Dönem: 22           Yasama Yılı: 3

 

              T.B.M.M.  (S. Sayısı: 826)

 

Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu

Raporu (2/100)

 

                                      

Not: Teklif; Başkanlıkça Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederiz.

 

 

A. Osman Başkurt

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Süleyman Sarıbaş

 

Malatya

Malatya

Malatya

 

Muharrem Kılıç

Fuat Ölmeztoprak

Mehmet Sevigen

 

Malatya

Malatya

İstanbul

 

Gülsün Bilgehan

M. Erdoğan Yetenç

Nükhet Hotar

 

Ankara

Manisa

İzmir

 

Hüseyin Özkan

İbrahim R. Özal

İlhan Albayrak

 

Mersin

İstanbul

İstanbul

 

Miraç Akdoğan

Yakup Kepenek

Z. Damla Gürel

 

Malatya

Ankara

İstanbul


GENEL GEREKÇE

Üniversitelerin toplumların, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel açılardan rehberi ve öncüsü olma fonksiyonları, günümüzde daha da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bu gün üniversitelerin seçkin eğitime ve bilimsel araştırmalara ağırlık verme yanında, uyguladıkları öğretim programlarıyla yaptıkları araştırmaların konularının da bulundukları çevrenin ihtiyaçlarına ve sorunlarının çözümüne dönük olması gerekmektedir. Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi ve bu fakülteye bağlı araştırma ve uygulama hastanesine gerekli kadro verilmediğinden sağlık hizmetleri geçici kadrolarla yapılmaya çalışılmakta, ilave yapılan yeni 200 yataklı bölüm, ve 2 yoğun bakım ünitesi hizmete açılamamaktadır. Bir bölge hastanesi olarak planlanan Turgut Özal Tıp Merkezi kadrosuzluk nedeniyle yeterli kapasitede hizmet verememektedir. Bu teklif İnönü Üniversitesi ve fakültelerinin öğretim üyesi ve diğer kadro ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile İnönü Üniversitesinde kullanılmak üzere öğretim elemanı kadroları ihdas edilmektedir.

Madde 2.- Madde ile İnönü Üniversitesinde kullanılmak üzere değişik sınıf, unvan ve derecelerden memur kadroları ihdas edilmektedir.

Madde 3.- Yürürlük maddesidir.

Madde 4.- Yürütme maddesidir.


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu

Esas No.: 2/100                                       25.2.2005

Karar No.: 22

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekili tarafından hazırlanarak 12.3.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17.3.2003 tarihinde tali komisyon olarak  Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen  (2/100) esas numaralı, "78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi", Komisyonumuzun 24.2.2005 tarihinde yapmış olduğu 33 üncü Birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Beşir ATALAY ile Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ve Teklif sahiplerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Bilindiği gibi; üniversiteler pek çok alanda toplumun öncüsü ve rehberi konumunda bulunmaktadır. Üniversitelerin, toplumlar açısından hayati önemi haiz bu rollerini devam ettirebilmeleri için çağın gelişmelerini yakalamaları, kaliteli eğitime ve bilimsel araştırmalara ağırlık vermelerinin yanı sıra uyguladıkları öğretim programlarının ve yaptıkları araştırma konularının da bulundukları toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına ve sorunlarının çözümüne dönük olması gerekmektedir. Bu saygın kurumların kendilerinden beklenen bu görevleri yerine getirebilmeleri gerek mali gerekse personel ve benzeri konularda yeterli desteğin sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir.

Teklif  ve gerekçesi incelendiğinde;

- Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi ve bu Fakülteye bağlı araştırma ve uygulama hastanesinin yeterli kadroya sahip olmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin geçici kadrolarla yapılmaya çalışıldığı, ilave yapılan yeni 200 yataklı bölüm ve 2 yoğun bakım ünitesinin hizmete açılamadığı, bir bölge hastanesi olarak planlanan Turgut Özal Tıp Merkezi'nin kadrosuzluk nedeniyle yeterli hizmet veremediği, bu hizmetlerin gereği gibi yerine getirilebilmesini teminen Üniversite ve fakültelerinin öğretim üyesi ve diğer kadro ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla toplam 1128 adet kadro ihdas edilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Teklifin tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Teklif ile ihdası öngörülen kadroların söz konusu ihtiyaçları karşılayacağı ve yerinde bir düzenleme olduğu, ifade edilmiştir.

Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Teklifin;

- 1 inci maddesi; madde çerçevesinin ve maddeye bağlı (1) sayılı listenin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi tutulması suretiyle,

- 2 nci maddesi; madde çerçevesinin ve maddeye bağlı (2) sayılı listenin kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi tutulması ve (2) sayılı listede yer alan çeşitli derece ve unvanlardaki 828 adet kadronun, ihtiyacı karşılamaya yeteceği düşünülen  450 adede indirilmesi suretiyle,

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen,

Kabul edilmiştir.

Ayrıca, Teklifin başlığı kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla redaksiyona tâbi tutulmuştur.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

 

Başkanvekili

Sözcü

Kâtip

 

 

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

Mehmet Sekmen

 

 

Bursa

Muş

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Halil Aydoğan

Mehmet Melik Özmen

Mehmet Zekai Özcan

 

 

Afyonkarahisar

Ağrı

Ankara

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Osman Kaptan

M. Mesut Özakcan

A. Kemal Deveciler

 

 

Antalya

Aydın

Balıkesir

 

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ali Osman Sali

Ahmet İnal

Osman Nuri Filiz

 

 

Balıkesir

Batman

Denizli

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Birgen Keleş

Kemal Kılıçdaroğlu

M. Mustafa Açıkalın

 

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Fazıl Karaman

Y. Selahattin Beyribey

Mustafa Elitaş

 

 

İzmir

Kars

Kayseri

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Taner Yıldız

Muzaffer Baştopçu

Hasan Fehmi Kinay

 

 

Kayseri

Kocaeli

Kütahya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Muharrem Doğan

Mustafa Özyürek

Gürol Ergin

 

 

Mardin

Mersin

Muğla

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Osman Seyfi

Cemal Uysal

Kazım Türkmen

 

 

Nevşehir

Ordu

Ordu

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

İmdat Sütlüoğlu

Musa Uzunkaya

M. Ergun Dağcıoğlu

 

 

Rize

Samsun

Tokat

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

 

Üye

 

 

 

 

Faruk Nafiz Özak

 

 

 

 

Trabzon

 

 


MALATYA MİLLETVEKİLLERİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU, ALİ OSMAN BAŞKURT, SÜLEYMAN SARIBAŞ, MUHARREM KILIÇ, FUAT ÖLMEZTOPRAK VE MİRAÇ AKDOĞAN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

78 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - Ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanı kadroları ihdas edilerek 78 sa-yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

 

MADDE 2. - Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - Ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanı kadroları ihdas edilerek 2.9.1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2. - Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İnönü Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. - Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
TEKLİFE EKLİ LİSTELER

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 

                        1 SAYILI CETVEL

UNVANI                                          DERECESİ                   ADEDİ

PROFESÖR  1                            20

DOÇENT     1                            10

DOÇENT     2                            15

DOÇENT     3                            15

YARDIMCI DOÇENT             3                              5

YARDIMCI DOÇENT             4                            10

YARDIMCI DOÇENT             5                            15

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         1                              5

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         2                            10

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         3                            12

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         4                            15

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         5                            20

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         6                            30

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         4                            17

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         5                            10

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         6                            10

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         7                            20

UZMAN      1                              2

UZMAN      2                              1

UZMAN      3                              1

UZMAN      4                              1

UZMAN      5                              3

UZMAN      6                              3

TOPLAM                                 250

 


(2) SAYILI LİSTE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

KURUMU: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

 

                                       SERBEST

UNVANI                     SINIFI KADRO ADEDİ               TOPLAM                               

5. DERECE

PROGRAMCI                       GİH                              1                              1

ÇÖZÜMLEYİCİ                     GİH                              1                              1

BİOLOG  SHS                            15                            15

FİZYOTERAPİST                 SHS                            15                            15

ECZACI   SHS                            10                            10

DİYETİSYEN                         SHS                            10                            10

TOPLAM                                   52                            52

9. DERECE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ   GİH                            10                            10

AMBAR MEMURU      GİH                            10                            10

HEMŞİRE                         SHS                          500                          500

TOPLAM                                 520                          520

10. DERECE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ   GİH                            30                            30

SEKRETER                         GİH                              5                              5

MEMUR GİH                            20                            20

ŞOFÖR    GİH                            10                            10

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ    GİH                            20                            20

TEKNİSYEN                        THS                            15                            15

SAĞLIK TEKNİKERİ   SHS                            50                            50

SAĞLIK TEKNİSYENİ SHS                            20                            20

SAĞLIK TEKNİSYEN YARDIMCISI YHS                            10                            10

TEKNİSYEN YARDIMCISI YHS                              6                              6

TOPLAM                                 186                          186

11. DERECE

HİZMETLİ                        YHS                            10                            10

HASTABAKICI                    YHS                          100                          100

AŞÇI        YHS                            10                            10

TOPLAM                                 120                          120

GENEL TOPLAM                                         878                          878
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER

(1) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(MESLEK MENSUPLARI)

 

                        1 SAYILI CETVEL

UNVANI                                          DERECESİ                     ADET

PROFESÖR  1                            20

DOÇENT      1                            10

DOÇENT      2                            15

DOÇENT      3                            15

YARDIMCI DOÇENT             3                              5

YARDIMCI DOÇENT             4                            10

YARDIMCI DOÇENT             5                            15

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         1                              5

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         2                            10

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         3                            12

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         4                            15

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         5                            20

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ         6                            30

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         4                            17

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         5                            10

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         6                            10

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ         7                            20

UZMAN       1                              2

UZMAN       2                              1

UZMAN       3                              1

UZMAN       4                              1

UZMAN       5                              3

UZMAN       6                              3

TOPLAM                                 250


(2) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 

                                                                       SERBEST            TUTULAN

                                                                         KADRO                 KADRO

SINIF                                UNVAN                                          DERECE                   ADEDİ                   ADEDİ               TOPLAM

GİH                  PROGRAMCI       5         1                  -          1

GİH                  ÇÖZÜMLEYİCİ  5         1                  -          1

GİH                  MEMUR                10     20                  -        20

GİH                  BİLGİSAYAR İŞLETMENİ        9                  10        -                  10

GİH                  BİLGİSAYAR İŞLETMENİ      10                  20        -                  20

SHS                  BİYOLOG            5       15                  -        15

SHS                  FİZYOTERAPİST           5                  5          -                  5

SHS                  ECZACI                 5         3                  -          3

SHS                  DİYETİSYEN        5         2                  -          2

SHS                  HEMŞİRE             9     273                  -      273

SHS                  SAĞLIK TEKNİKERİ    9                  25                           25

SHS                  SAĞLIK TEKNİSYENİ 10                  20                           20

THS                  TEKNİKER          9       10                            10

THS                  TEKNİSYEN        10     15                            15

YHS                  HASTABAKICI    11     30                            30

                  TOPLAM                                                      450