TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

 

 

Karar No

750

 

Karar Tarihi :

10.12.2002

 

 MADDE 1. - 5.3.1973 tarihli ve 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 81 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika ile sınırlıdır.

Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yarısı kadardır.

MADDE 2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 87 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her madde için yedi önerge verilebilir. Her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, bu hak; ilgili siyasî parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilir.

MADDE 3. - Bu İçtüzük hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu İçtüzük hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.