Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 1)

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; Türkiye Büyük MilletMeclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük

Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/2)

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Salih Kapusuz

Faruk Çelik

Eyüp Fatsa

 

Ankara

Bursa

Ordu

 

Mustafa Özyürek

Oğuz Oyan

 

 

Mersin

İzmir

 

 

GENEL GEREKÇE

5.3.1973 tarihli ve 584 karar numaralı Türkiye Büyük MilletMeclisi İçtüzüğünün 60, 79, 81, 83, 87 ve 91 inci maddeleri, 7.2.2001 tarihli 713 numaralı TBMM Kararı ile değiştirilmiştir. Bu değişikliğin amacı, 713 sayılı karara ilişkin teklifin genel gerekçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha hızlı, verimli, etkin ve sağlıklı çalışabilmesini sağlamak olarak belirtilmiş ve ülkenin ihtiyacı olan kanunların mümkün olduğunca çabuk çıkarılması, bunu teminen de kanunların görüşülmesi prosedürüne dair maddelerin değiştirilmesi öngörülmüştür.

713 sayılı TBMM kararı ile ilgili olarak açılan iptal davası hakkında Anayasa Mahkemesi kararı 18.6.2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi 713 sayılı kararla Türkiye Büyük MilletMeclisi İçtüzüğünün 60, 81, 87 ve 91 inci maddelerinde yapılan bazı değişiklikleri, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve bu iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Bu süre 18 Eylül 2002 tarihinde sona ermiştir.

Bu İçtüzük teklifi ile, Anayasa Mahkemesince iptal edilen İçtüzüğün 81 ve 87 nci maddeleri, iptal gerekçeleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Bu teklifle İçtüzüğün 81 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi ile dördüncü fıkrası değiştirilmek suretiyle Tasarı veya tekliflerin tümü üzerindeki soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca aynı maddede yapılan düzenleme ile maddeler üzerinde konuşma süreleri siyasî parti grupları komisyon ve hükümet için onar, üyeler tarafından yapılacak konuşmalar ise beşer dakika ile sınırlandırılmıştır.

Madde 2. - İçtüzüğün 87 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilerek milletvekilleri tarafından her madde için Anayasaya aykırılık önergeleri dahil 7 önerge verilebileceği hükme bağlanmış, parlamentoda temsil edilen her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklı tutulmuş, bu hakkın kullanılmaması halinde bunun diğer siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Madde 3. - Yürürlük maddesidir.

Madde 4. - Yürütme maddesidir.


Anayasa Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

           Anayasa Komisyonu              10.12.2002

  Esas No. : 2/2

  Karar No. : 3

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlıkça 10.12.2002 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen “Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi” (2/2), Komisyonumuzun 10.12.2002 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

Söz konusu İçtüzük değişiklik teklifi Anayasa Mahkemesinin 713 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla ilgili iptal kararı doğrultusunda hükümler getirmekte, iptal gerekçeleri çerçevesinde TBMMİçtüzüğünün 81 inci ve 87 nci maddelerini yeniden düzenlemektedir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini dikkate alan teklifin bir an önce hayata geçirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin sürekli ve verimli çalışması açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Teklifin 1 inci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca görüşülmüş ve gerekçeleri doğrultusunda benimsenerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Burhan Kuzu

Atilla Koç

Mehmet Ali Bulut

 

İstanbul

Aydın

Kahramanmaraş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Ayhan Sefer Üstün

Uğur Aksöz

Abdullah Torun

 

Sakarya

Adana

Adana

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüsrev Kutlu

İbrahim Hakkı Aşkar

Halil Ünlütepe

 

Adıyaman

Afyon

Afyon

 

Üye

Üye

Üye

 

Oya Araslı

Haluk İpek

Atilla Emek

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Tuncay Ercenk

Mehmet Salih Erdoğan

Metin Kaşıkoğlu

 

Antalya

Denizli

Düzce

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Nuri Akbulut

Nimet Çubukçu

Yılmaz Kaya

 

Erzurum

İstanbul

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Musa Sıvacıoğlu

Atilla Kart

Süleyman Sarıbaş

 

Kastamonu

Konya

Malatya

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Kurt

İlyas Sezai Önder

Ahmet Çağlayan

 

Samsun

Samsun

Uşak


ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ANKARA MİLLETVEKİLİ SALİH KAPUSUZ, BURSA MİLLETVEKİLİ FARUK ÇELİK, ORDU MİLLETVEKİLİ EYÜP FATSA İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÖZYÜREK VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OĞUZ OYAN’IN TEKLİFİ

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İÇTÜZÜK TEKLİFİ

MADDE 1. - 5.3.1973 tarihli ve 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 81 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika ile sınırlıdır.”

“Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yarısı kadardır.”

MADDE 2. - Türkiye Büyük MilletMeclisi İçtüzüğünün 87 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her madde için yedi önerge verilebilir. Her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır. Ancak, bu hak; ilgili siyasî parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilir.”

MADDE 3. - Bu İçtüzük hükümleri, ya-yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu İçtüzük hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

ANAYASA KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İÇTÜZÜKTEKLİFİ

MADDE 1. – Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. – Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. – Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. – Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.