Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 509)

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 3 Milletvekilinin; Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi ile Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler

Komisyonu Raporu (2/294, 1/785)

 

                               

Not : 2/294 Esas Numaralı Teklif, Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına havale edilmiştir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Salih Kapusuz

Faruk Çelik

Sabri Varan

 

Ankara

Bursa

Gümüşhane

 

Turhan Çömez

Mahfuz Güler

 

 

Balıkesir

Bingöl

 

 

GENEL GEREKÇE

30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun, 1941 yılında yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık altmış üç yıldır yürürlükte olan bu Kanunun uygulanması sırasında Kanunun gelişen şartlara uygun hale getirilmemesinden kaynaklanan bazı sorunlarla karşılaşıldığı gözlemlenmiş ve bu sebeple, mezkûr Kanunun günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla Optisyenlik Hakkında Kanun adıyla yeniden ele alınması gerekli olmuştur.

1993 yılına kadar Sağlık Bakanlığının açtığı dörder aylık kurslar ile gözlükçülük eğitimi verilmesi yoluna gidilmiş ve bu kurslar neticesinde başarılı olanlara gözlükçülük ruhsatnamesi verilmiştir. Düzenlenen bu kurslarda, o günün tıbbî ve teknik imkânlarına uygun eğitim amaçlanmıştır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bilimsel ve teknolojik alanlarda meydana gelen büyük gelişmeler, sağlık ile ilgili bir çok alanlarda olduğu gibi, göz sağlığı alanında da kendini göstermiş; bunun tabiî bir uzantısı olarak genelde göz sağlığında, özelde de fennî gözlükçülük alanında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Belirtilen sebeplerden dolayı, diğer mesleklerden tamamen bağımsız bir meslek haline gelmesi gereken gözlükçülük mesleğine yeni mensupların kazandırılmasının, mevcut Kanun ile öngörülen ve uygulana gelmiş bulunan oldukça kısa süreli kurslar ile sağlanması yerine, günün şartlarına, değişen tekniklere, eğitim ve öğretim sistemine göre daha uzun ve sistemli yüksek okul eğitimine dayandırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Optisyenlik eğitimi, en az ön lisans eğitimi tarzında verilir ise optisyenlik mesleğinin günümüzün gelişen şartlarına uygun olarak icra edilmesi ve mesleğin ileride meydana gelecek gelişmelere de açık tutulması amacına hizmet edilmiş olacaktır. Halen beş üniversite (Eskişehir, Muğla, İzmir, Sivas, Samsun illerindeki) bünyesinde bulunan ve iki yıllık eğitim ve öğretim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Optisyenlik Programı, bu alandaki eğitime örnek olarak gösterilebilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, sağlık alanındaki insan gücü bakımından ülkemizde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak, optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olanlar ile ilgili bazı değişiklikler yapılması da zorunluluk arz etmiştir.

Ayrıca gözlükçülüğün; uluslararası kabul gören şekilde optisyenlik olarak yeniden tanımlanması; optisyenlik mesleğinin bu güne kadar Sağlık Bakanlığınca verilen gözlükçülük ruhsatnamesine sahip kişiler ve üniversitelerin Optisyenlik Bölümü mezunu diplomalı optisyenler tarafından icra edilmesi; ve bu alandaki faaliyetleri disipline etmeye yönelik cezaî hükümlerde yeni düzenlemelerde bulunulması gerekli görülmüştür.

Halkın göz sağlığını koruma bakımından optisyenlik alanındaki hizmetin kalitesini arttırmak maksadını taşıyan bu düzenlemelerle, uygulamada görülen bazı sorunlar ve tereddütler ortadan kalkacak, günümüz şartlarına yeterli cevap vermeyen mevcut mevzuat yerine, güncelleştirilmiş yeni mevzuat ile optisyenlik alanında daha sağlıklı ve nitelikli hizmet sunulması gerçekleştirilecektir.

Tasarı, yukarıda belirtilen gerekçelerle hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile; Kanunun amacı belirtilmiş olup, optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esasları fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere hazırlandığı ifade edilmiştir.

Madde 2. - Madde ile; Kanunun kapsamı belirlenmiş olup, optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile bunların faaliyetlerini kapsadığı ifade edilmiştir.

Madde 3. - Madde ile; Kanun metni içinde geçen ve tanımlanması gerekli görülen bazı ifadeler açık olarak belirtilerek tanımlanmıştır. Bu Kanun ile optisyen ifadesinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuş olup optisyenlik; optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu kişi olarak tanımlanmıştır.

Bunun yanında gözlükçülük ruhsatnamesi, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ve mesul müdür kavramlarına açıklık getirilmiştir.

Madde 4. - Madde ile; optisyenlik mesleğinin özü açıklanmış ve bu mesleği icra edecek kişilerin sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, eğitim ve öğretim şartı ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye paralel olarak yurt dışında görülen eğitim ve öğretimin denklik işlemlerinin yapılmış olması gerektiği düzenlenmektedir.

Madde 5. - Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin bu meslekle ilgili tüm bilgi, birikim ve donanıma sahip oldukları gözönüne alınarak istedikleri takdirde tabiplik mesleğini icra etmemek şartıyla optisyenlik müessesesini açıp işletebileceğine dair hüküm getirilmiştir.

Madde 6. - Madde ile; uygulamada, optisyenlerin “bilgisayarlı göz muayenesi” adıyla bilinen muayeneleri yapmak sureti ile tabiplerin yetki sahasına giren işlemlere kalkıştıkları görülmekte olduğundan; optisyenlik mesleği ile bağdaşmayan bu uygulamanın da açıkça yasak olduğunun belirtilmesi için, bu maddeye “otorefraktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere” ibaresiyle optisyenlerin bu nevi göz ve görme muayene ve testlerini de yapamayacakları veya bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmalarının yasak olduğu vurgulanmaktadır.

Optisyenlik uygulamalarının neler olduğunun sayma suretiyle belirlenerek mesleklerinin kapsamı ortaya konmuştur.

Maddenin dördüncü fıkrası, optisyenlerin müesseselerinde optisyenlikten başka iş yapmalarını ve müesseselerini muayenehane gibi kullandırmalarını yasak faaliyetlerden olarak göstermektedir.

Madde 7. - Madde ile; optisyenlik müesseselerinin kimler tarafından ne şekilde açılabileceği belirtilmiş olup, bu müesseselerin ticarî olarak açılan birçok kuruluş gibi, aynı zamanda bazı sağlık kuruluşlarında da olduğu gibi gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılıp işletilebileceği öngörülmüştür.

Maddenin ikinci paragrafı ile, optisyenlik müessesesi ruhsatnamelerinin, yetki genişliği, bürokrasinin azaltılması, hizmetin daha etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla ilin en yüksek sağlık idaresince düzenlenebilmesine olanak tanınmaktadır.

Madde 8. - Madde ile; optisyenlik müessesesinde optisyen unvanına sahip bir mesul müdür bulunması gerektiği ve mesul müdürün çalışma şartları tanımlanmıştır.

Optisyenlik müessesesinde bizzat optisyen unvanına sahip kişinin mesul müdür olarak işin başında olması ve bu mesleğin bizzat optisyen tarafından yapılabileceği belirtilmektedir.

Bir optisyenlik müessesesinde mesul müdür olan ve mesleği bizzat icra eden optisyenin aynı zamanda başka bir optisyenlik müessesesinde de mesleğini icra etmesi uygun olmayacağından dolayı tek bir optisyenlik müessesesinde mesul müdürlük görevini yapması gerektiği yönünde hüküm getirilmiştir.

Madde 9. - Madde ile; optisyenlik mesleğinin gereklerine ve olması gereken meslekî inisiyatifine uygun olacak şekilde "optisyenin mesleğini icra ettiği müessesede bizzat bulunması esastır" hükmü ile, mesleğin bizzat optisyen tarafından yapılabileceği belirtilmektedir.

Yine, tabiplik ve optisyenlik mesleğinin kötüye kullanılması ve haksız rekabet şeklinde ortaya çıkan ve uygulamada sıkça karşılaşılan durumları önlemek için, maddeye optisyenler ve göz hastalıkları uzmanı tabiplerin, vergi mükellefiyetleri ayrı olsa bile, aynı mekânda veya iç giriş kapıları veya iç bağlantıları bulunan müesseselerde birlikte mesleklerini icra edemeyecekleri ve sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde veya binasının içinde de optisyenlik müessesesi açılamayacağını öngören bir fıkra maddeye eklenmektedir.

Madde 10. - Madde ile; optisyenlik müessesesine sahip ve optisyenlik mesleğini icra etmekte olan kişinin, mesleğinin geçici olarak tatilini gerektiren durumlarda mesul müdür ile ticarî faaliyetin sürdürülmesine imkân tanıyan hükümler, ilgililerin mağduriyetine ve sosyoekonomik kayıplara sebep olmaması amacıyla mes'ûl müdür ile ticarî faaliyetin sürdürülmesine imkân tanıyan hükümler getirilmiştir.

Yine kişinin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanarak ölümü halinde müessesesinin kapatılmadan yeni bir mesul müdür tayin edilebilmesi için iki aylık bir süre öngörülmüştür.

Madde 11. - Madde ile; söz konusu mesleğin farklı farklı isimler altında anılması ve kavram kargaşasına neden olmamak ve belli bir standardı sağlayabilmek amacıyla sadece optisyen unvanının kullanılması hükmü getirilmiştir.

Yine kişileri ve toplumu yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki müesseseler arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunulmaması amacıyla gerçeğe uymayan reklam yapmalarının yasaklanması yoluna gidilmiştir.

Madde 12. - Madde ile; kayıtların sağlıklı gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmakta olup, bu amaçla reçete ve sahiplerinin isimlerinin kayıtlarının tutulması için mahallin en yüksek sağlık idaresince tasdikli bir defter tutma zorunluluğu getirilmektedir.

Madde 13. - Madde ile; denetimlerin daha kolay ve sağlıklı gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmakta ve optisyen olmayanların optisyenlik yapmalarını engellemek maksadıyla,    faturalarda gözlükçü ruhsatnamesinin/optisyenlik diplomasının tarih ve sayısının belirtilmesi mecburiyeti getirilmektedir.

Madde 14. - Madde ile; bu Kanuna göre optisyenlik yapma ve optisyen unvanını kullanma hakkı bulunmadığı halde optisyenlik mesleğini yapan veya bu unvanı kendi çıkarı için kullanılmasının önlenilmesi amacıyla düzenlemeye gidilmiştir.

Madde 15. - Madde ile; Kanuna aykırı fiiller için malî müeyyide tatbik edilmek suretiyle uygulamada etkinlik, süratlilik ve cezada caydırıcılık sağlanması ve mahkemelerin işlerinin azaltılması faydalı olacağından, hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine her yıl yeniden değerleme oranına göre artan idari para cezaları getirilmektedir.

Fiillerin ağırlığına ve niteliğine göre farklı miktarlarda idari para cezaları getirilerek suç ve cezaların orantılılığı ve rasyonelliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 16. - Madde ile; bu Kanunda bulunmayan sair hususların Yönetmelikle düzenleneceği ve bu Yönetmeliğin çıkarılma zamanı belirtilmektedir.

Madde 17. - Madde ile; daha önceki mevcut bulunan benzer konuları düzenleyen 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun'a ihtiyaç kalmadığından yürürlükten kaldırılması belirtilmiştir.

Geçici Madde 1. - Madde ile; 3958 sayılı Kanunda gözlükçünün eğitim ve öğrenim şartı mesleğin icra ediliş şekli ile ilgili olarak önemli değişikliklere gidilmekte olduğundan, Kanuna bazı geçici hükümlerinin konulması gerekli görülmekte olup; geçici madde hükmü bu düzenlemelerden önce verilmiş gözlükçülük, ruhsatnamelerinin geçerliliğini ve sahiplerinin mesleklerini optisyen olarak icraya devam edebileceklerini, yani bu konuda müktesep haklarının bulunduğunu vurgulamaktadır.

Geçici Madde 2. - Madde ile; 3958 sayılı Kanuna göre gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini bir arada yürütenlerin müktesep haklarının korunması amaçlanmıştır.

Madde 18. - Yürürlük maddesidir.

Madde 19  - Yürütme maddesidir.

                         T.C.

            Başbakanlık                  2.4.2004

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-161/1514

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.3.2004 tarihinde kararlaştırılan “Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

30/12/1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun, 1941 yılında yürürlüğe girmiştir. Uzun süredir yürürlükte olan bu Kanunun uygulanması sırasında Kanunun gelişen şartlara uygun hale getirilmemesinden kaynaklanan bazı problemler ile karşılaşıldığı gözlemlenmiş ve bu sebeple, mezkur Kanunun günün şartlarına uygun düşmeyen bazı maddelerinin değiştirilmesi ve güncelleştirilmesi gerekli olmuştur.

1993 yılına kadar Sağlık Bakanlığının açtığı dört aylık kurslar ile gözlükçülük eğitimi verilmesi yoluna gidilmiş ve bu kurslar neticesinde başarılı olanlara Fenni Gözlükçülük Ruhsatnamesi verilmiştir. Düzenlenen bu kurslarda, o günün tıbbi ve teknik imkanlarına uygun eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bilimsel ve teknolojik alanlarda meydana gelen gelişmeler, sağlık ile ilgili bir çok alanda olduğu gibi, göz sağlığı alanında da kendini göstermiş; bunun tabii bir uzantısı olarak genelde göz sağlığında, özelde de fenni gözlükçülük alanında önemli mesafeler kat edilmiştir

Belirtilen sebeplerden dolayı, gözlükçülük mesleğine yeni mensupların kazandırılmasının, mevcut Kanun ile öngörülen ve uygulana gelmiş bulunan oldukça kısa süreli kurslar ile sağlanması yerine, günün şartlarına, değişen tekniklere, eğitim ve öğretim sistemine göre daha uzun ve sistemli yüksek okul eğitimine dayandırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Gözlükçülük eğitimi, en az ön lisans eğitimi tarzında verilir ise gözlükçülük mesleğinin günümüzün gelişen şartlarına uygun olarak icra edilmesi ve mesleğin ileride meydana gelecek gelişmelere de açık tutulması amacına hizmet edilmiş olacaktır. Halen bazı üniversiteler bünyesinde bulunan ve iki yıllık eğitim ve öğretim veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Optisyenlik Programı, bu alandaki eğitime örnek olarak gösterilebilir. 1992 yılında açılan bu okullar 1994 yılından itibaren mezun vermiş ve eğitimli ve kalifiye olmalarına rağmen bu mezunlara gözlükçülük ruhsatnameleri verilememiştir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, sağlık alanındaki insan gücü bakımından ülkemizde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak, fenni gözlükçülük mesleğini icra etmeye yetkili olanlar ile ilgili olarak eğitimi ön planda tutmak amacıyla gözlükçülük faaliyetinin münhasıran optisyenlik konusunda en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim veren yüksek okul diplomasına sahip olanlara tanınması ve buna paralel bazı değişiklikler yapılması zorunluluk arz etmiştir.

Tasarı, yukarıda belirtilen gerekçelerle hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile; 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun 1 inci maddesi değiştirilerek; Kanundaki “gözlükçü” tanımı genişletilmiş ve gözlük camı ve gözlük çerçevesi satımı yetkisi yanında, gözlük montajı yapmanın gözlükçüler tarafından yapılabileceğine açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.

Bunun dışında, maddede değişiklik yapılarak gözlükçülük için aranan eğitim ve öğrenim şartı yeniden düzenlenmekte ve getirilen öğrenim şartına bağlı olarak bu mesleğin icrası için aranan yaş şartı kaldırılmaktadır.

Ayrıca, eğitim ve öğretim şartı ile ilgili olarak yapılan değişikliklere paralel olarak yurt dışında görülen eğitim ve öğretimin denklik işlemlerinin yapılmış olması şartı getirilmektedir.

Madde 2. - Madde ile; gözlükçü ruhsatnamelerinin, yetki genişliği, bürokrasinin azaltılması, hizmetin daha etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla ilin en yüksek sağlık idaresince düzenlenebilmesine olanak tanınmaktadır.

Madde 3. - 3958 sayılı Kanundaki “kurs görerek yetişmek” esası kaldırıldığından bu kurslara bağlı olan sınavlara dair 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Geçici Madde 1. - Madde ile; müktesep haklar bakımından daha önce verilmiş olan ruhsatname sahibi olanların haklarının devam etmesi öngörülmektedir.

Madde 4. - Yürürlük maddesidir.

Madde 5. - Yürütme maddesidir.


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

Gözlükçülük hakkInda kanunda değİşİklİk yapIlmasIna daİr

 kanun tasarIsI

MADDE 1. - 30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1. - Numaralı (mihraklı) gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı yapmak ve gözlükçü unvanını kullanabilmek için, optisyenlik konusunda en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksek okul diplomasına sahip olmak gerekir.

Yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış diplomalara dayanılarak gözlükçülük yapabilmek için, yurt dışında görülen eğitimin, birinci fıkrada belirtilen mesleki eğitime denk olduğunun kabul edilmiş olması şarttır.”

MADDE  2. - 3958 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6. - Gözlükçüler ticarethane açarak sanatlarını icra etmek istediklerinde, ticarethanenin açılacağı ilin en yüksek sağlık idaresinden ruhsat almak zorundadır.”

MADDE 3. - 3958 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3958 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak gözlükçülük ruhsatnamesi sahibi olanlar, gözlükçü unvanını kullanarak numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satabilir ve gözlük montajı yapabilirler.

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

K. Unakıtan

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

A. Babacan

A. Babacan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

 

G. Akşit

A. Coşkun

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

H. Çelik

Z. Ergezen

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıldırım

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

E. Mumcu

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve 7.6.2004

Sosyal İşler Komisyonu             

Esas No.: (1/785), (2/294)

Karar No.: 47

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca, 2.4.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve 8.4.2004 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 15.4.2004 tarihinde yaptığı 23 üncü birleşiminde gündeme alınmıştır. Sağlık, Maliye ve Adalet Bakanlıklarının Hükümeti temsilen katıldıkları toplantıda konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak olgunlaştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisinden Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bursa Milletvekili Şerif Birinç, Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan,  Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Cumhuriyet Halk Partisinden Mersin Milletvekili Hüseyin Güler, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın seçildiği alt komisyon, başkanlığına Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'i seçerek çalışmalarına başlamıştır.

Alt komisyon Sağlık, Maliye ve Adalet bakanlıklarının temsilcilerinin de katılımları ile 20.4.2004 ve 27.4.2004  tarihlerinde yaptığı toplantılarda çalışmalarını tamamlamıştır.

Alt Komisyon yaptığı çalışmalarda; gözlükçülük mesleği ile ilgili sivil toplum örgütlerinin de talepleri doğrultusunda 30 12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Kanunu da bütünüyle incelemiş ve tasarının içeriğini genişleterek, günümüze uygun bütünüyle düzenlenmiş yeni bir kanunun çıkarılması ve tasarının bu anlamda düzenlenmesi yönünde çalışma yapmıştır.

Bu çalışmalar sırasında, Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik  ile Komisyon Başkanı ve Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler; alt komisyon başkanı Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve alt komisyon üyesi Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan " Optisyenlik Hakkında Kanun Teklifi"ni hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuşlardır.

Bundan sonra Komisyonumuz  3.6.2004 tarihli 30 uncu birleşiminde tasarı ile teklifi birleştirerek tekrar gündemine almıştır.

Komisyonumuz; Sağlık, Maliye ve Adalet bakanlıklarının Hükümeti temsilen katıldıkları toplantıda teklifin esas olarak alınmasına karar vermiştir.

30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun, 1941 yılında yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık altmış üç yıldır yürürlükte olan bu Kanunun uygulanması sırasında Kanunun gelişen şartlara uygun hâle getirilmemesinden kaynaklanan bazı sorunlarla karşılaşıldığı gözlemlenmiş ve bu sebeple, mezkûr Kanunun günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla Optisyenlik Hakkında Kanun adıyla yeniden ele alınması gerekli olmuştur.

Bundan hareketle;

Teklif ile gözlükçülük mesleğinin artık "optisyenlik mesleği" olarak anılacağı belirtilerek optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi, optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar ile fertlerin ve toplumun sağlığını korumaya yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Teklif ile ayrıca;

Optisyenin, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksek okul mezunu kişi olması,

Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin, tabiplik mesleğini icra etmemek şartıyla optisyenlik müessesesini açıp işletebileceğine dair hüküm getirilmesi,

Optisyenlik uygulamalarının düzenlenmesi,

Optisyenlik müesseselerinin kimler tarafından ne şekilde açılabileceği ve bu müesseselerin gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılıp işletilebileceğinin hükme bağlanması,

Optisyen olmayanların optisyenlik yapmalarının engellenmesi amacıyla, faturalara gözlükçü ruhsatnamesinin, optisyenlik diplomasının tarih ve sayısının belirtilmesi mecburiyetinin getirilmesi,

Optisyen unvanını haiz olmadığı halde optisyenlik yapanların veya optisyen olduğunu ilan edenlerin müesseselerinin kapatılması,

Kanuna aykırı fiiller nedeniyle idari para cezalarının getirilmesi,

Öngörülmektedir.

Teklifin esas olarak alındığı komisyon toplantısında teklif metninin;

Optisyenlik uygulamaları başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına "optik görme gereçlerini" ibaresinin eklenerek maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Cezai hükümlerle ilgili 15 inci maddesine, beşinci fıkra olmak üzere "İdari para cezalarından müessese sahibi de müteselsilen sorumludur." İbaresinin eklenerek maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle,

3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunda var olan ve 1993 yılından beri uygulanmaması nedeniyle, sınava girme ehliyeti olan kişilere kurs ve ardından sınav hakkının verilerek mağdur olmalarının önlenmesi amacıyla verilen önergenin kabulü ile metne geçici 3 üncü madde olmak üzere maddenin eklenmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Teklifin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri ile yürürlüğe ilişkin 18 ve yürütmeye ilişkin 19 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yüksek başkanlığa saygıyla arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Mahfuz Güler

Agah Kafkas

Remziye Öztoprak

 

Bingöl

Çorum

Ankara

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Bayram Özçelik

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

Turhan Çömez

 

Burdur

Ankara

Balıkesir

 

Üye

Üye

Üye

 

İrfan Riza Yazıcıoğlu

Sabri Varan

Nevzat Doğan

 

Diyarbakır

Gümüşhane

Kocaeli

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Tanrıverdi

Mahmut Duyan

Hüseyin Güler

 

Manisa

Mardin

Mersin

 

 

(Geçici 3 üncü maddeye

(Geçici 3 üncü maddeye

 

 

muhalifim.)

muhalifim.)

 

Üye

Üye

Üye

 

Medeni Yılmaz

Şükrü Ayalan

Feramus Şahin

 

Muş

Tokat

Tokat

 

 

 

(Geçici 3 üncü maddeye

 

 

 

muhalifim.)

 

Üye

Üye

Üye

 

Cevdet Erdöl

Nurettin Sözen

Alim Tunç

 

Trabzon

Sivas

Uşak

 

 

(Geçici 3 üncü maddeye muhalifim,

 

 

 

muhalefet şerhi ektedir.)

 

 

 

Üye

 

 

 

Halil Kaya

 

 

 

Van

 

 

 

KARŞI OY

Geçici Madde 3’de,

“Dört yıl süreyle optisyenlik müessesinde optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalıştığı” denmektedir. Oysa bunu kanıtlamak olanaksızdır.

Yeniden sınav açmak 2 yıllık eğitimle kazanılmış optisyenlik mesleğine eşdeğer bir yetkiyi 3 aylık kursla eğitimsiz bireylere vermek anlamına gelmektedir.

Bu da eşitlik ilkesine aykırıdır.

                        Prof. Dr. Nurettin Sözen

                                                Sivas
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ANKARA MİLLETVEKİLİ SALİH KAPUSUZ, BURSA MİLLETVEKİLİ FARUK ÇELİK VE ÜÇ

MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun; optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile bunların faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Optisyen : Optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu kişiyi,

Gözlükçülük Ruhsatnamesi: Sağlık Bakanlığı tarafından verilen gözlükçülük yapabileceğine dair belgeyi,

Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi: Optisyenlik müessesesi açılabilmesi için ilin en yüksek sağlık idaresince verilen belgeyi,

Mesul Müdür: Optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden bizatihi sorumlu kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Optisyenlik Mesleğinin İcra Edilmesi

Optisyenlik mesleğini haiz kişiler

MADDE 4. - Numaralı (mihraklı) gözlük camı ve gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapmak üzere optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu olmak gerekir.

Yurt dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış diplomalara dayanıla-rak optisyen unvanını alabilmek ve bu mesleği icra edebilmek için, yurtdışında görülen eğitimin birinci fıkrada belirtilen mesleki eğitime denk olduğunun yetkili makamlarca kabul edilmiş olması şarttır.

Tabipler

MADDE 5. - Göz hastalıkları uzmanı tabipler optisyenlik müessesesi açarak optisyenlik yapabilirler. Ancak optisyenlik yaptıkları sürece tabiplik yapamazlar.

Optisyenlik uygulamaları

MADDE 6. - Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri ve gözlük çerçevelerini satabilirler.

Optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.

Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü veya tamir konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak ve kişinin gözüne en uygun şekilde uygulamak için gerekli olan aletleri kullanabilirler.

Optisyenler, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapamaz ve müesseselerini muayenehane gibi kullandıra-mazlar.

Optisyenlik müessesesinde her türlü kontakt lens uygulanması yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Optisyenlik Müesseseleri ile İlgili

Esas ve Usuller

Optisyenlik müessesesi

MADDE 7. - Optisyenlik müessesesi gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılıp işletilebilir.

Optisyenlik müessesesi açıp işletmek  isteyenler, müessesenin açılacağı ilin en yüksek sağlık idaresinden optisyenlik müessesesi ruhsatı almak zorundadırlar.

Mesul müdür

MADDE 8. - Optisyenlik müessesesi açmış olanlar, müesseselerinde optisyen unvanına sahip bir mesul müdür bulundurmak zorundadırlar.

Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi tek bir müessese için geçerlidir.

7 nci maddede sayılanlar, birden fazla optisyenlik müessesesi açmak isterse, her bir müessese için ayrı optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi almak ve ayrı mesul müdür bulundurmak zorundadır.

Mesul müdür tek bir optisyenlik müessesesinde mesul müdürlük görevini yapabilir.

Müessesede bulunma

MADDE 9. - Optisyenin, mesleğini icra ettiği müessesede bizzat bulunması esastır.

Optisyenler ile göz hastalıkları uzmanı tabipler, vergi mükellefiyetleri ayrı olsa bile, aynı mekanda veya iç giriş kapıları veya iç bağlantıları bulunan müesseselerde birlikte mesleklerini icra edemez. Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde veya binasının içinde de optisyenlik müessesesi açılamaz.

İstisnalar

MADDE 10. - Optisyenlik müessesesine sahip ve optisyenlik mesleğini icra etmekte iken;

a) Milletvekili veya belediye başkanı seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silah altına alınanlar, bu görev hizmeti süresince,

b) Hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezanın infazı süresince,

c) Hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla müesseselerinin başında bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince,

d) Hacir altına alınanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altında bulundukları sürece,

Optisyenlik müessesesi ruhsatı veren makama yazılı olarak bildirmek şartı ile, optisyen unvanını  haiz bir kimseyi mesul müdür tayin ederek müesseselerinin faaliyetlerini sürdürebilirler.

Ölüm halinde ise kanuni mirasçıları en çok iki aylık süre içinde mesul müdür tayin etmek zorundadırlar.

Optisyenlik unvanı

MADDE 11. - Optisyen unvanını haiz olarak müessese açmış olanlar, yalnız optisyen unvanını kullanabilirler. Başka bir unvan kullanmaları veya gerçeğe uymayan reklam yapmaları yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Denetim

Kayıt

MADDE 12. - Optisyenler müesse-selerinde mahallin en yüksek sağlık idaresince yaprak adedi tasdikli bir defter tutmaya ve bu deftere sıra numarasıyla ve tarih sırasıyla reçeteleri ve sahiplerinin isimlerini kayda mecburdurlar.

Denetim

MADDE 13. - Optisyenlik müesseseleri, Bakanlığın ve mahallin en yüksek sağlık idaresinin teftiş ve denetimine tabidirler.

Optisyenler, bu teftiş ve denetimlerde her türlü kolaylığı göstermeye, talep edilen bilgileri, müessese kayıt belgesini ve teftiş defterini vermeye ve faturalarında optisyenlik ruhsatnamelerinin veya diplomalarının tarih ve sayısını belirtmek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

MADDE 14. - Optisyen unvanını haiz olmadığı halde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilan edenler hakkında otuz milyar lira idari para cezası alınır ve müessesesi kapatılır.

MADDE 15. - 11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlardan onbeş milyar lira idari para cezası alınır.

6 ncı maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenler hakkında beş milyar lira idari para cezası uygulanır ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmelerine izin verilmez.

Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şarta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenler ile 9 uncu Maddenin ikinci fıkrası ile  8, 10, 12 ve 13 üncü madde hükümlerine uymayanlar hakkında  beş milyar lira idari para cezası alınır.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yasakların tekerrürü halinde  idari para cezası iki kat olarak uygulanır.

Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere yürürlükteki tebligat kanunları hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı, tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Davalar, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

MADDE 16. - Optisyenlik müessese-lerinin  açılışına ve sahip olmaları gereken şartlara dair usul ve esaslar ile optisyenlerin yapacağı ilan ve reklamlar, tutacakları defterler ve diğer hususlar Bakanlıkça bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

MADDE 17. - 30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun yürür-lükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak gözlükçülük ruhsatnamesi sahibi olanlar, optisyen unvanını kullanarak optisyenlik mesleğini icra edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekanda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu hakları işyerlerinin nakli halinde de devam eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 18. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

 

OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN

TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Kapsam

MADDE 2. - Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

Tanımlar

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Optisyenlik Mesleğinin İcra Edilmesi

Optisyenlik mesleğini haiz kişiler

MADDE 4. - Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabipler

MADDE 5. - Teklifin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

Optisyenlik uygulamaları

MADDE 6. - Optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilirler.

Optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.

Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü veya tamir konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak ve kişinin gözüne en uygun şekilde uygulamak için gerekli olan aletleri kullanabilirler.

Optisyenler, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde başka bir iş yapamaz ve müesseselerini muayenehane gibi kullandıramazlar.

Optisyenlik müessesesinde her türlü kontakt lens uygulanması yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Optisyenlik Müesseseleri ile İlgili

Esas ve Usuller

Optisyenlik müessesesi

MADDE 7. - Teklifin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

Mesul müdür

MADDE 8. - Teklifin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müessesede bulunma

MADDE 9. - Teklifin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

İstisnalar

MADDE 10. - Teklifin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optisyenlik unvanı

MADDE 11. - Teklifin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Denetim

Kayıt

MADDE 12. - Teklifin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Denetim

MADDE 13. - Teklifin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

MADDE 14. - Teklifin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

MADDE 15. - 11 inci maddede belirtilen yasaklara uymayanlardan onbeş milyar lira idari para cezası alınır.

6 ncı maddede zikredilen yasaklar hilafına hareket eden optisyenler hakkında beş milyar lira idari para cezası uygulanır ve üç ay süre ile optisyenlik mesleğini icra etmelerine izin verilmez.

Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı şarta üst üste iki denetimde de uymadığı belirlenen optisyenler ile 9 uncu Maddenin ikinci fıkrası ile 8, 10, 12 ve 13 üncü madde hükümlerine uymayanlar hakkında  beş milyar lira idari para cezası alınır.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yasakların tekerrürü halinde idari para cezası iki kat olarak uygulanır.

İdari para cezalarından müessese sahibi de müteselsilen sorumludur.

Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere yürürlükteki  tebligat kanunları hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı, tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Davalar, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

MADDE 16. - Teklifin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 17. - Teklifin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1. - Teklifin geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 2. - Teklifin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 3. - 21.11.1993 Tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, en az lise mezunu olan ve dört yıl süreyle optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğiyle ilgili olarak çalıştığını sosyal güvenlik kuruluşlarından prim dökümleriyle belgelendirip, bir defa olmak üzere Bakanlığın düzenleyeceği en az üç aylık bir kurs ve ardından yapılacak sınavda başarılı olanlara gözlükçülük ruhsatnamesi verilir. Bu sınav, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılır. Bu kurs ve sınavın yapılmasıyla ilgili giderler katılanlarca karşılanır.

MADDE 18. - Teklifin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19. - Teklifin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.