Dönem: 22           Yasama Yılı: 3

 

           T.B.M.M.  (S. Sayısı: 928)

 

Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve

Adalet Komisyonu Raporu (2/401)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Medenî Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.    13.2.2004

                                    Cavit Torun

                                       Diyarbakır

GEREKÇE

Ülkemizin sosyal şartları dikkate alındığında ergin veya kısıtlılardan aile himayesine ihtiyacı olanların çok sayıda bulunduğu ve sosyal desteklerden yoksun oldukları bilinmektedir. Geleneksel aile desteği içinde sağlanan imkanlar çoğu zaman şartların değişmesi ile ortadan kalkmaktadır. Muhtaç ve kısıtlı bazı ergenlerin kalıcı bir aile desteğine kavuşturulmaları bakımından Medenî Kanunun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Altsoyu bulunmaması” koşulu kaldırılmıştır.

Altsoyun herhangi bir sosyal veya ekonomik zarara uğramaması için evlat edinme sırasında açık onaylarının alınması öngörülmüştür.
Adalet Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

              Adalet Komisyonu 6.6.2005

Esas No.: 2/401

Karar No.: 86

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığınızca, 8.3.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan, “Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un; Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/401)” Komisyonumuzun 7.4.2005 tarihli 17 nci ve 2.6.2005 tarihli 27 nci birleşimlerinde, Adalet Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Teklifin 1 inci maddesi, redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.

Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Köksal Toptan

Recep Özel

Ramazan Can

 

Zonguldak

Isparta

Kırıkkale

 

 

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Hasan Kara

Fehmi Hüsrev Kutlu

Halil Ünlütepe

 

Kilis

Adıyaman

Afyonkarahisar

 

Üye

Üye

Üye

 

Halil Özyolcu

Haluk İpek

Feridun Fikret Baloğlu

 

Ağrı

Ankara

Antalya

 

 

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Yüksel Çorbacıoğlu

Orhan Yıldız

Mehmet Küçükaşık

 

Artvin

Artvin

Bursa

 

(Toplantıya katılmadı)

(İmzada bulunamadı)

(Toplantıya katılmadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Feridun Ayvazoğlu

Muzaffer Külcü

Mahmut Durdu

 

Çorum

Çorum

Gaziantep

 

(İmzada bulunamadı)

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Nimet Çubukçu

Mehmet Yılmazcan

Hakkı Köylü

 

İstanbul

Kahramanmaraş

Kastamonu

 

(Toplantıya katılmadı)

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Muharrem Kılıç

Orhan Eraslan

Enver Yılmaz

 

Malatya

Niğde

Ordu

 

 

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Nuri Saygun

Ahmet Çağlayan

Bekir Bozdağ

 

Tekirdağ

Uşak

Yozgat

 

(Toplantıya katılmadı)

(İmzada bulunamadı)

(Toplantıya katılmadı)


DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ

CAVİT TORUN’UN TEKLİFİ

 

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Evlat edinmenin alt soyunun açık mu-vafakatiyle ergin ve kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir.

MADDE2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ADALET KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Evlat edinmenin altsoyunun açık mu-vafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir.”

MADDE2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.