Dönem: 22                                                                                                                  Yasama Yılı: 3

 

              T.B.M.M.  (S. Sayısı : 946)

 

Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/500)

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

 

Agah Kafkas

Faruk Çelik

Semiha Öyüş

 

Çorum

Bursa

Aydın

 

Şükrü Ayalan

Remziye Öztoprak

Cevdet Erdöl

 

Tokat

Ankara

Trabzon

 

Mahfuz Güler

Alim Tunç

Nezvat Doğan

 

Bingöl

Uşak

Kocaeli

 

 

Y. Selahattin Beyribey

 

 

 

Kars

 

 

GENEL GEREKÇE

Sendikal kuruluşların sosyal faaliyetleri arasında yer alan eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmaları ve bunları ilgili bakanlıklara devretmesi veya aynı amaçla aynî ve nakdî yardımda bulunabilmesi 2821 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye ilişkin 5332 sayılı Kanun 16.4.2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sendika ve Konfederasyonların, bu anlamda yapacakları yardımlar için genel kurullarını yeniden toplayarak bu konuda karar almaları, bu kuruluşların yasaya göre genel kurullarını en çok dört yılda bir yapmaları gerektiğinden söz konusu aynî ve nakdî yardımların kısa sürede gerçekleştirilemediği görülmüştür.

Yapılan değişiklikte, sendikal kuruluşların bu konudaki talepleri de dikkate alınmış, yeni işlemlere ve malî harcamalara muhatap olmamaları sağlanmıştır.

Hazırlanan teklif ile bu etkinlikler genel kurul kararı yerine yönetim kurulu kararına bırakılmıştır.

Ayrıca; işverenlerin işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin doğrudan Bakanlığa gönderilmesi yeterli görülerek bu konudaki bürokratik işlemler azaltılarak işverenlere kolaylık getirilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Yapılan değişiklikle sendikaların eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurarak bunları ilgili bakanlıklara devrine ilişkin düzenlemenin bir an önce uygulamaya geçirilmesini sağlamak amacıyla bu faaliyetlerin genel kurul kararı yerine yönetim kurulu kararına bırakılması amaçlanmıştır.

Madde 2.- İşverenlerin işe aldıkları veya işten çıkardıkları işçilerle ilgili olarak yaptıkları bildirimleri, sadece Bakanlığa göndermeleri öngörülerek, işlemlerde sadelik, basitlik ve kolaylık sağlanmıştır.

Madde 3.- Yürürlük maddesidir.

Madde 4.- Yürütme maddesidir.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve

Sosyal İşler Komisyonu

Esas No.: 2/500       15.6.2005

Karar No.: 26

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi,” Başkanlığınızca 7.6.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisiyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuz, Teklifi 14.6.2005 tarihli 23 üncü birleşiminde gündemine almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, BASK temsilcilerinin katılımlarıyla Teklifi inceleyip görüşmüştür.

Teklif ile sendikaların genel kurul kararıyla nakit mevcutlarının % 25’ini aşmamak kaydıyla ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmaları veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmaları, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmaları veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunabilmeleri için gerekli olan genel kurul kararı yönetim kurulu kararı olarak değiştirilmekte, işverenlerin işe aldığı veya iş sözleşmesi sona eren işçileri doğrudan Bakanlığa bildirmeleri öngörülmektedir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu;

Sendikalara ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri yapabilmeleri imkânının yeni getirildiğini ancak bunu genel kurul, kararıyla yapabilmelerinin işleyişte sıkıntılar yarattığı, sendikaların genel kurullarını toplamalarının malî külfet getirdiği, sendikaların yapacakları sosyal yardımların böylelikle zorlaştığı, bu husustaki kararın yönetim kuruluna bırakılmasında bazı endişeleri paylaştığını ancak, sendika ve konfederasyonların bilançolarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorunda olduklarını,

İşverenlerin işe giriş ve çıkış bildirimlerinin doğrudan Bakanlığa yapılması konusunda da yükün ve bürokrasinin azalacağını,

Belirtmiştir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Teklife, Teklifin 2 nci maddesi ile getirilen bildirim kolaylığına bağlı olarak bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemde 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesine muhalefet nedeniyle verilen ağır para cezalarının bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılmasını öngören bir önerge ile yeni madde olarak 3 üncü madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

Teklifin yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak, yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Cevdet Erdöl

Nevzat Doğan

Sabri Varan

 

Trabzon

Kocaeli

Gümüşhane

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Kılıç

Mehmet Kerim Yıldız

Ahmet Yaşar

 

Konya

Ağrı

Aksaray

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

Remziye Öztoprak

Osman Akman

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Şerif Birinç

Agah Kafkas

İrfan Rıza Yazıcıoğlu

 

Bursa

Çorum

Diyarbakır

 

Üye

Üye

Üye

 

Lokman Ayva

Enver Öktem

İzzet Çetin

 

İstanbul

İzmir

Kocaeli

 

 

(Muhalefet şerhim ektedir)

(Muhalifim, muhalefet şerhi ektedir)

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Tanrıverdi

Ali Arslan

Medeni Yılmaz

 

Manisa

Muğla

Muş

 

Üye

Üye

 

 

Feramus Şahin

Alim Tunç

 

 

Tokat

Uşak

 


MUHALEFET ŞERHİ

1. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33. maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen “Genel Kurul kararıyla” ibaresinin “Yönetim Kurulu kararıyla” değiştirilmesi teklifi doğru bir teklif değildir.

Sendikalar Kanununda en son değişiklik 5332 sayılı Kanun ile Nisan 2005’te yapılmıştı. Aynı konuda ve aynı maddede iki ay içinde bu ikinci değişiklik teklifidir.

5332 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede sendikalara Genel Kurul kararıyla ve ilgili Bakanlıklara devretmek üzere okul, sağlık ocağı vs. sosyal amaçlı tesis yapma yetkisi verilmiştir. Bu teklifle yapılan değişiklik ile “Genel Kurul yetkisi” siyasi irade tarafından “Yönetim Kuruluna” devredilmek istenmektedir.

Sendikaların gelirleri büyük oranda üyelik aidatlarından oluşur. Bir sendika üyesinin ödemiş olduğu aidatların nerelere, hangi amaçla, nasıl harcandığını önceden bilmesinde yarar vardır.

O nedenle hem eski 274 sayılı Sendikalar Kanununda, hem 2821 sayılı Sendikalar Kanununda, hem de 5332 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede özüne uygun biçimde bu yetki Genel Kurullara tanınmıştır.

Şimdi okul yaptırma vaadinde bulunan bir sendikanın “okul yapacağım ama genel kurulu toplamam gerekir” demesi üzerine bu yasada değişiklik yapılmak istenmektedir. Genel Kurul kararı aranmasını gerekçe gösterip Sendikalar Kanununda değişiklik isteyen Sendika Genel Başkanının, alacağı kararları üyelerinden kaçırarak, yönetim kurulunda karar oluşturmak istemesi yasanın özüne, etik kurallara ve üye iradesine açıkça saygısızlıktır.

2. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için haklarında yasal işlem yapılan, işçilerin işe giriş ve çıkışlarına ilişkin bildirim yükümlülüğü düzenlenmekle birlikte geçmişe yönelik malî af getirilmek istenmektedir.

Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizin aşılamamasında, kayıt dışılığın yaygınlaşması ve sosyal güvenlik kuruluşlarının ekonomik zorluklar yaşamasının temelinde sık sık çıkarılan aflar vardır.

Yürürlükte olan bir yasanın yükümlülüklerini kim yerine getirmemiş ve hakkında yasal işlem yapılmışsa gerekli yaptırım uygulanmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle getirilen yasa teklifini uygun bulmuyoruz.

Enver Öktem               İzzet Çetin

                İzmir                    Kocaeli


ÇORUM MİLLETVEKİLİ AGAH KAFKAS İLE 9 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI

MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen “genel kurul kararıyla” ibaresi “yönetim kurulu kararıyla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2.- 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 62.- İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL

İŞLER KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI

MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 3.- 2821 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürüllük tarihinden önce, 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında, bu Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan ağır para cezası uygulanmaz, işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen ancak, henüz tahsil edilmeyen ağır para cezaları da ortadan kalkar.

MADDE 4.- Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5.- Teklifin 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.