Sayın Hilmi Develi’nin “Denizli İlinde yapımı devam eden görme özürlüler okuluna ilişkin” sözlü soru önergesi incelenmiştir.Bu önergenin ilgi (b) yazı ile yazılıya dönüştürüldüğü belirtilmiştir.

Denizli İli Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanılan görme engelliler okulunun, dernek imkânlarının yetersizliği nedeniyle yatırım programına yeni iş olarak dahil edilmesi için Bakanlığımızca inceleme yapılmıştır.

Yapılan incelemede İstanbul ve Ankara’da uygulanan, maliyeti çok yüksek bir projenin seçildiği, 6 bloktan oluşacak projenin yalnızca bir blokunun 1 inci kat kolon kalıplarının yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamada adı geçen okul için karakteristik küçültme yapılarak yeniden projelendirilmesi sağlanmıştır.

200 öğrenci kapasiteli görme engelliler okulu projesi, Bakanlığımızca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen 1997 yılı yatırım teklifleri arasında yer almıştır. Ancak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 1997 yılı yatırım programında devam eden projelere yer verilmiştir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Sağlam

Millî Eğitim Bakanı

17. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin;

– Denizli İlinde bir Gümrük Müdürlüğü hizmet binası ve sundurması yapımına,

– Denizli İlinde bir gümrük kimyagerliğinin kurulmasına,

İlişkin soruları ve DevletBakanı Ayfer Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/2363, 7/2364)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın DevletBakanı Sayın Ayfer Yılmaz tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Gümrük Müdürlüğü hizmet binası ve sundurması yapımı.

Soru 1. Konu ile ilgili olarak,Bakanlığınızın herhangi bir araştırması ya da ön çalışması var mıdır? Var ise ne yöndedir ve hangi aşamadadır?

Soru 2. Bakanlığınız, bu tesislerin kurulması çalışmalarına ne zaman tam olarak başlayabilecektir ve sonuçlandıracaktır?

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın DevletBakanı Sayın Ayfer Yılmaz tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Denizli’de gümrük kimyagerliği kurulması.

Soru 1. Sanayisi, turizmi ve tarımıyla hızla kalkınmakta olan Denizli’nin acilen gereksinimi olan gümrük kimyagerliğinin kurulması konusunda Bakanlığınızca bir girişiminiz var mıdır? Varsa ne aşamadadır?

Soru 2. Ülke ekonomisine büyük katkıları olan Denizli İline gümrük kimyagerliği kurulması için gereken çalışmalar ne zaman sonuçlandırılacaktır?

T.C.

DevletBakanlığı 15.4.1997

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.09.1215-18/015828

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığı

GenelSekreterliğine

(Kanunlar ve KararlarDairesi Başkanlığı)

İlgi : 1.4.1997 günlü A.01.0.GNS.0.10.00.02-6067 sayılı yazınız.

İlgi yazınız konusu Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin Denizli İlinde bir gümrük müdürlüğü hizmet binası ve sundurması ile gümrük kimyagerliğinin kurulmasına ilişkin tevcih ettiği soru önergelerinde;

“A) GümrükMüdürlüğü hizmet binası ve sundurması yapımı

Soru 1. Konu ile ilgili olarak Bakanlığınızın herhangi bir araştırması ya da ön çalışması var mıdır? Var ise ne yöndedir ve hangi aşamadadır?

Soru 2. Bakanlığınız, bu tesislerin kurulması çalışmalarına ne zaman tam olarak başlayabilecektir ve sonuçlandıracaktır?

B) Denizli’de gümrük kimyagerliği kurulması

Soru 1. Sanayisi, turizmi ve tarımıyla hızla kalkınmakta olan Denizli’nin acilen gereksinimi olan gümrük kimyagerliğinin kurulması konusunda Bakanlığınızca bir girişiminiz var mıdır? Varsa ne aşamadadır?

Soru 2. Ülke ekonomisine büyük katkıları olan Denizli İline gümrük kimyagerliği kurulması için gereken çalışmalar ne zaman sonuçlandırılacaktır?” denilmektedir.

Soru önergelerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur;

A-1) Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğünce Denizli Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, Denizli İlinde tahsis edilen Hazineye ait gayrimenkul üzerine idare binası ve kapalı sundurma inşaatı gerçekleştirilmektedir.

Bu tesislerde gümrük, gümrük muhafaza ve saymanlık müdürlüklerine de gerekli yer tahsisi anılan Bakanlıkça yapılacaktır.

Bu konuda Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğünden alınan 26.7.1996 günlü, 2572 sayılı yazıda; sözkonusu tesislerin 1996 yılı yatırım programında yer alan ödenek dahilinde ikmal edileceği, aynı genel müdürlükten alınan 7.10.1996 günlü 3466 sayılı yazıda ise; bahis konusu tesislerin ikmal edilmesi işi ile ilgili olarak 1996 yılı yatırım programında yer alan ödenek dahilinde 19.9.1996 tarih ve 147 sayılı Bakanlık makamından alınan onay ile döner sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliği kapsamında yaptırılması konusunda protokol düzenlendiği bildirilmektedir.

2. İnşaası tamamlanmak üzere olan sözkonusu tesisler Denizli Gümrük Müdürlüğünün hizmet binası ve sundurma ihtiyacını karşılamış olacaktır.

B) Denizli Gümrük Müdürlüğünde kimyagerlik kurulması için gerekli araştırma yaptırılmış ve sonucunda tespit raporu düzenlenmiştir. Adı geçen gümrük müdürlüğünün halen kiralık olan hizmet binası laboratuvar kurulmasına müsait olmadığından TASİŞ Genel Müdürlüğünce ikmal edilecek ve inşası tamamlanmak üzere olan anılan tesislerde gümrük müdürlüğü hizmet binası olarak tahsis edilecek yerlerde laboratuvar faaliyeti için de gerekli bölüm ayrılacaktır.

Diğer taraftan, laboratuvar için araç, gereç ve malzemelerin tamamlanması çalışmaları devam etmekle birlikte, 11.3.1997 tarihinden itibaren de bir gümrük kimyageri Denizli Gümrük Müdürlüğünde görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Ayfer Yılmaz

DevletBakanı

18. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, Honaz Dağı’na bir kayak merkezi tesisi yapılmasına ilişkin sorusu ve DevletBakanı Bahattin Şeker’in yazılı cevabı (7/2365)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımınDevletBakanı Sayın Bahattin Şeker tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 19.6.1996

Hilmi Develi

Denizli

Konu : Honaz Dağ’ına kayak merkezi tesislerinin yapılması.

Soru 1. Orman Bakanlığınca millî park ilan edilmiş olan ve millî park master planı hazır bulunan Honaz Dağ’ına kayak merkezi yapılması konusunda, Bakanlığınız çalışmalara ne zaman başlayacaktır?

Soru 2. Kurulduğu takdirde, Ege’nin tek kayak merkezi olacak olan bu tesisin bir an önce hayata geçirilmesi için gereken kararlar ne zaman alınacaktır? Çalışmalar ne zaman ve nasıl sonuçlandırılacaktır?

T.C.

DevletBakanlığı 14.4.1997

Sayı : B.02.0.019.0.00.00.00/00937

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : 1.4.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2365-2439/6589 sayılı yazınız.

Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin 7/2365 Esas No.’lu yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Bahattin Şeker

DevletBakanı

Soru 1. Orman Bakanlığınca millî park ilan edilmiş olan ve millî park master planı hazır bulunan Honaz Dağ’ına kayak merkezi yapılması konusunda, Bakanlığınız çalışmalara ne zaman başlayacaktır?

Cevap 1. Bu konuda çalışmalar yapılmıştır.

Soru 2. Kurulduğu takdirde, Ege’nin tek kayak merkezi olacak olan bu tesisin bir an önce hayata geçirilmesi için gereken kararlar ne zaman alınacaktır? Çalışmalar ne zaman ve nasıl sonuçlandırılacaktır?

Cevap 2. Konuya ilişkin olarak hazırlanan raporda, belirtilen arazide kayak tesisinin gerçekleşmesi için öncelikle kış etüdünün, karlı zamanda yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.

Kar tespiti için 3.3.1997 tarihinde yerinde yapılan etütle bu seneki kar yağışının mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kar yüksekliğinin yeterli olmadığı tespit edilmiş ve mekanik tesis yerleri kesin olarak paftaya işlenememiş ancak belirtilen alan, kayak tesisi yapımı için 1997 yılı yatırım programına teklif edilmiş olup, D.P.T. tarafından yatırım programına alınmamıştır.

Ancak önümüzdeki yılda bu konudaki çalışmalarımız devam edecek ve tekrar D.P.T.’ye teklifte bulunulacaktır.

19. – Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan’ın, Sıvas Belediyesine aktarılan para miktarına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar’ın yazılı cevabı (7/2380)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımınSayın Çevre Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 18.7.1996

Yaşar Okuyan

Yalova

Sorular :

1. Çevre Bakanlığından Sıvas Belediyesine kaç lira aktarılmıştır?

2. Çevre Bakanlığı kaynakları adil olarak dağıtılmakta mıdır?

T.C.

Çevre Bakanlığı 11.4.1997

Sayı : B.19.0.FDB.0.15.00.04-8821/0233

Konu : Soru Önergesi.

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) 25.7.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.0002-6/301-2771/7536 sayılı yazınız.

b) 19.10.1996 tarih ve B.19.0.FDB.0.15.00.04/8821-2069 sayılı yazınız.

c) 1.4.1997 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2380-2771-7536 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınızla; Yalova Milletvekili SayınYaşar Okuyan’ın cevaplandırılmak üzere tarafıma tevcih etmiş olduğu soru önergesi Bakanlığımıza intikal ettirilmiş ve ilgi (b) yazımızla söz konusu soru önergesi cevaplandırılarak Başkanlığınıza sunulmuştur.

Aynı soru önergesi, ilgi (c) yazınız ikinci defa Bakanlığımıza gönderildiğinden ilgi (b) cevabı yazımız ve ekleri ilişikte yeniden sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Ziyattin Tokar

Çevre Bakanı

T.C.

Çevre Bakanlığı 19.4.1997

Soru : B.19.0.FDB.0.15.00.04-8821/2069-7620

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Yalova Milletvekili SayınYaşar Okuyan’ın 18.7.1996 tarih ve 6/301-2771 sayılı (186) sözlü soru önergesi,

İlgide kayıtlı sözlü soru önergesiyle; Yalova Milletvekili SayınYaşar Okuyan’ın cevaplandırılmak üzere tevcih etmiş olduğu sorulara ilişkin olarak; Bakanlığımız uygulamaları aşağıdaki gibidir.

Soru 1. Çevre Bakanlığından Sıvas Belediyesine kaç lira aktarılmıştır?

Cevap 1. Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 1996 yılı içerisinde Sıvas il, ilçe ve beldelerine tahsis edilen aynî ve nakdî yardımlara ilişkin liste yazımız ekindedir.

54 üncü Cumhuriyet Hükümetinin göreve başladığı günden, günümüze kadar Çevre Bakanı olarak tarafıma sadece Sıvas Kangal Havuz ve Sıvas KoyulhisarBelediye başkanlıklarına 2 adet traktör tahsisi yapılmıştır.

Soru 2. Çevre Bakanlığı kaynakları adil olarak dağıtılmakta mıdır?

Cevap 2. Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 1990-1996 yılları içerisinde belediye başkanlıklarına yapılan tahsisler değerlendirilmekte ve geçmiş hükümetler dönemindeki fona ilişkin adaletsiz uygulamalar da dikkate alınmak suretiyle, kaynak sıkıntısı çeken ve daha önce hiç yardım almamış belediye başkanlıklarından başlanmak üzere nakdî ve aynî yardımlar sağlanmaktadır.

Tahsis işlemlerinde fon bütçe imkânları dahilinde az kaynakla daha çok belediye başkanlığına araç tahsisi yapılmasını teminen traktör dağıtımına öncelik verilmiştir. 53 üncü Hükümet döneminde fon bütçesinin bir kısmı adaletsiz uygulamalarla bitirilmiş olduğundan diğer araç türlerinde belediyelere katkı payı sağlanmıştır.

Yukarıda ifade edilen traktör tahsisi ve bakanlık katkısı şeklindeki uygulamalar az kaynakla daha çok ihtiyacın karşılanmasına yönelik, hizmetin en ekonomik olarak yerine getirilmesini sağlayıcı, adaleti ve dengeleri gözeten uygulamalardır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Ziyattin Tokar

Çevre Bakanı

 

Not : Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.

 

20. – Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli’nin, Bursa’da bulunan Atatürk Köşkü’nün korunmaya alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman’ın yazılı cevabı (7/2397)

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların, Kültür Bakanı Sayın İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince arz ederim.

Saygılarımla.

Ali Rahmi Beyreli

Bursa

Bursa Belediyesinin 1923 yılında Atatürk’e hediye etmiş olduğu Çelik Palas Oteli bahçesine bitişik ve halk arasında “Atatürk Köşkü” diye bilinen yer, Atatürk tarafından 2.2.1938 tarihli hibename ile belediyeye hibe edilmiştir. Aynı hibename ile “Çelik Palas Oteline Bursa Belediyesinin de himmet ve muaveneti ile daha fazla inkişaf edebilmesini temin için” Atatürk, oteldeki şahsî hissesini ve köşkü Bursa Belediyesine terk etmiştir.

Bursa Belediyesi malî sıkıntı içindeyken 1962 yılında bu hisseleri Emekli Sandığına cüzi bir bedelle devretmiştir. Bursa Çelik Palas Otelinin özelleştirilmesinin gündemde olduğu bu günlerde;

1. Korunması gerekli kültür varlıklarından olan, söz konusu köşk Bakanlığınızca korumaya alınmış mıdır?

2. Halen köşk kimin kullanımındadır?

3. Köşk, otel özelleştirilirken, özelleştirme kapsamı dışında olması için herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?

4. Köşkün kullanımını yerel yönetimlere devretmeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

KültürBakanlığı 16.4.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-148

Konu : Yazılı Soru Önergesi.

TürkiyeBüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 3 Nisan 1997 gün, KAN.KAR.MÜD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2397-5977/16790 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ali Rahmi Beyreli’nin “Bursa İli, Merkez, Çekirge Caddesi, 15 pafta, 971 ada, 1 parselde Çelik Palas Oteli bahçesine bitişik Atatürk Köşkünün özelleştirilmesine ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

İsmail Kahraman

Kültür Bakanı

Atatürk Köşkü Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle Bakanlığımızca onarılarak içindeki eşyalarıyla birlikte Atatürk Müzesi olarak hizmete girmiş ve halen müze olarak kullanılmaktadır.

Atatürk Köşkü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları YüksekKurulunun 14.2.1986 gün ve 1918 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 üncü maddesinde getirilen “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, KültürBakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz” hükmü uyarınca Atatürk Köşkünün özelleştirme kapsamına alınabilmesi için Bakanlığımızın izninin alınması gereklidir.

Atatürk Köşkünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olması ve müze olarak hizmet vermesi sebebiyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca özelleştirme kapsamı dışında tutulması 16.4.1997 gün ve 1715 sayılı yazımızla Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden istenmiştir. (Ek-2)

T.C.

KültürBakanlığı 16.4.1997

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

GenelMüdürlüğü

Sayı : B.16.0.KTV.0.65.00.03/489.B-1715

Konu : Bursa, Atatürk Köşkü.

Başbakanlığa

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı GenelSekreterliği Kanunlar ve KararlarDairesi Başkanlığının 3.4.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2397-5977/16790 sayılı yazısı.

Bursa İli, Merkez, Çekirge Caddesi, 15 pafta, 971 ada, 1 No.’lu parselde bulunan AtatürkKöşküne ilişkin ilgi yazı eki Bursa Milletvekili SayınAli Rahmi Beyreli’nin yazılı soru önergesinin incelenmesinden köşkün özelleştirme kapsamına alındığı anlaşılmıştır.

Atatürk Köşkü Cumhuriyetin 50 nci Yılı münasebetiyle Bakanlığımızca onarılarak, içindeki eşyalarıyla birlikte Atatürk Müzesi olarak hizmete girmiş ve halen müze olarak hizmet vermektedir.

Atatürk Köşkü, TaşınmazKültür ve Tabiat Varlıkları YüksekKurulunun 14.2.1986 gün ve 1918 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 üncü maddesinde getirilen “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, KültürBakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz,” hükmü uyarınca Atatürk Köşkünün özelleştirme kapsamına alınabilmesi için Bakanlığımızın izninin alınması gereklidir.

Atatürk Köşkünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olması ve müze olarak hizmet vermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca özelleştirme kapsamı dışında tutulması Bakanlığımızca uygun görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Cevdet Türkeroğlu

Bakan a.

Müsteşar

21.—Bursa Milletvekili Yahya Şimşek’in, Emekli Sandığına ait Bursa Çelik Palas Oteline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2399)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince arz ederim.

Saygılarımla

Yahya Şimşek Bursa

Emekli Sandığına bağlı bulunan, Bursa Çelik Palas Oteli ile ilgili olarak;

1.Bu otel satılacak mıdır?

2.Satılacak ise, bitirilmesi uzun zamana bağlı olan, ek otel inşaatına büyük yatırım yapılmasının gerekçesi nedir?

3.Ek otel inşaatının tamamlanması, satıştan önce düşünülmekte midir?

4.Ek otel inşaatının tamamlanması için, toplam ne kadar yatırıma gereksinim vardır?

5. Ek otel inşaatı projesinin fiziki gerçekleşme oranı, bugün için ne kadardır ve proje hangi tarihe kadar tamamlanacaktır?

T.C. Maliye Bakanı 17.4.1997

Sayı : B.07.0.ÖKA.0.00/310/1936

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 3.4.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6120 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Yahya Şimşek’in 7/2399 esas nolu yazılı soru önergesinde yeralan sorulara ait cevaplar aşağıdaki sunulmuştur.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve bu maddeye 2 fıkra eklenmesine dair 4227 sayılı Kanun gereğince; Sandığımızın doğrudan hizmetleriyle ilgili olmayan gayrimenkullerinin satışına imkân sağlanmış olup, Bursa Çelik Palas Oteli de bu çerçevede değerlendirilerek satılacaktır.

1980 yıllarından sonra turizm sektörünün gelişmesi ve buna bağlı olarak yatak sayısının artırılması ile yeni modern otellere ihtiyaç duyulması, bu paralelde Bursa ve yöresinin böyle bir otele ihtiyaç duyması nedenleriyle ek otel ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bursa Çelik Palas Oteli inşaatı (Yeni Çelik Palas Oteli) devam etmekte olup halihazır durumuyla satılacaktır.

Bursa Çelik Palas Oteli ek inşaatına 1996 yılı sonu itibariyle 339 548 000 000 TL harcama yapılmıştır. 1988 yılı sonunda inşaatı başlayan sözkonusu tesisin 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 5, 5 trilyon TL’na ihtiyacı bulunmaktadır.

Yeni Çelik Palas Oteli inşaatının halihazırdaki fiziki gerçekleşme oranı % 40’dır. Proje 2000’li yıllarda tamamlanabilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.

Doç. Dr. Abdullatif Şener

Maliye Bakanı

22.—Adana Milletvekili İmren Aykut’un, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kreşlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sacit Günbey’in yazılı cevabı (7/2415)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Sacit Günbey tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Dr. İmren Aykut Adana

Sorular :

1.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kaç adet kreş vardır?

2.Bu kreşlerde kaç adet çocuğa bakılmaktadır?

3.Bu kreşlerin kapatılacağı ve kapatma yolunda bazı uygulamalar olduğu söylenmektedir. Bu kreşler kapatılacak mıdır?

4.Kapatılacaksa, kapatma gerekçeniz nedir?

T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 16.4.1997

Sayı : B.02.1.SÇE.0.13.00.04/AD-4-97-316

Konu : Soru Önergesi

Dr. İmren Aykut

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 4 Nisan 1997 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2415-6023/16891 sayılı yazıları ve eki

İlgi yazı ekinde Adana Milletvekili Sn. Dr. İmren Aykut tarafından cevaplandırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan soru önergesinde yeralan hususlara açıklık getirilmiş olup, ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Sacit Günbey Devlet Bakanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Sacit Günbey tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Dr. İmren Aykut Adana

Sorular :

1.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kaç adet kreş vardır?

2. Bu kreşlerde kaç adet çocuğa bakılmaktadır?

3. Bu kreşlerin kapatılacağı ve kapatma yolunda bazı uygulamalar olduğu söylenmektedir. Bu kreşler kapatılacak mıdır?

4. Kapatılacaksa, kapatma gerekçeniz nedir?

Soru 1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kaç adet kreş vardır?

Cevap 1.Genel Müdürlüğümüze bağlı 27 adet kreş ve gündüz bakımevi vardır.

Soru 2.Bu kreşlerde kaç adet çocuğa bakılmaktadır?

Cevap 2.Bu kreşlerde 2 488 çocuğa hizmet verilmektedir.

Soru 3.Bu kreşlerin kapatılacağı ve kapatma yolunda bazı uygulamalar olduğu söylenmektedir. Bu kreşler kapatılacak mıdır?

Cevap 3.Bu konuda henüz alınmış kesin bir karar bulunmamakla birlikte bazı kreş ve gündüz bakımevlerinin özürlüler için bakım ve rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Soru 4.Kapatılacaksa, kapatma gerekçeniz nedir?

Cevap 4.Dünya Sağlık Teşkilatınca belirlenen % 10 oran çerçevesinde ülkemizde zihinsel, fiziksel ya da duygusal özürlü sayısının 7-8 milyon civarında olduğu kabul edilmektedir.

Bu sayının yaklaşık yarısını özel eğitime muhtaç çocuklar oluşturmaktadır. Buna rağmen özel eğitim hizmetlerinden az sayıda özürlü yararlanabilmektedir.

Oysa her birey gerek kendi, gerekse ailelerinin sağladığı ve refahı için beslenme, giyinme, barınma, tıbbi bakım, eğitim, kendi yeteneği ve potansiyelini geliştirme haklarına sahiptir. Bu nedenle özürlü bireyin de normal bireyler gibi aynı haklara sahip olduğu kabul edilerek özürlülerin de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması, ekonomik güvenceye, uygun hayat standardına, üretken çalışma ve iş edinme imkânlarına kavuşturulması amacına yönelik hizmetlerin sağlanması hedefimizdir.

Şu anda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce kısıtlı imkânlarla toplam 1 200 özürlüye bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilmekte olup; bu hizmetten yararlanmak için 3 500 kişi sırada beklemekte ve her geçen gün bu sayı daha da artmaktadır.

Bu kesime acilen hizmet götürülmesi gerekmekte olup, bunlara hizmet mümkün görülmemektedir.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 4’üncü maddesi (c) bendinde “Sosyal Hizmetler Programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk, muhtaç sakat ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır” hükmü yeralmaktadır.

Bu noktadan da hareketle, başlangıçta Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin kurulmasına öncülük ve rehberlik etmek amacıyla kurulan, çalışan anne ve babaların çocuklarına hizmet vermekte olan kurum kreş ve gündüz bakımevlerinden özellikle ve öncelikle büyük şehirlerde ve özel kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygın olduğu (Ankara’da 150, İstanbul’da 300) ve kreşlerimizden bir kısmının diğer Sosyal Hizmet Kuruluşlarına kreşlerimizin acilen ihtiyaç olan özürlüler için bakım ve rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmesi planlanmaktadır.

23.—Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar’ın, Tekirdağ-Çerkezköy Karlıköy’deki hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in yazılı cevabı (7/2418)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun, Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.

Mustafa R. Taşar Gaziantep

Soru : Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Karlıköy halkının arazileriyle ilgili eski ve yeni tapuları olmasına ve vergilerini ödemelerine rağmen, Hazineye karşı açmış oldukları iyelik davalarını kaybetmişlerdir. Karlıköy halkının kendi mülkleri olduğu iddia ettikleri arazilerin makul bir fiyat üzerinden ve taksitlendirilerek satılması düşünülmekte midir? Bu amaçla Bakanlığınızın bugüne kadar bir çalışması veya uygulaması sözkonusu olmuş mudur?

Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü 15.4.1997

Sayı : B.07.0.MEG.0.34/3303-92584-15872

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 4.4.1997 gün ve Kan.Kar. Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02.6140 sayılı yazınız.

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa R. Taşar tarafından sorulan ilgi yazı eki soru önergesinde belirtilen sorulara verilen cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Karlıköy Hazineye ait taşınmaz mallardan 195 adedinin 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre satış talepleri valilikçe (Defterdarlık) incelenmektedir.

İnceleme sonucu bu Kanundan yararlanacaklar; aynı Kanunun 10 uncu maddesine göre satış bedellerini peşin veya taksitle ödeyebileceklerdir.

Taksitle ödeme durumunda satış bedelinin 1/4’ü ile vergi ve resimleri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi, ödemeyi izleyen en çok 24 ayda ve idarenin belirleyeceği en fazla 8 eşit taksitle kanunî faizleri ile birlikte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Abdüllatif Şener Maliye Bakanı

24.—Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın kamu kurum ve kuruluşlarına ait vakıflara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç’un yazılı cevabı (7/2423)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığna

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ahmet Cemil Tunç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 28.3.1997

Dr. Kâzım Arslan Yozgat

1. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren vakıfların, bu kurumlara katkısı nedir?

2. Bu vakıflar kurum gelirlerinde azalmaya sebep olmakta mıdırlar?

3. Pratikte kurumun gelirlerinin bir kısmının vakfa aktarılması şeklinde, gittikçe büyüyen ve genellikle de kurumun ve vakfın o andaki yöneticisiyle özdeşleşen bu tür vakıflarla ilgili yapılan denetimler yeterli midir?

4. Devletin kaynaklarını, vakıflara pompalanması vakıf anlayışıyla ne derece bağdaşmaktadır?

5. Bu konuda artık ciddi bir düzenleme gerekli değil midir?

T.C. Devlet Bakanlığı 14.4.1997

Sayı : B.02.0.012/04.01-0552

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 4.4.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2423-6034/16919 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza ilgi yazınızla intikal ettirilen, Yozgat Milletvekili Sayın Kâzım Arslan’ın 7/2423-6034 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Cemil Tunç DevletBakanı

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 11.4.1997

Sayı : B.02.1.VGM.0.12.00.02.171.06/6184

Konu : Soru önergesi

Devlet Bakanlığına

(Sn. Ahmet Cemil Tunç)

İlgi : 8.4.1997 gün ve B.02.0.012.04.01/0532 sayılı yazınız.

Yozgat Milletvekili Sayın Kâzım Arslan’ın, 7/2423-6034 sayılı soru önergesiyle ilgili cevaplar ilişiktedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Nazmi İşeri Genel Müdür

Soru 1. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren vakıfların, bu kurumlara katkısı nedir?

Cevap 1. Yeni Vakıflar, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmaktadır. 903 sayılı Kanunda yeni vakıfların kuruluş ve işleyişi ile ilgili hükümler yeralmıştır. Anılan kanuna göre kurulan ve halen faaliyetini sürdüren 4 055 adet yeni vakıf mevcuttur. Bu vakıflardan 1 400 civarında olan kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren bu vakıfların amacı; bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun modernize edilmesi, geliştirilmesi, görevlerini daha etkili ve verimli yapmalarına imkân verecek şekilde sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi için ihtiyaç duyulan maddi ve manevi kaynakları sağlamaktadır.

Soru 2. Bu vakıflar kurum gelirlerinde azalmaya sebep olmakta mıdırlar?

Cevap 2. Vakıf faaliyetlerinin kurum gelirleriyle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu vakıflar tüzel kişiliğine sahiptirler. Gelirleri bir gayeye tahsislidir.

3. Pratikte kurumun gelirlerinin bir kısmının vakfa aktarılması şeklinde, gittikçe büyüyen ve genellikle de kurumun ve vakfın o andaki yöneticisiyle özdeşleşen bu tür vakıflarla ilgili yapılan denetimler yeterli midir?

Cevap 3. 903 sayılı Kanunun 78 ve bu Kanunun uygulamasını gösterir tüzüğün 19 uncu maddesi gereğince; bütün vakıflar, Vakıflar GenelMüdürlüğünün teftişine tabi olup, sözkonusu tüzüğün 20 nci maddesi gereğince her vakfın en az iki yılda bir defa teftiş ettirilmesi zorunludur. Ancak, müfettiş sayısının azlığı vakıf sayılarının hergün çoğalması denetimin tam olarak yapılmasını engellemektedir.

Soru 4. Devletin kaynaklarının vakıflara pompalanması vakıf anlayışıyla ne derece bağdaşmaktadır?

Cevap 4. Vakıf anlayışını; insan sevgisi, fedakârlık ve bağışlama hisleri oluşturmaktadır. Vakıflar alan değil, veren müesseselerdir. Vakıflar sayesinde toplumumuzdaki sosyal dengeler korunmaktadır. Bu bakımdan insana hizmeti gaye edinen vakıflar, geçmişteki vakıf anlayışını günümüze kadar getirmişlerdir. Devlet kaynaklarının, vakıflara pompalanması gibi bir durum vakıf anlayışıyla bağdaşamaz. Usülsüzlüğü tespit edilen vakıfların durumu yargıya intikal ettirilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Soru 5. Bu konuda artık ciddi bir düzenleme gerekli değil midir?

Cevap 5.Vakıflar konusunda uygulamada görülen hata ve noksanlıkların giderilmesi ve vakıfların tarihten günümüze gelen vakıf anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermelerini teminen 903 sayılı Kanunun uygulaması hakkındaki tüzükte gerekli değişikliklerin yapılması ve yeni maddeler konulması hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışmalara başlanılmıştır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.