Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 628)

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu

 Raporu (1/800)

                                          

Not : Tasarı, Başkanlıkça; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri  komisyonlarına havale edilmiştir.

 

                         T.C.

            Başbakanlık                30.4.2004

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-878/2042

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.2004 tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GEREKÇE

Suriye eski Başbakanı Mustafa Miro’nun ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler ile Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı İbrahim Haddad, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolü” 29 Temmuz 2003 tarihinde imzalamışlardır.

Protokolde Türk şirketlerinin Suriye’deki petrol, gaz ve maden kaynaklarının geliştirilmesi projelerine katılması hususu yer almış, söz konusu alanlarda teknik yardım ve eğitim sağlanması, uzman değişimi yapılmasında mutabık kalınmıştır. Taraflar doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının önemini ve Suriye’deki doğalgaz rezervlerinin Türk doğalgaz pazarının Doğalgaz Piyasası Kanununa uygun olarak genişlemesi için pratik ve güvenli bir arz kaynağı teşkil ettiğini kabul etmişlerdir. Ayrıca, sınırda yer alan petrol ve gaz havzalarına ilişkin saha verilerinin TPAO ve Suriye Petrol Şirketi (SPC) tarafından değerlendirilmesinde anılan şirketlere destek verilmesinde, Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketinin (TPIC) petrol alanındaki hizmetlerle ilgili Suriye’de açılacak ihalelere katılımında mutabık kalınmıştır. Jeolojik araştırmalar, deprem çalışmaları, maden kaynaklarının aranması, doğal afet çalışmalarının saha ve laboratuvar uygulamaları gibi özel uzmanlık alanı gerektiren konularda deneyimlerin paylaşılmasında da anlaşmaya varılmıştır.

 


Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

           Dışişleri Komisyonu                30.6.2004

Esas No. : 1/800

Karar No. :232

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 24 Haziran 2004 tarihli 40 ıncı toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ile Botaş yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.

İki ülke arasında jeolojik araştırmalar, deprem çalışmaları, maden kaynaklarının aranması, doğal afet çalışmalarının saha ve laboratuvar uygulamalarında deneyimlerin paylaşılması, teknik yardım ve eğitim sağlanması ile uzman değişimi yapılmasını öngören Protokol Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı, aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Sözcü

Kâtip

Üye

Eyyüp Sanay

A. Müfit Yetkin

Nur Doğan Topaloğlu

Ankara

Şanlıurfa

Ankara

Üye

Üye

Üye

Mehmet Güner

Mustafa Dündar

M. İhsan Arslan

Bolu

Bursa

Diyarbakır

Üye

Üye

Üye

Mehmet Eraslan

MehmetB. Denizolgun

Fikret Ünlü

Hatay

İstanbul

Karaman

Üye

Üye

Üye

Ufuk Özkan

Hasan Ören

Nihat Eri

Manisa

Manisa

Mardin

Üye

 

 

Osman Seyfi

 

 

Nevşehir

 

 

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA PETROL, GAZ VE MADEN KAYNAKLARI ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. - 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA PETROL, GAZ VE MADEN KAYNAKLARI ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

Başbakan

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

B. Atalay

A. Şener

M. Aydın

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

G. Akşit

K. Tüzmen

C. Çiçek

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

M. V. Gönül

A. Aksu

S. Güçlü

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

H. Çelik

Z. Ergezen

R. Akdağ

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

B. Yıldırım

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

H. Çelik

M. H. Güler

B. Atalay

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

O. Pepe

 

 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA PETROL, GAZ VE MADEN KAYNAKLARI ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle birlikte “Taraflar”, tek başına “Taraf” olarak tanımlanacaklardır),

İki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticarî ilişkilerin artan önemini vurgulayarak;

Petrol, gaz ve maden kaynakları alanlarında ikili işbirliğinin, Türkiye’ye ve Suriye’ye ekonomik yönden karşılıklı fayda sağlanmasında yeni fırsatlar yaratacağı düşüncesinden hareketle;

Bu açıdan, doğal gaz ve petrol sektörlerinde işbirliği projelerinin yürütülmesinin önemini göz önünde bulundurarak;

Bu tür projelerin özel sektör tarafından geliştirilmesinin ve yürütülmesinin hayati önem taşıdığını doğrulayarak,

Yabancı yatırımlar için uygun kurumsal çerçevenin gerekliliğini hatırlatarak,

Bu tür işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesine katkıda bulunacağına inanarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1:

Türk Tarafı, Türk Şirketlerinin, Suriye’deki petrol, gaz ve maden kaynakları alanındaki projelerin gerçekleşmesine katılmaya hazır ve istekli olduklarını belirtmiştir.

Suriye Tarafı, Türk Şirketlerinin, Suriye tarafından açılacak olan ve boru hatlarını da içeren petrol ve gazla ilgili ihalelere katılımını memnuniyetle karşılamıştır.

MADDE 2:

Taraflar, petrol, doğal gaz ve maden kaynakları alanlarındaki planlama, arama, geliştirme, üretim ve taşıma projelerinde birbirlerine teknik yardımda bulunma ile kısa veya uzun dönemli eğitimi sağlamak üzere deneyim ve uzman değişimi hususlarında anlaşmışlardır.

Taraflar, petrol ve gaz endüstrisinde arama, sondaj ve üretim işlemleri için gerekli ekipman ile ilgili karşılıklı bilgi değişimi hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 3:

Taraflar, Suriye’deki doğal gaz rezervlerini, coğrafî yakınlık göz önünde bulundurularak, Türk doğal gaz pazarının Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun olarak genişlemesi için pratik ve güvenli bir arz kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle, bu işlemler için yapılacak çalışmalar desteklenecektir.

MADDE 4:

Taraflar, doğal gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının önemini kabul etmektedirler.

MADDE 5:

Taraflar, Türkiye-Suriye sınırında yer alan petrol ve gaz havzalarında birlikte yapılan saha ve diğer verilerin değerlendirmesini sürdürmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Suriye Petrol Şirketinin (SPC) destekleyeceklerdir ve gerektiğinde ortak girişimlerde bulunabilirler.

MADDE 6:

Taraflar, Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketinin (TPIC), petrol alanında hizmet sağlanması için Suriye’de açılacak ihalelere katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişlerdir.Suriye Tarafı, TPIC’in katılımını memnuniyetle karşılamıştır ve ilgili şirketler aracılığıyla bilgi temin etme konusunda mutabık kalmıştır.

MADDE 7:

Taraflar;

Karşılıklı uzmanlık ve bilgi değişimi ile, jeolojik araştırmalar, jeolojik haritaların hazırlanması ve basılması, deprem çalışmaları, maden kaynaklarının aranması, doğal afet çalışmalarının saha ve laboratuvar uygulamaları, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri (GIS) konularında özel uzmanlık alanı gerektiren elde edilmiş deneyimlerden karşılıklı faydalanılması,

Maden kaynaklarının aranması için yatırım projeleri geliştirilmesi alanında ortak işbirliği,

Hususlarında anlaşmışlardır.

MADDE 8:

Bu Protokol, her bir Taraf diğerine, Protokolun yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal prosedürlerin tamamlandığını diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirdiği tarihte yürürlüğe girecek ve üç (3) yıl yürürlükte kalacaktır.

Ankara’da, 29 Temmuz 2003 tarihinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde ve İngilizce dilinde imzalanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Dr.Hilmi GÜLER

Dr. İbrahim HADDAD

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı