Dönem : 22         Yasama Yılı : 2

 

     T.B.M.M. (S. Sayısı : 620)

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa
Milletvekili Faruk Çelik’in Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm

 Komisyonu Raporu (2/300, 2/302)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

             Faruk Çelik

                   Bursa

          AKParti Grup Başkanvekili

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere inşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir. İnşaat sektörünün önünü açmaya yönelik girişimler beraberinde birçok sektörün de canlanmasına ve dolayısıyla ekonomimizin hareketlenmesine zemin hazırlayacaktır. Kaldı ki yapılması düşünülen değişiklik öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık getirilmesini amaçlamaktadır.

Bu teklif ile Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olmayan yapılara bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam inşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar da eklenmektedir. Zira bu yapılar, kanuna tabi diğer yapılara nazaran denetimi daha kolay, halkın konut ihtiyacının karşılanması bakımından yapı maliyetinden yapı denetim kuruluşlarına ayrılan kısımdan tasarruf edilmesini sağlayıcı, kanuna tabi diğer yapılara nazaran taşıdığı riski daha az olan yapılardır.

Ayrıca bu tür yapıların Yapı Denetimi Hakkındaki Kanuna tabi tutulması konut ihtiyacını karşılamaya yönelik kaçak yapılaşmanın da önünü açmaktadır. Diğer taraftan bu yapılar tamamen denetimsiz bırakılmamakta, denetim bakımından 3194 sayılı İmar Kanununa tabi tutulmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.     15.6.2004

                   Recep Yıldırım

                 Sakarya

GEREKÇE

Dünyanın aktif bir deprem kuşağı içerisinde olan, toprak ve nüfus itibariyle neredeyse tamamı deprem tehlikesi altında bulunan ülkemizde henüz etkili bir yapı denetim sistemi kurulamamıştır.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan depremler sonucu bu konudaki mevzuat eksikliğini gidermek amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması hedeflenmiş, ancak gerek 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrasında 4708 sayılı Kanunun uygulanmasında aksaklıklarla karşılaşılmıştır. Mezkur Kanunun uygulanmasıyla ortaya çıkan aksayan yönler düzeltilmeli ve bu konuda yapılan çalışmalar bir an önce sonuçlandırılmalıdır. Bu doğrultuda yapı denetim sistemine sigortanın dahil edilmesi, yapı denetim kuruluşlarının denetiminin daha etkin hale getirilmesi, sistemde sorumlu konumda olanların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi, cezaların daha caydırıcı olması, yapı denetim sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. İnşaat sektörünün önünün açılması çok sayıda sektörün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin canlanmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan yapılması düşünülen değişiklik öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut sorununun çözümünü amaçlamaktadır.

Bu teklif ile 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen yapıların yanında toplam inşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen yapılar bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu değişiklikle, yapı denetim sistemi ile ilgili detaylı düzenlemeler yapılıncaya kadar, en azından uygulamada büyük bir sorun olarak karşılaşılan kapsam konusunda açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.

SAKARYA MİLLETVEKİLİ RECEP YILDIRIM’IN TEKLİFİ

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapılar ve tesisler,
27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar ile tek parselde, bodrum kat hariç olmak üzere en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar."

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

   Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu     29.6.2004

Esas No. : 2/300, 2/302

Karar No. : 48

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca 17.6.2004 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen Bursa Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Faruk Çelik tarafından verilen 2/300 esas numaralı "Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım tarafından verilen 2/302 esas numaralı "Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 29.6.2004 tarihli 22 nci Birleşiminde Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla ve verilen önergenin kabulü doğrultusunda 2/300 esas numaralı teklif görüşmelere esas kabul edilmek suretiyle incelenip görüşülmüştür.

Teklif ile bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam inşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar Yapı Denetimi Kanunu kapsamı dışına çıkarılmakta ve bunlara İmar Kanunu çerçevesinde inşaat mühendisi veya mimar tek fenni mesulle ruhsat verilmesi amaçlanmaktadır.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

Teklif sahibi Milletvekilleri Faruk Çelik ve Recep Yıldırım;

- Yapı denetimi ile ilgili düzenlemelerin afet öncesi yapılması gerektiği, ancak ülkemizde bunlarla ilgili değişikliklerin afetler sonrası olduğu ve yapı denetimi mevzuatının ülkenin tümünü kapsaması gerektiği,

- Yapı denetimi ile ilgili olarak hükümet bünyesinde de bir taslak çalışmasının olduğu bilinmekle birlikte, getirmiş oldukları teklif ile inşaat sezonunun hızlı olduğu bu günlerde sektöre olumlu katkı sağlanacağı ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilebileceği,

Şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Müteakiben komisyon üyelerince yapılan açıklamalarda;

- Teklifin gayet sağlıklı bulunduğu, dar gelirli vatandaşlar için iyi sonuçlar getireceği yönünde destekleyici ifadelere yer verilmiştir.

Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise;

- Yapı denetimi ile ilgili köklü değişiklikler öngören, tüm Türkiye'yi kapsayan bir taslak üzerinde görüş alış verişinin devam ettiği,

- Bu taslakla, Teklifin getirdiği hükümler arasında benzerlik bulunduğu,

Yönünde bilgilere yer verilmiştir.

Tümü üzerindeki görüşmelere müteakiben Teklifin maddelerine geçilmesi uygun görülmüştür.

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi;

2/302 esas numaralı Teklifte bulunan "ile tek parselde" ibaresi istisnaya açıklık getirmek amacıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ibarenin önüne redaksiyonla eklenmek ve sözkonusu ikinci fıkradan sonra ilave edilmek istenen fıkra, esasen İmar Kanununa konu olabileceği ve Yapı Denetimi Hakkında Kanunun özüne aykırı olduğu gerekçesiyle verilen önergenin kabulü doğrultusunda metinden çıkartılmak suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Teklifin yürürlük ve yürütmeye dair 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Adem Baştürk

İbrahim Köşdere

Mustafa Demir

 

Kayseri

Çanakkale

Samsun

 

Üye

Üye

Üye

 

Ayhan Zeynep Tekin

Ahmet İnal

Naci Aslan

 

Adana

Batman

Ağrı

 

Üye

Üye

Üye

 

Kemal Demirel

Osman Aslan

Zülfü Demirbağ

 

Bursa

Diyarbakır

Elazığ

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Ilıcalı

Abdürrezzak Erten

Mehmet Parlakyiğit

 

Erzurum

İzmir

Kahramanmaraş

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Yıldırım

Niyazi Özcan

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

 

Kastamonu

Kayseri

Muğla

 

Üye

Üye

Üye

 

Recep Yıldırım

Asım Aykan

Hasan Güyüldar

 

Sakarya

Trabzon

Tunceli

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BURSA MİLLETVEKİLİ FARUK ÇELİK’İN TEKLİFİ

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

 KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına "ruhsata tabi olmayan yapılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar" ibaresi ile aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen müstalik yapılara 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde inşaat mühendisi veya mimar tek fenni mesulle ruhsat verilir."

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

 KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına "ruhsata tabi olmayan yapılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2. - Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.