Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 247)

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları

Raporları (1/295)

 

 

                         T.C.

            Başbakanlık                               

Kanunlar ve Kararlar

Genel Müdürlüğü              11.12.2002

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/5965

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

                                   Abdullah Gül

                                       Başbakan

 

LİSTE

Esas No.                   Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

1/380          Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı

1/385                   Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı

1/404          Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununa İki Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/408          Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

1/410 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/444 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/450          Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

1/646          Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı

1/689          Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

1/690          Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı

1/691          Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Esas No.                   Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

1/692          Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı

1/743          Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı

1/773 Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/796          Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/805          Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihaî Senedinin ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/840 Türkiye’nin MATRAProgramına Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/919 Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/928          Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/941          Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/943 Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/944          190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

1/948 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı

1/968 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/976          Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

1/980          Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı

1/987          Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

1/998          Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/1003        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında Merkezî Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal Fonun Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabıtlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

1/1016 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/1021 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

1/1024 Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

                 T.C.

    Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar

               Genel Müdürlüğü                16.5.2000

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-38/2402

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.3.2000 tarihinde kararlaştırılan “Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Bülent Ecevit

                                       Başbakan

 

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde esas olarak hizmet akdiyle bir işveren emrinde çalışanların zorunlu olarak tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu, primli rejime uygun olarak sosyal güvenlik hizmetini vermektedir. Anayasal görevini yapabilmek için Kurum önceden prim yoluyla gelir elde etmek ve bu gelirleri finansman yöntemlerine göre değerlendirmek, sonuçta risklere maruz kalanlara kendi ilkelerine göre dağıtmakla yükümlüdür.

1998 yılı istatistiki verilerine göre, ülke nüfusunun % 51,6'sını kapsamakta olup, uzun vadeli olarak yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları, kısa vadeli olarak iş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortalarında, ayrıca ülke çapında yaygın sağlık tesisleri ile 32 milyonun üstünde kişiye sağlık hizmeti vermektedir. Yine 4447 sayılı Kanunla işsizlik sigortası primlerinin toplanması görevi de Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiştir.

Bu kadar geniş bir topluluğa sigorta ve sağlık hizmeti veren, 2000 yılı tahmini bütçesi 5.7 katrilyon TL olan Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmetlerinde aksaklıkların bulunduğu, bu aksaklıkların temelinde; hukuken malî ve idarî özerkliğe sahip olmasına rağmen, pratikte görülemeyen, ülke çapında yaygın hizmeti olmasına rağmen, yetkilerin merkezde toplandığı, sigortacılık ve sağlık hizmetlerinin gerek idarî, gerekse malî yapısının ayrı ayrı olması gerekirken, yıllardan beri iç içe olduğu ve birbirine kaynak aktarılarak, gerçek açığın tam tespit edilemediği bir yapıya sahip olması olarak özetlenebilir.

Böyle bir yapının artık ihtiyaçlara cevap veremediği görüldüğünden, ülkedeki sosyal, ekonomik ve akçalı gelişmelere paralel olarak olanakların, yasaların elverdiği ölçüde günün gereksinimlerine göre Kurumun malî yapısının güçlü tutulması aktüeryal bir yaklaşım ve özerklik anlayışı dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumunun yeniden yapılandırılması yoluna gidilmiştir.

Bu yapılandırma sırasında, primli sisteme dayalı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve işsizlik sigortasından sorumlu Türkiye İş Kurumunu (İş ve İşçi Bulma Kurumu) tek bir çatı altında birleştirip, norm standart birliğini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna "ilgili kuruluş" olarak teşkilâtlandırılmıştır.

Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerini veren Sosyal Sigortalar Kurumunun yeniden yapılandırılması sırasında ve hizmette birlik ve aynı zamanda özerklik anlayışı ile bir başkan altında sigorta ve sağlık hizmetleri iki ayrı genel müdürlük şeklinde örgütlenme yoluna gidilmiş, aktüeryal esaslara dayalı bir sistem kurulması öngörülmüştür.

Bu arada, 4447 sayılı Kanunla sadece aciliyet arz eden emeklilik yaşının artırılması ve Kurumca bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanıp ödenmesi konusunda yapılan düzenlemelere ilaveten, bu kanunla, yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda gerekli ve aciliyeti olan değişiklikler yapılmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olan sigortalıların sosyal güvenliklerini sağlamak ve diğer kanunlarda verilen görevleri yapmak amacıyla kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü sigortalı, aylık alanlar ve bağımlıları ile birlikte ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını sosyal güvenlik kapsamına almakta, bu nüfusu sosyal sigorta risklerine karşı korumakta ve sağlık hizmeti sunmaktadır. Kurumun verdiği hizmetlerin nitelik ve nicelikleri dikkate alındığında idarî yapısının yetersiz kaldığı açıktır. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün idarî yapısı yeniden düzenlenmiş, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ihdas edilmiştir. Başkanlık, kamu kurumu tüzel kişisidir.

Mevcut yapıdaki özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu, malî ve idarî bakımdan özerk olması hükümleri aynen korunmuştur. Bu amaçlara ulaşmak için primli sisteme dayalı sosyal güvenlik kuruluşlarını bir arada toplamak üzere kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Madde 2. - Kanunda geçen deyimler tanımlanmıştır.

Madde 3. - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının organları tanımlanmıştır.

Madde 4. - Sosyal Sigortalar Kurumu ülke nüfusunun ve çalışan kesimin büyük bir kısmını kapsadığı, aldığı kararlar ve yaptığı faaliyetler dolayısı ile sigortalıları etkilediği gibi ülkenin makro ekonomik ve sosyal dengelerini etkilediğinden, mevcut yapıda olduğu gibi Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yanında ilgili Bakanlık ve işçi, işveren ve kurumdan aylık alanlar kesimleri ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunu temsil eden kişilerden oluşturulmuştur. Ayrıca, Kurum çalışanlarının temsil edilmesi bu tasarı ile sağlanmıştır. Yine bu tasarı ile işçi, işveren temsilcilerinin mevcut yapıdan farklı olarak, işçi temsilcisinin en fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikaları konfederasyonu ile işveren temsilcisinin en fazla üyeye sahip işveren sendikası konfederasyonu tarafından temsilci belirlenmesi, ayrıca yurt dışında çalışan Türk işçilerinin Bakanlıkça seçilecek iki kişi ile temsili ve böylece Sosyal Güvenlik konusuna katılımlarının sağlanması yoluna gidilmiştir.

Madde 5. - Mevcut yapıdaki gibi Genel Kurulun ne zaman toplanacağı, toplantı yeter sayısı belirtilmiştir.

Madde 6. - Genel Kurulun görevleri tanımlanmıştır.

Madde 7. - Sosyal Sigortalar Kurumunun, sosyal güvenlik ve makro ekonomik açıdan özelliği nedeni ile Yönetim Kurulunun ilgili kesimlerin temsilcilerinden oluşması sağlanmıştır. Bu arada önemli ve etkin bir görev olması nedeniyle atanacak ve seçilecek görevlilerin asgari nitelikleri belirlenmiştir. Ayrıca, idarî ve malî bakımdan özerkliği sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri, atanmaları, üyeliğin sona ermesi ve yönetimde etkin bir rol alacağı beklenen finansman ve aktüerya daire başkanı ile birlikte mal beyanları ile Kurumu zarara uğrattıklarında yapılacak işlemler belirtilmiştir.

Madde 8. - Yönetim Kurulunun mevcut yapıdaki görevleri yanında yeni görevler eklenmiştir.

Özellikle, SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ile SSK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün kendi bütçeleri içinde aktarmalar yapılabileceği hükmü getirilerek, sağlık ve sigorta hesaplarının ayrıştırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Kurum gelirlerinin karşılıkların değerlendirilmesi esaslarına göre işletilmesini izlemek, malî yapısını uluslararası muhasebe ve aktüerya esaslarına göre bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmek, yetkilerinin yanı sıra idarenin hizmetin süratli bir şekilde sunumunu teminen her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında 2000 yılı baz alınarak 50 milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmelere karar vermek yetkisi verilmiştir. İdare bedeli elli milyar TL'nin altında olan işlemler için Yönetim Kuruluna danışmadan işlem yapabilecektir. Finansman ve aktüeryal dengelerle ilgili bilgileri yılda en az bir kere kamuoyuna açıklayarak yönetimde şeffaflık, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenecek değerleme oranına göre artırılacak şekilde, Kuruma 2000 yılında 10 milyar TL ve daha fazla borcu olanların ilan edilmesi sağlanmıştır. Gerektiğinde danışmanlık, müşavirlik ve benzeri hizmetlerinin satın alınması ve Başkanlıkta veya Başkanlık adına çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanlarla şirketlerin sözleşme projelerinin, sözleşme şartları ile ücretlerini belirleme, ayrıca bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulan kişilerin sözleşme ile çalıştırılması imkânı sağlanmıştır. Başkanlıkta kadrolu çalışan memurlara iki ikramiye verilmesi öngörülmüştür. Mevcut yapıda personele verilen iki ikramiye bu Yasa ile de korunmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yollukları düzenlenmiştir.

Madde 9. - Maddede Başkanlığın nasıl oluştuğu düzenlenmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başkanlık şeklinde yeniden örgütlenmiş, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü kurularak, sağlık ve sigorta hizmet ve işlemleri birbirlerinden ayrılmıştır. Toplam nüfusun yaklaşık yarısına, sahip olduğu sağlık tesisleri ve dışarıdan sağlık hizmeti satın alma yoluyla sağlık hizmeti veren Sosyal Sigortalar Kurumu bu hizmetleri Genel Müdürlük bünyesinde esas olarak bir daire başkanlığı ile yürütürken, sağlık hizmetlerini yeni kurulan SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütmesi öngörülmüştür. SSK Sigorta Genel Müdürlüğünün ise bünyesinden sağlık ile ilgili birimler ayrıştırılarak sadece sigortacılık faaliyetlerini yürütmesi öngörülmüştür.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanın atanma usulü ve nitelikleri düzenlenmiş, görev, yetki ve sorumlulukları, görevden alınma usulü ve görevden alınma, çekilme, uzaklaştırma veya açığa alınma hallerinde vekil atanma esasları belirlenmiştir. Başkan, Başkanlığın bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür ve Kurumu mahkemelerle, adalet ve idare makamlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulunun yetkisi altında kalan ve Genel Müdürlükler ile taşra teşkilâtının harcama sınırlarını belirlemekle görevlendirilmiştir.

Madde 10. - Başkana bağlı denetim ve danışma birimleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak sayılmıştır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun tüm merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığa ve Genel Müdürlüklere bağlı idarî ve sağlık tesis ve işletmeleri ve diğer tüzel kişilerin idarî, malî, hesabî, hukukî ve teknik işleri ile personeli hakkında, ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kendileri ile sözleşme yapılmış şahıslar veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlar hakkında teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmakla görevli Teftiş Kurulu Başkanlığının mevcut görevleri Kanuna işlenmiş, ayrıca yapılan teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırmalar hakkında sistem analizi yapmak ve idareye yön vererek, ileri çalışmalarda ışık tutmak amacıyla genel bir değerlendirme raporu tanzim edilmesi hükme bağlanmıştır.

Hukuk Müşavirliğinin mevcut görevleri sayılmıştır.

Sosyal Sigorta mevzuatının işyerlerinde işverenlerce ve sigortalılarca uygulanmasını teftiş, kontrol, denetleme ve inceleme görevlerini yapmak amacıyla ihdas edilen Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının mevcut görevleri kanuna işlenmiş yine bu görevleri ile ilgili olarak düzenlenen raporlar sonucunda mevzuatın en fazla aksayan yönleri, uygulanabilirlikleri konusunda genel bir değerlendirme raporu tanzim edilmesi görevleri arasında sayılmıştır.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı doğrudan Başkana bağlı yardımcı hizmet birimi olarak düzenlenmiştir. Daire Başkanlığı, Başkanlığın bünyesindeki her iki Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarını gözeterek hizmet verecektir. Başkanlığa sosyal sigortalar ve sağlık alanında araştırmalar yapmak, uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan işleri yürütmek, sağlık tesislerinin kurulması, işletilmesi ve kapatılması hakkında fizibilite çalışmaları yapmak görevleri verilmiştir.

Madde 11. - Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı ve Savunma Uzmanlığı ana ve yardımcı hizmet birimleri olarak düzenlenmiş, işlevleri itibariyle doğrudan Başkana bağlanmışlardır.

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Daire Başkanlığına, Kurumun varlıklarını ve kaynaklarını etkin bir şekilde, bu Kanunda ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen "Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi" esasları dahilinde değerlendirmek, gelir ve gider dengelerini gözeterek kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar yapmak, kurumun demografik ve finansman yönünden aktüeryal esaslara göre projeksiyonlarını yapmak görevleri verilmiştir. Daire Başkanlığı, her iki Genel Müdürlüğün de ihtiyaçlarını gözeterek, doğrudan Başkana bağlı olarak hizmet verecektir.

Sosyal Sigortalar Kurumunun her iki Genel Müdürlüğü dahil bütün savunma hizmetlerini yürütecek Savunma Uzmanlığının görevleri sayılmıştır.

Madde 12. - Sosyal Sigortalar Kurumu içinde sigorta işlem ve hizmetlerini yürütmek amacıyla Sigorta Genel Müdürlüğü kurularak, teşkilât yapısı belirlenmiş, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Madde 13. - Sağlık ve sigorta hizmetlerini ayırmak amacıyla, mevcut yapıda bulunan daire başkanlıklarından sağlık hizmetleri ile ilgili görevler ayıklanarak ana hizmetlerle ilgili daire başkanlıkları bu maddede sayılmış, Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığının, Tahsisler Dairesi Başkanlığının, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.

Madde 14. - Sağlık ve sigorta hizmetlerini ayırmak amacına yönelik olarak mevcut yapıda bulunan daire başkanlıklarından sağlık hizmetleri ile ilgili görevler ayıklanarak yardımcı hizmetlerle ilgili daire başkanlıkları bu maddede sayılmış, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç bütün personeli kapsayacak şekilde, Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bütçe, bilanço, gelir-gider tablolarını da dikkate alarak Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sigorta Genel Müdürlüğü için görevleri tanımlanmıştır.

Kadroyu imkân nispetinde dar tutmak ve benzer görevleri yapan birimleri bir araya getirmek amacıyla, İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı ihdas edilmiş, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç bütün Kurumu kapsayacak görevleri belirtilmiştir.

Yine kadroyu imkân nispetinde dar tutmak ve benzer görevleri yapan birimleri bir araya getirmek amacıyla, Satınalma, Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı ihdas edilip, görevli sayılmıştır.

Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.

Madde 15. - Sosyal Sigortalar Kurumu içinde sağlık işlem ve hizmetlerini yürütmek amacıyla Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü kurularak, teşkilât yapısı belirlenmiş, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Madde 16. - Sosyal Sigortalar Kurumu, ülke nüfusunun yarısından fazlasına, kendi sağlık tesislerinde 44 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verdiği ve bu hizmetleri oldukça teknik bilgi ve ihtisas gerektirdiği halde, mevcut yapıda bir ana hizmet daire başkanlığı ve sigorta hizmetlerini yürüten daire başkanlıklarına dağılmış görevlerle yürütmekte olduğundan, çıkan sorunların aşılması ancak kadroyu imkân nispetinde dar tutmak ve benzeri görevleri yapan birimleri bir araya getirmek amacıyla ihdas edilen ana hizmet birimleri ile ilgili yeni daire başkanlıkları bu maddede sayılmıştır.

Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Tıbbî Donanım, İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının, Sağlık Tesisleri İşletmesi Daire Başkanlığının, Sağlık ve Maluliyet İşlemleri Dairesi Başkanlığının, Sağlık Hizmetleri Satınalma Dairesi Başkanlığının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.

Madde 17. - Sosyal Sigortalar Kurumunda sigorta ve sağlık hizmetlerini idarî yönden ayırmakla birlikte, maliyetlerin tam olarak çıkarılabilmesi, yapılan işlerde uzmanlaşmaya gidilmesi amacıyla, yardımcı hizmet birimleri de ayrı olarak Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü altında ihdas edilmiş, bu maddede isimleri sayılmış, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının, İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının, Malzeme ve Satınalma Dairesi Başkanlığının, Halkla İlişkiler, Arşiv ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır.

Madde 18. - Mevcut yapıda da bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun taşrada hizmet ve işlemlerini yürütecek taşra teşkilâtı sayılmıştır.

Madde 19. - Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerini daha çağdaş, etkin ve verimli sunulabilmesi, hizmetin sunumunda ihtiyaçların yerinden tespit ve karşılanması, sağlık tesisleri yöneticilerinin malî ve idarî sorumluluğa sahip şekilde ve yöneticiler ile çalışanların, hizmet sunulan kesimin memnuniyeti esasına dayalı, performans ve verimliliklerinin ölçülebildiği bir sağlık tesisi yapısına kavuşturmak amacıyla, Kurumun kendisine bağlı, kamu tüzel kişiliği, idarî ve malî özerkliği haiz, Sağlık İşletmesi Müdürü hariç diğer personelinin 1475 sayılı İş Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi olduğu sağlık işletmeleri kurulması sağlanmıştır.

Kurumun sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğundan hareketle, Başkanlığa bağlı, kurulması ve kapatılması kararı yine Başkanlıkça verilen, Başkanlığın işletme hakkının devamı niteliğinde hizmet veren kamu tüzel kişiliğini haiz sağlık işletmelerinin kurulmasına imkân tanınmıştır.

Ayrıca, belirli bir süre sonra Kuruma devredilmek üzere özel ve tüzel kişiler eliyle Sağlık İşletmelerinin kurulması ya da yenilenmesi kapsama alınmıştır.

Madde 20. - 4792 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm 503 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortadan kaldırılmış, daha sonra bu Kararname Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 tarih E.1993/34, K.1993/33 sayılı Kararıyla iptal edilmiş ise de bu Kanun Hükmünde Kararname yerine çıkarılan 1.12.1993 tarih 3917 sayılı Kanunda Kurum personelinin aylıklarının ödenmesi konusunda bir düzenleme getirilmediğinden, Kurum personeline ödenecek aylıklara esas olacak, 3659 sayılı Kanun ve dolayısıyla 657 sayılı Kanun ile bağı kopmuş, Ek Geçici 9 ve Ek Geçici 21 inci maddede yer alan hükümler ile bağ kalmamıştır.

Bu nedenle Kurum Personel Kanunu çıkıncaya kadar, söz konusu maddelerde yer alan hükümlere göre yürütülen ve Kurumda çalışan memurlara ilişkin işlemler yeniden yasal dayanağa kavuşturulmuştur. 4792 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı 14.9.1993 tarihinden itibaren mevcut yasal boşluk bu şekilde doldurulmuştur.

Maddede personel statüsü tanımlanmıştır. Kurum memurları, Kurumun hizmetlerinin gerektirdiği görevlere sürekli vazife yapmak üzere atanan ve kadro karşılığı çalıştırılan kişilerden oluşturulmuştur. Kurum memurları hakkında eskiden de olduğu gibi Devlet Memurları Kanununun 3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumların personel statüsünü tayin ve tespit eden Ek Geçici 9 uncu madde ve bu kapsama girecek personele yapılacak ödemeleri düzenleyen Ek Geçici 21 inci madde ile ilişkilendirilmiştir. Yine önceden olduğu gibi Kurum memurları sosyal güvenlikleri konusunda T.C. Emekli Sandığı Kanununa, ayrıca Harcırah Kanunu hükümlerine tabi kılınmış, Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Türk Ceza Kanunu yönünden Devlet Memuru sayılmıştır. 4792 sayılı Kanuna göre Kurum memurlarının Memurin Muhakematı yasasına tabi olmaması dikkate alınarak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri de uygulama dışı bırakılarak daha etkin ve çabuk yargılanmaları temin edilmiştir. Kurum borçlularının açıklanması ile ilgili Yönetim Kuruluna verilen yetki dışında bu hususlarda sır ve bilgilerin ifşası halinde 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükümlerinin uygulanması konusu düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulunun kararı ile özel bilgi ve ihtisası gerektiren, daimi kadro ile yapılamayan veya yapılması güçlük arz eden diğer hizmetler için sözleşmeli personel çalıştırma imkânı getirilmektedir. Maddede Kurum Personel Kanunu çıkıncaya kadar Kurum Personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Başkanlıkta sadece kadrolu çalışan memur personele iki ikramiye ve yapılacak fazla mesai karşılığında ücret ödenmesi, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum memurlarından uygun görülenlerin master veya sertifika programlarına katılmaları imkânı sağlanmıştır. Halen uygulamada mevcut olan, Kurum memurlarına ek ödeme verilmesi hususu korunmuş ve bir tavan getirilmiştir.

Maddede Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar hakkında 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır. Bu amaçla Kanun teklifine ekli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait merkez ve Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait kadrolar ihdas edilmiş, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bazı kadrolar da iptal edilmiştir.

Madde 21. - Maddede Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının kadrolarına atanacak personelin atanma usul ve şartları belirlenmiştir. 23.6.1981 tarihli ve 2477 sayılı "23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun" hükümleri dikkate alınarak Teftiş Kurulu Başkanları ile 1 inci Hukuk Müşavirliğine atanacakların kendi kurul ve müşavirliklerinde 12 yıl çalışma zorunluluğu getirilmekle Kurul ve Müşavirliklerin etkin ve amaca yönelik çalıştırılmaları temin edilmeye çalışılmıştır. Bu kadrolar ile Daire Başkanlarının müşterek kararname ile atanmaları şartı getirilmiştir. Kurumun Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının da müşterek kararname ile atanması sağlanmıştır. Bunların dışındaki 1-4 dereceli personelin atanmasının Başkanın teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile, diğer derecelerdeki personelden Başkana doğrudan bağlı birimlerdekilerin Başkan, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğündekilerin ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan tarafından atanması öngörülmüştür.

Maddenin (c) fıkrasında Daire Başkanlıklarına atanacaklarda 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak ve 5 yılı Kurumda olmak üzere 10 yılı fiili hizmet zorunluluğu getirilerek konularında uzman kişilerin bu kadrolara atanabilmesi sağlanmıştır. Özellik gösteren Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığına atanacaklarda ise fiili hizmetin Kurumda geçmesi şartı kaldırılarak dışarıdan uzman kişilerin Kurumda istihdamına olanak sağlanmıştır. Maddenin (d) fıkrasında ise uzmanlık kadrolarına ilişkin giriş sınavlarındaki şartlar belirlenmiştir. Maddenin (e) fıkrasında ise bir önceki fıkrada belirlenen uzmanlık kadrolarına ilişkin yeterlik sınavları şartları ile bu personelin eğitim amacıyla yurt dışına gönderilme usul ve esasları tespit edilmiştir. Ayrıca Kurumda Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici ve Programcı kadrolarına atanacakların atanma usul ve şartlarının yönetmelik ile belirlenmesi imkânı sağlanmıştır.

Madde 22. - Bütçeye ilişkin olarak düzenlenen bu madde ile üç yılda bir yapılacak Genel Kurulun toplanma tarihinden en geç iki ay önce, bu Kanunun 4 üncü maddesinde genel kurul taraflarına Başkanlıkça, Başkanlığın bilançosu, gelir gider tabloları ile tahmini bütçesinin gönderilmesi sağlanarak, Genel Kurulun görüş bildirmesi imkânı tanınmıştır.

Madde 23. - Madde metninde Kurumun gelirleri sayılmış yine bu yasa ile kaldırılan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19 uncu maddesinde sayılmış bulunan gelirlere ilave olarak bu madde ile bu gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirlerin de Kurum geliri olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. Kuruma ait gayrimenkul kira gelirleri ile süresi içinde ödenmeyen her türlü gelirlerin Kurum alacağına dönüşerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinde yazılan gecikme zammı uygulaması kaldırılan yasadaki şekliyle bu yasaya konulmuştur. Ek olarak, süresinde ödenmeyen Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun uygulanması getirilerek önceden sadece prim alacaklarına uygulanan bu yasa tüm Kurum gelirleri yönünden yaygınlaştırılarak zamanında ödenmeyen Kurum alacaklarının tahsiline etkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Madde 24. - Kurumun uyguladığı kanunlardan elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve iyi niyet kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esası getirilmiştir. İleriye yönelik olarak, gelecek zaman dilimi içerisinde piyasa şartlarının nasıl bir gelişme göstereceğinin bugünden söyleme imkânsızlığı dikkate alınarak; Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların Yönetmelik ile belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu esaslar; Bakanlık, Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Kurulu Piyasası Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Madde 25. - Maddede sosyal sigorta sağlık tesisleri, genel yönetim giderleri, faiz giderleri ve diğer giderler olarak Kurumun giderleri belirlenmiştir. Maddenin son fıkrasında ise Kurumun 4447 sayılı Kanun ile dengelerine oturtulmaya çalışılan aktüer hesaplarını bozacak borçlanma ve gider artırıcı herhangi bir yasal düzenleme yapılırken bu düzenlemenin Kuruma getireceği malî yükü karşılayacak kaynağın gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Madde 26. - Bu maddede Kurumda ihdas edilen Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı ve uzmanlarının yeni ihdas edilen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanının, görev unvanı değişen Başkanlık Müfettişlerinin emsallerine uygun ödemeler yapılmasını teminen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesine, aynı Kanuna ekli I sayılı Ek gösterge cetveline ve IV sayılı makam tazminatı cetveline ve 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümüne unvan ilaveleri yapılmıştır. Ayrıca maddenin son iki fıkrasında da 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname eki kadro cetvellerinde geçen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ibaresi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı olarak değiştirilmiş, bu tasarıya ekli cetveller ile kadro iptali gerçekleştirilmiştir.

Madde 27. - Bu Kanunla kaldırılan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21 inci maddesindeki düzenleme, bu maddeye taşınarak Kurumun ticaret ve işlem anlaşmalarından dolayı iflas hükümlerinin yürümeyeceği, Kurum alacaklarının Devlet alacağı derecesinde imtiyazlı olduğu, Kurumun mallarının Türk Ceza Kanunu uygulanmasında Devlet malı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Yine 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 22 ve 23 üncü maddelerindeki hükümler paralelinde bu maddede düzenleme yapılarak Kurumun Muhasebe-i Umumiye, Devlet İhale Kanununa ve Sayıştayın vize, tescil ve denetimine tabi olmadığı, Kurumun her türlü dava ve işlemlerinin ilgili mahkeme ve makamlarda acele derecesinde sonuçlandırılacağı madde kapsamına alınmıştır.

Mevcut Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün denetlendiği biçimde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının da Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi bu madde ile öngörülmüştür.

Maddede Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarda geçen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ibaresi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı olarak değiştirilerek ileride ortaya çıkması muhtemel hukukî sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Madde ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına yetki devri müessesesi yeniden düzenlenmiş, dikey örgüt yapısı yerine yatay, uzmanlığa dayalı, yetkileri her birimde devretme imkânı, aynı oranda da sorumluluk yüklenmiş bir yapı tercih edilerek Kuruma dinamik karar alma imkânı tanınmıştır. Yetki devrinin yazılı ve açık biçimde yapılması yetki devrinin devreden amirin sorumluluğunu kaldırmayacağı İdare Hukuku genel prensiplerine uygun olarak madde metnine işlenmiştir. Bu yetki devrine istisna getirilerek Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına doğrudan bağlı, Başkanlık Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Sigorta Teftiş Kurulu ile Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığına, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığına ait Başkanlık yetkilerinin daha alt kademelere devredilmesi engellenmiştir.

Bu Kanun tasarısı ile yürürlükten kaldırılacak olan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ek Madde 1'e paralel bir düzenleme yapılarak sigortalılara sigorta kanunlarının uygulanması dolayısıyla verilecek raporların resmî rapor mahiyetinde sayılacağı bu madde ile hüküm altına alınmıştır.

Bu madde ile her yıl yeniden değerleme oranında miktarı artırılacak olan ve 2000 yılı için belirlenen bedeli 50 milyar lira ve daha üstü ihalelere ilişkin ilanların Resmî Gazete'de yayımlanması zorunluluğu getirilerek, şeffaflık ve katılımın artırılması amaçlanmıştır.

Madde 28. - Kurumun taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan elde edilen hak ve menfaatlere ilişkin hükümler madde metnine işlenmiştir. Bu tasarı ile yürürlükten kaldırılan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurulu Kanununun 24 üncü maddesinde sayılan muafiyetler ile Geçici 7 nci maddenin son fıkrasında ve Geçici 9 uncu maddenin (f) fıkrasında yazılı muafiyetler paralelinde madde düzenlenmiştir.

Madde 29. - Bu Kanun tasarısı ile yürürlükten kaldırılan 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 4228 sayılı Kanunla eklenen Geçici Madde 9'da yapılan düzenleme bu tasarının bu maddesine işlenerek Kurum gayrî menkullerinin satış usul ve esasları düzenlenmiştir.

Madde 30. - Bu madde ile bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen Yönetmeliklerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulması hüküm altına alınmakla beraber Başkanlığın merkez teşkilâtındaki Genel Müdürlüklere bağlı ana ve yardımcı hizmet birimleri ile daire başkanlıklarının görevleri tek bir çalışma yönetmeliği ile düzenlenmesi esası getirilerek bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.

Geçici Madde 1. - Geçiş sürecinde, bu Kanun ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, değişenler ile iptal edilenlerin eşit şekilde her türlü müktesep malî ve sosyal haklarını korumak, durumlarına uygun işlerde istihdamlarını sağlamak, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilen kadrolardan, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Danışma ve Denetim Birimleri Kurul Başkanları, Birinci Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı nitelikteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olarak belirtilip, ek IV sayılı listede bu kadrolara yer verilmiş, şahsa bağlı hale getirilen bu kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde kararname eki III sayılı listenin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiş, boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılacağı hükme bağlanarak, söz konusu kadrolarda bulunan kişilerin bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otomatik atanmış kabul edilmesini sağlamak amacıyla bu madde düzenlenmiştir.

Geçici Madde 2. - Geçiş sürecinde hizmet yürütümünde görevli, yetkili ve sorumlu birimleri belirterek, hizmetlerin aksamamasının temini amacıyla bu madde düzenlenmiştir.

Geçici Madde 3. - Geçiş sürecinde hizmetlerin yürütümünde uyulacak mevzuatın belirlenmesi amacıyla bu madde hazırlanmıştır. Ayrıca 24 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya kadar geçecek süre içerisinde Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi konusunda halen mevcut uygulamaların devamına imkân sağlanmıştır.

Geçici Madde 4. - Bu Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün hukukî yapısı değiştiği için mevcut taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların otomatik olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmesi sağlanmıştır.

Geçici Madde 5. - Kurumun gelirlerini değerlendirecek, aktüeryal esaslara dayalı kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar yapacak olan, Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığında gerektiğinde özel bilgi ve ihtisas gerektiren alanlarda deneyimli personel sağlanması hükme bağlanmıştır.

Geçici Madde 6. - Kurumun hizmetlerini yerine getirmek amacıyla mevcut yapıdan farklı olarak, yeni ihdas edilen yarışma sınavı ile alınan sosyal sigorta uzman yardımcılığı için, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda en az üç yıl fiili hizmeti olup, eğitim durumları ve diğer koşulları taşıyan personelin değerlendirilmesi amacıyla bu madde düzenlenmiştir.

Geçici Madde 7. - Bu Yasanın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi, Kurum çalışanlarının en fazla kayıtlı olduğu ilk üç kamu görevlileri sendikalarınca Başkanlık personeli arasından seçilecek dört temsilcinin Genel Kurulda Kurum çalışanlarını temsil etmesi düzenlenmiş, ancak henüz Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı yasalaşmamıştır. Kurula katılacak Başkanlık personelinin Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı yasalaşıncaya kadar Bakan tarafından belirlenmesi sağlanmıştır.

Madde 31. - Düzenlenen madde metni ile cezaevi ve ıslahevi içindeki atölyelerde çalışan mahkumların sigortalı olması şartı getirilerek, hem mahkûmların hem de aile bireylerinin sosyal güvenlik sistemine alınması sağlanmıştır.

Madde 32. - Bu maddede 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yapılan düzenleme ile işyerinin miras yolu ile intikali halinde miras ve veraset ve intikal vergisi hukukundan doğan gecikmeler sebebiyle meydana gelen sıkışıklık giderilerek Medenî Kanun ile diğer yasalardaki hükümler paralelinde olmak üzere işyerini miras yolu ile devralan işverene işyeri bildirgesi vermesi için üç aylık süre tanınmıştır.

Madde 33. - Askerlik borçlanması bedelinin iki sene yerine borçlanma talep tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma ödenmesi öngörülerek, Kurumun geç ödemeden kaynaklanan zararının giderilmesi amaçlanmıştır.

Madde 34. - Bu tasarıyla 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine "resen tahakkuk" madde başlığı ile 79/A maddesi ilave edilmekle, yine bu tasarıyla kaldırılan 4792 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla eklenen 5 inci maddesindeki asgari işçilik miktarının tespiti, Kurumca resen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilecek prim borçları ve sigorta müfettişlerinin bu tespitleri yaparken yardım alacakları kamu kişi ve kuruluşları ile ilgili düzenleme bu maddeye aynen taşınmıştır.

Madde 35. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu esas olarak çalışma hayatında karşılaşılan risklere karşı sigortalıları korumak amacıyla düzenlenmesine rağmen, özelikle çalışanların istekleri dışında çalışma hayatından ayrılmak zorunda kalmaları nedeniyle çalışamayacak duruma girip sigorta primlerinin yatırılmaması dolayısıyla, uzun vadeli sigorta kollarından yararlanamamaktadır. Bu kişilerin uzun vadeli sigorta kollarından yararlanmaları, ancak zorunlu sigortalılıktan da kaçışı önleyecek bir yapıyı getirmek için isteğe bağlı sigortalılık, esas amacına uygun olarak yeniden hazırlanmıştır. Yine isteğe bağlı sigortalılıkta, sadece uzun vadeli sigorta kolları için % 20 oranında prim ödendiği halde, emeklilik sırasında sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadır. Bu nedenle isteğe bağlı sigortalılar için, isteğe bağlı sigorta prim oranı % 20'den 1.1.2001 tarihine kadar % 25'e bu tarihten sonrası için de % 30'a çıkarılmıştır.

Madde 36. - Maddede topluluk sigortasında uygulanacak prim oranları ve primlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Madde 37. - Durum değişikliği hallerinde, gelir veya aylık miktarlarının değişikliğin olduğu tarihi izleyen ay başı yerine, ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere hesaplanmasını sağlamak için teknik yönden düzenlenmiştir.

Madde 38. - Düzenlenen bu madde metni ile 506 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde düzenlenen Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun etkin ve hızlı çalışması amaçlanmıştır. Madde ile işveren temsilcisi genel cerrahi uzmanı üye beyin cerrahı uzmanı olarak, işçi kuruluşu tarafından seçilecek dahiliye uzmanının da kardiyoloji uzmanı olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu değişiklikle genel cerrahi uzmanı ile ilgili olarak ayda bir dosya üzerinde karar verilmekte iken, beyin cerrahisi ile ilgili ayda ortalama 50 - 100 dosya çözüme kavuşturulacaktır. Yine ayda ortalama 100 civarında kardiyoloji uzmanı ile ilgili dosya bu değişiklikle daha kısa süre içerisinde Kurulda görüşülerek sonuçlandırılacaktır.

Madde 39. - Bu madde ile 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (b), (c) ve (d) fıkraları değiştirilmiş, (e) fıkrasında düzenleme yapılmaksızın (g) fıkrası, (f) fıkrasında düzenleme yapılmaksızın (h) fıkrası olarak değiştirilmiş, maddeye yeni düzenlenen (e) ve (f) fıkraları ile ikinci paragrafına bir cümle ilave edilmiştir. Yapılan bu değişiklikle 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi verilmeyen her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında idarî para cezası verilmesi hükmü korunurken kaçak yabancı işçi sorununa çözüm amacıyla tespit edilen işçinin yabancı uyruklu olması halinde verilecek ceza iki katına çıkarılmıştır. (c) fıkrası ise mevcut yasa maddesindeki şekli ile aynen alınmış, (d) ve (e) fıkrasında, yapılan yazılı ihtara rağmen mücbir sebep olmaksızın işyeri kayıtlarını Kuruma ibraz etmeyenler ile Kuruma ibraz etmekle birlikte ilgili yönetmelikte usul ve esaslara uygun olarak düzenlemediği anlaşılan işverenler arasında fark yaratılmıştır. Bu düzenleme ile kayıtları hiç ibraz etmeyen işverenlere daha fazla kayıt ibraz etmekle birlikte usul eksikliği bulunan işverenlere ise hiç ibraz etmeyenlerin yarısı miktarında idarî para cezası düzenlenerek adalet sağlanmıştır. Ancak (d) ve (e) fıkralarına göre alınacak idarî para cezası tutarı arasında eşitlik sağlanması amacıyla maddenin ikinci paragrafına bir cümle ilave edilmiştir. 506 sayılı Yasanın 140 ıncı maddesine eklenen (f) fıkrası ile bir ayda 30 günden az işçi çalıştıran işverenlerin 4 ayda bir Kuruma verecekleri prim bordrolarına ekleyecekleri gerekçe bilgilerini içeren belgelerin verilmemesi halinde de aylık asgari ücretin iki katı tutarında idarî para cezası uygulanması getirilmiştir.

Madde 40. -

Ek Madde 42. - 4447 sayılı Kanunda katsayı esasına dayalı gösterge sisteminin uygulamadan kaldırılması ile, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu hak kazanılan gelirlerin hangi aya ait olduğu hususunda düzenleme yapılmamıştır. Oysa 4447 sayılı Kanunla uzun vadeli sigorta kolları için hesaplanan aylıkların hangi aya ait olduğu Geçici 82 nci madde ile düzenlenmiştir. Böylece iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından hesaplanan gelirlerin, gelir başlangıç tarihlerinden itibaren aylık tüketici fiyatları indeksindeki artış oranları kadar artırılarak güncelleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Ek Madde 43. - İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından alt kazanç üzerinden ödenek alan sigortalıların günlük kazançların alt sınırında yapılacak yükseltmelerde, ödeneğin yükseltilmemesi ilgililerin mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi bakımından bu madde düzenlenmiştir.

Madde 41. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 83. - 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilen 8 ve 9 uncu maddesinin, Kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle idarî para cezası uygulanan işverenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Geçici Madde 84. - Bu madde ile bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten sonra 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanuna tabi olup kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu yerine sosyal güvenlik bakımından 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi olmaları sağlanmak istenmiştir.

Geçici Madde 85. - 4447 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile Kuruma tahsis edilen sağlık personeli kadrolarına doğal afet bölgelerinde de atama yapılabilmesi için bu madde düzenlenmiştir.

Madde 42. - Maddede 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun hizmetlerin ihyası ile ilgili 5 inci maddesinin (a) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan kendileri veya hak sahipleri tarafından "aldıkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte aldıkları Kuruma yatırmaları" hükmü değiştirilmiş, "kendileri veya hak sahipleri tarafından aldıkları Kuruma o Kurumun kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını ödemeleri" şartı getirilmiştir. Bu düzenleme ile bu Kanun tasarısının 82 nci maddesinde düzenlenen tasfiye edilen hizmetlerin ihyası ile ilgili asgari günlük kazanç üzerinden borçlanma, talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeme yapma ve T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra tatbikatta dikkate alınma gibi düzenlemelere işlerlik kazandırılmıştır.

Madde 43. - Bu madde ile yürürlükten kaldırılan hükümler düzenlenmiştir. 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu yürürlükten kaldırılırken aynı Kanuna 3917 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen Geçici Madde 7 hükmü yürürlükte bırakılarak Kurumun devrettiği gayri menkuller ile ilgili düzenlemeler korunmuştur. Ayrıca 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin I inci fıkrasının I bendinde sigortalı sayılmayan ceza ve ıslah evlerindeki atölyelerde çalıştırılan mahkumların sigortalı sayılmaları bu Tasarının 67 nci maddesi ile düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılması uygun bulunmuştur. Diğer taraftan yabancı uyrukluların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olmaları yazılı istek şartına tabi iken 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II fıkrasının (A) bendi yürürlükten kaldırılmış, böylece ikili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri ile Avrupa Sosyal Şartı hükümlerine uygun olarak bütün sigorta kollarına tabi olmaları imkân dahilinde alınmıştır. Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı yolunda düzenleme yapılmıştır.

Madde 44. - Yürürlük maddesidir.

Madde 45. - Yürütme maddesidir.


Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu                24.6.2003

Esas No. : 1/295

Karar No. : 33

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 19.12.2002 tarihinde Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 26.12.2002 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde gündeme alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yapılan toplantıda konunun daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak olgunlaştırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisinden Çorum Milletvekili Agah KAFKAS, Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ, İstanbul Milletvekili Lokman AYVA ve Manisa Milletvekili Hüseyin TANRIVERDİ ile Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Milletvekili Bayram MERAL ve Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in seçildiği alt komisyon, başkanlığına Çorum Milletvekili Agah KAFKAS'ı seçerek çalışmalarına başlamıştır. Alt komisyon 17.06.2003 ve 18.06.2003 tarihlerinde yaptığı toplantılarında Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcileri ile çalışma hayatının sosyal tarafları olarak bilinen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK ve İşçi Emeklileri Dernek temsilcilerini de dinlemiştir.

Alt Komisyon yaptığı çalışmalarda ilgililerin görüş ve değerlendirmeleri sonunda yeni bir metin düzenleyerek Komisyon Başkanlığına sunmuştur.

Komisyonumuz bu defa;

19.06.2003 tarihinde yaptığı 13 üncü birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin  katılımlarıyla söz konusu tasarıyı yeniden gündemine almıştır. Komisyonumuz yapmış olduğu bu birleşiminde alt komisyon tarafından hazırlanan yeni metnin esas alınarak görüşülmesine karar vermiştir.

Bu anlamda alt komisyon tarafından hazırlanan ve Komisyonumuz tarafından da çok az birkaç değişiklik ile kabul edilen bu yeni metin ile Tasarının;

1 inci maddesinde; "Başkanlığın Merkezi Ankara'dadır" ibaresi metinden çıkarılmak suretiyle madde metni  yeniden düzenlenmiştir.

2 nci maddesinde; Başkan Yardımcısı ibaresi eklenmiş ve  tanımlanmıştır.

4 üncü maddesinde; (g) bendi "seçilme usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle tespit edilen, yurtdışında çalışan Türk işçilerini temsilen Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden" şeklindeki ibare "yurtdışında çalışan Türk işçilerini temsilen, Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden" şeklinde yeniden yazılmıştır.

5 inci maddesinde; "Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır" ibaresi değiştirilerek, "Genel Kurul iki yılda bir Haziran ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır" şeklinde değiştirilmiş, ayrıca "ilk iki toplantıda çoğunluk sağlanmazsa üçüncü toplantıda salt çoğunluk aranmaz" ibaresi eklenmiştir.

6 ncı maddesi; 5 inci madde içerisine alınarak birleştirilmiştir.

7 nci maddesi 6 ncı madde olarak düzenlenmiş, “Yönetim Kurulunun yapısı içerisinde Başkanlık çalışanlarını temsil edecek bir üyenin Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilmesi" hükmü çıkarılarak yerine, "Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil edecek bir üyenin Genel Kurulda kendi belirleyecekleri adaylar arasından seçilmesi" hükmü getirilmiştir.

Yönetim Kuruluna atanacak ve seçimle gelecek üyeler için aranan özel şartlar kaldırılarak, 675 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımaları zorunluluğu getirilmiştir.

Seçimle gelen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulunun toplanma süresi ile uyumlu olarak görev süreleri iki yıla indirilmiştir.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Finansman ve Aktüerya Daire Başkanının kendilerine, eş ve çocuklarına ait mal varlıklarını göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve izleyen her takvim yılının en geç Mart ayı sonuna kadar 3628 sayılı Yasadaki usul ve esaslara göre bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş iken "Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyeleri ile Kurum personeli 3628 sayılı Yasaya tabidirler" şeklide değiştirilmiştir.

Ayrıca, son fıkrasına "Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri dışında da olsa işledikleri yüz kızartıcı bir fiil nedeniyle haklarında ceza davası açılmış olması durumunda da geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilmeleri" hükmü eklenmiştir.

8 inci maddesi; 7 nci madde olmak üzere ve 26 bent olarak düzenlenmiş olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, aynı mahiyette olanlar birleştirilmek ve bir kısmı yeniden yazılmak suretiyle 20 bende indirilmiştir.

Bu bağlamda, Yönetim Kurulunun sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar verme yetkisi artırılmış, vekalet akdi ile çalıştırılacak avukatlarla sözleşme yapma imkanı getirilmiş, gelecek on yıllık gelir-gider dengesi yerine gelecek iki yıllık gelir gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını Genel Kurula sunma şeklinde değiştirilmiş, sağlık işletmeleri müessesesi kaldırılmış, memurların Yoklama ve Tespit Memurları olarak görevlendirilmesi hükmü kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin bazı bentlerin Bakan onayına sunulması, bazı bentlerin de Bakan onayından çıkarılması şeklinde değişiklikler yapılmıştır.

9 uncu maddesi; 8 inci madde olmak üzere, ilave olarak iki Başkan Yardımcılığı getirilmiş, Başkanın atanabilmesi için getirilen özel şartlar kaldırılmıştır.

Başkanın özlük hakları yönünden Bakanlık Müsteşarı, Başkan Yardımcılarının Müsteşar Yardımcısı seviyesinde özlük hakları almaları hükmü eklenmiştir.

Başkanın görevden alınma, çekilme, görevden uzaklaştırılma hallerinde, Genel Müdürlerinden birisinin vekil olarak görevlendirilmesi hükmü, "Başkan Yardımcılarından birisi" şeklinde, "Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde Genel Müdür" şeklindeki hüküm, "Başkan Yardımcısının Başkanlığı vekalet edeceği" şeklinde değiştirilmiştir.

10 uncu maddesi; 9 uncu madde olmak üzere,  Denetim ve Danışma birimleri olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş, bu arada bu birimlerin bazı görevlerinin Kanun yerine çıkarılacak; kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

11 inci maddesi; 10 uncu madde olmak üzere, ana hizmet birimi olarak sayılan Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı yardımcı hizmet birimleri içerisine alınmış, ayrıca Sigorta İşleri ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri bünyesinde ayrı ayrı daire başkanlıkları olarak yer alan Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tek daire başkanlığı olarak birleştirilerek Başkanlığa bağlı yardımcı hizmet birimleri içerisinde alınmış diğer taraftan  Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı adı altında yeni bir yardımcı hizmet birimi oluşturulmuştur.

12 nci maddesi; 11 inci madde olmak üzere , Genel Müdür Yardımcılarının sayısı üçten ikiye indirilmiştir.

13 üncü ve 14 üncü maddeleri; birleştirilip, 12 nci madde olmak üzere , ana hizmet birimlerinden olan Sigorta Primleri, Tahsisler Daire Başkanlığı, Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı yardımcı hizmet birimleri olarak Personel Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri bazı değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir.

15 inci maddesi; 13 üncü madde olmak üzere, Genel Müdür Yardımcılarının sayısı üçten ikiye indirilmiştir.

16 ncı ve 17 nci maddeleri; 14 üncü madde olmak üzere, ana hizmet birimleri olarak; Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı, Maluliyet İşlemleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı ile Yardımcı Hizmet birimleri olarak; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Malzeme ve Satınalma Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığının görevleri bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir.

18 inci maddesi; 15 inci madde olmak üzere, taşra teşkilatı içerisinde sayılan Bölge Müdürlükleri kaldırılmış, Sigorta İl Müdürlükleri ile Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinin kurulması şekli değiştirilmiştir. Ayrıca sağlık işletmeleri metinden çıkartılmıştır.

19 uncu maddesinde; yer verilen Sağlık İşletmelerine ilişkin düzenlemeler metinden çıkarılmıştır.

20 inci maddesi; 16 ncı madde olmak üzere, ilaç faturalarının ödenmesinden sağlanan iskonto gelirleri ek ödeme gelirleri arasında alınmış, sözleşmeliler ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup Kurumda fiilen çalışan personele ve Bakanlıkta çalışan kadrolu Kurum personeline ek ödeme yapılabilmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ek ödeme gelirlerinin %10'unun idari ve sağlık tesislerinin acil ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarına, %90'ının da personele verilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, Kurum personelinden yüksek lisans, doktora, yan dal ihtisası, yabancı dil veya sertifika programına yurtdışında katılanların program süresinin iki katı kadar, yurtiçinde katılanların program süresi kadar mecburi hizmete tabi tutulmaları ve bu personele ek ödeme yapılmaması yönünde değişiklik yapılmıştır.

Mesai saatleri dışında gönüllülük esasına dayanılarak yaptırılacak ek çalışmalar sırasında sunulacak sağlık hizmetlerinden yararlanacak hastalardan katkı payı alınması ve bu katkı paylarının dağıtımı ile çalışma usul ve esaslarının Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesi esası getirilmiştir.

21 inci maddesi; 17 nci madde olmak üzere, Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarının müşterek kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde atamalarının yapılması şeklinde değişiklik yapılmış, diğer Kurum personelinden 1-4 derecelere atanacakların Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimlerdekilerin Başkan tarafından, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüklerindekilerin ise, ilgili Genel Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile atanacağı hükmü getirilmiştir.

22 nci maddesinde; düzenlenen Bütçe ile ilgili hükümler metinden çıkarılmıştır.

23 üncü, 24 üncü, 25 inci maddeleri; 18 inci madde olmak üzere birleştirilmiştir.

26 ncı maddesi; 19 uncu madde olmak üzere kadroların ilgili cetvellerdeki düzenlemeleri yapılmıştır.

27 nci maddesi; 20 nci madde olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, bu işlerin yapılması ile ilgili usul ve esasların yönetmeliklerle düzenleneceği getirilmiştir.

28 inci maddesi; 22 nci madde olmak üzere değiştirilmiştir.

29 uncu maddesi; 21 inci madde olmak üzere ve gayrimenkullerin satışının açık artırma usulü ile yapılmasının esas olduğu yönünde değişiklik yapılmıştır.

30 uncu maddesi; 23 üncü madde olarak değiştirilmiş, işletmeler, ortaklık veya şirketlerin kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetim usulleri, personelin nitelik ve çalışma şartlarına ilişkin yönetmeliklerin hazırlanmasına ilişkin fıkra metinden çıkarılmış, buna karşın Başkanlığı Yardımcı Hizmet birimleri ile Genel Müdürlüklere bağlı Ana ve Yardımcı Hizmet Birimlerinin göre, yetki, çalışma usul ve esaslarının çalışma yönetmelikleri ile düzenleneceği hususu eklenmiştir.

Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve Geçici Madde 7 tek bir madde altında birleştirilerek büyük harfler altında düzenlenmiş ve eklenen (I) paragrafı ile Kurumca devir alınan veya devir alınacak sağlık tesislerinde görevli personelin Kurum kadrolarına geçişleri ile özlük hakları, (J) paragrafı ile de Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan müfettişlerin karşılıklı geçişlerine ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.

31 inci maddesi; 24 üncü madde olmak üzere değiştirilmiştir.

32 nci maddesi; 25 inci madde olmak üzere ve işyeri bildirgelerinin "en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihte" verilmesine imkan sağlayan hüküm ilave edilmiştir.

26 ncı madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak meslek hastalığının tespiti yeni esaslara bağlanmıştır.

27 nci madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin son fıkrası değiştirilerek, hastalık sigortası yardımlarından yararlanılabilmesi için gerekli olan süre 90 gün olarak değiştirilmiştir.

28 inci madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine eklenen son fıkra ile emekli kadın sigortalılar ile emekli sigortalıların eşlerinin analık sigortası yardımlarından yararlanması yönünde ilave yapılmıştır.

29 uncu madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası İş Kanunundaki değişikliklere paralel olarak değiştirilmiştir.

30 uncu madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi değiştirilerek maluliyet şartları ve ilk defa çalışmaya başlanılan tarihte malul olan sigortalıların durumlarına ilişkin hükümler değiştirilmiştir.

33 üncü maddesi; 31 inci madde olmak üzere, 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (a) fıkrası yeniden yazılmış, (b) fıkrası değiştirilmiş şekliyle maddeye ilave edilmiş, askerlik borçlanmasına ilişkin (F) bendinde borç tutarının 3 ay yerine 6 ayda ödenmesi ve sigortalılık tescil tarihinden önceki borçlanılan sürelerin sigortalılık başlangıcını geriye götürmesi ile grev ve lokavt sürelerinin borçlanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.

32 nci madde olmak üzere; ölüm gelir/ aylığı alan kız çocuklarının sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaya başlamaları halinde, gelir ve aylıklarının kesilmesini sağlayacak ve ayrıca sigortalıların ana ve babalarına ölüm gelir ve aylığı ile toptan ödeme yapılabilmesi için aranan şartlarda değişiklik içeren hükümler eklenmiştir.

33 üncü madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun  ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilerek prime tabi olmayan kazançlara sınır getirilmiş, ayrıca prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının nazara alınmayacak olan kesirleri 50 kuruştan 1.000 liraya çıkarılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

34 üncü maddesi; 34 üncü madde olmak üzere 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarının değiştirilmesi ve yeni fıkraların eklenmesi suretiyle, prim belgeleri "asıl veya ek bildirge ve bordro" olarak ismen belirtilmiş, 4857 sayılı İş Kanununa paralel olarak başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak işçi deviri halinde prim belgelerinin Kuruma verilmesinden asıl işveren ile birlikte sigortalıyı devralanın da müteselsilen sorumlu olduğu hükmü ilave edilmiş, ayrıca kamu idare ve müesseselerine de Kurumca istenilecek bilgileri en geç bir ay içinde Kuruma verme mecburiyeti getirilmiştir.

35 inci maddesi metinden çıkarılmıştır.

36 ncı maddesi; 35 inci madde olmak üzere yeniden düzenlenmek suretiyle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerinin istekleri halinde 1080 gün prim ödeme şartı aranmaksızın malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olacaklarına dair fıkra eklenmiştir.

36 ncı madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmek suretiyle sigortalı ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, ana veya babadan bağlanan gelir ve aylıklardan, önce 92 nci madde dikkate alınarak yüksek olanın tümü eksik olanın da yarısının bağlanacağı hüküm konulmuştur.

37 nci maddesi;  yine 37 nci madde olmak üzere kabul edilmiştir.

38 inci madde olmak üzere ; 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine sigortalı veya hak sahibinin bu Kanun hükümlerine göre aldığı gelir veya aylıkların toplamının alt sınır aylığından yüksek olması halinde bu madde hükümlerinin uygulanmayacağına dair hüküm konulmuştur.

39 uncu madde olmak üzere, 506 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması halinde geçen sürenin kısa vadeli sigorta kolları bakımından nazara alınmayan sürelere dahil edilmesi yönünde ekleme ve değişiklik yapılmıştır.

40 ıncı madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilerek, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşlerin sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler içerisine alınması yönünde değişiklik yapılmıştır.

41 inci madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi değiştirilerek sigortalının kastı veya suç sayılır hareketi birbirinden ayrılarak bu yönde hüküm konmuştur.

42 nci madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin başlığı değiştirilerek yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımlarının ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınacağı, Kurumun genel hükümlere göre takip hakkının saklı olduğuna dair hüküm konulmuştur.

38 inci maddesi; 43 üncü madde olmak üzere ve Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir.

44 üncü madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere asgari işçiliğin ne şekilde tespit edileceği ve sigorta müfettişlerinin yetkilerine ilişkin hükümleri içeren fıkralar eklenmiştir.

45 inci madde olmak üzere; 506 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin (A) fıkrasının son paragrafı ile (B) fıkrasının (b) bendi değiştirilerek asgari işçilik tutarının ve hesaplama yönteminin Kurumca hangi usul ve esaslara göre belirleneceğinin düzenlenmesine ilişkin hüküm konulmuştur.

39 uncu maddesi; 46 ncı madde olmak üzere, cezaya ilişkin prim belgelerindeki prim tutarlarının yasal süresi içinde ödeyen ve Kuruma başkaca bir borcu bulunmayan işverenlere uygulanacak idari para cezalarındaki indirim ile 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen geçici iş ilişkisi çerçevesinde idari para cezalarının uygulanma usulü eklenmiştir.

40 ıncı maddesi; 47 nci madde olmak üzere, Ek Madde 42 Ek Madde 44 olarak değiştirilmiş, ayrıca Ek Madde 45 ve Ek Madde 46 ilave edilmiştir.

41 inci maddesi; 48 inci madde olmak üzere, Geçici Madde 83 Geçici Madde 86 olarak değiştirilmiş, Geçici Madde 84 metinden çıkarılmış, Geçici Madde 85 24 üncü maddenin (F) bendi olarak düzenlenmiş ve ayrıca Geçici Madde 87 ilave edilmiştir.

42 nci maddesi; 49 uncu madde olmak üzere ve malullük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleri ile görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Kurumların kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını iadesi suretiyle hizmetlerin ihya edilmesi yönünde hüküm konulmuştur.

43 üncü maddesi; 50 nci madde olmak üzere, 506 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (L) ve ikinci fıkrasının (D) bendi  ile 4447 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılması hükmü getirilmiştir.

Yürürlüğe ilişkin 44 üncü maddesi; 51 inci madde olmak üzere ve maddelerin yürürlük tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

Yürütmeye ilişkin 45 inci maddesi; 52 nci madde olmak üzere değiştirilmiştir.  

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere  arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Kâtip

 

Mahfuz Güler

Agah Kafkas

Bayram Özçelik

 

Bingöl

Çorum

Burdur

 

Üye

Üye

Üye

 

Bayram Ali Meral

İrfan Riza Yazıcıoğlu

Sabri Varan

 

Ankara

Diyarbakır

Gümüşhane

 

Üye

Üye

Üye

 

Nükhet Hotar

Enver Öktem

Nevzat Doğan

 

İzmir

İzmir

Kocaeli

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Tanrıverdi

Mahmut Duyan

Hüseyin Güler

 

Manisa

Mardin

Mersin

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Arslan

Medeni Yılmaz

Şükrü Ayalan

 

Muğla

Muş

Tokat

 

(İmzada bulunamadı.)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Feramus Şahin

Cevdet Erdöl

Nurettin Sözen

 

Tokat

Trabzon

Sivas

 

(İmzada bulunamadı.)

 

(İmzada bulunamadı.)

 

 

Üye

 

 

 

Alim Tunç

 

 

 

Uşak

 


SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 1. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini sağlamak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğe haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşudur.

Tanımlar

MADDE 2. - Bu Kanunda geçen;

Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkanlık : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Başkan : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Başkan Yardımcısı : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan Yardımcılarını,

Genel Müdür : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları

Organlar ve Teşkilât

MADDE 3. - Sosyal Sigortalar Kurumunun Organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Başkanlık

Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ekli I-II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Genel Kurul

MADDE 4. - Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

b) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendikaca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilecek birer temsilci olmak üzere iki temsilciden,

c) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, aktüerya, istatistik veya sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

d) En fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonunca üye sayıları itibarıyla belirlenecek toplam on beş temsilciden,

e) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on beş temsilciden,

f) Kurumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan, Bakanlıkça tespit edilecek en fazla üyeye sahip ilk iki kuruluş tarafından üye sayıları itibarıyla belirlenecek beş temsilciden,

g) Yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen, Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden,

Oluşur.

Genel Kurul üyesi olup, Kurumlarında hizmet akdi ile çalışanların akitleri, Kurul toplantısına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden ayrılması dolayısıyla feshedilemez.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin seçimi ve Genel Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel Kurulun Toplanması ve Görevleri

MADDE 5. - Genel Kurul iki yılda bir Haziran ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Bakan, gerekli görürse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk iki toplantıda çoğunluk sağlanmazsa üçüncü toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Genel Kurulun görevleri;

a) Kurumun bilançosu, faaliyet raporları ve gelecek iki yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibarıyla gösterir aktüeryal hesap sonuçları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporları da göz önünde bulundurulmak suretiyle görüş bildirmek,

b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine asıl ve yedek üyeleri altıncı maddedeki esaslar dahilinde seçmek,

c) Kurumun görev ve faaliyetleri hakkında görüş bildirmek ve teklifte bulunmak.

Genel Kurul kararları Kurum tarafından bir rapor halinde Bakanlık ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç üç ay içinde gönderilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 6. - Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, bir başkan ile yedi üyeden oluşur. Bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, bir üye de Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. İşçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil edecek birer asil ve yedek üye Genel Kurulda, kendi belirleyecekleri adaylar arasından seçilir. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulunun atanan üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olmaları ve en az 12 yıl fiili kamu hizmetinin bulunması zorunludur.

Başkan ile Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler en fazla bir dönem daha görev alabilirler. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler, geldikleri kurumda durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Başkan, Yönetim Kurulu üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu haftada en az bir defa ve asgari beş üye ile toplanır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekalet eden Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört hafta veya toplantı sayısının % 20’sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyeleri ile Kurum personeli 3628 sayılı Yasaya tabidirler.

Görevleri ile ilgili işledikleri bir fiil, aldıkları karar veya görevleri dışında da olsa işledikleri yüz kızartıcı bir fiil nedeniyle haklarında ceza davası açılmış bulunan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Bakan tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 7. - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Başkanlıkça hazırlanacak yıllık konsolide bütçe ile memur, işçi ve sözleşmeli personel kadrolarını karara bağlamak, merkez ve taşra teşkilâtında personel aktarımına karar vermek ve personel politikasını belirlemek,

2. Kurumun bütçesindeki yönetim giderlerinin bölümleri içinde uygun görülen aktarmaları yapmak, bölümler arasında ek ve olağanüstü ödenekleri karara bağlamak,

3. Kurum bilançosunu, gelir gider cetvellerini ve faaliyet raporunu inceleyip karara bağlamak,

4. Kurumun finansman ve aktüerya konusundaki çalışmalarını incelemek, bu Kanunda belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına uygunluğunu izlemek, gerekli tedbirleri kararlaştırmak, finansman ve aktüeryal dengelere ilişkin bilgilerin yılda en az bir defa kamuoyuna açıklanmasına karar vermek,

5. Gerektiğinde Kurumun malî yapısını ve aktüeryal dengelerini ayrı ayrı veya birlikte inceletmek,

6. Kurumun taşra teşkilâtlarının kurulmasına, kapatılmasına veya kurulmuş olanların niteliklerinin değiştirilmesine karar vermek,

7. Çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, bağlılık durumları ve denetim usulleri yönetmeliklerinde belirtilecek, tüzel kişiliğe haiz, Kurumun çalışma konuları ve hizmet alanları ile ilgili müesseseler, işletmeler, ortaklık veya şirketlerin kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek, kuruma bağlı müessese, işletme, ortaklık veya şirketlerin, amaçlarına uygun işleri yürütmeleri için ihtiyaç duydukları, ancak kendi kaynakları ile karşılayamadıkları gayrimenkullerin alımına ve satımına izin vermek,

8. Kurum yararı görülen hallerde kurulmuş bulunan ya da kurulacak olan işletme, ortaklık veya şirketlerin hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının satın alınmasına karar vermek,

9. Başkanın önerisi üzerine Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek (ataması müşterek kararname ile gerçekleştirilen görevliler hariç) ve gerektiğinde imza yetkisi verme yetkisini devretmek,

10. Kurumla ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek Bakanlığa sunulmasına karar vermek,

11. Kurum adına gayrimenkul alınması, satılması, kiralanması, takası, trampası veya inşası, kullanımı, idare edilmesi, tahsis şekli, gayrimenkuller üzerinde, özel veya tüzel kişiler eli ile yap-işlet-devret, işlet-devret, yap-işlet-sat, yap-kirala-işlet gibi modelleri ile işlerin yaptırılması hakkında karar vermek, Kurum kaynaklarının ve varlıklarının değerlendirilmesinde kullanılacak finansman teknik ve usullerine karar vermek,

12. Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli beşyüz milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

13. Kurum için fayda görülen hallerde; dava ve icra kovuşturmalarından sarfınazar veya feragat etmek, bunlara ait meblağın terkini hususunda karar vermek, Kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh ve tahkim yolu ile çözümlenmesine karar vermek,

14. Kurumca hazırlanacak gelecek iki yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

15. Kurumca hazırlanan ek ödeme oranları ile buna ilişkin usul ve esasları belirlemek, yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline ödenecek ikramiyelerin ödeme tarihlerini belirlemek,

16. Kurumda veya Kurum adına çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak proje yapılmasına karar vermek,

17. Kurumun taşra teşkilâtında, Başkanlığın icra takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile çalıştırılacak avukatlarla yapılacak sözleşmenin şartları ile ücret miktarını tespit etmek,

18. Sigortalılar, gelir ve aylık almakta olanlar, hak sahipleri, geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler ve Kurum personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin faydalanacakları sağlık yardımlarının Kurum sağlık tesisleri ile bunların dışındaki sağlık tesislerinden hizmet satın almak suretiyle karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

19. Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere, tutarı otuz milyar Türk Lirası ve daha fazla olan Kurum alacaklarının borçlularını ve borç miktarlarının kamuoyuna açıklanıp, açıklanmamasına altı ayda bir karar vermek,

20. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Bu maddenin; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 ncı fıkraları ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları Bakan onayına tâbidir.

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenen miktarlarda aylık ücret ödenir ve ayrıca Yönetim Kurulunun doğal üyesi olan Kurum Başkanı ve Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürü dışındaki diğer üyelerine, bu ücretle birlikte, Yönetim Kurulu üyesi kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer ödemeler verilir. Yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Başkanlık

MADDE 8. - Başkanlık; Başkan, İki Başkan Yardımcısı, Danışma ve Denetim Birimleri, Yardımcı Hizmet Birimleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilâtından oluşur.

Başkan:

a) Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Adli ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder.

b) Bu Kanun hükümlerinin ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlar.

c) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli beşyüz milyar Türk Lirası ve daha az olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar verir ve Genel Müdürlükler ile taşra kuruluşlarının harcama sınırlarını belirler.

d) Bu Kanunla Kuruma verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri alır ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

Aylık, zam ve tazminatları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlık Müsteşarları hakkındaki hükümler uygulanır. Başkan Yardımcıları Müsteşar yardımcısına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanır.

Başkanın görevden alınma, çekilme, görevden uzaklaştırma hallerinde, Bakan, Başkan Yardımcılarından birisini vekil olarak görevlendirir. Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenecek Başkan Yardımcısı Başkanlığa vekalet eder.

MADDE 9. - Denetim ve Danışma Birimleri

A- Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

b) Kurumun, merkez ve taşra birimleri ve diğer tüzel kişilerin idarî, malî, hukukî ve teknik işlemleri ile personeli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunun verdiği yetkiye dayanarak kendileri ile sözleşme yapılmış şahıslar hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

c) Yürütülen teftiş, inceleme ve soruşturmanın gerektirdiği hallerde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulandığı işyerleri ile gerçek veya tüzel kişiler nezdinde inceleme yapmak, her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek,

d) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

B- Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar;

a) Sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapmak ve uygulanmasını denetlemek,

b) Sigorta müfettişleri tarafından sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili olarak yapılan teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporların sonuçlarını takip etmek,

c) İşveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını saptamak,

e) İşyerinde çalıştırılanlar ile iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

f) Sigorta Müfettişlerinin görevleriyle ilgili teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve soruşturma çalışmaları ve işlemlerini denetlemek,

g) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

C- Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlıkça veya merkez birimleri tarafından Başkanlık kanalıyla tevdi edilecek hukukî konular hakkında mütalaa beyan etmek ve hukukî konular ile ilgili işlemleri yapmak,

b) Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin her derecede takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Kurum hizmetlerine ait ilgili birimler tarafından hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarıyla, tip sözleşme tasarılarını inceleyerek, görüş bildirmek,

d) Hukuk Müşavirliği teşkilâtında çalışanlar hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, teşkilât, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları ile vekalet ücretinin dağıtımının usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

D- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinde verimliliği ve etkinliği artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, gelişmeleri izlemek, rapor hazırlamak,

b) Kurumun faaliyetleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek,

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan işlerin yürütülmesini koordine etmek, gerekli raporları hazırlamak,

d) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

e) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek,

f) İlgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak Kurumun yıllık ve beş yıllık yatırım programını belirlemek,

g) Kurumun çalışma alanları ile ilgili mevzuat çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

MADDE 10. - Yardımcı Hizmet Birimleri

A- Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun varlıklarının ve kaynaklarının bu Kanunda ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen, Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına göre verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak,

b) Kurumun finansman ihtiyacının karşılanması için Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak,

c) Genel Müdürlüklerin gelir ve gider dengelerini gözeterek kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını ayrı ayrı yapmak,

d) Finansman yönetiminde alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen gelişmeleri incelemek ve malî piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyerek, bu konularda çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek,

e) İmar Planları uygulamasından kaynaklanan, kamulaştırması zorunlu olan taşınmazlar haricinde, reel değerleri hesaplanmış bulunan satın alınacak ve satılacak taşınmazlar hakkında Yönetim Kuruluna sunulacak önerilerde dikkate alınmak üzere Kurumun nakit ve benzeri varlıklarının değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmek,

f) Finansman ve Aktüerya ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi toplamak, derlemek, değerlendirmesini yapmak, bilgileri ve değerlendirme sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek,

g) Kurumun kısa, orta ve uzun vadede demografik ve finansman yönünden aktüeryal esaslara göre projeksiyonlarını yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek takip eden yılın en geç Eylül ayı içinde rapora bağlamak,

h) Kurumun finansman kaynakları ile Kurumca yapılmakta olan yardımlardan yararlanma şartları ve yardım miktarları arasındaki dengeyi inceleyerek teknik bilançoyu hazırlamak,

ı) Kurum faaliyetleri ile ilgili ortalama birim maliyetlerini hesaplamak,

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B- Muhasebe ve Malî İşler Daire Başkanlığı

Muhasebe ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun varlıklarının, alacaklarının, öz kaynaklarının, gelirleri ve giderlerinin, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre kayıtlarını tutmak,

b) Kurumun bütçesini, bilançosunu, gelir ve gider tablolarını hazırlamak, ek ödenek ve aktarma işlerini yapmak, ödenekleri merkez ve taşra birimlerine tevzi etmek,

c) İşsizlik sigortası primlerini İşsizlik Sigortası Fonuna aktarmak,

d) Kurumun her türlü ödeme ve tahsilatını yapmak,

e) Kurumca bağlanan gelir ve aylıkların ödenmesi ile tahsilat yapılması hususunda kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak,

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

C- İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimari ve etüt projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Kurumun mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, küçük ve büyük onarımını yapmak veya yaptırmak,

c) Kurumun taşınmaz mallarının alım, satım, kiraya verme, kiralama, lojman tahsisi gibi işlemleri yapmak,

d) Kuruma ait gayrimenkullerin yıllık envanterini yararlanmaya hazır ve güncel halde bulundurmak,

e) Kurum gayrimenkullerinin muhafazası, işletilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tedbirleri almak, politikalar geliştirmek,

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

D- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtının bütün hizmet ve işlemlerinin genel ve Kurum mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak,

b) İhtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, Bilgi İşlem Sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak,

c) Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının donanım, yazılım, veritabanı ve sistemlerinin ortak kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

E- Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin kalite esaslarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak,

b) Verimlilik ve benzeri yaklaşımların uygulanması ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin satın alınmasına yönelik çalışmaları yürütmek, bu konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler hazırlamak ve yürütmek,

c) Kurum personeli ile ilgili eğitim planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek,

e) Kurum çalışma konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlere Kurum personelinin katılımı işlemlerini yürütmek,

f) Kurumun, sosyal hizmetler ve sosyal tesisler ile ilgili işlerini yürütmek,

g) Basın ve yayın hizmetleri ile evrak, haberleşme, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

h) Halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

F- Savunma Uzmanlığı

Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlamak, kontrol ve koordine etmek,

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

Teşkilât

MADDE 11. - Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ile ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili mevzuata göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşkilâtı yöneticileri kendilerine verilecek yetki dahilinde Başkanlığın kanuni temsilcisi olup, adli ve idarî makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil ederler.

MADDE 12. - Ana ve Yardımcı Hizmet Birimleri

A) Ana Hizmet Birimleri

a) Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

Sigorta Primleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerden işveren işlemleri, sigorta primleri takip ve tahsilatı ile benzeri işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Tahsisler Daire Başkanlığı

Tahsisler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerden sigortalı, emekli ve hak sahiplerinin tahsis ve benzeri işlemlerini yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerden iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortaları ve benzeri konularla ilgili işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmasına ilişkin hazırlık ve tadil çalışmalarını yürütmek, ikili ve çok taraflı sözleşmeleri uygulamak, gerekli hallerde yabancı ülkelerce gönderilen aylık veya toplu ödemelerin Kurum aracılığıyla ilgililere ödenmesini sağlamak, yurtdışı hizmet borçlanması, tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B) Yardımcı Hizmet Birimleri

a) Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek,

2) İnsan kaynakları planlamasını yapmak,

3) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin, sicil ve her türlü özlük işlemlerini yürütmek,

4) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç diğer personelinin her türlü özlük işlerini yürütmek, kadroların dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak,

5) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

Genel Müdürlüğün;

1) Sigorta giderleri hariç diğer harcamalarına ilişkin finansman ihtiyacını tespit ederek, Muhasebe ve Malî İşler Daire Başkanlığı ile gerekli Koordinasyonu sağlamak,

2) Donanım, yazılım ve benzeri ihtiyaçlarını tespit ederek, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmek,

3) Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç, küçük bakım ve onarım işleri ile diğer bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak. İhtiyacı olan gayrimenkuller ile inşaat işlerini tespit ederek gereği için  Emlak Daire Başkanlığı ve İnşaat Daire Başkanlığına bildirmek,

4) Basın, yayın hizmetleri ile evrak, haberleşme, dosyalama, arşiv ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

5) Başkanlığın ve Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün ayniyat işlemlerini yürütmek,

6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

Teşkilât

MADDE 13. - Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ile ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşkilâtı yöneticileri, kendilerine verilecek yetki dahilinde Başkanlığın kanuni temsilcisi olup, adli ve idarî makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil ederler.

MADDE 14. - Ana ve Yardımcı Hizmet Birimleri

A- Ana Hizmet Birimleri

a) Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun sağlık ve tedavi hizmetleri politikasını belirlemek, uygulamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, görüş bildirmek,

2) Sigortalılara, sağlık yardımlarının veriliş usul ve esaslarını belirlemek, Kurum içi ve dışı sağlık tesisleri arasında hasta sevk zinciri oluşturmak ve bu amaçla sağlık hizmeti basamaklarını belirlemek,

3) Yeni sağlık tesislerinin açılması veya sağlık tesislerinin kapatılması ile ilgili çalışmaları yürüterek, Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

4) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 124 üncü maddesi doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, Kurum imkanları ölçüsünde hak sahiplerine ana çocuk sağlığı hizmetlerini sunmak,

5) Kurumun ilaç politikasını İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı ile birlikte belirlemek,

6) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve cihazın standartlarını belirlemek,

7) Tıp teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek Kurum sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu tıbbi araç, gereç, alet ve cihazı belirlemek ve kullanımına ilişkin temel kıstasları tespit etmek,

8) Sağlık Koordinasyon Kurulu ile ilgili çalışmaları yürütmek,

9) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Maluliyet İşlemleri Daire Başkanlığı

Maluliyet İşlemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Sigortalıların ve hak sahiplerinin maluliyetleri ile sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığına bağlı meslekte kazanma gücünü hangi oranda yitirdiklerini tespit etmek, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna yapılan itirazlara ilişkin işlemleri takip etmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Her türlü sağlık kuruluşu ve kişilerden sağlık hizmeti satın alınması ile ilgili protokolleri hazırlamak, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yürütülmesini sağlamak,

2) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarından, sigortalı ve hak sahipleri dışındaki kişi ve kuruluşlara, sağlık hizmeti verilmesi ile ilgili usul ve esasları tespit ederek uygulanmasını sağlamak,

3) Kurumca sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili ücret tarifelerini hazırlamak ve uygulamak,

4) Hizmet satın alınan kuruluşların hizmet üretimlerini, hazırlanan sözleşmeler çerçevesinde nitelik ve nicelik yönünden denetlemek,

5) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun ilaç ve eczacılık politikasını Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte belirlemek ve uygulamak,

2) Sağlık tesislerinde eczane açmak ve mevzuata uygun olarak işletmek, gerekli görülen hallerde Kurum dışı eczanelerle sözleşme imzalamak üzere çalışmalar yapmak ve yürütülmesini sağlamak,

3) Yurt içi ilaç alımları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B- Yardımcı Hizmet Birimleri

a) İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı

İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

Genel Müdürlüğün;

1) Finansman ihtiyacını tespit ederek, Muhasebe ve Malî İşler Daire Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

2) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde sağlık istatistiklerini toplamak,

3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinin donanım, yazılım ve benzer ihtiyaçlarını tespit ederek Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmek,

4) Küçük bakım ve onarım işleri ile diğer bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak, ihtiyacı olan gayrimenkuller ile inşaat işlerini tespit ederek gereği için Emlak Daire Başkanlığı ve İnşaat Daire Başkanlığına bildirmek,

5) Basın, yayın hizmetleri ile evrak, haberleşme, dosyalama, arşiv ve ayniyat hizmetlerini yürütmek,

6) Halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

7) Sağlık kuruluşlarının; hizmet kapasitesi, hizmet sunumu, personel altyapısına ilişkin istatistikleri derlemek ve maliyet analizleri çalışmalarını yapmak,

8) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Malzeme ve Satınalma Daire Başkanlığı

Malzeme ve Satınalma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilâtlarının gayrimenkul dışındaki her türlü mal ve hizmet ihtiyacını yurtiçi ve yurtdışından satın almak veya finansal kiralama yoluyla temin etmek, depolamak ve dağıtmak,

2) Her türlü tıbbî araç, gereç, alet ve cihazın; bakım, onarım, yenileme, kullanım dışı bırakma, imal , tadil ve benzeri işlemlerini yapmak,

3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek,

2) İnsan kaynakları planlamasını yapmak,

3) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin sicil ve her türlü özlük işlemlerini yapmak,

4) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin görüşlerini alarak kadroların dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak,

5) Sağlık personelinin doktora, uzmanlık ve yan dal uzmanlık işlemlerini yürütmek,

6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı

MADDE 15. - Kurumun taşra teşkilâtı;

İllerde, Sigorta İl Müdürlükleri ve Sağlık İşleri İl Müdürlükleri ile bunlara bağlı sigorta ve sağlık kuruluşlarından oluşur.

Sigorta kuruluşları; Sigorta Müdürlükleri, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, İnşaat-Emlak Sigorta Müdürlükleri, Satınalma Sigorta Müdürlükleri, İhtiyarlık Sigorta Müdürlükleri, Huzurevi Müdürlükleri ve Ödeme-İrtibat Bürolarıdır.

Sağlık kuruluşları; Eğitim Hastaneleri, Bölge Hastaneleri, Hizmet Hastaneleri, İhtisas Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri, Dispanserler, Sağlık İstasyonlarıdır.

Bir ilde bir sigorta Müdürlüğü varsa Sigorta Müdürü, Sigorta İl Müdürüdür. Birden fazla Sigorta Müdürlüğü veya İhtisas Müdürlüğü olan illerde ayrıca Sigorta İl Müdürlükleri kurulur.

İl merkezinde birden fazla veya il genelinde üçten fazla yataklı sağlık tesisi olan yerlerde Sağlık İşleri İl Müdürlüğü kurulabilir.

Bir ilde birden fazla yataklı sağlık tesisi varsa il merkezindeki hastane baştabibi aynı zamanda Sağlık İşleri İl Müdürlüğü görevini yürütür.

Aktif sigortalı sayısı 30.000 (otuzbin) ve üzerinde olan yerlerde ihtiyaç halinde sigorta müdürlüğü ve bunlara bağlı daimi ve geçici bürolar kurulabilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu taşra teşkilâtı ve bağlı birimlerinin görev, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Taşra teşkilât şeması EK-II de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personel, Atama Usul ve Şartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel, Kurumun Kadroları, Disiplin ve Sicil İşlemleri

Personel Statüsü

MADDE 16. - Kurum hizmetleri memurlar, işçiler ve 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel eliyle yürütülür.

Kurumda çalışan memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları (gösterge ve ek gösterge dahil) tutarında, iki ikramiye verilir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan ilaç, protez, araç ve gereç katkı paylarından, muayene ücreti ve tedavi gelirleri ile tam gün çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki muayene ücretlerinden oluşan işletme gelirlerinden, Kuruma bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü müessese ve işletmelerden elde edilen kâr paylarından, ve ilaç faturalarının ödenmesinden sağlanan iskonto gelirlerinden oluşan toplam gelirlerden %10'u idarî ve sağlık tesislerinin acil ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarına, geriye kalan % 90'nın da Kurumda fiilen çalışan Kurumun kadrolu personeli ve sözleşmeliler ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, kurumda fiilen çalışan personele ve Bakanlıkta görevli kadrolu kurum personeline en yüksek Devlet memuru (ek gösterge dahil) brüt aylığının %200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ancak, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemede bu sınır uygulanmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum personelinden uygun görülenler, masrafları Kurumca karşılanmak suretiyle Kurumun çalışma konuları ile ilgili olarak yüksek lisans, doktora, yan dal ihtisası, yabancı dil veya sertifika programına yurtdışında katılanlar program süresinin iki katı kadar, yurt içinde katılanlar program süresi kadar mecburi hizmete tâbi tutulurlar. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatları almaya devam ederler. Ancak, bunlara ek ödeme yapılmaz.

Sağlık tesislerinde, ihtiyaç duyulması halinde, mesai saatleri dışında sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline ve hizmetin idamesi için gerekli görülen diğer personele gönüllülük esasına dayanılarak, ek çalışma yaptırılabilir. Bu çalışma esnasında sunulacak sağlık hizmetlerinden yararlanacak hastalardan, bu hizmetler karşılığında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek madde 3 ün son fıkrasına göre alınacak katkı paylarının dağıtımı ile bu çalışmanın usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kurum memurları ve hizmetlileri sorumlulukları bakımından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında Devlet Memuru sayılır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz.

Kurum; hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan ya da daimi kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel istihdam edebilir. Bu şekilde çalışacakların unvanı, adedi, nitelikleri ücret ve diğer malî hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun dördüncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücretin (3) katını geçemez.

Bu Kanunun yedinci maddesinin (7) nci bendi uyarınca kurulacak müessese, işletme, ortaklık veya şirketlerin personeli özel hukuk hükümlerine tâbi olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Kurum personelinin atama, çalışma, hak ve hükümlülükleri, ödenecek ikramiyeler ile diğer hususların usul ve esasları çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Kurumda memur statüsünde çalışan personelin disiplin ve sicil işlemleri yönetmeliklerle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma Usul ve Şartları

Atanma Usul ve Şartları

MADDE 17. - Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı müşterek kararname ile atanır. Diğer personel atamaları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.

Müfettiş yardımcısı, sigorta müfettiş yardımcısı ile sigorta uzman yardımcılarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikler ile düzenlenir.

Diğer Kurum personelinden, 1-4 dereceli kadrolara atanacaklar, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimdekiler Başkan tarafından, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüklerindekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile atanırlar.

Kurum personelinin yer değiştirme, görevde yükselme usul ve esasları yönetmeliklerle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Gelirler, Giderler ve Değerlendirilme

MADDE 18. - Kurum Gelirleri, Giderleri ve Gelirlerin Değerlendirilmesi

A- Kurumun Gelirleri Şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün Gelirleri:

1) Prim gelirleri,

2) Menkul kıymet gelirleri,

3) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu müessese ve işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler,

4) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

5) Gayrimenkul satış ve kira gelirleri,

6) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesine göre tahsil edilen gelirler,

7) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

8) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

9) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kaynaklar,

10) Diğer gelirler.

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Gelirleri:

1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kısa vadeli sigorta kolları primleri,

2) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

3) Menkul kıymet gelirleri,

4) Sağlık tesislerinde verilen sağlık hizmeti nedeniyle elde edilen her türlü gelirler,

5) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

6) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

7) Diğer gelirler.

Kurumun sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kira artış oranları, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen kira artış oranlarından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir.

Süresi içinde ödenmeyen gelirler Kurum alacağına dönüşür ve 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre gecikme zammı ve gecikme zammına da tebliğ tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar yasal faiz uygulanır. Kurum alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

B- Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirlerinin Değerlendirilmesi:

Kurumun elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

C- Kurumun Giderleri Şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün Giderleri:

1) Sosyal sigorta giderleri

2) Genel yönetim giderleri,

3) Faiz giderleri,

4) Diğer giderler.

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Giderleri:

1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan sigorta primleri takip ve tahsil hizmetlerine karşılık ilgili genel müdürlüğe yapılan aktarımlar,

2) Sağlık tesisleri giderleri,

3) Kurum dışından satın alınan sağlık hizmetleri giderleri,

4) Genel yönetim giderleri,

5) Faiz giderleri,

6) İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortasından yapılan sigorta yardımları,

7) Diğer giderler.

Kurum giderlerini artıracak borçlanma veya diğer herhangi bir yasal düzenleme yapılırken, bu düzenlemenin Kuruma getireceği malî yükü karşılayacak kaynağın gösterilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kadrolar ve Kadro Cetvelleri

MADDE 19. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun:

Kadrolar

1) 6 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendine "Dış Ticaret Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları,", "Dış Ticaret Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanlığına," ve "Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları,",

2) 152 nci maddesinin "Zam ve Tazminatlar" başlıklı "II-Tazminatlar" bölümün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları,", (h) alt bendine "Dış Ticaret Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları,",

3) I sayılı ek gösterge cetvelin (1/b) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı", (1/d) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan Yardımcısı", (1/g) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Müfettişleri,", "Dış Ticaret Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları,",

4) II sayılı ek gösterge cetvelin (2) numaralı bendine "Genel Müdür Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Daire Başkanları,", (5) numaralı bendine "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere " SSK Sigorta İl Müdürü, SSK Sağlık İşleri İl Müdürü, SSK Sigorta Müdürü, SSK Hastane Müdürü,",

5) IV sayılı makam tazminatı cetvelinin 2 nci sırasına "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı,", üçüncü sırasına "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkan Yardımcısı,", (8/a) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri,", (8/b) bendine "Dış Ticaret Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları,",

İbareleri eklenmiştir.

Kadro Cetvelleri

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikler iptal edilmiş ve eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır.

Bu Kanuna ekli I sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı cetvelin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ilişkin bölümü eklenmiştir.

Bu Kanuna ekli III sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki IV sayılı cetvelin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 20. - Kurumun ticaret ve işlem bağıtlarından dolayı iflas hükümleri yürümez. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurumun malları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayılır. Taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları ile her türlü hak ve alacakları haczedilemez. Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır. Kurumun malları, paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kâğıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.

Kurum ile Kuruma bağlı müessese ve işletmeler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ve Sayıştay'ın vize, tescil ve denetimine tâbi değildir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz, bu işlerin yapılması ile ilgili usul ve esaslar yönetmeliklerle düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları ve diğer yöneticiler gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Kurumun her türlü dava, icra ve diğer işleri ilgili mahkeme ve makamlarda ivedilikle sonuçlandırılır.

Kurum Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

Kurumun hekimleri veya sağlık kurulları tarafından ilgili sigorta kanunlarının tatbiki dolayısıyla sigortalılara verilen raporlar resmi rapor mahiyetindedir.

Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemleri Internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.

Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş, şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür.

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idarî merciler nezdinde geçerlidir, itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

Internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarda geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Gayrimenkullerin Satışı

MADDE 21. -Kurumun mülkiyetinde bulunan sosyal tesisler ve konutlar dahil gayrimenkulleri aşağıdaki usul ve esaslara göre satılarak değerlendirilebilir:

a) Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, nitelikleri itibarıyla satışa uygun gayrimenkuller Yönetim Kurulunca tespit edilir,

b) Nitelikleri itibarıyla satışına karar verilen gayrimenkuller rayiç bedelden daha düşük fiyatla satılamaz. Yönetim Kurulu bu gayrimenkullere ait rayiç değer tespitini uzman kuruluşlara yaptırabilir,

c) Gayrimenkullerin satışının açık artırma usulü ile yapılması esastır,

d) Satışların peşin veya taksitle yapılması hususu Yönetim Kurulunca ihaleden önce karara bağlanır,

e) Bu Kanuna göre satılacak gayrimenkullerle ilgili olarak ifraz ve imar planı tadil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerinde kısıtlamalara bakılmaksızın; kat mülkiyetine geçiş ve ifraz işlemleri Kurumun talebi üzerine alakalı daire ve Belediyelerce en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Kat mülkiyetine geçiş için, kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plan, vaziyet planı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsilcisince tasdik edilerek tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde, başkaca bilgi belgeye gerek bulunmaksızın taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.

Gayrimenkullerin satışına ait usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Muafiyetler

MADDE 22. -

a) Kurumun taşınır, taşınmaz malları ile bunların alım ve satım işlemleri ve bunlardan elde edilen hak ve gelirler,

b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesislerinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'de temini mümkün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları ile tekel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal müsaadeleri hariç çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin ithali, kiralanması,

c) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanları,

d) Bu Kanunun yedinci maddesinin (7) nci bendi uyarınca Kurumca kurulan müessese, işletme, ortaklık ve iştiraklerden ve Kurum İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesinden elde edilen her türlü hak ve gelirler,

e) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle ilgili tüm tapu işlemleri,

f) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri,

İlgili Kanunlarda Kurumun adı ve Kuruluş Kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim, pul ve harç ile Belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alımdan alınan ücretler, her türlü katılma payları, Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından, muaftır.

Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır.

Yönetmelikler

MADDE 23. - Başkanlığın Yardımcı Hizmet Birimleri ile Genel Müdürlüklere bağlı Ana ve Yardımcı Hizmet Birimlerinin görev, yetki, çalışma usul ve esasları çalışma yönetmelikleri ile belirlenir.Yönetmelikler altı ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe girer. Yoklama memurlarının çalışma usul ve esasları ayrı yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1-

A- Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile Sosyal Sigortalar Kurumu memurlarından şahsa bağlı kadrolarda olanlar hariç kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Yönetim Kuruluna seçimle gelen üyeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kuruluna atama ile gelen Başkan ve üyelerinin görevleri ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sona erer. Ancak bu üyeler yerlerine yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen kadrolardan, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün; Birinci Hukuk Müşaviri, Teftiş ve Sigorta Teftiş Kurulu Başkanları, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Başkanlarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlık ve Başkanlığın merkez veya taşra teşkilâtında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeni bir kadroya atanırlar. Atama yapılıncaya kadar, Bakanlık ve Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Üçüncü ve dördüncü bentlerde belirtilenlerin Bakanlık ve Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtındaki kadrolara atanmaları halinde, bu kadrolarda kaldıkları sürece yapılacak her türlü ödemeler toplamının net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları her türlü ödemeler toplamının net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtına ait kadrolar, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmiş sayılır.

B- Bu Kanunda belirtilen esaslara göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hizmetler, Kanunun yayımı tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanır.

C- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu Kanunun 18-B maddesinde belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya kadar Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi konusunda mevcut uygulamaya devam edilir. 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan ve bu Kanuna aykırı olmayan yönetmelikler, yapılan düzenleme ve diğer işlemlerin uygulanmasına devam olunur.

D- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait, taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmiş sayılır, bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

E- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süre ile avukatlar ve eczacılar, açıktan atama izni ve memurluğa girişte yeterlik sınav şartı aranmaksızın atanabilirler. Atamaya ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

F- 4447 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre Kurum atayacağı sağlık personelinin yer değiştirme ile atama esaslarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayacağı bir yönetmelikle belirler. Bu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına kadar sağlık ve yardımcı sağlık personelinin atanmaları hakkında mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

G- 3917 sayılı Kanunla 4792 sayılı Kanuna eklenen Geçici yedinci madde hükümleri çerçevesinde ilgili Banka Genel Müdürlüğünce devralınan gayrimenkullerden satılamayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce ilgili Bankaya devredildikleri bedeller üzerinden geri alınır. Devralınan gayrimenkuller ayrıca bir ferağ işlemine gerek olmaksızın tapu sicilinde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı adına tescil edilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu bu gayrimenkullerin devir bedellerinin tamamını 3917 sayılı Kanun uyarınca açılan ikraz hesabına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yatırır.

İlgili Banka ve Sosyal Sigortalar Kurumu bu gayrimenkuller ile ilgili yapılacak ferağ, devir, alım, satım vesaire tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

H- Sosyal Sigortalar Kurumunda halen sözleşmeli olarak çalışan personelden 2003 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddesi hükümleri, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde sayılan kuruluşlarda geçen hizmet süreleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle durumlarına uygun boş kadrolara intibak ettirilirler.

I- Kurumca devir alınan veya devir alınacak kamu kurum ve kuruşlarına ait sağlık tesislerinde görevli personel istekleri halinde, devire esas sözleşme tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde Kurum kadrolarına atamaları yapılır. Önceki Kurumlarında aldıkları en son net ücret, Kurumda alacakları net ücretten (ek ödeme ve ikramiye dahil) fazla ise, aradaki fark maaş artışları ile kapanıncaya kadar kendilerine tazminat olarak ödenir.

j- Eğitim durumları itibarıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Müfettişliğine atanma şartlarını taşıyan Sigorta Başmüfettişleri, Sigorta Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları, Kurum Başkanlığınca esas ve usulleri belirlenerek bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, müracaat etmeleri ve açılacak sınavda başarılı olmaları halinde, kadro durumları göz önünde bulundurularak Başkanlık Teftiş Kurulu Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılıklarına atanırlar.

Aynı hüküm Teftiş Kurulu Başkanlığından, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına geçmek isteyen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları hakkında da uygulanır.

ALTINCI KISIM

İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

MADDE 24. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, değişik ikinci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular bu Kanuna tâbidir. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve amirleridir."

MADDE 25. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun sekizinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi " en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiş, ayrıca aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İşyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren işyeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür."

MADDE 26. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Meslek Hastalığının Tespiti

Madde 18. - Meslek hastalığı halinde, bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için, sigortalının çalıştığı işte veya işyerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.

Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya işyerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya işyerinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.

Ancak , meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde, yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir."

MADDE 27. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin son fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır."

MADDE 28. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analık halinde yukarıdaki (A), (B), (C) ve (E) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar."

MADDE 29. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki 8 haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir."

MADDE 30. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kimlerin Malül Sayılacağı

Madde 53. -

A- a)Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'sini yitirdiği,

b) 34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'sini yitirdiği,

c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirdiği,

Kurumca tespit edilen sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

Meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücü azalma oranının tespiti Kurumun meslek hastalıkları hastanelerince yapılır.

B- Bu Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malûl sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını Kurum veya Kurum dışındaki hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malûllük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

Bu gibi sigortalılara malûllük sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınır.

Bu maddenin uygulama hükümleri çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

MADDE 31. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (a) ve (b) fıkraları ile (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) bendinin a) fıkrası " Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53'üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."

"C) bendinin b) fıkrası "Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak , III. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tâbi tutulabilir."

"F) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini talep tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanununun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle, talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, talep tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla borçlandırılır.

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Aylık bağlanmasına askerlik, grev ve lokavt borçlanması ile hak kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır."

MADDE 32.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23. maddesinin VII. Fıkrası ile 68. maddesinin VI. Fıkrasındaki "çalışmaya" kelimesinden sonra gelmek üzere "buralardan gelir veya aylık almaya" ibaresi eklenmiş, 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 71 inci maddesinin IV. Fıkrasındaki "geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibareleri ile 69 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibaresi " sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, yılda bir defa yapılan eğitim yardımı, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tâbi tutulur.

Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 1.000 liraya kadar olan lira kesri nazara alınmaz."

MADDE 34. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek bildirge ve bordro belgelerini ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde işyeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun yedinci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur."

"Fiilen veya işyeri kayıtlarında tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir."

"İşyerlerinden dolayı yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde, işyeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir."

"Sigorta müfettişi tarafından Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri 80 inci madde de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz."

"Sigorta müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 140 ıncı maddeye göre işlem yapılır."

"Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdurlar."

MADDE 35. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ancak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, 78 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30'udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri, istekleri halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olurlar. Bunlar hakkında 85 inci madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki isteğe bağlı sigortalılar için gerekli 1080 gün prim ödeme şartı aranmaz."

MADDE 36. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

"Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, ana veya babadan bağlanan gelir ve aylıklardan, önce 92 nci madde dikkate alınarak yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır."

MADDE 37. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değişen Gelir ve Aylıkların Başlangıcı

Madde 95. - Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, gelir veya aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 ve 101 inci madde hükümleri saklıdır."

MADDE 38. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sigortalı veya hak sahibinin bu Kanun hükümlerine göre aldığı gelir veya aylıkların toplamı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen alt sınır aylığından yüksek ise bu madde hükmü uygulanmaz."

MADDE 39. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki D bendi eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"D) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

Bu Kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz."

MADDE 40. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi,"

MADDE 41. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigortalının Kastı ve Suç Sayılır Hareketi

Madde 110. - Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.

Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir."

MADDE 42. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci madde başlığı "Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği, yanlış ve yersiz ödemelerin tahsili" şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84 üncü maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır."

MADDE 43. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Madde 129. - Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere Ankara'daki tıp fakülteleri tarafından seçilecek bir halk sağlığı, bir göğüs hastalıkları ve bir psikiyatri profesörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilecek bir dahiliye uzmanı ile bir nöroşirurji uzmanı, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek bir kalp damar cerrahisi uzmanı ile bir göğüs hastalıkları uzmanı, Sosyal Sigortalar Kurumunca görevlendirilecek malûliyet işlemlerinde deneyimli bir hekim ile bir ortopedi uzmanı, en fazla üyeye sahip işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir kardiyoloji uzmanı ve en fazla üyeye sahip işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir nöroloji uzmanından teşekkül eden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur.

Profesörlükte kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder. Bu kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim, yerini aldığı hekimin görev süresini tamamlayacak şekilde aynı usulle görevlendirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderleri Kurumca karşılanır. Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kimselerin görüşüne başvurabilir.

Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Sağlık Şurasının görev alanına giren konular hariç olmak kaydıyla, mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı konularda bilirkişi sıfatıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

Kurul, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, bu Kanunun uygulanmasından kaynaklanan görevlerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Anılan mahkemeler, bahse konu dosyalar için Adalet Bakanlığınca belirlenen bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kurumun ilgili birimine gönderir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev,yetki, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 44. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edilir.

Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.

Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.

İşverenler ve sigortalılar, Kurum personeli hariç işle ilgili diğer kişiler görevli sigorta müfettişleri tarafından ifade ve bilgi vermek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sigorta müfettişlerine bu görevleri yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar."

MADDE 45. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 inci maddesinin A fıkrasının son paragrafı ile B fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumca hazırlanacak yönetmelikler ile"

"b) Asgari işçilik tutarının ve hesaplama yönteminin Kurumca hangi usul ve esaslara göre belirleneceği"

MADDE 46. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile dördüncü fıkrası değiştirilmiş, ayrıca birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen asıl ve ek bildirge ve bordroları yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için ayrı ayrı aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

Şu kadar ki, bu belgelere ilişkin prim tutarlarını yasal süresi içinde ödemiş olmak ve Kuruma başkaca bir borcu bulunmamak kaydıyla, verilen belgenin asıl belge olması halinde her bir belge için aylık asgari ücret tutarında, ek belge olması halinde ise aylık asgari ücretin yarısı tutarında,"

"İdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz."

"4857 sayılı İş Kanununda belirtilen geçici iş ilişkisi çerçevesinde sigortalı çalıştıranların bu Kanunun 79 uncu maddesinde belirtilen belgeleri yasal süre içinde vermemeleri halinde, bu maddenin (c) fıkrasında belirtilen tutarda idarî para cezası uygulanır."

MADDE 47. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 43. - Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır.

EK MADDE 44. - Bu Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerine göre hesaplanan yıllık gelirin 1/12 si, gelire esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak sigortalının bir aylık geliri belirlenir.

EK MADDE 45. - Bu Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek ortalama yıllık kazancın hesaplanmasında, Geçici 82 nci maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre bulunacak aylığın artırılmasında esas alınan Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı veya gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızının eksi olması halinde, yine bu kanunun Ek Madde 38 inci maddesinin uygulanmasında esas alınan aylık tüketici fiyat endeksinin artış oranının eksi olması halinde bu değer nazara alınmaz.

EK MADDE 46. - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına bağlanan gelir ve aylıklar sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmaya başladıkları veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere, bunlardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

MADDE 48. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 86. - 8.9.1999 ile 31.12.1999 (dahil) tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen işyeri bildirgesi ile işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır. Belirtilen süre içerisinde sekizinci maddenin birinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle, yine bu Kanuna göre haklarında idarî para cezası uygulanan işverenlerin ödedikleri idarî para cezası ve gecikme zammı tutarı müteakip aylardaki prim borçlarından mahsup edilir.

GEÇİCİ MADDE 87. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 inci maddesinin A fıkrasının son paragrafı uyarınca çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün uygulanmasına devam olunur.

MADDE 49. - 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2."Malûllük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C. Emekli Sandığına tâbi görevlerden kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde, kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları Kuruma o Kurumun kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını"

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 50. - 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici yedinci maddesi hariç, diğer maddeleri ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (I) ve (L) bendi ve ikinci fıkrasının (A) ve (D) bendi ve 4447 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 51. - Bu Kanunun;

a) 24 üncü, 31 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 33 üncü maddesi, 15.09.2003 tarihinden itibaren,

b) 16 ncı, 18 inci maddesinin A ve C fıkraları, 20 nci, 22 nci, Geçici 1 inci maddesinin D, F, 37 nci, 47 nci maddesine bağlı ek 43 üncü, Ek 44 üncü, 48 inci maddesine bağlı geçici 84 üncü maddesi 10.11.2001 tarihinden itibaren,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi                          24.7.2003

Plan ve Bütçe Komisyonu

Esas No.:  1/295

Karar No. : 49

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulu'nca 21 inci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken genel seçimlerle yenilenmesi nedeniyle sonuçlandırılamayarak, İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince hükümsüz sayılan "Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasarısı", Hükümetçe 11.12.2002 tarihinde yenilenmiş ve yenilemeye ilişkin Başbakanlık yazısının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasını takiben, Başkanlıkça 19.12.2002 tarihinde tali komisyon  olarak, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Sözkonusu Tasarı, Komisyonumuzun 02.07.2003 tarihinde yaptığı 55 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,  Sosyal Sigorta Kurumu Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür.

Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu, işçiler ve işverenlerden kesilen primlerle gelir elde eden ve bu gelirleri finansman yöntemlerine göre değerlendirerek, uzun vadeli olarak yaşlılık, malûllük ve ölüm, kısa vadeli olarak da iş kazası, meslek hastalığı, analık ve  hastalık sigorta dallarında, ülke çapına yayılmış sağlık tesisleriyle hizmet sunan bir sosyal güvenlik kurumudur. 4447 sayılı Kanun'la işsizlik sigortası primlerinin toplanması görevi de nüfusun yarısına sağlık hizmeti sunan Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmiştir. Hukuken idari ve mali özerkliğe sahip olan Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, sigortacılık ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde kurumsal ve işlevsel işbölümünün gerekleriyle çelişen ve çağdaş yönetim ilkelerinin aksine, yetkilerin merkezde toplandığı bir anlayış  içinde, değişen ve gelişen sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması güçleşmektedir. Ayrıca, ülkemizin  ekonomik ve sosyal gelişim süreci ile Kurumun mali ve aktüeryal dengeleri arasında sağlıklı ve gerçekçi bir ilişkinin kurulabilmesi  açısından yeniden yapılandırılmasının önemi açıktır.

Son yıllarda yürütülen sosyal güvenlik reformu sürecinde, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur ve Türkiye İş Kurumu'nun tek bir çatı altında birleştirilerek, bu Kurumlar arasında norm ve standart birliği ile koordinasyonu sağlamak amacıyla 4588 sayılı Yetki Kanunu'na dayanılarak 04.10.2000 tarihli ve 618 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı  Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu ise, yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bir kuruluşu olarak, aynı Yetki Kanunu'na dayanılarak 04.10.2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hizmette bütünlük, uzmanlaşma ve özerklik  anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır.

Ancak, 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4588 sayılı Yetki Kanunu'nun Anayasa'ya aykırı görülerek iptal edilmesinden dolayı, Anayasal dayanaktan yoksun kalması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin 10.11.2000 tarihli  Resmî Gazetede yayımlanan 2000/38 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi; Kanun Hükmünde Kararname'nin iptal edilmesiyle ortaya çıkacak hukuksal boşluğun, kamu yararını ihlâl edici nitelikte olacağını dikkate alarak, Anayasa'nın 153 üncü maddesi ile 2949 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

21 inci Yasama Döneminde,  Komisyonumuzda 1/753 esas numaralı ve 616 sayılı " Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması  ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 1/690 esas numaralı " Sosyal Sigortalar Kurumu Tasarısı " İçtüzüğün 35 inci  maddesi uyarınca  birbirleriyle ilgili  görülmeleri  nedeniyle birleştirilmiş ve 1/753 esas  numaralı  Kanun  Hükmünde Kararname' nin esas alınması suretiyle çalışmalar tamamlanarak 685 S. Sayısı olarak Genel Kurul gündeminde yer almış, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken genel seçimlerle yenilenmesi nedeniyle kadük olmuştur. Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi Kararları ve son yıllarda yürütülen sosyal güvenlik reformunun bir gereği olarak düzenleme yapılması  gereği hasıl olmuştur.

Tasarı ile,

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak kurulması öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili kuruluşu olarak  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın kurulmasının,

- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık'tan oluşan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık teşkilatı içinde sigorta ve sağlık hizmetleri için iki ayrı genel müdürlük oluşturulmasının,

- Başkanlığa doğrudan bağlı danışma ve denetim birimleri olarak,  Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sigorta Teftiş Kurulu  Başkanlığı, Araştırma  Planlama Koordinasyon  Dairesi Başkanlığı, ana hizmet birimi olarak Finansman ve Aktüeryal Dairesi Başkanlığı ve yardımcı hizmet birimi olarak Savunma Uzmanlığı birimi kurulmasının,

- 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun'la yapılan düzenlemelere ek olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılması gerekli ve aciliyeti olan hususlara da yer verilmesinin,

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Tasarı'nın geneli üzerinde yapılan müzakerelerde;

- Sosyal güvenlik sisteminin norm ve standart birliği olmayan dağınık bir yapı arzettiği,

- Tasarı ile Sosyal Sigortalar Kurumu'nda,  hiyerarşik kademeleri artıran  dikey bir yapılanma özelliği gösteren yeni bir teşkilat modelinin  oluşturulduğu,

- Ulusal sağlık sisteminin kurulmasına yönelik olarak, hükümetler üstü bir anlayışla genel bir sosyal güvenlik politikasının belirlenmesinin konuya bütüncül bir bakış açısı kazandıracağı,

- Sosyal güvenlik reformunun kapsam ve bütünlüğü açısından, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşuna ilişkin Tasarı'nın ele alınması gerektiği,

- İşgücü piyasasında kaçak işçiliğin yaygın olması nedeniyle prim gelirlerinin istenilen düzeyde olmadığı, ayrıca kayıt altında işçi çalıştıran işletmeler açısından haksız rekabetin ortaya çıktığı,

 - İdarî para cezalarının adil olmadığı, bu cezalara karşı itiraz ve dava açma sürelerinin kısa olduğu,

- Tasarı ile öngörülen düzenlemelerin daha sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi açısından konunun bir alt komisyonda ele alınmasında  yarar görüldüğü,

 - Kurumun, dışarıdan bağımsız bir denetim kurumu tarafından denetlenmesi gerektiği,

- Prim oranlarının yüksek olması yanında dar bir mükellef tabanına dayandığı, ayrıca, prim oranlarının OECD'ye üye ülke ortalamalarının üzerinde olduğu,

- Tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanmasının, sosyal güvenlikle ilgili hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağı, bu nedenle T.C. Emekli Sandığı'nın da, kurulması öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumunun çatısı altında teşkilatlanması gerektiği,

- Harcamaları hızla büyüyen  sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirleri aynı hızla büyümediği için  bütçeden yapılan transferlerin her geçen gün arttığı, sosyal güvenlik  kuruluşlarının toplam açıklarının GSMH'ya oranının  % 4' lere  yükseldiği,

- 2000 yılında çıkarılan mülga 616 sayılı KHK ile Sosyal Sigortalar Kurumunun teşkilat yapısının yeniden düzenlendiği, geçen 3 yıllık sürede, Kurumun kişi başına ilaç giderleri, ithal ilaç kullanımı ile kişi başına tedavi maliyetleri gibi göstergeleri dikkate alındığında, hizmetlerin sunumundan kaynaklanan sorunların çözülemediğinin  görüleceği, bu nedenle 616 sayılı KHK ile oluşturulan teşkilat yapısının yeniden ele alınması gerektiği, 

- Etkin ve verimli çalışan sosyal güvenlik kuruluşlarının sosyal barışın sağlanmasına önemli katkıları olacağı,

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;

- 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin iptal edilmesinden dolayı hukuki dayanaktan yoksun kalan Sosyal Sigortalar Kurumu'nun görevlerinin  yerine getirilmesinde sorunlar yaşandığı, bu nedenle sözkonusu Tasarı'nın  ivedilikle kanunlaştırılmasında yarar  görüldüğü,

- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun teşkilat modelinin, sağlık ve sigorta hizmet dallarının, bünye ve bütünlüğü zedelenmeden, Başkanlık çatısı altında, iç bünyelerinde özerk genel müdürlüklerce yürütülmesine dayandığı,

- Sosyal güvenlik alanında Devletin etkin politikalar uygulanması doğrultusunda, sosyal güvenlik kurumlarının hem kaynak hem de  hizmet bakımından sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak kurumsal ve idari düzenleme çalışmalarının devam ettiği,

- Tasarı ile öngörülen düzenlemelerin, çalışmaları devam eden kapsamlı sosyal güvenlik  reformlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği,

- Genel sağlık sigortası sisteminin kurulması ve emeklilik sistemleri ile sosyal yardım ve hizmet kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların sosyal güvenliğe yönelik politikaların en temel unsurlarını teşkil ettiği, bu politikaların en kısa sürede hayata geçirileceği,

- Emekli Sandığı'nın sisteme dahil edilmesinin teknik düzenlemeler gerektirdiği, bu aşamada Emekli Sandığı'nın sisteme dahil edilmesinin mümkün olmadığı, bu konunun, uzun vadeli plan çerçevesinde, kamu personel rejimi ile kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi çalışmalarıyla birlikte ele alınması gerektiği,

- SSK'nın çok büyük bir kuruluş olduğu, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından sigorta işleri ile sağlık işlerinin iki ayrı Genel Müdürlük olarak yapılandırılması gereğinin ortaya çıktığı,

- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, sosyal güvenlik sistemi içindeki diğer sosyal güvenlik kurumlarına göre bütçesinin daha az açık verdiği,

- Tasarının hükümet politikasına uygun olarak, mülga 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sürecinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bir alt komisyonda değerlendirilmesinin yararlı olacağı, ancak konunun aciliyeti dikkate alınarak alt komisyon çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasında yarar görüldüğü,

ifade edilmiştir.

Tasarının geneli  üzerinde yapılan müzakereleri mütaakiben, görüşmeler esnasında Komisyonumuzda ortaya çıkan genel talep neticesinde, konunun daha ayrıntılı incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Alt Komisyon, 2.7.2003, 5.7.2003, 11.7.2003, 17.7.2003, 18.7.2003 ve 21.7.2003 tarihlerinde, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının  temsilcilerinin de katılımlarıyla yaptığı toplantılarda,

- Tasarı'nın geneli üzerinde yapılan müzakereler esnasında ifade edilen görüş ve değerlendirmeler,

- İlgili sivil toplum  kuruluşlarının görüşleri,

-Tali komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu rapor ve metni,

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının teşkilat yapısındaki hiyerarşik kademeler ile daire başkanlıklarının sayısının azaltılarak, görev tanımlarının çağdaş yönetim anlayışındaki gelişmeler çerçevesinde  yeniden belirlenmesi,

- Kurum personelinin özlük haklarının genel uygulamalar dikkate alınarak yeniden belirlenmesi,

- 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hukuki dayanağını teşkil eden Yetki Kanununun, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesinden dolayı, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra, ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi,

- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla 506 sayılı Kanunda değişiklikler yapılması,

doğrultusunda Tasarıyı değerlendirmiş ve  yeni bir metin oluşturmak suretiyle çalışmalarını  tamamlamıştır.

Bu defa, Komisyonumuzun, 23.07.2003 tarihinde Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat  Başesgioğlu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 63 üncü birleşimde, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da  benimsenerek, Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin üzerinden  maddeler üzerindeki  görüşmelere geçilmesine karar verilmiştir.

Alt Komisyon Metninin;

• 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri aynen,

• 7 nci maddesi;

- 1 inci bendinin, genel uygulamalar doğrultusunda tanım ve kavramlara açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi,

- 2 nci bendinin, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek ek ve olağan üstü ödenek teklifleri konusuna açıklık getirilmesi,

- 6 ncı ve 7 nci bentlerinin, konulara açıklık getirilmesi amacıyla  redaksiyona tâbi tutulması,

- 13 üncü bendine, Kurumun borç ve alacaklarının tahkim yoluyla çözümlenmesi konusuna açıklık getirilmesi, bent kapsamında belirtilen konularda, Başkan ve Genel Müdürlere gerektiğinde sınırları belirtilerek  Yönetim Kurulunun yetki devredebilmesine olanak sağlayan bir cümlenin eklenmesi,

- 19 uncu bendinin, anlama açıklık getirilmesi amacıyla redaksiyona tâbi tutulması,

- 2 nci fıkrasına, 14 üncü bent kapsamında tanımlanan Yönetim Kurulu Kararlarının da Bakan onayına tâbi olması amacıyla "14" ibaresinin eklenmesi, suretiyle,

• 8 inci maddesi; anlama akıcılık kazandırılması, bentler arasında anlam birliğinin sağlanması ve Kurum Başkanının özlük haklarıyla ilgili hususların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili madde ve cetvellerinde yapılmasından dolayı, bu konuyla ilgili fıkranın metinden çıkarılması suretiyle,

• 9 uncu maddesi;

- madde kapsamındaki düzenlemelerin kanun  tekniğine uygunluk açısından fıkralar ve bentler halinde yeniden düzenlenmesi,

- ( B ) fıkrasının ( 5 ) numaralı bendinin, Sigorta Teftiş Kurulu Müfettişlerinin yaptığı teftiş, denetleme, kontrol, inceleme ve soruşturma gibi teknik bilgi gerektiren çalışmalarla ilgili soruşturmalarının, ancak Sigorta Teftiş Kurulunca yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

suretiyle,

• 10 uncu  maddesinin birinci fıkrasına, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı ibaresinin eklenmesi suretiyle,

• 11 inci maddesi aynen,

• 12 nci maddesi; ( A ) fıkrasının ( 3 ) numaralı bendinin, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç, Kurumun tüm personeli ilgili  hususların Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi hususuna açıklık getirilmesi suretiyle,

• 13 üncü maddesi; 1 inci fıkrasında yer alan  Sağlık İşleri Genel Müdürlüğündeki iki adet Genel Müdür Yardımcıları  sayısının üç olarak değiştirilmesi suretiyle,

• 14 üncü maddesi;  ( A ) fıkrasına, sağlık personelinin doktora, uzmanlık veya yan dal uzmanlık işlemlerinin, Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire  Başkanlığı tarafından yürütülmesini öngören bir bendin eklenmesi, suretiyle,

• 15 inci maddesi;

- ( A ) fıkrasının ( 1 ) numaralı bendine; Malzeme, Satınalma ve İdarî İşler Daire Başkanlığının, lojman  tahsis işlemlerini de yürütmesini öngören bir ifadenin eklenmesi,

- ( B ) fıkrasının; Personel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının,  Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarının dağıtım, tahsis ve tenkisinin yapması hususlarına açıklık getirilmesi,

suretiyle,

• 16 ncı maddesi; madde metninde yer alan tanımlara açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tâbi tutulması suretiyle,

• 17 nci maddesi;

- 1 inci fıkrası, Kurumun istihdam edeceği personelin tâbi olacağı mevzuata açıklık getirilmesi,

- 4 üncü fıkrasının sonuna, bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelerin hesabında,  5 inci fıkra kapsamında belirtilen azami  ek ödeme oranlarının dikkate alınmasını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi,

- 5 inci fıkrasının; ek ödeme yapılacak Kurum personeli ile Bakanlıktan görevlendirileceklerden ek ödeme alacaklara açıklık getirilmesi, % 200 olan ek ödeme  oranının % 175  olarak değiştirilmesi, Kurumda sözleşmeli olarak çalışan  personelinde ek ödemeden yararlanması, sağlık personeline yapılacak ek ödeme sınırının dört kat olarak belirlenmesi, madde kapsamındaki bazı tanımlara açıklık getirilmesi ve serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranının da % 175 olduğuna açıklık getirilmesi  doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

- 6 ncı fıkrasına, sağlık tesislerinde icap nöbeti tutan sağlık personelinin de fazla mesai ücretinden yararlanacağını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi,

- 7 nci fıkrasının; Kurumun tüm memurlarının 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olmalarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

suretiyle,

• 18 inci maddesi ;

- Kurumun üst düzey yöneticilerinin atanma esas ve usullerine açıklık getirilmesi,

- Kurumda istihdam edilecek müfettiş, sigorta müfettişi, müfettiş yardımcıları, sigorta müfettiş yardımcıları ile uzman ve uzman yardımcılarının, nitelikleri, mesleğe alınma esas ve usullerine açıklık getirilmesi,

- Kurum personelinin yer değiştirme, görevde yükselme esas ve usullerinin Bakanlar Kurulunca bu konularla ilgili genel düzenlemelerine paralel olarak belirlenmesini hükme bağlayan bir düzenlemenin yapılması,

suretiyle,

• 19 uncu maddesi; 4 üncü fıkrasının ikinci bendi 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsili yapılacak Kurum alacaklarıyla ilgili hususlara açıklık  getirilmesi suretiyle,

• 20  nci maddesi ;

- ( A ) fıkrasının  ( 4 ) numaralı bendinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel esaslarına  paralellik sağlanması amacıyla gerekli ifade düzeltmesinin yapılması,

- ( B ) fıkrasının; birinci bendinin, tekrardan kaçınılması amacıyla metinden çıkarılması,

suretiyle,

• 21 inci maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi,

• 22  nci maddesi; 1inci fıkrasının ( e ) bendi, Kurumun gayrimenkullerinin satışı ile ilgili olarak imar ve ifraz durumları ile satışla ilgili diğer hususlara açıklık getirilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle,

• 23 üncü maddesi; ( b ) bendinin, Kurumun muafiyetleri ile ithal edilecek ilaç ve malzemelerle ilgili hususlara açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle,

• 24 üncü maddesi: Kurumca çıkarılacak yönetmenliklerin kapsamına açıklık getirilmesi suretiyle,

• Geçici  1 inci maddesi;

- ( A ) fıkrası, Mülga 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözkonusu Tasarının kanunlaşmasından sonra kadro ve görev unvanları değişenlerin durumuna açıklık getirilmesi, birinci bendinin, üçüncü bentte yapılan düzenlemelerle bir çelişki oluşturmaması amacıyla metinden  çıkarılması, kadro ve görev ünvanları değişmeyen kurum personelinin yeni kadrolarına atanmış sayılmalarıyla ilgili bir cümlenin, ikinci bent olan üçüncü bendin sonuna eklenmesi,

- ( B ) ile ( C ) fıkralarının redaksiyona tâbi tutulması,

- ( E ) fıkrasının; uygulamada tereddütlerin ortaya çıkmaması, hakkaniyete uygun bir sistemin oluşturulması amacıyla 35 yaşından gün almamış eczacıların, açıktan atanma izni olmaksızın, bir yıl içinde Kurumca yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından, başarı sırasına göre, istihdam edilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

- ( G ) bendinin redaksiyona tâbi tutulması,

- ( H ) bendinin; Kurumca devralınmış yada alınacak sağlık tesislerinin personelinin özlük haklarıyla ilgili hususlara açıklık getirilmesi,

- ( J ) bendinin; Kurumda halen yoklama Memuru kadrosunda istihdam edilen personelin yoklama memurluğu için aranan şartlar aranmaksızın, yapılacak ilk yoklama memurluğu sınavına girmelerine imkân sağlanması,

- Bu bentten sonra gelmek üzere, ülkemizde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin işletmelerin mali bünyelerinde yaptığı tahribatın giderilmesine yönelik olarak, işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçların, öngörülen bir başvuru süresi ve bir ödeme planı çerçevesinde yeniden yapılandırılmasını öngören bir düzenlemenin yeni (K) fıkrası olarak metne eklenmesi,

suretiyle,

• 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci, 32 nci, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddeleri aynen,

• 37 nci maddesi;

- 3 üncü fıkrasının; asgarî işçilik uygulamasının sadece ihaleli işler ile özel bina inşaatlarında yapılması ile hangi durumlarda bu konularla ilgili dosyaların sigorta müfettişine sevkedileceğine açıklık getirilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

- Yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığına ilişkin yapılacak araştırma yöntemi ile asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarını ve bu oranlara yapılacak itirazları karara bağlayacak olan Asgarî İşçilik Tespit Komisyonlarının kurulması ile bu komisyonların üye sayılarıyla ilgili hususları düzenleyen bir metnin yeni bir fıkra olarak madde metnine eklenmesi,

suretiyle,

• Bu maddeden sonra gelmek üzere; işverenlerin, Kuruma yasal süresinde ödeyemedikleri prim ve diğer borçlarına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hariç, % 10 gecikme zammı ilave edilmesi ve bu miktara, borç ödeninceye kadar geçen sürede Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetlerine uygulanan faiz oranının uygulanmasını hükme bağlayan bir düzenlemenin 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında  yapılmasını öngören bir metnin yeni 38 inci madde olarak metne eklenmesi ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi suretiyle,

• 38 inci, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci ve 46 ncı maddeleri, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 46 ncı ve 47 nci maddeler olarak aynen,

• 47 nci maddesi; birinci fıkrasının sonuna, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna, üye sayısı kadar yedek üye seçilmesini öngören bir cümlenin eklenmesi ve madde numarasının 48 olarak değiştirilmesi suretiyle,

• 48 inci maddesi; 49 uncu madde olarak aynen,

• 49 uncu maddesi; ikinci fıkrasının, bu fıkra kapsamında düzenlenen Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu ile ilgili hususların 37 nci madde de yapılmasından dolayı metinden çıkarılması, madde çerçevesinin bu doğrultuda düzenlenmesi ve madde numarasının 50 olarak değiştirilmesi suretiyle,

• 50 nci maddesi;

- 1 inci fıkrasının, ( C ) bendine, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamındaki belgeleri hiç vermeyenlere, aylık asgarî ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanmasını hükme bağlayan (3) numaralı alt bendin eklenmesi, (d) bendinin ikinci bendinde yer alan atfın yeniden belirlenmesi,

- 4 üncü fıkrasında; yasal süresi içinde ödenemeyen idari para cezalarının 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre hesaplanmasını sağlamaya yönelik olarak düzenleme yapılması,

ve madde numarasının 51 olarak değiştirilmesi suretiyle,

• 51 inci maddesi, 52 nci madde olarak aynen,

• 52 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek 46 ncı maddesinin redaksiyona tâbi tutulması ve madde numarasının 53 olarak değiştirilmesi suretiyle,

• 53 üncü, 54 üncü, 55 inci ve 56 ncı maddeleri, 54 üncü, 55 inci, 56 ncı ve 57 nci maddeler olarak aynen,

• Yürürlüğe ilişkin 57 nci maddesi; metinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 58 olarak değiştirilmesi suretiyle,

• Yürütmeye ilişkin 58 inci maddesi, 59 uncu madde olarak aynen,

Kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyon

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Mahmut Göksu

Ruhi Açıkgöz

 

İstanbul

Adıyaman

Aksaray

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Kaptan

Mehmet Mesut Özakcan

Ali Osman Sali

 

Antalya

Aydın

Balıkesir

 

(İmzada bulunamadı)

 

(Muhalefet şerhim vardır)

 

Üye

Üye

Üye

 

Aziz Akgül

Ömer Abuşoğlu

Nurettin Canikli

 

Diyarbakır

Gaziantep

Giresun

 

Üye

Üye

Üye

M. Emin Murat Bilgiç

Alaattin Büyükkaya

Ali Kemal Kumkumoğlu

 

 

Isparta

İstanbul

İstanbul

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Mustafa Açıkalın

Kıvılcım Kemal Anadol

Hakkı Akalın

 

İstanbul

İzmir

İzmir

 

 

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Ceylan

Y. Selahattin Beyribey

Taner Yıldız

 

Karabük

Kars

Kayseri

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Ünaldı

Ali Er

Abdülkadir Kart

 

Konya

Mersin

Rize

 

Üye

Üye

Üye

 

Erol Aslan Cebeci

Musa Uzunkaya

Faruk Nafiz Özak

 

Sakarya

Samsun

Trabzon

 

Üye

Üye

 

 

Osman Coşkunoğlu

Mustafa Zeydan

 

 

Uşak

Hakkâri

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı da dikkate alındığında, dikey örgütlenme modelinin esas alındığı; bunun modern yönetim anlayışıyla bağdaşmadığı,

Hem Başkanlığın hem de Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Destek birimlerinin bulunduğu; bunun verimli bir örgütlenme modeli olmadığı,

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Başkanlığın merkez teşkilâtı birimi olduğu halde, ayrı ayrı taşra teşkilâtlarının kurulduğu; bunun Türkiye’nin idarî teşkilâtlanma modeline uymadığı,

Tasarının 17 nci maddesinde personele, personel mevzuatındaki ödemelere ilâve olarak iki ikramiye ve ek ödemelerin öngörüldüğü; ek ödemelerin Bakanlıkta istihdam edilen SSK personeline ödenmesinin, hizmet ve kadro sistemine uygun olmadığı,

19 uncu madde de a/7 ve b/5 bentlerinde yer alan, “Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya .... elde edilecek gelirler” ibaresinin sigorta hukukuna ve ilişkisine uygun olmadığı,

Geçici 1 inci maddenin I bendindeki iki kurul arasındaki yatay geçişlerin, kariyer tabanlı sisteme uygun olmadığı ve çalışma barışını bozacağı,

Düşüncesindeyim.

Ali Osman Sali

          Balıkesir

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 1. – 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarih ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olan sigortalıların, bu Kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini sağlamak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.

Başkanlık, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumudur. Başkanlığın merkezi Ankara’dadır. Başkanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşudur. Malî ve idarî bakımdan özerktir.

Tanımlar

MADDE 2. – Bu Kanunda geçen

Bakan                                : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Bakanlık                                : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Başkanlık                                : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Kurum                                : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Başkan                                : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Genel Müdür                                : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürünü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın Organları

Organlar

MADDE 3. – Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Organları şunlardır :

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Başkanlık Kuruluşu.

Genel Kurul

MADDE 4. – Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

b) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendikaca Başkanlık personeli arasından seçilecek iki sigorta, iki sağlık olmak üzere dört temsilciden,

c) Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, aktüerya, istatistik veya sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

d) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarınca belirlenecek toplam onbeş temsilciden,

e) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on beş temsilciden,

f) Kurumdan yaşlılık, malûllük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan en fazla üyeyi temsil ettiği Bakanlıkça belirlenen kuruluş tarafından seçilecek dört temsilciden,

g) Seçilme usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle tespit edilen, yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden,

Oluşur.

Genel Kurulun işçi ve Başkanlık çalışanları üyelerinin hizmet akitleri, her işçinin Kurul toplantısına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden ayrılması dolayısıyla, işveren veya işveren vekili tarafından feshedilemez.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin seçimine ilişkin usul ve esaslar ile Genel Kurulun çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Başkanın teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Genel Kurulun toplanması

MADDE 5. – Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağırısı üzerine toplanır. Bakan gerekli görürse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Kurulun görevleri ve yetkileri

MADDE 6. – Genel Kurulun görevleri;

Başkanlığın bilançosu, faaliyet raporları ve gelecek on yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibariyle gösterir aktüeryal hesap sonuçları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporları da göz önünde bulundurulmak suretiyle görüş bildirmek, seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine asıl ve yedek üyeleri 7 nci maddedeki esaslar dahilinde seçmek, Başkanlıkça hazırlanan yıllık bütçe ve yatırım programlarını inceleyerek görüş bildirmek, Kurumun teşkilât, görev ve politikaları ile Kurumu ilgilendiren tüm kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek ve teklifte bulunmak, bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Genel Kurul Başkanlığınca, Genel Kurul kararları bir rapor halinde Bakanlık ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç bir ay içinde gönderilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 7. – Yönetim Kurulu, Başkanlığın en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, bir Başkan ile yedi üyeden oluşur. Bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının, bir üye de Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. İşçi ve işverenler ile Başkanlık çalışanlarını temsil edecek birer üye Genel Kurulda, kendi temsilcileri tarafından seçilir. Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürü ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulunun atanan ve seçimle gelen üyelerinin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları, kamu yönetimi, sigorta, banka, hukuk, işletme, maliye, ekonomi, çalışma ekonomisi, sağlık bilimleri, istatistik, mühendislik, aktüerya ya da matematik alanlarında yurt içi veya yurt dışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olması ve en az 12 yıl fiili hizmetinin bulunması zorunludur. Hazine Müsteşarlığından gelecek üyede Müsteşarlık bünyesinde en az 12 yıl hizmet yapmış olması şartı aranır. Başkanlık çalışanlarından seçilecek üyede, Başkanlıkta en az iki yıl fiili hizmeti bulunması şartı aranır.

Başkan ile Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler en fazla bir dönem daha atanabilir ve seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Atama yolu ile Yönetim Kurulu üyeliği görevine gelenler görev süresinin sona ermesi halinde, önceki Kurumlarınca durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Başkan, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu haftada en az bir defa ve asgarî beş üye ile toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekalet eden Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen 4 hafta veya toplantı sayısının % 20’sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı kendilerine, eş ve çocuklarına ait mal varlıklarını, göreve başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve izleyen her takvim yılının en geç Mart ayı sonuna kadar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak bildirimde bulunmak zorundadırlar. Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı birlikte veya tek başına aldıkları kararlardan dolayı Kurum kaynaklarını tehlikeye düşürdükleri veya zarara uğrattıklarının yargı kararıyla tespiti halinde görevlerine son verilir. Ayrıca verdikleri zarardan mal varlıkları ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Görevine bu şekilde son verilenler Yönetim Kurulu üyeliğine veya idarî göreve atanamazlar ya da bir daha seçilemezler.

Görevleri ile ilgili işledikleri bir fiil veya aldıkları karar nedeniyle haklarında ceza davası açılmış bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden seçimle gelenler, Bakan tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 8. – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Başkanlıkça hazırlanacak yıllık konsolide bütçe ile memur ve hizmetliler kadrolarını inceleyip tespit ederek Bakanın onayına sunmak,

b) Başkanlığın teklifi ile Genel Müdürlüklerin yönetim giderleri bütçeleri içinde uygun görülen aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanın onayına sunmak,

c) Başkanlıkça hazırlanan Başkanlık bilançosunu ve faaliyet raporunu inceleyip görüşü ile birlikte Bakanın onayına sunmak,

d) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının, bu Kanunda belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına uygunluğunu izlemek, gerekli tedbirleri kararlaştırmak, finansman ve aktüeryal dengelere ilişkin bilgileri yılda en az bir defa kamuoyuna açıklamak,

e)Gerektiğinde yılda en fazla bir defa Kurumun malî yapısını uluslararası muhasebe ve aktüerya standartlarına göre bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmek,

f) Gerekli görülmesi halinde Bölge Müdürlükleri, Şube Müdürlükleri, Sigorta ve İhtisas Müdürlükleri, Sağlık İşletmeleri, Sağlık Kuruluşları kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek,

g) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerinde belirtilecek, Başkanlığa bağlı tüzel kişiliği haiz Kurumun çalışma konuları ile ilgili işletmeler, ortaklık veya şirketler kurmak veya kapatmak,

h) Başkanlığa bağlı işletme, ortaklık veya şirketlerin, amaçlarına uygun işleri yürütmeleri için ihtiyaç duydukları gayrimenkuller dışında kalan gayrimenkullerin satın alınmasına izin vermek,

i) Kurumun personel politikasını belirlemek, merkez ve taşra teşkilâtında personel aktarımına karar vermek,

j) Başkanlığın idare, teşkilât ve hizmetlerine ilişkin düzenlenecek yönetmelikler hakkında karar almak ve onaylamak,

k) Başkanlıkça hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname ile ilgili tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek Bakanlığa gönderilmesine karar vermek,

l) Başkanın önerisi üzerine Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek ve gerektiğinde imza yetkisinin verilmesini Başkanlık kuruluşlarına devretmek,

m) Başkanlık adına gayrimenkul alınması, satılması, idare edilmesi ve tahsis şekli hakkında karar vermek,

n) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 2000 yılı için bedeli elli milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

o) Başkanlık için fayda görülen hallerde, dava ve icra kovuşturmalarından sarfınazar veya feragat etmek ve bunlara ait meblağın terkini hususunda karar vermek ve kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek,

p) Başkanlıkça hazırlanacak gelecek on yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

r) Sağlık İşletmeleri müdürlerini seçmek ve atamak, Sağlık İşletmeleri Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeleri onaylamak ve diğer işleri yapmak, bu maddenin (g) fıkrasına göre kurulacak işletme, ortaklık veya şirketlerin yönetmeliklerinde belirtilen işleri yapmak,

s) İşyerlerine yoklama ve tespit yapacak memurları görevlendirmek,

t) Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda fiilen çalışan personele ödenecek yılda iki ikramiyenin tarihlerini belirlemek,

u) Başkanlıkta veya Başkanlık adına çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanlarla, şirketlerin sözleşme projelerini inceleyip karara bağlamak ve uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek,

v) Hukuk servisi olmayan Sigorta Müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde, Başkanlığın icra takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukatla yapılacak sözleşmenin şartları ile ücret miktarını tespit etmek,

y) Başkanlığın personel ve sözleşmeli personel ihtiyacını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak, sözleşmeleri bağıtlamak,

z) Sigortalılar, gelir ve aylık almakta olanlar, hak sahipleri, geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler ve Kurum personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin faydalanacakları sağlık yardımlarının Kurum sağlık tesisleri ile bunların dışındaki sağlık tesislerinden hizmet satın almak suretiyle karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

aa) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere, 2000 yılı için tutarı on milyar Türk Lirası ve daha fazla olan Kurum alacaklarının borçlularını ve borç miktarlarını altı ayda bir kamuoyuna açıklamak,

ab) Kurum personelinin eğitimi amacıyla kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesine ilişkin önerileri inceleyip karara bağlamak,

ac) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çalışma, alt kademelere devredebileceği yetkiler ile diğer hususların usul ve esasları Başkanın teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenen miktarlarda aylık ücret ödenir. Yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Başkanlık Kuruluşu

MADDE 9. – Başkanlık; Başkan, Başkan’a bağlı birimler, Savunma Uzmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ile merkez ve taşra teşkilâtından oluşur.

Başkan, müşterek kararname ile atanır. Başkan olarak atanacaklarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları, kamu yönetimi, sigortacılık, bankacılık, hukuk, işletme, maliye, ekonomi, çalışma ekonomisi, sağlık bilimleri, istatistik, mühendislik, aktüerya ya da matematik alanlarında yurt içi veya yurt dışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) En az 12 yıllık fiili hizmeti bulunmak ve üst düzeyde görev yapmış olmak, koşulları aranır.

Başkan, Başkanlığın bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili kanun hükümlerine göre yürütür ve mahkemelerle adalet ve idare makamlarına ve gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder. Bu Kanun hükümlerinin ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlar. Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere 2000 yılı için bedeli elli milyar Türk Lirası ve daha az olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar verir ve Genel Müdürlükler ile taşra kuruluşlarının harcama sınırlarını belirler. Bu Kanunla Kuruma verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri alır ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

Başkan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) nci alt bentlerinde belirtilen şartlardan birini kaybettiğinin veya ağır hizmet kusuru işlediğinin tespit edilmesi hallerinde, bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle atanmasına ilişkin usulle görevden alınır.

Başkanın görevden alınma, çekilme, uzaklaştırma veya açığa alınma hallerinde, Başkan atanıncaya kadar Genel Müdürlerden birisini, Bakan, vekil olarak görevlendirir. Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde Başkan tarafından belirlenecek Genel Müdür, Başkanlığa vekâlet eder.

Başkana bağlı denetim ve danışma birimleri

MADDE 10. – Başkana bağlı denetim ve danışma birimleri şunlardır;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar;

Başkanlık hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, Başkanlığın merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığa bağlı idarî ve sağlık tesis ve işletmeleri ve diğer tüzel kişilerin idarî, malî, hesabî, hukukî ve teknik işlemleri ile personeli hakkında teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu Kanunun verdiği yetkiye dayanarak kendileri ile sözleşme yapılmış şahıslar veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlar hakkında teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak, gerektiğinde işyerlerinde teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak, her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek, Başkanlık müfettişleri tarafından düzenlenmiş raporların sonuçlarını takip etmek, yıl boyunca yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının sonuçlarını değerlendirerek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte mevzuatın en fazla aksayan yönleri, uygulanabilirlikleri ve organizasyonun etkinliği gibi konularda önerilerle birlikte genel nitelikte bir değerlendirme raporu hazırlayıp, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar Başkana sunmak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları ayrı yönetmeliklerle belirlenir.

b) Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

Başkanlıkça veya merkez birimleri tarafından Başkanlık kanalıyla tevdi edilecek hukukî konular hakkında mütalaa beyan etmek ve hukukî konular ile ilgili işlemleri yapmak, Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin her derecede takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri ve Sigorta Müdürlüklerinin hukuk servisi muamelatını gerektiğinde denetlemek, Başkanlık hizmetlerine ait ilgili birimler tarafından hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarıyla, tip sözleşme tasarılarını inceleyerek düşüncelerini bildirmek.

Hukuk Müşavirliği teşkilâtında çalışanlar hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, teşkilât, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

c) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sosyal Sigortalar ile ilgili mevzuat hakkında çalışmalar yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek, sigorta müfettişleri tarafından Sosyal Sigortalar mevzuatı ile ilgili olarak yapılan teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporların sonuçlarını takip etmek, yıl boyunca düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirerek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte mevzuatın en fazla aksayan yönleri, uygulanabilirlikleri ve organizasyonun etkinliği gibi konularda önerilerle birlikte genel nitelikte bir değerlendirme raporu hazırlayıp, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar Genel Müdür ve Başkana sunmak, işveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarını saptamak, sigortalıların işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen Sosyal Sigortalar mevzuatı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları ayrı yönetmeliklerle belirlenir.

d) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sosyal Sigortalar ve sağlık alanında araştırmalar yapmak, gelişmeleri izlemek, raporlar hazırlamak, uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan işlerin yürütülmesini koordine etmek, gerekli raporları hazırlamak, planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, sağlık tesislerinin kurulması, işletilmesi ve kapatılması hakkında fizibilite çalışmaları yapmak, yatırım programı önerilerini belirlemek, Başkanlık hizmetlerinin verimlilik ve kalite gibi esaslara uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, yeni yönetim ve organizasyon tekniklerinin geliştirilmesini yürütmek, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Başkana bağlı ana ve yardımcı hizmet birimleri

MADDE 11. – Başkana bağlı ana ve yardımcı hizmet birimleri şunlardır;

Ana Hizmet Birimi

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

Kurumun varlıklarının ve kaynaklarının bu Kanunda ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına göre verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak, Kurumun finansman ihtiyacının karşılanması için Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimleri yapmak, Kurumun Genel Müdürlüklerinden her birinin gelir ve gider dengelerini gözeterek kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını ayrı ayrı yapmak, finansman yönetiminde alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri incelemek ve malî piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyerek, bu konularda çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek, satın alınacak ve satılacak gayrimenkuller hakkında değerlendirme yapmak, Yönetim Kuruluna görüş bildirmek, mevcut gayrimenkullerin reel değerini hesaplamak, gerekli görülenlerin satışını Yönetim Kuruluna tavsiye etmek, gayrimenkul kira gelirlerini değerlendirmek, Kurumun faaliyetleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek ve değerlendirmesini  yapmak, Kurumun kısa, orta ve uzun vadede demografik ve finansman yönünden aktüeryal esaslara göre projeksiyonlarını yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek takip eden yılın en geç Eylül ayı içinde rapora bağlamak, Kurumun finansman kaynakları ile Kurumca yapılmakta olan yardımlardan yararlanma şartları ve yardım miktarları arasındaki dengeyi inceleyerek teknik bilançoyu hazırlamak, Kurum faaliyetleri ile ilgili ortalama birim maliyetleri hesaplamak, mevzuat değişikliği ile ilgili çalışmalara katılmak, Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Yardımcı hizmet birimi

Savunma Uzmanlığı

Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır;

Kurumun savunma ve millî seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları, ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlamak, kontrol ve koordine etmek, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü

Teşkilât

MADDE 12. – Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı, ana ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilâtından oluşur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili Kanunlar hükümlerine ve mevzuata göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşkilâtı yöneticileri kendilerine verilecek yetki nispetinde Başkanlığın kanunî mümessili olup, mahkemelerle adalet ve idare makamlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil edebilirler.

Ana hizmet birimleri

MADDE 13. – Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtındaki ana hizmet birimleri şunlardır;

Ana hizmet birimleri

a) Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı

Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Prim alacakları, idarî para cezaları ve diğer Kurum alacaklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip ve tahsilatını sonuçlandırmak, görevleriyle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Genel Müdüre önerilerde bulunmak, Kurumun prim alacaklarındaki değişimleri izlemek, gerektiğinde bölge ve sigorta müdürlüklerine bu konuda talimatlar hazırlamak, İcra Takip, Haciz ve Satış Servislerinin çalışmaları hakkında bölge ve sigorta müdürlüklerinden alınan çalışma raporlarını incelemek, gerekli değerlendirmeleri yaparak tedbirler almak, konut edindirme yardımı ile ilgili talepleri kabul etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ilgililere bu konuda bilgi vermek, hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ile ilgili formlarını düzenlemek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Tahsisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Gelir ve aylık bağlanması ile toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığı ödenmesi, bordro, tescil, hizmet birleştirme, hizmet borçlanmaları, isteğe bağlı ve topluluk sigortası gibi tahsis mevzuatı ve işlemleri ile ilgili konularda, bölge ve sigorta müdürlüklerini yönlendirmek, kontrol ve koordinasyonu sağlamak, uygulama usul ve esaslarını tespit etmek, sigortalıların tescil işlemlerini yürütmek, sicil kütüklerini tutmak, mükerrer tescil işlemlerini düzeltmek, yersiz olarak ödenen gelir ve aylıkların geri alınmasını sağlamak, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki 2829 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetimlere bağlanan müşterek aylıklar içindeki Kurum ile diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının katılım paylarının tahsil ve tediye edilmesi işlemlerini yapmak, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamına giren sigortalı ve hak sahiplerine gelir ve aylık bağlayarak ödenmesini sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile malûllük sigortasından gelir ve aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalıların dosyalarını incelemek, bu konulardaki bireysel başvuruları cevaplamak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığı

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sigortalıların iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından kaynaklanan hizmet ve işlemlerine ilişkin standartları belirlemek ve yürütümünü sağlamak, herhangi bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusunda gereken incelemeleri yapmak, iş kazası geçiren sigortalıların Kurum dışı sağlık tesislerinde yapılan tedavilerine ilişkin masrafların Kurumca ödenecek kısmını belirlemek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sosyal Sigortalar Kurumunun, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç merkez ve taşra teşkilâtının bütün hizmet ve işlemlerinin genel ve Kurum mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, bilgi işlem çalışmaları için gerekli olan iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, yerleşim planı yapmak, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, işletime alınması ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak, performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bilgilerin ihtiyaç duyan kişi ve birimlere, istenilen biçimde iletilmesini sağlamak, bu amaçla manyetik kart uygulaması için gerekli çalışma ve işlemleri Sağlık İşleri GenelMüdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak, iletişim konusunda çalışmalarda bulunmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hazırlıkları veya tadil çalışmaları yapmak, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri hükümlerini uygulamak, gerekli hallerde, Kurum aracılığıyla yabancı makamlarca gönderilen aylık veya toplu ödemelerin ilgililere ödenmesini sağlamak, Bakanlığın veya Başkanlığın gerekli görmesi halinde, kişi ve hak sahiplerine sosyal güvenlik mevzuatları kapsamındaki haklarının temini konusunda yabancı ülke makamları ile gerekli yazışmaları Bakanlık Yurt Dışı Teşkilâtı aracılığı ile yapmak, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamına giren sigortalı ve hak sahiplerine sağlık yardımlarını sağlamak ve gerekirse Âkit ülkelerden masrafların tahsili veya Âkit ülkeye masrafların ödenmesini sağlamak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yardımcı hizmet birimleri

MADDE 14. – Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtındaki yardımcı hizmet birimleri şunlardır;

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek, insan kaynakları planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleriyle ilgili işlemleri yürütmek, personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve her türlü özlük işlemlerini yapmak, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin görüşlerini alarak kadroların dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Başkanlığın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç diğer personelinin her türlü özlük işlerini de yürütür.

b) Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Başkanlığın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç varlıklarının, alacaklarının, öz kaynaklarının, gelirleri ve giderlerinin Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre kayıtlarını tutmak, Başkanlığın ve Genel Müdürlüğün bütçesini, bilançosunu, gelir ve gider tablolarını hazırlamak, ek ödenek ve aktarma işlerini yapmak, ödenekleri birimlere tevzi etmek, Başkanlığın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç her türlü ödeme ve tahsilatını yapmak, işsizlik sigortası primlerini İşsizlik Sigortası Fonuna aktarmak, gelir ve aylıkların manyetik kartlarla ödenmesi hususunda ilgili bankalarla protokol yapmak, Başkan ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı

İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Başkanlığın, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü kullanımı dışındaki inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimarî proje ve etüd projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, Başkanlığın, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılanlar hariç mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılanlar hariç, Başkanlığın taşınmaz mallarının alım, satım, kiraya verme, kiralama, lojman tahsisi gibi işlemleri ile taşınmazların acilen yaptırılması gereken küçük onarım işleri ile ilgili tüm hizmet ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, bu taşınmazların envanteri için gerekli bilgileri yararlanmaya hazır durumda bulundurmak, Başkan ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Satınalma, Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı

Satınalma, Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Başkanlığın, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç ihtiyaç duyduğu her türlü makine, teknik araç gereç, tesis ve cihazlar ile malzemeyi temin etmek, gayrimenkul alım ve satımı dışında kalan her türlü alım-satım iş ve işlemlerini yürütmek, büro makineleri ve motorlu araçların bakım, onarım, revizyon, yenileme, imal, tadil dahil her türlü teknik iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, basın ve yayın hizmetlerini yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Arşiv Dairesi Başkanlığı

Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Başkanlığın, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç arşiv, evrak muhaberat ve dosyalama hizmetlerini yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

Teşkilât

MADDE 15. – Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı, ana ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilâtından oluşur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili Kanunlar hükümlerine göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşkilâtı yöneticileri, kendilerine verilecek yetki nispetinde Başkanlığın kanunî mümessili olup, mahkemelerle adalet ve idare makamlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil edebilirler.

Ana hizmet birimleri

MADDE 16. – Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtındaki ana hizmet birimleri şunlardır;

a) Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Kurumun sağlık ve tedavi hizmetleri politikasını belirlemek, hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik önlem almak, sağlık tesislerinde yeni klinik, servis ve birim kurmak, organ nakli, mikrocerrahi, kemik iliği nakli gibi tıpta ileri ve üst dallarda sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin planlama yapmak ve uygulanmasına yönelik tedbirler almak, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselere tedavi edici nitelikteki tıbbî malzeme ve cihazların, protez ve ortezlerin sağlanması hakkındaki tıbbî ilkeleri belirlemek, Genel Müdürlüğe iletilen Kurum sağlık politikası ile ilgili konularda görev tanımına uygun gerekli mütalaaları yapmak, uygulamaların yürütülmesine ilişkin tıbbî konularda Genel Müdürlük ve taşra birimlerine danışmanlık hizmeti vermek, Kurum sağlık kuruluşları ve müesseselerinde sağlık yardımlarının veriliş usul ve esaslarını belirlemek, Kurum içi ve dışı sağlık tesisleri arasında hasta sevk zinciri oluşturmak ve bu amaçla sağlık hizmeti basamaklarını belirlemek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Tıbbî Donanım, İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı

Tıbbî Donanım, İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Kurumun merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbî araç, gereç, alet ve cihazın standartlarını belirlemek, tıp teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek Kurum sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu tıbbî araç, gereç, alet ve cihazı belirlemek ve kullanımına ilişkin temel kıstasları tespit etmek, her türlü tıbbî araç, gereç, alet ve cihazın dağıtım işlemlerini yapmak, Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Listesini düzenlemek, ilaç bedeli ve iştirakten muafiyete tâbi ilaçları tespit etmek, yürütümünü sağlamak, sağlık tesislerinde eczane açmak ve açılanları mevzuata uygun olarak işletmek, faaliyetlerini takip etmek, sağlık kuruluşlarının ve sigortalıların ilaç ihtiyaçlarını yurt içinden ve yurt dışından sağlamak üzere imalatçı ve ithalatçı firmalarla sözleşmeler yapmak, yürütümünü sağlamak, gerekli görülen hallerde kurum dışı eczanelerle sözleşme imzalamak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve yürütümünü sağlamak, gerekli hallerde ilaç ithalatı yapmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Sağlık Tesisleri İşletmesi Dairesi Başkanlığı

Sağlık Tesisleri İşletmesi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sağlık kuruluşlarında sunulan temizlik, güvenlik, beslenme, ısınma, çamaşırhane, haberleşme, ulaşım, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler ve her türlü otelcilik hizmetlerinin organizasyonunu ve yürütülmesini sağlamak, tıbbî atık yönetimini organize etmek, sağlık kuruluşlarının; hizmet kapasitesi, hizmet sunumu, personel alt yapısına ilişkin istatistikleri derlemek ve değerlendirmek, teknik destek birimlerinin yönetimini yürütmek, görevli personelin hizmet sunumunda eşgüdümünü sağlamak, sağlık tesislerinde maliyet-tasarruf çalışmaları yapmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Sağlık ve Malûliyet İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık ve Malûliyet İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

506 sayılı Yasanın 124 üncü maddesi hükmü doğrultusunda koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili tedbirleri almak, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, işyeri hekimliğinin Kurum uygulamaları ile ilgili yönetmeliğini çıkarmak, yataksız sağlık kuruluşlarının hizmet sunumunu yönlendirmek, yataklı tedavi kuruluşları ile işbirliğini düzenlemek, sağlık çalışanları ve hizmet sunmakla yükümlü olduğu bireylere eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, acil sağlık hizmetleri organizasyonunu yapmak, Kurum imkânları ölçüsünde hak sahiplerine çocuk sağlığı, aile planlaması ve bağışıklama hizmetini sunmak, Yüksek Sağlık Kuruluna yapılan itirazlara ilişkin işlemleri takip etmek, dava konusu işlemlere tıbbî mütalaa vermek, sağlık kuruluşlarında düzenlenen malûliyete esas sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını belirlemek, sigortalıların malûliyeti ile meslekte kazanma gücünü hangi oranda kaybettiklerini tespit etmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e)Sağlık Hizmetleri Satınalma Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Satınalma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Her türlü sağlık kuruluşları ile kişilerden sağlık hizmeti satın alınması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, protokolleri hazırlamak, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanmasını sağlamak, Kuruma bağlı sağlık müesseselerinde, sigortalı ve hak sahipleri dışındaki kişi ve kuruluşlara, sağlık hizmeti verilmesi ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, Genel Müdürün teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanmasını sağlamak, Kurumun sağlık hizmeti ile ilgili ücret tarifelerini hazırlamak ve uygulamak, kamu kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alınmasına ilişkin çalışmaları planlamak, protokoller hazırlamak ve yürütmek, hizmet satın alınan kuruluşların hizmet üretimlerini, hazırlanan sözleşmeler çerçevesinde nitelik ve nicelik yönünden denetlemek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Kurum sağlık tesislerinde ortak olarak kullanılacak hastane otomasyonu ve yönetim bilgi sisteminin kurulmasını sağlamak, Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin; donanım, yazılım ve veri tabanı güvenliğini sağlamak, eğitim ve enformasyon hizmetlerini yürütmek, donanım, yazılım bakımını ve güncelleştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının bilgi, veri ve dosya transferinde kullanacağı iletişim alt yapısını kurmak ve işletmek, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak, bilgilerin ihtiyaç duyan kişi ve birimlere, istenilen biçimde iletilmesini sağlamak, bu amaçla manyetik kart uygulaması için gerekli çalışma ve işlemleri Sigorta Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 17. – Yardımcı hizmet birimleri

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtındaki yardımcı hizmet birimleri şunlardır;

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek, insan kaynakları planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleriyle ilgili işlemleri yürütmek, personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve her türlü özlük işlemlerini yapmak, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin görüşlerini alarak kadroların dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak, Sağlık Koordinasyon Kurulu ile ilgili çalışmalarda eşgüdümü sağlamak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü varlıklarının, alacaklarının, öz kaynaklarının, gelirleri ve giderlerinin Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre kayıtlarını tutmak, Genel Müdürlüğün bütçesini, bilançosunu, gelir ve gider tablolarını hazırlamak, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlük merkez ve taşra birimleri arasında ek ödenek ve aktarma işlerini yapmak, ödenekleri birimlere tevzî etmek, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün her türlü ödeme ve tahsilâtını yapmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak

c) İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı

İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Kullanımı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimari proje ve etüt projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılan mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak, kullanımı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmaz malların alım, satım, kiraya verme, kiralama, lojman tahsisi, taşınmazların acilen yaptırılması gereken küçük onarım işleri ile ilgili tüm hizmet ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, bu taşınmazların envanteri için gerekli bilgileri yararlanmaya hazır durumda bulundurmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Malzeme ve Satınalma Dairesi Başkanlığı

Malzeme ve Satınalma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbî donanım, protez, ortez, demirbaş ve sarf malzemesi ile teknik araç ve gereci yurt içi veya yurt dışından satınalma veya finansal kiralama yoluyla temin etmek, her türlü tıbbî araç, gereç, alet ve cihazın; bakım, onarım, yenileme, kullanım dışı bırakma, imal, tadil ve benzeri işlemlerini yapmak, gayrimenkul alım ve satımı dışında kalan her türlü alım, satım iş ve işlemlerini yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Halkla İlişkiler, Arşiv ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı

Halkla İlişkiler, Arşiv ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

Sosyal hizmetleri, halkla ilişkiler, basın ve yayın hizmetlerini, arşiv, evrak, muhaberat ve dosyalama hizmetlerini yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı, Sağlık İşletmeleri

Taşra teşkilâtı

MADDE18.– Başkanlık taşra teşkilâtı; Hukuk İşleri Müdürlüklerinden Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı; Bölge Müdürlükleri, Sigorta Müdürlükleri, Satınalma Sigorta Müdürlükleri, İhtiyarlık Sigorta Müdürlükleri ve İnşaat Emlak Sigorta Müdürlüklerinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı; Sağlık İşleri Müdürlükleri, Eğitim Hastaneleri, İhtisas Hastaneleri, Bölge Hastaneleri, Hastaneler, Dispanserler, Sağlık İstasyonları, Merkez ve bağlı sağlık kuruluşlarından, ayrıca Sigorta Genel Müdürlüğünün bu kanunun 8 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerine göre oluşturulacak idarî birim ve tesisler, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün bu Kanunun 8 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerine ve 19 uncu maddesine göre oluşturulacak idarî ve sağlık tesis ve işletmelerinden oluşur.

Sağlık işletmeleri

MADDE19. – Kurum; Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Başkanın ortak teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile kamu tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Kurumun sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğu kişilere ilgili mevzuat hükümlerine göre kapsamı belirlenen sağlık hizmetlerini sunmak üzere Başkanlığa bağlı sağlık işletmeleri kurabilir, mevcut sağlık tesislerini sağlık işletmesine dönüştürebilir. Bu işletmeler hizmet kapasitelerinin uygun olması halinde, işletmenin Yönetim Kurulunun teklifi, Başkanlık Yönetim Kurulunun onayı ile diğer gerçek ve tüzel kişilere de her türlü sağlık ve diğer hizmetleri verebilir.

Sağlık hizmeti veren her bir sağlık işletmesinin yönetim kurulu; sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçedeki mülkî amir veya temsilcisi başkanlığında, belediye başkanı veya temsilcisi, İşletme Müdürü, Başhekim, Teknik ve Destek Hizmetleri Müdürü, işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve işletmede çalışan personelin temsilcisi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

Sağlık işletmelerinin kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetim usulleri ile personelinin nitelik ve çalışma şartları ile hak ve yükümlülükleri, sağlık işletmesi yönetim kurulu  üyelerinin nitelikleri, temsilcilerinin seçilmesi veya görevlendirilmesi, yönetim kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun teklifi, Bakanlığın onayı ile çıkarılacak Yönetmeliklerle belirlenir.

Sağlık İşletmesi Müdürü kadrolu çalıştırılmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanır. Sağlık işletmeleri müdürleri dışındaki personel 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılırlar. Kurulmuş bulunan ya da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sağlık işletmelerine dönüştürülecek sağlık tesislerinde, sosyal güvenlikleri bakımından T. C. Emekli Sandığına tâbi olarak çalışanların hakları saklıdır. Bu kişiler istekleri halinde 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile ilişkilendirilebilir.

Temel usul ve esasları yönetmelikle, işletme ve diğer usul ve esasları yapılacak protokollerle belirlenmek, Kurumun mevzuat gereği hizmet vermekle yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti vermek ve protokolde belirtilen süre sonunda mülkiyeti, işletme ve diğer hakları ile birlikte Kuruma devredilmek üzere; mülkiyeti Kuruma ait olan, intikal eden ya da tahsis edilen gayrimenkuller üzerinde özel veya tüzel kişiler eliyle, sağlık işletmesi kurulup işletilmesine veya kurulu bulunan Kurum sağlık tesisi ya da işletmesinin yeniden modernizasyonu ve organizasyonu amacıyla işletilmesine Kurum Yönetim Kurulunun teklifi Bakanlığın onayı üzerine izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personel, Atama Usul ve Şartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel ve Kurumun Kadroları

Personelin statüsü

MADDE20. – Personel, Kurum merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memurlar ile 25.8.1971 tarihli, 1475 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan personel ve 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan kişilerden oluşur.

Kurum memurları deyimi; merkez ve taşra teşkilâtında Kurumun hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan kadrolu personeli ifade eder.

Kurum Personel Kanunu çıkıncaya kadar Kurum memurları, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 9 ve Ek Geçici 21 inci maddelerinde yer alan ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve sosyal güvenlikleri bakımından 8.5.1949 tarih ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl kurum merkez ve taşra teşkilâtında kadrolu çalışan personele asgarî ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları (gösterge ve ek gösterge) tutarında iki ikramiye verilir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan ilaç, protez, araç ve gereç katkı paylarından, muayene ücreti ve tedavi gelirleri ile tam gün çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki muayene ücretlerinden oluşan işletme gelirlerinden, kuruma bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü işletmelerden elde edilen kâr paylarından, kurum merkez ve taşra teşkilâtında görev yapan kadrolu personele (sözleşmeli çalışan tüm personel hariç) en yüksek Devlet memuru (ek gösterge dahil) aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir.Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemede bu sınır uygulanmaz. Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane ve laboratuvar açanlar ile özel hastane, muayenehane, poliklinik ve laboratuvar gibi sağlık tesislerinde çalışanlar, işyeri hekimliği yapanlar ek ödemeden faydalanamazlar.

Ek ödeme tutarları, oranları, diğer usul ve esasları, personelin görev unvanı, çalışma verimi, sigorta ve sağlık hizmetlerinin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunun teklifi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayıyla, sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele yapılacak ek ödemenin usul ve esasları ise Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Fazla çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Yapılacak fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret ve fazla çalışma yaptırılması ile ilgili diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu Kararı, Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum memurlarından uygun görülenlere, Kurumun çalışma konuları ile ilgili master programına veya sertifika programına katılmaları halinde program süresince izin verilebilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmaya ve maaşlarını almaya devam ederler.

Kurum Personeli Kanunu çıkıncaya kadar personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurum memurları sorumlulukları bakımından 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında Devlet Memuru sayılır. 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu kanunun tatbikiyle görevli bulunanlardan, Kurum alacaklarının borçlularını Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın ve bu borçlarla ilgili hususları açıklayanlar hakkında 21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanunun 107 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Kurum; hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimî kadro ile yapılamayan ya da daimî kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel istihdam edebilir. Bu şekilde çalışacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer malî hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücretin (3) katını geçemez.

Kadroların tespit, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü hakkındaki 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma Usul ve Şartları

Atanma usul ve şartları

MADDE21. – a) Teftiş Kurulu Başkanı; Kurul içindeki Başmüfettişlerden, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı; Sigorta Başmüfettişlerinden, kendi kurullarında 12 yıl fiilî hizmeti bulunanlar arasından müşterek kararname ile atanır. Birinci Hukuk Müşaviri; en az 5 yılı Hukuk Müşavirliği merkez teşkilâtında olmak üzere 12 yıl fiilî hizmeti bulunan Hukuk Müşavirleri arasından veya Hukuk Müşavirliği merkez teşkilâtında 12 yıl fiilî hizmeti bulunan avukatlar arasından müşterek kararname ile atanır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (1 ve 2 nci derece) müşterek kararname ile atanır. Hukuk Müşavirleri; en az 5 yılı Hukuk Müşavirliği merkez teşkilâtında olmak üzere 10 yıl fiilî hizmeti bulunan merkez avukatları arasından, Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Diğer Kurum personelinden, 1-4 üncü dereceli kadrolara atanacaklar, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimdekiler Başkan tarafından, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüklerindekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

b) Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 12 yıl fiilî hizmet ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır.

c) Kuruma Daire Başkanı olarak atanacaklarda, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 5 yılı Kurumda olmak üzere 10 yıl fiilî hizmet ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır. Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı olarak atanacaklarda 10 yıllık fiilî hizmetin 5 yılının Kurumda geçmiş olması şartı aranmaz. Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında en az (C) düzeyinde başarmış olmak, Sağlık Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda üniversitelerin sağlık bilimlerinden, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik bölümü ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yurt dışı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda mimar veya mühendis olmak şartı aranır.

d) Kurumda müfettiş yardımcısı, sigorta müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmeliklerinde belirtilen en az 4 yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır.

e) Müfettiş yardımcısı, sigorta müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında başarı gösterenler, müfettiş, sigorta müfettişi kadrolarına atanırlar. Girdikleri yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayan müfettiş yardımcıları ve sigorta müfettiş yardımcıları unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Müfettiş yardımcısı, sigorta müfettiş yardımcısı seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları ile müfettiş, sigorta müfettişi, kurumda üç yıl hizmet yapan avukat, sosyal sigorta uzmanlarının, eğitim amacıyla yurt dışına gönderilme usul ve esasları yönetmelikler ile düzenlenir.

f) Kurum, merkez teşkilâtında sosyal sigorta uzmanı çalıştırabilir. 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini Kamu Personeli Dil Sınavında en az (C) düzeyinde başarmış olmaları halinde Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Sosyal Sigorta Uzmanlarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelik ile belirlenir.

g) Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici ve Programcı kadrolarına atanacakların atanma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bütçe, Gelirler, Giderler ve Denetim

Bütçe

MADDE22. – Başkanlık, Kurumun bilânçosunu, gelir gider tablolarını ve tahmini bütçeyi Genel Kurulun toplanma tarihinden en geç iki ay önce Genel Kurulda temsil edilen taraflara gönderir.

Kurum gelirleri

MADDE23. – Kurumun gelirleri şunlardır;

a) Prim gelirleri,

b) Menkul kıymet gelirleri,

c) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler,

d) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

e) Gayrimenkul kira gelirleri,

f) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,

g) 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan idarî para cezaları,

h) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler,

i) Yukarıda sayılan gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

j) Diğer gelirler.

Kurumun sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir.

Süresi içinde ödenmeyen gelirler Kurum alacağına dönüşür ve 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. Kurum alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi

MADDE24. –Kurumun uyguladığı Kanunlardan elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve iyi niyet kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T. C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurum giderleri

MADDE25. – Kurumun giderleri şunlardır;

a) Sosyal sigorta giderleri,

b) Sağlık tesisleri giderleri,

c) Genel yönetim giderleri,

d) Faiz giderleri,

e) Diğer giderler.

Kurum giderlerini artıracak borçlanma veya diğer herhangi bir yasal düzenleme yapılırken, bu düzenlemenin Kuruma getireceği malî yükü karşılayacak kaynağın gösterilmesi zorunludur.

MADDE26. – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün A)-11 numaralı bendindeki “Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları” ve “Devlet Bütçe Uzmanları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları” ve “Sosyal Sigorta Uzmanları”, I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (h) bendine “Devlet Bütçe Uzmanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigorta Uzmanları”, “Zam ve Tazminatlar”başlıklı ek maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt bendine “Devlet Bütçe Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibareleri eklenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesinin II-Tazminat bölümünün (A) özel hizmet tazminatı bendinin (g) alt bendine “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları” ibareleri eklenmiştir.

Başkan; aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statüleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlık Müsteşarları hakkında uygulanan hükümlerine tâbidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri sınıfının (g) bölümünde “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık Müfettişleri”, II sayılı cetvelin “3-Mahallî İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar” bölümünde “Genel Müdür Yardımcıları ibaresinden sonra “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı” ibareleri eklenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bölümündeki “ve Genel Müdürlük Müfettişleri” ibaresinden önce gelmek üzere “Başkanlık Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibaresi eklenmiştir.

Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde geçen “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi, “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Ek I sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki III sayılı cetvelin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. Ek II sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek Kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır.

EkIV sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki III sayılı listenin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

BİRİNCİBÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE27. – Kurumun ticaret ve işlem bağıtlarından dolayı iflas hükümleri yürümez. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurumun malları Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayılır, taşınır ve taşınmaz malları haczedilemez. Kurumun malları, paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kâğıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır. Kurum 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve Sayıştayın vize, tescil ve denetimine tâbi değildir. İhale esas ve ususlerine ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılır. Yönetim Kurulu, Başkan, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları ve diğer yöneticiler gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Başkan kendisine doğrudan bağlı birimler ile ilgili yetkilerini devredemez. Kurumun her türlü dava ve işleri ilgili mahkeme ve makamlarla ivedilikle sonuçlandırılır. Kurum Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir. Kurum Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak işlerle ilgili ihalelerin Resmi Gazetede ilan edilmesi zorunludur. Kurumun hekimleri veya sağlık kurulları tarafından ilgili sigorta kanunlarının tatbiki dolayısıyla sigortalılara verilen raporlar resmi rapor mahiyetindedir.

Kurumun prim tahsilatı, sigortalıların tescili, tahsis, sağlık sigortası uygulaması dahil bütün işlemleri elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılabilir ve arşivlenebilir. Bu şekilde elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adlî ve idarî merciler nezdinde geçerlidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat yükümlülüğü itiraz edene aittir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarda geçen “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Muafiyetler

MADDE28. – a) Kuruma ait taşınır, taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirler,

b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesislerinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye’de temini mümkün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları ile tekel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal müsaadeleri hariç çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin ithali, kiralanması,

c) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanları,

d) Bu Kanunun 8 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca Kurumca kurulan işletme ve iştiraklerden elde edilen her türlü hak ve gelirler,

e) Satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili olarak ferağ, devir, alım, satım ve sair tüm işlemler,

Her türlü vergi, resim ve harç ile Belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alımdan alınan ücretlerden muaftır. Diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklıdır.

Gayrimenkullerin satışı

MADDE29. – Kurumun mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller “sosyal tesisler ve konutlar” dahil aşağıdaki usul ve esaslara göre satılarak değerlendirilir;

a) Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, nitelikleri itibariyle satışa uygun gayrimenkuller Yönetim Kurulunca tespit edilir,

b) Nitelikleri itibariyle satışına karar verilen gayrimenkuller rayiç bedelden daha düşük fiyatla satılamaz. Yönetim Kurulu bu gayrimenkullere ait rayiç değer tespitini kamu bankalarına veya bu bankaların iştiraki olan uzman kuruluşlara yaptırabilir,

c) Gayrimenkullerin satışı açık artırma usulü ile yapılır.Gayrimenkullerin satışına ait usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir,

d) Satışların peşin veya taksitle yapılması hususu Yönetim Kurulunca ihaleden önce karara bağlanır,

e) Bu Kanuna göre satılacak gayrimenkullerle ilgili olarak ifraz ve imar planı tadil işlemleri, 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerinde kısıtlamalara bakılmaksızın; kat mülkiyetine geçiş ve ifraz işlemleri Kurumun talebi üzerine alakalı daire ve Belediyelerce en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Kat mülkiyetine geçiş için, kadastro müdürlüğünce zemindeki fiilî durumu tespit eden plan, vaziyet planı sayılır ve 23.6.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsilcisince tasdik edilerek tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.

Yönetmelikler

MADDE30. – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Kurum merkez teşkilâtındaki Genel Müdürlüklere bağlı ana ve yardımcı hizmet birimleri daire başkanlıklarının görevleri tek bir çalışma yönetmeliği ile düzenlenir.

Bu Kanunun 8 inci maddesinin (g) fıkrasında bildirilen işletmeler, ortaklık veya şirketlerin kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetim usulleri, personelin nitelik ve çalışma şartları, hak ve yükümlülükleri ile diğer hususlar Yönetim Kurulunun teklifi, Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇİCİMADDE1. – Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile Sosyal Sigortalar Kurumu memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilen kadrolardan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün Danışma ve Denetim birimlerinin Birinci Hukuk Müşaviri ve Kurul Başkanları, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Başkanlığın merkez veya taşra teşkilâtında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıda (2) ve (3) üncü fıkralarda sayılanların Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2. – Bu Kanunun öngördüğü düzenlemeler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait hizmetler, Kanunun yayım tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3. – Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya kadar Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi konusunda mevcut uygulamaya devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 4. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. – Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığına, Yönetim Kurulu kararıyla kamu ya da özel sektörden, 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, ilgili alanlarda en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği YüksekÖğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak şartıyla deneyimli personel sağlanabilir.

GEÇİCİ MADDE 6. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda en az üç yıl fiilî hizmeti olan, bu süre içerisinde olumsuz sicil almamış ve eğitim durumları ile diğer koşulları taşıyan personel, usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenen ilk Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvurmayanlar veya bu sınava girmeyenler bu haklarını kaybederler. Sınavda başarılı olanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 7. – Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı yasalaşıncaya kadar, Genel Kurula katılacak Başkanlık personeli temsilcileri Bakan tarafından görevlendirilir.

ALTINCI KISIM

Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili Değişiklikler

MADDE31. – 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cezaevleri ve ıslahevleri içindeki atölyelerde çalıştırılan mahkûmlar bu Kanuna tâbidir. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Adalet Bakanlığı, işveren vekilleri cezaevi ya da ıslahevi müdürleridir.”

MADDE32. – 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İşyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren işyeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.”

MADDE33. – 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (F) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, 3 ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.”

MADDE34. – 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere 79/A maddesi, madde başlığı ile birlikte eklenmiştir.

“Resen tahakkuk

MADDE 79/A – Sigorta Müfettişleri, işverenin Kuruma, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamı, sigorta müfettişi raporuna dayanılarak, Kurumca resen hesaplanır ve buna göre bulunacak sigorta primleri 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre tahsil olunur.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak sigorta müfettişince saptanır.

Kurumca resen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen prim borçlarına karşı işveren, tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Sigorta müfettişleri bu görevleri yaparken; mülkî amirler, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri kendilerine kolaylık göstermeye ve yardımcı olmaya mecburdurlar.”

MADDE35. – 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 85.– Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için;

A – a) En az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

c) İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

d) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belirten ve örneği yönetmelikte belirlenen istek belgesi ile Kuruma müracaatta bulunmak.

şarttır.

B– İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden ay başından itibaren başlar.

Şu kadar ki, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgileri kesilmediği tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları başladığı tarih itibariyle iptal edilerek, primleri ilgililere iade edilir.

C –  a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirlerler. İsteğe bağlı sigorta primi oranı 1.1.2001 tarihine kadar % 25, bu tarihten itibaren % 30 olarak uygulanır.

D – İsteğe bağlı sigortalılık;

a) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,

b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerini Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,

c) İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,

d) Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden itibaren,

e) Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren,

sona erer.

E – Bu maddenin D fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması gerekmektedir.”

MADDE36. – 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu madde gereğince topluluk sigortasına tâbi tutulanlar hakkında 73 üncü maddede belirtilen prim oranları uygulanır.

Ancak, sadece malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, 78 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30’udur.İşveren toplulukları için bu oranın % 12’si sigortalı hissesi, % 18’i de işveren hissesidir.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.”

MADDE37. – 506 sayılı Kanunun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerinin durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelir ise, gelir veya aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 ve 101 inci madde hükümleri saklıdır.”

MADDE38. – 506 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir.

“Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kurum tarafından görevlendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli birer uzman ile Ankara’da bulunan üniversitelerin Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek göğüs ve hijyen dallarından iki profesör ve en yüksek kademedeki işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir beyin cerrahi uzmanı ile en yüksek kademedeki işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir kardiyoloji uzmanından teşekkül eden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek hekimlerden biri doçent olabilir. Profesörlükte kıdemli olan hekim kurula başkanlık eder.”

MADDE39. – 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (b), (c), ve (d) fıkraları değiştirilmiş, (e) fıkrası (g), (f) fıkrası (h) olarak düzenlenmiş, (e) ve (f) fıkraları ile ikinci paragrafına aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgarî ücret tutarında, bildirilmeyen işçinin yabancı olması halinde aylık asgarî ücretin iki katı tutarında,

c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında,

d) Bu Kanunun 79 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerden, işyeri kayıtlarını Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen mücbir sebep olmaksızın (15) gün içinde ibraz etmeyenlere;

1. Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara, aylık asgarî ücretin oniki katı tutarında,

2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin altı katı tutarında,

3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

e) İşyeri kayıtlarını (d) fıkrasında belirtilen süre içinde ibraz etmekle beraber yönetmelikle belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmediği anlaşılanlara, kayıtlardaki her bir geçersizlik hali için;

1. Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara, aylık asgarî ücretin altı katı tutarında,

2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin üç katı tutarında.

3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgarî ücret tutarında,

f) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında,”

“İdarî para cezası verilir. Bu maddenin (e) fıkrasında yer alan yükümlülere verilecek idarî para cezasının toplam tutarı, aynı yükümlülere (d) fıkrasına göre verilecek idarî para cezası tutarını geçemez.”

MADDE40. – 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE42. – 506 sayılı Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerine göre hesaplanan yıllık gelirin 1/12’si, gelire esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak sigortalının bir aylık geliri belirlenir.

EKMADDE43. – Sigorta prim ve ödeneklerin hesabına esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazançların alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançların alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır.

MADDE41. – 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 83. – 8.9.1999 ile 31.12.1999 (dahil) tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli tahahütlü olarak gönderilen işyeri bildirgesi ile işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır. Belirtilen süre içerisinde 8 inci maddenin birinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle yine bu Kanuna göre haklarında idarî para cezası uygulanan işverenlerin ödedikleri idarî para cezası ve gecikme zammı tutarı müteakip aylardaki prim borçlarından mahsup edilir.

GEÇİCİ MADDE 84. – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında topluluk sigortası hükmünden yararlanamazlar. 2.9.1971 tarih 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tâbi olurlar.Ancak, bu Kanunun yürürlük tarihinde mevcut ve 19.3.1969 tarih 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 18.1.1972 tarih 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılmış topluluk sigortası sözleşmelerinin bu Kanunla belirlenen prim oranlarına göre uygulanmasına devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 85. –  25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre Kurum atayacağı sağlık personelinin yer değiştirme ile atama esaslarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlayacağı bir yönetmelikle belirler. Bu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına kadar sağlık ve yardımcı sağlık personelinin atanmaları hakkında mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

YEDİNCİ KISIM

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin

Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler

MADDE42. – 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi OlarakGeçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (a) fıkrasının 2 nci bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları Kuruma o Kurumun kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını”

SEKİZİNCİ KISIM

Kaldırılan Hükümler ve Yürürlük

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE43. –1.12.1993 tarihli, 3917 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Geçici Madde 7 hariç olmak üzere, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (I) bendi ve IInci fıkrasının (A) bendi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE44. – Bu Kanunun;

a) 40 ıncı maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek 42 nci maddesi 1.1.2000 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE45. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bülent Ecevit

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

 

D. Bahçeli

H. H. Özkan

M. C. Ersümer

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

R. Önal

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

S. Somuncuoğlu

Y. Yalova

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yılmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

R. K. Yücelen

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

F. Ünlü

Prof. Dr. A. Çay

S.Oral

 

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

 

Prof. Dr. H. S. Türk

S. Çakmakoğlu

S. Tantan

 

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

 

İ. Cem

S. Oral

M. Bostancıoğlu

 

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

K. Aydın

Doç. Dr. O. Durmuş

Prof. Dr. E. Öksüz

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

 

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

 

M. Bostancıoğlu

E. Mumcu

Prof. Dr. N. Çağan

 

 

Çevre Bakanı

 

 

 

F. Aytekin

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi  olan sigortalıların, bu Kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini sağlamak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Sigortalar Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşudur.

Tanımlar

MADDE 2.- Bu Kanunda geçen;

Bakan                               :  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Bakanlık                               :  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum                                :  Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkanlık                                :  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Başkan                                :  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Genel Müdür                               : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları

Organlar ve Teşkilat

MADDE 3.- Sosyal Sigortalar Kurumunun Organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Başkanlık

Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ekli I ve II  sayılı şemalarda gösterilmiştir.

Genel Kurul

MADDE 4.- Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

b) Kurum memurlarının en fazla temsil edildiği sendikaca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilecek birer temsilci olmak üzere iki temsilciden,

c) Yüksek Öğretim Kurulunca  görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, aktüerya, istatistik veya sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

d) En fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonunca üye sayıları itibarıyla belirlenecek toplam on beş temsilciden,

e) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on beş temsilciden,

f) Kurumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan, Bakanlıkça tespit edilecek en fazla üyeye sahip  ilk iki kuruluş tarafından üye sayıları itibarıyla belirlenecek beş temsilciden,

g) Yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen, Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden,

Oluşur.

Genel Kurul üyesi olup, Kurumlarında hizmet akdi ile çalışanların akitleri, Kurul toplantısına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden ayrılması dolayısıyla feshedilemez.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin seçimi ve Genel Kurulun  çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Başkanın teklifi ve  Bakanın  onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel Kurulun Toplanması ve Görevleri

MADDE 5.- Genel Kurul üç yılda bir Haziran ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Bakan, gerekli görürse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk  toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci  toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Genel Kurulun görevleri;

a) Kurumun üç yıllık bilançoları, faaliyet raporları ve gelecek üç yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibarıyla gösterir aktüeryal hesap sonuçları hakkında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporları da göz önünde bulundurulmak suretiyle, görüş bildirmek,

b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine asil ve yedek üyeleri  6 ncı maddedeki esaslar dahilinde seçmek,

c) Kurumun görev ve faaliyetleri hakkında görüş bildirmek ve teklifte bulunmak.

Genel Kurul kararları Kurum tarafından bir rapor halinde Bakanlık ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç  üç ay içinde gönderilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 6.- Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, bir başkan ile yedi üyeden oluşur. Bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, bir üye de Bakanın önerisi üzerine  müşterek kararname ile atanırlar. İşçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil edecek birer asil ve yedek üye Genel Kurulda, kendi belirleyecekleri adaylar arasından seçilir. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri hariç, diğer  üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yüksek öğrenim kurumlarında dört yıl veya daha fazla yüksek öğrenim görmüş olmaları ve en az 12 yıl fiili kamu hizmetinin bulunması zorunludur.

Başkan ile Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler, geldikleri kurumda durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Başkan, Yönetim Kurulu üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu haftada en az bir defa ve asgari beş üye ile toplanır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekalet eden Genel Müdür başkanlık eder. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört hafta veya toplantı sayısının % 20 sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kurum personeli 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa  tabidirler.

Görevleri ile ilgili işledikleri bir fiil, aldıkları karar veya görevleri dışında da olsa işledikleri yüz kızartıcı bir fiil  nedeniyle haklarında ceza davası açılmış bulunan Yönetim Kurulu Başkan ve  Üyeleri, Bakan tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 7.- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Kurumun, Başkanlıkça hazırlanacak yıllık konsolide bütçesiyle memur ve işçi kadrolarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarını karara bağlamak, merkezden  taşraya veya taşra teşkilatları arasında kadro aktarımına karar vermek ve personel politikasını belirlemek,

2. Kurumun bütçesindeki yönetim giderlerinin bölümleri içinde uygun görülen aktarmaları yapmak, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini karara bağlamak,

3. Kurum bilançosunu, gelir gider cetvellerini ve faaliyet raporunu inceleyip karara bağlamak, 

4. Kurumun finansman ve aktüerya konusundaki çalışmalarını incelemek,   bu Kanunda belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına uygunluğunu izlemek, gerekli tedbirleri kararlaştırmak, finansman ve aktüeryal dengelere ilişkin bilgilerin yılda en az bir defa kamuoyuna açıklanmasına karar vermek,

5. Gerektiğinde Kurumun mali yapısını ve aktüeryal durumunu ayrı ayrı veya birlikte inceletmek,

6. Kurumun taşra teşkilatlarının kurulmasına, kapatılmasına veya kurulmuş olanların niteliklerinin değiştirilmesini önermek, 

7. Çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, bağlılık durumları ve denetim usulleri yönetmeliklerinde belirtilecek, tüzel kişiliği haiz, Kurumun çalışma konuları ve hizmet alanları ile ilgili müesseseler, işletmeler, ortaklık veya şirketlerin kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek, kuruma bağlı müessese, işletme, ortaklık veya şirketlerin, amaçlarına uygun işleri yürütmeleri için ihtiyaç duydukları, ancak kendi kaynakları ile karşılayamadıkları gayrimenkullerin alımına, gerek görülen gayrimenkullerin satımına izin vermek,

8. Kurum yararı görülen hallerde kurulmuş bulunan ya da kurulacak olan işletme, ortaklık veya şirketlerin hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının satın alınmasına karar vermek,

9. Başkanın önerisi üzerine Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek (ataması müşterek kararname ile gerçekleştirilen görevliler hariç) ve gerektiğinde imza yetkisi verme yetkisini devretmek,

10. Kurumla ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük   ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek Bakanlığa sunulmasına karar vermek,

11. Kurum  adına gayrimenkul alınması, satılması, kiralanması, takası,  veya inşası, kullanımı, idare edilmesi, tahsis şekli, gayrimenkuller üzerinde, özel veya tüzel kişiler eli ile yap-işlet-devret, işlet-devret, yap-işlet-sat, yap-kirala-işlet gibi modelleri ile işlerin yaptırılması hakkında karar vermek, Kurum kaynaklarının ve varlıklarının değerlendirilmesinde kullanılacak finansman teknik ve usullerine karar vermek,

12. Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli beşyüz milyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

13. Kurum için fayda görülen hallerde; dava ve icra kovuşturmalarından sarfınazar veya feragat etmek, bunlara ait meblağın terkini hususunda karar vermek, Kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh  yolu ile çözümlenmesine karar vermek, Kurumun borç ve alacaklarının tahkim yoluyla çözümlenmesine karar vermek, bu konudaki yetkilerini gerektiğinde, sınırlarını belirterek Başkan ve Genel Müdürlere   devreder,

14. Kurumca hazırlanacak gelecek üç yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

15. Kurumca hazırlanan ek ödeme oranları ile buna ilişkin usul ve esasları belirlemek, yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline ödenecek ikramiyelerin ödeme tarihlerini belirlemek,

16. Kurumda veya Kurum adına çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak proje yapılmasına karar vermek,

17.  Kurumun taşra teşkilatında, Başkanlığın icra takip ve dava işleri için hizmet satım alımı  ile çalıştırılacak avukatlarla yapılacak sözleşmenin şartları ile ücret miktarını tespit etmek,

18. Sigortalılar, gelir ve aylık almakta olanlar, hak sahipleri, geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler ve Kurum  personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin faydalanacakları sağlık yardımlarının Kurum sağlık tesisleri ile bunların dışındaki sağlık tesislerinden hizmet satın almak suretiyle karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

19. Her  yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere, tutarı  otuz milyar Türk Lirası  ve daha fazla olan  Kurum alacaklarının borçlularını ve borç miktarlarının kamuoyuna altı ayda bir açıklanıp, açıklanmamasına karar vermek,

20. Mevzuatla verilen benzer görevleri yapmak.

Bu maddenin; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15 ve 16 ncı fıkraları ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları Bakan onayına tabidir.     

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22.01.1990 tarihli  ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenen miktarlarda   aylık ücret ödenir ve ayrıca  Yönetim Kurulunun  doğal üyesi olan  Kurum Başkanı  ve   Sigorta İşleri  Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürü dışındaki diğer üyelerine, bu ücretle birlikte, Yönetim Kurulu üyesi kadrosunun  karşılığı olan aylık  ve diğer ödemeler verilir. Yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu çalışma  usul ve esasları ile diğer hususlar Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Başkanlık

MADDE 8.- Başkanlık; Başkan, Denetim, Danışma ve Destek Birimleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatından oluşur.

Başkan aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1) Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek. Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil  etmek.

2) Bu Kanun hükümlerinin ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlamak.

3) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli beşyüz milyar Türk Lirası ve daha az olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek ve Genel Müdürlükler ile taşra kuruluşlarının harcama sınırlarını belirlemek.

4) Bu Kanunla Kuruma verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak.

Başkanın görevden alınma, çekilme, görevden  uzaklaştırma hallerinde, Bakan, Genel Müdürlerden birisini vekil olarak görevlendirir. Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenecek Genel Müdür  Başkanlığa vekalet eder.

Denetim Danışma ve Destek Birimleri

MADDE 9.- A) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Teftiş Kurulu, Başkanın emri veya onayı üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar:

1) Kurum  hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

2) Kurumun, merkez ve taşra birimleri ve diğer tüzel kişilerin idari, mali, hukuki ve teknik işlemleri ile personeli,  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunun verdiği yetkiye dayanarak kendileri ile sözleşme yapılmış şahıslar hakkında teftiş, inceleme ve  soruşturma yapmak,

3) Yürütülen teftiş, inceleme ve soruşturmanın  gerektirdiği hallerde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulandığı işyerleri ile gerçek veya tüzel kişiler nezdinde inceleme yapmak,  her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek,

4) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları  yönetmelikle belirlenir.

B) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı: Sigorta Teftiş Kurulu, Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar;

1) Sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapmak ve uygulanmasını  denetlemek,

2) Sigorta müfettişleri tarafından sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili olarak yapılan teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporların sonuçlarını takip etmek,

3) İşveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

4) İşin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını saptamak,

5) Diğer Teftiş Kurullarının yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Sigorta Müfettişlerinin 506 sayıl Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olarak yaptıkları teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve soruşturma çalışmaları ve işlemlerini denetlemek, soruşturmalarını yürütmek,

6) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen  ve Başkan tarafından verilen sosyal  sigortalar mevzuatı ile ilgili benzer görevleri yapmak.

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

C)  Hukuk Müşavirliği: Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

1) Başkanlıkça veya merkez birimleri tarafından Başkanlık kanalıyla tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa beyan etmek ve hukuki konular ile ilgili işlemleri yapmak,

2) Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin her derecede takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

3) Kurum hizmetlerine ait ilgili birimler tarafından hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarıyla, tip sözleşme tasarılarını inceleyerek, görüş bildirmek.

Hukuk Müşavirliği teşkilâtında çalışanlar hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, teşkilât, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları ile vekalet ücretinin dağıtımının usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.       

D) Finansman, Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığı: Finansman Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun varlıklarının ve kaynaklarının bu Kanunda ve çıkarılacak   yönetmelikte belirtilen,  Kurum gelirlerinin  değerlendirilmesi esaslarına  göre verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak,

2) Genel Müdürlüklerin gelir ve gider dengelerini gözeterek kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını ayrı ayrı yapmak, Kurumun finansman ihtiyacının karşılanması için kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yürütmek,

3) Finansman yönetiminde alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen gelişmeleri  incelemek ve mali piyasalar hakkında konsolide  raporlar   düzenleyerek, bu konularda  çalışmalara   katılmak   ve  mütalaa vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan işlerin yürütülmesini koordine etmek, gerekli raporları hazırlamak, 

4) Finansman, Aktüerya ve Kurumun diğer faaliyetleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi toplamak, derlemek, değerlendirmesini yapmak, bilgileri ve değerlendirme sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek, 

5) Kurumun kısa, orta ve uzun vadede demografik ve finansman yönünden aktüeryal esaslara göre projeksiyonlarını yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek takip eden yılın en geç eylül ayı içinde rapora bağlamak,

6) Kurumun finansman kaynakları ile Kurumca yapılmakta olan yardımlardan yararlanma şartları ve yardım miktarları arasındaki dengeyi inceleyerek teknik  bilançoyu hazırlamak, hizmetlerde verimliliği ve etkinliği arttırmaya yönelik araştırmalar  yapmak, gelişmeleri izlemek, rapor hazırlamak,

7) Taşra teşkilatı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek,

8) İlgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak Kurumun yıllık ve beş yıllık yatırım programını belirlemek,

9) Kurumun çalışma alanları ile ilgili mevzuat çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

10) Kurum faaliyetleri ile ilgili ortalama birim maliyetlerini hesaplamak,

11) Planlama ve koordinasyon konularında verilen benzer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

12) Başkan tarafından verilen  benzer görevleri yapmak.

Finansman Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

E) Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun varlıklarının, alacaklarının, öz kaynaklarının, gelirleri ve giderlerinin, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre kayıtlarını tutmak,

2) Kurumun bütçesini, bilançosunu, gelir ve gider tablolarını hazırlamak, ek ödenek ve aktarma işlerini yapmak, ödenekleri merkez ve taşra birimlerine tevzi etmek,

3) İşsizlik sigortası primlerini İşsizlik Sigortası Fonuna aktarmak,

4) Kurumun her türlü ödeme ve tahsilatını yapmak,

5) Kurumca bağlanan gelir ve aylıkların ödenmesi ile tahsilat yapılması hususunda kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak,

6) Kurumun konsolide bütçesi ile gelir ve gider cetvellerini ve bilançosunu hazırlamak,

7) Başkan tarafından verilen  benzer görevleri yapmak.

F) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı : Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtının bütün hizmet ve işlemlerinin genel ve Kurum mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, 

2) Kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, Bilgi İşlem Sistemlerinin  donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak,

3) Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının donanım, yazılım, veritabanı ve sistemlerinin ortak kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

5) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

G) Savunma  Uzmanlığı: Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlamak, kontrol ve koordine etmek,

2) Başkan  tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

Teşkilât

MADDE 10.- Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ile ana ve yardımcı  hizmet birimleriyle taşra teşkilatlarından  oluşur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili mevzuata göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşkilâtı yöneticileri kendilerine verilecek yetki dahilinde Başkanlığın kanuni temsilcisi olup, adli ve idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil ederler.

Ana Hizmet Birimleri

MADDE 11.- A) Sigorta Primleri Daire Başkanlığı: Sigorta Primleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer Kanunlarla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerden işveren işlemleri, sigorta primleri takip ve tahsilatı  ile benzeri işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

B) Tahsisler Daire Başkanlığı :Tahsisler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerden sigortalı, emekli ve hak sahiplerinin tahsis ve benzeri işlemlerini yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

C) Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı: Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarla Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerden iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortaları ve benzeri konularla ilgili işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

D) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı: Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmasına ilişkin hazırlık ve tadil çalışmalarını yürütmek, ikili ve çok taraflı sözleşmeleri uygulamak, gerekli hallerde yabancı ülkelerce gönderilen aylık veya toplu ödemelerin Kurum aracılığıyla ilgililere ödenmesini sağlamak, yurtdışı hizmet borçlanması, tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Yardımcı Hizmet Birimleri

MADDE 12.- A) Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı: Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek,

2) İnsan kaynakları planlamasını yapmak,

3) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç,  Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin, sicil ve her türlü özlük işlemlerini yürütmek, bu konularla ilgili bilgileri Kurumun ilgili birimlerinden toplamak,

4) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç diğer personelinin kadrolarının dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak,

5) Kurum hizmetlerinin kalite esaslarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, Genel Müdürlük personelinin eğitim planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

6) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek,

7) Kurum çalışma konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlere Kurum personelinin katılımı işlemlerini yürütmek,

8) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

B) Emlak Daire Başkanlığı: Emlak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullanımı dışındaki inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimari ve etüt projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

2) Kurumun Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullanımı dışındaki mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, küçük ve büyük onarımını yapmak veya yaptırmak,

3) Kurumun Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullanımı dışındaki taşınmaz mallarının alım, satım, kiraya verme, kiralama gibi işlemleri yapmak, 

4) Kuruma ait gayrimenkullerin yıllık envanterini yararlanmaya hazır ve güncel halde bulundurmak,

5) Kurum gayrimenkullerinin muhafazası, işletilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli tedbirleri almak, politikalar geliştirmek,

6) Genel Müdür tarafından verilen  benzer görevleri yapmak.

C) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı : Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Başkanlık ve Genel Müdürlüğün gayrimenkul dışındaki her türlü mal ve hizmet ihtiyacının temini, depolanması ve dağıtımı ile ilgili hizmetleri yürütmek,

2) Genel Müdürlüğün sigorta giderleri hariç diğer harcamalarına ilişkin finansman ihtiyacını tespit ederek Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

3) Kurumun, sosyal hizmetler, sosyal tesisler ve  lojman tahsisleri ile ilgili işlerini yürütmek,

4) Genel Müdürlüğün donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını tespit ederek Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmek,

5) Basın ve yayın hizmetleri ile evrak, haberleşme, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

6) Halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

7) Başkanlığın ve Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün ayniyat işlemlerini yürütmek,

8) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

Teşkilât

MADDE 13.- Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, üç  Genel Müdür Yardımcısı ile ana ve yardımcı hizmet birimleriyle taşra teşkilatından  oluşur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, merkez ve taşra teşkilâtı yöneticileri, kendilerine verilecek yetki dahilinde Başkanlığın kanuni temsilcisi olup, adli ve idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil ederler.

Ana Hizmet Birimleri

MADDE 14.- A) Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığı: Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun sağlık ve tedavi hizmetleri politikasını belirlemek, uygulamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, görüş bildirmek,

2) Sigortalılara, sağlık yardımlarının veriliş usul ve esaslarını belirlemek, Kurum içi ve dışı sağlık tesisleri arasında hasta sevk zinciri oluşturmak ve bu amaçla sağlık hizmeti basamaklarını belirlemek,

3) Yeni sağlık tesislerinin açılması veya sağlık tesislerinin kapatılması ile ilgili çalışmaları yürüterek, Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

4) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 124 üncü maddesi doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, Kurum imkanları ölçüsünde hak sahiplerine ana çocuk sağlığı hizmetlerini sunmak,

5) Kurumun ilaç politikasını İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı ile birlikte belirlemek,

6) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve cihazın standartlarını belirlemek,

7) Tıp teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek Kurum sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu tıbbi araç, gereç, alet ve cihazı belirlemek ve kullanımına  ilişkin temel kıstasları tespit etmek,

8) Sigortalıların ve hak sahiplerinin maluliyetleri ile sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığına bağlı meslekte kazanma gücünü hangi oranda yitirdiklerini tespit etmek, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna yapılan itirazlara ilişkin işlemleri takip etmek,

9) Sağlık personelinin doktora, uzmanlık ve yan dal uzmanlık işlemlerini yürütmek,

10) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

B) Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı: Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Her türlü sağlık kuruluşu ve kişilerden sağlık hizmeti satın alınması ile ilgili protokolleri hazırlamak, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yürütülmesini sağlamak,

2) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarından, sigortalı ve hak sahipleri dışındaki kişi ve kuruluşlara, sağlık hizmeti verilmesi ile ilgili usul ve esasları tespit ederek uygulanmasını sağlamak,

3) Kurumca sunulan sağlık  hizmetleri ile ilgili ücret tarifelerini hazırlamak ve uygulamak,

4) Hizmet satın alınan kuruluşların hizmet üretimlerini, hazırlanan sözleşmeler çerçevesinde nitelik ve nicelik yönünden denetlemek,

5) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

C) İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı: İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun  ilaç ve eczacılık politikasını Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı ile birlikte belirlemek ve uygulamak,

2) Sağlık tesislerinde eczane açmak ve mevzuata uygun olarak işletmek, gerekli görülen hallerde Kurum dışı eczanelerle sözleşme imzalamak üzere çalışmalar yapmak ve yürütülmesini sağlamak,

3) Yurt içi ve yurtdışı ilaç alımları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Yardımcı Hizmet Birimleri

MADDE 15.- A) Malzeme, Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığı: Malzeme, Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Genel Müdürlüğün;

1) Merkez ve taşra teşkilatlarının gayrimenkul dışındaki her türlü mal ve hizmet ihtiyacını yurtiçi ve yurtdışından satın almak veya finansal kiralama yoluyla  temin etmek, depolamak ve dağıtmak, lojman tahsis  işlemlerini yürütmek,

2) Her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve cihazın; bakım, onarım, yenileme, kullanım dışı bırakma, imal, tadil ve benzeri işlemlerini yapmak,

3) Basın, yayın hizmetleri ile evrak, haberleşme, dosyalama, arşiv ve ayniyat hizmetlerini yürütmek,

4) Halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

5) Sağlık kuruluşlarının; hizmet kapasitesi, hizmet sunumu, personel altyapısına ilişkin istatistikleri derlemek ve maliyet analizleri çalışmalarını yapmak,

6) Finansman ihtiyacını tespit ederek, Finansman Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığı ve Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

7) Donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını tespit ederek Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmek,

8) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

B) Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı: Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek,

2) İnsan kaynakları planlamasını yapmak,

3) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin sicil ve her türlü özlük işlemlerini yapmak,

4) Genel Müdürlüğün kadrolarının dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak,

5) Kurum hizmetlerinin kalite esaslarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, Genel Müdürlük personelinin eğitim planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

6) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek,

7) Kurum çalışma konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlere Kurum personelinin katılımı işlemlerini yürütmek,

8) Genel Müdür tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

C) İnşaat Daire Başkanlığı: İnşaat Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlüğün kullanımındaki inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimari ve etüt projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

2) Genel Müdürlüğün kullanımındaki mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, küçük ve büyük onarımını yapmak veya yaptırmak,

3) Genel Müdürlüğün kullanımındaki taşınmaz malların satım, kiraya verme, kiralanma    işlemlerini yapmak,  ihtiyaç duyulan taşınmazların alım ve kiralama işlemlerini yürütmek,

4) Genel Müdürlüğün kullanımındaki gayrimenkullerin muhafazası, işletilmesi, kiralanması ve değerlendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak,

5) Genel Müdür tarafından verilen  benzer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı

Taşra Teşkilâtı

MADDE 16.- Kurumun taşra teşkilâtı; illerde, Sigorta İl Müdürlükleri, gerekli görülen illerde Sağlık İşleri İl Müdürlükleri ile bunlara bağlı sigorta ve sağlık kuruluşlarından  oluşur.

Sigorta kuruluşları; Sigorta Müdürlükleri, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, İnşaat-Emlak Sigorta Müdürlükleri, Satınalma Sigorta Müdürlükleri, İhtiyarlık Sigorta Müdürlükleri, Huzurevi Müdürlükleri ve Ödeme-İrtibat Bürolarıdır.

Sağlık kuruluşları; Eğitim Hastaneleri, Bölge Hastaneleri, Hizmet Hastaneleri, İhtisas Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri, Dispanserler, Sağlık İstasyonlarıdır. Sağlık İşleri İl Müdürlüğü olan yerlerde sağlık kuruluşları bu müdürlüğe bağlıdır. Diğer yerlerde sağlık istasyonları ve dispanserler yetkili kılınan hastaneye, bunların dışındaki sağlık tesisleri ise doğrudan Genel Müdürlüğe bağlıdır.

Aktif sigortalı sayısı 30.000 (otuzbin) ve üzerinde olan yerlerde ihtiyaç halinde sigorta müdürlüğü  kurulabilir, bunlara bağlı daimi ve geçici bürolar kurulabilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu taşra teşkilatı ve bağlı birimlerinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Taşra teşkilat Ekli II sayılı şemada  gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personel, Atama Usul ve Şartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel, Kurumun Kadroları, Disiplin ve Sicil İşlemleri

Personel Statüsü

MADDE 17.- Kurum hizmetleri memurlar, işçiler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre  sözleşmeli olarak çalıştırılan personel eliyle yürütülür.

Kurumda çalışan memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgari ücretten az olmamak üzere kendi aylıkları (gösterge,  ek gösterge dahil) tutarında, iki  ikramiye verilir.

Sağlık tesislerinde, ihtiyaç duyulması halinde, mesai saatleri dışında sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline ve hizmetin idamesi için gerekli görülen diğer personele gönüllülük esasına dayanılarak, ek çalışma yaptırılabilir. Bu çalışma esnasında sunulacak sağlık hizmetlerinden yararlanacak hastalardan, bu hizmetler karşılığında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek üçüncü maddesinin son fıkrasına göre alınacak katkı paylarının dağıtımı ile bu çalışmanın usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ödenecek bu tutar, bu maddenin 5 inci fıkrasına belirtilen azami oranların hesabında dikkate alınır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan ilaç, protez, araç ve gereç katkı paylarından, muayene ücreti ve tedavi gelirleri ile mesai saatleri dışındaki muayene  ücretlerinden oluşan işletme gelirlerinden, Kuruma bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü müessese ve işletmelerden elde edilen kar paylarından, ve ilaç faturalarının ödenmesinden sağlanan iskonto gelirlerinden oluşan toplam gelirlerden %10'u idari ve sağlık tesislerinin acil ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarımlarına, geriye kalan % 90'ının da Kurumda fiilen çalışan Kurumun kadrolu personeli ve sözleşmeliler ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, Kurumda fiilen çalışan  uzman tabip, tabip, eczacı, anestezi ve röntgen teknisyenleri ve Bakanlık merkez teşkilatında sadece Bakan onayı ile görevlendirilen kadrolu kurum personeline en yüksek Devlet memuru (ek gösterge dahil) brüt aylığının %175'ini  geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Ancak, sözleşmeli olarak çalışan sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödeme tutarı, bu sınırın dört katını geçemez. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek öneme oranı % 175'i geçemez.

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Sağlık tesislerinde icap nöbeti tutan sağlık personelinin, nöbet süresince sağlık tesisinde fiili olarak çalıştığı sürece fazla mesai ücretinden yararlanır. Fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Kurum memurları ve hizmetlileri sorumlulukları bakımından 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında  Devlet Memuru sayılır. Kurum memurları hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun 7 nci maddesinin (7) nci bendi uyarınca kurulacak müessese, işletme, ortaklık veya şirketlerin personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Kurum personelinin atama, çalışma, hak ve yükümlülükleri, ödenecek ikramiyeler ile diğer hususların usul ve esasları çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Kurumda memur statüsünde çalışan personelin disiplin ve  siciline ilişkin işlemleri yönetmeliklerle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma Usul ve Şartları

Atanma Usul ve Şartları

MADDE 18. - A) Başkan, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı;  en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullar ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar arasından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde  müşterek kararname ile atanırlar.Teftiş Kurulu Başkanı; Kurul içindeki Başmüfettiş veya müfettişlerden, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı; Sigorta Başmüfettişleri veya  Sigorta müfettişlerinden, kendi Kurullarında en az 10 yıl fiili müfettişlik hizmeti bulunanlar arasından müşterek  kararname ile atanır. Birinci Hukuk Müşaviri Kurumda veya Kurum dışında en az 10 yıl fiili hizmeti bulunan Hukuk Müşavirleri veya avukatlar arasından müşterek kararname ile atanır. Hukuk Müşavirleri; Kurumda veya Kurum dışında en az 10 yıl fiili hizmeti bulunan avukatlar arasından, Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Hukuk İşleri Sigorta Müdür ve Müdür Yardımcıları Kurumdan veya Kurum dışından avukatlar arasından Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

B) Diğer Kurum personelinden, 1-4 dereceli yönetici kadrolara atanacaklar, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimdekiler Başkan tarafından, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüklerindekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi ve  Başkanın onayı ile atanırlar.

C) Kurumda müfettiş yardımcısı, sigorta müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmeliklerinde belirtilen en az  4 yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır.

D) Müfettiş yardımcısı ve sigorta müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında başarı gösterenler, müfettiş, sigorta müfettişi kadrolarına atanırlar. Girdikleri yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayan müfettiş yardımcıları ve sigorta müfettiş yardımcıları unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Müfettiş yardımcısı ile sigorta müfettiş yardımcısı seçilme yöntemleri,atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikler ile düzenlenir.

E) Kurum, merkez teşkilâtında  sosyal sigorta uzman ve uzman yardımcısı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az  dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığına atananlar,bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde Sigorta Uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde  geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Sosyal Sigorta Uzman ve Uzman Yardımcılarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları  yönetmelik ile belirlenir.

F) Kurum, 506 sayılı  Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Sigorta Yoklama Memurları çalıştırabilir. Bunların nitelikleri, Kurum memurları arasından seçilme ve atanmaları ile çalışma usul ve esasları Yönetmelikle düzenlenir.

G) Kurum Personelinin yer değiştirme, görevde yükselme usul ve esasları Bakanlar Kurulunun bu konularla ilgili genel düzenlemeleri çerçevesinde yönetmeliklerle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Gelirler, Giderler ve Değerlendirilme

Kurum Gelirleri, Giderleri ve Gelirlerin Değerlendirilmesi

MADDE 19.- 1) Kurumun Gelirleri Şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün Gelirleri:

1) Prim gelirleri,

2) Menkul kıymet gelirleri,

3) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu müessese ve işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler,

4) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

5) Gayrimenkul satış ve kira gelirleri,

6) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesine  göre tahsil edilen gelirler,

7) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

8) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

9) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kaynaklar,

10) Diğer gelirler.

 b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Gelirleri:

1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kısa vadeli sigorta kolları primleri,

2) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

3) Menkul kıymet gelirleri,

4) Sağlık tesislerinde verilen sağlık hizmeti nedeniyle elde edilen her türlü gelirler,

5) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

6) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

7) Gayrimenkul kira ve işletme gelirleri,

8) Diğer gelirler.

2. Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirlerinin Değerlendirilmesi:Kurumun elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre  Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

3. Kurumun Giderleri Şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün Giderleri:

1) Sosyal sigorta giderleri

2) Genel yönetim giderleri,

3) Faiz giderleri,

4) Diğer giderler.

b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Giderleri;

1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan sigorta primleri takip ve tahsil hizmetlerine karşılık ilgili genel müdürlüğe yapılan aktarımlar,

2) Sağlık tesisleri giderleri,

3) Kurum dışından satın alınan sağlık hizmetleri giderleri,

4) Genel yönetim giderleri,

5) Faiz giderleri,

6) İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortasından yapılan sigorta yardımları,

7) Diğer giderler.

4. Kurumun sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kira artış oranları, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen kira artış oranlarından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir.

Süresi içinde ödenmeyen gelirler Kurum alacağına dönüşür ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar  Kanununun 80 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilir. Kurum alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hariç, diğer maddeleri  uygulanır.

Kurum giderlerini artıracak borçlanma veya diğer herhangi bir yasal düzenleme yapılırken, bu düzenlemenin Kuruma getireceği mali yükü karşılayacak kaynağın gösterilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kadrolar ve Kadro Cetvelleri

MADDE 20.- A)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun:

1) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"  bölümünün (A/11) numaralı bendine "Gümrük Uzman   Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları,", 

"Gümrük Uzmanlığına" ibaresinden  sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanlığına," ve "Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve  Sigorta Müfettiş Yardımcıları,",

2) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin, "II-Tazminatlar" bölümün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları,", (i) alt bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları,",

3) I sayılı ek gösterge cetvelin 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Bölümünün (c) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı", (g) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Müfettişleri,", (h) bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları,",

4) II sayılı ek gösterge cetvelinin (2) numaralı bendine "Genel Müdür Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanına  bağlı Daire Başkanları,",  (5) numaralı bendine "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere " SSK Sigorta İl Müdürü, SSK Sigorta Müdürü, SSK Sağlık İşleri İl Müdürü, SSK Hastane Müdürü,"

5) IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8/a) bendine "Bankalar Yeminli Murakıpları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile  Sigorta Müfettişleri",

İbareleri eklenmiştir.

B) Kadro Cetvelleri: Bu Kanuna ekli (I) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı  bölümü olarak  eklenmiştir.

Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III)  sayılı cetvelin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne   ait bölümünden çıkarılmıştır.

Çeşitli Hükümler

MADDE 21. - Kurumun ticaret ve işlem bağıtlarından dolayı iflas hükümleri yürümez. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. Kurumun malları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayılır. Taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları ile her türlü hak ve alacakları haczedilemez. Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır. Kurumun malları, paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.

Kurum ile Kuruma bağlı müessese ve işletmeler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. Kurum, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olup, 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işlerde ise   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu işlerin yapılması ile ilgili usul ve esaslar yönetmeliklerle düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Başkan, Genel Müdürler ve diğer yöneticiler gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Kurumun her türlü dava, icra ve diğer işleri ilgili mahkeme ve makamlarda ivedilikle sonuçlandırılır.

Kurum Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

Kurumun hekimleri veya sağlık kurulları tarafından ilgili sigorta kanunlarının tatbiki dolayısıyla sigortalılara verilen raporlar resmi rapor mahiyetindedir.

Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemleri Internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılır ve arşivlenir.  Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilir.

Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgeler mikrofilm, mikrofiş, şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda  saklanır. 

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir.

Internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarda geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Gayrimenkullerin Satışı

MADDE 22.-Kurumun mülkiyetinde bulunan sosyal tesisler ve konutlar dahil gayrimenkulleri aşağıdaki usul ve esaslara göre satılarak değerlendirilebilir:

a) Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde, nitelikleri itibariyle satışa uygun gayrimenkuller Yönetim Kurulunca tespit edilir,

b) Nitelikleri itibariyle satışına karar verilen gayrimenkuller rayiç bedelden daha düşük fiyatla satılamaz. Yönetim Kurulu bu gayrimenkullere ait rayiç değer tespitini  uzman kuruluşlara yaptırabilir,

c) Gayrimenkullerin satışının açık artırma usulü ile yapılması esastır,

d) Satışların peşin veya taksitle yapılması hususu Yönetim Kurulunca ihaleden önce karara bağlanır,

e) Bu Kanuna göre satılacak gayrimenkullerle ilgili olarak ifraz ve imar  planı tadil işlemleri ile kat mülkiyetine geçiş işlemleri, bu gayrimenkullerin sonradan Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak, Kurumun talebi üzerine ilgili daire ve belediyelerce ivedilikle sonuçlandırılır. Kat mülkiyetine geçiş için, Kadastro Müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plan, vaziyet planı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 12 nci maddesinin ( b ) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsilcisince tasdik edilerek, Tapu Müdürlüğüne talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi, belgeye gerek bulunmaksızın taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.

Gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemlere ait usul ve esaslar yönetmenlikle belirlenir.

Muafiyetler

MADDE 23.- Kurum, diğer kanunlarda yer alan bütün muafiyet ve istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen:

a) Kurumun taşınır, taşınmaz malları ile bunların alım ve satım işlemleri ve bunlardan elde edilen hak ve gelirler,

b) Sigorta üniteleri ile sağlık tesislerinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'de temini mümkün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazlar ile çeşitli ilaç ve hammaddelerin Kurumca ithali ve  kiralanması,

c) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanları,

d) Bu Kanunun  7 nci maddesinin yedinci  bendi uyarınca Kurumca kurulan müessese, işletme, ortaklık ve iştiraklerden ve Kurum İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesinden elde edilen her türlü hak ve gelirler,

e) Satışı yapılan veya satın alınan gayrimenkullerle  ilgili tüm  tapu işlemleri,

f) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri,

İlgili Kanunlarda Kurumun adı ve Kuruluş Kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim, pul ve harç ile Belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alımdan alınan ücretler, her türlü katılma payları, Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden yararlanmadığı fon  ve  kuruluşlara katkı paylarından, muaftır.

Yönetmelikler

MADDE 24.- Başkanlığa doğrudan bağlı birimler ile Genel Müdürlüklere bağlı Ana ve Yardımcı Hizmet Birimlerinin görev ve yetkileriyle ilgili çalışma usul ve esasları, çalışma yönetmelikleri ile belirlenir.Yönetmelikler bir yıl  içerisinde hazırlanarak yürürlüğe girer.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1.- A - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Yönetim Kuruluna seçimle gelen üyeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk olağan ya da olağanüstü  Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kuruluna atama ile gelen Başkan ve üyelerinin görevleri ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sona erer. Ancak bu üyeler yerlerine yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Mülga 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar ile bu Kanunla kadro ve görev unvanları değişenler ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı kurum memurlarından Kurum Başkanı, Sigorta İşleri Genel Müdürü, atama ile gelen yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı  kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlık veya Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar , eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Sözkonusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, hür türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece her hangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan Kurum personelinden, kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ait kadrolar, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmiş sayılır.

B - Bu Kanunda belirtilen esaslara göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hizmetler, Kanunun yayımı tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu düzenlemeler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir  yıl içinde tamamlanır.

C - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu Kanunun 19 uncu maddesinin (2) numaralı  fıkrasında  belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya kadar Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi konusunda  mevcut uygulamaya devam edilir. Mülga 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan ve bu Kanuna aykırı olmayan yönetmelikler, yapılan düzenleme ve diğer işlemlerin uygulanmasına devam olunur.

D - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait, taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmiş sayılır, bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

E - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl  süreyle 35 yaşından gün almamış eczacılar arasından, açıktan atama izni aranmaksızın, ilan edilecek kadrolardan fazla müracaat olması halinde, Kurumca yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından, başarı sırasına göre, memurluğa girişte yeterlilik sınavı şartı aranmaksızın, atanabilirler. Atamaya ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

F - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 59 uncu maddesine göre Kurum atayacağı sağlık personelinin yer değiştirme ile atama esaslarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayacağı bir yönetmelikle belirler. Bu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına kadar sağlık ve yardımcı sağlık personelinin atanmaları hakkında mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

G -  1.12.1993 tarihli ve 3917 sayılı Kanunla 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Geçici 7 nci madde hükümleri çerçevesinde ilgili Banka Genel Müdürlüğünce devralınan gayrimenkullerden satılamayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce ilgili Bankaya devredildikleri bedeller üzerinden geri alınır. Devralınan gayrimenkuller ayrıca bir ferağ işlemine gerek olmaksızın tapu sicilinde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı adına tescil edilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu bu gayrimenkullerin devir bedellerinin tamamını 1.12.1993 tarihli ve 3917 sayılı Kanun uyarınca açılan ikraz hesabına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yatırır.

İlgili Banka ve Sosyal Sigortalar Kurumu bu gayrimenkuller ile ilgili yapılacak ferağ, devir, alım, satım vesaire tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

H - Kurumca devir alınan veya devir alınacak kamu kurum ve kuruşlarına ait sağlık tesislerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, istekleri halinde, devire esas sözleşme tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde Kurum kadrolarına atamaları yapılır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye  göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ataması yapılanların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınmak suretiyle öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak, aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunların atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, hür türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği Kurumda hakedeceği aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat hakları ile ek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

I - Eğitim durumları itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Müfettişliğine atanma şartlarını taşıyan Sigorta Başmüfettişleri, Sigorta Müfettişleri ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde esas ve usulleri Kurum Başkanlığınca belirlenerek yapılacak sınava müracaat etmeleri ve sınavda başarılı olmaları halinde, kadro durumları göz önünde bulundurularak Başkanlık Teftiş Kurulu Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılıklarına atanırlar.

Aynı hüküm Teftiş Kurulu Başkanlığından, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına geçmek isteyen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları hakkında da uygulanır.

J - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kurum Yönetim Kurulu kararı ile Yoklama Memuru olarak görevlendirilenler, Sigorta Yoklama Memuru kadrosuna atanmak için aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Kurumca yapılacak ilk sınava girmeye hak kazanmış sayılırlar.

K - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre;  sigorta primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ve bunlara bağlı gecikme zammı ve faiz borcu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren işsizlik sigortası primi ve buna bağlı gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin, 30.06.2003 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan borçları, bu Kanun yayımlandığı tarihi izleyen 30 gün içinde, Kuruma yazılı müracaat edilmesi halinde aşağıdaki şartlar dahilinde yeniden yapılandırılır.

Yeniden yapılandırılan borçların ödeme süresi içinde her ay için bir önceki aya ait Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanır.

Yeniden yapılandırılan borçların ödenmesinde; işverenlerce borcu karşılayacak miktarda teminat göstermeleri kaydıyla işyeri, kurum ve kuruluşlar itibariyle ve borçların ödeme kapasiteleri, dikkate alınarak işverenlerin aylık taksit tutarları, Kuruma verdikleri asıl ve ek aylık prim belgelerindeki kayıtlı prime esas kazançlar toplamının % 15'inden az olmayacak şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlar esas alınarak tespit edilir.

Taksitlendirme anlaşması yapılan borçlular, tahakkuk edecek cari ay borçlarını veya taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılı içinde ard arda üç defa yerine getirmemeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybederler. Bu halde, kalan tutar için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80 inci maddesi hükmü uygulanır.

Bu fıkra  hükümlerine göre yapılacak başvuru süresini 30 güne kadar uzatmaya ve diğer usul ve esasları belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

ALTINCI KISIM

İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

MADDE 25.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, değişik 2 nci  maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız işkazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar istekleri halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından bu Kanunun  85 inci maddesinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve amirleridir."

MADDE 26.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci  maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi,  " en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiş ve  aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İşyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren işyeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür."

MADDE 27.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Meslek Hastalığının Tespiti

Madde 18.- Meslek hastalığı halinde, bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için, sigortalının çalıştığı işte veya işyerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu  meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi  belgelerle tespit edilmesi gereklidir.

Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya işyerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise  sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya işyerinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.

Ancak , meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde, yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir."

MADDE 28.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinin  birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır."

MADDE 29.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır."

MADDE 30.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analık halinde yukarıdaki (A), (B), (C) ve (E) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar."

MADDE 31.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca veya 123 üncü madde gereğince sözleşme yada protokol yapılmış sağlık tesislerinde doğrudan doğruya yapılmasına imkan görülmeyen yer ve hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre artırılır."

MADDE 32.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki  8 haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir."

MADDE 33.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kimlerin Malül Sayılacağı

Madde 53.-

A) 1- a) Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'sini yitirdiği,

b) 34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'sini yitirdiği,

c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu  meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirdiği,

Kurumca tespit edilen sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

2- Meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücü azalma oranının tespiti Kurumun meslek hastalıkları hastanelerince yapılır.

B - Bu Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malûl sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını Kurum veya Kurum dışındaki  hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malûllük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

Bu gibi sigortalılara malûllük sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınır.

C - Bu maddenin uygulama hükümleri çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir."

MADDE 34.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (a) ve (b) alt bentleri  ile (F)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları pirimi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."

"b) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak , III. derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir."

"F) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini talep tarihinden itibaren  altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanununun 78 inci  maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle, talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, talep tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla borçlandırılır.

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Aylık bağlanmasına askerlik, grev ve lokavt borçlanması ile hak kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır."

MADDE 35.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 üncü maddesinin VII. Fıkrası ile 68 inci  maddesinin VI. Fıkrasındaki "çalışmaya" kelimesinden sonra gelmek üzere "buralardan gelir veya aylık almaya" ibaresi eklenmiş, 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 71 inci maddesinin IV. Fıkrasındaki "geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibareleri ile 69 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibaresi " sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur."

"Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının 1.000 liraya kadar olan lira kesri nazara alınmaz." 

MADDE 37.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde işyeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun yedinci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur."

"Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup, bu kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir."

"Bu Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Usul ve esasları Yönetmenlikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği taktirde, işyeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir. 

Sigorta müfettişi tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80 inci madde de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

Sigorta müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140 ıncı maddeye göre işlem yapılır.

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdurlar."

"Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına ilişkin yöntem, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından beş kişi, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmenlikle belirlenir.

MADDE 38.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci  maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası  cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır."

MADDE 39.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik  85 inci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya  devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır."

MADDE 40.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, bu Kanunun 78 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30' udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurtdışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır."

MADDE 41.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, ana veya babadan bağlanan gelir ve aylıklardan, önce bu Kanunun 92 nci  madde dikkate alınarak yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır."

MADDE 42.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değişen Gelir ve Aylıkların Başlangıcı

Madde 95.- Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, gelir veya aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. Bu Kanunun 25, 57 ve 101 inci madde hükümleri saklıdır."

MADDE 43.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sigortalı veya hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir veya aylıklardan, ilk hak edilen gelir veya aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için yukarıdaki fıkralardaki hükümler uygulanmaz. Aynı anda birden fazla gelir veya aylık hak edilirse yüksek olanı ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınır."

MADDE 44.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki D bendi eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"D) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,"

"Bu Kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz."

MADDE 45.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan eşi,"

MADDE 46.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sigortalının Kastı ve Suç Sayılır Hareketi

Madde 110.- Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.

Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir."

MADDE 47.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci madde başlığı "Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği, yanlış ve yersiz ödemelerin tahsili" şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84 üncü maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır."

MADDE 48.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

Madde 129. - Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere öncelikle Ankara'daki tıp fakülteleri tarafından seçilecek bir halk sağlığı, bir göğüs hastalıkları ve bir psikiyatri profesörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilecek bir dahiliye uzmanı ile bir nöroşirurji uzmanı, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek   bir kalp damar cerrahisi uzmanı ile bir göğüs hastalıkları uzmanı, Sosyal Sigortalar Kurumunca görevlendirilecek malûliyet işlemlerinde deneyimli bir hekim ile bir ortopedi uzmanı, en fazla üyeye sahip işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir kardiyoloji uzmanı ve en fazla üyeye sahip işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir nöroloji uzmanından teşekkül eden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Ayrıca, kurula üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Profesörlükte kıdemli olan hekim kurula  başkanlık eder. Bu kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim, yerini aldığı hekimin görev süresini tamamlayacak şekilde aynı usulle görevlendirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderleri Kurumca karşılanır. Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kimselerin görüşüne başvurabilir.

Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Sağlık Şurasının görev alanına giren konular hariç olmak kaydıyla, mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı konularda bilirkişi sıfatıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

Kurul, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, bu Kanunun uygulanmasından kaynaklanan görevlerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Anılan mahkemeler, bahse konu dosyalar için Adalet Bakanlığınca belirlenen bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kurumun ilgili birimine gönderir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 49.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Kurumca saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edilir.

Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.

Bu maddenin uygulamasında teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.

İşverenler ve sigortalılar ile  işle ilgili Kurum personeli görevli sigorta müfettişleri tarafından bilgi vermek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı  sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sigorta müfettişlerine bu görevleri yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Kurum, Sigorta Yoklama Memurları vasıtasıyla işyerlerinin mevcut durumları, faal olup olmadığı, sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılıyorsa kimlerin, hangi sürede ve ücretle çalıştırıldıkları,  prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayılarıyla diğer bilgileri içeren ilgili  belgelerin işyerlerinde asılı olup olmadığı ile bu hususların tutanağa kaydedilmesi, adres, mal varlığı ve sağlık yardımlarına müstehaklık ve kendilerine verilecek benzeri görevlerde inceleme, araştırma, tespit ve yoklama yaptırabilir.

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin  verilmesinde, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre  yetki verilmiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kuruma  bildirildiği  tespit  edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim  yetkisi saklı  kalmak  kaydıyla, esas  alınabilir. Şu  kadar ki, usul  ve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan işyeri ve işverenlerinin tespit edilen fark işçilik  tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı  tutarının bu  Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c ) ve  (d) bentleri  uyarınca verilecek idari para cezaları ile birlikte ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ederek,  Kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha  sonra düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen meslek  mensupları hakkında Kurumun genel hükümlerine göre takip  hakkı saklıdır. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir."

MADDE 50.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 inci maddesinin A fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumca hazırlanacak yönetmelikler ile"

MADDE 51.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumca verilecek idari para cezaları;

Madde 140.- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;

a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi Kanunda belirtilen tarihte Kuruma vermeyenlere;

1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret tutarında,

2-Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgari ücret tutarında ;

3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında;

c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin,

1) Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i tutarında,

2) Ek belge niteliğinde olması  durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık asgari ücretin 1/8'i tutarında,

3) Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için  aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;

1) Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler aylık asgari ücretin üç katı tutarında,

Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yönetmelikle belirlenen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

f) Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen üç gün içinde yerine getirmeyenlere aylık asgari ücret tutarında,

İdari para cezası verilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanması, bu Kanunun 8, 9 ve 79 uncu maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz.

Bu maddenin uygulanmasında 10.06.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uygulanan asgari ücret esas alınır.

İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (60) gün içinde İdare Mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihiden itibaren (15) gün içinde Kuruma ödenmeyen idari para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmü gereğince hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Fiilin işlendiği günden itibaren 5 yıl içinde tebliğ edilemeyen  idari para cezaları zamanaşımına uğrar."

MADDE 52.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek  3 üncü maddesinin sonuna  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum sağlık tesislerinde mesai saatleri dışında acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere yürütülen sağlık hizmetlerinden, bu Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca yararlananlardan sadece yapılacak muayene ve ameliyatları için her yıl maliye Bakanlığınca yayınlanan tedavi yardımlarıyla ilgili Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen fiyatların yarısı tutarında katkı payı alınır."

MADDE 53.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 43. - Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır. "

"EK MADDE 44. - Bu Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerine göre hesaplanan yıllık gelirin 1/12’si, gelire esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak sigortalının bir aylık geliri belirlenir."

"EK MADDE 45. - Bu Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek ortalama yıllık kazancın hesaplanmasında, bu Kanunun  Geçici 82 nci maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre bulunacak aylığın artırılmasında esas alınan Devlet İstatistik  Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı veya gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızının eksi olması halinde, yine bu Kanunun Ek 38 inci  maddesinin uygulanmasında esas alınan aylık tüketici fiyat endeksinin artış oranının eksi olması halinde bu değer nazara alınmaz."

"EK MADDE 46.- Bu maddenin  yürürlüğe girmesinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına bağlanan gelir ve aylıklar sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları veya 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere, bunlardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir."

"EK MADDE 47.- Bu Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan kız çocuklarının sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlamaları veya bu ülkelerin sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almaya başlamaları halinde, bağlanan gelir ve aylıkları kesilir."

MADDE 54.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 86. - 08.09.1999 ile 31.12.1999 (dahil) tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen işyeri bildirgesi ile işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır. Belirtilen süre içerisinde sekizinci maddenin birinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle, yine bu  Kanuna göre haklarında idari para cezası uygulanan işverenlerin ödedikleri idari para cezası ve gecikme zammı tutarı müteakip aylardaki prim borçlarından mahsup edilir.

GEÇİCİ MADDE 87.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendinde yapılan değişikliğin uygulanmasında; bu Maddenin  yürürlüğe girdiği tarihte;

a) 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

b) 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. Derece sakatlığı olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,

9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III . Derece sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün,

c) 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. Derece sakatlığı olanlar  16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,

6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. Derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün,

d) 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. Derecede sakatlığı olanlar  17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün,

3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. Derecede sakatlığı olanlar  18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün,

e) 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derecede sakatlığı olanlar  17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,

3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün,

Malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."

MADDE 55.- 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun  5  inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. "Malûllük veya ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca re’sen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde, kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları Kuruma o Kurumun kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını"

MADDE 56.- 8.5.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun  3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvurulacak Kuruluşlar;

Madde 3.- 1) Halen Yurtdışında Bulunanlar,

a) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye'de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Ev kadınları Bağ-Kur'a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

2) Türkiye'ye Döndükten Sonra Yurtdışında Geçen Hizmetlerini Borçlanmak İsteyenler,

a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

d) Hizmetlerinden bir kısmı yurtdışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

e) Ev kadınları Bağ-Kur'a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

3) Hak Sahiplerinin Borçlanması,yurtdışında çalışmakta iken veya yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar."

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 57.-  4792  sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu  Kanununun Geçici yedinci maddesi hariç, diğer maddeleri  ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (I)  ve (L) bendi ve ikinci fıkrasının (A) ve (D) bendi, 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ek 15 inci maddesi  ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58.- Bu Kanunun;

a) 25 inci ve 36 ncı maddeleri 01.01.2004 tarihinden itibaren, 38 inci maddesi yayımını izleyen ayın sonundan itibaren, 40 ıncı maddesi Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren, 43 üncü maddesi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren,

Yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 59.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUNCA KABUL EDİLEN METNE

EKLİ ( I)  SAYILI LİSTE

KURUMU    : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI  : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

SERBEST

 

 

 

 

KADRO

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAMI

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

GİH

SSK BAŞKANI

1

1

1

GİH

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1

5

5

GİH

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

1

1

1

GİH

SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

1

1

1

GİH

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

1

1

1

GİH

FİNANSMAN AKTÜERYA VE PLANLAMA  DAİ.BAŞKANI

1

1

1

GİH

MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

1

1

1

GİH

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI

1

1

1

GİH

SAVUNMA UZMANI

1

1

1

GİH

SİVİL SAVUNMA UZMANI

1

3

3

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

26

26

GİH

SOSYAL SİGORTA UZMANI

6

10

10

GİH

SOSYAL SİGORTA UZMAN YARDIMCISI

8

10

10

GİH

BAŞMÜFETTİŞ

1

49

49

GİH

BAŞMÜFETTİŞ

2

3

3

GİH

SİGORTA BAŞMÜFETTİŞİ

1

90

90

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

5

5

GİH

MÜFETTİŞ

2

2

2

GİH

MÜFETTİŞ

3

13

13

GİH

MÜFETTİŞ

4

11

11

GİH

MÜFETTİŞ

5

44

44

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

1

107

107

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

2

7

7

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

3

35

35

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

4

25

25

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

5

170

170

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

6

50

50

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞİ

7

10

10

GİH

APK UZMANI

1

40

40

GİH

APK UZMANI

2

10

10

GİH

APK UZMANI

3

15

15

GİH

UZMAN

1

4

4

GİH

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

7

17

17

GİH

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

8

13

13

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI

7

20

20

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI

8

100

100

GİH

SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI

9

65

65

GİH

ŞEF

3

31

31

GİH

ŞEF

4

3

3

GİH

ŞEF

5

18

18

GİH

MEMUR

5

68

68

GİH

MEMUR

6

27

27

GİH

MEMUR

7

19

19

GİH

MEMUR

8

13

13

GİH

MEMUR

9

12

12

 

 

 

SERBEST

 

 

 

 

KADRO

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAMI

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

GİH

MEMUR

10

17

17

GİH

DAVA TAKİP MEMURU

5

1

1

GİH

DAVA TAKİP MEMURU

7

2

2

GİH

ÇÖZÜMLEYİCİ

1

4

4

GİH

ÇÖZÜMLEYİCİ

4

5

5

GİH

ÇÖZÜMLEYİCİ

5

7

7

GİH

PROGRAMCI

1

3

3

GİH

PROGRAMCI

2

1

1

GİH

PROGRAMCI

3

10

10

GİH

PROGRAMCI

4

8

8

GİH

PROGRAMCI

5

5

5

GİH

PROGRAMCI

7

4

4

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

2

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

4

1

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

5

7

7

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

6

2

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

10

1

1

GİH

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

5

15

15

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

3

50

50

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

4

22

22

GİH

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ