BIM 2 3 2004-05-31T13:28:00Z 2004-05-31T13:28:00Z 8 4139 23594 TBMM 196 47 28975 9.2812 0 6 nk 6 nk 0

Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

T.B.M.M.  (S. Sayısı : 461)

 

Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları  Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/802)

 

                         

Not :  Tasarı, Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile İçişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

 

                         T.C.

            Başbakanlık                30.4.2004

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-319/2052

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.4.2004 tarihinde kararlaştırılan “Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde iç güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel ahlâkın korunması; mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi yetki ve görevi, mevzuat gereği İçişleri Bakanlığına verilmiştir.

Diğer taraftan, Anayasada Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılacağı düzenlenmiştir. Diğer kademeli bölümlerin ilçeler olduğu açıktır.

Yukarıda sayılan ve İçişleri Bakanlığına verilmiş olan bütün bu önemli görevler; merkezi hükümet adına, Anayasada tanımlanmış olan ve “yetki genişliği” ilkesine göre hizmet gören il sistemi içinde vali ve kaymakamlar ve bunlara bağlı ve/veya sorumlu teşkilatlar eliyle yürütülmektedir. Söz konusu idari yapılanma, sadece 1982 Anayasasına özgü olmayıp, Tazminattan bu yana başarıyla uygulana gelen bir sistemdir. Bu idari sistemin merkezinde vali ve kaymakamlar yer almaktadır. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığında diğer bir deyişle, Türk Mülki İdare Sisteminde kariyer kaymakamlıktır. Mülkiye müfettişleri ve vali yardımcılarının da kaymakam kökenli oldukları göz önüne alındığında, Cumhuriyet tarihi boyunca vali atamalarının % 99’a yakın oranda, kariyerden gelenler arasında yapıldığı görülmektedir.

Hızla küreselleşen dünyamızda mülki idare amirlerinin de iyi yetişmiş, bilgili, yetenekli, temsil kabiliyeti yüksek, ufku geniş, dil bilen kısacası üstün niteliklere sahip yöneticiler olarak yetiştirilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Çağdaş yönetim anlayışında yukarıda sayılan niteliklere sahip yöneticilerin, görevde yükselebilmeleri için, özel ilişkiler veya siyasi konjonktür gibi sübjektif etkiler yerine; kişilik, bilgi birikim, performans gibi objektif ilkelere dayanan terfi sisteminin getirilmesi, genel kabul gören bir yaklaşımdır.

Tasarı ile toplumun güvenliğinden kalkınmasına kadar çok geniş bir alanda görev icra eden mülki idare amirlerinin yükselmelerinde, uygulanması kişilere ve konjonktüre göre değişmeyen; objektif kriterlere göre belirlenecek birinci sınıf mülki idare amirliği sistemi ihdas edilmektedir.

Bu sistem, meslek içinde rekabet ortamı oluşturarak insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesinde süreklilik sağlayacağı gibi, kamu hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği de artıracaktır. Ayrıca başarının ve etkinliğin ön planda tutulduğu bu sisteme göre atanan valilerin görev yaptığı yönetime olan vatandaş desteği ve inancı da pekişecektir.

Tasarıda ayrıca birinci sınıf mülki idare amirliği sisteminin objektif olarak işlemesi için, ilk önce genel ilkeler sayılmış; daha sonra puanlamada göz önüne alınacak “değerlendirme ölçüleri” sayılmıştır. Gerek “genel şartlar”ın, gerekse başarı puanının tespit, yetki ve sorumluluğu, geçmişi Bakanlık tarihi ile özdeşleşmiş olan Bakanlık Encümenine verilmiştir.

İlaveten, Tasarı ile getirilen sistemin ruhuna uygun olarak; valiliklere ve Bakanlık merkezindeki bazı görevlere atanmada birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıfa ayrıldıktan sonra birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmeme şartı getirilmiş ayrıca mülki idare amirlerinin ek göstergeleri, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı ve makam tazminatı düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile; Dahiliye Memurları Kanununa üç madde eklenmiştir.

Ek 2 nci madde ile; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan personel için “Birinci Sınıf Mülki İdare amirliği” unvanı ihdas edilerek birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilebilmek için genel şartların ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Ek 3 üncü madde ile; birinci sınıf mülki idare amirliğine atanabilmek için değerlendirme yapacak kurulun çalışma, değerlendirme ve itiraz usulleri belirlenmiştir.

Ek 4 üncü madde ile; İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlere, birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş mülki idare amirleri arasından atama yapılması öngörülmüştür.

Madde 2. - Madde ile; Dahiliye Memurları Kanununa iki geçici madde eklenmiştir.

Geçici 1 inci madde ile; halen mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında onbeş yılını dolduranların birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemlerin bir yıl içinde tamamlanması ve bu Kanunun yayımı tarihinde bazı görevlerde bulunanların birinci sınıfa yükseltilmiş sayılması öngörülmüştür.

Geçici 2 nci madde ile; değerlendirmeye ve Encümen çalışmasına dair usul ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususların düzenleneceği yönetmeliğin, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

Madde 3. - Madde ile; İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi değiştirilerek mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından valiliğe atamaların, birinci sınıfa ayrılan veya birinci sınıfa ayrıldıktan sonra ayrılma niteliğini kaybetmemiş olanlar arasından yapılması hedeflenmiştir.

Madde 4. - Madde ile; birinci sınıfa yükseltilecek mülki idare amirlerini tespit etme görev ve yetkisinin Bakanlık Encümenine verilmesi amaçlanmıştır.

Madde 5 - Madde ile; mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı oranlarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 6. - Madde ile; birinci sınıf mülki idare amirlerinin de, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanların ek göstergelerinin düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili kısmına derc edilmesi amaçlanmıştır.

Madde 7. - Madde ile; birinci sınıf mülki idare amirlerinin makam tazminatları, makam tazminatının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili kısmına derc edilmesi amaçlanmıştır.

Madde 8. - Yürürlük maddesidir.

Madde 9. - Yürütme maddesidir.


İçişleri Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

             İçişleri Komisyonu                27.5.2004

Esas No. : 1/802

Karar No. : 66

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 30.4.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca, 6.5.2004 tarihinde esas Komisyon olarak Komisyonumuza; tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 26.5.2004 tarihli 31 inci toplantısında, İçişleri, Maliye ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

Tasarı ile birinci sınıf mülki idare amirliği ihdas edilmekte, mülki idare amirlerinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselme koşulları objektif kriterlere göre belirlenmekte ve mülki idare amirlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, Tasarının kanunlaşması halinde 736 kişinin birinci sınıf kaymakamlığa atanmış sayılacağı ve 402 kişinin de atanacağı belirtilmiştir. Tasarı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile de uyumlu olarak performans değerlendirmesi getirmekte ve verimliliğin artmasını amaçlamaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında iki temel konuda tartışma yapılmıştır. Bu konular şunlardır:

1.          İçişleri Bakanlığı Personelinin Özlük Hakları

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, İçişleri Bakanlığının mülki idare amirleri dışındaki personelinin, merkezde ve taşrada çok önemli hizmetleri yürüttükleri belirtilmiştir. Bu personel hizmetin karşılığını alamamakta ve çok zor ekonomik koşullarda yaşamını sürdürmektedir. Bir memurun almakta olduğu aylık ödemeler toplamı 400 milyon lira civarındadır. Bu maaşla geçinmenin olanağı olmadığından, fırsatını bulanlar başka kurumlara nakil yapmaktadırlar. Son dört yıl içinde İçişleri Bakanlığına gelen personel sayısı 1116 iken, başka kurumlara nakil yapan personel sayısı 3500'dür. İçişleri Bakanlığının yürütmekte olduğu hizmetler vatandaşın gündelik yaşamını çok yakından etkilemesine rağmen, personel yetersizliği nedeniyle, bu hizmetler gereği gibi yerine getirilememekte ve vatandaş mağdur olmaktadır. Mevcut ücretlerle yeterli miktarda ve nitelikli personelin istihdamı ise olanaklı değildir. Dolayısıyla personel ücretlerinde acil artışların yapılması zorunludur. Bakanlığın toplam 16.000 personeli bulunmaktadır ve bu sayı her geçen gün azalmaktadır. Bu durumda da örneğin "MERNİS" projesi gibi çok önemli projelerin aksaması kaçınılmazdır. Diğer taraftan, diğer bakanlık ve kurum personeli ile İçişleri Bakanlığı personeli arasındaki özlük hakları farkı çok yüksektir. Bu farklılık eşitlik ilkesine aykırıdır.

Cevaben yapılan açıklamalarda, bu eleştirilerin son derece haklı olduğu belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesinin bir zorunluluk olduğu ve bu konuda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmiştir. Mevcut Tasarı esasen mülki idare amirlerinin yükselme koşullarına ilişkindir. Dolayısıyla bu düzenleme içinde diğer personelin özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılmamış olması doğaldır. Öte yandan Komisyonda önergeyle yapılacak bir değişikliğin kamu maliyesinin dengesini olumsuz etkilemesi olasılığı yüksektir. Bozuk olan dengeyi daha da bozmak ise yeni bir dengenin kurulmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla sorunun köklü biçiminde çözümü için kamu personel reformu çalışmalarının sonuçlanmasını beklemek daha yararlı olacaktır.

2.  Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları

Komisyon üyelerimiz, il ve ilçelerde çok önemli görevler yürütmekte olan ve devleti temsil eden vali ve kaymakamların son derece zor şartlar altında çalıştıklarını ve aldıkları maaşın son derece düşük olduğunu belirtmişlerdir. Vali ve kaymakamlar, yürüttükleri görevin devletin temsilini içermesi dolayısıyla belirli davranış kalıplarına uymak zorundadırlar. Oysa aldıkları maaşlar bu davranış kalıplarına uymayı güç hale getirmektedir. Dolayısıyla kaymakam ve valilerin maaşlarında çok acil olarak anlamlı artışların yapılması zorunludur. Tasarıda getirilen düzenlemeyle kaymakamların maaşında 68 milyon lira ile 275 milyon lira arasında değişen miktarlarda ve valilerin maaşında 17 milyon lira artış yapılmıştır. Bu artış mülki idare amirlerinin özlük hakları konusundaki sıkıntılarını çözmemektedir. Örneğin birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir kaymakamın maaşı 1.789.850.000 liradan 1.858.650.000 liraya; ikinci derecenin birinci kademesindeki kaymakamın maaşı 1.183.900.000 liradan 1.355.850.000 liraya yükseltilmektedir. Bu artışların herhangi bir sıkıntıyı gidermesi mümkün değildir. Diğer taraftan mülki idare amirleri ile hâkim ve savcılar arasındaki ücret uçurumu çok büyüktür. Birinci derecedeki bir hâkim 2.591.000.000 lira alırken aynı derecedeki bir kaymakam 1.788.000.000 lira almaktadır. Oysa kaymakamın en az hâkim kadar maaş alması gerekir. Bir il ya da ilçede vali ya da kaymakamın ezdirilmesi doğru değildir. Mülki idare amirleri aldıkları nitelikli eğitim nedeniyle, özlük hakları konusunda bir talepte bulunmayı kendilerine yakıştıramamakta ve bu nedenle de her geçen gün gerilemektedirler. Oysa bu onurlu davranışa yakışır biçimde özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir. Ayrıca, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu Tasarılarında vali ve kaymakamlara önemli miktarda yeni görev verilmiştir. Artan bu görevler dolayısıyla da mülki idare amirlerinin maaşları artırılmalıdır.

Cevaben yapılan açıklamalarda bütün bu eleştirilerin haklı olduğu ve mülki idare amirlerinin özlük haklarının iyileştirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Ancak mevcut Tasarı özlük haklarından çok kaymakamların görevde yükselmelerine ilişkindir. Kaymakamlar için "birinci sınıf kaymakamlık" müessesesi oluşturulmakta ve birinci sınıf kaymakam olmak için de çeşitli koşullar getirilmektedir. Bu düzenlemenin uzantısı olarak da birinci sınıf kaymakamların özlük haklarında cüzi bir iyileştirme yapılmaktadır. Ancak kaymakamların kendi içlerinde de bir dengenin gözetilmesi için diğer kaymakamların özlük haklarında da bir artış öngörülmektedir. Dolayısıyla Tasarıdaki düzenlemeyi bir özlük hakkı iyileştirmesi olarak düşünmemek gerekir. Bu iyileştirme kamu personeli reformu çerçevesinde sürdürülmektedir. Kamu personeli arasında bir ücret dengesizliği olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak sorunun bu tür tekil düzenlemelerle çözülmesi olanaklı değildir. Bu tür tekil düzenlemeler bozuk dengeyi daha da bozmaktadır. Buradan geriye dönüş de çok daha zor olmaktadır. Dolayısıyla mevcut Tasarıda değişiklik yaparak dengesizliği daha da bozmak yerine, Tasarının kendi düzenlemesine sadık kalarak görevde yükselme düzenlemesini kanunlaştırmak daha doğru olacaktır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra, Tasarının tümü ile gerekçesi benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Tasarının 1 inci maddesi, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa üç ek madde eklemektedir. Bu maddelerden ek 2 nci madde, birinci sınıfa ayrılma şartlarını düzenlemektedir. Maddeye göre, birinci sınıfa ayrılabilmek için, özetle, 15 yıl hizmet, birinci dereceye gelmiş olma, sicil ve değerlendirme notlarının olumlu olması, Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı fiillerden dolayı hüküm giymemiş olma, bazı disiplin suçlarını işlememiş olma, mesleğin onuruyla bağdaşmayan suçlardan hüküm giymemiş olma gerekmektedir. Maddenin (d) bendine göre mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen ya da görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. Madde üzerinde verilen bir önergede "ya da görevle ilgili herhangi" ibaresi ve "affa uğramış olsa bile" madde metninden çıkarılmaktadır. Görevle ilgili herhangi bir suç ibaresi çok geniş bir alanı kapsadığından meslek mensuplarının sürekli olarak kendilerini risk altında hissetmesine neden olacaktır. Bu belirsizlik içinde ve görev suçu işleme endişesi içinde, meslek mensupları mümkün olduğunca az iş yapmak isteyecektir. Bu da verimlilik ve etkinliği düşürecektir. Dolayısıyla bu suçların madde metninden çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca bentte devlete ya da Cumhuriyete karşı işlenmiş bir suç sözkonusu olmayıp bu suçlar bir önceki fıkrada düzenlenmiştir. Cumhuriyete karşı işlenen suçların affa uğramış olsalar bile yükselmeye engel olmaları doğaldır. Ancak bu bentteki suçlar mesleğin vakar ve onuruyla ilgili suçlardır. Yasa koyucu tarafından çıkarılan genel aflar cezayı bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla bir genel affa uğrayan bu tür bir suçun sonuçlarının ortadan kalkmaması genel affın mantığıyla bağdaşmaz. Bu nedenle "affa uğramış olsa bile" ibaresinin madde metninden çıkarılması gerekmektedir. Önerge komisyonumuzca kabul edilmiş ve ek madde önergede öngörülen değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 1 inci madde bu değişiklikle birlikte kabul edilmiştir.

Tasarının 2 nci maddesi 1700 sayılı Kanuna iki geçici madde eklemektedir. Maddelerde, mevcut mülki idare amirlerinin gerekli koşulları taşıyanların birinci sınıfa ayrılma koşulları düzenlenmekte; geçmiş ile yeni kanun arasında intibak sağlanmaktadır. Madde üzerinde verilen bir önerge ile mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında 15 hizmet yılını doldurmuş, kazanılmış hak aylığı birinci derecenin dördüncü kademesinde olanların da birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeleri sağlanmaktadır. Önerge Komisyonumuzca reddedilmiş ve madde aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 3, 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 6 ncı maddesi mülki idare amirlerinin ek göstergelerini düzenlemektedir. Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, maddedeki 5800 gösterge rakamını 6400'e yükselten bir önerge Komisyonumuzun oy çokluğu ile reddedilmiştir. Yukarıda aktarılan tartışmalar ışığında kaymakamların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan önerge, Komisyonumuzda görüşülen Tasarının bu amaçla hazırlanmamış olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Tasarının 7 nci maddesi üzerinde de bu önergedeki değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla bir önerge verilmiştir. Ancak 6 ncı madde üzerindeki önergenin kabul edilmemesi nedeniyle, 7 nci madde üzerindeki önerge işlevini yitirmiş ve işleme konmamıştır. 6 ve 7 nci maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8  ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz,  Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ali Sezal

Şükrü Önder

 

Tekirdağ

Kahramanmaraş

Yalova

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Muharrem Tozçöken

Ali Küçükaydın

Reyhan Balandı

 

Eskişehir

Adana

Afyon

 

Üye

Üye

Üye

 

Şevket Orhan

Ali Yüksel Kavuştu

Mehmet Soydan

 

Bursa

Çorum

Hatay

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Sait Armağan

Sıdıka Sarıbekir

Nusret Bayraktar

 

Isparta

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Serpil Yıldız

Sinan Özkan

Mehmet Sefa  Sirmen

 

İzmir

Kastamonu

Kocaeli

 

Üye

Üye

Üye

 

Selami Uzun

Şevket Arz

Mehmet Kartal

 

Sivas

Trabzon

Van

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

 

 

 

Mehmet Erdemir

 

 

 

Yozgat

 

 

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU, İL İDARESİ KANUNU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAK KINDA KANUN VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1. - 9.6.1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa aşağıdaki  maddeler eklenmiştir.

"Birinci sınıfa ayrılma şartları

EK MADDE 2. - Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verilir.

a) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında; kaymakam adaylığı dahil olmak üzere, fiilen onbeş yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak,

b) Sicil  notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak,

c) Anayasa ile tanımlanmış olan Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı  davranışta bulunmaktan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki suçlardan dolayı birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak,

d)      Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen ya da görevle ilgili herhangi bir suçtan  affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

e) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Değerlendirme yöntemi

EK MADDE 3. - Birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl Kasım ayında yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmişbeş puan almak şarttır. Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazetede yayımlanır.

İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının Bakanlık Encümeni tarafından bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler. Encümen itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde karar verir.

Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükseltilmeyenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Değerlendirmeye ve Encümen çalışmasına dair usul ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak  Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Bazı görevlere atama

EK MADDE 4. - İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcıları, genel müdürler, kurul başkanları ve  birinci hukuk müşaviri, birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş mülki idare amirleri arasından atanır."

MADDE 2. - 1700 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yayımı tarihinde valilik, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, kurul başkanlığı ve birinci hukuk müşavirliği görevlerinde bulunanlar, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmiş sayılırlar.

Bu Kanunun yayımı tarihinde mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında onbeş hizmet yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanların, birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler bir yıl içinde tamamlanır.

GEÇİCİ MADDE 2. - Ek 3 üncü maddede öngörülen yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.”

MADDE 3. - 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından vali olarak atanacaklarda; birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş olma şartı aranır.”

MADDE 4. - 14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına “Bakanlık Encümeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci sınıfa yükselecek mülki idare amirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin    “II-    Tazminatlar”    kısmının “E) Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı”  bölümünün   (c)   bendinde  yer alan “% 325’ine” ibaresi “% 330’una” olarak, (e) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Diğerlerinden;

- 1   inci   dereceden  aylık   alanlar   için % 290’ına,

- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 280’ine,

- 4  ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 260’ına,

- Diğer   derecelerden   aylık   alanlar  için % 240’ına,

- Kaymakam adayları için % 175’ine,”

MADDE 6. - 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümüne (b)  bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“c) Birinci Sınıf       1 inci dere-       5800”

Mülki İdare Amirle-       cenin 4 üncü

rinden (Genel İdare        kademesi

Hizmetleri Sınıfında

aynı görev unvanları

için belirlenen ek gös-

terge rakamlarından

düşük olmamak üzere)

MADDE 7. - 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı makam tazminatı cetvelinin (4 numaralı) sırasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve (6) numaralı sırasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri”

“1. Birinci Sınıf Mülki İdare Amirleri hariç Kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,”

 

MADDE 8. - Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesiyle eklenen 1700 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi ile 3 üncü maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU, İL İDARESİ KANUNU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAK-KINDA KANUN VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1. - 9.6.1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Birinci sınıfa ayrılma şartları

EK MADDE 2. - Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verilir.

a) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında; kaymakam adaylığı dahil olmak üzere, fiilen onbeş yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak,

b) Sicil  notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak,

c) Anayasa ile tanımlanmış olan Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı  davranışta bulunmaktan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki suçlardan dolayı birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak,

d)     Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen bir suçtan  hüküm giymemiş olmak,

e)      Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Değerlendirme yöntemi

EK MADDE 3. - Birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl Kasım ayında yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmişbeş puan almak şarttır. Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazetede yayımlanır.

İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının Bakanlık Encümeni tarafından bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler. Encümen itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde karar verir.

Birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükseltilmeyenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Değerlendirmeye ve Encümen çalışmasına dair usul ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak  Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Bazı görevlere atama

EK MADDE 4. - İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcıları, genel müdürler, kurul başkanları ve  birinci hukuk müşaviri, birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş mülki idare amirleri arasından atanır."

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

               

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

B. Atalay

A. Babacan

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

G. Akşit

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

H. Çelik

Z. Ergezen

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıldırım

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

E. Mumcu

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe