Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 245)

 

Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa “Geçici Ek Madde” Eklen-mesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Konu; Sunmuş Olduğum Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Genel Kurul gündemine alınması talebinden ibarettir.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa “ek geçici madde” eklenmesine ilişkin Kanun Teklifim; 20.5.2003 tarihinde 2/139 esas ile Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal etmiş; ancak Komisyonda 45 gün içinde sonuçlandırılmamıştır.

Bu durum karşısında, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince Kanun Teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                16.7.2003

                                       Atilla Kart

                                             Konya

 

                                                       

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa “Ek Geçici Madde” eklenmesine ilişkin Kanun Teklifim, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ve teklif ederim.

                                          7.5.2003

                                       Atilla Kart

                                             Konya


GENEL GEREKÇE

Mesleğe başlarken haklarında güvenlik soruşturması yapılan hâkim ve savcılar, zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle görevlerinden ayrıldıktan sonra askerlik bitimi tekrar göreve dönmek istediklerinde, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda açık hüküm bulunmasına rağmen, güvenlik soruşturması gerekçesiyle 1 aydan 1 yıla kadar değişen süreler zarfında mesleğe kabul edilmeyerek açıkta bekletilmişlerdir.

Bu uygulama ile daha önce haklarında güvenlik soruşturması yapılmış olup, sadece askerlik sebebiyle zorunlu olarak görevinden ayrılmak durumunda kalıp, terhis olduktan sonra yeniden yapılmasına gerek görülen güvenlik soruşturması sebebiyle atama bekleyen hâkim ve savcılar, güvenlik soruşturmasının ne zaman biteceğini ve atama emrinin kendilerine ne zaman tebliğ edileceğini bilmedikleri için, başka göreve de talip olamamışlar, bu sebeple 1 aydan 1 yıla kadar değişen süreler zarfında açıkta bekleyerek mağdur olmuşlardır. Bu yetmediği gibi, sözkonusu açıkta geçen süreleri, ne meslekî kıdemlerine ve ne de emeklilik hizmetlerine sayılmamıştır. Ayrıca Adalet Bakanlığı 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 41 inci maddesinin amir hükmünü uygulayamaz hale gelmiştir.

Usulüne uygun atamaları yapılıp da, zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle mesleğinden ayrılmak durumunda kalan hâkim ve savcılar tekrar mesleğe dönmek istediklerinde, haklarında güvenlik soruşturması yapılması uygulamasında görülen haksızlık sebebiyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 41 inci maddesi, 24.2.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3409 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değiştirilerek, askerlik sebebiyle silah altına alınan hâkim ve savcıların aylıksız izinli sayılmaları ve askerlik dönüşü hâkim ve savcıların Adalet Bakanlığınca 30 gün içinde göreve başlatılması zorunluluğu getirtilerek, önceki uygulama değiştirilmiştir.

Ancak, güvenlik soruşturmasının yeni uygulamasının başladığı 1981 yılından, Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapan 3409 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 24.2.1988 tarihine kadar geçen süre esnasında askerlik hizmeti sebebiyle görevinden ayrılarak, terhis sonrası mesleğe geri dönmek isteyen yüzlerce hâkim ve savcı güvenlik soruşturması uygulaması sebebiyle 1 aydan 1 yıla kadar değişen süreler içinde mesleğe başlatılmayarak, aileleriyle birlikte mağdur edilmişler, ayrıca bu süreler meslekî kıdemlerine ve emeklilik hizmetine sayılmayarak, bir anlamda cezalandırılmışlardır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 ve Geçici Madde - Yukarıda açıklaması yapılan genel gerekçe, madde için de geçerlidir. Aynı mesleğe mensup kişiler arasındaki dengesizliğin giderilmesi ve bağlı olarak 41 inci maddede 3409 sayılı Yasayla getirilen düzenlemede mevcut olan eksiklik ve haksızlığın sona erdirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2 - Yürürlük maddesidir.

Madde 3 - Yürütme maddesidir.
KONYA MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART’IN TEKLİFİ

2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNA “GEÇİCİ EK MADDE”

EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa aşağıdaki madde “geçici madde 12” olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12. - “Askerlik görevi nedeniyle mesleğinden ayrılarak, terhis sonrası süresi içinde başvuruda bulunup da, güvenlik soruşturması gerekçesiyle 2802 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen 1 aylık süre içinde Hâkimlik ve Savcılık mesleğine atamaları yapılamayan Hâkim ve Savcıların; başvuru tarihi ile göreve başlama tarihleri arasında açıkta geçen süreleri meslekî kıdemlerinden sayılır. Ayrıca bu süre, Emekli Sandığına borçlanmak kaydıyla emekliliklerine esas alınır.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Ê