Dönem: 22           Yasama Yılı: 3

 

           T.B.M.M.  (S. Sayısı: 836)

 

Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekili ile Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 14 Milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri (2/361, 2/393)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz”, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.              30.12.2004

 

Atilla Kart

Hüseyin Ekmekçioğlu

Ufuk Özkan

 

Konya

Antalya

Manisa

 

A. Kemal Deveciler

Feridun Baloğlu

Kemal Sağ

 

Balıkesir

Antalya

Adana

 

Muharrem Kılıç

Nurettin Sözen

Kemal Demirel

 

Malatya

Sivas

Bursa

 

Enis Tütüncü

Ali Arslan

R. Kerim Özkan

 

Tekirdağ

Muğla

Burdur

 

İzzet Çetin

M. Ziya Yergök

Abdülaziz Yazar

 

Kocaeli

Adana

Hatay

 

Vahit Çekmez

Sezai Önder

Mehmet Işık

 

Mersin

Samsun

Giresun

 

Mustafa Özyurt

Sedat Pekel

M. Vedat Yücesan

 

Bursa

Balıkesir

Eskişehir

 

Orhan Eraslan

Rasim Çakır

Nadir Saraç

 

Niğde

Edirne

Zonguldak

GENEL GEREKÇE

Konya İline bağlı Hadım İlçesi, 877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanunu ile kurulmuştur. Bu Kanun 26.6.1926 tarih - 404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İlçenin adı her ne kadar Hadım olarak yasalaşmış ise de, uygulamada ve konuşma dilinde hep Hadim olarak kullanılmıştır. Halen de bu kullanım istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.Esasen, Hadım şeklinde telâffuz edilmesi yanlış anlamalara yol açtığı gibi, yerleşim birimi nitelendirmesiyle de bağdaşmamaktadır. Uygulamada ve yazışmalarda artık Hadım ismi, Hadim olarak kullanılmaktadır.

Esasen, yörede 1701-1762 yılları arasında yaşayan, büyük hizmetleri ve saygınlığı olan “Ebu Said Muhammed El Hadimi” adındaki bilgenin ismi de, ilçe merkezi isminin gerçekte “Hadim” olarak belirlenmesinde etkileyici olmuştur.

Açıklanan sebeplerle iş bu yasa teklifinin sunulması zorunluluğu doğmuştur.

MADDEGEREKÇELERİ

Madde 1. - Yanlış anlam ve değerlendirmeleri önlemek ve uygulamada istikrarı sağlamak amacıyla iş bu teklif verilmiştir.

Madde 2. - Yürürlük maddesidir.

Madde 3. - Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz”, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.     24.2.2005

 

 

Kerim Özkul

Remzi Çetin

Abdullah Çetinkaya

 

Konya

Konya

Konya

 

Halil Ürün

Muharrem Candan

Hasan Anğı

 

Konya

Konya

Konya

 

Harun Tüfekci

Mehmet Kılıç

Ahmet Işık

 

Konya

Konya

Konya

 

Özkan Öksüz

Ahmet Büyükakkaşlar

Orhan Erdem

 

Konya

Konya

Konya

 

Mustafa Ünaldı

Sami Güçlü

Nezir Büyükcengiz

 

Konya

Konya

Konya

 

GENEL GEREKÇE

Konya İline bağlı Hadım İlçesi, 877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanunu ile kurulmuştur. Bu Kanun 26.6.1926 tarih - 404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İlçenin adı her ne kadar “Hadım” olarak yasalaşmış ise de, uygulamada ve konuşma dilinde “Hadim” olarak kullanılmaktadır.Esasında yöre ismini 1071 - 1762 yıllarında bölgede yaşamış olan “Ebu Said Muhammed El Hadimi” adındaki düşünürden almaktadır. Bu şahsın yöreye yaptığı hizmetler bölgeye “Hadim” isminin verilmesinde etkili olmuştur.

Ayrıca “Hadım” şeklinde telaffuz edilmesi farklı anlamlara karşılık gelmesi ve bir yerleşim yeri için pekte hoş bir isim olmaması nedeniyle halk bu isme itibar etmeyerek “Hadim” ismini kullanmaya devam etmektedir.

Uygulamada ve konuşma dilinde kullanılan “Hadim” isminin ilçeye yasal olarak ta kazandırılması amacı ile yasa teklifi verilmiştir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Yanlış anlamayı ve değerlendirmeleri önlemek, uygulama ve pratikteki farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla bu teklif verilmiştir.

Madde 2. - Yürürlük maddesidir.

Madde 3. - Yürütme maddesidir.
KONYA MİLLETVEKİLİ KERİM ÖZKUL VE 14 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

“877 SAYILI TEŞKİLÂTI MÜLKİYE KANUNUNUN 2. MADDESİYLE BAĞLI 4 NOLU

CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ”

 

MADDE 1.- Konya İline bağlı “Hadım” İlçesinin adı “Hadim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İçişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

             İçişleri Komisyonu                            10.3.2005

Esas No.: 2/361, 2/393

Karar No.: 10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza sunulan, “Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 milletvekilinin 877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/361)” 5.1.2005 tarihinde, “Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 14 milletvekilinin 877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/393)” 4.3.2005 tarihinde Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 9.3.2005 tarihli dokuzuncu toplantısında İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Teklifleri inceleyip görüşmüştür. Tekliflerin ikisi de aynı mahiyette olduklarından Komisyonumuz Tekliflerin birleştirilerek görüşülmesini ve daha önce verilmiş olması nedeniyle görüşmelere 2/361 esas numaralı Teklifin esas alınmasını kararlaştırmıştır.

Teklif ile Konya İline bağlı “Hadım” İlçesinin adı, “Hadim” olarak değiştirilmektedir.

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında,

- “Hadim” sözcüğünün “hizmet etme” anlamına geldiği,

- İlçenin adını yörede saygınlığı ve hizmetleri olan Ebu Said Muhammed El Hadimi’den aldığı,

- “Hadım” sözcüğünün ise farklı anlama geldiği ve ilçenin tarihi geçmişiyle bağının bulunmadığı,

İfade edilmiştir.

Görüşmelere esas alınan Teklifin tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra, Teklif ile gerekçesi uygun bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Teklifin başlığı bu isim değişikliğini gerçekleştirmek amacıyla, Hadım İlçesinin kurulmasını öngören 877 sayılı Teşkilâtı Mülkiye Kanununda değişiklik yapılacağını ifade etmektedir.Oysa 1 inci maddeye bakıldığında 877 sayılı Kanunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmektedir. Teklifin 1 inci maddesi, bir kod kanun maddesi olarak herhangi bir kanunda değişiklik öngörmeden değişikliği gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Teklifin başlığının madde düzenlemesiyle uyumlu hale getirilmesi gerekmiştir. Komisyonumuz kanun tekniğine uyum bakımından Teklifin başlığını değiştirerek kabul etmiştir.

Teklifin yukarıda belirtilen değişikliği içeren 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.


Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ali Sezal

Şükrü Önder

 

Tekirdağ

Kahramanmaraş

Yalova

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Küçükaydın

Şevket Gürsoy

Nur Doğan Topaloğlu

 

Adana

Adıyaman

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Şevket Orhan

Ali Yüksel Kavuştu

Ali Ayağ

 

Bursa

Çorum

Edirne

 

Üye

Üye

Üye

 

Talip Kaban

Muharrem Tozçöken

Fuat Geçen

 

Erzincan

Eskişehir

Hatay

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Recep Koral

Sıdıka Sarıbekir

Hakkı Ülkü

 

İstanbul

İstanbul

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet S. Kesimoğlu

Nurettin Sözen

Selami Uzun

 

Kırklareli

Sivas

Sivas

 

 

Üye

 

 

 

Nadir Saraç

 

 

 

Zonguldak

 

KONYA MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART VE 23 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

877 SAYILI TEŞKİLÂTI MÜLKİYE KANU-NUNUN 2. MADDESİYLE BAĞLI 4 NOLU CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1.- Konya İline bağlı “Hadım” İlçesinin adı “Hadim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

KONYA İLİNE BAĞLI HADIM İLÇESİNİN ADININ “HADİM” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

 

MADDE1. - Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE2. - Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.