Dönem: 22           Yasama Yılı: 3

 

          T.B.M.M.                         (S. Sayısı: 886)

 

Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tarafımdan hazırlanan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ekte sunulmuştur.

Söz konusu Teklifin yürürlüğe konulması hususunda gereğini arz ve teklif ederim.

                                                                                 Ersönmez Yarbay

                                                                                        Ankara

 

GENEL GEREKÇE

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası, vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden, Hâkim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan, Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT hizmetleri mensuplarından, emekli olanların silahlarını taşıyabileceğini veya bulundurabileceğini belirtmiştir. Bu kişilerin görevli oldukları gibi emekli olduklarında da hayatlarının tehlike içinde olduğundan böyle bir düzenleme yapılmıştır.

Tâbi oldukları kanun gereğince Emniyet hizmetleri sınıfında sayılmayan ancak, sürekli polisle birlikte ve polis gibi görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilerine Bakanlar Kurulu kararıyla silah taşıma yetkisi verilmesine rağmen bunların harca tâbi olmamalarına ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Kendilerine tanınan silah taşıma hakkını kullanamayan bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için değişiklik yapılmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Yaptıkları görev itibariyle emeklilerinin de hayatları tehlike içinde bulunan Çarşı ve mahalle bekçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ile gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.   

 

Mustafa Gazalcı

Muharrem İnce

Necdet Budak

 

Denizli

Yalova

Edirne

 

Yavuz Altınorak

Mehmet Küçükaşık

Yılmaz Kaya

 

Kırklareli

Bursa

İzmir

 

Erdal Karademir

Hasan Ören

Haluk Koç

 

İzmir

Manisa

Samsun

 

Sezai Önder

Cevdet Selvi

Türkan Miçooğulları

 

Samsun

Eskişehir

İzmir

 

Canan Arıtman

Mustafa Özyurt

Mustafa Özyürek

 

İzmir

Bursa

Mersin

 

Halil Tiryaki

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Mehmet Ali Arıkan

 

Kırıkkale

Ankara

Eskişehir

 

Mehmet Yıldırım

Ensar Öğüt

İnal Batu

 

Kastamonu

Ardahan

Hatay

 

Muharrem Toprak

Ali Dinçer

Hakkı Ülkü

 

İzmir

Bursa

İzmir

 

Halil Akyüz

Berhan Şimşek

Mehmet Parlakyiğit

 

İstanbul

İstanbul

Kahramanmaraş

 

Necati Uzdil

Muharrem Doğan

Osman Özcan

 

Osmaniye

Mardin

Antalya

 

Ahmet Ersin

R. Kerim Özkan

Naci Aslan

 

İzmir

Burdur

Ağrı

 

Hüseyin Ekmekcioğlu

Erol Tınastepe

 

 

Antalya

Erzincan

 

 

 

 


GEREKÇE

10.7.1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre; Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri, emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları, bu görevlerinden emekli olduklarında taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına ve bulundurulmasına yetki veren belgeleri, harca tabi olmadığı halde, çarşı ve mahalle bekçilerine ait söz konusu belgeler harca tabi tutulmaktadır.

Yine anılan Kanun uyarınca çıkarılan "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik"in 3 üncü maddesine göre; Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları süre kaydına bağlanmamış ve Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi tutulmamıştır.

Çarşı ve mahalle bekçiliğinden emekli olanların taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatların harca tabi tutulması eşitliğe, adalet ve hakkaniyete aykırıdır. Şöyle ki;

14.7.1966 tarih ve 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 2 nci maddesinde,

"Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.

Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır" denilmiş ve 3 üncü maddesinde de, genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerde bu kuvvetlere ait birçok görev, çarşı ve mahalle bekçilerine verilmiştir.

Kamu düzen ve güvenini sağlamakla görevli çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili bu hakkaniyete ve eşitliğe aykırı durumun düzeltilmesi için işbu kanun teklifi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Bu maddede yapılan düzenleme ile; "Çarşı ve mahalle bekçileri" de Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi kapsamına alınmış ve bu suretle 3 üncü fıkra uyarınca, söz konusu görevden emekli olanların da, 4 numaralı bentte sayılanlar gibi, taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına ve bulundurulmasına yetki veren belgelerinin harçtan muaf tutulması sağlanmıştır.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.


DENİZLİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA GAZALCI VE 34 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinin (B) alt bendinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"e) Çarşı ve mahalle bekçiliğinden,"

Yürürlük

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İçişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

     İçişleri Komisyonu

    Esas No.: 2/59, 2/281                                                    20.4.2005

         Karar No.: 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza sunulan, "Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına, Dair Kanun Teklifi (2/59)" 3.2.2003 tarihinde, "Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 34 Milletvekilinin Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/281)" 3.5.2004 tarihinde Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 20.4.2005 tarihli 11 inci toplantısında İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de" katılımıyla Teklifleri inceleyip görüşmüştür. Tekliflerin ikisi de aynı mahiyette olduklarından Komisyonumuz Tekliflerin birleştirilerek görüşülmesini ve daha önce verilmiş olması nedeniyle görüşmelere 2/59 esas numaralı Teklifin esas alınmasını kararlaştırmıştır.

Tekliflerde çarşı ve mahalle bekçilerinden emekli olanlara harç ödemeden silah taşıma ve bulundurma yetkisi verilmektedir.

Görüşmelere esas alınan Teklif ile gerekçesi Komisyonumuzca benimsenmiş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Teklifin 1 inci maddesinin çerçevesi kanun tekniği açısından gözden geçirilerek yeniden yazılmıştır.

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.

 

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ali Sezal

Şükrü Önder

 

Tekirdağ

Kahramanmaraş

Yalova

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Sinan Özkan

Ali Küçükaydın

Şevket Gürsoy

 

Kastamonu

Adana

Adıyaman

 

Üye

Üye

Üye

 

Nur Doğan Topaloğlu

Şevket Orhan

Ali Yüksel Kavuştu

 

Ankara

Bursa

Çorum

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Ayağ

Talip Kaban

Muharrem Tozçöken

 

Edirne

Erzincan

Eskişehir

 

Üye

Üye

Üye

 

Fuat Geçen

Recep Koral

Sıdıka Sarıbekir

 

Hatay

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Hakkı Ülkü

Ali Oksal

Seracettin Karayağız

 

İzmir

Mersin

Muş

 

Üye

Üye

Üye

 

Nurettin Sözen

Mehmet Kartal

Mehmet Çiçek

 

Sivas

Van

Yozgat

 

 

Üye

 

 

 

Nadir Saraç

 

 

 

Zonguldak

 


ANKARA MİLLETVEKİLİ ERSÖNMEZ YARBAY'IN TEKLİFİ

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinin (B) alt bendinin (d) ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) ibaresi eklenmiştir.

"e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden"

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN  KABUL ETTİĞİ METİN

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,"

MADDE 2.- Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3.- Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.