Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 466)

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve
3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair

 Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/292, 2/244)

 

                                 

Not : 2/244 Esas Numaralı Teklif, Anayasa ve Adalet komisyonlarına havale edilmiştir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı madde ve fıkraların ilavesine ilişkin kanun teklifimiz aşağıdadır.

Gereğini arz ederiz.

 

Mehmet Ali Bulut

Hakkı Köylü

 

Kahramanmaraş

Kastamonu

 

Ali Osman Sali

Mustafa Baş

 

Balıkesir

İstanbul

GENEL GEREKÇE

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulamalarında birtakım sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

4483 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip özellikle imzasız veya sahte imzalı ihbar ve şikayet dilekçeleri kamu kurum ve kuruluşlarını aşırı derecede meşgul eder hale gelmiştir. Ayrıca aynı konuda hiçbir yeni belge ve bulgu olmaksızın şikayetçiler araştırmaların yeniden yapılması için müracaat etmektedirler. Aynı konunun tekrar incelenebilmesi için yeni bulgu ve belgelerin olması gerektiği açıktır. Bu konuda yeni düzenlemeler gerekmektedir.

Ayrıca Savcılığa intikal eden her şikayet, ciddi olsun olmasın, “ihbarın soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve olay belirtilmesi” kaydıyla direkt izin vermeye yetkili merciye gönderilerek soruşturma izni istenmektedir. Ortada ciddi bulgu ve belge olmadan, gerçek isim, adres ve imza olmadan yapılan ihbar ve şikayetlerin, Savcılar tarafından ilk inceleme yapılmadan izin vermeye yetkili merciye hemen göndermeleri, hem kamu kurum ve kuruluşlarının iş yükünü çoğaltmakta hem de yargının mevcut bulguları direkt değerlendirmesini engellemektedir.

Bunun yanında, memurlar ve diğer kamu görevlileri makamlarına göre Yargıtay veya genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerde yargılanmakta; hazırlık soruşturmaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmakta; itirazlara ise, Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi tarafından, makamlara göre ayrı ayrı bakılmaktadır. Bu durum eşitlik ilkesine aykırılık arz etmektedir.

Bu durumların düzeltilmesi amacıyla 4483 sayılı Kanunda bazı değişiklikler düşünülmüştür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Üçüncü madde birinci fıkra (e) bendinde bağlı kuruluşların müşterek kararname ile atanan yetkilileri kapsama alınmış ve ilave edilen (k) bendi ile yerel yönetimlerde çalışan personelin en üst amiri olan belediye başkanı yetkili kılınarak diğer idarelerde geçerli olan kuruluşun en üst amiri kavramıyla uyum sağlanmıştır.

Madde 2. - İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesinde yeni kriterler getirilmiştir.

Madde 3. - Suçlanan kişi veya kişiler hakkında daha önce yapılmış ön incelemeler var iken, yeni ön incelemelerin yapılması önlenmiştir.

Yeni bir bilgi ve bulgu ortaya çıkarsa konuyu yeniden incelemek mümkündür. Madde ile hem insanların mağduriyeti önlenmiş, hem bürokrasinin lüzumsuz yere meşgul edilmesi ortadan kaldırılmış, hem de yeni belge ve bulgu bulunması halinde çalışma engellenmemiştir.

Madde 4. - Memurlar ve diğer kamu görevlileri için farklı mahkemelere itiraz eşitlik ilkesine aykırıdır.

Bu madde ile tüm memur ve diğer kamu görevlilerinin aynı idarî mahkemeye itiraz etmeleri sağlanmaktadır.

Madde 5. - Hazırlık soruşturmasının da, memur veya diğer kamu görevlilerinin makamlarına göre, Yargıtay Başsavcılığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır. Makamlara göre savcı tespiti isabetli değildir.

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı gerekiyorsa, bu mahkemelerde makamlara göre değişmemelidir.

Madde 6. - Memurları ve diğer kamu görevlilerini farklı mahkemelerde yargılamak eşitlik ilkesine aykırıdır. Mahkemeler ancak suçun nevine göre ayrılabilirler. Makamlara göre mahkeme tasnifi eşitlik ilkesini bozar.

Bu madde ile tüm memur ve diğer kamu görevlilerinin genel hükümlerine göre görevli ve yetkili mahkemede yargılanması sağlanmaktadır.

Madde 7. - “Garaz, kin veya mücerret hakaret”in şikayet dilekçesi ile ispat edilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun yerine “İhbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacı” getirilmiştir.

Madde 8. - Bu madde ile, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yargılanan tüm memur ve kamu görevlileri, eşitlik ilkesine uygun olarak genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerde yargılanması ve itirazların incelenmesi öngörülmüştür.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2.12.1999 gün ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini ve takdirlerinizi arz ederim.

Saygılarımla.                    15.1.2004

                                          Ertuğrul Yalçınbayır

                                               Bursa

GENEL GEREKÇE

Anayasamızın “Kanun önünde eşitlik” ilkesine göre;

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Anayasanın belirtilen hükmü, diğer hükümleri gibi “yasama, yürütme ve yargı organlarını, makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.”

Kanun önünde eşitlik kuralı gereği yargı mercileri önünde hiçbir kişiye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Kişilerin yargılanmaları önünde anayasal engellerin yanı sıra yasal engeller de bulunmaktadır.

Siyaset kurumu yazılı metinlerinde ve söylemlerinde “Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacak; dokunulmazlık, tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklar birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir.” taahhüdünde bulunmuşlardır.

Anayasanın 83 ve 100 üncü maddelerinde yazılı milletvekillerinin dokunulmazlığı ve Başbakanlar ve Bakanların Mecliste Soruşturulmasına dair değişiklik tartışmalarının yaşandığı ve hep gündemde olduğu bu süreçte diğer tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engellerin ve ayrıcalıkların kaldırılması çalışmaları içinde olmak gerekmektedir. Bu anlayıştan hareketle 4483 sayılı Kanunun kaldırılması için işbu teklif verilmiştir.

1340 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 2.12.1999 gün ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4483 sayılı Kanunla memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili makamları ve soruşturma izni yetkisi ve izlenecek usule ilişkin esasları düzenlemiştir.

Kanunun kaldırılması ile yargılanma bakımından kanun önünde eşitlik kuralı sağlanarak memurlara tanınan imtiyaz sona erdirilmiş ve hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti önünde bir engel daha kaldırılmış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun kaldırılması ile; Anayasanın 10 uncu maddesinde yazılı “Kanun önünde eşitlik” kuralı ve Anayasanın 11 inci maddesiyle belirtilen “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” kayden sağlanmış olacak ve yargılama önündeki memurlar ve diğer kamu görevlileri itibariyle imtiyazlar sona erdirilmiş olacaktır.

Madde 2. - Yürürlük maddesidir.

Madde 3. - Yürütme maddesidir.


BURSA MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL YALÇINBAYIR’IN TEKLİFİ

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 2.12.1999 gün ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Adalet  Komisyonu  Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

              Adalet Komisyonu 1.6.2004

Esas No. :2/292, 2/244

Karar No. :54

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca 22.1.2004 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Anayasa Komisyonuna havale edilmiş olan "Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/244)" ile 26.5.2004 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş olan "Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi (2/292)", Komisyonumuzun 1.6.2004 tarihli 46 ncı birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin ve ikinci teklif sahibinin de katılmalarıyla birlikte incelenip görüşülmüştür.

2/244 nolu Teklifle, Anayasamızın kanun önünde eşitlik ilkesine göre yargı mercileri önünde hiçbir kişiye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, kişilerin yargılanmaları önünde anayasal engellerin yanı sıra yasal engellerin de bulunduğundan bahisle, kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engellerin ve ayrıcalıkların kaldırılması amacıyla 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerinde; ülkemizde suç işleyenlerin bir yargı bütünlüğü içerisinde yargılanamamış olmasının Anayasa ile bağlantısı olduğu, eğer suç işleyen kişi milletvekili ise bunun Anayasanın 83 üncü maddesinden, Bakanlar Kurulu üyesi ise 100 üncü maddeden, kamu görevlisi ise 129 uncu maddeden, yargı mensubu ise 140 ve müteakip maddelerden kaynaklandığı, her birisine ayrı ayrı dokunulmazlıklar ve ayrıcalıklar tanınmış olmakla birlikte, bu hususun Anayasanın kendi içinde bir tutarlılığı, bir mantığı olduğu,  bazı suçlar dışında bu ayrıcalıkların yeni baştan gözden geçirilmesinde yarar olduğu, ancak, Anayasadaki 129 uncu madde değişmediği sürece, 4483 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmasının Anayasaya aykırı olacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle teklif, Komisyonumuzca uygun mütalaa edilememiş ve maddelerine geçilmeden reddedilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

2/292 nolu Teklif, 4483 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesini öngörmektedir. Yapılan görüşmeler sonunda Teklifin gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve teklif başlığında ve maddelerinde kanun tekniğine uygun olarak gerekli redaksiyon yapılmak suretiyle oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Köksal Toptan

Halil Özyolcu

Ramazan Can

 

Zonguldak

Ağrı

Kırıkkale

 

 

 

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Hasan Kara

Mehmet Ziya Yergök

Feridun Fikret Baloğlu

 

Kilis

Adana

Antalya

 

 

(Karşı oy)

(Karşı oy)

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir.)

(Muhalefet şerhi eklidir.)

 

Üye

Üye

Üye

 

Orhan Yıldız

Yüksel Çorbacıoğlu

Semiha Öyüş

 

Artvin

Artvin

Aydın

 

 

(Karşı oy)

(Toplantıya katılmadı.)

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir.)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Feridun Ayvazoğlu

Muzaffer Külcü

Mahmut Durdu

 

Çorum

Çorum

Gaziantep

 

(Karşı oy)

(İmzada bulunamadı.)

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir.)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Esat Canan

Recep Özel

Mehmet Yılmazcan

 

Hakkâri

Isparta

Kahramanmaraş

 

(Toplantıya katılmadı.)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Hakkı Köylü

Harun Tüfekçi

Kerim Özkul

 

Kastamonu

Konya

Konya

 

(Toplantıya katılmadı.)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Muharrem Kılıç

İsmail Bilen

Orhan Eraslan

 

Malatya

Manisa

Niğde

 

(Karşı oy)

 

(Toplantıya katılmadı.)

 

(Muhalefet şerhi eklidir.)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Ömer Kulaksız

Mehmet Nuri Saygun

Bekir Bozdağ

 

Sivas

Tekirdağ

Yozgat

 

 

(Karşı oy)

 

 

 

(Muhalefet şerhi eklidir.)

 

 


ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1.6.2004 günü Adalet Komisyonunda görüşülen Mehmet Ali Bulut ve arkadaşları tarafından verilen “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde ve Fıkraların İlavesine İlişkin Kanun Teklifi”nin kabul edilen maddelerinin tümüne muhalifiz.

                                          1.6.2004

 

Muharrem Kılıç

Yüksel Çorbacıoğlu

M. Ziya Yergök

 

Malatya

Artvin

Adana

 

M. Nuri Saygun

Feridun Ayvazoğlu

Feridun Baloğlu

 

Tekirdağ

Çorum

Antalya


KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ BULUT VE

3 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI MADDELERİN İLAVESİ HAKKINDA

 KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendi eklenmiştir.

“e) Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan,

k) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında belediye başkanı,”

 

MADDE 2. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.

Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.”

MADDE 3. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“Cumhuriyet Başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.”

MADDE 4. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.”

MADDE 5. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 12. - Hazırlık soruşturması;

Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılır.

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur.

MADDE 6. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 13. - Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir.

MADDE 7. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin” ifadesinden sonra gelen “garaz, kin veya mücerret hakaret için” kelimeleri kanundan çıkarılmış, yerine “ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla ve” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 8. - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Geçici Madde olarak aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yargıtayın ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açılmış davalar ile Danıştayca itirazen incelenen kararlar, bu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelere devredilir.

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
ADALET KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

 

MADDE 1. - 2.12.1999 tarihli ve
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan ve Başbakan,"

"k) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında belediye başkanı,"

MADDE 2. - 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.

Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır."

MADDE 3. - 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler."

 

 

 

MADDE 4. - 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtiraza, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar."

 

MADDE 5. - 4483 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12. - Hazırlık soruşturması;

Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılır.

Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur."

 

 

MADDE 6. - 4483 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13. - Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir."

 

MADDE 7. - 4483 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "garaz, kin veya mücerret hakaret için" ibareleri madde metninden çıkartılmış ve "Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla ve" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 8. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yargıtayın ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açılmış davalar ile Danıştayca itirazen incelenen kararlar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelere devredilir."

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.