Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 4 YASAMA YILI : 1


T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

44 üncü Birleşim
23 . 4 . 1996 Salıİ Ç İ N D E K İ L E R
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Halit Acarkan ve beraberindeki Parlamento heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi
2. - TBMM'nin 76 ncı kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
III. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yalova Termal'de bulunan tarihî eserlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/195)
2. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İline bağlı Sultanpınar ve Kürtçü köylerinin yoluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in yazılı cevabı (7/278)
3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Tuzköy Havaalanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/332)
4. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, İstanbul Bankasının Ziraat Bankasına devrine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/345)
5. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, D.H.M.İ.'nin bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/354)
6. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.Z.D.K. ve bağlı kuruluşlarının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/367)
7. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, T.C. Ziraat Bankasının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/377)
8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/392)
9. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/430)
10. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, tasfiye edilen İstanbul Bankasının borç ve alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/436)
11. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi miktarlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/444)
12. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemelerinin Ziraat Bankasınca da yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoğlu'nun yazılı cevabı (7/474)
13. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E. Kurumuna personel alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/513)
14. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya iline uçak seferleri yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/525)
15. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın;
Yozgat-Yenifakılı-Özler yolunun bakımına,
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın;
Beyşehir-Gökçimen Köyü yoluna,
Beyşehir-Mesutlar Köyü yoluna,
Beyşehir-Bekdemir Köyü yoluna,
Beyşehir-Eğirler Köyü yoluna,
Seydişehir-Tepecik Köyü yoluna,
Beyşehir-Karahisar Köyü yoluna,
Beyşehir-Eylikler Köyü yoluna,
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in yazılı cevabı (7/533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541)
16. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat İli Gençlik Merkezi inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/543)
17. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın,
DHMİ'nin yatırımlarına,
Banliyö trenlerinde yaşanan olumsuzluklara,
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/557, 559)
18. - Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'ın, "İstanbul Kanatlarımın Altında" adlı sinema filmine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/569)


I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurul saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı.
Birinci Oturum
1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarılarının (1/285, 286) (S. Sayıları : 1, 2) tümü üzerindeki son görüşmelere devam edildi.
Hasan Korkmazcan
Başkanvekili
Ali Günaydın Mustafa Baş
Konya İstanbul
Kâtip Üye Kâtip Üye
İkinci Oturum
Hatay Milletvekili Nihat Matkap, ANAP Grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın partisine sataşması,
Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe de, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi,
Nedeniyle birer konuşma yaptılar.
1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarılarının (1/285,286) (S. Sayıları : 1, 2) tümü üzerindeki son görüşmeler tamamlanarak, tasarılar açık oya sunuldu ve oyların ayırımı sonucunda, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.
Başbakan A. Mesut Yılmaz, bütçenin kabulü nedeniyle, Genel Kurula bir teşekkür konuşması yaptı.
Alınan karar gereğince, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla, 23 Nisan 1996 Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere 17.09'da birleşime son verildi.
Mustafa Kalemli
Başkan
Ali Günaydın Mustafa Baş
Konya İstanbul
Kâtip Üye Kâtip Üye

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati:14.00
BAŞKAN: Mustafa KALEMLİ
KÂTİP ÜYELER: Ünal YAŞAR (Gaziantep), Mustafa BAŞ (İstanbul)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum.
(İstiklal Marşı)(Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; gündemimize göre, Genel Kurulun 4.4.1996 tarihli 33'üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 76 ncı Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem v II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Halit Acarkan ve beraberindeki Parlamento heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi
BAŞKAN - Görüşmelere başlamadan önce, konuk olarak ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ayhan Halit Acarkan ve beraberindeki Parlamento heyetine hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar)
2. - TBMM'nin 76 ncı kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Kuruluş Yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz.
Bildiğiniz gibi, cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim günü, Türk Devletinin en büyük millî bayramıdır. Dikkat ederseniz, "cumhuriyetimizin ilan edildiği gün" dedim, bunun altını özellikle çizmek isterim; çünük aslında, cumhuriyet, 76 yıl önce bugün, Mec Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisimizin kuruluşundan bugüne değin, yapısal olarak bazı değişiklikler görürüz. 1961 yılına kadar, tam bir kuvvetler birliği esası geçerliydi. 1961 Anayasasından bugüne kadar gelen uygulamadaysa, ılımlı bir kuvvetler ayrılığı 1920 yılında, tek meclisli bir sistemi benimsemiş olan milletvekillerimiz, bunu, cumhuriyetimizin bir geleneği haline getirmişlerdir. 1961 Anayasasıyla, 1980 yılına kadar süren çift meclis sistemi denemesi, başarılı olamamış ve 1982'den beri, tekrar gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, kurulduğu günden itibaren "egemenlik, kayıtsız, şartsız Türk Milletine aittir" ilkesinin gerçekliğini kabul ederek, o doğrultuda yapılanmıştır.
76 yıldan beri, sadece, Meclisimizin yapısı değil, siyasal hayatımız da, önemli değişiklikler geçirdi. 1924 ve 1930 yıllarında, iki başarısız çok partili sistem denemesi yapıldı. 1945-1946 yıllarında ise, demokratik hayatın bu vazgeçilmez gereği bu vazgeç Aziz arkadaşlarım, demokrasiyi kuran ve yaşatan, toplumun kendisidir. Bir toplum, demokrasiye inanmamışsa, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, bu en iyi rejim, o ülkede yerleşemez. Bizde ise, biraz önce belirttiğim gibi, demokrasi, vazgeçilmez bir hayat koşu Türk toplumunun bireyleri, doğuştan demokrattırlar. Öyleyse, bizim çok önemli bir görevimiz var. Demokrasiye inanıp, bizi temsilcileri olarak seçip, buraya gönderen milletimizin istediklerini karşılamak, özlemlerini gidermek...
Bir parlamento, hiçbir zaman içinden çıktığı toplumun gerisinde kalamaz. Bugün, Türk toplumu, siyasal hayatta daha hızlı çalışan mekanizmalar istiyor. Gerçi, parlamento geleneğimiz, çok partili hayata geçiş yıllarıyla karşılaştırılamayacak derecede olgunl Geçen dönemde, kısmen gerçekleştirilebilen anayasa değişikliğini tamamlayıp, Türkiye'nin demokratik yapısına ters gelen hükümleri kaldıralım. Meclisimizin daha hızlı çalışması için gereken tedbirleri alalım. Bu arada, uzun zamandan beri sürüncemede kalmış Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin en temel güvencesidir. Bu bakımdan, çağa uyan her türlü demokratik gelişmeyi kabullenelim ve demokrasi karşıtı hareketlerin, hep birlikte karşısında olalım. Altında imzamız bulunan ve içeris Kurucumuz Atatürk, Meclisimize "en büyük eserimdir" demiştir. Atatürk, tam bir hürriyet ve demokrasi aşığıydı. O'nun eseri, aslında milletin eseridir. O, milletin isteklerini, bir liderlik ışığı altında gerçekleştirmiştir. Parlamentomuz, ilk Meclisimizden Türk Milleti için tek esenlik yolu, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ülküsünü tam anlamıyla gerçekleştirmektir. Bu da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ulaşacağı temel hedeftir. Bu hedefe yakında erişeceğimize inanıyoruz. Büyük Bayram, bu bakımdan, y Sözlerime son verirken, başta, Büyük Millet Meclisinin kurucusu Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün üyelerimizi, Tanrıdan rahmet dileklerimle, minnet ve şükran duygularımla anarım. Hayatta bulunan eski Alınan karar gereğince, siyasî parti gruplarının sayın başkanları ile Mecliste üyesi bulunan siyasî partilerin genel başkanlarına, 10'ar dakika süreyle söz vereceğim.
Söz sırasını okuyorum: Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Necmettin Erbakan; Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çiller; Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz; Demo Buyurun Sayın Erbakan, söz sırası sizin efendim. (RP sıralarından ayakta alkışlar, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, aziz milletimizin kıymetli evlatları; hepinizi, Refah Partimiz Grubu adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tam 76 yıl evvel, bu Meclis niçin ve nasıl kuruldu; 20 nci Asra girerken, Batı toplumu içerisindeki etkin mihraklar, bu toplumların yönetimlerini yönlendirerek, tıpkı, bugün "yeni dünya düzeni" adı altında yapmak istedikleri gibi, bütün insanlığı kendiler İstiklal Savaşımızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle; yani, bu Meclisle mümkün olmuştur. Bunun için, 23 Nisan çok önemli bir gündür; bu Meclis, çok önemli ve büyük manalı bir Meclistir.
Bu Meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl bir kere hatırlamakta ve bundan, büyük dersler almakta yarar vardır. Bunun için en iyi yol, bu Meclisi açan ve toplantıya çağıran Mustafa Kemal Atatürk'ün, Meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya gö İşte, bu Meclis, 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Görüldüğü gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 76 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur:
1. Ülkemizin bağımsızlığını temin etmek,
2. Bizi parçalayıp köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak,
3. Ülkemizde hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak.
Hepimizin bildiği gibi, bu maksat için kurulan, toplanan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda, ideal bir meclis olarak çalışmıştır. Bu bakımdan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız; 1. Milletin kendine, tarihine ve inancına bağlılık,
2. Millî iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık,
3. Çoğulcu demokrasi, millet mozaiği,
4. Fikir ve inanç hürriyeti.
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hususiyetleriyle her türlü güçlüğe ve imkânsızlığa rağmen, vatanı, yabancıların işgalinden kurtarmış ve bağımsız bir devletin kurulmasını gerçekleştirmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 23 Nisan 1920 tarihinde kuruluşundan bugüne kadar tam 76 yıl; yani, üç çeyrek asırdan fazla bir zaman geçti. Böyle bir süreden sonra, bugün ne görüyoruz; 76 yıl evvel bizi parçalayarak yutmak, köle yapmak ve sömürmek istey Ülkesini seven insanlar olarak, her şeyden evvel bunu görmeye ve buna karşı uyanık olmaya mecburuz. O gün silahla yapmak istediklerini, bugün hem silahla, hem de değişik yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kıbrıs'ta, Bosna'da, Azerbaycan'da, Çe Sovyetler'in dağılmasından sonra, NATO'ya, yeni düşman olarak İslamı göstermeye çalışmaları; çifte standart uygulayarak, her türlü haksız tecavüzlerinde, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı ve İsrail'i desteklemeleri ve teşvikleri, İslam alemini parçalamak, Müslüm Bu 76 yıl esnasında, Batı toplumu içerisindeki mihrakların kendi gayeleri yolunda hiç sapmadan, bütün gayretleriyle çalışmalarına mukabil, bizdeki yönetimler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yukarıda belirttiğimiz, milletin, kendine, tarihine ve Bu bayram gününde, 76 yıllık genel gidişata bir bakış yapmak, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu hususiyetlerinden sapmalarımız varsa, onları, görüp, düzelterek, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinden ders alarak rotamızı tashih etmekte büyük ya 76 yıl evvel, ülkemizin ve halkımızın millî menfaatlarını korumak için, her şey, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşuluyordu. Orada, en geniş fikir ve inanç hürriyeti içinde tartışılıyor; milletin arzusuna uygun kararlar alınıyor ve sadakatle bu kararla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini takip eden ilk 25 yıllık dönemde, hep gerçek bağımsızlık, şahsiyetli dış politika, en büyük dikkatle gözetildi; kendi gücümüzle kalkınma ve sanayileşme hedeflerine büyük önem verildi. Bu ilk devrede, ülkenin yönetimi İkinci Cihan Harbinden sonra, Türkiye, çok partili hayata geçti. Bu dönemin başlangıcında, yönetim, yavaş yavaş, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sadece halka hizmet için varolmak hususiyetinden sapmış; halka yön vermeyi, halkın arzusuna uymak yer Son yıllarda, yönetim, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin temel hususiyetlerinden büyük sapmalar göstermeye başlamıştır. Nitekim, geçtiğimiz dönemde, öyle bir noktaya gelindi ki, ülkenin en önemli meselelerinde dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hat Yönetim içinde, aşağıdaki maddelerin yer aldığı "gümrük birliği" adı altındaki anlaşmalara bile, Meclise sormadan imza atılabilmiştir. İmza atılan antlaşmadan bir paragraf: "Topluluk, bu çerçevenin benimsenmesi, iptali veya değiştirilmesiyle ilgili işleml Heyhat!.. Böyle bir bayram gününde, bu noktaların üzerinde durmamızın sebebi, şu gerçeği ortaya koymak içindir: İşte, ülkemizin, gerek ekonomik bakımdan, gerek ülke huzuru bakımından ve gerekse dış politika bakımından bugün karşılaştığı güçlüklerin temeli İşte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de kuruluşundan sonra geçen 76 yıllık dönemin son yıllarında, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bağımsızlık ve halka hizmet ilkelerinden, yavaş yavaş, bu sapmalar meydana gelince, ülkemiz evlatlar NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Bayramda olmaz! Bayramda yapmayın!
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin efendim... Lütfen...
REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bu olay, Türkiyemizin, yeniden, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi modeline dönmesi olayıdır. Milletimizin aslına dönmesi olayı... Bundan dolayı, bu olay, kutladığımız 23 Bugün, sadece, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 76 ncı Yıldönümünü değil, aynı zamanda, Millî Hâkimiyet Bayramımızı da kutluyoruz. Bu müsabetle, millî hâkimiyet esası üzerinde bilhassa durmakta fayda vardır.
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ilkeye, sarsılmaz bir samimiyet ve sadakatle bağlıydı. Tek gayesi, halkın arzusuna uygun icraatı gerçekleştirmekti. Bu zihniyetle İstiklal Savaşımız yapıldı, sömürülen bütün ülkelere öncülük edildi ve son yüzyılın Millî Hâkimiyet Bayramımızı kutladığımız bu günde, bir kere daha, bu prensibin "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" (RP sıralarından alkışlar) ilkesindeki "kayıtsız ve şartsız" esasına dikkatleri çekmek istiyorum ve diyorum ki, kimse, kendisini, mille İRFETTİN AKAR (Muğla) - Hoca, olmuyor!..
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Kaç dakika oldu? bayram konuşması bu!..
REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Bu açıklamalardan sonra diyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi inanç ve ruhla, 23 Nisan 1920'de ilk toplantısını yapıp, nasıl çalışmaya başladıysa, geliniz, bugün d Bu inanç ve temennilerle, aziz miletimize, siyasî, kültürel ve ekonomik gerçek bağımsızlığa kavuşmuş 23 Nisanlar diliyorum. Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramının bir arada kutlanmasının sebebi, çocuklarımızın millî hâkimiyet yani, tam bağımsızlık, demokrasi Bugünkü çocuk bayramı, bütün çocuklarımıza kutlu olsun.
Yavrularımızın, hakkı üstün tutan ve bütün insanlığın saadeti için çalışan, adil bir düzen şuuruna sahip, millî ve manevî değerlerimize bağlı yeni bir nesil olarak yetişmesi temennisiyle ve yeryüzündeki uluslar arasında, çocuklar için bayram günü olan ilk Bu gün münasebetiyle, bu Meclisin, başta, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olmak üzere, bundan önce hayatını kaybeden bütün üyelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyor; hayatta olup da burada bulunmayan üyelerini de saygıyla, hürmetle selamlı 23 Nisan Bayramımız kutlu olsun. (RP sıralarından ayakta alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbakan.
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Tansu Çiller'in.
Buyurun Sayın Çiller. (DYP sıralarından ayakta alkışlar)
DOĞRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla, sizleri ve Yüce Meclisin gerçek sahibi Türk Mi Aradan 75 yıl geçmiş. 23 Nisan 1920 sabahı Ankara'dan doğan şafak, 76 yıldır ülkemizi aydınlatıyor; Türk Ulusu, 76 yıldır, aynı şafakla uyanıyor. Bu, demokrasinin şafağıdır; milletin, kendi kendisini yönetmesinin şafağıdır. Bunun, bir an için, öncesine dö Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancını, kendisine bayrak ve rehber yapmış bir kahraman, Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günde, iki bayramı birlikte hissediyor; biri, millî egemenlik bayramı, diğeri, çocuk bayramı... Millî egemenlik ve Hür parlamentolar, milletin hür kürsüleri, insanlık tarihinin en kutsal yapıtlarıdır. Bu görkemli çatı altında, her birimiz, tek tek, milletin egemenlik hakkını onun adına kullanmanın engin sorumluluğunu yaşıyoruz. Biz, tarihi olan bir ulusuz; biz, şanlı Türkiye Büyük Millet Meclisi 75 yaşındadır; ama, yaşlı değildir. Cumhuriyetimiz genç ve dinamiktir. Hak arama yollarının sonuna kadar açık olduğu, hür ve demokrat Türkiye'nin yaşama sevincinin kaynağı bu çatıdır. Hür, korkusuz, cesur kadınlarımız, erkekle Aziz Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir ilkeler ve idealler kurumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilke ve ideallerinin önde geleni, Türkiye'nin başını yüksekte tutmaktır, Türkiye'nin sesinin kuvvetli çıkmasını sağlamaktır. Ba 21 inci Yüzyıla girerken, dünyamız, büyük bir değişim ve oluşumdan geçiyor. Ülkemizin etrafında kan dökülüyor, ülkemizde de kan dökülmektedir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, terörü, halkımızın birliğini, ülkemizin bütünlüğünü koruyarak, mutlaka aşacağız Sayın milletvekilleri, 23 Nisanı, aynı zamanda çocuklarımızın bayramı olarak kutluyoruz. Dünyada, çocuklara armağan edilmiş böyle bir bayram, hiçbir ülkede yoktur. Çocuklarımız, bu Ulusal Bayramı, yıllardır, bütün dünya çocuklarıyla birlikte, kutluyor; ka Geleceğimiz, çocuklarımızın ellerinde yükselecek, çocuklarımız yarın ve gelecekte, ulusun kaderine sahip çıkacaklardır, bizi daha büyük hamlelere taşıyacaklardır. Çocukları için yaşamasını bilen toplum, büyük toplumdur; onun için, eğitimde atılım, Meclisi Millî egemenliğin ve demokrasinin korunmasınının en büyük güvencesi bilgidir; bilgi için gerekli eğitimin verilmesi, insanlık onurunun gereği ve hukuk devleti anlayışının temel koşuludur.
Duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade eden, ilgi ve yeteneğine göre eğitimin dünya koşullarında en ilerisini almış, millî ülkülerle ve bilinçle yoğrulmuş Türk gençliği, Türkiye'nin parlak geleceğini yakalayacak ve çağa damgasını vuracaktır. Millî egemenl Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, bizi televizyonu başında izleyen bu mukaddes çatının gerçek sahibi, büyük Türk Milleti; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı yılı, bayramın sahibi Türk çocukları ve Türk Milleti için kutlu olsun. (D Bu bayramı, terör kurşunuyla can verdiği için göremeyen nice masum şehit yavruya ve şehit Mehmetçiğe, bu mukaddes çatı altından sesleniyorum: Vatan uğrunda şehit olmak, sonsuza kadar yaşamaktır... Bayramın, milletimize ve çocuklarımıza mutluluklar getirme BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çiller.
Söz sırası, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın.
Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar)
ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, saygıdeğer konuklar; sözlerime başlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 76 ncı Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Ç Meclisimiz, 76 ncı Kuruluş Yıldönümüne; yeni bir yasama dönemi, yeni bir Hükümet; ama, hepsinden önemlisi, milletimizin umut ve beklentilerini gerçekleştirme görev ve sorumluluğuyla giriyor.
Bugün, burada, Yüce Meclisimizin çatısı altında, sıradan bir kutlamanın ötesinde, başka bir şeyi idrak ediyoruz. Bana göre, şu an burada yaptığımız, cumhuriyetimizin ve Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarının; daha Değerli milletvekilleri, 29 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek, gece gündüz demeden çalışan Atatürk ve arkadaşlarından oluşan Heyeti Temsiliyenin ve milletimizin kararlılığıyla 23 Nisan 1920 günü, milletimizin egemenliğinin biricik tezahür ortamı olan Büyük Bu ilk Meclis, bir millî mücadele Meclisi ve milletin makus talihini yenebilmek için, hem tek hem de son şansıydı.
Dünyanın müthiş bir değişim atmosferine girdiği, fizikî coğrafyaların silah zoruyla altüst edilip, yeniden biçimlendirilmek istendiği, siyasî ve iktisadî açıdan güçlü ülkelerin, güçsüz ülkeler üzerinde sömürgeci siyasetlerinin zirveye çıktığı 1920'lerde, İlk Meclisten 76 yıl sonra bugün, yine, dünya hızlı bir değişim yaşamakta, yine dünya dengeleri, evrensel değer ve kavramlar yeniden ele alınmakta, biçimlenmekte, tanımlanmaktadır. Türkiye de, bu gelişmenin, bu değişmenin uzağında değildir. Milletimiz, bu Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 Aralık 1995 seçimlerinde ortaya çıkan parlamento aritmetiği, kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı olan sistemimizde, Meclis inisiyatifini daha da öne çıkarmış, daha da önemli bir konuma getirmiştir. Bu konumun, si Ben inanıyorum ki, milletimizin, Meclisine ve temsilcilerine duyduğu güven ve emniyet hisleri, hem bu çatı altında var oluşumuzun gerekçesi, hem de karşılaştığımız sorunları çözmede yegâne dayanağımızdır; öyleyse, bu güven ve emniyet hislerinin rencide ed Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Büyük Atatürk'ün, hem Türk, hem dünya çocuklarına armağan ettiği bu günde, bütün dünya üzerindeki kavgaların, savaşların, düşmanlıkların, husumetlerin sona ermesi de en büyük dileğimizdir. Anlamsız savaşların, teröri Dinî, siyasî, etnik, coğrafî her türlü bağnazlıkların, baskıların karşısında olmak ve bu sebeplerden kaynaklanan farklılıklara, ayrılıklara bir kültürel zenginlik, evrensel değerler olarak yaklaşmak da, hoşgörü ikliminin doğmasına vesile olacaktır. Zaten, Meclisimizin, demokrasimizin ebediyete kadar yaşaması dileğiyle Yüce Meclise saygılarımı sunuyor; Büyük Atatürk'ü ve O'nun kahraman arkadaşlarını rahmetle anıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Söz sırası, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Bülent Ecevit'in.
Buyurun Sayın Ecevit. (DSP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
DEMOKRATİK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI BÜLENT ECEVİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuklar; son güneydoğu gezimde, Muş'un Yaygın Beldesinden geçerken, yol kenarında toplanmış yurttaşlarımızı selamlayıp, kısa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, bugün, 76 ncı Yıldönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, güneydoğudaki o küçük kız çocuğunun sözleriyle konuşmama başlamak istedim.
Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ulusal egemenlik gününü ve Millet Meclisinin kuruluş yıldönümlerini çocuklara bir bayram olarak armağan eden tek devlettir; ama, çocuklarımızdan birçoğu, özellikle Güneydoğu Anadolu'daki çocukla Bölücü terörle mücadele edilirken, binlerce köyümüz boşalmış veya boşaltılmıştır. O köylerin insanları, yıllardır, evlerinden, bahçelerinden, meralarından, tarlalarından koparılmış; tüm geçim olanaklarından yoksun kalmıştır. Boşalan köylerin, boşalmasa da Bölücü terörün yurtiçindeki kaynakları, böyle çözümlerle kurutulabileceği için, güvenlik de, daha az masrafla ve daha kolay sağlanabilirdi; ama, Demokratik Sol Partinin bu yöndeki önerileri, yıllardır kulak ardı ediliyor.
Sorun, yalnız okulsuz kalmış ve okuyamamış çocuklarla ilgili değil, bir de, okumuş çocukların ve gençlerin sorunu var. Onların büyük çoğunluğu da işsiz; çünkü, devlet de, özel sektör de, Güneydoğu ve Doğu Anadolu için "önce güvenlik sonra yatırım" saplant Güneydoğunun, doğunun gençleri, oralarda, seslerini pek yükseltemiyorlar, yükseltseler de, duyuramıyorlar; ama, yurdun başka bölgelerindeki büyük kentlere göç ettiklerinde, oralarda, yanardağlar gibi patlamalar oluyor. Böylece, yalnız, güneydoğuda veya do Mutki'de, benden telefonu alan gençlik çağının eşiğindeki bir çocuk da şöyle konuştu "köyümüz boşaldı, ailemiz darmadağın oldu, ne okuyabildik ne iş bulabildik; bari, spor alanımız kullanılır duruma getirilse de, öyle avutulsak" dedi. Mutki çıkışında, spo Ülkemizin çocuk sorunu, yalnız, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki okuyamayan veya iş bulamadığı için çalışamayan çocukların sorunu da değil; yoksulluk yaygınlaşıp ağırlaştıkça, ülkenin tümünde, çalışan çocukların sorunları da hızla ağırlaşıyor. 12-14 yaş küm Kısacası, çocuklarımızın büyük bir bölümü, doğal ve sağlıklı bir çocukluk yaşamından yoksun olarak, okumak ve oynamak yerine, çalışarak, toplumun yükünü zayıf omuzlarında taşıyarak büyümek zorunda kalıyor.
Bir bayram gününde, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, bu gerçekleri gündeme getirmek zorunda kaldığım için üzgünüm; ama, çocuk bayramının tadına varamayan çocukları düşünmek, onların sorunlarına da çözüm arayıp üretmek, kanımca, Büyük Millet Meclisinin ba Konuşmamı bitirmeden önce, geçen yıl, bugün, yine, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden değinmiş olduğum bir başka sorunu da, bir kez daha hatırlatmak zorunluluğunu duyuyorum; o da, Bulgaristan göçmeni ailelerin sorunu. Bulgaristanlı Türklerden birçoğu, komün Bu soruna, bir an önce, insanca bir çözüm bulunması gerekir. Tüm çocuklarımızın bayram mutluluğunu, aileleriyle birlikte yüreklerinde duyabilecekleri bir hakça düzene kısa sürede kavuşabilmek umuduyla, aziz yurttaşlarımızın ve sevgili çocuklarımızın, Ulus Yüce Meclise saygılar sunarken, konuşmamı, Muş'un Yaygın Beldesindeki o küçücük kızın dileğiyle bitiriyorum: "İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın ve bütün çocuklar okuyabilsin." (DSP sıralarından ayakta alkışlar, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit.
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Deniz Baykal'da; buyurun Sayın Baykal. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 23 Nisanın ve geleceğimizin gerçek sahibi sevgili çocuklarımız, saygıdeğer konuklarımız, sevgili yurttaşlarım; hepinizi, şahsım ve Bütün halkımızın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.
Ülkemizin, barış, mutluluk, refah ve bağımsızlık içinde daha nice bayramlar geçirmesini diliyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal'i ve Birinci Meclisten başlayarak bugüne kadar, bu kutsal çatı altında görev yapmış tüm millet temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
Bugün, 76 ncı Kuruluş Yıldönümünde, üyeleri olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinin, dünyadaki benzerlerinin hiçbirisinde bulunmayan bir temel özelliğine bir kez daha dikkati çekmek istiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir askerî zaferin eseri değildir; tam tersine, askerî zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eseridir. (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisinden önce, ne bir devlet ne bir cumhuriyet ne de bir ordu vardır. 23 Nisanın, artık, alışılan, sıradanlaşan biçimsel kutlamalarının, tören konuşmalarının arasında, yeterince ortaya çıkmayan, kaybolup giden bir şeyleri var. Hiç kuşkusuz, 23 Nisan 1920'de gerçekleşen olay, tarihin yeniden yazılışıdır. 600 yıllık hukuk, si 23 Nisan 1920, bir yenilgi ve çöküntü ortamında, İstanbul'daki gibi bir Meclisin, Ankara'da da açıldığı tarih değildir; siyasal egemenlik anlayışının köklü bir biçimde değiştirildiği bir tarihtir. Daha sonraki bütün siyasal oluşumların temelinde, "egemenl O nedenle, Kurtuluş Savaşımızı, yalnızca işgal kuvvetlerine karşı bir bağımsızlık mücadelesi, Mustafa Kemal'i de bu mücadelenin başarılı bir askerî komutanı olarak algılamak, yaşanan büyük dönüşümün siyasal ve felsefî temellerini gözden kaçırmak demektir. 23 Nisanda, egemenlik, gökten yere inmiş, hanedandan millete geçmiştir; egemenliğin kaynağı ilahî olmaktan çıkmış, insanî olmuştur; teokratik otorite dönemi kapanmış, demokratik otoritenin önü açılmıştır.
23 Nisan, dine dayalı egemenlik anlayışını da, ırka, kana, kafatasına dayalı egemenlik anlayışını da reddeder. (CHP sıralarından alkışlar) O nedenledir ki, son 76 yılın çalkantıları içerisinde, rejimler, sistemler, devletler altüst olurken, millî egemenli 23 Nisan, geçmişe özlemin değil, geleceğe yönelişin adıdır; onun içindir ki, Mustafa Kemal, bir büyük devrimcidir.
23 Nisan olmasaydı, Sakarya Meydan Savaşının, tarihimizdeki askerî zaferlerin herhangi birisinden hiç farkı olmazdı.
23 Nisan, millî mücadeleyi, hilafetin, saltanatın, kurulu düzenin korunmasına yönelik olmaktan çıkarmış, yeni bir rejim arayışının, düzen değişikliğinin temeli haline getirmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)
23 Nisan atılımı gerçekleştirilirken, yenilmiş bir ordu, işgal altında bir ülke, bitmiş tükenmiş bir toplum, iflas etmiş bir ekonomi vardı. Belki de en etkileyici olanı, bu muhteşem başlangıcın alçak gönüllü dekoru, gösterişsiz kahramanlarıdır. Harap bir Bugün, biz, 23 Nisan 1920'ye, ne yazık ki, yalnızca, geçmişe saygı anlayışıyla bakma durumunda değiliz. Bugün, ülkemizin içerisinde bulunduğu durum ve bizi kuşatan sorunlar karşısında, 23 Nisan 1920'nin olağanüstü başarısından bir ışık, bir umut, bir ders Bugün, Türkiye'nin, ekonomik sorunlarını çözebilmek için de, sürekli değişen uluslararası sistemdeki hakkımız olan yeri alabilmek için de, her şeyden önce, ulusal onur duygusunu geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Onlar, onca yokluk, yoksulluk içerisinde baş 23 Nisan, bir umudun adıdır; çocuk da bu umudun köprüsüdür. Çocuk, gelecektir; çocuk, umuttur; çocuk, değişimdir, çocuk yenileşmedir; onun için, 23 Nisanı, Çocuk ve Egemenlik Bayramı olarak kutluyoruz. Zaten, her çocuk, her zaman bir bayramdır; ama, 23 Ni 23 Nisan'ı, sadece, geçmişe saygı anlayışıyla değil, geleceğe dönük bir umut olarak da selamlıyorum. Bu güzel günü, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Yüce Meclisi, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar; DYP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykal.
Söz sırası, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Vekili Sayın Recep Kırış'ın.
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VEKİLİ RECEP KIRIŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, saygıdeğer konuklar, muhterem arkadaşlar; sözlerime başlarken, hepinizi, Büyük Birlik Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Kuruluş Yıldönümü, Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Bu vesileyle, bu Yüce Meclisin açılışını temin eden ve bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan millî mücadelenin mümtaz önderl Değerli arkadaşlar, muhterem konuklar; ben, burada, Büyük Birlik Partisi adına bir protokol konuşmasını yerine getirmekten öte, gerçekten, Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız şu günde, bu kavramın, özellikle millî egemenlik kavramının hay Değerli arkadaşlar, evvela şunu ifade etmek istiyorum ki, bu Yüce Meclisin kurulmuş olduğu günlerde Sevr'i başımıza bela etmek isteyenler, şu an, bu niyetlerinden asla vazgeçmediklerini göstermektedirler. Şu an, yine, maalesef, Türk-Kürt diyerek, Alevî-Sü Diğer taraftan, millî egemenlikle ilgili olarak burada, altını çizerek şunları ifade etmek istiyorum : Millî egemenlik deyince, ülke toprakları üzerinde milletin iradesinin gerçekten hâkim olması ve gerçek anlamda bağımsız bir yapının, bağımsız bir devlet Diğer taraftan, Çekiç Güç gibi bir heyulanın, hâlâ, şu memlekette görevine devam ediyor olmasını, bağımsızlık anlayışımızla bağdaştıramadığımızı da belirtmek istiyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Diğer taraftan, gümrük birliğine girme kararı alan Türkiye'nin, Batı'da bütün devletler, bu gibi kararları referandum yoluyla halka sunarlarken, böyle bir girişimi, Türkiye'de, siyasî iktidarların henüz gerçekleştirememiş olmasını da, gerçekten, millî ira Değerli arkadaşlar, millî egemenliğin ortaya koyduğu önemli bir şey de, demokrasidir. Çünkü, millî egemenlik, gerçekten "egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" cümlesiyle veciz bir şekilde ifade edilmişse, o zaman, burada bir demokrat anlayış söz konusu Diğer taraftan, demokrasinin esası, sandıktan çıkan sonuçlara saygıdır; ama, maalesef, hâlâ, Türkiye'de, eğer, sandıktan çıkan sonuçlar bizim istediğimiz doğrultudaysa ona saygı; ama, bizim istediğimiz doğrultuda değilse, ona yeterince saygı gösterilmeye Diğer taraftan, demokrasinin vazgeçilmez sonuçlarından birisi de, ülkedeki yönetimin, ancak, seçimler yoluyla değişmesi hadisesidir. Eğer, gerçekten, biz, demokrasiye yürekten inanıyorsak, ülke yönetiminin ancak seçimler yoluyla ve sandıktan çıkan neticel Ama, maalesef, 1960'da, 1971'de ve 1980'de Türkiye'de yönetime müdahaleler olmuş ve bunlar karşısında, öyle sanıyorum ki, demokrat ve sivil güçler, Türkiye'de bu konuda görevlerini yeterince yerine getirememişlerdir.Bir daha bu türlü müdahalelerin olmamas Değerli arkadaşlar, millî egemenlik ilkesinin bir başka sonucu da, millete gerçekten saygı göstermek, milletin kültürüne, değerlerine, tarihine gerçekten bağlı olmak, en azından, demin söylediğim gibi, onun karşısında saygılı olmaktır. Ama, maalesef, hâl Değerli arkadaşlar, ayrıca, millî egemenlik ilkesinin tabiî sonucu olarak, eğer, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, o zaman, şu Aziz Meclisin, gerçekten aziz ve müstesna konumunun, bütün devlet yapısı ve çatısı içerisinde kabul edilmesi ve bu Yüce Me Ama, maalesef, bu Yüce Meclis, yasama ve denetim göreviyle yükümlü olmasına rağmen, şu an yasama görevini ne kadar yerine getirebiliyor; bunu, hep birlikte takdirlerinize arz etmek istiyorum. Çünkü, bu Yüce Meclis, kanunları birçok prosedürden sonra yapma Diğer taraftan, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim görevini ne kadar yerine getirebilmektedir; bunu da bir soru olarak önünüze koyuyorum. Bir örnek olarak, Türkiye'nin son günlerde yaptığı ifade edilen, İsrail ile Türkiye arasındaki Savunma ve Ask Değerli arkadaşlar, bir parlamenter olarak, bir partinin genel başkan yardımcısı olarak, Meclis Dokümantasyon Merkezi aracılığıyla, bu anlaşmanın metnini rica ettim, istedim; ama, maalesef, verilen cevap "bu metni, ne yazık ki, sizlere veremiyoruz" şeklin Değerli arkadaşlar, bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum ki, İsrail'in son günlerde girişmiş olduğu askerî harekât, insanlığa karşı girişilmiş bir saldırıdır ve orada vefat eden sivilleri, çocukları bugün de yâd ediyor, İsrail'in saldırganlığını kın Değerli arkadaşlar, ayrıca, yine, şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum ki, son günlerde, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının yayımlamış olduğu bir genelge vesilesiyle tartışma konusu yapılmıştır. Halbuki, Türk Silahlı Kuvvetleri, b Değerli arkadaşlar, cumhuriyetin 76... Tabiî, biraz önce Sayın Başkanımız da ifade ettiler; gerçekten, cumhuriyetin kuruluşu, bir bakıma Meclisin açılışına dayanmaktadır; o bakımdan, bu Yüce Meclisin açılışının 76 ncı Yıldönümünde, elbette, katetmiş olduğ Değerli arkadaşlar, bir ülkeden bahsediyorum... Bu ülkede, şu anda, fert başına düşen gelir 24 439 dolar; yani, yaklaşık bizim on katımız; ihracat 118,8 milyar dolar; enflasyon -1995 rakamlarını söylüyorum- yüzde 1,7; içborç sıfır, dışborç sıfır; döviz re Değerli arkadaşlar, bu ülke, kökü bizim gibi asırlara dayanan bir büyük ülke değil. Nüfusu, bizim yirmibirde birimiz; yani, toplam 3 milyon. Toprakları, 646,1 kilometrekare; yani, bizim binde birimiz bile değil ve bu ülkenin, devlet olarak bağımsızlığına Değerli arkardaşlar, Türkiye olarak, Meclisin açılışının 76 ncı yılında şu kadar şeyler başardık derken, millete başarılarımızdan söz ederken, herhalde, kendimizi birileriyle mukayese ederek bunları ifade etmekte yarar var.
Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yüce devleti, bir büyük devleti, ekonomik, teknolojik ve stratejik konumu itibariyle asla mukayese edilemeyecek kadar çok avantajlara sahip bir büyük devleti, Singapur'la mukayese ettiğim için, doğrusu hicap duyuy Herhalde, 23 Nisanlar vesilesiyle -biz de bu güzel bayramı kutlarken- çocuklarımızı sadece Sayın Başbakanımızın, Sayın Meclis Başkanımızın veya illerdeki valilerin makamlarına getirtip oturtmak yerine -bu, elbette ki güzel bir şey- herhalde, onların bilgi BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırış.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 76 ncı Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.
Gündemdeki konuları görüşmek için, 24 Nisan 1996 çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 15.25
III. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. - İstanbul Milletvekili HalitDumankaya'nın, Yalova Termal'de bulunan tarihî eserlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/195)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996
Saygılarımla.
HalitDumankaya
İstanbul
Bazı eski eserlerin yerlerinden başka yerlere nakledilmiş olduğu söylenmektedir.
Soru 1. Yalova Termal'de bulunan tarihî eserler nelerdir?
Soru 2. Termaldeki bu tarihî eserler Turban Elmadağ'daki tesislere nakledildiği söylenmektedir, doğru mudur? Doğru ise hangileri taşınmıştır, taşınma nedeni nedir?
T.C.
Kültür Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-128 19.4.1996
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığı'nın 15.2.1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 10.00.02-7/195-277/505 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Kanunlar ve Karalar Genel Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve B.02.0. KKG/106-256/1055 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın HalitDumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Agâh Oktay Güner
Kültür Bakanı
Cevap 1. İstanbul, Yalova İlçesi, Termal Su Şehrinde bulunan Termal Su Kaynağı, Valide Hamamı, Çınar Oteli, Köprü, Kurşunlu Hamam, Büyük Lokanta binası, Büyük Otel, Exedra, Yaver Köşkü, Atatürk Köşkü 14.5.1983 gün ve 14971 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler 25.2.1984 gün ve 156 sayılı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları yüksek Kurulu kararıyla; yıkılmaya başlandığı öğrenilen TermalOteli III. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş, aynı kararla;
- Atatürk'e ait mekânların aynen muhafazası,
- Binanın yıkılarak yeniden yapılması halinde binanın dış görünümündeki üslup özelliklerinin mimari projede korunması,
- Müellefiyle proje yapımı üzerinde işbirliği yapılması,
- Projenin uygulama öncesi İstanbul Bölge Kuruluna getirilmesi istenilmiştir.
- 12.7.1984 gün ve 313 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararı ile Büyük Otelin restorasyonuna ilişkin kıstaslar belirlenmiştir.
3.5.1985 gün ve 985 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararı ile Büyük Lokanta ve Kurşunlu Hamamının tescilinin devamına karar verilerek restorasyon projeleri onaylanmıştır.
24.3.1992 gün ve 2833 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile; Termal Su Şehri kompleksi içinde yeralan ve 2543 sayılı kararla yıkılıp yerine otopark yapıldığı belirtilen otelin Taş Otel olmadığının anlaşıldığı v 1.11.1994 gün ve 3573 sayılı kararla, Termal Tesisler içinde 397 parselde yer alan antik exedrada meydana gelen tahribatın önlenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün müdahalesi istenmiştir.
19.1.1996 gün ve 3995-1 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.5.1983 gün ve 14971 sayılı kararı ile tescil edilen 10 adet yapı ile anıt ağacın içinde ye Ayrıca; konuyla ilgili Bursa Müzesi Müdürlüğü'nce Yalova Termal Turban Tesislerinde yapılan incelemede;
1. İşletme girişinde, solda yer alan "Yedi Havuzlar"ın ayna kısmında 2-3 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek götürülmek istenen Ortaçağ dönemine ait beyaz mermerden rölyefin bulunduğu ve korumak amacıyla Çamlık Otel lobisine taşınarak d 2. İdarî Muhasebe binasının duvarının kuzeybatı köşesinde mermer kompozit sütun başlığının yer aldığı;
3. Tesis alanı içinde bulunan kilise kalıntısının bir bölümü üzerine inşa edilmiş ahşap sinema binasının batısındaki eserler ise aşağıdadır.
a) Yunanca yazıtlı profilli sunak,
b) Sütun kaidesi,
c) Yunanca yazıtlı profilli, üçgen alınlıklı stel,
d) Ortasında haç bulunan mimari parça,
e) Akanthüslü sütun başlığı,
f) Sütun başlığı,
g) Sütun kaidesi,
h) Mimari parça,
ı) Yunanca yazıtlı, profilli sunak
j) Üçgen alınlıklı stel parçası,
k) Sütun kaidesi,
l) Lento parçası.
4. Apsise inen merdivenin sağında sütun kaidesi, solunda sütun parçası ile kilisenin apsisinde 11 adet sütun parçası, 4 adet sütun başlığı ve 3 adet de sütun kaidesinin dağınık şekilde bulunduğu,
5. Tesisler içerisinde bulunan Millî Saraylara bağlı Atatürk Köşkü Müdürü ile yapılan görüşmeler sonucunda, bölge içerisinde herhangi bir tarihî eserin başka bir yere nakledilmediği,
6. Başbakanlık Turban Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce;
Termal Otelinden kalan ve Çamlık Otelin zemin katında bir odada bir takım eserlerin Genel Müdürlüklerince muhafaza edildiğinin bildirilmesi üzerine, Bursa Müze Müdürlüğü uzmanlarının 11.4.1996 tarihinde yerinde yaptığı inceleme sonucunda 9 adet tablo, 6 a Cevap 2. Ayrıca, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nce TurbanElmadağ Tesislerinin, sahibi Miraç Balıbey olan NATAŞ Firmasına satıldığı, fakat burada çalışan eski personelle yapılan görüşmelerde, şimdiye kadar herhangi bir eserin Turban Elmadağ Tesisl 2. - Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İline bağlı Sultanpınar ve Kürtçü Köylerinin yoluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in yazılı cevabı (7/278)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan Tansu Çillertarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 30.1.1996
Mehmet Salih Katırcıoğlu
Niğde
Soru :
1. Çiftlik İlçesine bağlı Sultanpınarı Köyü, Bor İlçesine bağlı Kürtçü Köyünün yolu bugüne kadar çevresindeki köy yolları asfaltlandığı halde niçin asfaltlanmamıştır?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.001-28/0499 16.4.1996
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/278-407/768 sayılı yazınız.
b) Devlet Bakanlığının (Sayın Ali Talip Özdemir) 9.4.1996 tarih ve B.02.0012/2.2.298 sayılı yazısı.
Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun Başbakanlığa vermiş olduğu soru önergesi konusu tetkik edilmiştir.
Niğde İlinin 1995 yılı sonu itibariyle 1519 km. yol ağı bulunmakta olup, bunun 356 km. si asfalt kaplama, 831 km. stabilize kaplama, 179 km. tesviyeli yol olduğu, 153 km. daha yapılacak yolu bulunmaktadır.
Asfalt yapılması istenen Çiftlik İlçesi Sultanpınarı Köy yolu ile Bor İlçesi Kürtçü Köy yolunun alt yapılarının hazır olmadığı, alt yapılarının hazırlanıp standart hale getirilmesinden sonra DPT'nin vermiş olduğu ödenekler doğrultusunda ileriki yıllarda a Bilgilerinize arz ederim.
İ. Yaşar Dedelek
Devlet Bakanı
3. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Tuzköy Havaalanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/332)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorular :
1. Nevşehir Tuzköy Havaalanı ihalesi hangi tarihte hangi firmaya ve ne miktar bedelle ihale edildi?
2. Nevşehir Tuzköy Havaalanı inşaatı için 1995 yılı içinde ne kadar harcama yapıldı ve bu harcamalar hangi kuruluş ve kurumlarca yapıldı?
3. Bu havaalanı için 1996 yılında ne kadar ödenek ayrıldı, ne kadar fiili olarak harcama yapıldı?
4. Tuzköy havaalanı Stol tipi havaalanı olup Nevşehir'e Konvensiyonel bir havaalanı da düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordimasyon
Kurulu Başkanlığı
APK : B.11.0.APK.010.00.00.A-6/510-11038 19.4.1996
Konu : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın
soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15.3.1996 gtn ve A.01.0.GNS.0.10.00.00.02-7/332-546-1188 sayılı yazınız.
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri 7/332-546 sayılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
ÖmerBarutçu
Ulaştırma Bakanı
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın 7/332-546 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı
Soru 1. Nevşehir Tuzköy Havaalanı ihalesi hangi tarihte hangi firmaya ve ne miktar bedelle ihale edildi?
Cevap 1. Nevşehir Hava Meydanı Terminal Binası ve Müteferrik İşler inşaatı işi 18 Aralık 1995 tarihinde yapılan ihale ile 475 Milyar TL. ye Niğbaş Niğde Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye ihale edilmiştir.
Soru 2. Nevşehir Tuzköy Havaalanı inşaatı için 1995 yılı içinde ne kadar harcama yapıldı ve bu harcamalar hangi kuruluş ve kurumlarca yapıldı?
Cevap 2. DHMİ'ce yapılan ihale kapsamında yer alan işler için, 1995 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
Soru 3. Bu havaalanı için 1996 yılında ne kadar ödenek ayrıldı, ne kadar fiili olarak harcama yapıldı?
Cevap 3. 1996 yılı için 250 Milyar TL. ödenek ayrılmış olup, bu güne kadar herhangi bir harcama yapılmamıştır.
Soru 4. Tuzköy havaalanı Stol tipi havaalanı olup Nevşehir'e Konvensiyonel bir havaalanı da düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır?
Cevap 4. Tuzköy Hava Alanı, Stol Tipi bir Hava Alanı olmayıp, büyük gövdeli uçakların da iniş-kalkışına imkân verebilecek şekilde inşaası sürdürülmektedir. Bu kapsamda pistin 2600 m'ye uzatım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede Nevşehir'e ikinci bi 4. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkatir Aksu'nun, İstanbul Bankasının ZiraatBankasına devrine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/345)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çillertarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımla.
Abdülkadir Aksu
Diyarbakır
Soru :
Bilindiği gibi İstanbul Bankası alınan bir karar gereğince ZiraatBankasına devredilmiştir. Bu çerçevede;
1. ZiraatBankası, İstanbul Bankası Sermayedarları ile arasındaki Sermaye tezyidinin ödenmemiş apelleri konusundaki davadan vazgeçmeyi düşünmekte midir?
2. Söz konusu davadan vazgeçilmesi halinde İstanbul Bankasına ait tüm borçların hazine tarafından karşılanacağı doğru mudur?
3. Bu durumda İstanbul Bankası eski sahip ve yöneticileri ibra edilmiş sayılacaklar mıdır? tüm sorunlar ZiraatBankası tarafından üstlenilecek midir?
4. İstanbul Bankası eski Genel Müdürlerinden Özer Uçuran Çiller'in İstanbul Bankası ile ilgili herhangi bir dava dosyası Yargıtay'da mevcut mudur?
5. Henüz karar verilmemiş bulunan bu dosya ne zamandan beri Yargıtay'da beklemektedir? Karar verilmediği takdirde söz konusu dosyanın zaman aşımına uğrayacağı doğru mudur?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.002/356 22.4.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Diyarbakır Milletvekiil Sayın Abdulkadir Aksu'nun 7/345 sayılı soru önergesi.
Diyarbakır Milletvekili Sayın Abdulkadir Aksu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Rüşdü Saracoğlu
Devlet Bakanı
T.C.
ZiraatBankası
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.TZB.0.40
Konu : Diyarbakır Milletvekili Sayın
Abdulkadir Aksu'nun soru önergesi hk.
T.C.
Devlet Bakanlığına
(Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu)
İlgi : 10.4.1996 tarih ve B.02.0.002/265 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde yer alanDiyarbakır Milletvekili Sayın Abdulkadir Aksu'nun soru önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgiler aşağıda sunulmuştur.
1. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1988/595 E. sayılı dosyası üzerinden ikame edilen dava, İstanbul Bankası pay sahipleri ve yöneticileri aleyhine, taahhüt edilen apel borçlarının ödenmeyen kısmının tahsili için toplam 27 borçlu hakkında açılmış b Söz konusu davanın Yargıtay bozma ilamına göre mahkemece yeniden incelenmesi ve yeniden yargılama yapılması gerektiği safhada, davalılar borçlarını tüm fer'ileri ile birlikte Bankamıza ödemişlerdir.
Davanın hangi safhasında olursa olsun davalıların davacının talebini kabul ederek borçlarını ödemek istemeleri halinde davacının alacağını tahsilden imtina edebilmesi hukuken mümkün değildir.
Dava konusu alacağın talebimiz uyarınca, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun 2/3, maddesi gereğince istenebilecek en yüksek faiz oranı üzerinden faizi, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve sair harçları ile davalılardan haricen t Davanın bu suretle konusuz kalması halinde artık yargılama yapılmasına ve hüküm verilmesine gerek kalmadığından, davanın konusuz kaldığını tespit eden mahkemenin "dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine mahal olmadığı" yolunda karar verme 2. Söz konusu davadan vazgeçilmesi halinde İstanbul Bankasına ait tüm borçların hazine tarafından karşılanması kesinlikle söz konusu değildir.
Zira, mezkûr dava münhasıran taahhüt edilen apel borçlarının ödenmeyen kısmının tahsili için açılmış bir alacak davasıdır. Bu nedenle davanın İstanbul Bankası T.A.Ş.'nin Bankamızca tasfiyesine dair hiçbir işleme doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi bulunm Esasen 83/7242 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca tasfiye işlemleri halen yürütülmektedir. Bu aşamada bankanın üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarından toplam 1154 kredi borçlusundan bugüne kadar toplam 59 810 265 089 TL. tahsil edilmiş olup, 595 borç 3. Bu davaya konu Bankamız alacağının tamamen tahsili ile, taahhüt edilen apel borçlarının eksik kısmı talebimiz vechile ödenmiştir. Mezkûr davadan bu sonucun dışında başka bir sonuç çıkarılması yukarıda da izah edildiği üzere, mümkün bulunmamaktadır.
4. İstanbul Bankası eski GenelMüdürlerinden Özer Çiller'in İstanbul Bankası ile ilgili Bankamızca takip edilen ve Yargıtay incelemesinde bulunan herhangi bir davası mevcut değildir.
5. Davaya konu Bankamız alacağının tamamen tahsili suretiyle neticelenen davanın zamanaşımına uğraması da bahse konu olmayacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası
Metin Tunçsu Salih Ş. Doruk
Yönetim Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Vekili
5. - Elazığ Milletvekili AhmetCemilTunç'un, D.H.M.İ.'nin bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı ÖmerBarutçu'nun yazılı cevabı (7/354)
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın SayınBaşbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
1. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
2. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
3. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
4. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
5. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
APK : B.11.0.APK.010.00.00.A-6/509-11037 19.4.1996
Konu : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un
Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.00.02-7/354-615/1379 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri 7/354-615 sayılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un 7/354-615 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı
Soru 1. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
Cevap 1. DHMİ bir Kamu İktisadi Kuruluşu olup, hizmetleri itibariyle TEKEL niteliği taşıması sebebiyle ticarî nitelikte reklam gideri bulunmamaktadır.
Soru 2. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
Cevap 2. Temsil ve ağırlama giderleri olarak;
1994 yılında 1 115 072 848 TL.
1995 yılında 3 301 786 627 TL. harcama yapılmıştır.
Soru 3. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
Cevap 3. 1994-1995 yılları itibariyle demirbaş alımı;
1994 yılında 1 055 886 293 TL.
1995 yılında 2 484 136 284 TL. dir.
Soru 4. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
Cevap 4. 1994-1995 yılları arasında Tasarruf Tedbirleri nedeniyle binek aracı satın alınmamıştır.
Soru 5. Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
Cevap 5. DHMİ Yönetim Kurulu Üyelerine; 1994 yılı itibariyle 543 585 000 TL. 1995 yılı itibariyle de 630 000 000 TL. olmak üzere toplam 1 173 585 000 TL. ücret ödenmiş bulunmaktadır.
Ayrıca sözkonusu personele 1994 yılı itibariyle 162 081 538 TL., 1995 yılı itibariyle de 321 037 477 TL. harcırah ödenmiştir.
DHMİ'nin faaliyetlerini denetlemekle görevli Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyelerinin ücretleri Başbakanlıkça ödenmektedir.
6. - Elazığ Milletvekili AhmetCemil Tunç'un, T.Z.D.K. ve bağlı kuruluşlarının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/367)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
1. Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve bağlı kuruluşlarında 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
2. Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve bağlı kuruluşlarında 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
3. Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve bağlı kuruluşlarında 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
4. Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve bağlı kuruluşlarında 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
5. Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve bağlı kuruluşlarında 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Sayı : ÖKM-2/131 22.4.1996
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : a) 15.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/367-628/1392 sayılı yazınız.
b) Başbakanlık Kan. Kar. Gn.Md.nün 29.3.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-279-16/1150 sayılı yazısı.
c) Devlet Bakanlığı (Sayın A.Talip Özdemir) 9.4.1996 tarih ve B.02.0.012/2.02.335 sayılı yazısı.
Elazığ Milletvekili Sayın AhmetCemil Tunç tarafından Başkanlığınıza sunulan ve Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması istenen Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
İsmetAttila
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü ile İlgili
Soru Önergesi Bilgileri
1994 1995
1. Reklam giderleri - -
2. Temsil ve ağırlama giderleri (384 Şb. Müdürlüğü,
25 Bölge Müdürlüğü, 7 İşletme Müdürlüğü,
1 Müessese Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe ait,
ticarî münasebetler dolayısıyla yapılan) 1 108 175 088 1 464 071 786
3. Demirbaş eşya alımı - -
4. Binek aracı alımı - -
5. a) Yönetim ve DenetimKurulu üyelerine
ödenen ücret 313 849 061 762 353 370
b) Harcırah 6 650 000 -

7. - Elazığ Milletvekili Ahmet CemilTunç'un, T.C. Ziraat Bankasının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/377)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
2.Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
3. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
4. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?

T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.002/358 22.4.1996
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/377-638-1402 sayılı yazısı.
Elazığ Milletvekili SayınAhmet CemilTunç'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Rüşdü Saracoglu
Devlet Bakanı
7/377 Numaralı Yazılı Soru Önergesi İle İlgili Cevaplar
1. T.C. ZiraatBankası gazete, dergi ve televizyon yoluyla yapılan reklamlar ile Bankanın tanıtımına yönelik kültür ve sanat etkinlikleri için 1994 yılında 45 277 306 000 lira, 1995 yılında ise 340 258 084 000 lira harcama yapmıştır.
2. Tarımın finansmanını tek başına sağlayan T.C. Ziraat Bankası, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm özel ve kamu bankaları ile rekabet içerisinde bulunmaktadır. Bankacılık sektöründe yeni mudi ve müşteri kazanılmasında ve mevcut mudi ve müşteriler ile olan 3. Bankaca 1994 yılında 593 379 000 000 liralık, 1995 yılında ise 650 048 000 000 liralık demirbaş eşya alınmıştır. Alınan demirbaş eşyanın içerisinde otomasyon makinalarının payı 1994 yılında % 68, 1995 yılında ise % 73'dür.
4. 1994 ve 1995 yıllarında binek aracı satın alınmamıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine toplam olarak 1994 yılında 819 575 000 lira ücret, 39 933 350 lira harcırah, 1995 yılında ise 885 762 000 lira ücret ve 186 507 124 lira harcırah ödenmiştir. Bankada denetim kurulu üyesi bulunmadığı için herhangi bir ödeme yapı 8. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/392)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
1. Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düzenleme Kuruluna 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
2. Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düzenleme Kurulunda 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
3. Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düzenleme Kurulunda 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
4. Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düzenleme Kurulunda 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
5. Olimpiyat Oyunları Haz. ve Düzenleme Kurulunda 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
T.C.
DevletBakanlığı
Sayı : B.02.0.014/00727 22.4.1996
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) Devlet Bakanlığının (Sayın Ali Talip Özdemir) 9.4.1996 gün ve B.02.0.012/2.02.282 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 29.3.1996 gün ve B.02.0.KKG/106-279-41/1175 sayılı yazısı.
c) Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığının 15.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/392-653/1417 sayılı yazısı.
İlgi (a) yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç tarafından verilen bakanlığım ile ilgili yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda arzedilmiştir.
Soru 1. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunda (HDK) 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
Cevap 1. Gerek 1994, gerekse 1995 yılları içerisinde HDK tarafından herhangi bir reklam gideri yapılmamıştır.
Uluslararası olimpiyat komitesi (IOC) kuralları uyarınca Yaz Olimpiyat oyunlarına adaylık dönemini, kış olimpiyat oyunlarına adaylık dönemi takip etmektedir. İstanbul'un da aday olduğu 2000 yılı yaz olimpiyat oyunlarına evsahipliği yapacak kentin 23 Eylül Soru 2. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
Cevap 2. HDK'ca 1994 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında yapılan IOC, uluslararası spor federasyonları ve Millî Olimpiyat Komiteleri toplantılarına katılmak, davet etmek suretiyle toplam 4 505 346 621 TL. 1995 yılı içerisinde ise yine aynı amaçla topla Bu rakamlara aşağıda 5. cevabımızda yer alan harcırah tutarları dahildir.
Soru 3. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
Cevap 3. HDK tarafından 1994 yılı içerisinde 2 adet klasör dolabı ile 1 adet transformatör için toplam 7 679 000 TL. tutarında demirbaş alınmıştır.
1995 yılında ise; Ataköy'de inşaatı ikmal edilerek içerisine taşınılan Olimpiyatevi teftişinde kullanılmak üzere 20 109 250 000 TL. tutarında mobilya, dolap vb. bina ve bağlı Konferans Salonu'nda kullanılmak üzere 9 893 863 294 TL. tutarında teknik ve ele Soru 4. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
Cevap 4. HDK tarafından bugüne kadar herhangi bir taşıt satın alınmamış ve dolayısıyla bu doğrultuda bir ödeme de yapılmamıştır.
Ancak olimpiyat sponsoru olan Türkiye Vakıflar Bankası ile HDK arasında 18.2.1994 tarihinde akdedilen bir protokol ile mülkiyeti, sigorta ve vergileri anılan bankaya ait olan 2 adet (Renault Manager) binek otomobili HDK hizmetine tahsis edilmiş olup, bu a Soru 5. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
Cevap 5. 3796 sayılı yasada aksine bir hüküm olmamakla birlikte, HDK kurulduğu tarihten bu yana hazırlık ve düzenleme kurulu, yürütme kurulu ve hazırlık komitesi üyeleri için gönüllü çalışma prensibini benimsemiş ve kurumda görev yapan üyelere hiç bir maa HDK'nun 26.6.1992 tarih ve 5-6/9 sayılı kararıyla üyelerin yurtiçindeki görevle ilgili seyahatlerinde harcırah tahakkuk ettirilmemekte, sadece yol masrafları ile iaşe ve ibadeleri kurumca karşılanmaktadır.
Yurtdışı görevlerde üyelerin yol masrafları ile iaşe ve ibadeleri sağlanmakta ve günlük 125 ABD $ harcırah tahakkuk ettirilmektedir.
Bu amaçla yapılan saflar tutarı 1994 yılı içerisinde 26 görevliye 12 yurtdışı görev için toplam 23 750 $, 1995 yılı içerisinde ise 18 görevliye 9 yurtdışı görevi için toplam 15 500 $ harcırah ödenmiştir.
HDK, Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulu (BYDK) denetimine tabi olup, TBMM KİT Komisyonunca ibra edilmektedir. Denetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret yahut harcırah tahakkuk ettirilmemektedir. Ancak, 72 sayılı KHK ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kar Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Ersin Taranoğlu
Devlet Bakanı
9. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık fiyatlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/430)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sanayi ve TicaretBakanlığından sorulmasını arz ederim.
Hüseyin Olgun Akın
Ordu
1. Fiskobirlik elindeki fındığı ihraç etmesi için bakanlığınızdan onay talep ettiği doğru mudur?
2. Şu an çıkış trendinde fındığın gerçek fiatının 300-350 Dolar olduğu halde F.K.B. tarafından eski fındık fiatına 220 Dolara satılmak istenmesi doğru mudur?
3. Bu durum doğru ise zaten büyük sıkıntı içersindeki Karadeniz müstahsiline ve Türk fındığına yapılan en büyük ihanet olmayacak mıdır?
4. Yine bu hal doğru ise yeni Hükümet kuruluncaya kadar FKB yöneticilerine mani olunacak mıdır?
5. Diğer mahsullerde olduğu gibi fındık fiatını belirlemek ve meselelerini takip edebilmek için biz Mecliste fındık masası kurulmasının faydalı olacağı inancındayız. Acaba Bakanlığınız düşünmekte midir?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.140.BHİ.01.67 22.4.1996
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 18.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/430-740/1717 sayılı yazınız.
Ordu Milletvekili Hüseyin Akın'ın, fındık fiyatlarına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ordu Milletvekili Hüseyin OlgunAkın'ın
Yazılı Sorularına Cevaplarımız
Cevap 1. Fiskobirlik 1995/96 iş yılında üreticilerden satın alınan 1995 ürünü fındık ile 1994/95 iş yılında satın alınıp birlik stoklarında mevcut 1994 ürünü fındığın serbest piyasa koşullarında oluşacak fiyatlardan iç dış piyasada satışına başlanılması z Fiskobirlik bu durumu, Yönetim Kurullarının 30.1.1996 günlü 1177/18 sayılı toplantısında alınan karar gereği Bakanlığımıza, Hazine Müsteşarlığı'na ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildirmiştir. Ayrıca, birlik Yönetim Kurulu'nun 9.2.1996 günlü 1178/19 sayılı Ancak, 1994 ve 1995 ürünü fındıklar, devlet destekleme kapsamında olmadığı için Bakanlığımızın herhangi bir onayı gerekmediğinden, birlik Yönetim Kurulu kararı ile iç ve dış piyasada satılmıştır.
Cevap 2, 3, 4. Fiskobirlik YönetimKurulu'nun 27.2.1996 günlü 1181/22 sayılı toplantısında alınan 18 nolu karar ile 220 $/Kental FOB fiyattan Mart-Nisan 1996 yüklemeli olarak iç ve dış piyasa satışlarına başlanılmasına birlikçe karar verilmiştir. Bu karar Bu fiyatlardan, iç piyasaya 1994 ürününden 160 ton ve 1995 yılı ürününden 1790 ton olmak üzere toplam 1950 ton iç fındık satışı yapılmış, kapasite yetersizliği nedeniyle 7260 ton talep ise birlikçe karşılanamamıştır.
Aynı tarihlerde Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı fındık sirkülerinde; fiyatların sıramalı için 220 $/Kental ve Standart 1-2 için 230 $/Kental C+F seviyelerine çıktığı ancak işlem olmadığı belirtilmektedir. FOB satış ile C+F Yine, Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği'nin, 15.3.1996 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat GenelMüdürlüğü'ne sunduğu raporda, "Fiskobirlik"in 1995 ürünü natürel iç fındıklar için iç ve dış piyasalara yönelik açıkladığı fiyatlar, açıklandığı ta Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 300-350 $/Kental seviyelerinde bir fiyat oluşumu gerçekleşmemiştir.
Cevap 5. Fındık fiyatları, destekleme alımı yapılan dönemlerde devletçe belirlenmektedir. Fiyatların belirlenmesinde (dünya fiyatları, enflasyon oranı, bir önceki yılın fiyatları, ürünlerin parite fiyatı gibi) çeşitli kriterlerden yararlanılmaktadır. Baka Destekleme alımı yapılmayan dönemlerde ise fındık fiyatları serbest piyasa koşullarına göre oluşmaktadır. Böyle dönemlerde Fiskobirlikçe alınacak olan fındıkların fiyatı da kendi yönetim kurullarınca belirlenmektedir.
Belirtilen konularda ayrıca bir masa oluşturulmasının bürokrasiyi artıracağı düşünülmektedir.
10. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, tasfiye edilen İstanbul Bankasının borç ve alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/436)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim. 7.3.1996
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorular :
1. Kapatılarak tasfiye görevi Ziraat Bankasına verilen İstanbul Bankasının gerek mudilerine ve gerekse teminat, kefalet vs. gibi şekillerindeki borçlarından dolayı Ziraat Bankası ve Hazinece ne miktar ödemede bulunulmuştur? Bu ödemelerin bugünkü parasal d 2. İstanbul Bankasının tasfiyesinden dolayı, başka hakiki ve hükmî şahıslardan, kurum ve kuruluşlardan ne miktar alacağı tahsil edilmiştir? Bu tahsilatların bugünkü parasal değeri ne kadardır?
3. İstanbul Bankasının tasfiyesinden dolayı veya tasfiyesi sırasında herhangi bir nedenle 3. kişiler (hakiki veya hükmî), kurum ve kuruluşlar aleyhine herhangi bir dava açıldı mı? Açılan bu davalara Hazine veya Ziraat Bankası müdahil oldu mu?
4. Açılan davaların akıbetleri hangi safhadadır?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.002/357 22.4.1996
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın 7/436-764 sayılı soru önergesi.
Nevşehir Milletvekili SayınMehmet Elkatmış'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Rüşdü Saracoglu
Devlet Bakanı
T.C.
ZiraatBankası
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.TZB.0.40
Konu : Nevşehir Milletvekili Sayın
Mehmet Elkatmış'ın soru önergesi hk.
T.C.
Devlet Bakanlığına
(Sayın Dr. Rüşdü Saracoglu)
İlgi : 10.4.1996 tarih ve B.02.0.002/265 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde yer alan Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın soru önergesine verilecek cevaba esas olacak bilgiler aşağıda sunulmuştur.
1. İstanbul Bankası T.A.Ş.'den 23.11.1983 tarihinde devralınan toplam 15 250 806 439TL. tutarındaki mevduat hesabına 547 181 795 TL. faiz verilmek suretiyle toplam 15 797 988 234 TL. tutarındaki mevduatı 1986 yılı sonuna kadar Bankamızca mudilere ödenmişt Yapılan ödemeler 83/7242 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 11. maddesi gereğince İstanbul Bankasının özel hesabına borç kaydedilmiştir.
İstanbul Bankasından devralınan 18 Milyar tutarındaki teminat ve kefalet mektuplarından nakte dönüştürülenlere 1995 yılı sonuna kadar 10 967 929 197 TL. Tasfiyelik Ticarî Alacaklar Hesabında izlenen kredilerin tahsili amacıyla 11 099 077 795 TL. nakten öd 2. İstanbul Bankasının tasfiyesinden dolayı, bankanın üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarından toplam 1154 kredi borçlusundan bugüne kadar toplam 59 810 265 089 TL. tahsil edilmiştir. 595 borçlu üzerindeki alacakların tahsili işlemleri de sürdürülmektedir 3-4. İstanbul Bankasının tasfiyesinden dolayı, banka ilgilileri hakkında Bankalar Kanunu'nun 69. maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığı'nca Şahsî İflas davası açılmıştır. Bahse konu dava anılan Müsteşarlıkça takip edilmektedir. Bankamızın bu davada müdahi Bilgilerinize arz ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası
Metin Tunçsu Salih Ş. Doruk
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Vekili
11. - TokatMilletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi miktarlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu'nun yazılı cevabı (7/444)
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın MesutYılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 11.3.1996
Dr.Ahmet Feyzi İnceöz
Tokat
1.11.1995 gün ve 95/7619 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile her türlü alkol ve alkollü içkiler ile her türlü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) : tütün ve tütün mamüllerinin ithali ve imalatçıları tarafından teslim Buna göre;
1. Bu kapsamda biriktirilen kesintiler gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde hangi alanlarda kullanılmıştır?
2. Bu kullanımda yukarıdaki bölümlere hangi tarihde, hangi amaçlarla ve harcamada ne usul uygulanmıştır?
3. Bu kullanımda keyfi uygulamalar yapılmış mıdır? Bu nedenle hiç soruşturma var mıdır?
4. Bu kullanımın denetimi hangi makam tarafından yapılmaktadır? Bu güne kadar hiç denetim yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuç ne olmuştur?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.014/007327/444-792 22.4.1996
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : DevletBakanlığının (Sayın Ali TalipÖzdemir) 9.4.1996 gün ve B.02.0.012/2-02-324 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz tarafından verilen Bakanlığım ile ilgili yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir.
1.11.1995 gün ve 95/7619 Sayılı BakanlarKurulu Kararı ile her türlü alkol ve alkollü içkiler ile her türlü alkolsüz içkiler(su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) : tütün ve tütün mamüllerinin ithali ve imalatçıları tarafından teslimin Soru 1. Bu kapsamda biriktirilen kesintiler gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde hangi alanlarda kullanılmıştır?
Cevap 1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1.11.1995 gün ve 95/7619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen 3418 sayılı Eğitim Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi ilk defa 1990 yılında, 3595 sayılı 1990 Malî Yılı Genel Bütç Kanununun 66/g maddesi ger Kanunun 39/(a) ve (b) maddeleri gereğince alınan bu paylar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarımızın cari harcamaları olan yurtiçi, yurtdışı faaliyet ve kampları ile spor malzemeleri alımlarında, Genel Müdürlük Taşra Teşkilatına ait olan İl Soru 2. Bu kullanımda yukarıdaki bölümlerde hangi tarihte, hangi amaçlarla ve harcamada ne usul uygulanmıştır?
Cevap 2. Yukarıda yıllar itibariyle miktarları belirtilen Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergileri, yıl içinde çeşitli tarihlerde tahsil edilerek, Maliye Bakanlığınca özel gelir ve ödenek kaydedilmiştir.
Ödenek kaydedilen ve 3558 sayılı Kanunun 39/a maddesine göre sağlanan gelirler; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Spor Federasyonlarının her türlü sportif faaliyetlerinde (Sporcuların harcırahı, malzeme alımları ile görev alan personel ücretleri), yatırı 1995 yılında 39/b'ye göre elde edilen gelir 224 112 686 000 TL. olup, bunun 157 708 268 000 TL.'sı yatırım programında yer alan spor tesislerinin Genel Müdürlükçe hazırlanan hakediş ödemelerinde kullanılmış, 66 404 420 000 TL.'sı 1996 yılına devretmiştir. Soru 3. Bu kullanımda keyfî uygulamalar yapılmış mıdır? Bu nedenle hiç soruşturma var mıdır?
Cevap 3. 3558 Sayılı Kanunun 39/a maddesine göre elde edilen Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri vergisi gelirleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesine özel gelir ve ödenek kaydedilmiş ve harcamalarında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tabi Ancak, geçmiş dönemlerdeki tesislerin ihaleleri ile ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulunun Teftiş Raporları mevcuttur. Ayrıca, tarafımdan da Başbakanlık Teftiş Kurulundan yeni bir inceleme yapılması istenmiştir.
Soru 4. Bu kullanımın denetimi hangi makam tarafından yapılmaktadır? Bu güne kadar hiç denetim yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuç ne olmuştur?
Cevap 4. Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğüne ayrılan bu paylardan yapılan harcamaların sarf evrakları T.B.M.M. adına Sayıştay Başkanlığı tarafından ele alınarak kontrol edilmekte, ayrıca Genel Müdürlük denetim elemanları da federasyon harcamaları ile Daire B Ayrıca, 39/b'den ödemesi yapılan tesis inşaatları yatırım programında yer almakta olup, ihaleleri Sayıştaş Vizesinden geçmekte ve yapılan harcamalar Hazineye de gönderilmektedir.
Başbakanlık Teftiş Kurulunun denetimi ile ilgili bilgiler 3 üncü sorunun cevabında verilmiştir.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Ersin Taranoğlu
Devlet Bakanı
12. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemelerinin ZiraatBankasınca da yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu'nun yazılı cevabı (7/474)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Rüştü Saracoglu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna emirlerinizi arz ederim.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Bartın
Bağ-Kur'dan aylık geliri alanlara Halk ve VakıflarBankası şubeleri kanalıyla ödeme yapılmaktadır. Ancak bazı yörelerde bu banka şubeleri olmadığından Emekliler uzak yerlere aylık almaya gitmektedirler. Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığından yazılı soruma T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.002/359 22.4.1996
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : TBMMBaşkanlığının 1.4.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/474-915-2280 sayılı yazısı.
Bartın Milletvekili Cafer Turan Yazıcıoğlu'nun ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Rüşdü Saracoglu
DevletBakanı
T.C.
ZiraatBankası
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.TZB.0.13.00.00-28 15.4.1996
Konu : Bağ-Kur
T.C.
Devlet Bakanlığına
(Sayın Dr. Rüşdü Saracoglu'na)
İlgi : 30.4.1996 tarih, B.02.0.002/142 sayılı yazınız.
Bankamızın 1252 şubesi, 72 Özel İşlem Merkezi, 60 bürosu ve yurt sathına dağılan geniş otomasyon ağıyla, Bankacılık sektöründe öncülük yaparak hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştığı malumlarınızdır.
Ana işlevlerimiz yanında Bankamız, ekli listede de sunulduğu üzere Merkez Bankası'nın muhabirlik hizmetleri, sosyal güvenlik kuruluşları adına maaş ödemeleri, 3417 Sayılı Yasa gereği tasarrufu teşvik ödeme ve tahsilatları, kamu kurum ve kuruluşlarında çal S.S. Kurumu emeklilerinin % 67'sini teşkil eden 1 574 804 emeklinin maaşları her ay; 1990 yılı başlarında T.İş Banrası'nca yapılan işlemlerinin de devredilmesiyle T.C. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan 1 013 980 emekli ile 2022 Sayılı Yasa gereği yaşl Bankamızın, personel, bina, araç ve gereç alımı yönünden T.C. Başbakanlık tasarruf tedbirleri kapsamında bulunması nedeniyle de yukarıda belirttiğimiz iş hacmi artışı karşısında giderek daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı izahtan varestedir.
Bu itibarla, şubelerimizin, sosyal güvenlik kurumları adına yaptığı yüklü maaş ödemeleri sırasında, yukarıda değinilen yoğun iş hacminin yarattığı şartlar nedeniyle, azda olsa şikâyet ve sızlamalar olabilmekte ve birçok defalar bu durumun basına yansıdığı SSK ödemeleri, emekli dul ve yetimlerin daha rahat para almalarını temin yönünden her ayın 15'inden 21 ve 23'üne alınmıştır. Emekli Sandığı ödemeleri ise ay başlarında yapılmaktadır. Bu ödeme günlerinin arasına bir de Bağ-Kur ödemelerinin eklenmesi, bir p Ayrıca, Vakıflar ve Halk Bankası'nın bulunmadığı yerlerde Sosyal Güvenlik Kuruluşları dahil Devlet ödemelerinin Bankamızca yapıldığı gözönüne alınacak olursa, bu şubelerimizin Bağ-Kur ödemelerini de yapması halinde iş yüklerinin daha da ağırlaşacağı ve be Bu zorluklara ek olarak, son yıllarda ödeme dönemlerinde, her iki kurumun hesaplarında zamanında tam karşılık tesis edilememekte ve maaş ödemeleri ilgili kurumların değil de Bankamızın sorumluluğundaymış gibi sorunlarla başbaşa bırakılmaktadır. Bağ-Kur'un Diğer taraftan, Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulu'nun Bankanın 1992 yılı hesap ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin raporunda "Aslî görevleri yanında Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylığı ve vergi iadesi ödemeleri, Tasarrufu Teşvik F Yukarıda arz ve izah olunan durum çerçevesinde; S.S. Kurumu emekli ödemelerinin % 67'i, T.C. Emekli Sandığı emeklileri ile 2022 Sayılı Yasa gereği yaşlılık aylığı alanlara yapılan ödemelerin ise % 100'ü Bankamız aracılığı ile yapıldığı sürece ve ekli list Bilgi ve takdirlerinize arz ederiz.
Ek :1 Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası
Mustafa Selçuk Salih Şevki Doruk
Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür Vekili

DİĞER ARACILIK İŞLEMLERİ
Hizmet Türü Yıllık İşlem (Kişi)
Emekli Sandığı ödemeleri 4 055 920
SSKÖdemeleri 18 897 648
Emekli Sandığından Borçlananlar 800 000
Yaşlı ve Güçzsüzler 3 477 484
Vergi İadesi Ödemeleri 8 996 000
Motorlu TaşıtlarVergi Tahsilatı 7 970 000
Öğrenci Kredileri 760 000
Tasarrufu Teşvik Ödeme ve Tah. 15 750 000
Vergi Tahsilatları 1 500 000
Tekel Ürünleri Satış Tahsilatı 600 000
Millî Piyango Bilet Satış ve İkr. Öd. 350 000
Karayolları Köprü Biletleri Satışı 3 400 000
Gelir Ortaklığı Senetleri Satışı 150 000
Oyak Personeline Ödeme 110 000
Tekel Satışlarından Dul ve Yetim Öd. 28 000
Hazine Adına Yapılan Destekleme Öd. 6 680 000
SSK Prim Tahsilatı 500 000
Ödenen Memur Maaşları 8 300 000
Doğalgaz Fatura Tahsilatı 704 000
TOPLAM 83 029 052
13. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E. Kurumuna personel alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/513)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.
Kemal Albayrak
Kırıkkale
Soru 1 : Kırıkkale MKE Kurumuna Şubat-Mart 1996 aylarında personel alımı yapılmış mıdır?
Soru 2 : Kuruma personel alındı ise, bunlar sınava tabiî tutulmuş mudur veya hangi kriterlere göre alınmıştır?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18.4.1996
Sayı : B.140.BHİ.01-61
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 5.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/513-1009/2572 sayılı yazınız.
Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E. Kurumuna personel alınıp alınmadığına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın yazılı sorularına cevaplarımız.
Cevap 1 : MKEK Kırıkkale Bölge Müdürlüğü ile bu ilde mevcut Bağlı Ortaklıklara Şubat ve Mart 1996 aylarında, İş ve İşçi Bulma Kurumunun çeşitli tarihlerdeki uyarı yazılarına istinaden 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereğince eski hükümlü ve özür Cevap 2 : Gerek Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük, gerekse Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük hükümleri çerçevesinde verilen yetkiye istinaden iş yapabilme kabiliyetleri, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Normal Lise mezunu olma kriterle 14. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya İline uçak seferleri yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun yazılı cevabı (7/525)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Veysel Candan
Konya
Sizlerin de bildiğiniz gibi Konya'mız; büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu, ilçeleri ile birlikte 97 adet küçük sanayi sitesi mevcut I. ve II. Organize Sanayi Bölgeleri ve kurulmakta
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.