Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 404)

 

İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/54 esas numaralı Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifim 45 gün içinde komisyonda görüşülmediğinden, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan Gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                               Canan Arıtman

                            İzmir Milletvekili

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Saygılarımla arz ederim.

                               Canan Arıtman

                                               İzmir

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifine gerekçesi ile birlikte biz de katılıyoruz.

Saygılarımızla arz ederiz.

 

 

Feramus Şahin

Hasan Fehmi Güneş

Halil Tiryaki

 

Tokat

İstanbul

Kırıkkale

 

Abdulkadir Ateş

Muharrem Toprak

Mustafa Özyurt

 

Gaziantep

İzmir

Bursa

 

Ahmet Yılmazkaya

Naci Aslan

Ramazan Kerim Özkan

 

Gaziantep

Ağrı

Burdur

 

Selami Yiğit

A. Sırrı Özbek

Nuri Çilingir

 

Kars

İstanbul

Manisa

 

Sedat Pekel

Mehmet Ali Özpolat

Birgen Keleş

 

Balıkesir

İstanbul

İstanbul

 

Haşim Oral

Vezir Akdemir

Mehmet Neşşar

 

Denizli

İzmir

Denizli

 

Muhsin Koçyiğit

Mehmet Parlakyiğit

Hüseyin Ekmekcioğlu

 

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Antalya

 

Bayram Meral

İzzet Çetin

Sedat Uzunbay

 

Ankara

Kocaeli

İzmir

 

Erol Tınastepe

Kemal Anadol

Güldal Okuducu

 

Erzincan

İzmir

İstanbul

 

Hüseyin Bayındır

Bihlun Tamaylıgil

Hakkı Akalın

 

Kırşehir

İstanbul

İzmir

 

Özlem Çerçioğlu

Oya Araslı

Bülent Baratalı

 

Aydın

Ankara

İzmir

 

Türkan Miçooğulları

Sıdıka Aydoğan

İsmail Değerli

 

İzmir

İstanbul

Ankara

 

Gülsün Bilgehan

Hasan Ören

Ahmet Güryüz Ketenci

 

Ankara

Manisa

İstanbul

 

Nurettin Sözen

N. Gaye Erbatur

Mehmet Küçükaşık

 

Sivas

Adana

Bursa

 

Hasan Aydın

Mesut Özakcan

Mehmet Boztaş

 

İstanbul

Aydın

Aydın

 

Mehmet Işık

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

Hakkı Ülkü

 

Giresun

Ankara

İzmir

 

Algan Hacaloğlu

A. Rezzak Erten

Vahit Çekmez

 

İstanbul

İzmir

Mersin

 

Mustafa Gazalcı

Necdet Budak

Hasan Güyüldar

 

Denizli

Edirne

Tunceli

 

Ali Rıza Gülçiçek

Emin Koç

 

 

İstanbul

Yozgat

 

 


GEREKÇE

Kap-kaç eylemi olarak bilinen hırsızlık fiilleri son yıllarda giderek daha ciddi bir nitelik ve nicelik kazanmıştır. Bugüne kadar, çok büyük bir çoğunlukla erkekler tarafından işlenen bu suçun faillerinin genellikle kendilerine nazaran fizikî olarak daha zayıf durumda bulunan kişileri ve bilhassa kadınları mağdur olarak seçtikleri görülmektedir. Bu mağdurların korunması bakımından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu açıktır.

Öte yandan, Türk Ceza Kanununun hırsızlık ve yağmaya ilişkin hükümleri söz konusu eylemler bakımından uygulamada çeşitli karışıklıklara yol açmakta; kap-kaç eylemleri bazı mahkemelerce basit hırsızlık, bazı mahkemelerce nitelikli hırsızlık hatta yağma olarak değerlendirilmektedir.

Bu karışıklık kap-kaç eylemi işleyenlere cesaret vermektedir. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve caydırıcılığı temin etmek maksadıyla burada özel bir düzenleme yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Bazı durumlarda kap-kaç eylemlerinin yağma niteliği kazandığı görülmektedir. Örneğin failin bir kimseden silah tehdidi ile çantasını vermesini istemesi yağmadır. Bu durumda TCK’nun 495 inci maddesinin uygulanacağı açıktır. Buna karşılık bir pastanede masa üstünde bulundurulan bir cep telefonunun fail tarafından, zor kullanmaksızın alınarak süratle oradan uzaklaşması, özel maharetle işlenen bir suçtur. Keza yolda yürüyen bir kimsenin çantasının çekilip alınması eylemi de böyle bir değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.

Söz konusu değişiklik önerisi Adalet Bakanlığında oluşturulan Türk Ceza Kanunu Komisyonunun yayınlanan öntasarısında da yer almıştır.

Bu tür eylemlere basit hırsızlık cezasını vermek caydırıcı olmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu yeni düzenleme bakımından kap-kaç eylemleri için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası yerinde olacaktır. Bu, uygulanma kabiliyeti olan bir yaptırım olacaktır. Nitekim yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanununun; değiştirilmesi önerilen 492 nci maddesinde de burada düzenlenen fiiller için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.


İZMİR MİLLETVEKİLİ CANAN ARITMAN’IN TEKLİFİ

TÜRK CEZA KANUNUNUN 492 NCİ MADDESİNİN YEDİNCİ BENDİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - Türk Ceza Kanununun 492 nci maddesinin yedinci bendinde yer alan “yankesicilik suretiyle işlenirse” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle veya özel maharetle.”

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.