Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1426)

 

Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­ce Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di Sa­tı­şı Adı Al­tın­da Top­la­nan Tu­tar­la­rın Öden­me­si ve Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı; İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­sin ve 27 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da­ki Ka­nu­na Bir Fık­ra Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi; Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Kı­lıç ve 52 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da­ki Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi; Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Koç, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali To­puz, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ke­mal Ana­dol ile 122 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da­ki Ka­nu­na Bir Fık­ra Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi; Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Öz­yü­rek ile İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bih­lun Ta­may­lı­gil’in; 5021 Sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ile Plan ve Büt­çe

Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1357, 2/334, 2/336, 2/509, 2/786)

                        

Not: Tasarı; Başkanlıkça Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir.          

 

T.C.

 

 

Baş­ba­kan­lık

08/05/2007

 

Ka­nun­lar ve Ka­rar­lar

 

 

Ge­nel Mü­dür­lü­ğü

 

 

Sa­yı: B.02.0.KKG.0.10/101-761/2065

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Baş­kan­lı­ğı­nı­za ar­zı Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 9/4/2007 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rı­lan “Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­ce Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di Sa­tı­şı Adı Al­tın­da Top­la­nan Tu­tar­la­rın Öden­me­si ve Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı” ile ge­rek­çe­si ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

                                                                                                         Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

                                                                                                                   Baş­ba­kan

GE­NEL GE­REK­ÇE

Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri bi­rin­cil pi­ya­sa­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ih­raç edil­mek­te olup, söz ko­nu­su se­net­ler ikin­cil pi­ya­sa­lar­da alım sa­tım iş­lem­le­ri­ne ko­nu ola­bil­mek­te­dir. Ya­tı­rım­cı­lar, bi­rin­cil pi­ya­sa­dan al­dık­la­rı Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni va­de­si­ne ka­dar el­le­rin­de tu­ta­bi­le­cek­le­ri gi­bi ikin­cil pi­ya­sa­lar­da, pi­ya­sa­la­rın li­ki­di­te­si ile oran­tı­lı ola­rak, is­te­dik­le­ri za­man el­le­rin­den çı­kar­ta­bil­mek­te­dir­ler.

Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin be­del­le­ri, va­de ta­ri­hin­de se­ne­din as­lı­nı ib­raz eden ya­tı­rım­cı­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğı ile öden­mek­te­dir. Se­ne­din as­lı ye­ri­ne, ikin­cil pi­ya­sa iş­le­mi so­nu­cu dü­zen­le­nen bel­ge ve­ya mak­bu­za sa­hip olan ya­tı­rım­cı­lar ise, ala­cak­la­rı­nı se­ne­di al­mış ol­duk­la­rı ban­ka ve­ya ara­cı ku­rum­dan tah­sil et­mek­te­dir. İkin­cil pi­ya­sa­lar­da mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tın alın­mış olan Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin mak­buz sa­hip­le­ri­ne ge­ri öden­me­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın doğ­ru­dan bir borç ala­cak iliş­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Öte yan­dan mül­ga 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de, ban­ka bün­ye­sin­de bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men Ban­ka­ca ikin­cil pi­ya­sa­da, ya­tı­rım­cı­la­ra Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di adı al­tın­da mak­buz dü­zen­le­ne­rek kar­şı­lık­sız sa­tış ya­pıl­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.

Ta­sa­rı ile ya­tı­rım­cı­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ri­le­bil­me­si için ge­rek­li olan ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Bu çer­çe­ve­de, söz ko­nu­su Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı iş­lem­le­ri ne­de­niy­le hak sa­hi­bi olan her­ke­se öde­me ya­pıl­ma­sı ön­gö­rül­müş­tür.

Ay­rı­ca, da­ha ön­ce Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­ce top­la­nan mev­du­at­la­rın öden­me­si­ne iliş­kin olan 31/7/2003 ta­rih­li ve 4969 sa­yı­lı Ka­nun ve 16/12/2003 ta­rih­li ve 5021 sa­yı­lı Ka­nun­da­ki hü­küm­ler de dik­ka­te alı­na­rak, öde­me ya­pıl­ma­ya­cak hal­ler, ce­za hü­küm­le­ri, Fo­nun ta­kip ve tah­sil yet­ki­si, hak­sız öde­me­le­rin tah­si­li, ver­gi, re­sim ve harç­tan mu­afi­yet ve ben­ze­ri hu­sus­lar dü­zen­len­miş, bu­nun ya­nı sı­ra Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca il­gi­li ma­li yıl büt­çe­sin­de öde­nek ay­rıl­ma­sı­na ge­rek kal­mak­sı­zın özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di çı­ka­rıl­ma­sı­na imkân sağ­lan­mış­tır.

Ni­ha­yet, Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler­le il­gi­li hu­sus­lar ile Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin di­ğer hu­sus­lar­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­ma yet­ki­si ve­ril­miş­tir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, Ban­ka bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­la­ra iliş­kin öde­me­le­rin il­gi­li­le­rin baş­vu­ru­su üze­ri­ne ya­pı­la­ca­ğı, öde­me­le­re kay­nak sağ­lan­ma­sı için Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di ih­raç edi­le­ce­ği ve öde­me­nin Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­la­ca­ğı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır. 

Öde­me­ler­de; hak sa­hip­li­ği­nin tes­pi­tin­de Müf­lis Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ka­yıt­la­rı­nın esas alın­ma­sı, hak sa­hip­le­rin­den ta­lep top­lan­ma­sı, ta­lep top­la­ma­nın şek­li ve sü­re­si, hak sa­hip­li­ği­nin is­pa­tın­da ara­na­cak bel­ge­ler, öde­me­ye ara­cı ola­cak ban­ka­nın tes­pi­ti, de­fa­ten ya­pı­la­cak öde­me­nin şek­li ve sü­re­si, uy­gu­la­na­cak fa­iz ora­nı ile fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi, hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me ne­de­niy­le is­te­ne­bi­le­cek ib­ra­na­me ve di­ğer bel­ge­le­rin içe­ri­ği ile öde­me­le­re iliş­kin di­ğer usul ve esas­la­rın Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca be­lir­len­me­si ön­gö­rül­müş­tür.

Mad­de ile ay­rı­ca, ya­pı­la­cak öde­me­ler­de, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la ya­tı­rı­lan tu­tar­la­rı ifa­de eden iş­lem tu­tar­la­rı­nın esas alın­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Mad­de 2- Mad­de ile, Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açı­lan da­va­lar hak­kın­da bu Ka­nun hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açıl­mış olan da­va­la­ra iliş­kin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın, Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra ic­ra ta­ki­bi­ne ko­nu edil­me­si hâlin­de, vekâlet üc­re­ti­nin mak­tu ola­rak he­sap­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Di­ğer ta­raf­tan, mah­ke­me ka­rar­la­rın­da ve­ya ic­ra ta­kip sü­re­cin­de il­gi­li ida­re­ler le­hi­ne hük­mo­lu­nan her tür­lü ala­ca­ğın Ka­nu­na gö­re ya­pı­la­cak öde­me­ler­den mah­sup yo­luy­la tah­sil edi­le­rek il­gi­li ku­rum­la­rın he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­ma­sı dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 3- Mad­de ile, hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lan­la­ra, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten son­ra kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lun­ca ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti or­tak­la­rı ile bun­la­rın ana, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı ile ban­ka­nın yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ile şu­be mü­dür­le­ri ve­ya bun­lar adı­na ha­re­ket eden ki­şi­ler­ce alı­nan ve­ya bu ki­şi­le­rin ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ne sa­hip ol­duk­la­rı ku­ru­luş­lar­ca alı­nan, Tür­ki­ye  İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin per­so­ne­li­nin kur­muş ol­du­ğu mun­zam ve­ya yar­dım­laş­ma san­dık ve va­kıf­lar­ca alı­nan kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ne iliş­kin ola­rak Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nun­ca her­han­gi bir öde­me ya­pıl­ma­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Di­ğer ta­raf­tan, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­den Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­ma­ma­sı­na rağ­men, sah­te ola­rak dü­zen­le­di­ği ve­ya sah­te ol­du­ğu­nu bil­di­ği bel­ge­le­ri ib­raz eden, et­ti­ren ve­ya ken­di­si­ne ya da bir baş­ka­sı­na öde­me ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep eden ki­şi­le­re, fi­il­le­ri da­ha ağır bir ce­za­yı ge­rek­tir­me­di­ği tak­dir­de, dört se­ne­den se­kiz se­ne­ye ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ril­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de ile ay­rı­ca, ken­di­le­ri­ne ve­ya gös­ter­dik­le­ri ya­hut hak sa­hi­bi kıl­dık­la­rı ki­şi­le­re öde­me ya­pıl­dık­tan son­ra ikin­ci fık­ra­da ya­zı­lı fi­il­le­ri iş­le­dik­le­ri or­ta­ya çı­kan ki­şi­le­re, yu­ka­rı­da ya­zı­lı ce­za­nın ya­nı sı­ra on­bin gü­ne ka­dar ad­li pa­ra ce­za­sı ve­ril­me­si dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 4- Mad­de ile, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten ön­ce ger­çek­leş­ti­ri­len fi­il­ler ne­de­niy­le, Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­me ya­pıl­ma­sı­na ve­ya öde­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ren Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri ile ge­nel mü­dür, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ve şu­be mü­dür­le­ri ile yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak tek ba­şı­na ve­ya bir­lik­te elin­de bu­lun­du­ran or­tak­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ne, eş­le­ri­ne ve ço­cuk­la­rı­na ait ban­ka­lar ve ban­ka dı­şı ma­li ku­rum­lar ile di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler nez­din­de­ki, ki­ra­lık ka­sa mev­cut­la­rı da dâhil ol­mak üze­re, hak ve ala­cak­la­rın don­du­rul­ma­sı­na, her tür­lü mal, hak ve ala­cak­la­rın üze­rin­de­ki ta­sar­ruf yet­ki­si­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men kal­dı­rıl­ma­sı­na,  mal, kıy­met­li ev­rak, na­kit ve di­ğer de­ğer­le­rin zap­tı­na, bun­la­rın bir tev­di ma­hal­li­ne ya­tı­rıl­ma­sı­na ve hak ve ala­cak­la­rın üze­ri­ne di­ğer ted­bir­le­rin ko­nul­ma­sı­na, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ta­le­bi üze­ri­ne il­gi­li ban­ka­nın mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki sulh ce­za hâki­mi, yar­gı­la­ma sı­ra­sın­da ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ri­le­bil­me­si, ay­rı­ca, Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­le­rin Ha­zi­ne adı­na Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ta­kip ve tah­sil edil­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak in­ce­le­me ve de­net­le­me­ler so­nu­cun­da; hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­ler­de, hak sa­hi­bi­nin be­ya­nı­nın ak­si­ne bir du­ru­mun ve/ve­ya il­gi­li­ye faz­la­dan ve­ya hak­sız bir öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti hâlin­de, faz­la­dan ve­ya hak­sız öde­nen meb­la­ğın, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca öde­nen ki­şi­den tah­sil edil­me­si dü­zen­len­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, Ka­nun ge­re­ğin­ce ih­raç edi­le­cek olan özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ile bu se­net­ler kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin iş­lem­ler ve kâğıt­la­rın dam­ga ver­gi­si ve harç­tan müs­tes­na ol­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Mad­de 5- Mad­de ile, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca, Ka­nun kap­sa­mın­da Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak yar­gı­la­ma ve ve­ka­let üc­re­ti dâhil her tür­lü öde­me­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la, il­gi­li ma­li yıl büt­çe­sin­de öde­nek ay­rıl­mış ol­ma­sı şar­tı­na bağ­lı ol­mak­sı­zın özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di ih­raç edil­me­si­ne ola­nak sağ­lan­mış­tır.

Ge­çi­ci Mad­de 1- Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak fa­iz öde­me­le­ri­nin, 31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan mev­du­at fa­izi ad­do­lun­ma­sı, öde­me ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ta­hak­kuk et­miş sa­yıl­ma­sı ve ay­nı Ka­nu­nun ge­çi­ci 67 nci mad­de­si uya­rın­ca %15 ora­nın­da ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı­na ta­bi tu­tul­ma­sı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Mad­de 6- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 7- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ba­zı ka­nun­lar­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne is­ti­na­den ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. hak­kın­da te­sis edi­le­cek ba­zı iş­lem­ler hak­kın­da ka­nu­na bir fık­ra ek­len­me­si­ne da­ir ka­nun tek­li­fimiz ve ge­rek­çe­si ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.

Say­gı­la­rımız­la.

 

Ah­met Er­sin

Mus­ta­fa Öz­yurt

Öz­lem Çer­çi­oğ­lu

 

İz­mir

Bur­sa

Ay­dın

 

Hü­se­yin Ek­mek­çi­oğ­lu

Ke­mal Sağ

R. Ke­rim Öz­kan

 

An­tal­ya

Ada­na

Bur­dur

 

Or­han Zi­ya Di­ren

Er­dal Ka­ra­de­mir

M. Me­sut Özak­can

 

To­kat

İz­mir

Ay­dın

 

Ab­dür­rez­zak Er­ten

Ke­mal De­mi­rel

Os­man Kap­tan

 

İz­mir

Bur­sa

An­tal­ya

 

Mu­har­rem Kı­lıç

Meh­met Par­lak­yi­ğit

Ah­met Yıl­maz­ka­ya

 

Ma­lat­ya

Kah­ra­man­ma­raş

Ga­zi­an­tep

 

Or­han Eras­lan

Fe­ri­dun Ay­va­zoğ­lu

Erol Tı­nas­te­pe

 

Niğ­de

Ço­rum

Er­zin­can

 

Mu­har­rem Top­rak

Er­soy Bu­lut

Hü­se­yin Öz­can

 

İz­mir

Mer­sin

Mer­sin

 

Os­man Coş­ku­noğ­lu

Meh­met To­man­bay

Os­man Öz­can

 

Uşak

An­ka­ra

An­tal­ya

 

M. Ve­dat Me­lik

Va­hit Çek­mez

Tun­cay Er­cenk

 

Şanlıur­fa

Mersin

Antalya

 

Ca­nan Arıt­man

N. Ga­ye Er­ba­tur

 

 

İz­mir

Ada­na

 

 

GE­REK­ÇE

Ka­mu­oyun­da Ha­zi­ne Bo­no­su ola­rak bi­li­nen, Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri, bi­rin­cil pi­ya­sa­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca, ih­raç edil­mek­te ise de, ikin­cil pi­ya­sa­lar­da da, alım-sa­tım iş­lem­le­ri­ne ko­nu ola­bil­mek­te­dir.

Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin be­del­le­ri se­ne­din as­lı­nı ib­raz eden ya­tı­rım­cı­ya, T.C. Mer­kez Ban­ka­sı ve T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğı ile öden­mek­te­dir. Se­ne­din as­lı ye­ri­ne, ikin­cil pi­ya­sa iş­le­mi so­nu­cu, dü­zen­le­nen bel­ge ve­ya mak­bu­za sa­hip olan ya­tı­rım­cı­lar ise ala­cak­la­rı­nı, bel­ge ve­ya mak­bu­zu al­dık­la­rı ban­ka ve­ya ara­cı ku­rum­dan tah­sil et­mek­te­dir.

Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14/3 mad­de­si uya­rın­ca, Ban­ka­cı­lık De­net­le­me ve Dü­zen­le­me Ku­ru­lu­nun 3.7.2003 ta­rih ve 1085 sa­yı­lı ka­ra­rı ile, Ban­ka­cı­lık yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de, bün­ye­sin­de bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men, Ban­ka­nın ikin­cil pi­ya­sa­da, ya­tı­rım­cı­la­ra Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di adı al­tın­da, mak­buz dü­zen­le­ye­rek kar­şı­lık­sız sa­tış ya­pıl­dı­ğı an­la­şıl­mış­tır.

Ban­ka­lar, ya­sa­la­ra gö­re ku­rul­muş olan ve Dev­le­tin de­ne­tim ve dü­zen­le­me­si­ni yap­tı­ğı ku­rum­lar­dır. Ban­ka­dan, mak­buz mu­ka­bi­li Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di olan va­tan­daş­la­rın, bu­nun kar­şı­lı­ğı­nın olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­me­si müm­kün de­ğil­dir. Dev­le­tin Ban­ka­la­rı ve iş­lem­le­ri­ni de­net­le­mek ve gö­zet­mek­le gö­rev­li res­mi ve özerk ku­rum­la­rı var­dır. Bu res­mi ve özerk ku­rum­lar, hem Ban­ka­la­rı de­net­le­mek ve hem de mev­du­at sa­hip­le­ri­nin hak­la­rı­nı ko­ru­mak­la yü­küm­lü­­dür­ler.

İmar Ban­ka­sı, söz ko­nu­su Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni giz­li­ce de­ğil, ül­ke ge­ne­lin­de ilan­lar­la ve ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da, bü­yük ve cid­di rek­lam­lar ya­pa­rak sat­mış­tır. Ban­ka­la­rı de­net­le­mek­le so­rum­lu olan Dev­le­tin ku­rum­la­rı ise, sa­tı­lan Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nın ol­ma­dı­ğı­nı bil­dik­le­ri hal­de, du­ru­ma mü­da­ha­le et­me­miş ve gö­rev­le­ri­ni yap­ma­mış­lar­dır.

Esa­sen SPK’nın bu Ban­ka­nın Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alım-sa­tı­mı­na ara­cı­lık et­me­si­ni, 1990 yı­lın­da ya­sak­la­ma­sı­na kar­şın, İMKB’nin iş­lem­le­ri kay­det­me­yi sür­dür­dü­ğü, Hü­kü­me­tin İmar Ban­ka­sı ola­yı­nı in­ce­le­mek ve de­ğer­len­dir­mek­le gö­rev­len­dir­di­ği, ya­ban­cı uz­man­la­rın ra­po­run­da da tes­pit edil­miş­tir.

Do­la­yı­sıy­la, İmar Ban­ka­sın­dan Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tın al­dı­ğı­nı sa­nan va­tan­daş­lar, Dev­le­tin res­mi ve özerk ku­rum­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni yap­ma­ma­sı ve bu­nun so­nu­cu ola­rak va­tan­daş­la­rın ko­ru­ma­sız bı­ra­kıl­ma­la­rı so­nu­cu mağ­dur ol­muş­lar­dır. Bu mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­me­si, Dev­le­te ve onun ku­rum­la­rı­na olan gü­ve­ni sarsar.

Bu ka­nun tek­li­fi ile, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. bün­ye­sin­de, kar­şı­lı­ğı bu­lun­ma­yan, Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni, Ban­ka­ca dü­zen­le­nen mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tın al­mış olan ya­tı­rım­cı­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ni te­mi­nen, bu tu­tar­la­rın 3/7/2003 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­de ilan edi­len, Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin gün­lük de­ğer­le­ri esas alı­na­rak he­sap­la­na­cak tu­tar üze­rin­den, 31/7/2003 ta­rih ve 4969 sa­yı­lı ka­nu­nun ge­çi­ci 2/1 mad­de­si uya­rın­ca, mev­du­at öden­me­sin­de iz­le­ne­cek usul ve esas­la­ra gö­re, öde­me ya­pıl­ma­sı im­ka­nı ge­ti­ril­mek­te­dir.

 

 

 

 

 

İZ­MİR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ AH­MET ER­SİN VE 27 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI VE BAN­KA­LAR KA­NU­NU HÜ­KÜM­LE­Rİ­NE İS­Tİ­NA­DEN BAN­KA­CI­LIK İŞ­LEM­LE­Rİ YAP­MA VE MEVDU­AT KA­BUL ET­ME İZ­Nİ KAL­DI­RI­LAN TÜR­Kİ­YE İMAR BAN­KA­SI T.A.Ş. HAK­KIN­DA TE­SİS EDİ­LE­CEK BA­ZI İŞ­LEM­LER HAK­KIN­DA­Kİ KA­NU­NA BİR FIK­RA EK­LEN­ME­Sİ­NE   

DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 16/12/2003 ta­rih­li ve 5021 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 1. mad­de­si­ne, aşa­ğı­da­ki (g) fık­ra­sı ek­len­miş­tir.

(g) 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14. mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.’ce Ban­ka bün­ye­sin­de, kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men, ikin­cil pi­ya­sa­dan Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar­dan, mak­buz kar­şı­lı­ğı sa­tıl­dı­ğı bel­ge­le­nen, Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di kar­şı­lı­ğı tu­tar­lar, T.C. Mer­kez Ban­ka­sın­ca 3/7/2003 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­de ilan edi­len Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin, gün­lük de­ğer­le­ri esas alı­na­rak he­sap­la­na­cak tu­tar üze­rin­den, 4969 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­nun ge­çi­ci 2. mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca, mev­du­at­la­rın öden­me­sin­de iz­le­ne­cek usul ve esas­la­ra gö­re, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la öde­nir.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da­ki Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi­miz ge­rek­çe­siy­le bir­lik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.                                                                                    30/12/2003

 

Mu­har­rem Kı­lıç

Ali To­puz

K. Ke­mal Ana­dol

 

Ma­lat­ya

İs­tan­bul

İz­mir

 

Ha­luk Koç

Sı­dı­ka Sa­rı­be­kir

Ah­met Küçük

 

Sam­sun

İs­tan­bul

Ça­nak­ka­le

 

Bih­lun Ta­may­lı­gil

Ah­met Gür­yüz Ke­ten­ci

Mu­zaf­fer Kur­tul­mu­şoğ­lu

 

İs­tan­bul

İs­tan­bul

An­ka­ra

 

Meh­met Se­mer­ci

Er­do­ğan Kap­lan

Er­dal Ka­ra­de­mir

 

Ay­dın

Te­kir­dağ

İz­mir

 

Yıl­maz Ka­ya

Nec­det Bu­dak

İs­ma­il De­ğer­li

 

İz­mir

Edir­ne

An­ka­ra

 

Muh­sin Koç­yi­ğit

Ne­zir Bü­yük­cen­giz

Meh­met Işık

 

Di­yar­ba­kır

Kon­ya

Gi­re­sun

 

Fik­ret Ün­lü

Gü­rol Er­gin

Hak­kı Aka­lın

 

Ka­ra­man

Muğ­la

İz­mir

 

Zü­he­yir Am­ber

Ab­du­la­ziz Ya­zar

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

 

Ha­tay

Ha­tay

İs­tan­bul

 

Er­sin Arı­oğ­lu

Ka­zım Türk­men

Mus­ta­fa Yıl­maz

 

İs­tan­bul

Or­du

Ga­zi­an­tep

 

Ve­zir Ak­de­mir

Sa­lih Gün

M. Me­sut Özak­can

 

İz­mir

Ko­ca­eli

Ay­dın

 

Ha­san Ay­dın

N. Ga­ye Er­ba­tur

Ke­mal Sağ

 

İs­tan­bul

Ada­na

Ada­na

 

Hü­se­yin Ek­mek­çi­oğ­lu

Ya­kup Ke­pe­nek

Se­la­mi Yi­ğit

 

An­tal­ya

An­ka­ra

Kars

 

İs­met Ata­lay

Nu­ri Çi­lin­gir

Meh­met U. Neş­şar

 

İs­tan­bul

Ma­ni­sa

De­niz­li

 

İ. Se­zai Ön­der

Os­man Öz­can

Ati­la Emek

 

Sam­sun

An­tal­ya

An­tal­ya

 

Meh­met Par­lak­yi­ğit

R. Ke­rim Öz­kan

Na­dir Sa­raç

 

Kah­ra­man­ma­raş

Bur­dur

Zon­gul­dak

 

Ber­han Şim­şek

Ali Ke­mal Kum­ku­moğ­lu

Hak­kı Ül­kü

 

İs­tan­bul

İs­tan­bul

İz­mir

 

Bir­gen Ke­leş

İz­zet Çe­tin

Ha­san Gü­yül­dar

 

İs­tan­bul

Ko­ca­eli

Tun­ce­li

 

Meh­met S. Ke­si­moğ­lu

İs­ma­il Özay

 

 

Kırk­la­re­li

Ça­nak­ka­le

 

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri bi­rin­cil pi­ya­sa­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ih­raç edil­mek­te olup, söz ko­nu­su se­net­ler ikin­cil pi­ya­sa­lar­da alım sa­tım iş­lem­le­ri­ne ko­nu ola­bil­mek­te­dir. Ya­tı­rım­cı­lar, bi­rin­cil pi­ya­sa­dan al­dık­la­rı Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni va­de­si­ne ka­dar el­le­rin­de tu­ta­bi­le­cek­le­ri gi­bi ikin­cil pi­ya­sa­lar­da, pi­ya­sa­la­rın li­ki­di­te­si ile oran­tı­lı ola­rak, is­te­dik­le­ri za­man el­le­rin­den çı­kar­ta­bil­mek­te­dir­ler.

Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin be­del­le­ri, va­de ta­ri­hin­de se­ne­din as­lı­nı ib­raz eden ya­tı­rım­cı­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Mer­kez Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğı ile öden­mek­te­dir. Se­ne­din as­lı ye­ri­ne, ikin­cil pi­ya­sa iş­le­mi so­nu­cu dü­zen­le­nen bel­ge ve­ya mak­bu­za sa­hip olan ya­tı­rım­cı­lar ise, ala­cak­la­rı­nı se­ne­di al­mış ol­duk­la­rı ban­ka ve­ya ara­cı ku­rum­dan tah­sil et­mek­te­dir. İkin­cil pi­ya­sa­lar­da mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tın alın­mış olan Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin mak­buz sa­hip­le­ri­ne ge­ri öden­me­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın doğ­ru­dan bir borç ala­cak iliş­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 03/07/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de, ban­ka bün­ye­sin­de bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men Ban­ka­ca ikin­cil pi­ya­sa­da, ya­tı­rım­cı­la­ra Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di adı al­tın­da mak­buz dü­zen­le­ne­rek kar­şı­lık­sız sa­tış ya­pıl­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.

Ban­ka­dan mak­buz mu­ka­bi­li Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alan va­tan­da­şın bu­nun kar­şı­lı­ğı­nın olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­me­si müm­kün de­ğil­dir. Oy­sa ban­ka­lar ya­sa­la­ra gö­re ku­rul­muş, dev­le­tin de­ne­tim ve dü­zen­le­me­si­ni yap­tı­ğı ku­rum­lar­dır. Va­tan­daş bü­yük öl­çü­de de bu­na gü­ve­ne­rek bu ya­tı­rım­la­ra gi­riş­miş­tir. Kal­dı ki 16/12/2003 ta­rih ve 5021 sa­yı­lı Ka­nun­la da­ha ön­ce si­gor­ta kap­sa­mın­da ol­ma­dı­ğı hal­de “ti­ca­ri ku­ru­luş­lar mev­du­atı ile di­ğer ku­ru­luş­lar mev­du­atı” nın da Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la öden­me­si­nin sağ­la­na­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. İş­te bu ne­den­ler­le, Ana­ya­sa­nın 10. mad­de­sin­de­ki eşit­lik il­ke­si­ni de gö­ze­te­rek söz ko­nu­su Ban­ka bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğı bu­lun­ma­yan Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni ban­ka­ca dü­zen­le­nen mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tın al­mış olan ya­tı­rım­cı­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ri­le­bil­me­si için ye­ni bir ya­sal dü­zen­le­me yap­mak ge­rek­miş­tir.

Bu Ka­nun çer­çe­ve­sin­de, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğı bu­lun­ma­yan Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni Ban­ka­ca dü­zen­le­nen mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tın al­mış olan ya­tı­rım­cı­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ri­le­bil­me­si­ni te­mi­nen, bu tu­tar­la­rın 03/07/2003 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­de ilan edi­len Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin gün­lük de­ğer­le­ri esas alı­na­rak he­sap­la­na­cak tu­tar üze­rin­den, 31/07/2003 ta­rih­li ve 4969 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 2 nci mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca mev­du­at öden­me­sin­de iz­le­ne­cek usul ve esas­la­ra gö­re öde­me ya­pıl­ma­sı im­ka­nı ge­ti­ril­mek­te­dir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Bu mad­de­nin (g) fık­ra­sı ile, dev­le­tin bir ku­ru­mu olan BDDK’nın dü­zen­le­me ve de­net­le­me yet­ki­sin­de­ki bir ban­ka­nın ale­ni ola­rak ver­miş ol­du­ğu ilan­la­ra gü­ve­ne­rek Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.’den mak­buz kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alan söz ko­nu­su ya­tı­rım­cı­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si için bu tu­ta­rın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Mer­kez Ban­ka­sın­ca 03/07/2003 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­de ilan edi­len Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin gün­lük de­ğer­le­ri esas alı­na­rak he­sap­la­na­cak tu­tar üze­rin­den 31/07/2003 ta­rih­li ve 4969 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 2 nci mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca mev­du­at öden­me­sin­de iz­le­ne­cek usul ve esas­la­ra gö­re öden­me­si im­ka­nı ge­ti­ril­mek­te­dir.

Mad­de 2- Bu mad­de yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 3- Bu mad­de yü­rüt­me mad­de­si­dir.

MA­LAT­YA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MU­HAR­REM KI­LIÇ VE 52 MİL­LET­VE­Kİ­LİN TEK­Lİ­Fİ

BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI VE BAN­KA­LAR KA­NU­NU HÜ­KÜM­LE­Rİ­NE İS­Tİ­NA­DEN BAN­KA­CI­LIK İŞ­LEM­LE­Rİ YAP­MA VE MEV­DU­AT KA­BUL
ET­ME İZ­Nİ KAL­DI­RI­LAN TÜR­Kİ­YE İMAR BAN­KA­SI TÜRK ANO­NİM ŞİR­KE­Tİ
HAK­KIN­DA TE­SİS EDİ­LE­CEK BA­ZI İŞ­LEM­LER HAK­KIN­DA­Kİ KA­NUN­DA

 DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 16/12/2003 ta­rih­li ve 5021 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (g) fık­ra­sı ek­len­miş­tir.

g) 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 03/07/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.’ce Ban­ka bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar­dan, mak­buz kar­şı­lı­ğı sa­tıl­dı­ğı bel­ge­le­nen Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di kar­şı­lı­ğı tu­tar­lar, T.C. Mer­kez Ban­ka­sın­ca 03/07/2003 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­de ilan edi­len Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin gün­lük de­ğer­le­ri esas alı­na­rak he­sap­la­na­cak tu­tar üze­rin­den, 4969 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­nun ge­çi­ci 2 nci mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca mev­du­at­la­rın öden­me­sin­de iz­le­ne­cek usul ve esas­la­ra gö­re Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la öde­nir.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T. A. Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

 

 

Haluk Koç

Ali Topuz

Kemal Anadol

 

Samsun

İstanbul

İzmir

 

Uğur Aksöz

Nevin Gaye Erbatur

Kemal Sağ

 

Adana

Adana

Adana

 

Tacidar Seyhan

Mehmet Ziya Yergök

Şevket Gürsoy

 

Adana

Adana

Adıyaman

 

Halil Ünlütepe

Naci Aslan

Zekeriya Akıncı

 

Afyonkarahisar

Ağrı

Ankara

 

Oya Araslı

İsmail Değerli

Eşref Erdem

 

Ankara

Ankara

Ankara

 

Yakup Kepenek

Bayram Ali Meral

Mehmet Tomanbay

 

Ankara

Ankara

Ankara

 

Feridun F. Baloğlu

Hüseyin Ekmekcioğlu

Atila Emek

 

Antalya

Antalya

Antalya

 

Tuncay Ercenk

Nail Kamacı

Osman Kaptan

 

Antalya

Antalya

Antalya

 

Osman Özcan

Ensar Öğüt

Yüksel Çorbacıoğlu

 

Antalya

Ardahan

Artvin

 

Mehmet Boztaş

Özlem Çerçioğlu

Sedat Pekel

 

Aydın

Aydın

Balıkesir

 

Yaşar Tüzün

Ramazan Kerim Özkan

Mehmet Küçükaşık

 

Bilecik

Burdur

Bursa

 

Mustafa Özyurt

Ahmet Küçük

İsmail Özay

 

Bursa

Çanakkale

Çanakkale

 

Feridun Ayvazoğlu

Mustafa Gazalcı

V. Haşim Oral

 

Çorum

Denizli

Denizli

 

Rasim Çakır

Nejat Gencan

Erol Tınastepe

 

Edirne

Edirne

Erzincan

 

Mehmet Ali Arıkan

Cevdet Selvi

Mehmet Vedat Yücesan

 

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

 

Abdülkadir Ateş

Mustafa Yılmaz

Ahmet Yılmazkaya

 

Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep

 

Mehmet Işık

Esat Canan

İnal Batu

 

Giresun

Hakkâri

Hatay

 

Fuat Çay

Gökhan Durgun

Halil Akyüz

 

Hatay

Hatay

İstanbul

 

İsmet Atalay

Hasan Aydın

Şükrü M. Elekdağ

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Ali Rıza Gülçiçek

Hasan Fehmi Güneş

Zeynep Damla Gürel

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Algan Hacaloğlu

Birgen Keleş

Kemal Kılıçdaroğlu

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Güldal Okuducu

Mehmet Ali Özpolat

Sıdıka Sarıbekir

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Berhan Şimşek

Bihlun Tamaylıgil

Bülent H. Tanla

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Vezir Akdemir

Canan Arıtman

Bülent Baratalı

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

Ali Rıza Bodur

Ahmet Ersin

Abdurrezzak Erten

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

Erdal Karademir

Yılmaz Kaya

Türkan Miçooğulları

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

Muharrem Toprak

Sedat Uzunbay

Hakkı Ülkü

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

Mehmet Parlakyiğit

Mehmet Yıldırım

Halil Tiryaki

 

Kahramanmaraş

Kastamonu

Kırıkkale

 

Yavuz Altınorak

Mehmet S. Kesimoğlu

Hüseyin Bayındır

 

Kırklareli

Kırklareli

Kırşehir

 

İzzet Çetin

Salih Gün

Mehmet Sefa Sirmen

 

Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli

 

Nezir Büyükcengiz

Atilla Kart

Muharrem Kılıç

 

Konya

Konya

Malatya

 

Nuri Çilingir

Ufuk Özkan

Mustafa Erdoğan Yetenç

 

Manisa

Manisa

Manisa

 

Mahmut Duyan

Hüseyin Güler

Ali Oksal

 

Mardin

Mersin

Mersin

 

Hüseyin Özcan

Mustafa Özyürek

Şefik Zengin

 

Mersin

Mersin

Mersin

 

Ali Arslan

Gürol Ergin

Fahrettin Üstün

 

Muğla

Muğla

Muğla

 

Ali Cumhur Yaka

Orhan Eraslan

Kazım Türkmen

 

Muğla

Niğde

Ordu

 

Necati Uzdil

İlyas Sezai Önder

Engin Altay

 

Osmaniye

Samsun

Sinop

 

Nurettin Sözen

Mehmet Vedat Melik

Mehmet Nuri Saygun

 

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

 

Enis Tütüncü

Orhan Ziya Diren

Feramus Şahin

 

Tekirdağ

Tokat

Tokat

 

Şevket Arz

V. Sinan Yerlikaya

Osman Coşkunoğlu

 

Trabzon

Tunceli

Uşak

 

Mehmet Kartal

Muharrem İnce

Emin Koç

 

Van

Yalova

Yozgat

 

Harun Akın

 

Nadir Saraç

 

Zonguldak

 

Zonguldak

GEREKÇE

Kamuoyunda Hazine Bonosu olarak bilinen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) birincil piyasada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmektedir. İhraç edilen DİBS’ler İkincil piyasalarda da alım satıma konu olabilmektedir.

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin bedelleri senedin aslını ibraz eden yatırımcıya T. C. Merkez Bankası ve T. C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir. Senet aslının teslim edilmediği, kayden satılmış olan DİBS bedelleri ise kayden satış yapan aracı kurumdan alınan dekontlar - mazbuzlar karşılığı aracı kurum tarafından ödenmektedir. Öte yandan Hazine Müsteşarlığı ise 2001 yılından bu yana DİBS’lerin satışının kayden, elektronik ortamda yapılması teşvik edilmektedir.

Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyarınca BDDK tarafından 3/7/2003 ve 1085 sayılı kurul kararı ile bankacılık yapma ve mevduat kabul izni kaldırılarak yönetim ve denetim TMSF’na devredilen T. İmar Bankası A.Ş.’de yapılan incelemelerde izinsiz olarak, açığa olarak ikincil piyasalarda Hazine Bonosu satışı yaptığı, 3/7/2003 tarihi itibariyle ise portföyünde Hazine Bonosu bulunmadığı tespit edilmiştir.

İmar Bankasının bankacılık yapma izninin kaldırıldığı tarihte portföyünde Hazine Bonosu bulunmaması sebebiyle, tasarruflarını Hazine Bonosu alarak değerlendiren 22.000 vatandaşımızın tasarrufları ödenmemiş, aileleri ile birlikte 100.000 kişiden daha fazla vatandaşımız mağdur olmuştur.

Öncelikle İmar Bankası Bankacılık Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiş mevduat bankasıdır. Sözkonusu bankadan makbuz karşılığı binlerce vatandaşa Hazine Bonosu satılmış, bu satış izinsiz olarak ve açığa gerçekleştirilmiştir. Bankayı denetim ve gözetimle görevli özerk ve resmi kurumların Bankayı Denetlemekte yetersiz kaldığı, sistemin hatalı kurulduğu Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Müfettişleri tarafından hazırlanan 3 ayrı raporda ifade edilmiş ve ilgili personel hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı yargılanmak üzere dosyalar Mahkemelere intikal ettirilmiştir.

Öte yandan tasarruflarını Hazine Bonosu olarak değerlendiren vatandaşların Bankanın bono satmaya yetkili olup olmadığını araştırması, banka portföyünde yeterince DİBS bulunup bulunmadığını tespit etmesi ve/veya araştırması mümkün değildir. Kaldı ki İmar Bankası Hazine Bonosu satışını gizli olarak değil, ulusal televizyon ve ulusal basında çok yoğun frekanslı reklam kampanyaları ile yapmıştır. Özerk kurumlar ise tüm bu reklamlara rağmen yetkisi bulunmayan bankanın Hazine Bonosu satışını engellememiş ve 22.000 vatandaşın mağduriyetine sebep olmuşlardır.

Ayrıca SPK’nın İmar Bankasının Hazine Bonosu alım-satım yetkisini 1990’da kaldırılmasına rağmen İMKB’nin bankanın bono alım-satım işlemlerini kaydettiği, sistemin hatalı kurulmuş olduğunu, tutarlı ve bütünleşik bir denetim-gözetim sistemi ile mağduriyetin önlenebileceği Hükümetin İmar Bankası olayını incelemek ve değerlendirmekle görevlendirdiği yabancı uzman raporlarında yer almaktadır.

Devletin özerk denetim kurullarının görevlerini yapmamaları sonucu 22.000 vatandaşın mağdur olduğu, tasarruflarını kaybettiği hem müfettiş raporlarında hem de yabancı uz­man­la­rın ra­por­la­rın­da gö­rül­mek­te­dir. Da­nış­tay İda­ri Da­va Dai­re­le­ri Ge­nel Ku­ru­lu­nun 2003/6668 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı­nın DİBS sa­hip­le­rin­den ta­sar­ruf­la­rı­nı son 30 gün için­de mev­du­at he­sa­bı­na çe­vi­ren­le­rin mev­du­at­la­rı­nın öden­me­me­si­ne yö­ne­lik 3-a/3 mad­de­si­nin yü­rür­lü­ğü­nü dur­dur­ma­sı, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin 5021 sa­yı­lı Ka­nu­nun kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı he­sap­la­rın­dan son 30 gün için­de mev­du­ata trans­fer edi­len he­sap­la­rın öden­me­me­si­ne da­ir olan iba­re­le­ri ip­tal et­me­si göz önü­ne alın­dı­ğın­da, ta­sar­ruf­la­rı­nı Ha­zi­ne Bo­no­su ola­rak de­ğer­len­di­ren­le­rin ika­me et­tik­le­ri da­va­la­rın ku­rum­la­rın hiz­met ku­su­ru se­be­biy­le ka­bul edi­le­ce­ği gö­rül­mek­te­dir.

Da­va ika­me et­miş olan Ha­zi­ne Bo­no­su mağ­dur­la­rı­nın da­va­la­rı­nı ka­zan­ma­sı so­nu­cun­da öde­ne­cek fai­zin ya­sal fa­iz ol­ma­sı ve çok yük­sek meb­lağ­lar tut­ma­sı, yar­gı­la­ma mas­raf­la­rı eko­no­mik den­ge­ler açı­sın­dan sı­kın­tı do­ğu­ra­cak ni­te­lik­te­dir. Ay­rı­ca, bu meb­lağ­la­rın öden­me­me­si ve yar­gı yo­luy­la alın­ma­sı Dev­le­tin özerk ku­rum­la­rı­na olan gü­ve­nin yi­ti­rilme­si­ne se­bep ola­cak­tır.

Bu ka­nun tek­li­fi ile, T. İmar Ban­ka­sı A.Ş.’de ta­sar­ruf­la­rı­nı Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di ola­rak de­ğer­len­dir­miş ya­tı­rım­cı­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ni te­mi­nen, bu tu­tar­la­rın va­de so­nu iti­ba­riy­le no­mi­nal de­ğer­le­ri esas alı­na­rak, va­de ta­ri­hin­den son­ra ise 5 bü­yük ban­ka­nın or­ta­la­ma fa­izi ek­le­ne­rek öde­me ya­pıl­ma­sı im­ka­nı ge­ti­ril­mek­te­dir.

 

 

CHP GRUP BAŞ­KAN­VE­KİL­LE­Rİ SAM­SUN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HA­LUK KOÇ, İS­TAN­BUL MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ALİ TO­PUZ, İZ­MİR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ KE­MAL ANA­DOL İLE

122 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI VE BAN­KA­LAR KA­NU­NU HÜ­KÜM­LE­Rİ­NE İS­Tİ­NA­DEN BAN­KA­CI­LIK İŞ­LEM­LE­Rİ YAP­MA VE MEV­DU­AT KA­BUL      ET­ME İZ­Nİ KAL­DI­RI­LAN TÜR­Kİ­YE İMAR BAN­KA­SI T.A.Ş. HAK­KIN­DA TE­SİS      EDİ­LE­CEK BA­ZI İŞ­LEM­LER HAK­KIN­DA­Kİ KA­NU­NA BİR FIK­RA EK­LEN­ME­Sİ­NE

 DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 16/12/2003 ta­rih­li 5021 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 1. mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (g) fık­ra­sı ek­len­miş­tir.

g) 4389 sa­yı­lı Ka­nu­nun 14. mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih ve 1085 sa­yı­lı ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan T. İmar Ban­ka­sı A.Ş. ta­ra­fın­dan port­fö­yün­de Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men, ikin­cil pi­ya­sa­da mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tıl­dı­ğı tes­pit edi­len Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di be­del­le­ri, ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ne no­mi­nal de­ğer­le­ri esas alı­na­rak, va­de ta­ri­hin­den iti­ba­ren beş bü­yük ban­ka­nın or­ta­la­ma fa­iz­le­ri ile de­fa­ten öde­nir. Öde­me­de iz­le­ne­cek usul ve esas­lar Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ve Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun öne­ri­siy­le Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

16/12/2003 ta­ri­hin­de ka­bul edi­len 5021 Sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­ne 3 ün­cü fık­ra­sın­dan son­ra gel­mek üze­re bir fık­ra ila­ve edil­me­si ile bir ge­çi­ci mad­de ek­len­me­si hak­kın­da­ki ya­sa tek­li­fimiz ge­rek­çe­siy­le be­ra­ber ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.                                                                                        8/5/2006

 

Mus­ta­fa Öz­yü­rek

Bih­lun Ta­may­lıgil

 

Mer­sin

İs­tan­bul

GE­REK­ÇE

Bir dev­le­tin ni­te­li­ği, iş­le­yi­şi, te­mel amaç ve gö­rev­le­ri­nin yer al­dı­ğı ya­sal me­tin­ler ana­ya­sa­la­rı olup, dev­le­tin ay­nı za­man­da meş­ru­iye­ti­nin de ze­mi­ni­ni oluş­tu­rur­lar. Tür­ki­ye’de dev­le­tin ni­te­li­ği ken­di Ana­ya­sa­sın­da “mil­li da­ya­nış­ma ve ada­let an­la­yı­şı için­de, in­san hak­la­rı­na say­gı­lı... sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti” ola­rak ta­nım­lan­mış­tır.

Dev­le­tin amaç ve gö­rev­le­ri ise, “... ki­şi­le­rin ve top­lu­mun re­fah, hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­nu sağ­la­mak; ki­şi­nin te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni, sos­yal hu­kuk dev­le­ti ve ada­let il­ke­le­riy­le bağ­daş­ma­ya­cak su­ret­te sı­nır­la­yan si­ya­sal, eko­no­mik ve sos­yal en­gel­le­ri kal­dır­ma­ya, in­sa­nın mad­di ve ma­ne­vi var­lı­ğı­nın ge­liş­me­si için ge­rek­li şart­la­rı ha­zır­la­ma­ya ça­lış­mak” ola­rak be­lir­len­miş­tir.

Te­mel hak ve hür­ri­yet­le­rin ni­te­li­ği de, “... ki­şi­nin top­lu­ma, ai­le­si­ne ve di­ğer ki­şi­le­re kar­şı ödev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı da ih­ti­va” eden bir çer­çe­ve­de ta­nım­lan­mış­tır.

Bu­na, ya­ni Ana­ya­sal dü­zen­le­me­nin ge­rek­le­ri­ne gö­re, dev­le­tin, mil­li da­ya­nış­ma, re­fah, hu­zur ve mut­lu­luk duy­gu­su­nu za­yıf­la­tan ve bi­rey­le­ri ai­le­si­ne kar­şı mad­di ve ma­ne­vi bü­tün ödev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni ön­le­ye­cek ko­şul­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, en azın­dan iyi­leş­ti­ril­me­si gi­bi bir te­mel ya da as­li gö­re­vi bu­lun­mak­ta­dır.

Ti­ca­ri ve ik­ti­sa­di ha­ya­tın be­lir­li ku­ral­la­ra bağ­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan, bu fa­ali­yet alan­la­rı­na mün­ha­sır ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­sı son de­re­ce do­ğal­dır. Söz­ge­li­mi, ban­ka­cı­lık ala­nın­da bir ya­sal dü­zen­le­me­nin, ya­sa­ya uyul­ma­ma­sı ha­lin­de mü­ey­yi­de­ler içer­me­si ve bu mü­ey­yi­de­le­rin şu ya da bu doz­da ağır­laş­tı­rıl­ma­sı, il­gi­li ti­ca­ri alan­da­ki fa­ali­yet­le­rin be­lir­li bir di­sip­lin al­tın­da sür­dü­rül­me­si ba­kı­mın­dan da önem ar­zet­mek­te­dir. Bu ala­nın ban­ka­cı­lık ol­ma­sı, bi­rey­le­rin kü­çük ya da bü­yük tu­tar­lı pa­ra­sal ta­sar­ruf­la­rı­nın be­lir­li bir gü­ven­ce al­tın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ve bu pa­ra­sal fon­la­rın ban­ka­cı­lık il­ke ve ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı ya da kö­tü ni­yet­li kul­la­nı­mı­nın tec­zi­ye­sin­de ağır mü­ey­yi­de­ler ön­gö­rül­me­si­ni de ge­rek­ti­re­bi­lir ve bu du­rum, ola­ğan sı­nır­lar içe­ri­sin­de bir ön­lem ola­rak ka­bul de gö­re­bi­lir.

An­cak, bu ön­lem­le­rin ban­ka sa­hi­bi ai­le ya da grup­la­rın bü­tün mal var­lık­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ya da kap­sa­yan el koy­ma­la­ra ka­dar var­dı­rıl­ma­sı ve ban­ka­cı­lık ile il­gi­li ol­sun ve­ya ol­ma­sın mev­cut ik­ti­sa­di ya da ti­ca­ri bi­rim­le­rin yö­ne­tim ve de­ne­tim­le­ri­nin dev­le­tin sevk ve ida­re­sin­de­ki bir ku­rum ta­ra­fın­dan üst­le­nil­me­si şek­lin­de­ki ida­ri ta­sar­ru­fun­dan et­ki­le­nen­ler ara­sın­da da bir ada­let an­la­yı­şı ön­gö­rül­me­li ve ida­re­nin ey­lem ve iş­lem­le­riy­le top­lu­mun bir ke­si­mi mut­lu edil­me­ye ya da bir ke­si­mi için ada­let ara­ma­ya ça­lı­şı­lır­ken, bir baş­ka ke­sim ya da di­ğer ke­sim­ler mut­lak ma­na­da mağ­dur ko­nu­mu­na dü­şü­rül­me­me­li, sür­dü­rü­len iş ve iş­lem­le­rin so­nuç­la­rın­dan et­ki­le­nen­ler ara­sın­da da, ada­let sağ­lan­ma­lı ve fe­da­kar­lık­lar­da da müm­kün mer­te­be eşit bir da­ğı­lım he­de­fi gö­ze­til­me­li­dir.

Mev­cut ya­sal dü­zen­le­me­le­ri­miz içe­ri­sin­de ken­di­si­ne, 512 Sa­yı­lı "Ban­ka­lar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me" ile yer bu­lan Kı­yı Ban­ka­cı­lı­ğı için, anı­lan KHK'nin 33 ün­cü mad­de­sin­de Tür­ki­ye' de bu kap­sam­da fa­ali­yet­te bu­lu­na­cak ban­ka­la­rın fa­ali­yet usul ve esas­la­rı­nı be­lir­le­mek ama­cıy­la bir dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.

Yi­ne ay­nı KHK'nin 37 nci mad­de­si ile de, "Ya­ban­cı Ül­ke Yet­ki­li Mer­ci­le­ri­nin Ta­lep­le­ri" baş­lı­ğı al­tın­da;

"Ya­ban­cı ül­ke­le­rin ka­nun­la­rı­na gö­re de­ne­ti­me yet­ki­li mer­ci­le­rin, ken­di ül­ke­le­rin­de ku­ru­lu ban­ka­la­rın Tür­ki­ye' de­ki şu­be­le­rin­de ve­ya bu ban­ka­la­rın or­tak ol­du­ğu Tür­ki­ye'de ku­ru­lu ban­ka­lar­da de­ne­tim yap­ma ve bil­gi is­te­me ta­lep­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si Müs­te­şar­lı­ğın iz­ni­ne bağ­lı­dır.

Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len mer­ci­ler­ce bu Ka­nun'un amaç ve kap­sa­mı ile il­gi­li ola­rak is­te­ni­len bil­gi­le­rin kar­şı­lık­lı­lık il­ke­si­nin gö­ze­til­me­si ve açık­lan­ma­ma­sı şar­tıy­la ve­ril­me­si­ne Ba­kan­lık yet­ki­li­dir"

Hu­su­su­na yer ve­ri­le­rek, ya­ban­cı ül­ke­le­rin de­ne­ti­me yet­ki­li ma­kam­la­rı­na Tür­ki­ye' de­ki her tür­lü ya­ban­cı ban­ka­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin de­ne­ti­mi için uy­gun ko­şul­lar ha­zır­lan­mış, hat­ta kar­şı­lık­lı­lık il­ke­sin­den söz edil­miş; an­cak, Tür­ki­ye'de yet­ki­li mer­ci ve or­gan­la­rın di­ğer ül­ke­ler­de­ki bu yet­ki­le­ri­nin na­sıl kul­la­nı­la­ca­ğı­na da­ir bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­mış ya da fi­ili bir gi­ri­şim­de bu­lu­nul­ma­mış­tır. Off-Sho­re ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin risk­le­rin ger­çek­leş­me­si ve çok sa­yı­da yurt­ta­şın mağ­dur ol­ma­sın­dan son­ra, 01/11/2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık ya­sa­sı'nın 14 ün­cü mad­de­si ile "Tür­ki­ye'de ku­ru­lan ban­ka­la­rın kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı böl­ge­le­ri de da­hil ol­mak üze­re yurt dı­şın­da şu­be ve­ya tem­sil­ci­lik aç­ma­la­rı, or­tak­lık kur­ma­la­rı ve­ya ku­rul­muş or­tak­lık­la­ra ka­tıl­ma­la­rı, bu Ka­nun­da yer alan ku­rum­sal yö­ne­tim hü­küm­le­ri ile ko­ru­yu­cu hü­küm­le­re ve Ku­rul­ca be­lir­le­ne­cek esas­la­ra uyul­ma­sı kay­dıy­la Ku­ru­lun iz­ni­ne" ta­bi kı­lı­na­rak, izin ver­me yo­luy­la da ol­sa, de­ne­tim ben­ze­ri bir ön­lem dü­şü­nül­müş­tür.

Ni­te­kim, o dö­nem­de bu ya­sal ek­sik­li­ğin ya­rat­tı­ğı boş­luk so­mut bir bi­çim­de ken­di­si­ni gös­ter­miş ve Tür­ki­ye'de­ki ban­ka­cı­lık fa­ali­yet­le­ri gö­ze­tim ve de­ne­tim al­tı­na alı­nan ve so­nuç­ta da ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­la­rak, yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'na in­ti­kal eden Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'nin sa­hi­bi olan gru­bun Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­tin­de kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı ya­pan ve üs­te­lik fa­ali­yet­le­ri üze­rin­de­ki kuş­ku­la­rın Tür­ki­ye'de­ki in­ce­le­me­ler sı­ra­sın­da art­tı­ğı bir dö­nem­de, gru­bun kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı fa­ali­ye­ti­ni yü­rü­ten İmar Bank Off-Sho­re Ltd. ad­lı Ban­ka­nın fa­ali­yet­le­ri­nin de­ne­ti­mi ya­pıl­ma­mış ve "ya­ban­cı ül­ke mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de" fa­ali­yet sa­yı­la­rak de­ne­ti­min­den uzak du­rul­muş­tur.

An­cak, bu il­gi­siz­li­ğin İmar Bank Off-Sho­re Ltd. ad­lı ban­ka­da­ki mev­du­atın Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu dı­şın­da sa­yıl­ma­sı ka­bu­lü­ne da­yan­mak­ta ol­ma­sı, so­ru­nun asıl va­him olan ya­nı­nı teş­kil et­mek­te­dir. Ger­çek­ten de, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­munun "Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. Mev­du­at Sa­hip­le­ri­ne Yö­ne­lik Açık­la­ma­sı" bu hu­su­su çok açık bir bi­çim­de te­yit et­mek­te­dir:

"İmar Bank Off-Sho­re Ltd., Ku­zey Kıbrıs Türk Cum­hu­ri­ye­tin­de anı­lan ül­ke mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de ku­rul­muş­tur. Söz ko­nu­su Off-Sho­re Ban­ka­da, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'nin doğ­ru­dan ve/ve­ya do­lay­lı hiç­bir or­tak­lık pa­yı bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da, Tür­ki­ye'de fa­ali­yet gös­te­ren ve mev­du­at ka­bu­lü­ne yet­ki­li bu­lu­nan ban­ka­la­rın yur­ti­çi şu­be­le­rin­de ger­çek ki­şi­ler ta­ra­fın­dan açıl­mış olan ta­sar­ruf mev­du­atı­nı si­gor­ta eden Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu, off-sho­re ban­ka­lar­da mev­du­atı olan­la­ra si­gor­ta kap­sa­mın­da bir öde­me yap­ma­sı müm­kün bu­lun­ma­mak­ta­dır."

hu­su­su vur­gu­lan­mış ve "ban­ka­lar­da­ki tüm ta­sar­ruf mev­du­atı si­gor­ta kap­sa­mın­da ol­du­ğun­dan, ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin en­di­şe­len­me­le­ri­ni, ken­di­le­ri­ne ve çev­re­le­ri­ne za­rar ve­re­bi­le­cek iş­lem ve ha­re­ket­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum bu­lun­ma­mak­ta­dır" de­ni­le­rek, ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ne iti­dal ve sü­ku­net tav­si­ye edil­miş­tir. Ke­za, ben­zer açık­la­ma­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'nın "Alo­ma­li­ye Hat­tı" ara­cı­lı­ğıy­la da ya­pıl­mış ve so­nuç ola­rak, off-sho­re he­sap sa­hip­le­ri­nin ne­re­ye baş­vu­ra­ca­ğı so­ru­su­na;

"İmar Ban­ka­sı­nın pa­ra­ları gön­der­di­ği off­sho­re ban­ka­sı bu pa­ra­la­rı İmar Ban­ka­sına öder­se Ban­ka öde­me­yi hak sa­hip­le­ri­ne ya­par. Ay­rı­ca, Ban­ka his­se­dar­la­rı­na (Uzan gru­bu) da bu he­sap­la­rın öde­me­le­ri için baş­vu­ra­bi­lir"

ce­va­bı ve­ril­miş­tir.

An­cak, bu "öne­ri" pa­ra­le­lin­de off­sho­re he­sap sa­hip­le­ri­ne il­gi­li grup be­lir­li bir tak­vi­me gö­re öde­me yap­mak­ta iken, bü­tün mal var­lık­la­rı­na el ko­nu­la­rak, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'nun ta­sar­ru­fu­na ge­çi­ril­me­si, mev­du­at­la­rı­nı be­lir­li sı­nır­la­ma­lar­la da ol­sa ge­ri ala­bi­len, çe­ke­bi­len çok sa­yı­da­ki off­sho­re he­sap sa­hi­bi­ni mut­lak mağ­dur ha­li­ne ge­ti­re­rek, "off­sho­re­ze­de" yap­mış­tır.

Baş­ka bir de­yiş­le, baş­lan­gıç­ta, ban­ka­cı­lık ala­nın­da de­ne­tim za­fi­ye­ti so­nu­cun­da bir ti­ca­ri gru­bun "nis­pi mağ­dur" yap­tı­ğı önem­li sa­yı­da­ki yurt­taş; da­ha son­ra, dev­le­tin ida­ri ey­lem ve iş­lem­le­ri so­nu­cun­da, "mut­lak mağ­dur­lar” du­ru­mu­na dü­şü­rül­müş­tür.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Mad­de ile Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti mev­zu­atı­na gö­re anı­lan ül­ke sı­nır­ları içe­ri­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren ve "Kı­yı Ban­ka­cı­lı­ğı" (Off-Sho­re) ile iş­ti­gal eden İmar Bank Off-Sho­re Ltd. ad­lı Ban­ka­nın mu­di­le­ri­ne öde­me yap­mak­ta iken, ser­ma­ye sa­hi­bi ai­le gru­bu­nun Tür­ki­ye' de­ki mal var­lı­ğı­na da Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'nca el ko­nul­ma­sı­na ne­den olan ida­ri iş­lem­ler so­nu­cun­da mu­di­le­re öden­me­si ola­nak­sız ha­le ge­len ve Fon kap­sa­mın­da ol­ma­yan mev­du­at he­sap­la­rı­nın öden­me­si sağ­lan­mak­ta­dır.

4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu'nun Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ile il­gi­li hü­küm­le­ri ara­sın­da "Ha­zi­ne Ala­ca­ğı" ta­nı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı l5/a mad­de­sin­de, yö­ne­ti­mi ve de­ne­ti­mi Fo­na in­ti­kal et­miş olan "ban­ka­la­rın yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak elin­de bu­lun­du­ran or­tak­la­rı­nın ken­di le­hi­ne kul­lan­dık­la­rı her tür­lü ban­ka kay­nak­la­rı ve her ne ad al­tın­da olur­sa ol­sun ken­di­le­ri­ne ait yur­ti­çi ve yurt­dı­şı şir­ket, fi­nans ku­ru­lu­şu, off-sho­re ban­ka­la­ra ak­tar­dık­la­rı ban­ka kay­nak­la­rı" ile "ban­ka­la­rı­nın off­-sho­re ban­ka­la­rın­da­ki yar­gı ka­rar­ları ne­de­niy­le öde­dik­le­ri mev­du­at­la­rı ve off-sho­re ban­ka­la­rın ban­ka­ya izin­li ve­ya izin­siz ak­tar­dı­ğı off-sho­re mev­du­at­lar" ala­cak kap­sa­mın­da sa­yıl­mış­tır.

Ko­lay­lık­la gö­rü­le­bi­le­ce­ği gi­bi, dev­let, Ha­zi­ne ala­ca­ğı ta­nı­mı içe­ri­sin­de de­ğer­len­dir­di­ği off-sho­re mev­du­at ger­çe­ği ve mev­du­at sa­hip­le­ri­ne kar­şı sü­rek­li ola­rak red­det­ti­ği "yur­ti­çi ban­ka-yurt­dı­şı off-sho­re ban­ka" or­tak­lık ya da ai­di­yet iliş­ki­si­ni ken­di ala­cak­la­rı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da açık ve ke­sin ifa­de­ler­le ka­bul ede­bil­mek­te­dir.

Do­la­yı­sıy­la, mad­de ile bir ala­ca­ğın tah­si­li­ne iliş­kin ta­nım ve ka­bul­ler­de bir kar­şı­lık­lı­lık ve off-sho­re mev­du­at sa­hip­le­ri­nin ala­cak­la­rı­nın da dik­ka­te alı­na­rak öden­me­sin­de adil bir yak­la­şım sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır.

Mad­de 2- Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'nda, off-sho­re mev­du­at he­sap­la­rı­nın öden­me­si için ye­ter­li öde­ne­ğin bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, hak sa­hip­le­ri­ne öde­me­le­rin ya­pı­la­bil­me­si ba­kı­mın­dan ge­rek­li fi­nans­ma­nın Ha­zi­ne­ce            sağ­lan­ma­sı amaç­lan­mış­tır.

Mad­de 3- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 4- Yü­rüt­me­ye iliş­kin dü­zen­le­me­yi içer­mek­te­dir.

 

 

 

MER­SİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MUS­TA­FA ÖZ­YÜ­REK İLE İS­TAN­BUL MİL­LET­VE­Kİ­Lİ

BİH­LUN TA­MAY­LI­GİL’İN TEK­Lİ­Fİ

"5021 SA­YI­LI BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI VE BAN­KA­LAR KA­NU­NU HÜ­KÜM­LE­Rİ­NE İS­Tİ­NA­DEN BAN­KA­CI­LIK İŞ­LEM­LE­Rİ YAP­MA VE MEV­DU­AT KA­BUL ET­ME İZ­Nİ KAL­DI­RI­LAN TÜR­Kİ­YE İMAR BAN­KA­SI TÜRK ANO­NİM ŞİR­KE­Tİ HAK­KIN­DA TE­SİS EDİ­LE­CEK BA­ZI İŞ­LEM­LER HAK­KIN­DA KA­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MADDE 1- 5021 Sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da Ka­nun'un 1 in­ci mad­de­si­ne, 3 ün­cü fık­ra­sın­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir:

"Ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­la­rak, yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'na in­ti­kal eden Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'nin ait ol­du­ğu ti­ca­ri gru­bun, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti mev­zu­atı­na gö­re anı­lan ül­ke sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ser­ma­ye­si­nin ta­ma­mı­na sa­hip ol­du­ğu ve "Kı­yı Ban­ka­cı­lı­ğı" (Off-Sho­re) ile iş­ti­gal eden İmar Bank Off-Sho­re Ltd. ad­lı Ban­ka­nın mu­di­le­ri­ne öde­me yap­mak­ta iken, ser­ma­ye sa­hi­bi ai­le gru­bu­nun Tür­ki­ye'de­ki mal var­lı­ğı­na da Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'nca el ko­nul­ma­sı­na ne­den olan ida­ri iş­lem­ler so­nu­cun­da mu­di­le­re öden­me­si ola­nak­sız ha­le ge­len ve Fon kap­sa­mın­da ol­ma­yan mev­du­at he­sap­la­rı da Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'nca öde­nir. Mev­du­at sa­hip­le­ri­ne da­ha ön­ce ya­pıl­mış olan kıs­mi öde­me­ler ile mev­du­at sa­hi­bi ger­çek ve/ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin adı ge­çen Ban­ka­ya olan borç­la­rı bu mev­du­at tu­tar­la­rın­dan in­di­ri­lir."

MADDE 2- 5021 Sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı ve Ban­ka­lar Ka­nu­nu Hü­küm­le­ri­ne İs­ti­na­den Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Te­sis Edi­le­cek Ba­zı İş­lem­ler Hak­kın­da Ka­nun'a aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir:

"GEÇİCİ MADDE 2- Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nun­da, bu Ka­nun­da sö­zü ge­çen mev­du­at he­sap­la­rı­nın öden­me­si ba­kı­mın­dan ye­ter­li öde­ne­ğin bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de he­saplana­cak öde­me tu­tarı Ha­zi­ne­ce Fo­na ak­tarılır"

MADDE 3- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MADDE 4- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu

 

 

Esas No.: 1/1357,  2/236, 2/334, 2/509, 2/786                    

18/5/2007                                  

 

Ka­rar No.: 137

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 08/05/2007 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan ve Baş­kan­lık­ça 10/05/2007 ta­ri­hin­de ta­li ko­mis­yon ola­rak Ada­let Ko­mis­yo­nu­na, esas ko­mis­yon ola­rak da Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len 1/1357 esas nu­ma­ra­lı "Ban­ka­cı­lık İş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni Kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­ce Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di Sa­tı­şı Adı Al­tın­da Top­la­nan Tu­tar­la­rın Öden­me­si ve Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı", Ko­mis­yo­nu­mu­zun 16/05/2007 ta­ri­hin­de, Hü­kü­me­ti tem­si­len Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Dev­let Ba­ka­nı Ab­dül­la­tif ŞE­NER ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu, Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu ve Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tı­lım­la­rıy­la yap­mış ol­du­ğu 53 ün­cü bir­le­şi­min­de, Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem KI­LIÇ ve 52 Mil­let­ve­ki­li­ne ait 2/236, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­SİN ve 27 Mil­let­ve­ki­li­ne ait 2/334, Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ha­luk KOÇ, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali TO­PUZ, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ke­mal ANA­DOL ve 122 Mil­let­ve­ki­li­ne ait 2/509, Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa ÖZ­YÜ­REK ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bih­lun TA­MAY­LI­GİL'e ait 2/786 esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­lif­le­ri ile il­gi­li gö­rül­me­le­ri ne­de­niy­le İç­tü­zü­ğün 35 in­ci mad­de­si uya­rın­ca bir­leş­ti­ril­me­le­ri su­re­tiy­le in­ce­le­nip, gö­rü­şül­müş­tür.

Bi­lin­di­ği gi­bi, Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri bi­rin­cil pi­ya­sa­da Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan ih­raç edil­mek­te­dir. İh­raç edi­len bu se­net­ler ikin­cil pi­ya­sa­lar­da da alım sa­tım iş­lem­le­ri­ne ko­nu ola­bil­mek­te­dir. Ya­tı­rım­cı­lar, bi­rin­cil pi­ya­sa­dan al­dık­la­rı Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ni va­de­si­ne ka­dar el­le­rin­de tu­ta­bi­le­cek­le­ri gi­bi, ikin­cil pi­ya­sa­lar­da da pi­ya­sa­la­rın li­ki­di­te­si ile oran­tı­lı ola­rak, is­te­dik­le­ri za­man el­le­rin­den çı­ka­ra­bil­mek­te­dir. Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin be­del­le­ri, va­de ta­ri­hin­de se­ne­din as­lı­nı ib­raz eden ya­tı­rım­cı­ya T.C. Mer­kez Ban­ka­sı ve T.C. Zi­ra­at Ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la öden­mek­te­dir. Se­ne­din as­lı ye­ri­ne, ikin­cil pi­ya­sa iş­le­mi so­nu­cu bel­ge ve­ya mak­bu­za sa­hip olan ya­tı­rım­cı­lar ise ala­cak­la­rı­nı bel­ge ve­ya mak­bu­zu al­mış ol­duk­la­rı ban­ka ve­ya ara­cı ku­rum­dan tah­sil ede­bil­mek­te­dir. İkin­cil pi­ya­sa­lar­da mak­buz kar­şı­lı­ğın­da sa­tın alın­mış olan Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin mak­buz sa­hip­le­ri­ne ge­ri öden­me­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ile mak­buz sa­hip­le­ri ara­sın­da doğ­ru­dan bir borç ala­cak iliş­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.

19/10/2005 ta­rih­li ve 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu ile mül­ga 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk A.Ş. hak­kın­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de, ban­ka bün­ye­sin­de Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di ola­rak kar­şı­lı­ğı bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men, Ban­ka­ca ikin­cil pi­ya­sa­da­ki ya­tı­rım­cı­la­ra Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da mak­buz dü­zen­le­ne­rek kar­şı­lık­sız sa­tış ya­pıl­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.

Ban­ka­cı­lık mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de, ka­pa­tı­lan İmar Ban­ka­sın­da mev­du­atı bu­lu­nan­la­ra öde­me ya­pıl­mış iken, mak­buz kar­şı­lı­ğı Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lu­nan ya­tı­rım­cı­la­ra bir öde­me ya­pı­la­ma­mış­tır. Mu­di­le­rin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ama­cıy­la mak­buz kar­şı­lı­ğı Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı iş­lem­le­ri so­nu­cu hak sa­hi­bi olan her­ke­se öde­me ya­pı­la­bil­me­si için bir ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Ta­sa­rı ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de;

- Ta­sa­rı çer­çe­ve­sin­de ön­gö­rü­len öde­me­le­rin il­gi­li­le­rin baş­vu­ru­su üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı, öde­me­le­re kay­nak sağ­lan­ma­sı için Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di ih­raç edil­me­si ve öde­me­nin Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı, hak sa­hip­li­ği­nin tes­pi­tin­de Müf­lis Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ka­yıt­la­rı­nın esas alın­ma­sı, hak sa­hip­le­rin­den ta­lep top­lan­ma­sı, ta­lep top­la­ma­nın şek­li ve sü­re­si, hak sa­hip­li­ği­nin is­pa­tın­da ara­na­cak bel­ge­ler, öde­me­ye ara­cı ola­cak ban­ka­nın tes­pi­ti,  de­fa­ten ya­pı­la­cak öde­me­nin şek­li ve sü­re­si, uy­gu­la­na­cak fa­iz ora­nı ile fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi, hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me ne­de­niy­le is­te­ne­bi­le­cek ib­ra­na­me ve di­ğer bel­ge­le­rin içe­ri­ği ile öde­me­le­re iliş­kin di­ğer usul ve esas­la­rın Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­len­me­si, öde­me­ler­de, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la ya­tı­rı­lan tu­tar­la­rı ifa­de eden iş­lem tu­tar­la­rı­nın esas alın­ma­sı,

- Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açı­lan da­va­lar hak­kın­da bu Ka­nun hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı, Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açıl­mış olan da­va­la­ra iliş­kin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın, Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra ic­ra ta­ki­bi­ne ko­nu edil­me­si hâlin­de, vekâlet üc­re­ti­nin mak­tu ola­rak he­sap­lan­ma­sı, mah­ke­me ka­rar­la­rın­da ve­ya ic­ra ta­kip sü­re­cin­de il­gi­li ida­re­ler le­hi­ne hük­mo­lu­nan her tür­lü ala­ca­ğın bu Ka­nu­na gö­re ya­pı­la­cak öde­me­ler­den mah­sup yo­luy­la tah­sil edi­le­rek il­gi­li ku­rum­la­rın he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­ma­sı,

- Hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lan­la­ra, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten son­ra kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lun­ca ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti or­tak­la­rı ile bun­la­rın ana, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı ile ban­ka­nın yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ile şu­be mü­dür­le­ri ve­ya bun­lar adı­na ha­re­ket eden ki­şi­ler­ce alı­nan ve­ya bu ki­şi­le­rin ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ne sa­hip ol­duk­la­rı ku­ru­luş­lar­ca alı­nan, Tür­ki­ye  İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti per­so­ne­li­nin kur­muş ol­du­ğu mun­zam ve­ya yar­dım­laş­ma san­dık ve va­kıf­lar­ca alı­nan kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ne iliş­kin ola­rak Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nun­ca her­han­gi bir öde­me ya­pıl­ma­ma­sı, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­den Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­ma­ma­sı­na rağ­men, sah­te ola­rak dü­zen­le­di­ği ve­ya sah­te ol­du­ğu­nu bil­di­ği bel­ge­le­ri ib­raz eden, et­ti­ren ve­ya ken­di­si­ne ya da bir baş­ka­sı­na öde­me ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep eden ki­şi­le­re, fi­il­le­ri da­ha ağır bir ce­za­yı ge­rek­tir­me­di­ği tak­dir­de, dört se­ne­den se­kiz se­ne­ye ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ril­me­si,

- Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten ön­ce ger­çek­leş­ti­ri­len fi­il­ler ne­de­ni ile, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­me ya­pıl­ma­sı­na ve­ya öde­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ren Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri ile ge­nel mü­dür, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ve şu­be mü­dür­le­ri ile yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak tek ba­şı­na ve­ya bir­lik­te elin­de bu­lun­du­ran or­tak­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ne, eş­le­ri­ne ve ço­cuk­la­rı­na ait ban­ka­lar ve ban­ka dı­şı ma­li ku­rum­lar ile di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler nez­din­de­ki, ki­ra­lık ka­sa mev­cut­la­rı da dâhil ol­mak üze­re, hak ve ala­cak­la­rın don­du­rul­ma­sı, her tür­lü mal, hak ve ala­cak­la­rın üze­rin­de­ki ta­sar­ruf yet­ki­si­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men kal­dı­rıl­ma­sı, mal, kıy­met­li ev­rak, na­kit ve di­ğer de­ğer­le­rin zap­tı, bun­la­rın bir tev­di ma­hal­li­ne ya­tı­rıl­ma­sı ve hak ve ala­cak­la­rın üze­ri­ne di­ğer ted­bir­le­rin ko­nul­ma­sı­na, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ta­le­bi üze­ri­ne il­gi­li ban­ka­nın mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki sulh ce­za hâki­mi, yar­gı­la­ma sı­ra­sın­da ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ril­me­si; ay­rı­ca, bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­le­rin Ha­zi­ne adı­na 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­nun 134 ve 135 in­ci mad­de­le­rin­de yer alan hü­küm­ler dâhi­lin­de Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ta­kip ve tah­sil edil­me­si, Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak in­ce­le­me ve de­net­le­me­ler so­nu­cun­da; hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­ler­de, hak sa­hi­bi­nin be­ya­nı­nın ak­si­ne bir du­ru­mun ve/ve­ya il­gi­li­ye faz­la­dan ve­ya hak­sız bir öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti hâlin­de, faz­la­dan ve­ya hak­sız öde­nen meb­la­ğın, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca öde­nen ki­şi­den tah­sil edil­me­si, Ka­nun ge­re­ğin­ce ih­raç edi­le­cek olan özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ile bu se­net­ler kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin iş­lem­ler ve kâğıt­la­rın dam­ga ver­gi­si ve harç­tan müs­tes­na tu­tul­ma­sı,

- 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na  ge­çi­ci mad­de ek­len­mek su­re­tiy­le, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­na özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ih­raç edil­me­si­ne im­kan sağ­lan­ma­sı,

- Ya­pı­la­cak fa­iz öde­me­le­ri­nin 31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan mev­du­at fa­izi ad­do­lun­ma­sı, öde­me ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ta­hak­kuk et­miş sa­yıl­ma­sı ve ay­nı Ka­nu­nun ge­çi­ci 67 nci mad­de­si uya­rın­ca yüz­de 15 ora­nın­da ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı­na ta­bi tu­tul­ma­sı,

ön­gö­rül­mek­te­dir.

2/236, 2/334 ve 2/509 esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­lif­le­ri ile; va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ama­cıy­la ya­tır­dık­la­rı tu­tar­la­rın T.C. Mer­kez Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan 3/7/2003 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­de ilan edi­len Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin gün­lük de­ğer­le­ri esas alı­na­rak 31/7/2003 ta­rih­li ve 4969 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 2 nci mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca mev­du­at öden­me­sin­de iz­le­ne­cek usul ve esas­la­ra gö­re öden­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

2/786 esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fin­de ise off-sho­re he­sap­la­rı­nın da Fon ta­ra­fın­dan öden­me­si ve Fon'da ye­ter­li öde­ne­ğin bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de fi­nans­ma­nı­nın Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan sağ­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ko­mis­yo­nu­muz­da Ta­sa­rı­nın ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Ta­sa­rı­nın ge­nel ola­rak olum­lu kar­şı­lan­dı­ğı, Dev­le­te gü­ve­ne­rek Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­mak ama­cıy­la ta­sar­ruf­la­rı­nı İmar Ban­ka­sı­na ya­tı­ran va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­sin­de önem­li bir adım ol­du­ğu,

- Va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik öde­me­ler­de iş­lem tu­ta­rı ye­ri­ne, no­mi­nal be­de­lin esas alın­ma­sı ge­rek­ti­ği, ay­rı­ca va­de ta­ri­hin­den iti­ba­ren ka­nu­ni fa­iz uy­gu­lan­ma­sı­nın hak­ka­ni­ye­te uy­gun ola­ca­ğı,

- Ka­nun­la dü­zen­len­me­si ge­re­ken bir­çok ko­nu­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na yet­ki ve­ril­me­si­nin  doğ­ru bir uy­gu­la­ma ol­ma­dı­ğı, 

- Avu­kat­lık üc­ret ta­ri­fe­si­ne gö­re ve­ka­let üc­re­ti­nin nis­pi ola­rak öden­me­si ge­rek­ti­ği, bu çer­çe­ve­de yüz­de 12 ile baş­la­yan oran­la­rın söz ko­nu­su ol­du­ğu, Ta­sa­rı ile ge­ti­ri­len dü­zen­le­me­de ise ve­ka­let üc­re­ti­nin mak­tu tu­tar ola­rak öden­me­si­nin ön­gö­rül­dü­ğü ve 110 YTL ile sı­nır­lan­dı­rıl­dı­ğı,

- Fa­iz öde­me­le­ri­nin mev­du­at sa­yı­la­rak Ge­lir Ver­gi­si­ne ta­bi tu­tul­ma­sı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı, anı­lan dö­nem­de Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di fa­iz öde­me­le­ri­nin Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ver­gi tev­ki­fa­tı­na ta­bi ol­ma­dı­ğı,

- Off-Sho­re he­sap sa­hip­le­ri­nin de mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği, ta­sar­ruf­la­rı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mız­dan fii­len el­de et­me­dik­le­ri bir fa­iz ge­li­ri ne­de­niy­le ver­gi ta­lep et­me­nin doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı,

-Ka­mu­oyun­da öde­me­le­rin nak­den ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da te­red­düt­le­rin bu­lun­du­ğu,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ve­ri­le­ri­ne gö­re Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la T. İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. ile ger­çek­leş­ti­ri­len iş­lem sa­yı­sı­nın 26.140 ol­du­ğu, ba­zı ki­şi­le­rin bir­den faz­la iş­le­mi söz ko­nu­su ola­bil­di­ğin­den bu ra­ka­mın Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di  alı­mı ama­cıy­la ban­ka­ya pa­ra ya­tı­ran ki­şi sa­yı­sı­nı tam ola­rak yan­sıt­ma­dı­ğı, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu  ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­de ise pa­ra ya­tı­ran ki­şi sa­yı­sı­nın 22.517 ola­rak tes­pit edil­di­ği,

- Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la T. İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'ye ya­tı­rı­lan tu­ta­rın "iş­lem tu­ta­rı", Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di­nin va­de so­nun­da ula­şa­ca­ğı de­ğe­ri gös­te­ren tu­ta­rın ise "no­mi­nal be­del" ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de ki­şi­ler­ce Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Ban­ka­ya öde­nen top­lam iş­lem tu­ta­rı­nın 728.353.435,84 YTL (728.353.435.849,917 TL) ol­du­ğu, söz ko­nu­su Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin top­lam no­mi­nal de­ğe­ri­nin ise 1.023.672.644,90 YTL (1.023.672.664.900.000 TL) ola­rak tes­pit edil­di­ği,

- Öde­me­le­rin, da­ha ön­ce­ki uy­gu­la­ma­da ol­du­ğu gi­bi Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu eliy­le ya­pıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü, böy­le­ce Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ge­niş ope­ras­yo­nel tec­rü­be­sin­den ya­rar­la­nıl­mış ola­ca­ğı,

- Öde­me­le­rin fi­nans­ma­nı­nın, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­na Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di ih­raç edil­me­si su­re­tiy­le sağ­la­na­ca­ğı,

- Da­va aç­mış ol­sun ve­ya ol­ma­sın tüm hak sa­hip­le­ri­ne öde­me­nin ya­pı­la­ca­ğı, bu ne­den­le öde­me ya­pı­la­bil­me­si için "hak sa­hip­li­ği" kri­te­ri­nin esas alın­dı­ğı,

- Hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lan­la­ra, 03/07/2003 ta­ri­hin­den son­ra Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'nin or­tak yö­ne­ti­ci­le­ri­ne, be­lir­li de­re­ce­de ya­kın­la­rı­na ve bun­lar adı­na ha­re­ket eden ki­şi­le­re ve anı­lan ki­şi­le­re ait şir­ket­le­re, ban­ka ça­lı­şan­la­rı için ku­rul­muş olan san­dık ve vak­fa her­han­gi bir öde­me ya­pıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı,

- Off-sho­re he­sap­la­rı­nın ön­ce­ki Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de ya­şa­nan kriz­ler­de de öden­me­di­ği, Mah­ke­me­ler­den de bu yön­de ka­rar­lar çık­tı­ğı,

- Öde­me­le­rin nak­den ya­pı­la­ca­ğı, bu çer­çe­ve­de dü­zen­le­me­ye açık­lık ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği,

- Mev­du­at sa­hip­le­ri­ne öde­me ya­pıl­ma­sı­nı ön­gö­ren bir ön­ce­ki Ka­nun­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na da­ha faz­la yet­ki ve­ril­di­ği, bu­nun söz ko­nu­su ola­yın özel­li­ği­nin bir so­nu­cu ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

Ay­rı­ca, mağ­du­ri­yet ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın oluş­tur­duk­la­rı der­nek­le­rin tem­sil­ci­le­ri ta­ra­fın­dan; Ta­sa­rı­nın ya­şa­nan mağ­du­ri­yet­le­ri gi­der­me açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu, an­cak ara­dan dört yıl gi­bi uzun bir sü­re­nin geç­ti­ği, bu sü­re için­de çok cid­di sı­kın­tı­la­rın ya­şan­dı­ğı, Dev­le­tin yet­ki­li kıl­mış ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la söz ko­nu­su ban­ka­ya gü­ven du­yul­du­ğu, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun öde­me­le­re iliş­kin ya­pa­ca­ğı dü­zen­le­me­ler­de mağ­du­ri­yet­le­ri te­la­fi et­me­si­nin bek­len­di­ği ifa­de edil­miş­tir.

Ta­sa­rı ve ge­rek­çe­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­se­ne­rek mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın;

- 1 in­ci mad­de­si; öde­me­le­rin nak­den ya­pı­la­ca­ğı­na açık­lık ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la (2) nu­ma­ra­lı fık­ra­sın­da­ki "öde­me­ye ara­cı ola­cak ban­ka­nın tes­pi­ti," iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re "nak­den ve" iba­re­si­nin ek­len­me­si,  iş­lem tu­ta­rı ve uy­gu­la­na­cak fa­iz ha­ri­cin­de ka­lan ve ke­sin­leş­miş ida­ri yar­gı ka­rar­la­rı­na ve­ya bu ni­te­lik­te­ki ka­rar­la­ra da­ya­lı ic­ra ta­kip­le­ri­ne iliş­kin her tür­lü öde­me­den do­la­yı so­rum­lu ki­şi­le­re rü­cu edi­le­bil­me­si ama­cıy­la "de­fa­ten ya­pı­la­cak öde­me­nin şek­li ve sü­re­si" iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re "ile ke­sin­leş­miş ida­ri yar­gı ka­rar­la­rı­na ve­ya bu ni­te­lik­te­ki ka­rar­la­ra da­ya­lı ic­ra ta­kip­le­ri­ne iliş­kin her tür­lü öde­me­ler" iba­re­si­nin ek­len­me­si su­re­tiy­le,

- 2, 3, 4 ve çer­çe­ve 5 in­ci mad­de­le­ri; ay­nen,

- Ku­ru­mun gö­rev ala­nı­nın ge­niş­le­me­si ne­de­ni ile iş yü­kü­nün art­ma­sı ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün di­na­mik ya­pı­sı­na uyum sağ­lan­ma­sı, Ku­ru­mun iç de­ne­ti­mi ko­nu­su­na açık­lık ge­ti­ril­me­si; Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ka­mu hiz­met­le­ri teş­ki­lat ya­pı­sı, iş sü­reç­le­ri, ge­lir ve gi­der­le­ri ve ta­bi ol­du­ğu ma­li mev­zu­at yö­nün­den sa­hip ol­du­ğu özel du­rum­lar gö­ze­ti­le­rek 5436 sa­yı­lı Ka­nu­nun 12 nci mad­de­sin­de yer alan dü­zen­le­me ile 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun ek (III) sa­yı­lı cet­ve­lin­den çı­ka­rıl­mış ol­ma­sı kar­şı­sın­da 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu ile 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ya­pı­lan atıf ne­de­niy­le or­ta­ya çı­kan çe­liş­ki­nin gi­de­ri­le­bil­me­si ve 5411 sa­yı­lı Ka­nu­nun Fo­nun he­sap ve har­ca­ma­la­rı­nın de­ne­ti­mi­ne iliş­kin 124 ün­cü mad­de­sin­de bir te­red­dü­de yol aç­ma­ya­cak şe­kil­de açık­lı­ğın sağ­lan­ma­sı­nı ön­gö­ren ye­ni bir dü­zen­le­me­nin çer­çe­ve 6 ncı mad­de ola­rak Ta­sa­rı met­ni­ne ila­ve edil­me­si su­re­tiy­le,

- Ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si, re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­ma­sı su­re­tiy­le,

- Yü­rür­lük ve Yü­rüt­me­ye iliş­kin 6 ve 7 nci mad­de­le­ri; 7 ve 8 in­ci mad­de­ler ola­rak ay­nen,

ka­bul edil­miş­tir.

Ay­rı­ca, ka­nun tek­ni­ği açı­sın­dan, Ta­sa­rı­nın kod ka­nun özel­li­ği ta­şı­ma­sı ne­de­niy­le Ta­sa­rı baş­lı­ğı re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­muş­tur.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

Baş­kan

Baş­kan­ve­ki­li

Bu Ra­po­run Söz­cü­sü

 

 

Sa­it Aç­ba

M. Al­tan Ka­ra­pa­şa­oğ­lu

Ha­lil Ay­do­ğan

 

 

Af­yon­ka­ra­hi­sar

Bur­sa

Af­yon­ka­ra­hi­sar

 

 

Kâtip

Üye

 

Üye

 

Meh­met Sek­men

Sa­ba­hat­tin Yıl­dız

Meh­met Ze­kai Öz­can

 

 

İs­tan­bul

Muş

An­ka­ra

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

A. Ke­mal De­ve­ci­ler

Ali Os­man Sa­li

Ah­met İnal

 

 

Ba­lı­ke­sir

Ba­lı­ke­sir

Bat­man

 

 

(Kar­şı oy ya­zı­sı ek­te­dir)

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Os­man Nu­ri Fi­liz

Muh­sin Koç­yi­ğit

Ala­at­tin Bü­yük­ka­ya

 

 

De­niz­li

Di­yar­ba­kır

İs­tan­bul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu

Bir­gen Ke­leş

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

 

 

İs­tan­bul

İs­tan­bul

İs­tan­bul

 

 

(Ay­rı­şık oy ya­zı­sı ek­te­dir)

(Kar­şı oy ya­zı­sı ek­te­dir)

(Ay­rı­şık oy ya­zı­sı ek­te­dir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

M. Mus­ta­fa Açı­ka­lın

Bü­lent Ba­ra­ta­lı

Fa­zıl Ka­ra­man

 

 

İs­tan­bul

İz­mir

İz­mir

 

 

 

(Ay­rı­şık oy ya­zı­sı ek­te­dir)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Y. Se­la­hat­tin Bey­ri­bey

Mus­ta­fa Eli­taş

Ta­ner Yıl­dız

 

 

Kars

Kay­se­ri

Kay­se­ri

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mi­ka­il Ars­lan

Mu­zaf­fer Baş­top­çu

Mus­ta­fa Ünal­dı

 

 

Kır­şe­hir

Ko­ca­eli

Kon­ya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ha­san Feh­mi Ki­nay

Mu­har­rem Do­ğan

Mus­ta­fa Öz­yü­rek

 

 

Kü­tah­ya

Mar­din

Mer­sin

 

 

 

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

O. Sey­fi Ter­zi­ba­şı­oğ­lu

Os­man Sey­fi

Ce­mal Uy­sal

 

 

Muğ­la

Nev­şe­hir

Or­du

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

İm­dat Süt­lü­oğ­lu

Mu­sa Uzun­ka­ya

M. Er­gün Dağ­cı­oğ­lu

 

 

Ri­ze

Sam­sun

To­kat

 

 

Üye

Üye

 

 

 

 

M. Akif Ham­za­çe­bi

 

 

 

 

Trab­zon

 

 

 

 

(Ay­rı­şık oy ya­zı­sı ek­te­dir)

 

 

 

 

 

 

 

AY­RI­ŞIK OY

Müf­lis Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı'nda ta­sar­ruf mev­du­atı olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın mev­du­atı­nın be­lir­li şart­lar da­hi­lin­de öden­me­si­ne iliş­kin 5021 sa­yı­lı Ka­nun 16.12.2003 ta­ri­hin­de ka­bul edil­miş­ti. Ay­nı ka­nun mev­du­at si­gor­ta­sı kap­sa­mın­da ol­ma­yan ti­ca­ri mev­du­at ile di­ğer ku­ru­luş­lar mev­du­atı­nın da hak sa­hip­le­ri­ne öden­me­si­ne ola­nak ver­miş­tir. Anı­lan ban­ka­dan Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di (DİBS - ya­ni Ha­zi­ne Bo­no­su ve­ya Dev­let Tah­vi­li) al­mak ama­cıy­la mak­buz mu­ka­bi­li öde­me ya­pan va­tan­daş­la­rı­mı­za, ban­ka­ya yap­tık­la­rı öde­me­nin ia­de edil­me­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me ise Ka­nu­nun Mec­lis'te­ki gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da AKP gru­bu­nun oy­la­rıy­la Ka­nun kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­mış­tır.

Mev­du­at si­gor­ta­sı kap­sa­mın­da ol­ma­yan "ti­ca­ri mev­du­at" öde­me kap­sa­mı­na alı­nır­ken, ar­ka­sın­da Dev­le­tin ol­du­ğu dü­şün­ce­siy­le ban­ka­dan Ha­zi­ne bo­no­su alan va­tan­daş­la­rı­mı­za hiç­bir öde­me ya­pıl­ma­ma­sı çok bü­yük bir hak­sız­lık ol­muş­tur.

Mad­de­nin Ka­nun kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­mış ol­ma­sı ne­de­niy­le or­ta­da Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı­lı­ğı ge­rek­çe­siy­le ip­ta­li is­te­ne­bi­le­cek bir hü­küm de ol­ma­dı­ğın­dan ko­nu­nun CHP ta­ra­fın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne gö­tü­rül­me imkânı ol­ma­mış­tır.

An­cak "İmar Ban­ka­sı Bo­no Mağ­dur­la­rı" ola­rak isim­len­di­re­bi­le­ce­ği­miz 22.517 ki­şi­yi, ai­le­le­ri ile bir­lik­te yak­la­şık 100.000 va­tan­da­şı­mı­zı il­gi­len­di­ren bu ko­nu­yu mağ­dur va­tan­daş­la­rı­mız yar­gı­ya ta­şı­mış­tır. Açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da Da­nış­tay 13. Da­ire­si 9 Ocak 2007 ta­ri­hin­de ver­di­ği bir ka­rar­la pa­ra­nın ya­sal fa­izi ile bir­lik­te öden­me­si yö­nün­de­ki An­ka­ra 10. İda­re Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nı ona­mış­tır.

AKP hü­kü­me­ti mağ­dur va­tan­daş­la­rı­mı­zı dört yıl­dır oya­la­mış­tır. Sa­yın Baş­ba­kan 2003 yı­lın­da "Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kim­se­yi mağ­dur et­mez, sa­mi­mi Ha­zi­ne Bo­no­su mağ­dur­la­rı­nın pa­ra­sı öde­ne­cek" an­la­mın­da cüm­le­ler kul­lan­mış, an­cak bu­gü­ne ka­dar sö­zü­nü tut­ma­mış­tır.

Hü­kü­me­tin TBMM'ye sevk et­ti­ği "İmar Ban­ka­sı Bo­no Mağ­dur­la­rı"na Öde­me Ya­pıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ise Hü­kü­me­tin yar­gı ka­rar­la­rı so­nu­cun­da mec­bur kal­dı­ğı bir Ta­sa­rı­dır.

An­cak Ta­sa­rı'ya ba­kıl­dı­ğın­da ba­zı be­lir­siz­lik­le­rin ol­ma­sı ya­nın­da hak­ka­ni­ye­te uy­gun bir öde­me­nin ön­gö­rül­me­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. Be­lir­siz­lik ve ada­let­siz­lik­ler şun­lar­dır:

1. İŞ­LEM TU­TA­RI­NIN DE­ĞİL NO­Mİ­NAL BE­DE­LİN ÖDEN­ME­Sİ GE­RE­KİR.

DİBS sa­tı­na­lın­ma­sı ama­cıy­la ban­ka­ya ya­tı­rı­lan tu­ta­rın top­la­mı 728.353.453 YTL (İş­lem Tu­ta­rı), bu tu­ta­rın va­de so­nu iti­ba­rıy­la ula­şa­ca­ğı top­lam tu­tar ise 1.023.672.644 YTL (No­mi­nal Be­del)dir. Ta­sa­rı no­mi­nal be­de­li de­ğil iş­lem tu­ta­rı­nın öden­me­si­ni ön­gör­mek­te­dir. Doğ­ru olan no­mi­nal be­de­lin esas alı­nıp bu­na va­de ta­ri­hin­den iti­ba­ren ka­nu­ni fai­zin uy­gu­lan­ma­sı­dır.

Dü­zen­le­me bu şek­liy­le hak­ka­ni­ye­te uy­gun de­ğil­dir.

2. BA­KAN­LAR KU­RU­LU­NA VE­Rİ­LEN YET­Kİ­LER BE­LİR­SİZ­LİK YA­RAT­MAK­TA­DIR.

Ta­sa­rı öde­me­nin şek­li, sü­re­si, uy­gu­la­na­cak fa­iz ora­nı ile fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi­nin be­lir­len­me­si ko­nu­la­rın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu (BK)nu yet­ki ver­mek­te­dir.

Bu ko­nu­la­rın mut­la­ka ya­sa­da dü­zen­len­me­si ge­re­kir. Ak­si tak­dir­de hak ka­yıp­la­rı söz ko­nu­su ola­bi­le­cek­tir. Bu ko­nu­lar­da BK'nun yet­ki­len­di­ril­me­si şu so­run­la­ra ve ada­let­siz­lik­le­re yol aça­bi­le­cek­tir.

• Yar­gı ka­rar­la­rı­na iliş­kin ola­rak BK'na ve­ri­len yet­ki yar­gı ku­ral­la­rı­nı so­nuç­suz bı­rak­ma­ya yö­ne­lik­tir.

• Öde­me sü­re­si bel­li ol­ma­dı­ğın­dan öde­me­ler uzun bir za­man di­li­mi­ne ya­yı­la­bi­le­cek­tir.

• Fa­iz ora­nı mah­ke­me­le­rin hük­met­ti­ği ka­nu­ni fa­iz ora­nın­dan da­ha dü­şük ola­rak be­lir­le­ne­bi­le­cek­tir.

• Fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi de­ğiş­ti­ri­le­bi­le­cek­tir.

3. VE­KA­LET ÜC­RE­Tİ­NE YÖ­NE­LİK DÜ­ZEN­LE­ME ANA­YA­SA'YA AY­KI­RI­DIR.

Ta­sa­rı­nın ve­ka­let üc­re­ti­nin mak­tu ola­rak be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik dü­zen­le­me­si ise hu­kuk gü­ven­li­ği­ni ze­de­le­mek­te olup Ana­ya­sa'nın 2 ve 10. mad­de­le­ri­ne ay­kı­rı­dır.

Ta­sa­rı ve­ka­let üc­re­ti­nin mak­tu ola­rak be­lir­len­me­si­ni ön­gö­re­rek ya­pı­la­cak öde­me­yi 110 YTL ile sı­nır­lan­dır­mak­ta­dır. Avu­kat­lık Üc­ret Ta­ri­fe­si ise nis­bi olup % 12 ile baş­la­yan oran­lar söz ko­nu­su­dur.

Bi­lin­di­ği gi­bi Avu­kat­lık Ka­nu­nu­nun 168. mad­de­si avu­kat­lık üc­ret ta­ri­fe­si­ni ha­zır­la­ma gö­rev ve yet­ki­si­ni Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği'ne ver­miş­tir. Bu dü­zen­le­me iki kez Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin de­ne­ti­min­den geç­miş ve Avu­kat­lık Ka­nu­nu­nun bu hük­mü­nün Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bu ka­rar­la­rın­da;

(2002/126E 2004/27K - 3.3.2004 ta­rih)

"Avu­kat­la­rın hu­kuk­sal bil­gi ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­ma, hak ara­ma ve sa­vun­ma­da baş­vu­ru­la­cak meş­ru yol ve va­sı­ta­la­rın ba­şın­da ge­lir. Ve­ka­let üc­re­ti, sa­vun­ma hak­kı­nın en önem­li par­ça­sı olan hu­ku­ki da­nış­man­lık gö­re­vi­nin, ko­nu­nun uz­ma­nı olan hu­kuk­çu­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­nın do­ğal bir so­nu­cu­dur. Avu­kat­la­rın mes­lek­le­ri­ni ser­best­çe ve her­han­gi bir kay­gı ol­ma­dan ya­pa­bil­me­le­ri için yap­tık­la­rı hiz­me­tin kar­şı­lı­ğı olan ma­kul bir üc­ret al­ma­la­rı ge­re­kir. Avu­kat­la ya­pı­la­cak söz­leş­me­de üc­ret ka­rar­laş­tı­rı­lır­ken, da­va so­nun­da kar­şı ta­ra­fa yük­le­ne­cek avu­kat­lık üc­re­ti­nin gö­ze­til­me­si en­gel­len­me­di­ğin­den, iti­raz ko­nu­su ku­ral­la hak ara­ma öz­gür­lü­ğü­nün kul­la­nıl­ma­sı­nın zor­laş­tı­ğın­dan da söz edi­le­mez. "

"1136 sa­yı­lı Avu­kat­lık Ka­nu­nu’nun de­ği­şik­lik­ten ön­ce­ki  168. Mad­de­sin­de avu­kat­lık üc­re­ti­nin tak­di­rin­de hu­kuk­sal yar­dı­mın baş­la­dı­ğı ve­ya da­va­nın açıl­dı­ğı ta­rih­te yü­rür­lük­te olan Ta­ri­fe­ler esas alın­mış ise de iti­raz ko­nu­su ku­ral­la eko­no­mi­nin ge­rek­le­ri gö­ze­ti­le­rek avu­katların emek­le­ri­nin ger­çek kar­şı­lık­la­rı­nı al­ma­la­rı amaç­lan­mış­tır." Hük­mü­nü ver­miş,

(2006/60E 2006/51 K - 17.4.2006 ta­rih)

Avu­kat­lık Ka­nu­nu­nun 168. mad­de­si yö­nün­den ip­tal is­te­ği­ni yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ay­nı ko­nu­da­ki 2002/126E 2004/27K sa­yı­lı 3.3.2004 ta­rih­li ka­ra­rın Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı­ğı 19.2.2005 ta­ri­hi üze­rin­den on yıl geç­me­di­ği­ni be­lir­te­rek red­det­miş, Avu­kat­lık As­ga­ri Üc­ret Ta­ri­fe­si­nin ip­ta­li is­te­mi­ni ise bir da­va­ya bak­mak­ta olan mah­ke­me­nin an­cak o da­va se­be­biy­le uy­gu­la­na­cak ya­sa ve­ya ya­sa hük­mün­de ka­rar­na­me­nin hü­küm­le­ri­nin Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı­lı­ğı ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni Avu­kat­lık As­ga­ri Üc­ret Ta­ri­fe­si­nin ip­ta­li is­te­mi­ni in­ce­le­me­nin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin gö­re­vi­ne gir­me­di­ği­ni be­lir­te­rek red­det­miş­tir.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin bu ka­rar­la­rı ve Avu­kat­lık Ya­sa­sı'nın açık hük­mü kar­şı­sın­da, yü­rür­lük­te­ki bir ya­sal dü­zen­le­me­nin bir baş­ka ya­sa ile fii­len uy­gu­la­na­maz ha­le ge­ti­ril­me­si hu­ku­ka ay­kı­rı­dır.

Kal­dı ki, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Avu­kat­lık As­ga­ri Üc­ret Ta­ri­fe­si­nin, ikin­ci kıs­mı­nın ikin­ci bö­lü­mü, "ko­nu­su pa­ra ol­ma­yan ve­ya pa­ra ile de­ğer­len­di­ri­le­me­yen hu­ku­ki yar­dım­la­ra öde­ne­cek üc­ret"i  dü­zen­le­mek­te­dir. Oy­sa, söz ko­nu­su ta­sa­rı, ko­nu­su doğ­ru­dan pa­ra olan ic­ra ta­kip­le­ri­ne iliş­kin­dir.

Ta­sa­rı'nın bu şe­kil­de ya­sa­laş­ma­sı avu­kat­lık üc­re­ti­nin be­lir­len­me­sin­de uy­gu­la­ma­da fark­lı­lık­lar ya­ra­ta­rak hak ka­yıp­la­rı­na ne­den ola­cak­tır.

Bu ne­den­le mad­de­nin Ta­sa­rı­dan çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

4. FA­İZ ÖDE­ME­LE­Rİ­NİN MEV­DU­AT SA­YI­LA­RAK GE­LİR VER­Gİ­Sİ­NE TA­Bİ TU­TUL­MA­SI DOĞ­RU DE­ĞİL­DİR.

Fa­iz öde­me­le­ri­nin ge­lir ver­gi­si açı­sın­dan mev­du­at sa­yı­lıp yüz­de 15 ora­nın­da ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı­na ta­bi tu­tul­ma­sı doğ­ru de­ğil­dir. Çün­kü anı­lan dö­ne­me iliş­kin DİBS fa­iz öde­me­le­ri Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun o dö­nem­de yü­rür­lük­te olan hü­küm­le­ri­ne gö­re ge­lir ver­gi tev­ki­fa­tı­na ta­bi de­ğil­dir. İl­gi­li dö­nem­de ge­lir ver­gi­si­ne ta­bi ol­ma­yan bir öde­me­nin da­ha son­ra çı­ka­rı­lan bir ya­say­la ver­gi­ye ta­bi tu­tul­ma­sı Ana­ya­sa'ya ay­kı­rı­dır.

Bu öde­me­le­rin ge­lir ver­gi­si açı­sın­dan ala­cak fa­izi sa­yıl­ma­sı ne­de­niy­le ge­lir ver­gi­si­ne ta­bi tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği yö­nün­de­ki gö­rüş de hak­ka­ni­ye­te uy­gun ol­ma­yıp hu­ku­ki bir te­mel­den yok­sun­dur. Zi­ra Ta­sa­rı bo­no­ze­de­le­re "no­mi­nal be­del"in de­ğil "iş­lem tu­ta­rı­nın öden­me­si­ni dü­zen­le­mek­te­dir. Ya­ni ger­çek­te DİBS fa­izi ola­rak öden­me­si ge­re­ken bir tu­tar öden­me­mek­te­dir. Ay­rı­ca yıl­lar­ca ge­cik­miş bir öde­me söz ko­nu­su­dur. Ay­rı­ca Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun il­gi­li hü­küm­le­ri­ne gö­re ba­zı mak­tu is­tis­na­lar da söz ko­nu­su­dur. Ta­sa­rı bü­tün bun­la­rı dik­ka­te al­ma­mak­ta­dır.

5. OFF-SHO­RE ZE­DE­LE­RİN MAĞ­DU­Rİ­YE­Tİ Gİ­DE­RİL­ME­Lİ­DİR.

Bir dev­le­tin ni­te­li­ği, iş­le­yi­şi, te­mel amaç ve gö­rev­le­ri­nin yer al­dı­ğı ya­sal me­tin­ler ana­ya­sa­la­rı olup, dev­le­tin ay­nı za­man­da meş­ru­iye­ti­nin de ze­mi­ni­ni oluş­tu­rur­lar. Tür­ki­ye'de dev­le­tin ni­te­li­ği ken­di Ana­ya­sa­sın­da "mil­li da­ya­nış­ma ve ada­let an­la­yı­şı için­de, in­san hak­la­rı­na say­gı­lı ... sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti" ola­rak ta­nım­lan­mış­tır.

Dev­le­tin amaç ve gö­rev­le­ri ise, "... ki­şi­le­rin ve top­lu­mun re­fah, hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­nu sağ­la­mak; ki­şi­nin te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni, sos­yal hu­kuk dev­le­ti ve ada­let il­ke­le­riy­le bağ­daş­ma­ya­cak su­ret­te sı­nır­la­yan si­ya­sal, eko­no­mik ve sos­yal en­gel­le­ri kal­dır­ma­ya, in­sa­nın mad­di ve ma­ne­vi var­lı­ğı­nın ge­liş­me­si için ge­rek­li şart­la­rı ha­zır­la­ma­ya ça­lış­mak" ola­rak be­lir­len­miş­tir.

Te­mel hak ve hür­ri­yet­le­rin ni­te­li­ği de, "... ki­şi­nin top­lu­ma, ai­le­si­ne ve di­ğer ki­şi­le­re kar­şı ödev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı da ih­ti­va" eden bir çer­çe­ve­de ta­nım­lan­mış­tır.

Bu­na, ya­ni Ana­ya­sal dü­zen­le­me­nin ge­rek­le­ri­ne gö­re, dev­le­tin, mil­li da­ya­nış­ma, re­fah, hu­zur ve mut­lu­luk duy­gu­su­nu za­yıf­la­tan ve bi­rey­le­ri ai­le­si­ne kar­şı mad­di ve ma­ne­vi bü­tün ödev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni ön­le­ye­cek ko­şul­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, en azın­dan iyi­leş­ti­ril­me­si gi­bi bir te­mel ya da as­li gö­re­vi bu­lun­mak­ta­dır.

Ti­ca­ri ve ik­ti­sa­di ha­ya­tın be­lir­li ku­ral­la­ra bağ­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan, bu fa­ali­yet alan­la­rı­na mün­ha­sır ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­sı son de­re­ce do­ğal­dır. Söz­ge­li­mi, ban­ka­cı­lık ala­nın­da bir ya­sal dü­zen­le­me­nin, ya­sa­ya uyul­ma­ma­sı ha­lin­de mü­ey­yi­de­ler içer­me­si ve bu mü­ey­yi­de­le­rin şu ya da bu doz­da ağır­laş­tı­rıl­ma­sı, il­gi­li ti­ca­ri alan­da­ki fa­ali­yet­le­rin be­lir­li bir di­sip­lin al­tın­da sür­dü­rül­me­si ba­kı­mın­dan da önem arz et­mek­te­dir. Bu ala­nın ban­ka­cı­lık ol­ma­sı, bi­rey­le­rin kü­çük ya da bü­yük tu­tar­lı pa­ra­sal ta­sar­ruf­la­rı­nın be­lir­li bir gü­ven­ce al­tın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ve bu pa­ra­sal fon­la­rın ban­ka­cı­lık il­ke ve ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı ya da kö­tü ni­yet­li kul­la­nı­mı­nın tec­zi­ye­sin­de ağır mü­ey­yi­de­ler ön­gö­rül­me­si­ni de ge­rek­ti­re­bi­lir ve bu du­rum, ola­ğan sı­nır­lar içe­ri­sin­de bir ön­lem ola­rak ka­bul de gö­re­bi­lir.

An­cak, bu ön­lem­le­rin ban­ka sa­hi­bi ai­le ya da grup­la­rın bü­tün mal var­lık­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ya da kap­sa­yan el koy­ma­la­ra ka­dar var­dı­rıl­ma­sı ve ban­ka­cı­lık ile il­gi­li ol­sun ve­ya ol­ma­sın mev­cut ik­ti­sa­di ya da ti­ca­ri bi­rim­le­rin yö­ne­tim ve de­ne­tim­le­ri­nin dev­le­tin sevk ve ida­re­sin­de­ki bir ku­rum ta­ra­fın­dan üst­le­nil­me­si şek­lin­de­ki ida­ri ta­sar­ru­fun­dan et­ki­le­nen­ler ara­sın­da da bir ada­let an­la­yı­şı ön­gö­rül­me­li ve ida­re­nin ey­lem ve iş­lem­le­riy­le top­lu­mun bir ke­si­mi mut­lu edil­me­ye ya da bir ke­si­mi için ada­let ara­ma­ya ça­lı­şı­lır­ken, bir baş­ka ke­sim ya da di­ğer ke­sim­ler mut­lak ma­na­da mağ­dur ko­nu­mu­na dü­şü­rül­me­me­li, sür­dü­rü­len iş ve iş­lem­le­rin so­nuç­la­rın­dan et­ki­le­nen­ler ara­sın­da da, ada­let sağ­lan­ma­lı ve fe­da­kar­lık­lar­da da müm­kün mer­te­be eşit bir da­ğı­lım he­de­fi gö­ze­til­me­li­dir.

Mev­cut ya­sal dü­zen­le­me­le­ri­miz içe­ri­sin­de ken­di­si­ne, 512 Sa­yı­lı "Ban­ka­lar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me" ile yer bu­lan Kı­yı Ban­ka­cı­lı­ğı için, anı­lan KHK'nin 33 ün­cü mad­de­sin­de Tür­ki­ye'de bu kap­sam­da fa­ali­yet­te bu­lu­na­cak ban­ka­la­rın fa­ali­yet usul ve esas­la­rı­nı be­lir­le­mek ama­cıy­la bir dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.

Yi­ne ay­nı KHK'nin 37 nci mad­de­si ile de, "Ya­ban­cı Ül­ke Yet­ki­li Mer­ci­le­ri­nin Ta­lep­le­ri" baş­lı­ğı al­tın­da;

"Ya­ban­cı ül­ke­le­rin ka­nun­la­rı­na gö­re de­ne­ti­me yet­ki­li mer­ci­le­rin, ken­di ül­ke­le­rin­de ku­ru­lu ban­ka­la­rın Tür­ki­ye'de­ki şu­be­le­rin­de ve­ya bu ban­ka­la­rın or­tak ol­du­ğu Tür­ki­ye'de ku­ru­lu ban­ka­lar­da de­ne­tim yap­ma ve bil­gi is­te­me ta­lep­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si Müs­te­şar­lı­ğın iz­ni­ne bağ­lı­dır.

Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len mer­ci­ler­ce bu Ka­nun'un amaç ve kap­sa­mı ile il­gi­li ola­rak is­te­ni­len bil­gi­le­rin kar­şı­lık­lı­lık il­ke­si­nin gö­ze­til­me­si ve açık­lan­ma­ma­sı şar­tıy­la ve­ril­me­si­ne Ba­kan­lık yet­ki­li­dir"

Hu­su­su­na yer ve­ri­le­rek, ya­ban­cı ül­ke­le­rin de­ne­ti­me yet­ki­li ma­kam­la­rı­na Tür­ki­ye'de­ki her tür­lü ya­ban­cı ban­ka­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin de­ne­ti­mi için uy­gun ko­şul­lar ha­zır­lan­mış, hat­ta kar­şı­lık­lı­lık il­ke­sin­den söz edil­miş; an­cak, Tür­ki­ye'de yet­ki­li mer­ci ve or­gan­la­rın di­ğer ül­ke­ler­de­ki bu yet­ki­le­ri­nin na­sıl kul­la­nı­la­ca­ğı­na da­ir bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­mış ya da fi­ili bir gi­ri­şim­de bu­lu­nul­ma­mış­tır. Off-Sho­re ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin risk­le­rin ger­çek­leş­me­si ve çok sa­yı­da yurt­ta­şın mağ­dur ol­ma­sın­dan son­ra, 01.11.2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ya­sa­sı'nın 14 ün­cü mad­de­si ile "Tür­ki­ye'de ku­ru­lan ban­ka­la­rın kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı böl­ge­le­ri de da­hil ol­mak üze­re yurt dı­şın­da şu­be ve­ya tem­sil­ci­lik aç­ma­la­rı, or­tak­lık kur­ma­la­rı ve­ya ku­rul­muş or­tak­lık­la­ra ka­tıl­ma­la­rı, bu Ka­nun­da yer alan ku­rum­sal yö­ne­tim hü­küm­le­ri ile ko­ru­yu­cu hü­küm­le­re ve Ku­rul­ca be­lir­le­ne­cek esas­la­ra uyul­ma­sı kay­dıy­la Ku­ru­lun iz­ni­ne" ta­bi kı­lı­na­rak, izin ver­me yo­luy­la da ol­sa, de­ne­tim ben­ze­ri bir ön­lem dü­şü­nül­müş­tür.

Ni­te­kim, o dö­nem­de bu ya­sal ek­sik­li­ğin ya­rat­tı­ğı boş­luk so­mut bir bi­çim­de ken­di­si­ni gös­ter­miş ve Tür­ki­ye'de­ki ban­ka­cı­lık fa­ali­yet­le­ri gö­ze­tim ve de­ne­tim al­tı­na alı­nan ve so­nuç­ta da ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­la­rak, yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'na in­ti­kal eden Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'nin sa­hi­bi olan gru­bun Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nde kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı ya­pan ve üs­te­lik fa­ali­yet­le­ri üze­rin­de­ki kuş­ku­la­rın Tür­ki­ye'de­ki in­ce­le­me­ler sı­ra­sın­da art­tı­ğı bir dö­nem­de, gru­bun kı­yı ban­ka­cı­lı­ğı fa­ali­ye­ti­ni yü­rü­ten İmar Bank Off-Sho­re Ltd. ad­lı Ban­ka­nın fa­ali­yet­le­ri­nin de­ne­ti­mi ya­pıl­ma­mış ve "ya­ban­cı ül­ke mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de" fa­ali­yet sa­yı­la­rak de­ne­ti­min­den uzak du­rul­muş­tur.

An­cak, bu il­gi­siz­li­ğin İmar Bank Off-Sho­re Ltd. ad­lı ban­ka­da­ki mev­du­atın Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu dı­şın­da sa­yıl­ma­sı ka­bu­lü­ne da­yan­mak­ta ol­ma­sı, so­ru­nun asıl va­him olan ya­nı­nı teş­kil et­mek­te­dir. Ger­çek­ten de, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu'nun "Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş. Mev­du­at Sa­hip­le­ri­ne Yö­ne­lik Açık­la­ma­sı" bu hu­su­su çok açık bir bi­çim­de te­yit et­mek­te­dir:

"­İmar Bank Off-Sho­re Ltd., Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nde anı­lan ül­ke mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de ku­rul­muş­tur. Söz ko­nu­su Off-Sho­re Ban­ka­da, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı T.A.Ş.'nin doğ­ru­dan ve/ve­ya do­lay­lı hiç­bir or­tak­lık pa­yı bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da, Tür­ki­ye'de fa­ali­yet gös­te­ren ve mev­du­at ka­bu­lü­ne yet­ki­li bu­lu­nan ban­ka­la­rın yur­ti­çi şu­be­le­rin­de ger­çek ki­şi­ler ta­ra­fın­dan açıl­mış olan ta­sar­ruf mev­du­atı­nı si­gor­ta eden Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu, Off-Sho­re ban­ka­lar­da mev­du­atı olan­la­ra si­gor­ta kap­sa­mın­da bir öde­me yap­ma­sı müm­kün bu­lun­ma­mak­ta­dır" hu­su­su vur­gu­lan­mış ve "ban­ka­lar­da­ki tüm ta­sar­ruf mev­du­atı si­gor­ta kap­sa­mın­da ol­du­ğun­dan, ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin en­di­şe­len­me­le­ri­ni, ken­di­le­ri­ne ve çev­re­le­ri­ne za­rar ve­re­bi­le­cek iş­lem ve ha­re­ket­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum bu­lun­ma­mak­ta­dır" de­ni­le­rek, ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ne iti­dal ve sü­ku­net tav­si­ye edil­miş­tir. Ke­za, ben­zer açık­la­ma­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı'nın "Alo­ma­li­ye Hat­tı" ara­cı­lı­ğıy­la da ya­pıl­mış ve so­nuç ola­rak, Off-Sho­re he­sap sa­hip­le­ri­nin ne­re­ye baş­vu­ra­ca­ğı so­ru­su­na;

"İmar Ban­ka­sı'nın pa­ra­la­rı gön­der­di­ği Off-Sho­re ban­ka­sı bu pa­ra­la­rı İmar Ban­ka­sı'na öder­se Ban­ka öde­me­yi hak sa­hip­le­ri­ne ya­par. Ay­rı­ca, Ban­ka his­se­dar­la­rı­na (Uzan gru­bu) da bu he­sap­la­rın öde­me­le­ri için baş­vu­ra­bi­lir"

ce­va­bı ve­ril­miş­tir.

An­cak, bu "öne­ri" pa­ra­le­lin­de Off-Sho­re he­sap sa­hip­le­ri­ne il­gi­li grup be­lir­li bir tak­vi­me gö­re öde­me yap­mak­ta iken, bü­tün mal var­lık­la­rı­na el ko­nu­la­rak, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu'nun ta­sar­ru­fu­na ge­çi­ril­me­si, mev­du­atl­arı­nı be­lir­li sı­nır­la­ma­lar­la da ol­sa ge­ri ala­bi­len, çe­ke­bi­len çok sa­yı­da­ki Off-Sho­re he­sap sa­hi­bi­ni mut­lak mağ­dur ha­li­ne ge­ti­re­rek, "Off-Sho­re ­ze­de" yap­mış­tır.

Baş­ka bir de­yiş­le, baş­lan­gıç­ta, ban­ka­cı­lık ala­nın­da de­ne­tim za­fi­ye­ti so­nu­cun­da bir ti­ca­ri gru­bun "nis­pi mağ­dur" yap­tı­ğı önem­li sa­yı­da­ki yurt­taş; da­ha son­ra, dev­le­tin ida­ri ey­lem ve iş­lem­le­ri so­nu­cun­da, "mut­lak mağ­dur­lar" du­ru­mu­na dü­şü­rül­müş­tür.

Bu ne­den­ler­le Off-Sho­re ­ze­de­le­rin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

6. OFF-SHO­RE­ ZE­DE­LE­RİN  VER­Gİ  PROB­LE­Mİ  ÇÖ­ZÜL­ME­Lİ­DİR

Off-Sho­re'da he­sa­bı olan­lar pa­ra­la­rı­nı kay­bet­tik­le­ri gi­bi fii­len el­de et­me­dik­le­ri bir fa­iz ge­li­ri ne­de­niy­le ge­lir ver­gi­si tar­hi­ya­tıy­la kar­şı kar­şı­ya kal­mış­lar­dır. Fii­len ge­lir el­de et­me­di­ği gi­bi pa­ra­sı­nı da kay­bet­miş olan va­tan­daş­la­rı­mız­dan ver­gi ta­lep et­mek ve bu­nun he­men öden­me­si­ni is­te­mek hak­ka­ni­ye­te uy­gun de­ğil­dir.

7. 3 TEM­MUZ 2003 TA­Rİ­HİN­DE OFF-SHO­RE'DAN MEV­DU­ATA DÖ­NEN­LE­RİN SO­RU­NU ÖN­CE­LİK­LE ÇÖ­ZÜL­ME­Lİ­DİR

Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu (TMSF) ta­ra­fın­dan Fo­na dev­re­di­len ve­ya Ban­ka­lar Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne da­ya­nı­la­rak ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at- ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan ban­ka­lar­da Off-Sho­re he­sa­bı aç­tır­dık­tan son­ra mev­du­at he­sa­bı­na dön­me ta­ri­hi be­lir­len­me­sin­de, mu­di­le­re ve­ri­len he­sap cüz­dan­la­rın­da­ki ta­ri­hin de­ğil ban­ka ka­yıt­la­rı­nın esas alın­dı­ğı gö­rül­mek­te ve bun­dan he­sap sa­hip­le­ri za­rar gör­mek­te, ka­nun yol­la­rı­na baş­vur­ma zo­run­da bı­ra­kıl­mak­ta­dır.

Ge­nel hu­kuk ku­ral­la­rı bir bel­ge­nin ak­si sa­bit olun­ca­ya ka­rar ge­çer­li ol­ma­sı­na amir­dir. Bu ne­den­le ak­si sa­bit ol­ma­dık­ça mu­di­le­re ve­ri­len he­sap cüz­dan­la­rı­na iti­bar edil­me­si hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­nin bir ge­re­ği­dir.

Di­ğer ta­raf­tan Off-Sho­re he­sa­bı aç­tır­dık­tan son­ra mev­du­at he­sa­bı­na dön­me­de Tür­ki­ye imar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin Ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri Yap­ma ve Mev­du­at Ka­bul Et­me İz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı 3 Tem­muz 2003 ta­ri­hi­nin esas alın­ma­sı ada­let ve hak­ka­ni­yet il­ke­si­ne uy­gun dü­şe­cek­tir.

Ta­sa­rı­nın bu ko­nu­ya iliş­kin bir dü­zen­le­me yap­ma­mış ol­ma­sı ada­let­siz­dir.

8. TMSF DE­NE­Tİ­MİN­DE­Kİ MED­YA­YA, İK­Tİ­DAR YAN­LI­SI YA­YIN YAP­MA­SI İÇİN BAS­KI UY­GU­LAN­MAK­TA­DIR

TMSF ya­sa­la­rın ge­re­ği ola­rak, ko­şul­lar oluş­tu­ğun­da ba­zı şir­ket­le­rin mül­ki­ye­ti­ne el koy­mak­ta­dır. El koy­du­ğu şir­ket­le­rin bün­ye­sin­de ya­zı­lı ve gör­sel med­ya ku­ru­luş­la­rı da bu­lun­mak­ta­dır.

TMSF, dev­ral­dı­ğı med­ya ku­ru­luş­la­rı­nı ik­ti­dar yan­lı­sı ya­yın yap­ma­sı için et­ki­le­mek­te, et­ki­le­me­nin de öte­sin­de açık­ça bas­kı uy­gu­la­mak­ta­dır. Ör­ne­ğin TMSF'nin el koy­du­ğu SA­BAH Ga­ze­te­si'nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni yap­tı­ğı açık­la­ma­da (21.04.2007 ta­rih­li) bas­kı­la­rı şöy­le di­le ge­tir­miş­tir.

“... Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­zer'in yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı man­şet yap­tı­ğı­mız gün, ge­ce geç sa­at­ler­de ga­ze­te­ye mü­da­ha­le edil­di.

TMSF tem­sil­ci­si Med­ya Grup Baş­ka­nı Ya­vuz Onur­sal ta­ra­fın­dan man­şe­tin de­ğiş­ti­ril­me­si ba­na ha­ber ve­ril­me­den ta­lep edil­di.

So­rum­lu ar­ka­daş­la­rım bu­nu yap­mak­tan­sa ba­na ha­ber ver­di­ler.

Ben böy­le bir de­ği­şik­li­ğe ya­naş­ma­yın­ca bas­kı ma­ki­na­la­rı­mız dur­du­ru­la­rak de­ği­şik­li­ği yap­ma­ya zor­lan­dık. Bu­na di­ren­dik.

Ar­dın­dan TMSF Baş­ka­nı Ah­met Er­türk ve Ya­vuz Onur­sal ile yap­tı­ğı­mız bir gö­rüş­me­de ra­kip gru­bun üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin, TMSF ara­cı­lı­ğıy­la Sa­bah'ın sa­tış po­li­ti­ka­sı­na mü­da­ha­le et­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı göz­lem­le­dim. Da­ha­sı Naz­lı Ilı­cak'ın üst dü­zey iliş­ki­le­ri­ni kul­la­na­rak Sa­bah'ta yaz­mak is­te­di­ği de ile­til­di. Ay­nı gö­rüş­me sı­ra­sın­da ba­zı ya­zar­la­rın gö­rev­le­ri­ne son ver­mem de is­ten­di..."

Bu açık­la­ma TMSF'nin tek­nik bir ku­rum ol­ma­nın öte­sin­de açık­ça si­ya­sal­laş­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Sa­yın Al­tay­lı'nın yap­tı­ğı açık­la­ma­nın bu­gü­ne ka­dar ya­lan­lan­ma­ma­sın­dan da AKP Hü­kü­me­ti­nin bas­kı­yı ku­ran or­gan ol­du­ğu açık­ça or­ta­ya çık­mak­ta­dır.

 

 

M. Akif Hamzaçebi

Kemal Kılıçdaroğlu

Birgen Keleş

 

Trabzon

İstanbul

İstanbul

 

A. Kemal Kumkumoğlu

A. Kemal Deveciler

Bülent Baratalı

 

İstanbul

Balıkesir

İzmir

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDI-RILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇ-LANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ VE KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ-NİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN-DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TASARISI

MAD­DE 1- (1) Mül­ga 18/6/1999 ta­rih­li ve 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, Ban­ka bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar, baş­vu­ru hâlin­de bu Ka­nun­da be­lir­le­nen esas­lar çer­çe­ve­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ih­raç edi­le­cek özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la öde­nir.

(2) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak öde­me­ler­de; hak sa­hip­li­ği­nin tes­pi­tin­de Müf­lis Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ka­yıt­la­rı esas alı­nır. Hak sa­hip­le­rin­den ta­lep top­lan­ma­sı, ta­lep top­la­ma­nın şek­li ve sü­re­si, hak sa­hip­li­ği­nin is­pa­tın­da ara­na­cak bel­ge­ler, öde­me­ye ara­cı ola­cak ban­ka­nın tes­pi­ti, de­fa­ten ya­pı­la­cak öde­me­nin şek­li ve sü­re­si, uy­gu­la­na­cak fa­iz ora­nı ile fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi, hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me ne­de­niy­le is­te­ne­bi­le­cek ib­ra­na­me ve di­ğer bel­ge­le­rin içe­ri­ği ile öde­me­le­re iliş­kin di­ğer usul ve esas­lar Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

(3) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler­de, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la ya­tı­rı­lan tu­tar­la­rı ifa­de eden iş­lem tu­tar­la­rı esas alı­nır.

MAD­DE 2- (1) Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açı­lan da­va­lar hak­kın­da bu Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(2) Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açıl­mış olan da­va­la­ra iliş­kin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra ic­ra ta­ki­bi­ne ko­nu edil­me­si hâlin­de, vekâlet üc­re­ti, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Avu­kat­lık As­ga­ri Üc­ret Ta­ri­fe­si­nin ikin­ci kıs­mı­nın ikin­ci bö­lü­mü­nün (1) nu­ma­ra­lı ben­din­de ya­zan tu­tar ola­rak uy­gu­la­nır. Ta­kip borç­lu­su ida­re­le­rin ic­ra ta­ki­bin­de­ki iş­lem­le­re kar­şı şi­ka­yet hak­la­rı sak­lı­dır.

(3) Mah­ke­me ka­rar­la­rın­da ve­ya ic­ra ta­kip sü­re­cin­de il­gi­li ida­re­ler le­hi­ne hük­mo­lu­nan her tür­lü ala­cak bu Ka­nu­na gö­re ya­pı­la­cak öde­me­ler­den mah­sup yo­luy­la tah­sil edi­le­rek il­gi­li ku­rum­la­rın he­sap­la­rı­na ak­ta­rı­lır.

MAD­DE 3- (1) Hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lan­la­ra, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten son­ra kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lun­ca ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti or­tak­la­rı ile bun­la­rın ana, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı ile ban­ka­nın yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ile şu­be mü­dür­le­ri ve­ya bun­lar adı­na ha­re­ket eden ki­şi­ler­ce alı­nan ve­ya bu ki­şi­le­rin ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ne sa­hip ol­duk­la­rı ku­ru­luş­lar­ca alı­nan, Tür­ki­ye  İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin per­so­ne­li­nin kur­muş ol­du­ğu mun­zam ve­ya yar­dım­laş­ma san­dık ve va­kıf­lar­ca alı­nan kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ne iliş­kin ola­rak Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nun­ca her­han­gi bir öde­me ya­pıl­maz.

(2) Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­den Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­ma­ma­sı­na rağ­men, sah­te ola­rak dü­zen­le­di­ği ve­ya sah­te ol­du­ğu­nu bil­di­ği bel­ge­le­ri ib­raz eden, et­ti­ren ve­ya ken­di­si­ne ya da bir baş­ka­sı­na öde­me ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep eden ki­şi­le­re, fi­il­le­ri da­ha ağır bir ce­za­yı ge­rek­tir­me­di­ği tak­dir­de, dört se­ne­den se­kiz se­ne­ye ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir.

(3) Ken­di­le­ri­ne ve­ya gös­ter­dik­le­ri ya­hut hak sa­hi­bi kıl­dık­la­rı ki­şi­le­re öde­me ya­pıl­dık­tan son­ra bu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı fi­il­le­ri iş­le­dik­le­ri or­ta­ya çı­kan ki­şi­le­re, bu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı ce­za­nın ya­nı sı­ra on­bin gü­ne ka­dar ad­li pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. An­cak, ad­li pa­ra ce­za­sı­nın mik­ta­rı, öde­nen tu­ta­rın on ka­tın­dan az ola­maz. 

MAD­DE 4- (1) Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten ön­ce ger­çek­leş­ti­ri­len fi­il­ler ne­de­ni ile, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­me ya­pıl­ma­sı­na ve­ya öde­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ren Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri ile ge­nel mü­dür, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ve şu­be mü­dür­le­ri ile yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak tek ba­şı­na ve­ya bir­lik­te elin­de bu­lun­du­ran or­tak­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ne, eş­le­ri­ne ve ço­cuk­la­rı­na ait ban­ka­lar ve ban­ka dı­şı ma­li ku­rum­lar ile di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler nez­din­de­ki, ki­ra­lık ka­sa mev­cut­la­rı da dâhil ol­mak üze­re, hak ve ala­cak­la­rın don­du­rul­ma­sı­na, her tür­lü mal, hak ve ala­cak­la­rın üze­rin­de­ki ta­sar­ruf yet­ki­si­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men kal­dı­rıl­ma­sı­na, mal, kıy­met­li ev­rak, na­kit ve di­ğer de­ğer­le­rin zap­tı­na, bun­la­rın bir tev­di ma­hal­li­ne ya­tı­rıl­ma­sı­na ve hak ve ala­cak­la­rın üze­ri­ne di­ğer ted­bir­le­rin ko­nul­ma­sı­na, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ta­le­bi üze­ri­ne il­gi­li ban­ka­nın mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki sulh ce­za hâki­mi, yar­gı­la­ma sı­ra­sın­da ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Ay­rı­ca, bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler Ha­zi­ne adı­na 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­nun 134 ve 135 in­ci mad­de­le­rin­de yer alan hü­küm­ler dâhi­lin­de Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ta­kip ve tah­sil edi­lir.

(2) Bu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da be­lir­ti­len ki­şi­le­rin, 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu ve di­ğer ka­nun­lar­dan do­ğan ce­zai ve hu­ku­ki so­rum­lu­luk­la­rı sak­lı­dır.

(3) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak in­ce­le­me ve de­net­le­me­ler so­nu­cun­da; hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­ler­de, hak sa­hi­bi­nin be­ya­nı­nın ak­si­ne bir du­ru­mun ve/ve­ya il­gi­li­ye faz­la­dan ve­ya hak­sız bir öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti hâlin­de, faz­la­dan ve­ya hak­sız öde­nen meb­lağ, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca öde­nen ki­şi­den tah­sil edi­lir.

(4) Bu Ka­nun ge­re­ğin­ce ih­raç edi­le­cek olan özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ile bu se­net­ler kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin iş­lem­ler ve kâğıt­lar dam­ga ver­gi­si ve harç­tan müs­tes­na­dır.

MAD­DE 5- (1) 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 14- Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar için Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak her tür­lü öde­me­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­na özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ih­raç edi­lir. Bu kap­sam­da ih­raç edi­le­cek özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri için bu Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.”

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak fa­iz öde­me­le­ri, 31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan mev­du­at fa­izi ad­do­lu­nur, öde­me ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ta­hak­kuk et­miş sa­yı­lır ve ay­nı Ka­nu­nun ge­çi­ci 67 nci mad­de­si uya­rın­ca % 15 ora­nın­da ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı­na ta­bi tu­tu­lur.

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDI-RILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇ-LANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ

HAKKINDA KANUN TASARISI

 

 

 

MAD­DE 1- (1) Mül­ga 18/6/1999 ta­rih­li ve 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, Ban­ka bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar, baş­vu­ru hâlin­de bu Ka­nun­da be­lir­le­nen esas­lar çer­çe­ve­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ih­raç edi­le­cek özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la öde­nir.

(2) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak öde­me­ler­de; hak sa­hip­li­ği­nin tes­pi­tin­de Müf­lis Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ka­yıt­la­rı esas alı­nır. Hak sa­hip­le­rin­den ta­lep top­lan­ma­sı, ta­lep top­la­ma­nın şek­li ve sü­re­si, hak sa­hip­li­ği­nin is­pa­tın­da ara­na­cak bel­ge­ler, öde­me­ye ara­cı ola­cak ban­ka­nın tes­pi­ti, nak­den ve de­fa­ten ya­pı­la­cak öde­me­nin şek­li ve sü­re­si ile ke­sin­leş­miş ida­ri yar­gı ka­rar­la­rı­na ve­ya bu ni­te­lik­te­ki ka­rar­la­ra da­ya­lı ic­ra ta­kip­le­ri­ne iliş­kin her tür­lü öde­me­ler, uy­gu­la­na­cak fa­iz ora­nı ile fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi, hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me ne­de­niy­le is­te­ne­bi­le­cek ib­ra­na­me ve di­ğer bel­ge­le­rin içe­ri­ği ile öde­me­le­re iliş­kin di­ğer usul ve esas­lar Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

(3) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler­de, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la ya­tı­rı­lan tu­tar­la­rı ifa­de eden iş­lem tu­tar­la­rı esas alı­nır.

MAD­DE 2- (1) Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açı­lan da­va­lar hak­kın­da bu Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(2) Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­ri yar­gı mer­ci­le­rin­de açıl­mış olan da­va­la­ra iliş­kin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra ic­ra ta­ki­bi­ne ko­nu edil­me­si hâlin­de, vekâlet üc­re­ti, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Avu­kat­lık As­ga­ri Üc­ret Ta­ri­fe­si­nin ikin­ci kıs­mı­nın ikin­ci bö­lü­mü­nün (1) nu­ma­ra­lı ben­din­de ya­zan tu­tar ola­rak uy­gu­la­nır. Ta­kip borç­lu­su ida­re­le­rin ic­ra ta­ki­bin­de­ki iş­lem­le­re kar­şı şi­ka­yet hak­la­rı sak­lı­dır.

(3) Mah­ke­me ka­rar­la­rın­da ve­ya ic­ra ta­kip sü­re­cin­de il­gi­li ida­re­ler le­hi­ne hük­mo­lu­nan her tür­lü ala­cak bu Ka­nu­na gö­re ya­pı­la­cak öde­me­ler­den mah­sup yo­luy­la tah­sil edi­le­rek il­gi­li ku­rum­la­rın he­sap­la­rı­na ak­ta­rı­lır.

MAD­DE 3- (1) Hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lan­la­ra, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten son­ra kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lun­ca ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti or­tak­la­rı ile bun­la­rın ana, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı ile ban­ka­nın yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ile şu­be mü­dür­le­ri ve­ya bun­lar adı­na ha­re­ket eden ki­şi­ler­ce alı­nan ve­ya bu ki­şi­le­rin ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ne sa­hip ol­duk­la­rı ku­ru­luş­lar­ca alı­nan, Tür­ki­ye  İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin per­so­ne­li­nin kur­muş ol­du­ğu mun­zam ve­ya yar­dım­laş­ma san­dık ve va­kıf­lar­ca alı­nan kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ne iliş­kin ola­rak Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nun­ca her­han­gi bir öde­me ya­pıl­maz.

(2) Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­den Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­ma­ma­sı­na rağ­men, sah­te ola­rak dü­zen­le­di­ği ve­ya sah­te ol­du­ğu­nu bil­di­ği bel­ge­le­ri ib­raz eden, et­ti­ren ve­ya ken­di­si­ne ya da bir baş­ka­sı­na öde­me ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep eden ki­şi­le­re, fi­il­le­ri da­ha ağır bir ce­za­yı ge­rek­tir­me­di­ği tak­dir­de, dört se­ne­den se­kiz se­ne­ye ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir.

(3) Ken­di­le­ri­ne ve­ya gös­ter­dik­le­ri ya­hut hak sa­hi­bi kıl­dık­la­rı ki­şi­le­re öde­me ya­pıl­dık­tan son­ra bu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı fi­il­le­ri iş­le­dik­le­ri or­ta­ya çı­kan ki­şi­le­re, bu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı ce­za­nın ya­nı sı­ra on­bin gü­ne ka­dar ad­li pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. An­cak, ad­li pa­ra ce­za­sı­nın mik­ta­rı, öde­nen tu­ta­rın on ka­tın­dan az ola­maz. 

MAD­DE 4- (1) Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten ön­ce ger­çek­leş­ti­ri­len fi­il­ler ne­de­ni ile, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­me ya­pıl­ma­sı­na ve­ya öde­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ren Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri ile ge­nel mü­dür, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ve şu­be mü­dür­le­ri ile yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak tek ba­şı­na ve­ya bir­lik­te elin­de bu­lun­du­ran or­tak­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ne, eş­le­ri­ne ve ço­cuk­la­rı­na ait ban­ka­lar ve ban­ka dı­şı ma­li ku­rum­lar ile di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler nez­din­de­ki, ki­ra­lık ka­sa mev­cut­la­rı da dâhil ol­mak üze­re, hak ve ala­cak­la­rın don­du­rul­ma­sı­na, her tür­lü mal, hak ve ala­cak­la­rın üze­rin­de­ki ta­sar­ruf yet­ki­si­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men kal­dı­rıl­ma­sı­na, mal, kıy­met­li ev­rak, na­kit ve di­ğer de­ğer­le­rin zap­tı­na, bun­la­rın bir tev­di ma­hal­li­ne ya­tı­rıl­ma­sı­na ve hak ve ala­cak­la­rın üze­ri­ne di­ğer ted­bir­le­rin ko­nul­ma­sı­na, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ta­le­bi üze­ri­ne il­gi­li ban­ka­nın mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki sulh ce­za hâki­mi, yar­gı­la­ma sı­ra­sın­da ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Ay­rı­ca, bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler Ha­zi­ne adı­na 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­nun 134 ve 135 in­ci mad­de­le­rin­de yer alan hü­küm­ler dâhi­lin­de Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ta­kip ve tah­sil edi­lir.

(2) Bu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da be­lir­ti­len ki­şi­le­rin, 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu ve di­ğer ka­nun­lar­dan do­ğan ce­zai ve hu­ku­ki so­rum­lu­luk­la­rı sak­lı­dır.

(3) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak in­ce­le­me ve de­net­le­me­ler so­nu­cun­da; hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­ler­de, hak sa­hi­bi­nin be­ya­nı­nın ak­si­ne bir du­ru­mun ve/ve­ya il­gi­li­ye faz­la­dan ve­ya hak­sız bir öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti hâlin­de, faz­la­dan ve­ya hak­sız öde­nen meb­lağ, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca öde­nen ki­şi­den tah­sil edi­lir.

(4) Bu Ka­nun ge­re­ğin­ce ih­raç edi­le­cek olan özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ile bu se­net­ler kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin iş­lem­ler ve kâğıt­lar dam­ga ver­gi­si ve harç­tan müs­tes­na­dır.

MAD­DE 5- (1) 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 14- Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar için Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak her tür­lü öde­me­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­na özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ih­raç edi­lir. Bu kap­sam­da ih­raç edi­le­cek özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri için bu Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.”

MAD­DE 6- (1) 19/10/2005 ta­rih­li ve 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­nun; 91 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın so­nu­na aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş, ay­nı mad­de­si­nin ve 120 nci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­la­rı­nın ikin­ci cüm­le­le­rin­de yer alan “be­şi” iba­re­le­ri “on­be­şi” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş, 101 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı ve 124 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“İliş­ki­li Ba­ka­nın ona­yı ile bu sa­yı­nın ya­rı­sı­nı geç­me­mek kay­dıy­la Ku­rul­ca da­ire baş­kan­lık­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­lir.”

“Ku­ru­mun iç de­ne­ti­mi Ku­rul­ca be­lir­le­ne­cek usul ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lir. Ku­ru­mun dış de­ne­ti­mi hak­kın­da 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.”

“Fo­nun iç de­ne­ti­mi Fon ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek usul ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de, dış de­ne­ti­mi ise Fo­nun yıl­lık gi­der he­sap­la­rı ile har­ca­ma­la­rı­nın Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si su­re­tiy­le ger­çek­leş­ti­ri­lir.”

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak fa­iz öde­me­le­ri, 31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan mev­du­at fa­izi ad­do­lu­nur, öde­me ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ta­hak­kuk et­miş sa­yı­lır ve ay­nı Ka­nu­nun ge­çi­ci 67 nci mad­de­si uya­rın­ca yüz­de 15 ora­nın­da ge­lir ver­gi­si tev­ki­fa­tı­na ta­bi tu­tu­lur.

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 8- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

Recep Tay­yip Er­doğan

 

 

 

Baş­bakan

 

 

 

Dışiş­leri Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Mil­lî Savun­ma Bakanı

İçiş­leri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Mil­lî Eğitim Bakanı

Bayın­dır­lık ve İs­kân Bakanı

Sağ­lık Bakanı

 

H. Çelik

F. N. Özak

R. Ak­dağ

 

Ulaş­tır­ma Bakanı

Tarım ve Köyiş­leri Bakanı

Çalış­ma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıldırım

M. M. Eker

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kül­tür ve Turizm Bakanı

 

A. Coş­kun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çev­re ve Or­man Bakanı

 

 

 

O. Pepe