Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1404)

 

De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ga­zal­cı ve 46 Mil­let­ve­ki­li­nin; Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Ku­rul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ve İç­tü­zü­ğün 37 nci Mad­de­si­ne Gö­re

Doğ­ru­dan Gün­de­me Alın­ma Öner­ge­si (2/954)

 

 

                                  

Not: Tek­lif; Baş­kan­lık­ça Plan ve Büt­çe ile Mil­lî Eği­tim, Kültür, Genç­lik ve Spor ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

2/954 Esas Nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi­min, İç­tü­zü­ğün 37 nci mad­de­si uya­rın­ca doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı hu­su­su­nu say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                              Mus­ta­fa Ga­zal­cı

                                                                                                                      De­niz­li

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Ku­rul­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ve ge­rek­çe­si ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.         

                              

 

Mus­ta­fa Ga­zal­cı

Hü­se­yin Ek­mek­ci­oğ­lu

Or­han Sür

 

 

 

De­niz­li

An­tal­ya

Ba­lı­ke­sir

 

 

 

Er­dal Ka­ra­de­mir

Fe­ri­dun Ba­loğ­lu

Ali Ok­sal

 

 

 

İz­mir

An­tal­ya

Mer­sin

 

 

 

Atil­la Kart

Yıl­maz Ka­ya

Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan

 

 

 

Kon­ya

İz­mir

Bur­dur

 

 

 

Zi­ya Yer­gök

Mu­har­rem Kı­lıç

Meh­met Kurt

 

 

 

Ada­na

Ma­lat­ya

Sam­sun

 

 

 

Ali Rı­za Gül­çi­çek

Na­dir Sa­raç

Se­zai Ön­der

 

 

 

İs­tan­bul

Zon­gul­dak

Sam­sun

 

 

 

Uğur Ak­söz

Tun­cay Er­cenk

Fe­ri­dun Ay­va­zoğ­lu

 

 

 

Ada­na

An­tal­ya

Ço­rum

 

 

 

Al­gan Ha­ca­loğ­lu

M. Me­sut Özak­can

Erol Tı­nas­te­pe

 

 

 

İs­tan­bul

Ay­dın

Er­zin­can

 

 

 

Se­dat Pe­kel

Türkân Mi­ço­oğul­la­rı

Bü­lent Ba­ra­ta­lı

 

 

 

Ba­lı­ke­sir

İz­mir

İz­mir

 

 

 

Nu­ret­tin Sö­zen

Ha­lil Ün­lü­te­pe

Mus­ta­fa Öz­yurt

 

 

 

Si­vas

Af­yon­ka­ra­hi­sar

Bur­sa

 

 

 

İz­zet Çe­tin

Ali Cum­hur Ya­ka

Şev­ket Arz

 

 

 

Ko­ca­eli

Muğ­la

Trab­zon

 

 

 

Ati­la Emek

Mev­lüt Coş­ku­ner

Meh­met Işık

 

 

 

An­tal­ya

Is­par­ta

Gi­re­sun

 

 

 

Meh­met Boz­taş

Hak­kı Ül­kü

Ke­mal De­mi­rel

 

 

 

Ay­dın

İz­mir

Bur­sa

 

 

 

İs­ma­il Özay

Ke­mal Sağ

Ab­dü­la­ziz Ya­zar

 

 

 

Ça­nak­ka­le

Ada­na

Ha­tay

 

 

 

N. Ga­ye Er­ba­tur

Nu­ri Çi­lin­gir

Ne­ca­ti Uz­dil

 

 

 

Ada­na

Ma­ni­sa

Os­ma­ni­ye

 

 

 

Gü­rol Er­gin

Mus­ta­fa Yıl­maz

Ya­kup Ke­pe­nek

 

 

 

Muğ­la

Ga­zi­an­tep

An­ka­ra

 

 

 

Meh­met Se­mer­ci

 

Meh­met Kü­çü­ka­şık

 

 

 

Ay­dın

 

Bur­sa

 

 

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

1936’da Eğit­men Kurs­la­rı ile baş­la­yıp 1947’ye ka­dar öz­gün ha­liy­le uy­gu­la­na­rak, 1954’de ka­pa­nan Köy Ens­ti­tü­le­ri sis­te­mi o gün­kü ko­şul­lar­da her ba­kım­dan Tür­ki­ye ger­çek­le­ri­ne uyan, ile­ri, çağ­daş bir eği­tim sis­te­miy­di.

Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi ile;

• Her kö­ye okul ve öğ­ret­men,

• Or­ta ve yük­se­köğ­re­tim­de pa­ra­sız eği­tim,

• Böl­ge­ler ara­sın­da­ki fark­lı­lı­ğın kı­sa sü­re­de gi­de­ril­me­si,

• Me­zun­la­rı ile iliş­ki­nin sür­dü­rül­me­si,

• Top­lum­sal kal­kın­ma pro­je­si ola­rak dü­şü­nül­me­si, öğ­ret­me­ne okul dı­şı gö­rev­ler ve­ril­me­si,

• İşin öğ­re­tim eği­tim yön­te­mi ola­rak da ele alın­ma­sı,

• De­mok­ra­tik eği­tim, la­ik, ka­tı­lım­cı eği­tim gi­bi çağ­daş eği­tim yön­tem­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı,

• Köy ço­cuk­la­rı­nın ilk, or­ta, yük­se­köğ­re­ti­mi­ni ve ye­tiş­kin­ler eği­ti­mi­ni bir bü­tün ola­rak ele al­ma­sı,

• İn­sa­nın ve top­lu­mun eği­tim yo­luy­la bi­linç­len­di­ril­me­si,

Amaç­lan­mış ve uy­gu­lan­mış­tır.

Bu­gün uy­gu­la­nan eği­tim sis­te­mi ise tek­no­lo­jik ye­ni­lik­le­re, bir­çok ola­nak­la­ra kar­şın ül­ke ger­çek­le­riy­le bağ­daş­ma­mak­ta­dır.

Te­mel bir in­san hak­kı olan eği­tim­den okul ça­ğın­da­ki bir­çok ço­cuk ve genç ye­te­rin­ce ya­rar­la­na­ma­mak­ta­dır.

Sı­nav sis­te­mi, fi­zi­ki ye­ter­siz­lik­ler, pa­ra­lı eği­tim, eği­ti­min içe­ri­ği ve bir­çok baş­ka ek­sik­lik­ler ne­de­niy­le eği­tim­de fır­sat ve ola­nak eşit­li­ği sağ­la­na­ma­mak­ta­dır.

Öğ­ret­men ye­tiş­ti­ren ku­rum­la­rın bir­bi­riy­le ve me­zun­la­rıy­la ye­ter­li ba­ğı yok­tur.

Öğ­ren­ci­le­rin gir­di­ği ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı sı­nav­lar­da­ki so­nuç­lar ve­ri­len eği­ti­min ni­te­li­ği­nin dü­şük­lü­ğü­nü açık­ça gös­ter­mek­te­dir.

Eği­tim sis­te­mi­nin ni­te­li­ği­ni yük­selt­me­ye, ça­ğa uy­gun du­ru­ma ge­tir­me­ye ça­lı­şır­ken geç­miş­te ba­şa­rı ile uy­gu­lan­mış Köy Ens­ti­tü­le­ri sis­te­min­den ya­rar­lan­mak ge­re­kir.

Çün­kü Köy Ens­ti­tü­le­ri sis­te­mi kı­sa sü­re uy­gu­lan­ma­sı­na kar­şın bı­rak­tı­ğı et­kiy­le, sis­tem­de uy­gu­la­dı­ğı il­ke­ler­le ha­la gün­cel­li­ği­ni, çağ­daş­lı­ğı­nı ko­ru­mak­ta­dır.

Bu gü­ne de­ğin Köy Ens­ti­tü­le­ri üze­ri­ne der­nek­le­rin, va­kıf­la­rın, ki­şi ve ku­ru­luş­la­rın bir­çok de­ğer­li ça­lış­ma­la­rı ol­muş­tur. An­cak bü­tün bu ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, ki­mi üni­ver­si­te­ler­de son yıl­lar­da ku­ru­lan araş­tır­ma mer­kez­le­ri ye­ter­li de­ğil­dir.

Bü­tün bu ça­lış­ma­la­rı bir ara­ya top­la­ya­cak ve ye­ni ça­lış­ma­lar, araş­tır­ma­lar ya­pa­cak bir ens­ti­tü­ye ge­rek­si­nim var­dır.

Bu yüz­den “Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü” ku­rul­ma­lı­dır.

Ku­ru­la­cak bu Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü ile Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi bir bü­tün ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­cek, gü­nü­müz eği­ti­mi­nin ni­te­li­ği­ni yük­selt­mek için öner­me­ler ya­pa­cak­tır.

Bu ça­lış­ma­lar ve öner­me­ler­le ül­ke ve dün­ya eği­tim sis­te­mi­ne kat­kı ya­pı­la­cak­tır.

 

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­nün amaç ve ku­ru­lu­şu dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 2- Ta­nım­lar mad­de­si­dir.

Mad­de 3- Ens­ti­tü­nün gö­rev­le­ri dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 4- Ens­ti­tü­nün or­gan­la­rı dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 5- Yö­ne­tim ku­ru­lu dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 6- Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun gö­rev­le­ri dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 7- Da­nış­ma Ku­ru­lu ve gö­rev­le­ri dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 8- Baş­kan­lık ve Baş­kan­lı­ğın gö­rev ve yet­ki­le­ri dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 9- Per­so­ne­lin atan­ma şart­la­rı ve sta­tü­sü dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 10- Per­so­ne­lin ma­li hak­la­rı dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 11- Ens­ti­tü­nün ge­lir­le­ri, büt­çe­si ve har­ca­ma­la­rı­nın ne şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 12- Tek­lif­te ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­le­rin ne za­man çı­ka­rı­la­ca­ğı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Mad­de 13- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 14- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

 

DE­NİZ­Lİ MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MUS­TA­FA GA­ZAL­CI VE 46 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

KÖY ENS­Tİ­TÜ­LE­Rİ SİS­TE­Mİ­Nİ ARAŞ­TIR­MA ENS­Tİ­TÜ­SÜ KU­RUL­MA­SI

HAK­KIN­DA KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Ku­ru­luş ve Ta­nım­lar

Amaç ve Ku­ru­luş

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­nün ku­ru­luş, teş­ki­lat, gö­rev ve yet­ki­le­ri­ne iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­mek­tir.

(2) Bu Ka­nun ile ka­mu tü­zel ki­şi­li­ği­ni ha­iz, ida­ri ve ma­li açı­dan özerk, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile iliş­ki­li, bu Ka­nun­da Hü­küm bu­lun­ma­yan hal­ler­de özel hu­kuk hü­küm­le­ri­ne ta­bi Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü ku­rul­muş­tur. Ens­ti­tü­nün mer­ke­zi An­ka­ra'da­dır.

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun­da ge­çen;

a) Ba­kan: Millî Eği­tim Ba­ka­nı­nı,

b) Ba­kan­lık: Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nı,

c) Baş­kan­lık: Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Baş­kan­lı­ğı­nı,

ç) Da­nış­ma Ku­ru­lu: Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Da­nış­ma Ku­ru­lu­nu,

d) Ens­ti­tü: Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­nü,

e) Yö­ne­tim Ku­ru­lu: Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nu,

İfa­de eder.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ens­ti­tü­nün Gö­rev­le­ri ve Or­gan­la­rı

Ens­ti­tü­nün Gö­rev­le­ri

MAD­DE 3- (1) Ens­ti­tü­nün gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Köy Ens­ti­tü­le­ri ör­güt­len­me­si­ni in­ce­le­mek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

b) Köy Ens­ti­tü­le­ri ku­rum­la­rın­da uy­gu­la­nan eği­tim sis­te­mi­ni in­ce­le­mek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

c) Köy Ens­ti­tü­le­ri sis­te­mi eği­tim prog­ram­la­rı­nı in­ce­le­mek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

ç) Köy Ens­ti­tü­le­ri sis­te­min­de eği­tim gör­me hak­kı­nı in­ce­le­mek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

d) Yük­sek Köy Ens­ti­tü­sü­nü in­ce­le­mek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

e) Baş­ka ül­ke­le­rin eği­tim-öğ­re­tim an­la­yış­la­rı­nı ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı in­ce­le­mek.

f) Köy Ens­ti­tü­le­ri dö­ne­min­de il­köğ­re­tim ve li­se müf­re­da­tın­da yer alan ki­tap­la­rı in­ce­le­ye­rek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

g) Köy Ens­ti­tü­le­ri­nin mes­le­ki eği­tim­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­ye­rek, gü­nü­müz­de uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni araş­tır­mak ve öne­ri­ler­de bu­lun­mak.

ğ) Köy Ens­ti­tü­le­riy­le il­gi­li yer­li ve ya­ban­cı ça­lış­ma­la­rı, ki­tap­la­rı, ya­zı­la­rı, film­le­ri, her tür­lü bil­gi ve bel­ge­le­ri top­la­ya­rak ar­şiv­le­mek.

h) Köy Ens­ti­tü­le­ri sis­te­miy­le il­gi­li her tür­lü ya­zı­lı ve gör­sel ya­yın­lar yap­mak, kon­fe­rans, sem­poz­yum, açık otu­rum­lar dü­zen­le­mek.

Ens­ti­tü­nün Or­gan­la­rı

MAD­DE 4- (1) Ens­ti­tü aşa­ğı­da­ki or­gan­lar­dan olu­şur:

a) Yö­ne­tim Ku­ru­lu.

b) Da­nış­ma Ku­ru­lu.

c) Baş­kan­lık.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu

MAD­DE 5- (1) Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Ens­ti­tü­nün en yük­sek dü­zey­de yö­ne­tim ve ka­rar or­ga­nı­dır.

(2) Yö­ne­tim Ku­ru­lu;

a) Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nı tem­si­len Millî Eği­tim Ba­ka­nı­nın tek­li­fi üze­ri­ne müş­te­rek ka­rar­na­me ile ata­nan bir üye,

b) Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­nı tem­si­len Kül­tür Ba­ka­nı­nın tek­li­fi üze­ri­ne müş­te­rek ka­rar­na­me ile ata­nan bir üye,

c) Eği­tim Fa­kül­te­le­ri­ni tem­si­len Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu­nun tek­li­fi üze­ri­ne müş­te­rek ka­rar­na­me ile ata­nan üç üye,

d) Köy Ens­ti­tü­le­ri hak­kın­da ça­lış­ma­lar ya­pan va­kıf­lar­dan ve der­nek­ler­den Millî Eği­tim Ba­ka­nı­nın tek­li­fi üze­ri­ne müş­te­rek ka­rar­na­me ile ata­nan bi­rer üye,

ol­mak üze­re ye­di üye­den olu­şur.

(3) Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin en az iki yıl­lık eği­tim ve­ren yük­se­ko­kul me­zu­nu ol­ma­la­rı şar­tı ara­nır. Köy Ens­ti­tü­le­ri üze­ri­ne araş­tır­ma ve in­ce­le­me ya­pan­lar ile bi­lim­sel ya­yı­nı bu­lu­nan­la­ra ön­ce­lik ve­ri­lir.

(4) Yö­ne­tim Ku­ru­lu ken­di üye­le­ri ara­sın­dan bir Ens­ti­tü Baş­ka­nı, bir Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve bir Yaz­man se­çer.

(5) Ens­ti­tü­nün Baş­ka­nı, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun da baş­ka­nı­dır. Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na, Baş­ka­nın bu­lun­ma­dı­ğı hal­ler­de Baş­kan Yar­dım­cı­sı baş­kan­lık eder.

(6) Yö­ne­tim Ku­ru­lu ay­da en az bir kez ve en az dört üye ile top­la­nır. Ka­rar ala­bil­mek için oy ço­ğun­lu­ğu ge­rek­li­dir.

(7) Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin gö­rev sü­re­le­ri üç yıl olup, gö­rev sü­re­si do­lan üye­ler ye­ni­den ata­na­bi­lir.

(8) Her­han­gi bir ne­den­le bo­şa­lan Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği için, ay­nı usul­le en geç bir ay için­de ata­ma ya­pı­lır, ata­nan üye ön­ce­ki üye­nin gö­rev sü­re­si­ni ta­mam­lar.

(9) Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ça­lış­ma usul ve esas­la­rı Ens­ti­tü ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun Gö­rev­le­ri

MAD­DE 6- (1) Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ens­ti­tü­nün ida­ri, ma­li ve tek­nik yön­den dü­zen­li, ve­rim­li ve et­kin fa­ali­yet­te bu­lu­na­bil­me­si için ge­rek­li bü­tün ted­bir­le­ri al­mak.

b) Ens­ti­tü ile il­gi­li mev­zu­atın uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak.

c) Ens­ti­tü­nün büt­çe­si­ni onay­la­mak.

ç) Ha­zır­la­nan fa­ali­yet ra­po­ru­nu ve ma­li ra­po­ru gö­rü­şüp ka­ra­ra bağ­la­mak.

d) Eği­tim-öğ­re­tim ko­nu­sun­da kı­sa ve uzun va­de­li ça­lış­ma prog­ram­la­rı ha­zır­la­mak, araş­tır­ma ko­nu­la­rı tes­pit et­mek ve uy­gu­la­ma­ya koy­mak.

e) Ge­rek­ti­ğin­de Da­nış­ma Ku­ru­lu­nu top­lan­tı­ya ça­ğır­mak.

f) Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun tav­si­ye ka­rar­la­rı­nı gö­rü­şüp ka­ra­ra bağ­la­mak.

g) Ens­ti­tü­nün gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ka­mu­oyu­nu ay­dın­lat­mak ve il­gi­li­le­rin gö­rüş­le­ri­ni al­mak için ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ni­te­lik­te se­mi­ner, sem­poz­yum, açık otu­rum, kon­fe­rans ve ben­ze­ri ko­nu­la­rın dü­zen­len­me­si­ne ka­rar ver­mek.

ğ) Ens­ti­tü­nün per­for­mans he­def, gös­ter­ge ve prog­ra­mı ile hiz­met ka­li­te stan­dart­la­rı­nı ka­ra­ra bağ­la­mak.

h) Ka­nun­lar­la ve­ri­len di­ğer gö­rev­le­ri yap­mak.

(2) Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ça­lış­ma usul ve esas­la­rı, Yö­ne­tim Ku­ru­lun­ca ha­zır­la­nan Ba­kan­lık­ça onay­la­nan bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Da­nış­ma Ku­ru­lu ve Gö­rev­le­ri

MAD­DE 7- (1) Ens­ti­tü Da­nış­ma Ku­ru­lu; An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­sin­den, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ha­san Ali Yü­cel Eği­tim Fa­kül­te­sin­den; Köy Ens­ti­tü­le­ri ile il­gi­li bir va­kıf­tan, bir dernek­ten; yet­ki­li öğ­ret­men sen­di­ka­sın­dan; Köy Ens­ti­tü­le­ri, Ha­san Ali Yü­cel, İs­ma­il Hak­kı Ton­guç'la il­gi­li üni­ver­si­te araş­tır­ma mer­kez­le­rin­den; An­ka­ra İli da­hi­lin­de­ki il­köğ­re­tim oku­lu mü­dür­le­rin­den; An­ka­ra İli Mer­kez İl­çe dı­şın­da­ki il­çe mil­li eği­tim mü­dür­le­rin­den ve her dö­nem fark­lı eği­tim fa­kül­te­le­rin­den bi­rer; yö­ne­tim ku­ru­lu­nun beş ki­şi­yi aş­ma­mak üze­re ge­rek­li gör­dü­ğü uz­man ve ku­ru­luş­lar­dan çağ­rı­lan üye­ler­den olu­şur.

(2) Da­nış­ma Ku­ru­lu üye­lik­le­ri­nin sü­re­si iki yıl­dır. Da­nış­ma Ku­ru­lu üye­le­ri ye­ni­den se­çi­le­bi­lir.

(3) Da­nış­ma Ku­ru­lu, Ens­ti­tü­nün fa­ali­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de ve ens­ti­tü­ye yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la Ens­ti­tü­nün ça­lış­ma il­ke­le­ri, fa­ali­yet ra­po­ru, büt­çe ve ça­lış­ma prog­ram­la­rı hak­kın­da dü­şün­ce bil­di­rir ve öne­ri­ler­de bu­lu­nur.

(4) Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun ça­lış­ma usul ve esas­la­rı Ens­ti­tü ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Baş­kan­lık ve baş­ka­nın gö­rev ve yet­ki­le­ri

MAD­DE 8- (1) Baş­kan­lık, Ens­ti­tü Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve yaz­man­dan olu­şur.

(2) Baş­kan, Ens­ti­tü­nün üst yö­ne­ti­ci­si ve har­ca­ma yet­ki­li­si­dir.

(3) Baş­kan, Ens­ti­tü hiz­met­le­ri­nin mev­zu­ata, plan ve yıl­lık prog­ram­la­ra, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ka­rar­la­rı­na uy­gun yü­rü­tül­me­si ve Ens­ti­tü­nün fa­ali­yet ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak­la gö­rev­li­dir. Baş­kan, Ens­ti­tü­nün büt­çe­si, fa­ali­yet ra­po­ru ve ma­li ra­po­ru­nu ha­zır­lar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ona­yı­na su­nar. Baş­kan, Ens­ti­tü­de ça­lı­şan­la­rın iş­lem­le­rin­den so­rum­lu olup, Ens­ti­tü­nün fa­ali­yet­le­ri­ni ve he­sap­la­rı­nı de­net­le­mek­le gö­rev­li ve yet­ki­li­dir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Per­so­ne­lin Atan­ma Şart­la­rı, Sta­tü­sü ve Ma­li Hak­la­rı

Per­so­ne­lin atan­ma şart­la­rı ve sta­tü­sü

MAD­DE 9- (1) Ens­ti­tü hiz­met­le­ri­nin ge­rek­tir­di­ği as­li ve sü­rek­li gö­rev­ler, ida­ri hiz­met söz­leş­me­si ile is­tih­dam edi­len sü­rek­li per­so­nel eliy­le yü­rü­tü­lür. Ens­ti­tü per­so­ne­li­nin po­zis­yon un­van ve sa­yı­la­rı ek­li cet­vel­de gös­te­ril­miş­tir. Söz ko­nu­su un­van­la­rın bi­rim­le­re da­ğı­lı­mı­nı yap­ma­ya Baş­ka­nın öne­ri­si üze­ri­ne Yö­ne­tim Ku­ru­lu yet­ki­li­dir. Per­so­ne­lin po­zis­yon un­van ve sa­yı­la­rın­da mev­cut po­zis­yon sa­yı­la­rı­nın iki ka­tı­nı aş­ma­mak kay­dıy­la de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na, Ens­ti­tü­nün tek­li­fi, Ba­ka­nın ona­yı üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca ka­rar ve­ri­lir.

(2) Ens­ti­tü per­so­ne­li üc­ret ve ma­li hak­lar dı­şın­da 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na ta­bi­dir.

(3) Ens­ti­tü­de pro­je ve araş­tır­ma­la­rın ge­rek­tir­di­ği ni­te­lik­le­re sa­hip pro­je ve araş­tır­ma sü­re­si ile sı­nır­lı ola­rak ye­ter­li sa­yı­da sü­re­li per­so­nel is­tih­dam edi­le­bi­lir. Ens­ti­tü­de sü­re­li ola­rak gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­lin ça­lış­tık­la­rı sü­re zar­fın­da üc­ret­le­ri ile sos­yal gü­ven­lik ve ben­ze­ri yü­küm­lü­lük­le­ri Ens­ti­tü ta­ra­fın­dan öde­nir. Ens­ti­tü­de bu şe­kil­de is­tih­dam edi­len ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı per­so­ne­li ku­rum­la­rın­dan izin­li sa­yı­lır­lar. Bu ki­şi­le­rin sta­tü­le­ri ile bu­na ait her tür­lü hak ve mü­kel­le­fi­yet­le­ri sak­lı tu­tu­lur. İzin­li ol­duk­la­rı müd­det, ter­fi ve emek­li­lik­le­rin­de he­sa­ba ka­tı­lır. Ter­fi hak­kı­nı ka­za­nan­lar baş­ka­ca hiç­bir iş­le­me lü­zum kal­mak­sı­zın ter­fi et­ti­ri­lir­ler. Aka­de­mik un­van­la­rın ka­za­nıl­ma­sı için ge­rek­li şart­lar sak­lı­dır.

(4) Ens­ti­tü per­so­ne­li­nin ni­te­lik­le­ri ile söz­leş­me usul ve esas­la­rı, Ens­ti­tü­nün öne­ri­si ve Ba­ka­nın ona­yı üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik ile tes­pit edi­lir.

(5) Ens­ti­tü per­so­ne­li­nin Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 48 in­ci mad­de­si­nin (A) ben­di­nin (1), (4), (5), (6) ve (7) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de be­lir­ti­len şart­lar ile Ens­ti­tü­nün amaç­la­rı­nın ge­rek­tir­di­ği ni­te­lik­le­ri ta­şı­ma­la­rı zo­run­lu­dur.

Malî hak­la­rı

MAD­DE 10- (1) Ens­ti­tü Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ens­ti­tü­nün sü­rek­li per­so­ne­li, 8/6/1949 ta­rih­li ve 5434 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu­na ta­bi­dir. Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı­nın Ens­ti­tü­de gö­rev­li ola­ca­ğı sü­re­de es­ki gö­rev­le­ri ile ili­şik­le­ri ke­si­lir. An­cak, Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu ve özel mev­zu­at­la dü­zen­len­miş per­so­nel re­ji­mi­ne ta­bi ise, Ens­ti­tü­de­ki gö­rev­le­ri so­na er­dik­ten son­ra, baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan mük­te­se­bi­ne uy­gun bir kad­ro­ya ata­nır­lar.

(2) Emek­li­lik açı­sın­dan, Ens­ti­tü Baş­ka­nı ge­nel mü­dür, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Baş­ba­kan­lık baş­kan­la­rı, yaz­man ve uz­man­lar ba­kan­lık da­ire baş­ka­nı­na denk sta­tü­de ka­bul edi­lir. Di­ğer per­so­ne­le, Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu­nun ek 48 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­di hü­küm­le­ri­ne gö­re iş­lem ya­pı­lır.

(3) Ens­ti­tü Baş­ka­nı ile sü­rek­li ve sü­re­li per­so­ne­lin ay­lık üc­ret ve di­ğer ma­li hak­la­rı, 4/7/2001 ta­rih­li 631 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

(4) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan ve üye­le­ri­ne, ay­da iki­den faz­la ol­ma­mak üze­re uh­de­sin­de ka­mu gö­re­vi bu­lu­nan­la­ra (2000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın, uh­de­sin­de her­han­gi bir ka­mu gö­re­vi bu­lun­ma­yan­la­ra ise (3000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da hu­zur hak­kı öde­nir.

(5) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan ve üye­le­ri, Ens­ti­tü Baş­ka­nı, sü­rek­li ve sü­re­li per­so­nel ile ve­ka­let ve is­tis­na ak­di ile hiz­met ve­ren­le­rin gö­rev­le­ri­nin ifa­sı sı­ra­sın­da yap­tık­la­rı mas­raf­la­rın han­gi­le­ri­nin Ens­ti­tü büt­çe­sin­den kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği­ne da­ir usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Ge­lir­ler, büt­çe ve har­ca­ma

MAD­DE 11- (1) Ens­ti­tü­nün ge­lir­le­ri şun­lar­dır:

a) Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den bu amaç­la ya­pı­lan yar­dım.

b) Ens­ti­tü­ye ya­pı­la­cak her tür­lü yar­dım­lar, ba­ğış­lar ve va­si­yet­ler.

c) Ya­yın ge­lir­le­ri ve sa­ir ge­lir­ler.

(2) Ens­ti­tü­nün ge­lir­le­ri­nin, gi­der­le­ri­ni kar­şı­la­ma­sı esas­tır. Ens­ti­tü ge­lir­le­ri, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun uy­gun gör­dü­ğü ban­ka­lar­da açı­la­cak he­sap­lar­da tu­tu­lur. Bu ge­lir­ler­den he­sap yı­lı so­nu­na ka­dar har­can­ma­yan pa­ra­lar Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na bil­di­ril­dik­ten son­ra Ens­ti­tü­nün er­te­si yıl ge­lir he­sa­bı­na ak­ta­rı­lır.

(3) Ens­ti­tü­nün gi­der­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lun­ca onay­la­nan büt­çe­den kar­şı­la­nır.

(4) Ens­ti­tü­nün büt­çe ve har­ca­ma esas ve usul­le­ri 10/12/2003 ta­rih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ta­bi­dir.

(5) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (II) sa­yı­lı cet­ve­lin "B) Özel Büt­çe­li Di­ğer İda­re­ler" bö­lü­mü­ne "32) Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü" iba­re­si ek­len­miş­tir.

Yö­net­me­lik­ler

MAD­DE 12- (1) Bu Ka­nun ile ha­zır­lan­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ilk top­lan­tı­sı­nı mü­te­akip üç ay içe­ri­sin­de ha­zır­la­nır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 13- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 14- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

PO­ZİS­YON CET­VE­Lİ

                                            UN­VAN­LAR                                 SA­YI­SI

                                           

Baş­kan

1

 

 

Baş­kan Yar­dım­cı­sı

1

 

Yaz­man

1

 

Uz­man

12

 

Tek­ni­ker/Tek­nis­yen

3

 

Sek­re­ter

2

 

Bü­ro Gö­rev­li­si

4

 

Şo­för

2

 

TOP­LAM

26