Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1431)

 

Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Mu­sa Uzun­ka­ya ile 16 Mil­let­ve­ki­li­nin; 190 Sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye Bağ­lı Cet­vel­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve İç­tü­zü­ğün 37 nci Mad­de­si­ne Gö­re Doğ­ru­dan

Gün­de­me Alın­ma Öner­ge­si (2/473)

 

                  

Not: Tek­lif; Baş­kan­lık­ça Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

2/473 Esas No.lu Ka­nun Tek­li­fim 13/05/2005 ta­ri­hin­den be­ri ko­mis­yon­da bek­le­mek­te­dir. Ka­nun Tek­li­fi­min İç­tü­zü­ğün 37 nci mad­de­si ge­re­ği doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­rim.

                                                                                                              Mu­sa Uzun­ka­ya

                                                                                                                     Sam­sun

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

190 Sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye Bağ­lı Cet­vel­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi­miz ge­rek­çe­si ve ek­li lis­te ile bir­lik­te ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz.

 

 

Mu­sa Uzun­ka­ya

Sab­ri Va­ran

Er­do­ğan Öze­gen

 

Sam­sun

Gü­müş­ha­ne

Niğ­de

 

Ca­vit To­run

Mus­ta­fa Ça­kır

Ce­mal Yıl­maz De­mir

 

Di­yar­ba­kır

Sam­sun

Sam­sun

 

Meh­di Eker

Ali Rı­za Ala­bo­yun

İb­ra­him Çak­mak

 

Di­yar­ba­kır

Ak­sa­ray

To­kat

 

M. Ya­şar Öz­türk

Er­sön­mez Yar­bay

Ab­dul­ba­ki Tür­koğ­lu

 

Yoz­gat

An­ka­ra

Ela­zığ

 

Y. Se­la­hat­tin Bey­ri­bey

Nu­ret­tin Ak­taş

Mu­zaf­fer Gül­yurt

 

Kars

Ga­zi­an­tep

Er­zu­rum

 

Ha­san Ay­dın

Ab­dul­lah To­run

 

 

Gi­re­sun

Ada­na

 

 

GE­REK­ÇE

Bi­lin­di­ği üze­re, top­lu­mu din ­ko­nu­sun­da ay­dın­lat­ma ve din hiz­me­ti sun­ma gö­re­vi Ana­ya­sa ve ka­nun­lar­la Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­na ve­ril­miş­tir.

Bu gö­rev­le­ri üst­le­nen baş­kan­lık, ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na ge­rek yurt için­de, ge­rek­se yurt dı­şın­da va­tan­daş­la­rı­mız ve soy­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek­te olup bu hiz­me­ti be­lir­li bir di­sip­lin ve hi­ye­rar­şi içe­ri­sin­de yü­rüt­mek­te­dir.

Tak­dir edi­le­ce­ği üze­re, bu ka­dar ge­niş bir ala­na din hiz­me­ti sun­mak du­ru­mun­da olan baş­kan­lı­ğın, hiz­met­le­ri­ni ak­sat­ma­dan yü­rü­te­bil­me­si, kad­ro ba­kı­mın­dan ye­ter­li ha­le gel­me­siy­le müm­kün ola­bi­le­cek­tir. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın şu an­da­ki kad­ro sa­yı­sı mev­cut ih­ti­ya­cı kar­şı­la­mak­tan uzak­tır.

Kad­ro­suz ca­mile­re ve­ril­mek üze­re en son 1990 yı­lın­da Baş­kan­lı­ğın em­ri­ne 3.027 adet İmam-Ha­tip kad­ro­su tah­sis edil­miş­tir. Oy­sa ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re ar­tan nü­fus­la oran­tı­lı ola­rak ül­ke­miz­de her yıl 1500 ci­va­rın­da ca­mii ta­ma­men hal­kı­mı­zın kat­kı­la­rıy­la in­şaa edi­le­rek iba­de­te açıl­mak­ta, gö­rev­li ve kad­ro ta­lep edil­mek­te­dir. 1990 yı­lın­dan be­ri kay­da de­ğer mik­tar­da kad­ro tah­sis edil­me­me­si se­be­biy­le Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın­ kad­ro ih­ti­ya­cı her ge­çen gün kat­la­na­rak art­mak­ta­dır.

Ca­mi­le­rin­ ta­ma­mı­na kad­ro tah­sis edi­le­me­me­si ge­rek yurt için­de, ge­rek­se yurt dı­şın­da özel bir­ta­kım amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da ye­tiş­ti­ri­len bil­gi­siz, li­ya­kat­sız ve işin eh­li ol­ma­yan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ca­mii hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si­ne imkân sağ­la­mak­ta ve bun­la­rın de­ne­tim­le­ri de müm­kün ola­ma­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca ye­te­ri ka­dar kad­ro ve­ri­le­me­me­si din hiz­me­tin­de sı­kın­tı­la­ra da yol aç­mak­ta, hal­kın ce­na­ze de­fin iş­le­ri baş­ka köy­ler­den ge­ti­ri­len gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Bu du­rum ise mev­cut gö­rev­li­le­rin Cu­ma, Bay­ram ve Te­ra­fih na­maz­la­rı için di­ğer köy­le­re gi­de­rek di­ni gö­rev­le­ri­ni çok zor şart­lar­da ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri­ne se­bep ol­mak­ta­dır.

Ha­len iba­de­te açık ol­du­ğu hal­de kad­ro ve­ril­me­yen ve bü­yük ço­ğun­lu­ğu köy­ler­de bu­lu­nan 11.500 ca­mii kad­ro tah­si­si için sı­ra bek­le­mek­te­dir. Bu­nun ya­nın­da İmam-Ha­tip kad­ro­su bu­lun­du­ğu hal­de aci­len mü­ez­zin-kay­yım kad­ro­su­na ge­rek du­yu­lan il ve il­çe mer­kez­le­riy­le ka­sa­ba­lar­da 8.000 ca­mi bu­lun­mak­ta­dır.

Yu­ka­rı­da açık­la­nan se­bep­ler dik­ka­te alı­na­rak din hiz­me­ti­nin hal­kı­mı­za za­ma­nın­da ve ve­rim­li ola­rak ve­ri­le­bil­me­si için, ek lis­te­de sı­nıf, un­van, de­re­ce ve adet­le­ri be­lir­ti­len 19.124 adet kad­ro­nun ih­da­sın­da za­ru­ret bu­lun­mak­ta­dır.

 

SAM­SUN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MU­SA UZUN­KA­YA VE 16 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

 

190 SA­YI­LI GE­NEL KAD­RO VE USU­LÜ HAK­KIN­DA KA­NUN HÜK­MÜN­DE

KA­RAR­NA­ME­YE BAĞ­LI CET­VEL­LER­DE DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR

KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- Ek­li lis­te­de yer alan kad­ro­lar ih­das edi­le­rek, 190 Sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin eki (1) sa­yı­lı cet­ve­lin Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı bö­lü­mü­ne ek­len­miş­tir.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.