Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 139)

 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin;   3 Mart’ın Her Yıl “Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/93 esas numaralı Kanun teklifim, üzerinden 45 gün geçmesine rağmen ilgili komisyonda görüşülmediğinden, içtüzüğün 37 nci maddesine göre işlem yapılmasını takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.      4.3.2003

                              Mustafa Gazalcı

                                            Denizli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3 Mart’ın Her Yıl “Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

Haşim Oral

Mustafa Gazalcı

Mehmet Tomanbay

 

 

Denizli

Denizli

Ankara

 

 

Osman Coşkunoğlu

Osman Özcan

Tacidar Seyhan

 

 

Uşak

Antalya

Adana

 

 

Nuri Çilingir

Ziya Yergök

Mevlüt Coşkuner

 

 

Manisa

Adana

Isparta

 

 

Ahmet Güryüz Ketenci

Erdal Karademir

Kâzım Türkmen

 

 

İstanbul

İzmir

Ordu

 

 

Kemal Anadol

N. Gaye Erbatur

Uğur Aksöz

 

 

İzmir

Adana

Adana

 

 

Emin Koç

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Ali Arslan

 

 

Yozgat

Malatya

Muğla

 

 

Mustafa Sayın

Yakup Kepenek

Atilla Kart

 

 

Amasya

Ankara

Konya

 

 

Fikret Ünlü

Nezir Büyükcengiz

A. Rıza Bodur

 

 

Karaman

Konya

İzmir

 

 

Mehmet Boztaş

Mehmet Neşşar

İsmet Atalay

 

 

Aydın

Denizli

İstanbul

 

 

Salih Gün

Halil Ünlütepe

Yücel Artantaş

 

 

Kocaeli

Afyon

Iğdır

 

 

Rasim Çakır

Kemal Demirel

Nejat Gencan

 

 

Edirne

Bursa

Edirne

 

 

R. Kerim Özkan

Şevket Arz

Sezai Önder

 

 

Burdur

Trabzon

Samsun

 

 

Necati Uzdil

Cemal Kaya

Mehmet Küçükaşık

 

 

Osmaniye

Ağrı

Bursa

 

 

Necdet Budak

Hüseyin Bayındır

M. Vedat Yücesan

 

 

Edirne

Kırşehir

Eskişehir

 

 

Ahmet Ersin

Nadir Saraç

Ahmet Küçük

 

 

İzmir

Zonguldak

Çanakkale

 

 

Ahmet Yılmaz Kaya

Zekeriya Akıncı

Muharrem Kılıç

 

 

Gaziantep

Ankara

Malatya

 

 

Züheyir Amber

Şevket Gürsoy

Sedat Uzunbay

 

 

Hatay

Adıyaman

İzmir

 

 

Ersin Arıoğlu

Algan Hacaloğlu

Mehmet Semerci

 

 

İstanbul

İstanbul

Aydın

 

 

GEREKÇE

3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de ülkemizde laikliğin yerleşmesi, öğretim birliğinin sağlanması için devrim niteliğinde üç yasa çıkarıldı. Halifelik, Şer’iye ve Evkaf bakanlıkları kaldırıldı, öğretim birliğini sağlayan Tevhid-i Tedrisat kabul edildi.

Yasaların amacı, laikliği getirerek din ile dünya işlerini ayırmaktı. Dağınık yerlerde bulunan eğitim kurumlarını Millî Eğitim Bakanlığında bağlayarak eğitimi bütünüyle bilimsel bir temele oturtmaktı. Ders kitaplarını, eğitim programlarını, kadroları, devlet ve eğitim yönetimini bilimsel bir anlayışla düzenlemekti.

Bu yasalardan sonra ülkemizde her yaştan insan bilimsel bir eğitimden geçirildi. Öğretim birliği içinde yetiştirilen bu insanlar ülkelerine ve insanlığa sayısız hizmetler verdi. Türkiye eğitim ve kültür yaşamı bakımından çağdaş ülkeler arasında onurla yer aldı. İlköğretimde, meslekî ve teknik eğitimde, eğitimin her aşamasında büyük atılımlar yaptı.

Laiklik Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkesidir. Ülkemizdeki barışın, ilerlemenin güvencesidir. Anayasanın 2 nci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti ... insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ... demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti”, 3 üncü maddesinde de bu hükümlerin “değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesi teklif” bile edilemeyeceği belirtilmiştir. Yani laiklik Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez bir yaşam biçimidir.

Yine Anayasanın 42 nci maddesinde “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetiminde yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” demektedir.

Ayrıca Anayasanın 174 üncü maddesinde 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununu koruyacak yasalardan saymıştır.

Ülkemizin çağdaşlaşması ve gelişmesinde önemli yeri olan laiklik ve Öğretim Birliğinin öğrencilere ve topluma sürekli benimsetebilmek için bu önemli yasalarının çıktığı 3 Mart’ın “Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı” olarak kutlanması gerekir.

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA GAZALCI VE 53 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

3 MART’IN HER YIL “LAİKLİK VE ÖĞRETİM BİRLİĞİ BAYRAMI”

OLARAK KUTLANMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- Her yıl 3 Mart okullarda, devlet kurumlarında “Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı” resmî olarak kutlanır.

MADDE 2.- Bu bayram nedeniyle resmî tatil yapılmaz.

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.