Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 344)

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları

Raporları (1/661)

 

                         T.C.

            Başbakanlık                               

Kanunlar ve Kararlar

Genel Müdürlüğü                  1.8.2003

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-672/3612

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.7.2003 tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GEREKÇE

Ülkemiz ile 47 ülke arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması bulunmakta olup, ayrıca, üç ülke ile sözkonusu Anlaşma parafe edilmiştir.

Yugoslavya Federal Cumhuriyetinin dağılmasından sonra kurulan Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya ile de Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmaları imzalanmıştır. Bosna-Hersek, Türkiye ile Avrupa arasındaki transit karayolu üzerinde stratejik konuma sahip bir ülkedir.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile iki ülke arasında ve üzerlerinden yapılmakta olan karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı belli düzenlemeler içerisinde cereyan edecek, bu alanda sorunların ortaya çıkması halinde, çözümlenebilmesi için başvurulabilecek bir mevzuat mevcut olacaktır.

Anılan Anlaşma ile ikili ve transit yolcu ve eşya taşımaları için kolaylıklar getirilmektedir.

Bu Anlaşma ile;

- Geçiş ücretleri,

- İkili ve transit eşya ve yolcu taşımacılığının tâbi olacağı izin belgesi prosedürü,

- Dönüş yükü ve üçüncü ülke taşımaları,

- Hangi tür eşya taşımalarının izin belgesinden muaf tutulacağı,

- Taşıt personeli ve taşımacıların uyacağı kurallar,

- Taşıma faaliyetlerinden doğan ödemelerin ne şekilde yapılacağı,

- Yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümdük ve diğer formalitelerin kolaylaştırılması,

- Eşya taşımacılığında teminat konusu,

- Yolcu, bagaj ve eşya için yaptırılacak sigorta,

- Karma Komisyonun kurulması ve görevleri,

Gibi konular kapsamlı şekilde düzenlenmiştir.

Anlaşmanın 9 uncu maddesine dercedilmesi gereken “passengers” sözcüğü ile ilgili olarak 14 Ocak 2002 tarihinde Nota teatisi yapılmış ve Anlaşma son şeklini almıştır.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

      Bayındırlık, İmar, Ulaştırma

ve Turizm Komisyonu

Esas No. : 1/661       9.10.2003

Karar No. : 42

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca 1.10.2003 tarihinde Komisyonumuza talî olarak havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 8.10.2003 tarihli 18 inci Birleşiminde Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıkları temsilcilerinin katılımları ile incelenip görüşüldü.

Anlaşma ile geçiş ücretleri, ikili ve transit eşya ve yolcu taşımacılığının tâbi olacağı izin belgesi  prosedürü, dönüş yükü ve üçüncü ülke taşımaları, hangi tür eşya taşımalarının izin belgesinden muaf tutulacağı, taşıt personeli ve taşımacıların uyacağı kurallar gibi konuları kapsamlı bir şekilde düzenleyen ve 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile bu anlaşmada değişiklik yapan notaların onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.

Komisyonumuz, Tasarıyı müspet mütalaa ederek kabul etmiştir

    Raporumuz, havalesi gereği Esas Komisyon olan Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Adem Baştürk

İbrahim Köşdere

Mustafa Demir

 

Kayseri

Çanakkale

Samsun

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sarı

Ayhan Zeynep Tekin

Ahmet İnal

 

Gaziantep

Adana

Batman

 

Üye

Üye

Üye

 

Naci Aslan

Feyzi Berdibek

Kemal Demirel

 

Ağrı

Bingöl

Bursa

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Aslan

Zülfü Demirbağ

Mustafa Ilıcalı

 

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet Uzer

Mevlüt Coşkuner

Abdürrezzak Erten

 

Gaziantep

Isparta

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Parlakyiğit

Mehmet Yıldırım

Niyazi Özcan

 

Kahramanmaraş

Kastamonu

Kayseri

 

Üye

Üye

 

 

Muharrem Doğan

Recep Yıldırım

 

 

Mardin

Sakarya

 

Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

           Dışişleri Komisyonu

Esas No.  : 1/661       12.1.2004

Karar No: 158                                                                                                                                                                                                                               

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

           Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 8.1.2004  tarihli 28 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.

Türkiye ile Avrupa arasındaki transit karayolu üzerinde stratejik konuma sahip Bosna-Hersekle imzalanan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması ile, iki ülke arasında ve üzerlerinden yapılmakta olan yolcu ve eşya taşımacılığına belli düzenlemeler getirilmekte ve muhtemel sorunların çözümü için mevzuat oluşturulmaktadır.

İkili ve transit yolcu ve eşya taşımacılığına kolaylıklar sağlama amacını güden Tasarı, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.               

    Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Mehmet Dülger

Hüseyin Kansu

Eyyüp Sanay

 

 

Antalya

İstanbul

Ankara

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

A. Müfit Yetkin

Mehmet Özyol

Nur Doğan Topaloğlu

 

 

Şanlıurfa

Adıyaman

Ankara

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Güner

Mustafa Dündar

Abdülbaki Türkoğlu

 

 

Bolu

Bursa

Elazığ

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Eraslan

Halil Akyüz

Mehmet B. Denizolgun

 

 

Hatay

İstanbul

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Şükrü Mustafa Elekdağ

Onur Öymen

Ufuk Özkan

 

 

İstanbul

İstanbul

Manisa

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Nihat Eri

Osman Seyfi

Emin Koç

 

 

Mardin

Nevşehir

Yozgat

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA - HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI İLE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPAN NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1. - 21.1.1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması” ile Anlaşmada değişiklik yapan notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA - HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI İLE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPAN NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

 

 

M. V. Gönül

A. Şener

M. A. Şahin

 

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V.

 

 

G. Akşit

K. Tüzmen

B. Atalay

 

 

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

 

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

 

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

 

 

H. Çelik

Z. Ergezen

R. Akdağ

 

 

 

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

 

 

K. Unakıtan

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

 

 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

 

 

A. Coşkun

M. H. Güler

E. Mumcu

 

 

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

O. Pepe

 

 

 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA

ULUSLARARASI KARAYOLU TASIMACILIĞI

ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile

Bosna Hersek Bakanlar Kurulu,

İki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden, transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

Madde 1

Bu anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile bir Âkit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve diğer Âkit Taraf ülkesi üzerinden transit olarak karayoluyla uluslararası taşınmasına uygulanır.

I. TANIMLAMALAR

Madde 2

Bu Anlaşma’da

“Taşımacı” terimi; Âkit Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi,

“Taşıt” terimi;

i) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını,

veya

ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu,

“İzin Belgesi” terimi, Âkit Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Âkit Tarafa girip çıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Âkit Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşmada öngörülen diğer izin belgelerini,

“Kota” terimi, Âkit Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık olarak verilecek izin belgeleri sayısını,

“Düzenli Servis” terimi, belirli bir güzergahta, önceden saptanmış ulusal zaman ve ücret tarifesine göre iki Âkit Taraf ülkesi arasında yolcu taşımasını,

“Düzenli transit servisi” terimi, bir Âkit Taraf ülkesinde başlayan ve diğer Âkit Taraf ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren düzenli servisi,

“Mekik Servis” terimi, bir ve aynı kalkış noktasından, planlanmış kalma süresine göre gruplandırılmış yolcuların bir ve aynı yere taşınması ve planlanan kalma süresi sonunda her bir grubun kalkış noktasına getirilmesini (birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü, birlikte geri dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahati ile en son gidiş seyahati boş olarak yapılır.)

“Kapalı Kapı Servisi” (Turist taşımacılığı) terimi, yolcu indirip bindirmeden aynı yolcu grubunun aynı taşıtla, tescil edildiği Âkit Taraf ülkesindeki bir noktadan başlayan ve bu ülkede sona eren tur taşımasını,

“Transit taşıma” terimi, kalkış ve varış noktaları bir Âkit Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Âkit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını,

İfade eder.

II. GENEL HÜKÜMLER

Madde 3

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Âkit Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticarî eşya ve taşıtlarına her bir Âkit Tarafın yetkili makamlarınca tespit edilmiş güzergâhlardan geçiş hakkını tanıyacaktır.

Madde 4

Her Âkit Taraf, kendi millî mevzuatına göre, diğer Âkit Tarafın taşımacılarına, kendi topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde büro açma ve/veya temsilciler atama ve/veya acentalar atama izni verecektir.

Bir taşımacı diğer Âkit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir.

Madde 5

Âkit Taraflar, toprakları üzerinden transit geçen diğer Âkit Tarafın taşıtlarından,

a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler)

b) Karayolunun bakım ve korunmasını, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alınan ücretler,

c) Yakıtın ulusal ve uluslararası fiyatları arasındaki farkı karşılamak üzere ayrıcalık gözetmeksizin alınacak ücretler,

d) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yükü Âkit Tarafların millî mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler,

dışındaki herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmî (gümrük vergisi dahil) almayacaklardır.

Âkit Tarafların toprakları üzerinden transit taşımalar, karşılıklılık esasına göre yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir.

Madde 6

Âkit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Âkit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşıma nizamlarını ihlal ettikleri taktirde, bu ülke yetkili makamları diğer Tarafın yetkili idaresine bilgi verecektir.

Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları diğer Âkit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir.

Madde 7

Âkit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bu Anlaşmanın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek,

b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak,

c) Bu Anlaşmanın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak,

d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tüm hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak,

e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek.

Karma Komisyon gerektiği takdirde Âkit Tarafların birinin talebi üzerine sıra ile Türkiye ve Bosna-Hersek’de toplanacaktır.

Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir ve bu öneriler Âkit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur.

Madde 8

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Âkit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.

Diğer Âkit Taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Âkit Taraf taşımacısı diğer Âkit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.

Madde 9

Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülkesine giremeyecektir.

III. YOLCU TAŞIMALARI

Madde 10

Âkit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Âkit Tarafın yetkili makamından, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir.

Madde 11

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla diğer Âkit Taraf topraklarına/topraklarından yapılacak kapalı kapı servis taşıması (turistik taşıma), dolu gidip boş dönüş ve mekik servis taşımaları izin belgesine tâbi olmayacaktır.

IV. EŞYA TAŞIMALARI

Madde 12

Aşağıda belirtilen haller dışında, Âkit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları kotaya dayanan ön izin belgesine tâbi olacaktır.

a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla),

b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları,

c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları düzenlenmesi, televizyon çekimleri için teçhizat ve hayvanların taşınması,

d) Sanat eserlerinin taşınması,

e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması,

f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması,

g) Posta taşımaları,

h) Hava taşıma güzergâhlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızî olarak mal taşımaları,

i) Tabiî afetler halinde yardım malzemesi taşımaları,

j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları,

k) Toplam azami ağırlıkları römork dahil 6 tonu veya toplam net yük ağırlıkları römork dahil 3.5 tonu aşmayan ticarî motorlu araçlarla yapılan taşımaları,

l) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller,

Madde 13

İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın belgeleri teati edilecektir. Gerektiği hallerde, Âkit Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mutabakat üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir.

İzin belgesi, Âkit Taraf ülkesi üzerine ve/veya üzerinden bir gidiş-dönüş için geçerli olacaktır.

Belge, bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak ve devredilemeyecektir.

Madde 14

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Âkit Taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra kendi ülkesine veya üçüncü ülkelere dönüş yükü alabilir.

Madde 15

Silâh, cephane, askerî malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer tehlikeli maddelerin iki ülke arasında veya Âkit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması bu amaçla alınmış özel izin belgesine bağlıdır.

İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Âkit Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır.

V. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 16

Âkit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alabilecektir.

Madde 17

İş bu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tâbi olacaktır.

Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya “carnet de passage”) ve/veya ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır.

Madde 18

Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur.

Madde 19

Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçaları ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir.

Yedek parçanın ithali, ulusal kanun ve nizamlara tâbi olacaktır.

Madde 20

a) Yolcular, bagaj ve/veya eşyanın, Âkit Tarafların toprakları arasında ve/veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Âkit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır.

b) Yolcuların, bagaj ve/veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Âkit Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır.

Madde 21

Âkit Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Âkit Taraflarda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Âkit Taraf yetkili bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır.

Madde 22

Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Âkit Taraf yetkili makamları bu konudaki rapor ve araştırma sonuçları ile diğer gerekli bilgileri diğer Âkit Tarafa ileteceklerdir.

Madde 23

Âkit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Âkit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır.

İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen, taşımacılıkla ilgili diğer hususlar, Âkit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tâbi olacaktır.

Madde 24

İşbu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar :

a) Türkiye’de :

   Ulaştırma Bakanlığı

   Ankara

b) Bosna Hersek’de :

    Sivil İşler ve Haberleşme Bakanlığı

    Saraybosna

Madde 25

Bu Anlaşma Âkit Tarafların millî mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

Bu süre sona ermeden üç ay önce Âkit Taraflardan biri anlaşmayı sona erdirmek istediğini diğer Âkit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenecektir.

................. tarihinde Ankara’da iki orijinal nüsha halinde İngilizce olarak düzenlenmiştir.

 

           Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti      Bosna Hersek Bakanlar Kurulu

               Adına                      Adına

                                                       

Bosna-Hersek

Dışişleri Bakanlığı

 

No. : 1081-03-658-1/02

 

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 9. maddesinde yer alması gereken “yolcu” kelimesinin maddî bir yanlışlıktan dolayı yazılmadığını bildirmekten şeref duyar.

Yukarıda bahsekonu maddenin, “yolcu” kelimesinin eklenmesiyle (italik harfle) oluşan yeni şekli aşağıdaki gibidir :

“Madde 9

Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülkesine giremeyecektir.”

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı, “Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın yukarıda belirtilen 9 uncu maddesinin yeni şekliyle yürürlükte olacağ konusundaki mutabakatını teyit eder.

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine en derin saygılarını yineler.

                        Saraybosna, 14 Ocak 2002

           Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

      Saraybosna
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

 

No. : 1-1

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu arasında 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 9. maddesinde yer alması gereken “yolcu” kelimesinin maddî bir yanlışlıktan dolayı yazılmadığını bildirmekten şeref duyar.

Yukarıda bahsekonu maddenin, “yolcu” kelimesinin eklenmesiyle (italik harfle) oluşan yeni şekli aşağıdaki gibidir :

“Madde 9

Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülkesine giremeyecektir.”

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın yukarıda belirtilen 9 uncu maddesinin yeni şekliyle yürürlükte olacağı konusundaki mutabakatını teyit eder.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesileyle Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını yineler.

                        Saraybosna, 14 Ocak 2002

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı

      Saraybosna