Dönem: 22            Yasama Yılı: 3

 

T.B.M.M.                                                                             (S. Sayısı: 735)

 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve
24 Milletvekilinin, 2108 No.lu Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda yapılması gereken değişiklikle ilgili Kanun Teklifim bugüne kadar Komisyonlar ve Genel Kurulda ele alınmamıştır. Meclis İçtüzüğünün 37 nci Maddesi uyarınca Kanunun Meclis Genel Kuruluna getirilmesini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.                                                                     26.10.2004

                                                                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                             Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2108 No.lu Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda yapılması gereken değişiklikle ilgili Kanun Teklifimiz ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederiz.

 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Yavuz Altınorak

Ufuk Özkan

 

Malatya

Kırklareli

Manisa

 

Yaşar Tüzün

Ali Kemal Deveciler

Nezir Büyükcengiz

 

Bilecik

Balıkesir

Konya

 

Özlem Çerçioğlu

Halil Akyüz

İzzet Çetin

 

Aydın

İstanbul

Kocaeli

 

Sıdıka Sarıbekir

Mehmet S. Kesimoğlu

Mustafa Özyurt

 

İstanbul

Kırklareli

Bursa

 

Muharrem İnce

Muharrem Toprak

Muhsin Koçyiğit

 

Yalova

İzmir

Diyarbakır

 

Atila Emek

Erol Tınastepe

Mustafa Gazalcı

 

Antalya

Erzincan

Denizli

 

Mevlüt Coşkuner

Tuncay Ercenk

Gökhan Durgun

 

Isparta

Antalya

Hatay

 

Salih Gün

Halil Tiryaki

Ersoy Bulut

 

Kocaeli

Kırklareli

Mersin

 

 

Sedat Pekel

 

 

 

Balıkesir

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Malatya Milletvekili F. Mevlüt Aslanoğlu ve 24 milletvekilinin 2/185 Esas No.lu Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.

                                                                                   V. Haşim Oral

                                                                                        Denizli

GENEL GEREKÇE

Köy ve mahalle muhtarları, yöresinde yaşayan insanlara hizmet götürmek amacıyla olağanüstü çaba göstermektedirler. Muhtarlarımıza 102 milyon TL maaş ödenirken herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmayan muhtarlar zorunlu olarak Bağ-Kur Kanunu kapsamına alınmıştır.
102 milyon TL maaş ödenen muhtarlarımız Bağ-Kur Kanunu kapsamında zorunlu olarak en alt basamak için 140 milyon TL prim ödemek zorunda kalmaktadır.

Bugün, binlerce muhtarımıza Bağ-Kur tarafından icra-i takip yapılmıştır. Yöresine hizmet için her türlü özveride bulunan muhtarlarımızın sorunlarının çözümünde bu Yasanın acil ve gerekli olduğuna inanıyorum.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile muhtarlara sağlanan ödenekler yeniden düzenlenmiş ve Bağ-Kur primlerinin İçişleri Bakanlığınca karşılanması sağlanmıştır.

Madde 2. - Yürürlük maddesidir.

Madde 3. - Yürütme maddesidir.

 

MALATYA MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU VE

24 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

2108 NO.LU MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA

YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak mihtarda aylık ödenek verilir. Ayrıca Bağ-Kur Kanunu kapsamına alınan muhtarlara ait Bağ-Kur primleri ilgili kuruma ödenir. İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bu gösterge rakamını yüzde yüz oranına kadar artırmaya BakanlarKurulu yetkilidir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

Bu ödeneğin karşılığı ve Bağ-Kur Kanunu kapsamındaki muhtarların Bağ-Kur primleri her yıl, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.

Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.