Dönem: 22                                                                           Yasama Yılı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sayısı: 1399)

 

İstiklal Marşının Kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 2 Milletvekilinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1337, 2/845)

 

                     

Not: Tasarı; Başkanlıkça Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri komisyonlarına; Teklif, İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir.

                                   T.C.

                             Baş­bakan­lık

                     Kanun­lar ve Karar­lar

                         Genel Müdür­lüğü                                                                      19/3/2007

        Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1390/1164

 

TÜR­KİYE BÜYÜK MİL­LET MEC­LİSİ BAŞ­KAN­LIĞINA

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan ve Baş­kan­lı­ğı­nı­za ar­zı Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 12/3/2007 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rı­lan “İs­tik­lal Mar­şı­nın Ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u An­ma Gü­nü İlan Edil­me­si Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı” ile ge­rek­çe­si ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                         Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                   Baş­bakan

GENEL GEREK­ÇE

Mil­let­le­rin or­tak geç­miş­le­ri­ni, ge­çir­dik­le­ri zor za­man­la­rı, bu za­man­lar­da sa­hip ol­duk­la­rı ve hiç yi­tir­me­dik­le­ri umut­la­rı ve ar­ka­sın­dan el­de et­tik­le­ri za­fer­le­ri ak­set­ti­ren eser­ler olan mil­li marş­lar, ait ol­duk­la­rı mil­let­le­rin ba­ğım­sız­lık gös­ter­ge­le­rin­den­dir. İs­tik­lal Mar­şı­mız da Mil­le­ti­mi­zin Kur­tu­luş Sa­va­şı yıl­la­rın­da­ki bir­li­ği­ni, be­ra­ber­li­ği­ni, için­de bu­lu­nu­lan du­ru­mu, ba­ğım­sız­lık ümit­le­ri­ni ve inanç­la­rı­nı yan­sıt­mak­ta­dır.

Meh­met Akif Er­soy ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ve Türk Mil­le­ti­nin Kur­tu­luş Sa­va­şı­na olan inan­cı­nın, ce­sa­re­ti­ne ve gü­cü­ne olan gü­ve­ni­nin, ba­ğım­sız­lı­ğa ve yur­du­na olan bağ­lı­lı­ğı­nın mıs­ra­la­ra dö­kül­müş şek­li olan İs­tik­lal Mar­şı, 12 Mart 1921 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan ka­bul edil­miş­tir.

Türk Mil­le­ti­nin ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­ni ifa­de eden ve adı­nı da bu­ra­dan alan İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bul edil­di­ği 12 Mart gü­nü­nün res­mi ola­rak İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü ola­rak ila­nı ile bu gü­nün ge­niş çap­ta ve sis­tem­li bir şe­kil­de tüm ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile si­vil ku­ru­luş­la­rın ka­tı­lı­mı sağ­lan­mak su­re­tiy­le anıl­ma­sı ve ge­le­cek ku­şak­la­ra İs­tik­lal Mar­şı­nın ve Türk Mil­le­ti­nin ge­çir­di­ği en zor dö­nem­ler­de ya­şa­mış ve bu gün­le­rin ken­din­de ve Türk Hal­kın­da uyan­dır­dı­ğı duy­gu­la­rı ve dü­şün­ce­le­ri eser­le­ri­ne ak­set­tir­miş olan Meh­met Akif Er­soy’un an­la­tıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.

Ta­sa­rı ile; Kur­tu­luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da Türk Hal­kı­nın bir amaç et­ra­fın­da bir­leş­me­si­ni sağ­la­yan, ma­ne­vi bağ­la­rı­nı güç­len­di­ren ve o gün­le­rin he­ye­ca­nı­nı, coş­ku­su­nu, Kur­tu­luş Sa­va­şı­nın ama­cı­nı ve ru­hu­nu, mil­le­tin ba­ğım­sız­lık is­tek ve az­mi­ni en gü­zel şe­kil­de di­le ge­ti­ren İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bul edil­di­ği 12 Mart gü­nü­nün, İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü ola­rak ilan edil­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Mad­de ile; 12 Mart gü­nü­nün İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy'u an­ma gü­nü ola­rak ilan edil­me­si ve bu gün­de bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de, hal­kı­mı­zın ve si­vil ku­ru­luş­la­rın iş­ti­ra­ki ile an­ma tö­ren­le­ri dü­zen­len­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de 2- Mad­de ile; bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren dört ay içe­ri­sin­de İçiş­le­ri, Millî Eği­tim ile Kül­tür ve Tu­rizm ba­kan­lık­la­rın­ca müş­te­re­ken, İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy'u an­ma tö­ren­le­ri ile il­gi­li yö­net­me­li­ğin çı­ka­rıl­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de 3- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 4- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ulu­sal Bay­ram ve Ge­nel Ta­til­ler Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fimiz ve ge­rek­çe­si ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı­nı arz ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la                                                                                             31.5.2006

 

 

Ce­mal Yıl­maz De­mir

Meh­met Yük­sek­te­pe

Ze­yid As­lan

 

Sam­sun

De­niz­li

To­kat

                       

GE­REK­ÇE

İs­tik­lal Mar­şı­mız, yur­du­mu­zun düş­man iş­ga­li­ne uğ­ra­dı­ğı fe­la­ket gün­le­rin­de ha­zır­lan­dı. Sal­dır­gan düş­ma­na kar­şı Ana­do­lu’da tu­tu­şan he­ye­ca­nı ko­ru­ya­cak; va­tan sev­gi­si­ni ve inan­cı can­lı tu­ta­cak bir mar­şın ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ke­cek­ti. Mil­le­tin ru­hun­dan do­ğan ve İs­tik­lal mücâde­le­si­nin en çe­tin bir saf­ha­sın­da mil­le­tin duy­gu­la­rı­nı be­lir­ten Marş Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ha­san Bas­ri Be­yin tel­kin­le­ri so­nu­cu o za­man Bur­dur Mil­let­ve­ki­li olan Meh­met Akif Er­soy ta­ra­fın­dan 48 sa­at­te ya­zıl­dı. 12 Mart 1921 An­ka­ra’nın çal­ka­lan­dı­ğı bir gün­dür. Yur­dun dört bir ya­nın­dan ge­len in­san­la­rın gö­nül­le­rin­de bir ara­ya gel­me­nin se­vin­ci ve kur­tu­luş gün­le­ri­ne du­yu­lan öz­le­min acı­sı var­dır. Bu­gün, bu acı di­ne­cek; ulu­sun iman, ah­lak ve kül­tü­rü bü­tün dün­ya­ya Türk ulu­su­nun is­tik­lal sim­ge­si ola­rak su­nu­la­cak­tır. Türk ulu­su; bay­ra­ğı­nı, hür­ri­ye­ti­ni, şe­ref ve hay­si­ye­ti­ni ayak­lar al­tı­na al­mak is­te­yen­le­re, onu hiç­bir gü­cün ba­ğım­sız ya­şa­ma hak­kın­dan yok­sun bı­ra­ka­ma­ya­ca­ğı­nı açık­ça gös­te­re­cek­ti. İs­tik­lal Mar­şı il­kin Mec­lis’in 1 Mart 1921 gü­nü yap­tı­ğı ikin­ci otu­ru­mun­da ele alın­dı. Baş­kan Mus­ta­fa Ke­mal’in söz ver­me­si üze­ri­ne Ham­dul­lah Sup­hi kür­sü­ye ge­le­rek, sık sık al­kış­lar­la ke­si­len şi­iri oku­du ve son se­çi­min Mec­lis’e ait ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şi­ir­le il­gi­li ko­nuş­ma­lar ve oy­la­ma, Mec­lis’in 12 Mart 1921 gü­nü öğ­le­den son­ra­ki otu­ru­mun­da ya­pıl­dı. Ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri, bir ko­mis­yon ku­ru­la­rak şii­rin ye­ni­den in­ce­len­me­si­ni, ba­zı­la­rı da he­men gö­rü­lüp ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı­nı is­te­di­ler. Uzun­ca tar­tış­ma­lar­dan son­ra, şii­rin ka­bu­lü için ve­ri­len 6 öner­ge be­nim­sen­di ve İs­tik­lal Mar­şı ço­ğun­luk­la ka­bul edil­di. Bü­yük bir Mil­le­tin ru­hun­dan doğ­muş bu­lu­nan Mil­li Mar­şı­mı­zın ka­bul gü­nü olan 12 Mart’ın İs­tik­lal Mar­şı­nın Ka­bul Gü­nü ola­rak tüm yurt­ta ve dış tem­sil­ci­lik­ler­de kut­lan­ma­sı ama­cıy­la bu tek­lif ha­zır­lan­mış­tır.

SAMSUN MİLLETVEKİLİ CEMAL YILMAZ DEMİR VE 2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MAD­DE 1- 17/3/1981 ta­rih­li ve 2429 sa­yı­lı Ulu­sal Bay­ram ve Ge­nel Ta­til­ler Hak­kın­da Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da ge­çen “yıl­ba­şı gü­nü” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “12 Mart İs­tik­lal Mar­şı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de Ka­bul gü­nü ha­riç ol­mak üze­re” iba­re­si, ay­nı fık­ra­nın (A) ben­di­ne aşa­ğı­da­ki alt bent ve (D) ben­di­nin bi­rin­ci cüm­le­sin­de ge­çen “yıl­ba­şı gü­nü” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “12 Mart İs­tik­lal Mar­şı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de Ka­bul gü­nü ha­riç ol­mak üze­re” iba­re­si ek­len­miş­tir.

“4. 12 Mart İs­tik­lal Mar­şı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de Ka­bul Gü­nü­dür.”

MAD­DE 2- 2429 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“12 Mart İs­tik­lal Mar­şı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de Ka­bul gü­nün­de tüm res­mi da­ire ve ku­ru­luş­lar, be­le­di­ye­ler, üni­ver­si­te­ler ile Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı res­mi ve özel okul­lar­da en az iki sa­at sü­rey­le kut­la­ma ya­pı­lır. İs­tik­lal Mar­şı­nın Ka­bul gü­nü­nün haf­ta so­nu­na gel­me­si du­ru­mun­da ise haf­ta so­nu­nu ta­kip eden ilk iş gü­nü kut­la­ma ya­pı­lır. Tö­ren kut­la­ma­la­rı­na hal­kın da­ha et­kin ka­tı­lı­mı için il­gi­li yö­ne­ti­ci­ler ge­rek­li özen­di­ri­ci ted­bir­le­ri alır. Söz ko­nu­su gün­de ya­pı­la­cak tö­ren­le­re iliş­kin ola­rak bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re yö­net­me­lik çı­ka­rı­lır.”

MAD­DE 3- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

İçişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

         İçişleri Komisyonu

    Esas No.: 1/1337, 2/845                                                                 11/04/2007

            Karar No.: 59

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­rak Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca, 19/03/2007 ta­ri­hin­de Baş­kan­lı­ğı­nı­za su­nu­lan, “İs­tik­lal Mar­şı­nın Ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u An­ma Gü­nü İlan Edil­me­si Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı” 23/03/2007 ta­ri­hin­de esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ta­li ko­mis­yon ola­rak Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­miş­tir. “Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yıl­maz De­mir ve 2 Mil­let­ve­ki­li­nin Ulu­sal Bay­ram ve Ge­nel Ta­til­ler Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi”, Baş­kan­lı­ğı­nız­ca 05/09/2006 ta­ri­hin­de Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz İçiş­le­ri, Ada­let, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lık­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı 11/04/2007 ta­rih­li 50 nci top­lan­tı­sın­da, Ta­sa­rı ile Tek­li­fin bir­leş­ti­ri­le­rek gö­rü­şül­me­si­ni ve gö­rüş­me­le­re Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın esas alın­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­mış­tır.

Ta­sa­rı ile 12 Mart, İs­tik­lal Mar­şı­nın Ka­bul Edil­di­ği Gün ve Mar­şın ya­za­rı Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü ola­rak ilan edil­mek­te­dir. Tek­lif ise 12 Mart’ı İs­tik­lal Mar­şı­nın Ka­bul Edil­di­ği Gün ola­rak ilan et­mek­te­dir.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da,

• İs­tik­lal Mar­şı­nın dün­ya­da­ki marş­lar için­de bay­rak üze­ri­ne kur­gu­la­nan tek marş ol­du­ğu,

• İs­tik­lal Mar­şı ya­nın­da, Meh­met Akif Er­soy’u an­ma­nın doğ­ru ol­du­ğu,

• An­cak Kur­tu­luş Sa­va­şın­da Ku­va-i Mil­li­ye Des­ta­nı­nı yaz­mış olan Na­zım Hik­met’in de ben­zer et­kin­lik­ler­le anıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

İfa­de edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de ya­pı­lan bu gö­rüş­me­ler­den son­ra Ta­sa­rı ile ge­rek­çe­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca uy­gun bu­lun­muş ve mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğı ile 1 ve 2 nci mad­de­le­ri an­lam bo­zuk­lu­ğu­nu gi­de­re­cek bi­çim­de ye­ni­den ya­zı­la­rak ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın yü­rür­lük ve yü­rüt­me­ye iliş­kin 3 ün­cü ve 4 ün­cü mad­de­le­ri Ko­mis­yo­nu­muz­ca ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­la su­nul­mak üze­re arz olu­nur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ali Sezal

Şükrü Önder

 

 

Tekirdağ

Kahramanmaraş

Yalova

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Sinan Özkan

Ali Küçükaydın

Şevket Gürsoy

 

 

Kastamonu

Adana

Adıyaman

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Nur Doğan Topaloğlu

Şevket Orhan

Ali Yüksel Kavuştu

 

 

Ankara

Bursa

Çorum

 

 

Üye

Üye

Üe

 

 

Muharrem Tozçöken

Recep Koral

Hakkı Ülkü

 

 

Eskişehir

İstanbul

İzmir

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Veli Kaya

Ali Oksal

Nurettin Sözen

 

 

Kilis

Mersin

Sivas

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Selami Uzun

Mehmet Kartal

Mehmet Çiçek

 

 

Sivas

Van

Yozgat

 

 

 

Üye

 

 

 

 

Nadir Saraç

 

 

 

 

Zonguldak

 

 

 

HÜ­KÜ­ME­TİN TEK­LİF ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

İS­TİK­LAL MAR­ŞI­NIN KA­BU­LÜ­NÜ VE MEH­MET AKİF ER­SOY’U AN­MA GÜ­NÜ İLAN  EDİL­ME­Sİ  HAK­KIN­DA  KA­NUN TA­SA­RI­SI

 

MAD­DE 1- (1) 12 Mart, İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü­dür. Anı­lan gün­de bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de, hal­kı­mı­zın ve si­vil ku­ru­luş­la­rın iş­ti­ra­ki ile an­ma tö­ren­le­ri dü­zen­le­nir.

MAD­DE 2- (1) İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma tö­ren­le­ri ile il­gi­li yö­net­me­lik, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren dört ay için­de İçiş­le­ri, Millî Eği­tim ile Kül­tür ve Tu­rizm ba­kan­lık­la­rın­ca müş­te­re­ken çı­ka­rı­lır.

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

İÇİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU­NUN KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

İS­TİK­LAL  MAR­ŞI­NIN  KA­BUL EDİL­Dİ­Ğİ GÜ­NÜ VE MEH­MET AKİF ER­SOY’U AN­MA GÜ­NÜ HAK­KIN­DA KA­NUN TA­SA­RI­SI

 

MAD­DE 1- (1) Her yıl 12 Mart, İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bul edil­di­ği gü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü­dür. Anı­lan gün­de bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de, hal­kı­mı­zın ve si­vil ku­ru­luş­la­rın iş­ti­ra­ki ile an­ma tö­ren­le­ri dü­zen­le­nir.

MAD­DE 2- (1) İs­tik­lal Mar­­şı­nın ka­bul edil­di­ği gü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma tö­ren­le­ri ile il­gi­li yö­net­me­lik, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren dört ay için­de İçiş­le­ri, Millî Eği­tim ile Kül­tür ve Tu­rizm ba­kan­lık­la­rın­ca müş­te­re­ken çı­ka­rı­lır.

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

          Recep Tay­yip Er­doğan

                     Baş­bakan

      Dışiş­leri Bak. ve Başb. Yrd.         Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

                       A. Gül                                        A. Şener                                    M. A. Şahin

                 Dev­let Bakanı                              Dev­let Bakanı                              Dev­let Bakanı

                     B. Atalay                                    A. Babacan                                    M. Aydın

                 Dev­let Bakanı                              Dev­let Bakanı                              Adalet Bakanı

                   N. Çubukçu                                  K. Tüzmen                                     C. Çiçek

           Mil­lî Savun­ma Bakanı                       İçiş­leri Bakanı                             Maliye Bakanı

                   M. V. Gönül                                    A. Aksu                                    K. Unakıtan

             Mil­lî Eğitim Bakanı              Bayın­dır­lık ve İs­kân Bakanı                   Sağ­lık Bakanı

                      H. Çelik                                     F. N. Özak                                    R. Ak­dağ

            Ulaş­tır­ma Bakanı V.               Tarım ve Köyiş­leri Bakanı        Çalış­ma ve Sos. Güv. Bakanı

                   K. Unakıtan                                 M. M. Eker                               M. Başesgioğlu

         Sanayi ve Ticaret Bakanı             En. ve Tab. Kay. Bakanı             Kül­tür ve Turizm Bakanı

                    A. Coş­kun                                  M. H. Güler                                     A. Koç

                                                             Çev­re ve Or­man Bakanı

                                                                       O. Pepe