Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1397)

 

Elek­tro­nik Or­tam­da İş­le­nen Suç­la­rın Ön­len­me­si ile 2559 ve 2937 Sa­yı­lı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gül­se­ren To­puz’un; Bi­li­şim Sis­te­mi Üze­rin­den Suç Teş­kil Eden Za­rar­lı Ya­yın­lar­la Mü­ca­de­le Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ile Ada­let Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

(1/1305, 2/958)

 

                           

Not: Baş­kan­lık­ça; Ta­sa­rı, Plan ve Büt­çe, İçiş­le­ri, Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm ile Ada­let ko­mis­yon­la­rı­na; Tek­lif ise Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm ile Ada­let ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

 

 

 

                                      

T.C.

 

 

 

Baş­ba­kan­lık

12/2/2007

 

Ka­nun­lar ve Ka­rar­lar

 

 

Ge­nel Mü­dür­lü­ğü

 

 

Sa­yı: B.02.0.KKG.0.10/101-1352/608

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan ve Baş­kan­lı­ğı­nı­za ar­zı Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 15/1/2007 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rı­lan “Elek­tro­nik Or­tam­da İş­le­nen Suç­la­rın Ön­len­me­si ile 2559 ve 2937 Sa­yı­lı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı” ile ge­rek­çe­si ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

                                                                                                         Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

                                                                                                                   Baş­ba­kan

GE­NEL GE­REK­ÇE

Dün­ya­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak, ül­ke­miz­de de, in­ter­net da­hil hız­la yay­gın­la­şan elek­tro­nik ile­ti­şim araç­la­rı­nın sağ­la­dı­ğı imkânla­rın su­iis­ti­mal edil­me­si su­re­tiy­le iş­le­nen suç­lar­la mü­ca­de­le ko­nu­sun­da et­kin ve doğ­ru bir ya­pı­lan­ma­yı müm­kün kı­la­bi­le­cek özel bir ka­nun çı­kar­tıl­ma­sı zo­run­lu ha­le gel­miş bu­lun­mak­ta­dır.

Ana­ya­sa­nın “Ai­le­nin ko­run­ma­sı” baş­lık­lı 41 in­ci mad­de­sin­de  “Ai­le, Türk top­lu­mu­nun te­me­li­dir ve eş­ler ara­sın­da eşit­li­ğe da­ya­nır. Dev­let, ai­le­nin hu­zur ve re­fa­hı ile özel­lik­le ana­nın ve ço­cuk­la­rın ko­run­ma­sı ve ai­le plan­la­ma­sı­nın öğ­re­ti­mi ile uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak için ge­rek­li ted­bir­le­ri alır, teş­kilâtı ku­rar.” hük­mü, “Genç­li­ğin ko­run­ma­sı” baş­lık­lı 58 in­ci mad­de­sin­de de “Dev­let, is­tiklâl ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ema­net edil­di­ği genç­le­rin müs­bet il­min ışı­ğın­da, Ata­türk il­ke ve in­kılâpla­rı doğ­rul­tu­sun­da ve Dev­le­tin ül­ke­si ve mil­le­tiy­le bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü or­ta­dan kal­dır­ma­yı amaç edi­nen gö­rüş­le­re kar­şı ye­tiş­me ve ge­liş­me­le­ri­ni sağ­la­yı­cı ted­bir­le­ri alır. Dev­let, genç­le­ri al­kol düş­kün­lü­ğün­den, uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler­den, suç­lu­luk, ku­mar ve ben­ze­ri kö­tü alış­kan­lık­lar­dan ve ce­ha­let­ten ko­ru­mak için ge­rek­li ted­bir­le­ri alır.” hük­mü yer al­mak­ta­dır.

  Ha­zır­la­nan bu Ta­sa­rı ile, Ana­ya­sa­nın söz ko­nu­su hü­küm­le­ri uya­rın­ca, ai­le­yi, ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri in­ter­net da­hil elek­tro­nik ile­ti­şim araç­la­rı­nın su­iis­ti­mal edil­me­si su­re­tiy­le uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı mad­de alış­kan­lı­ğı, in­ti­ha­ra yön­len­dir­me, cin­sel is­tis­mar, ku­mar ve ben­ze­ri kö­tü alış­kan­lık­la­rı teş­vik eden ya­yın­la­rın içe­rik­le­rin­den ko­ru­mak için ge­rek­li ön­le­yi­ci ted­bir­le­rin alın­ma­sı amaç­lan­mak­ta; elek­tro­nik or­tam­da ço­cu­ğa, genç­li­ğe ve ai­le­ye yö­ne­lik ağır ve va­him  ni­te­lik­te­ki sal­dı­rı­la­rın ön­len­me­si­ni te­mi­nen ge­re­ken ya­sal dü­zen­le­me­nin ya­pıl­ma­sı sağ­lan­mış ol­mak­ta­dır.

Ta­sa­rı ile ye­ni bi­li­şim suç­la­rı ka­te­go­ri­si oluş­tu­rul­ma­mak­ta ve suç­lar iş­len­dik­ten son­ra dev­re­ye gi­re­cek ce­zai ve ida­ri yap­tı­rım­lar ge­ti­ril­me­mek­te­dir.  Türk  Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan be­lir­li suç­la­rın in­ter­net da­hil elek­tro­nik or­tam­da et­ki­le­ri­ni sür­dür­me­si­nin, ida­ri ve yar­gı­sal ko­ru­ma ted­bi­ri ol­mak üze­re be­lir­le­nen iki yön­tem­le ön­len­me­si müm­kün kı­lın­mak­ta­dır. Bu amaç­la, söz ko­nu­su ka­nun­da yer alan ba­zı suç­la­rın, elek­tro­nik or­tam­da iş­len­me­si­nin içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den ön­len­me­si­ne iliş­kin esas ve usûller be­lir­len­mek­te­dir. Bir baş­ka ifa­de ile bu Ta­sa­rı; su­çun ve suç­lu­nun ge­li­şen bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri­ni bir tru­va atı gi­bi kul­la­na­rak, Ana­ya­sa­mı­zın, özel ola­rak ko­run­ma­sı­nı ön­gör­dü­ğü, baş­ta ai­le, ço­cuk­lar ve genç­ler ol­mak üze­re be­lir­li sos­yal ke­sim­le­re yö­ne­lik suç­la­rın ko­lay­ca iş­len­me­si­ni ön­le­yi­ci özel bir ka­nun ma­hi­ye­tin­de­dir. Ta­sa­rıy­la içe­rik de­ne­ti­mi­nin na­sıl ve han­gi ku­rum ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­na iliş­kin dü­zen­le­me­le­re yer ve­ril­miş, bu amaç­la Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­na ila­ve gö­rev ve yet­ki­le­rin ve­ril­me­si ön­gö­rül­müş­tür.

Söz ko­nu­su Baş­kan­lı­ğa, elek­tro­nik or­tam­da­ki za­rar­lı içe­rik­le­rin iz­len­me­si ve ön­lem alın­ma­sı, fil­tre­le­me gö­re­vi, bu ko­nu­da ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği sağ­lan­ma­sı, şikâyet ve ta­lep­le­ri de­ğer­len­dir­mek üze­re iz­le­me ve bil­gi ih­bar mer­ke­zi ku­rul­ma­sı gi­bi çok önem­li yet­ki ve gö­rev­ler ve­ril­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de, 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun “Bi­li­şim Ala­nın­da Suç­lar”ı dü­zen­le­yen 243 ve de­va­mı mad­de­le­rin­de ti­ca­ri ve ma­li yön­den iş­le­nen suç­la­rı dü­zen­le­yi­ci, 1117 sa­yı­lı Kü­çük­le­ri Mu­zır Neş­ri­yat­tan Ko­ru­ma Ka­nu­nu gi­bi özel ni­te­lik­li ka­nun­lar­la, top­lu­mu ahlâki ve ruh­sal yön­den et­ki­le­yen za­rar­lı neş­ri­yat­la mü­ca­de­le edil­me­si­ni,  4320 sa­yı­lı Ai­le­nin Ko­run­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­n ile de ai­le içi şid­de­ti dur­dur­ma, özel­lik­le ka­dı­nı ve ço­cuk­la­rı ko­ru­ma­yı ve 5395 sa­yı­lı Ço­cuk Ko­ru­ma Ka­nu­nu ile de ko­run­ma ih­ti­ya­cı olan ve­ya su­ça sü­rük­le­nen ço­cuk­la­rın ko­run­ma­sı­nı amaç­la­yan hü­küm­ler ko­nul­muş­tur. An­cak, bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­rin­de ya­şa­nan baş dön­dü­rü­cü ge­liş­me­ler ne­de­ni ile söz ko­nu­su  dü­zen­le­me­ler, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­rik­le­ri suç teş­kil eden ya­yın­la­rın ön­len­me­sin­de ye­ter­siz kal­mış­tır. Bu ko­nuy­la il­gi­li he­nüz ya­sal bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­mış­tır. Dün­ya­da ve Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de ise, elek­tro­nik or­tam­da iş­le­nen suç­la­rın ön­le­yi­ci ted­bir­ler­le ön­len­me­sin­de fark­lı ad­lar­la da ol­sa ge­nel­de ba­ğım­sız ya da özerk ya­pı­la­rın oluş­tu­rul­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Elek­tro­nik or­tam­da iş­le­nen, suç­la­rın hız­lı bir şe­kil­de ar­tı­şı, bu suç­la­rın iş­len­me­sin­de­ki ko­lay­lı­ğa kar­şın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sın­da­ki zor­luk­lar, top­lum­sal açı­dan do­ğa­bi­le­cek za­rar­la­rın son­ra­dan te­la­fi­si­nin müm­kün ol­ma­ma­sı, bu ko­nu­da aci­len et­kin mü­ca­de­le ede­cek ku­rum­sal bir ya­pı­nın, ya­sal bir dü­zen­le­me ile oluş­tu­rul­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­mak­ta­dır.

Ül­ke­miz­de in­ter­net or­ta­mı da­hil elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ya­yın­la­rı tek­nik açı­dan ve  bi­lim­sel ola­rak  ta­kip eden,  so­ru­nu tes­pit eden, çö­zü­mü için öne­ri­ler ge­ti­ren; in­ter­net ser­vis sağ­la­yı­cı­la­rı da da­hil elek­tro­nik ha­ber­leş­me ve in­ter­net sek­tö­rü­nü ko­or­di­ne ede­cek ku­rum­sal bir ya­pı­lan­ma­nın ku­rul­ma­sı zo­run­lu ha­le gel­miş bu­lun­mak­ta­dır.

Bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri ve sun­du­ğu hiz­met­ler, ni­te­lik­le­ri ge­re­ği sa­de­ce ulus­la­rın mil­li dü­zen­le­ri­ni de­ğil, tüm ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mu et­ki­le­mek­te­dir. Bu ne­den­le, di­ğer ül­ke­ler­le ve ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­ler­le de bu alan­da iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon ya­pı­la­rak, bi­li­şim ve in­ter­net tek­no­lo­ji­le­ri­nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı bu ye­ni or­ta­ma uyum sağ­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ha­zır­lan­mış olan bu Ta­sa­rı ile,  ya­sa met­nin­de be­lir­ti­len suç­la­rın in­ter­net yo­lu ile ve ge­nel ola­rak elek­tro­nik or­tam­da iş­len­me­si­ni ön­le­mek ama­cı ile di­ğer ül­ke mua­dil ku­ru­luş­la­rı ve ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­ler­le ge­rek­li iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­ma gö­re­vi de Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­na ve­ril­mek­te­dir.

Bu Ka­nun kap­sa­mın­da ila­ve gö­rev­ler ve­ri­len ida­ri bi­ri­min Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu bün­ye­sin­de bir bi­rim ol­du­ğu ve Ku­ru­mun bu bi­rim da­hil fa­ali­yet­le­riy­le il­gi­li te­sis et­tik­le­ri ida­ri ni­te­lik­te­ki ka­rar­la­rı­na kar­şı il­gi­li mev­zu­at­ta zik­re­di­len ida­ri yar­gı, ge­nel hu­kuk hü­küm­le­ri­ne gö­re te­sis et­ti­ği iş­lem ve ey­lem­le­ri­ne kar­şı ise il­gi­li ad­li yar­gı yo­lu­na baş­vu­rul­ma­sı müm­kün bu­lun­mak­ta­dır.

 MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1-  Mad­de ile, Ka­nu­nun ama­cı, Türk  Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan be­lir­li suç­la­rın elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ya­yın­lar­la iş­len­me­si­nin, ida­ri ve yar­gı­sal ko­ru­ma ted­bi­ri ol­mak üze­re be­lir­le­nen iki yön­tem­le içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den ön­len­me­si­ne iliş­kin esas ve usûlle­ri dü­zen­le­mek ola­rak be­lir­len­miş­tir.

Mad­de 2- Mad­de ile, Ta­sa­rı­da ge­çen ba­zı te­rim­le­rin ta­nım­la­rı­na yer ve­ril­miş­tir. Ta­sa­rı­da yer alan te­rim­le­rin ge­niş kap­sa­mı­na yer ve­ril­miş, özel­lik­le Türk­çe an­lam ve kar­şı­lı­ğı­na uy­gun te­rim­ler ter­cih edil­miş­tir. Ör­ne­ğin, in­ter­net ve bi­li­şim ağ­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak şe­kil­de “elek­tro­nik or­tam” te­ri­mi kul­la­nıl­mış­tır.

Mad­de 3- Mad­de ile, eri­şi­mi en­gel­le­ne­bi­le­cek suç­lar dü­zen­len­miş­tir. Bu suç­lar; Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı, müs­teh­cen­lik, fu­huş, in­ti­ha­ra yön­len­dir­me ve  ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kan sağ­la­ma ile uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma suç­la­rı­dır.

Elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği yu­ka­rı­da­ki suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı aşa­ğı­da be­lir­ti­len esas­la­ra gö­re ve­ri­lir:

1. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt için­de bu­lun­ma­sı ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, sulh ce­za hâki­mi, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan hal­ler­de ise, yet­ki­li ve gö­rev­li kol­luk kuv­vet­le­ri­nin ta­le­bi üze­ri­ne ve­ya re’sen Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nın ya­zı­lı em­riy­le ve­ri­lir. Bu du­rum­da Baş­kan­lık­ça ve­ri­len bu ka­ra­ra kar­şı il­gi­li­ler  Ku­rum mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer sulh ce­za hâki­mi­ne  iti­raz­da bu­lu­na­bi­le­cek­ler­dir.  Bu iti­raz, il­gi­li­nin ay­rı­ca ida­ri yar­gı yo­lu­na baş­vur­ma hak­kı­nı or­ta­dan kal­dır­maz  Ke­za, ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak hâ­kim­ce ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re  iti­raz edi­le­bi­lir.

Hâkim ve­ya Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın bi­rer ör­ne­ği, ge­re­ği ya­pıl­mak üze­re içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­na teb­liğ edi­lir. Hâkim ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen ki­şi ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

2. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı, müs­teh­cen­lik ve fu­huş suç­la­rın içe­rik­le­ri­ni ta­şı­yan ya­yın­la­ra iliş­kin eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, doğ­ru­dan Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir.

Baş­kan­lık­ça ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek, ge­re­ği­nin der­hal ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir. İda­ri ted­bir ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na, ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için üç gü­ne ka­dar sü­re ve­ri­lir. Bu sü­re içe­ri­sin­de de içe­ri­ğe eri­şi­min en­gel­len­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Bu­na rağ­men ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lı­ğın ta­le­bi üze­ri­ne Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan yet­ki­len­dir­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir, ve­ri­len bu ka­rar­la­ra ida­ri yar­gı yo­lu­na baş­vur­ma hak­kı mev­cut­tur.

Mad­de 4- Mad­de ile, di­ğer ka­nun­lar­la ve­ri­len gö­rev ve yet­ki­le­re ila­ve ola­rak bu Ka­nun­la ve­ri­len yet­ki ve gö­rev­le­rin de Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğın­ca ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ön­gö­rül­mek­te ve bu hiz­met­ler­de kul­la­nıl­mak üze­re kad­ro ih­das edil­mek­te­dir. Baş­kan­lı­ğa ve­ri­len gö­rev­le­rin önem ve özel­li­ği dik­ka­te alın­dı­ğın­da hız­lı ve se­ri bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için, ya­pı­la­cak her tür­lü mal ve­ya hiz­met alım­la­rı ile ya­pım iş­le­ri­nin  4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu ve 4735 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­mak­sı­zın Ku­rum büt­çe­sin­den kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir. Baş­kan­lı­ğın bu ka­nun kap­sa­mın­da gö­rev ve yet­ki­le­ri ge­nel ola­rak şun­lar­dır:

1. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, po­lis, jan­dar­ma ve mil­li is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı gi­bi kol­luk kuv­vet­le­ri, ço­cuk ve ai­le­den so­rum­lu  ku­rum ve ku­ru­luş­lar, RTÜK ve ben­ze­ri il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı ve il­gi­li der­nek, va­kıf, mes­le­ki oda ve ben­ze­ri si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ko­or­di­nas­yon oluş­tu­ra­rak elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ve bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip fa­ali­yet ve ya­yın­la­rı ön­le­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­mak, suç­la­rın iş­len­me­si­nin ön­len­me­si­ni ve za­rar­lı so­nuç­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si­ni te­mi­nen bi­li­şim ve in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­nin iz­len­me­si­nin han­gi se­vi­ye, za­man ve şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­le­mek.

2. Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 406 sa­yı­lı Ka­nun ve il­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne gö­re iş­let­me­ci­le­rin yet­ki­len­di­ril­me­le­ri ile mül­ki ida­re amir­le­rin­ce  top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­ra (in­ter­net ka­fe­ler) ve­ri­le­cek izin bel­ge­le­rin­de fil­tre­le­me ve blo­ke et­me­de kul­la­nı­la­cak sis­tem­le­re ve ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­lere yö­ne­lik usul ve esas­la­rı be­lir­le­me gö­rev ve yet­ki­si ve­ril­miş­tir. Bun­dan böy­le Ku­ru­mun iş­let­me­ci­ler­le ya­pa­ca­ğı söz­leş­me­ler­de ve­ya  ve­re­ce­ği di­ğer izin­ler­de elek­tro­nik or­tam­da ve­ri­le­cek in­ter­net hiz­met­le­rin­de fil­tre­le­me ve blo­ke et­me ya­zı­lım prog­ram ve do­na­nım­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı  mec­bu­ri ha­le ge­ti­ren hü­küm­ler ko­nul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, in­ter­net ka­fe­ler­de  bu­lu­nan bil­gi­sa­yar ve di­ğer sis­tem­ler­de ko­nu­su bu Ka­nun­la be­lir­le­nen suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si ama­cıy­la ge­rek­li fil­tre­le­me ve blo­ke et­me­yi sağ­la­ya­cak do­na­nım ve ya­zı­lım kul­la­nıl­ma­sı da­hil her tür­lü ted­bi­rin alın­ma­sı ha­lin­de, ma­hal­li mül­ki amir­ler­ce iş­ye­ri aç­ma ruh­sa­tı ve­ya di­ğer izin bel­ge­le­ri­nin ve­ril­me­si söz ko­nu­su ola­bi­le­cek­tir. Ya­pı­lan dü­zen­le­me bu ama­cın sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik­tir. Özel­lik­le ço­cuk­la­rın in­ter­net­te­ki za­rar­lı içe­rik­ten ko­run­ma­sı ama­cıy­la, in­ter­net­te eri­şim için yo­ğun ola­rak kul­la­nı­lan bu yer­le­rin ça­lış­ma esas ve usul­le­ri­nin dü­zen­len­me­si­ne bü­yük ih­ti­yaç bu­lun­mak­ta­dır. Av­ru­pa Kon­se­yi­nin 1999/276 ve 2005/854 sa­yı­lı ka­rar­la­rı ile üye ül­ke­ler in­ter­ne­tin gü­ven­li kul­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı için fil­tre­le­me ve blo­ke et­me prog­ram­la­rı gi­bi ko­ru­yu­cu prog­ram­lar ge­liş­tir­me­ye ve ay­nı amaç­la eği­tim ve ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri­ni yay­gın­laş­tır­ma­ya da­vet edil­mek­te­dir.

3. Elek­tro­nik or­tam­da­ki ya­yın­la­rın iz­len­me­si su­re­tiy­le Ta­sa­rı kap­sa­mın­da­ki suç­la­rın iş­len­me­si­ni ön­le­mek için, iz­le­me ve bil­gi ih­bar mer­ke­zi da­hil, ge­rek­li her tür­lü tek­nik alt­ya­pı­yı kur­mak ve iş­let­mek ve­ya ge­rek­ti­ğin­de üçün­cü ki­şi­le­re yap­tır­mak, soh­bet, me­saj ve ben­ze­ri ser­vis­ler­de ya­pı­la­cak fil­tre­le­me, per­de­le­me ve iz­le­me esas­la­rı­na gö­re do­na­nım üre­til­me­si ve­ya ya­zı­lım ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin stan­dart­la­rı be­lir­le­mek; bu alan­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

4. Bu Ka­nun kap­sa­mın­da bu­lu­nan suç­la­rın elek­tro­nik or­tam­da iş­len­me­si­ni ko­nu alan her tür­lü tem­si­li gö­rün­tü ya­zı ve­ya ses­le­ri içe­ren CD, DVD, USB Bel­lek, Hard Disk, Dis­ket gi­bi ürün­le­rin ta­nı­tı­mı, ül­ke­ye so­kul­ma­sı, bu­lun­du­rul­ma­sı, ki­ra­ya ve­ril­me­si ve­ya sa­tı­şı­nın ön­len­me­si­ni te­mi­nen, gö­rev­li ve yet­ki­li kol­luk kuv­vet­le­ri­ne, tek­nik im­kan­la­rı da­hi­lin­de her tür­lü yar­dım ve ko­or­di­nas­yon­da bu­lun­mak.

5. 3348 sa­yı­lı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun ek 1 inci mad­de­sin­de yer alan “Ba­kan­lık, tek­no­lo­ji­nin ge­tir­di­ği ye­ni ulaş­tır­ma ve ha­ber­leş­me hiz­met­le­ri ile il­gi­li ola­rak oluş­tu­ru­la­cak po­li­ti­ka­la­rın tes­pi­tin­de Ba­kan­lık dı­şın­dan tec­rü­be­li ve ye­tiş­kin ki­şi ve ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı ge­çi­ci da­nış­ma ku­rul­la­rı ku­ra­bi­lir. Bu ku­rul üye­le­ri­nin yol ve ko­nak­la­ma gi­der­le­ri ile bir­lik­te ku­ru­lun di­ğer fa­ali­yet gi­der­le­ri Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den kar­şı­la­nır.” yo­lun­da­ki hü­küm çer­çe­ve­sin­de Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, ço­cuk, ka­dın ve ai­le­den so­rum­lu Dev­let Ba­kan­lı­ğı ile ih­ti­yaç du­yu­lan di­ğer ba­kan­lık, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile üni­ver­si­te­ler, il­gi­li der­nek, va­kıf, mes­lek oda­la­rı ve ben­ze­ri si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tı­lı­mı ile ku­ru­lan ve­ya ku­ru­la­cak İn­ter­net Ku­ru­lu ile iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon sağ­la­ya­cak, ay­rı­ca ka­nun­da ön­gö­rü­len ko­nu­lar­da bu Ku­ru­lun yap­tı­ğı öne­ri­ler­le il­gi­li ge­re­ken ka­rar ve­ya ted­bir­le­ri ala­cak­tır.

Mad­de 5 - Mad­dey­le, bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin esas ve usûlle­rin çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­ler­le dü­zen­le­ne­ce­ği hük­me bağ­lan­mış­tır.

Mad­de 6- Mad­dey­le, 1/11/1983 ta­rih­li ve 2937 sa­yı­lı Dev­let İs­tih­ba­rat Hiz­met­le­ri ve Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Ka­nu­nun­da  ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da te­le­ko­mü­ni­kas­yon ile­ti­şim araç­la­rı yo­luy­la tes­pi­ti ve din­le­me­le­rin de Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğın­da­ki mer­kez üze­rin­den ya­pıl­ma­sı­na  ve 2559 sa­yı­lı Po­lis Va­zi­fe ve Sa­la­hi­yet Ka­nu­nun­da ise uy­gu­la­ma­dan do­ğan ba­zı te­red­düt­le­ri gi­der­me­ye ola­nak sağ­la­ya­cak de­ği­şiklik­le­rin ya­pıl­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tır.

Mad­de 7- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 8- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Bi­li­şim Sis­te­mi Üze­rin­den Suç Teş­kil Eden Za­rar­lı Ya­yın­lar­la Mü­ca­de­le Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fim ge­rek­çe­si ile bir­lik­te ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                               Gül­se­ren To­puz

                                                                                                                     İs­tan­bul

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Aşa­ğı­da be­lir­ti­len ka­nun tek­li­fi­ne ka­tı­lı­yo­rum.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.                                                               20.3.2007

                                                                                                                   Ah­met Işık

                                                                                                                      Kon­ya

 

TEKLİFİN BAŞLIĞI: Bilişim Sistemi Üzerinden Suç Teşkil Eden Zararlı Yayınlarla Mücadele Hakkında Kanun Teklifi

GE­REK­ÇE

1970 ve 1980’li yıl­lar­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­rin­de or­ta­ya çı­kan ve bu ta­rih­ler­de ilk dö­nem­le­ri­ni ya­şa­yan bi­li­şim ağ­la­rı­nın ilk kul­la­nı­cı­la­rı ço­ğun­luk­la res­mi ve aka­de­mis­yen araş­tır­ma­cı­lar­dan oluş­mak­tay­dı. Bu araş­tır­ma­cı­lar mes­lek etik­le­ri ge­re­ği ha­re­ket ede­rek ya­zı­lı ol­ma­yan bir­çok ku­ra­la uy­mak­tay­dı. An­cak kul­la­nı­cı sa­yı­sı­nın 1990’la­rın ba­şın­dan iti­ba­ren hız­la art­ma­sı ve ye­ni kul­la­nı­cı­la­rın da ağ or­ta­mı­na ka­tıl­ma­sı sis­te­min kö­tü­ye kul­la­nıl­ma­sı­nı da be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir. İn­ter­net kul­la­nı­mı son yıl­lar­da ül­ke­miz­de de hız­la yay­gın­laş­mış ve ba­zı hu­ku­ki so­run­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na se­bep ol­muş­tur.

Özel­lik­le ço­cuk is­tis­ma­rı ve şid­det içe­rik­li ya­yın, sah­te­ci­lik, ku­mar gi­bi suç­la­rın bi­li­şim ağı üze­rin­den ko­lay­ca iş­le­ne­bil­me­si hu­kuk sis­tem­le­ri­ni bu ko­nu­da ön­lem al­mak için ha­re­kete ge­çir­miş­tir. Av­ru­pa Bir­li­ği, Fe­de­ral Al­man­ya ve Fran­sa baş­ta ol­mak üze­re hu­kuk sis­tem­le­ri in­ter­net sü­je­le­ri hak­kın­da bir so­rum­lu­luk sis­te­mi ge­tir­me­ye ça­lış­mış­lar­dır. Av­ru­pa Par­la­men­to­su ve Kon­se­yi­nin 8 Ha­zi­ran 2000 ta­rih ve 2000/31/EG sa­yı­lı “Bil­gi top­lu­mu hiz­met­le­ri­nin, özel­lik­le elek­tro­nik ti­ca­re­tin Or­tak Pa­zar­da­ki ba­zı yön­le­ri hak­kın­da Di­rek­ti­fi” üye dev­let­ler ara­sın­da­ki bi­li­şim ağ­la­rı­nın ser­best tra­fi­ği­ni gü­ven­ce al­tı­na al­mış, ağ sü­je­le­ri­ne yü­küm­lü­lük­ler ön­gör­müş ve bun­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı­nın esas­la­rı­nın çer­çe­ve­si­ni be­lir­le­miş­tir. Bu dü­zen­le­me­ye pa­ra­lel ola­rak Fe­de­ral Al­man­ya’da 13/07/1997 ta­ri­hin­de Te­le­ser­vis­le­rin Kul­la­nı­mı Hak­kın­da Ka­nun (Te­le­ser­vis­ler Ka­nu­nu) ka­bul edil­miş, an­cak bu ka­nun­da 12/12/2001 ta­ri­hin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­le so­rum­lu­luk bö­lü­mü ge­niş­le­til­miş, ye­ni ve da­ha ay­rın­tı­lı ba­zı il­ke­ler ge­ti­ril­miş­tir. Bu de­ği­şik­lik­ler özel­lik­le Av­ru­pa Par­la­men­to­su ve Kon­se­yi­nin di­rek­ti­fi­ne pa­ra­lel dü­zen­le­me­ler içer­mek­te­dir. Fran­sa’da da ko­nu­ya iliş­kin bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­miş­tir. 1 Ağus­tos 2000 ta­rih ve 2000-719 sa­yı­lı ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­siy­le, ile­ti­şim öz­gür­lü­ğü ile il­gi­li 30 Ey­lül 1986 ta­rih ve 86-1067 sa­yı­lı ka­nu­nun II. Ba­bı­na “link üze­rin­de özel ha­ber­leş­me dı­şın­da­ki ile­ti­şim ser­vis­le­riy­le il­gi­li hü­küm­ler” şek­lin­de ad­lan­dı­rı­lan VI. Baş­lık ek­len­miş­tir.

Bu çer­çe­ve­de ül­ke­miz­de kul­la­nı­mı yay­gın­la­şan bi­li­şim ağ­la­rı­nın or­ta­ya çı­kart­tı­ğı hu­ku­ki so­run­la­rı çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı için ge­rek tek­nik ve­ri­ler ge­rek Av­ru­pa Par­la­men­to­su ve Kon­se­yi­nin 2003/31/EG sa­yı­lı di­rek­ti­fi ve kar­şı­laş­tır­ma­lı hu­kuk bil­gi­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak ha­zır­lan­mış­tır. Böy­le­ce bi­li­şim ağ­la­rı ala­nın­da da hu­ku­ku­mu­zun Av­ru­pa Bir­li­ği norm­la­rıy­la uyu­mu sağ­lan­mak is­ten­miş­tir.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜLSEREN TOPUZ’UN TEKLİFİ

BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SUÇ TEŞKİL EDEN ZARARLI YAYINLARLA MÜCADELE HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Kanunun amacı bilişim suçları konusunda temel düzenlemeleri yapmak ve bu suçların takip edilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit etmektir.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Kanunda geçen;

a) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

b) Bilgisayar: Belleğindeki programa uygun olarak aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen, yürüteceği programı ve işleyeceği verileri ezberinde tutabilen, çevresiyle etkileşimde bulunabilen araçları,

c) Bilgisayar sistemi: Bir verinin işleme tabi tutulmasını sağlayan birbirleriyle bağlı bir veya birden fazla cihazın oluşturmuş olduğu sistemi,

d) Bilgisayar verisi: Bir bilgisayar sisteminde işleme tabi tutulabilecek şekilde bulunan tüm bilgi, kavram veya eylemlerin, bilgisayar sisteminin fonksiyonel hale getirilmesini sağlayan program da dahil olmak üzere sunumunu,

e) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,

f) Bilişim ağı: En az iki bilişim sistemi arasında veya bir bilgisayar ile bir çevre birimi arasında veri iletişimini ve karşılıklı her türlü iletişim tekniği ile sağlayan ortamı,

g) Erişim: Bir bilişim sistemine bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

h) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına bilişim ağına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

ı) İçerik sağlayıcı: bilişim ağı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

j) İzleme: Bilişim ağındaki verilere etki etmeksizin verilerin gizliliğinin ihlal edilmesini,

k) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

l) Toplu İnternet Kullanımı sağlayıcıları (İnternet kafeler ve evleri): Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre bilişim ağını kullanım olanağını sağlayanı,

m) Servis sağlayıcı: Kullanıcıların bilgisayar sistemi aracılığıyla birbirleriyle iletişimini sağlayan özel veya gerçek kişileri ile bu iletişim servisleri ve kullanıcılar için verileri işleme tabi tutan ya da bu verileri depolayan diğer kişileri,

n) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluklar, Yükümlülükler

Bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü

MADDE 3- Kişilerin bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü esastır. Bu özgürlükler ancak kanunda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir.

İçerik sağlayıcının sorumlulukları

MADDE 4-İçerik sağlayıcılar, kendilerine ait içerikte bulunan ve başkalarına ait bilişim ağı hizmetlerine veya başka içerik sağlayıcılara ait içeriklere göndermede bulunan sözkonusu hizmet veya içeriğe doğrudan ulaşma olanağı tanıyan bağlantıların hedefi olan içeriklerden sorumlu değildirler. Kendilerine ait olan içeriğin sunuş biçiminden, hedef içeriğini bütünüyle benimsedikleri veya kullanıcının sözkonusu içeriğe ulaşmasını amaçladıkları açıkça belli ise, bundan genel hükümlere göre sorumludurlar.

Servis sağlayıcının sorumlulukları

MADDE 5- Servis sağlayıcılar, aralarında bir bilişim ağı hizmeti kapsamında bilgi ve verilerin depolanmasına ilişkin bir sözleşme bulunan kişilerin kimlik bilgilerini saklı tutmakla yükümlüdürler. Bu bilgi ve veriler ancak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. Savcısının yazılı emri ile verilebilir.

Servis sağlayıcılar, aralarında bilişim ağı hizmetine ilişkin sözleşme bulunan kişilerden birine ait bir içeriğin hukuka aykırı olduğunu saptadıkları takdirde, bu durumu gecikmeksizin yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdürler.

Servis sağlayıcılar, hukuka aykırı eylem ve içerik hakkında bilgi sahibi olmamaları veya hukuka aykırı eylem veya içerik hakkında bilgi sahibi olmuşlarsa, sözkonusu içeriği silmek veya buna erişimi önlemek için gecikmeksizin harekete geçmiş olmaları durumunda bir kullanıcı için depoladıkları kendilerine ait olmayan içeriklerden sorumlu tutulamazlar.

Toplu internet kullanımı sağlayıcılarının sorumlulukları ve uygulanacak esaslar

MADDE 6- (1) Ticari amaçla, toplu internet kullanımı sağlayanlar, Kurumdan yetki belgesi almakla yükümlüdürler.

(2) Toplu internet kullanımı sağlayıcılar bu kanun kapsamına giren içerik bağlantılı suçlara ilişkin içeriğe erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen yetki belgesi ile tedbirlere ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı SHÇEK’den Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Kurum tarafından müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Çocuk istismarı ile şiddet içerikli yayınlara yönelik suçlar

MADDE 7- (1) Her kim, bir bilişim sistemi aracılığıyla çocuk veya çocuk izlenimi görüntüsü veren (Tam teşekküllü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş) 18 yaşından küçük çocukların cinsel yönden her türlü istismarına ve hiddet içerikli yayınlara yönelik verileri üretirse ve bu ürünleri bilişim ağı üzerinden dağıtırsa on yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ürünleri bilişim ağı üzerinden tanıtmak, sunmak, kiraya vermek veya satışa arz etmek gibi fiilleri yapan kişiye beş yıldan yedi yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir.

(3) Birinci fıkra kapsamına giren ürünleri kendisi veya başkaları için temin eden veya bulunduran kişiye bir yıldan iki yıla kadar hapis ve beş yüz güne kadar adli para cezası verilir.

Sahtecilik

MADDE 8- Her kim hukuka aykırı bir amaca ulaşmak gayesi ile, bilgisayar sistemine gerçeğe aykırı bilgiler yükleyerek, mevcut verileri değiştirerek veya bunlara yeni şeyler eklemek suretiyle üçüncü kişilerin zararına olacak işlemlerde bulunursa bu kişilere iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş yüz güne kadar adli para cezası verilir.

Kumar

MADDE 9- Bilişim ağı üzerinden kumar oynatana iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası veya üç yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir.

Uluslararası yardımlaşma

MADDE 10- Arama, kopyalama ve el koymanın başka ülkelerin işbirliğini gerektirmesi halinde arama, kopyalama ve el koyma tedbirlerine uluslararası adli yardımlaşma kurallarına göre başvurulur.

Tüzel kişilerin sorumluluğu

MADDE 11- Bu Kanundaki suçların tüzel kişiler tarafından veya tüzel kişilerin yararına işlenmesi halinde suç bireysel olarak veya tüzel kişinin bir organının üyesi sıfatıyla tüzel kişinin yönetimine yetkili kişilerce işlenmesi halinde tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi tüzel kişi adına karar almaya yetkili merci veya tüzel kişinin denetim organları üyeleri hukuki ve cezai anlamda sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Erişim sağlayıcı ve içerik sağlayıcıların denetimi

MADDE 12- Erişim sağlayıcıları, içerik sağlayıcılarının bu Kanun kapsamındaki denetimi Kurumca yerine getirilir. Kurum gerekirse denetim ile ilgili yönetmelikler çıkarabilir.

İçerik sağlayıcıların, içeriklerinin izlenmesi ve takibi Kurumca yapılır. Kurum bu izleme ile ilgili olarak gerektiğinde bir izleme ve takip komisyonu kurabilir. Bu komisyonun yetki ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir.

Toplu internet kullanımı sağlayıcıların denetimi

MADDE 13- Bu Kanun Kapsamında; İnternette suç teşkil eden zararlı yayınlarla mücadeleye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde olmak üzere ayrıca her ilde vali veya yardımcısının başkanlığında internette suç teşkil eden “Zararlı Yayınlarla Mücadele Kurulu” kurulur.

Bu kurulun yapısı ve çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Bakanlığı (SHÇEK’den Sorumlu) ile Telekomünikasyon Kurumunun müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.

Sözkonusu Yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde çıkartılır.

Kurul bu Kanun kapsamında işlenen aykırılıkları ve suç niteliğindeki hususların takibi ile gerektiğinde Kuruma ve yetkili adli mercilere intikal ettirmeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ada­let Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

               Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                       Ada­let Ko­mis­yo­nu

                 Esas No.: (1/1305, 2/958)                                                         12/4/2007

                         Ka­rar No.: 122

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Baş­kan­lı­ğı­nız­ca, 19/2/2007 ta­ri­hin­de ta­li ko­mis­yon ola­rak, Plan ve Büt­çe, İçiş­le­ri ile Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yon­la­rı­na; Esas Ko­mis­yon ola­rak da Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş olan “Elek­tro­nik Or­tam­da İş­le­nen Suç­la­rın Ön­len­me­si ile 2559 ve 2937 sa­yı­lı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/1305)”, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 28/2/2007 ta­rih­li 91 in­ci top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­müş ve ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­la­na­rak mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir. An­cak, söz ko­nu­su Ta­sa­rı, da­ha ay­rın­tı­lı in­ce­len­me­si ama­cıy­la Alt Ko­mis­yo­na ha­va­le edil­miş­tir. Alt Ko­mis­yon, Ada­let, Ulaş­tır­ma, İçiş­le­ri ile Ma­li­ye ba­kan­lık­la­rı, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı, Mil­li Pi­yan­go İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile Ka­mu İha­le Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la  1/3/2007, 5/3/2007, 23/3/2007 ve 26/3/2007 ta­rih­le­rin­de yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da, Ta­sa­rı­yı et­raf­lı­ca in­ce­le­yip gö­rüş­müş ve ra­po­ru­nu, 30/3/2007 ta­ri­hin­de Ko­mis­yo­nu­mu­za sun­muş­tur.

Ko­mis­yo­nu­muz; Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Kök­sal TOP­TAN Baş­kan­lı­ğın­da, Ko­mis­yon Baş­kan­lık Di­va­nı üye­le­ri; Baş­kan­ve­ki­li, Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li Re­cep ÖZEL, Söz­cü, Kı­rık­ka­le Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan CAN ve Ka­tip üye, Ki­lis Mil­let­ve­ki­li Ha­san KA­RA ile di­ğer Ko­mis­yon üye­le­ri; Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li  Feh­mi Hüs­rev KUT­LU, Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li  Ha­lil ÖZ­YOL­CU, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ha­luk İPEK, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOĞ­LU, Art­vin Mil­let­ve­ki­li Or­han YIL­DIZ, Ço­rum Mil­let­ve­kil­le­ri Fe­ri­dun AY­VA­ZOĞ­LU ile Mu­zaf­fer KÜL­CÜ, Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Nu­ri AK­BU­LUT, Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Hak­kı KÖY­LÜ, Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem KI­LIÇ, Niğ­de Mil­let­ve­ki­li Or­han ERAS­LAN, Uşak Mil­let­ve­ki­li Ah­met ÇAĞ­LA­YAN ile Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li Be­kir BOZ­DAĞ’ın ve Ko­mis­yo­nu­muz Uz­man­la­rı Ce­mil TU­TAL ve Mus­ta­fa DO­ĞA­NAY’ın; Hü­kü­me­ti tem­si­len Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı İb­ra­him ŞA­HİN ile Ada­let, Ulaş­tır­ma, İçiş­le­ri ile Ma­li­ye ba­kan­lık­la­rı, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı, Mil­li Pi­yan­go İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü tem­sil­ci­le­ri ile Ga­zi Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. İz­zet ÖZ­GENǒin ka­tı­lım­la­rıy­la 5/4/2007 ta­ri­hin­de  yap­mış ol­du­ğu 103 ün­cü top­lan­tı­sın­da, Alt Ko­mis­yo­nun ka­bul et­ti­ği met­nin esas alın­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­mış­tır. Ko­mis­yo­nu­muz­ca, ay­rı­ca, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Gül­se­ren TO­PUZ’un “Bi­li­şim Sis­te­mi Üze­rin­den Suç Teş­kil Eden Za­rar­lı Ya­yın­lar­la Mü­ca­de­le Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi’nin (2/958)”, Alt Ko­mis­yo­nun ka­bul et­miş ol­du­ğu Ta­sa­rı­nın içe­ri­ği ile ör­tüş­me­sin­den do­la­yı, söz ko­nu­su Ta­sa­rı ile bir­leş­ti­ril­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir. Ta­sa­rı­nın ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­rin ta­mam­lan­ma­sın­dan son­ra mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir.

Alt Ko­mis­yon­ca, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­mış; Ko­mis­yo­nu­muz, Alt Ko­mis­yon­ca, Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğın­da ya­pı­lan bu de­ği­şik­li­ği ka­bul et­miş­tir.

Ta­sa­rıy­la, in­ter­ne­tin ya­nı sı­ra elek­tro­nik or­ta­mın ta­ma­mı kap­sa­ma alı­na­rak mo­bil ve sa­bit te­le­fon­lar baş­ta ol­mak üze­re tel­siz, faks, tel­graf gi­bi ha­ber­leş­me araç­la­rı ile rad­yo ve te­le­viz­yon gi­bi ya­yın araç­la­rı­nı da kap­sa­yan bir dü­zen­le­me ya­pıl­mak su­re­tiy­le mak­sa­dı­nı aşan içe­ri­ğe sa­hip bir me­tin oluş­tu­rul­muş­tur. Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğı, mev­cut ha­liy­le, Ana­ya­sa­nın, “Cum­hu­ri­ye­tin ni­te­lik­le­ri” baş­lık­lı 2 nci, “Özel ha­ya­tın giz­li­li­ği” baş­lık­lı 20 nci, “Ha­ber­leş­me hür­ri­ye­ti” baş­lık­lı 22 nci ve Ba­sın hür­ri­ye­ti baş­lık­lı 28 in­ci mad­de­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, Ta­sa­rı, Ba­sın Ka­nu­nu, Rad­yo ve Te­le­viz­yon­la­rın Ku­ru­luş ve Ya­yın­la­rı Hak­kın­da Ka­nun, Tür­ki­ye Rad­yo ve Te­le­viz­yon Ka­nu­nu, Tel­graf ve Te­le­fon Ka­nu­nu, Tel­siz Ka­nu­nu, 5397 sa­yı­lı Ka­nun gi­bi ka­nun­lar­la çe­li­şen ve Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu ile Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev ala­nı­nı da kap­sa­yan bir ni­te­li­ğe sa­hip­tir. Ay­rı­ca in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın dü­zen­len­me­si ve bu ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak so­rum­lu­luk re­ji­mi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la Ta­sa­rı met­ni­ne mad­de­ler ek­len­me­si dü­şü­nül­müş­tür. Bu mad­de­le­rin içe­ri­ği de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğı, Ana­ya­sal dü­zen­le­me­ler­le uyu­mu­nun sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, yan­lış an­la­şıl­ma­la­ra se­be­bi­yet ver­me­mek için ve ka­nun yap­ma tek­ni­ği­ne uyu­mun ge­re­ği ola­rak, “İn­ter­net Or­ta­mın­da Ya­pı­lan Ya­yın­la­rın Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İş­le­nen Suç­lar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir. Bu de­ği­şik­li­ğe pa­ra­lel ola­rak, Ta­sa­rı­nın mad­de­le­rin­de ge­çen “elek­tro­nik or­tam” iba­re­si “in­ter­net or­ta­mı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın dü­zen­len­me­si ve bu ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak so­rum­lu­luk re­ji­mi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la Ta­sa­rı met­ni­ne mad­de­ler ek­len­me­si dü­şü­nül­müş­tür. Bu mad­de­le­rin içe­ri­ği de göz önün­de bu­lun­du­rul­mak su­re­tiy­le, ay­rı­ca, Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğın­da ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğe pa­ra­lel­lik sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, amaç ve kap­sam mad­de­si­ni dü­zen­le­yen Ta­sa­rı­nın 1 in­ci mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­nın 2 nci mad­de­sin­de, mev­cut ta­nım­lar­da­ki be­lir­siz­li­ğin ve an­lam bo­zuk­lu­ğu­nun gi­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik re­dak­si­yon ya­pıl­mış­tır. Ay­rı­ca, in­ter­net üze­rin­den ya­pı­lan fa­kat ya­yın ni­te­li­ği ta­şı­ma­yan ha­ber­leş­me­le­rin kap­sam dı­şın­da tu­tul­ma­sı, Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le pa­ra­lel­li­ğin sağ­lan­ma­sı, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın dü­zen­len­me­si, bu ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak so­rum­lu­luk re­ji­mi­nin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Ta­sa­rı met­ni­ne ek­len­me­si dü­şü­nü­len mad­de­ler hü­küm­le­ri de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, söz ko­nu­su mad­de­de ila­ve ta­nım­la­ra yer ve­ril­miş­tir.

Alt Ko­mis­yon­ca yu­ka­rı­da­ki ge­rek­çe­ler­le Ta­sa­rı­nın 2 nci mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler, Ko­mis­yo­nu­muz­ca da uy­gun gö­rül­müş­tür.

Ta­sa­rı­ya, 2 n­ci mad­de­den son­ra gel­mek üze­re, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le, Alt Ko­mis­yon­ca 3 ün­cü mad­de ola­rak “Bil­gi­len­dir­me yü­küm­lü­lü­ğü” baş­lık­lı mad­de ek­len­miş, ek­le­nen söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir.

İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­na in­ter­net or­ta­mın­da­ki ya­yın içe­rik­le­rin­de be­lir­li bil­gi­le­ri bu­lun­dur­mak hu­su­sun­da bu Ta­sa­rıy­la ba­zı yü­küm­lü­lük­ler ge­ti­ril­miş­tir. An­cak, bu yü­küm­lü­lü­ğün kap­sa­mı ve ne su­ret­le ye­ri­ne ge­ti­ri­le­ce­ği hu­su­sun­da ek­le­nen mad­de met­nin­de bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­mış­tır. İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın çe­şit­li­li­ği kar­şı­sın­da bu hu­su­sun yö­net­me­lik­le be­lir­len­me­si yö­nün­de bir ter­cih­te bu­lu­nul­muş­tur.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da, bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­yen­le­re, söz ko­nu­su bil­gi­len­dir­me yü­küm­lü­lü­ğü­nün ge­rek­le­ri­ne ay­kı­rı­lık ha­lin­de ida­ri pa­ra ce­za­sı ön­gö­rü­le­rek 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nun­da be­nim­se­nen ka­ba­hat­ler­de ka­nu­ni­lik il­ke­si­ne uy­gun bir dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen 3 ün­cü mad­de­den son­ra gel­mek üze­re, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le, Alt Ko­mis­yon­ca 4 ün­cü mad­de ola­rak “İçe­rik sağ­la­yı­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu” baş­lık­lı mad­de ek­len­miş; ek­le­nen söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir.

İçe­rik sağ­la­yı­cı­nın in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu içe­rik­ler­den do­la­yı so­rum­lu ola­ca­ğı hük­me bağ­lan­mış­tır. Bu so­rum­lu­lu­ğun, ge­rek özel hu­kuk ge­rek ce­za hu­ku­ku so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğun­da kuş­ku bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ise, içe­rik sağ­la­yı­cı­nın bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı bir baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten ku­ral ola­rak so­rum­lu tu­tul­ma­ya­ca­ğı hük­me bağ­lan­mış­tır. An­cak, baş­ka­sı­na ait içe­ri­ğe bağ­lan­tı ku­rul­ma­sı­nı sağ­la­yan içe­rik sağ­la­yı­cı­nın, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı­nın açık­ça an­la­şıl­ma­sı ha­lin­de, ken­di­si de bu içe­rik­ten do­la­yı so­rum­lu tu­tu­la­cak­tır. Bu ba­kım­dan, bağ­lan­tı sağ­la­nı­lan içe­ri­ğin suç oluş­tur­ma­sı ha­lin­de, bu içe­ri­ğe bağ­lan­tı sağ­la­yan içe­rik sağ­la­yı­cı­sı, iş­le­nen su­ça iş­ti­rak­ten do­la­yı so­rum­lu tu­tu­la­cak­tır.

Bu dü­zen­le­me­ler ya­pı­lır­ken, Av­ru­pa Kon­se­yi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve 23 Ka­sım 2001 ta­ri­hin­de Bu­da­peş­te’de im­za­ya açı­lan “Si­ber Suç Söz­leş­me­si” (Con­ven­ti­on on Cyber­cri­me) ile Al­man­ya’nın 22 Tem­muz 1997 ta­rih­li “Te­le Hiz­met­ler Ka­nu­nu” (Ge­setz über die Nut­zung von Te­le­di­ens­ten – Te­le­di­ens­te­ge­setz) hü­küm­le­ri göz önün­de bu­lun­du­rul­muş­tur.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen 4 ün­cü mad­de­den son­ra gel­mek üze­re, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le, Alt Ko­mis­yon­ca 5 in­ci mad­de ola­rak “Yer sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri” baş­lık­lı mad­de ek­len­miş; ek­le­nen söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen mad­de ile yer sağ­la­yı­cı­nın yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü ol­ma­dı­ğı hü­küm al­tı­na alın­mış­tır. An­cak, mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da, yer sağ­la­yı­cı­sı­nın da yer sağ­la­dı­ğı ve suç oluş­tu­ran içe­rik­ten do­la­yı so­rum­lu tu­tu­la­bi­le­ce­ği hal­le­rin var­lı­ğı ka­bul edil­miş ve bu hal­le­re açık­lık ge­ti­ril­miş­tir. Bu dü­zen­le­me­de de, Av­ru­pa Kon­se­yi “Si­ber Suç Söz­leş­me­si” ve Al­man “Te­le Hiz­met­ler Ka­nu­nu” hü­küm­le­ri göz önün­de bu­lun­du­rul­muş­tur.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen 5 in­ci mad­de­den son­ra gel­mek üze­re, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le, Alt Ko­mis­yon­ca 6 ncı mad­de ola­rak “Eri­şim sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri” baş­lık­lı mad­de ek­len­miş; ek­le­nen söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir.

Eri­şim sağ­la­yı­cı­nın eri­şim sağ­la­dı­ğı içe­rik­ten do­la­yı, sa­de­ce bu sı­fa­tı ne­de­niy­le so­rum­lu tu­tu­la­ma­ya­ca­ğı hü­küm al­tı­na alın­mış­tır. An­cak, eri­şim sağ­la­yı­cı, eri­şim sağ­la­nan içe­ri­ğin suç oluş­tur­ma­sı do­la­yı­sıy­la eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ve­ril­me­si ve tek­nik ola­rak en­gel­le­me im­ka­nı­nın bu­lun­ma­sı ha­lin­de, bu içe­ri­ğe eri­şi­mi en­gel­le­me hu­su­sun­da yü­küm­lü kı­lın­mak­ta­dır. Mad­de­nin bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­la­rın­da yer alan hü­küm­le­rin içe­ri­ği­nin be­lir­len­me­sin­de, Al­man “Te­le Hiz­met­ler Ka­nu­nu”nun dü­zen­le­me­le­ri göz önün­de bu­lun­du­rul­muş­tur. Mad­de­nin üçün­cü fık­ra­sın­da, bu yü­küm­lü­lü­ğe ay­kı­rı­lık do­la­yı­sıy­la so­rum­lu­luk ve yap­tı­rım re­ji­mi­ne iliş­kin dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen 6 ncı mad­de­den son­ra gel­mek üze­re, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le, Alt Ko­mis­yon­ca 7 nci mad­de ola­rak “Top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri” baş­lık­lı mad­de ek­len­miş; ek­le­nen söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir.

Mev­zu­atı­mız­da, özel­lik­le halk ara­sın­da “in­ter­net ka­fe­le­ri” ola­rak bi­li­nen iş­yer­le­ri de da­hil ol­mak üze­re ti­ca­ri amaç­lar­la in­ter­ne­te top­lu eri­şim imkânı sağ­la­yan me­kan­lar­la il­gi­li İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ya­yın­la­mış ol­du­ğu “İn­ter­net Ka­fe­le­ri Ge­nel­ge­si” dı­şın­da her­han­gi bir dü­zen­le­me bu­lun­ma­mak­ta­dır. Oy­sa­ki özel­lik­le ço­cuk­la­rın in­ter­net­te­ki za­rar­lı ve il­le­gal içe­rik­ten ko­run­ma­sı ama­cıy­la, in­ter­ne­te eri­şim için yo­ğun ola­rak kul­la­nı­lan bu yer­le­rin ça­lış­ma esas ve usul­le­ri­nin dü­zen­len­me­si­ne bü­yük ih­ti­yaç bu­lun­mak­ta­dır. Av­ru­pa Kon­se­yi­nin 1999/276 ve 2005/854 sa­yı­lı ka­rar­la­rı ile üye ül­ke­ler in­ter­ne­tin gü­ven­li kul­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı için fil­tre­le­me ve de­re­ce­len­dir­me prog­ram­la­rı gi­bi ko­ru­yu­cu prog­ram­lar ge­liş­tir­me­ye ve ay­nı amaç­la eği­tim ve ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri­ni yay­gın­laş­tır­ma­ya da­vet edil­mek­te­dir.

Mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sıy­la, ti­ca­ri amaç­la, top­lu kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­yan­la­rın, bir yet­ki bel­ge­si al­mak­la yü­küm­lü tu­tul­du­ğu, hük­me bağ­lan­mış­tır.

İkin­ci fık­ra­ya gö­re, top­lu kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­yı­cı­lar, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­lar­dan ko­nu­su suç oluş­tu­ran içe­rik­le­re eri­şi­mi ön­le­yi­ci ted­bir­le­ri al­mak­la yü­küm­lü ola­cak­lar­dır.

Mad­de­nin üçün­cü fık­ra­sın­da, bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len yü­küm­lü­lü­ğe ay­kı­rı­lı­ğın yap­tı­rı­mı be­lir­len­miş­tir. Bu­na kar­şı­lık, ikin­ci fık­ra­da hü­küm al­tı­na alı­nan yü­küm­lü­lü­ğün ge­rek­le­ri­ne ay­kı­rı­lı­ğa öz­gü bir yap­tı­rı­ma yer ve­ril­me­miş­tir. Bu yü­küm­lü­lü­ğün ge­rek­le­ri­ne ay­kı­rı­lı­ğın, özel­lik­le ti­ca­ri amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar ba­kı­mın­dan et­kin de­ne­tim­le ön­le­ne­bi­le­ce­ği dü­şü­nül­müş­tür.

Ta­sa­rı­nın 3 ün­cü mad­de­si, aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le Alt Ko­mis­yon­ca ye­ni­den dü­zen­len­miş ve ek­le­nen mad­de­ler do­la­yı­sıy­la, söz ko­nu­su mad­de, 8 in­ci mad­de ola­rak te­sel­sül et­ti­ril­miş­tir.

Mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da, eri­şi­min en­gel­len­me­si ted­bi­ri­nin han­gi suç­lar­la il­gi­li ola­rak uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği say­ma yön­te­miy­le be­lir­len­miş­tir. İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve ko­nu­su suç oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip ya­yın­lar­la mü­ca­de­le­nin et­kin­li­ği­ni sağ­la­ma ba­kı­mın­dan baş­lan­gıç­ta ka­ta­log içe­ri­sin­de yer alan suç­la­rın sa­yı­sı müm­kün ol­du­ğun­ca sı­nır­lı tu­tul­muş­tur. Ka­ta­log içe­ri­sin­de yer alan suç­la­rın be­lir­len­me­sin­de, özel­lik­le ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve ko­nu­su suç oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip za­rar­lı ya­yın­lar­dan ko­run­ma­sı, ço­cuk­la­rın is­tis­mar edil­me­si su­re­tiy­le oluş­tu­rul­muş müs­teh­cen içe­rik­le­re yer ve­ren in­ter­net or­ta­mın­da­ki ya­yın­la­ra, Tür­ki­ye’den eri­şi­min en­gel­len­me­si ama­cı et­ki­li ol­muş­tur. Ana­ya­sa­nın ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ler hü­küm­le­ri­ne pa­ra­lel ola­rak gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı özel­lik­le dü­şün­ce açık­la­ma öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­ma bağ­la­mın­da eleş­ti­ri­le­re ma­ruz kal­ma­mak ama­cıy­la, kap­sam, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan, ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin olum­suz ola­rak et­ki­le­ne­bi­le­ce­ği ya da ço­cuk­la­rın cin­sel yön­den is­tis­mar edil­me­si su­re­tiy­le oluş­tu­rul­muş ya­yın­lar­la sı­nır­lı tu­tul­muş­tur. Ay­rı­ca, bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ve­ri­le­bil­me­si için, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yı­nın içe­ri­ği­nin söz ko­nu­su suç­lar­dan bi­ri­ni oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he­nin var­lı­ğı ko­şul ola­rak aran­mış­tır. Alt Ko­mis­yon­ca mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­sen­miş; ay­rı­ca söz ko­nu­su bi­rin­ci fık­ra­ya, 25/7/1951 ta­rih­li 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­la­rın bir kıs­mı­nın in­ter­net or­ta­mın­da­ki ya­yın yo­luy­la da iş­le­ne­bi­le­ce­ği göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, (b) ben­di ek­len­miş­tir.

Ko­mis­yon mü­za­ke­re­le­ri sı­ra­sın­da Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun 302 nci mad­de­sin­de ta­nım­la­nan su­çun da bi­rin­ci fık­ra­da yer alan ka­ta­lo­ga ek­len­me­si yö­nün­de gö­rüş­ler ile­ri sü­rül­müş­tür. An­cak, söz ko­nu­su 302 nci mad­de­de ta­nım­la­nan su­çun in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­lar yo­luy­la iş­le­ne­me­ye­ce­ği göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, bu su­çun da bi­rin­ci fık­ra kap­sa­mı­na alın­ma­sı yö­nün­de­ki öne­ri ka­bul edil­me­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz bu ka­ra­rın­da ay­rı­ca, söz ko­nu­su öne­ri ile gün­de­me ge­ti­ri­len an­la­yı­şın, 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­nun es­ki 8 in­ci mad­de­si­nin 15/7/2003 ta­rih­li ve 4928 sa­yı­lı Ka­nun­la yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­ma­sıy­la gü­dü­len amaç­la çe­liş­ki­si­ni de göz önün­de bu­lun­dur­muş­tur.

Ke­za, söz ko­nu­su Ta­sa­rı­nın Ko­mis­yon mü­za­ke­re­le­ri sı­ra­sın­da Ana­ya­sa­nın 174 ün­cü mad­de­sin­de gü­ven­ce al­tı­na alı­nan Dev­rim Ka­nun­la­rı­na ay­kı­rı­lık oluş­tu­ran ve bu ne­den­le suç teş­kil eden fi­il­le­rin bi­rin­ci fık­ra kap­sa­mı­na alın­ma­sı öne­ri­sin­de bu­lu­nul­muş­tur. Bu öne­ri de, söz ko­nu­su suç­la­rın in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­lar yo­luy­la iş­le­ne­me­ye­ce­ği göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, Ko­mis­yo­nu­muz­ca ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da bir ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ki­min ta­ra­fın­dan ve ne su­ret­le ve­ri­le­bi­le­ce­ği hu­su­sun­da ay­rın­tı­lı dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır. Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ve­ri­le­bil­me­si için, içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın Tür­ki­ye’de ve­ya yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ara­sın­da bir ayı­rım gö­ze­til­me­miş­tir.

Mad­de­nin üçün­cü fık­ra­sın­da ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ne su­ret­le ye­ri­ne ge­ti­ri­le­ce­ği hu­su­sun­da dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.  Bu­na gö­re, ha­kim, mah­ke­me ve­ya Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­le­cek­tir. Bu gön­der­me ol­gu­su Teb­li­gat Ka­nunun­da ön­gö­rü­len for­ma­li­te­le­re bağ­lı ka­lın­mak­sı­zın ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir. Baş­kan­lık, baş­ta in­ter­net or­ta­mın­da ile­ti­şim yo­lu gel­mek üze­re en se­ri va­sı­ta­lar­la içe­rik, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­ya ula­şa­rak ka­ra­rın ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni sağ­lar. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın Tür­ki­ye’de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, ka­rar sa­de­ce eri­şim sağ­la­yı­cı­la­ra bil­di­ri­le­rek, ka­ra­ra ko­nu teş­kil eden ya­yı­na Tür­ki­ye’den eri­şi­min en­gel­len­me­si sağ­la­nır. Yer sağ­la­yı­cı­nın Tür­ki­ye’de bu­lun­ma­sı ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı eri­şim sağ­la­yı­cı­la­ra bil­di­ril­me­den ön­ce yer sağ­la­yı­cı­ya bil­di­ri­le­rek, ka­ra­ra ko­nu teş­kil eden içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­kar­ma­sı sağ­la­na­bi­lir. İçe­rik sağ­la­yı­cı­nın Tür­ki­ye’de bu­lun­ma­sı ve kim­li­ği ile ad­re­si­nin bel­li ol­ma­sı ha­lin­de, ka­rar Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan içe­rik sağ­la­yı­cı­ya bil­di­ril­mek su­re­tiy­le de, suç oluş­tu­ran içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı sağ­la­na­bi­lir.

Dör­dün­cü fık­ra­da, ida­ri ted­bir ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ve­ri­le­bi­le­ce­ği hal­le­re iliş­kin dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır. Bu­na gö­re, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­rın içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de doğ­ru­dan Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Ke­za, içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­la­rı­nın yurt için­de bu­lun­ma­sı ha­lin­de de, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2) ve (5) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı re’sen Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek­tir. İşa­ret et­mek ge­re­kir ki, doğ­ru­dan Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ida­ri ted­bir ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­na kar­şı ida­ri yar­gı yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­le­cek­tir. Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len ted­bir ka­rar­la­rı­na kar­şı, yar­gı yo­lu­nun açık ol­ma­sı kar­şı­sın­da, söz ko­nu­su dü­zen­le­me­nin bir “san­sür” uy­gu­la­ma­sı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği yö­nün­de en­di­şe­ye ma­hal bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Be­şin­ci fık­ra­da, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği aza­mi sü­re­ye iliş­kin dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.

Al­tın­cı fık­ra­da, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği suç oluş­tu­ran ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan han­gi hal­ler­de suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­bi­le­ce­ği hu­su­sun­da dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır. An­cak, bu dü­zen­le­me, di­ğer ki­şi­le­rin dev­let­ten suç­lu­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ta­lep hak­kı kap­sa­mın­da su­çu bil­dir­me hak ve ye­ti­si­ni, hat­ta gö­re­vi­ni or­ta­dan kal­dır­ma­mak­ta­dır. Bu ba­kım­dan, ör­ne­ğin in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­lar yo­luy­la ku­mar ve sa­ir ba­his oyun­la­rı­nın oy­nan­ma­sı­na im­kan sağ­lan­ma­sı ha­lin­de, bu alan­da de­ne­tim gö­re­vi­ni ic­ra eden ka­mu ku­ru­mu yet­ki­li­le­ri­nin su­çu bil­dir­me yü­küm­lü­lü­ğü­nün ol­du­ğu hu­su­sun­da kuş­ku bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Mad­de­nin ye­din­ci ve se­ki­zin­ci fık­ra­la­rın­da, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın hü­küm­süz ka­la­bi­le­ce­ği hal­le­re ve bu hal­ler­de na­sıl bir yol iz­len­me­si ge­rek­ti­ği hu­sus­la­rı­na iliş­kin dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır.

Do­ku­zun­cu fık­ra­da ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve ko­nu­su suç oluş­tu­ran ya­yın içe­ri­ği­nin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ha­lin­de, ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ne su­ret­le kal­dı­rı­la­ca­ğı hu­su­su­na açık­lık ge­ti­ril­miş­tir.

Onun­cu ve on­bi­rin­ci fık­ra­lar­da eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si­nin yap­tı­rım­la­rı dü­zen­len­miş­tir.

Alt Ko­mis­yon­ca yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­sen­miş­tir. An­cak, Alt Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ka­bul edi­len mad­de­nin on­bi­rin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­sin­de, sa­de­ce bu mad­de­de ta­nım­la­nan ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la ve­ri­len ida­ri pa­ra ce­za­sı ka­rar­la­rı­na kar­şı 6/1/1982 ta­rih­li 2577 sa­yı­lı İda­ri Yar­gı­la­ma Usu­lü Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­le­ce­ği hük­mü yer al­mak­ta­dır. Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan bu Ta­sa­rı hü­küm­le­ri­ne gö­re ve­ri­len ida­ri pa­ra ce­za­sı ka­rar­la­rı­na kar­şı da ay­nı yo­lun iş­le­til­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la, Ko­mis­yo­nu­muz ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su son cüm­le­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış ve on­bi­rin­ci fık­ra­dan çı­ka­rı­lan bu cüm­le, oni­kin­ci fık­ra ola­rak dü­zen­len­miş­tir.

Ta­sa­rı­ya, te­sel­sül et­ti­ril­miş şek­liy­le 8 in­ci mad­de­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki ge­rek­çe­ler­le, Alt Ko­mis­yon­ca 9 un­cu mad­de ola­rak “İçe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­vap hak­kı” baş­lık­lı mad­de ek­len­miş; ek­le­nen söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir. Bu mad­de­de, in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­lar­la ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nan ki­şi­le­rin bu ni­te­lik­te­ki içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve bu­na kar­şı ce­vap hak­kı­nı ne su­ret­le kul­la­na­bi­le­ce­ği hu­su­sun­da dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır. Bu dü­zen­le­me­de, Ba­sın Ka­nu­nu­nun ce­vap ve dü­zelt­me hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­le­ri göz önün­de bu­lun­du­rul­muş­tur.

Ta­sa­rı­nın 4 ün­cü mad­de­si, aşa­ğı­da­ki de­ği­şik­lik­ler­le Alt Ko­mis­yon­ca ye­ni­den dü­zen­len­miş ve ek­le­nen mad­de­ler do­la­yı­sıy­la, 10 un­cu mad­de ola­rak te­sel­sül et­ti­ril­miş, söz ko­nu­su mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir.

Mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da, 1/3/2006 ta­rih­li ve 5467 sa­yı­lı Ka­nun­la 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı Tel­siz Ka­nu­nu­na ek­le­nen ek 3 ün­cü mad­de ile uyum sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la Alt Ko­mis­yon­ca de­ği­şik­lik ya­pıl­mış, ya­pı­lan bu de­ği­şik­lik Ko­mis­yo­nu­muz­ca da ka­bul edil­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz ay­rı­ca söz ko­nu­su fık­ra­ya bağ­lı ek lis­te­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nın yü­rüt­me­si ön­gö­rü­len iş­lem­le­rin ge­niş­li­ği göz önü­ne alı­na­rak, söz ko­nu­su Baş­kan­lık­ta gö­rev ya­pa­cak per­so­ne­lin sa­yı­sı, gö­rev­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ar­tı­rıl­mış­tır.

Mad­de­nin dör­dün­cü fık­ra­sı­nın (ç) ben­din­de uy­gu­la­ma­da or­ta­ya çık­ma­sı muh­te­mel so­run­la­rın önü­ne ge­çil­me­si ama­cıy­la söz ko­nu­su ben­de “ti­ca­ri amaç­lı” iba­re­si ek­len­miş; “Yö­net­me­lik­ler” baş­lık­lı te­sel­sül et­ti­ril­miş şek­liy­le 11 in­ci mad­de­nin içe­ri­ği göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak; ke­za, “İn­ter­net Ku­ru­lu” ku­rul­ma­sı­nı ön­gö­ren (h) ben­di, iş­bu Ta­sa­rı hü­küm­le­ri kar­şı­sın­da böy­le bir ku­ru­la ge­rek ol­ma­dı­ğı ve ku­rul­ma­sı ön­gö­rü­len “Ku­rul”un da­ha baş­tan iş­lev­siz ka­la­ca­ğı mü­la­ha­za­sıy­la, me­tin­den çı­ka­rıl­mış­tır.

Ek­le­nen mad­de­ler do­la­yı­sıy­la 11 in­ci mad­de ola­rak te­sel­sül et­ti­ri­len Ta­sa­rı­nın 5 in­ci mad­de­sin­de, ek­le­nen mad­de­le­rin içe­rik­le­ri­ne uyu­mun sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik de­ği­şik­lik ya­pıl­mış­tır. Ay­rı­ca, yö­net­me­lik­le­rin ne ka­dar sü­re zar­fın­da çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği hu­su­su­na açık­lık ge­ti­ril­miş­tir. Alt Ko­mis­yon­ca ya­pı­lan bu de­ği­şik­lik­ler, Ko­mis­yo­nu­muz­ca da uy­gun gö­rül­müş­tür.

Ta­sa­rı­nın 6 ncı mad­de­si­ne, Ta­sa­rı­nın baş­lı­ğın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ten do­la­yı ve ay­rı­ca ka­nun tek­ni­ği­ne uyum sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, içe­ri­ği yan­sı­ta­cak şe­kil­de “İl­gi­li ka­nun­lar­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler” şek­lin­de Alt Ko­mis­yon­ca baş­lık ko­nul­muş ve söz ko­nu­su mad­de, 12 nci mad­de ola­rak ka­bul edil­miş­tir. Söz ko­nu­su mad­de­ye Ko­mis­yo­nu­muz­ca, iki fık­ra ek­len­miş­tir.

Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si, 6.12.2006 ve 5560 sa­yı­lı Ka­nun­la de­ğiş­ti­ri­le­rek ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir. Bu­na gö­re, di­ğer ka­nun­lar­da ta­nım­la­nan ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la ve­ri­len ida­ri pa­ra ce­za­lar­ına ve di­ğer ida­ri yap­tı­rım­la­ra iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı, an­cak il­gi­li ka­nun­da ak­si­ne hü­küm bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de, Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nun­da­ki hü­küm­le­re gö­re ka­nun yo­lu­na gi­di­le­bi­le­cek­tir. Bu dü­zen­le­me kar­şı­sın­da, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­nun ver­di­ği ida­ri pa­ra ce­za­sı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı İda­ri Yar­gı­la­ma Usu­lü Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bil­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la, 4/2/1924 ta­rih­li ve 406 sa­yı­lı Tel­graf ve Te­le­fon Ka­nu­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin (f) ben­di­ne, “Bu ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı İda­ri Yar­gı­la­ma Usu­lü Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.” cüm­le­si­ni ek­le­yen fık­ra, mad­de­ye bi­rin­ci fık­ra ola­rak ek­len­miş, söz ko­nu­su bi­rin­ci fık­ra ikin­ci fık­ra ola­rak te­sel­sül et­ti­ril­miş­tir.

Mad­de­ye te­sel­sül et­ti­ril­miş şek­liy­le üçün­cü fık­ra ola­rak, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­na, bu Ta­sa­rı ile ve­ri­len hu­ku­ki iş ve iş­lem­le­rin ta­ki­biy­le, Ku­ru­mun ih­ti­yaç duy­du­ğu hu­ku­ki iş ve iş­lem­le­rin, ser­best avu­kat­lar ve avu­kat­lık or­tak­lık­la­rıy­la ak­de­di­le­cek avu­kat­lık söz­leş­me­le­riy­le ta­ki­bi­ne im­kan sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı Tel­siz Ka­nu­nu­nun 5 in­ci mad­de­si­ne fık­ra ek­len­me­si­ni ön­gö­ren bir dü­zen­le­me ek­len­miş ve mev­cut ikin­ci fık­ra dör­dün­cü fık­ra ola­rak te­sel­sül et­ti­ril­miş­tir.

Baş­kan­lı­ğa ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­le­re iliş­kin ola­rak ya­pı­la­cak ya­pım iş­le­ri­nin 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu ve 4735 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­ma­ma­sı hük­mü, Alt Ko­mis­yo­nu­muz­ca uy­gun gö­rül­me­di­ğin­den 4 ün­cü mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış­tır. An­cak, Baş­kan­lı­ğın sa­de­ce, ku­ru­luş­ta­ki hiz­met bi­na­sı­nın ya­pı­mı, söz ko­nu­su 4734 ve 4735 sa­yı­lı Ka­nun­lar­dan mu­af tu­tul­ma­sını ön­gö­ren hü­küm ile yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rın yet­ki­len­dir­me bel­ge­si ala­bil­me­le­ri­ne ve ti­ca­ri amaç­la top­lu kul­la­nı­cı­la­rın izin bel­ge­si ala­bil­me­le­ri­ne im­kan ta­nı­yan hü­küm­ler, Ta­sa­rı­ya, ge­çi­ci 1 in­ci mad­de ola­rak Alt Ko­mis­yon­ca ek­len­miş­tir. Ek­le­nen bu ge­çi­ci mad­de Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­sen­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın 7 nci mad­de­sin­de, Ta­sa­rı­ya ek­le­nen ye­ni mad­de­ler doğ­rul­tu­sun­da, söz ko­nu­su mad­de­ler hü­küm­le­ri­nin içe­rik­le­ri­ne uyu­mu­nun sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la Alt Ko­mis­yon­ca de­ği­şik­lik ya­pıl­mış, ya­pı­lan bu de­ği­şik­lik  Ko­mis­yo­nu­muz­ca da uy­gun gö­rül­müş ve 13 ün­cü mad­de ola­rak ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın 8 in­ci mad­de­si, 14 ün­cü mad­de ola­rak ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın mad­de­le­ri gö­rü­şül­me­le­ri sı­ra­sın­da re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­muş­tur.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­la su­nul­mak üze­re Baş­kan­lı­ğı­nı­za say­gı ile arz olu­nur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Köksal Toptan

Recep Özel

Ramazan Can

 

 

Zonguldak

Isparta

Kırıkkale

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Hasan Kara

Fehmi Hüsrev Kutlu

Halil Özyolcu

 

 

Kilis

Adıyaman

Ağrı

 

 

 

(8. maddenin 1. fıkrasının

 

 

 

 

b bendine muhalifim)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Haluk İpek

Feridun Fikret Baloğlu

Yüksel Çorbacıoğlu

 

 

Ankara

Antalya

Artvin

 

 

 

(Karşı oyum var)

(Toplantıya katılamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Orhan Yıldız

Mehmet Küçükaşık

Feridun Ayvazoğlu

 

 

Artvin

Bursa

Çorum

 

 

(İmzada bulanamadı)

(Toplantıya katılamadı)

(Muhalefetim var)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Muzaffer Külcü

Mustafa Nuri Akbulut

Mahmut Durdu

 

 

Çorum

Erzurum

Gaziantep

 

 

 

 

(Toplatıya katılamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mehmet Yılmazcan

Hakkı Köylü

Muharrem Kılıç

 

 

Kahramanmaraş

Kastamonu

Malatya

 

 

(Toplatıya katılamadı)

 

(Karşı oy)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Orhan Eraslan

Enver Yılmaz

Mehmet Nuri Saygun

 

 

Niğde

Ordu

Tekirdağ

 

 

(Karşı oy)

(Toplantıya katılamadı)

(Toplantıya katılamadı)

 

 

Üye

Üye

 

 

 

Ahmet Çağlayan

Bekir Bozdağ

 

 

 

Uşak

Yozgat

 

 

KARŞI OY YAZISI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 19.02.2007 tarihinde Tali Komisyon olarak, Plan ve Bütçe, İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına; Esas Komisyon olarak da Adalet Komisyonuna gönderilmiş olan “Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1305)” Adalet Komisyonunda görüşülmüş, tasarı Alt Komisyona gönderilmiş, Alt Komisyonda yapılan görüşme sonrası 05.03.2007 tarihli Alt Komisyon Raporunun Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasında 7 maddelik kanun tasarısına 14 maddelik bir değişiklik önergesi verilmesi üzerine, Adalet Komisyonu bunların yeniden değerlendirilebilmesi için tasarı ve birinci Alt Komisyon Raporu tekrar Alt Komisyona gönderilmiş ve aynı Alt Komisyon tarafından 30.03.2007 tarihli rapor, bizim muhalefet etmiş olduğumuz noktalar belirtilerek 30.03.2007 tarihinde tekrar Adalet Komisyonuna ikinci alt komisyon raporu olarak sunulmuş ve bu ikinci Alt Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşmeler sonrasında da bizim muhalefet noktalarımız belirtilmek suretiyle tasarı Adalet  Komisyonunda 05.04.2007 tarihinde kabul edilmiştir.

Tasarının özünde çocukların cinsel istismarının, müstehcenliğinin, fuhuş suçlarının, intihara yönlendirmenin, uyuşturucu suçlarının, kumar için yer sağlama suçlarının yer almasının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da olumlu bulunduğu ve desteklendiğinin altı çizilmelidir.

Tasarının ilk haline, birinci alt komisyondaki muhalefetimiz, elektronik ortamın geniş kapsamlı olması nedeniyle başlığın ve tanımın İnternet ortamı olarak sınırlandırılması gerektiği ileri sürülmüş ve bu konu son haliyle “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı” adı altında başlık ve tanım şeklinde kabul edilmiştir.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi bir takım kurallara bağlanırken onlara karşı itiraz makamının hakimlik olması gerektiği noktasında itirazımız kabul görmüş, ancak verilecek erişimin engellenmesi kararının haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, kişilik hak ve özgürlüklerine müdahalecilik anlayışından uzak kalması gerektiği, bu tasarının sansürcü anlayıştan da uzak durması noktasında itirazlarımız yerine getirilmiştir.

Son günlerde İnternet ortamında yoğun bir şekilde işlenen ve işlenmeye devam edilen basının ve komuoyunun bilgisi dahilinde olan 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olarak yine Türk Ceza Kanununun 302. maddesinde yer alan Türkiye’nin bölünmesini haritalarla internet ortamında yayma suçu ile Anayasanın 174. maddesindeki İnkılap Kanunlarının korunmasına ilişkin olmak üzere bu suçların da aynı tasarının diğer sayılan suçlarına eklenmesi gerektiği, çünkü bu sayılan suçların Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü yakından ilgilendiren ve şu anda cezaevinde bu suçtan ölünceye kadar yatarak cezasını çekecek bulunan bölücü başının işlediği (TCK. Md. 302) suçun ve Cumhuriyetin kuruluşundaki felsefe ile inancın özünü teşkil eden Devrim Kanunlarının da aynı şekilde bu tasarıya alınması gerektiği noktalarında itirazımız olmuş, bunlardan sadece 5816 sayılı Kanundaki suç tasarıya alınmış, diğer önerdiğimiz 2 suç ise bu tasarıya alınmayarak bu konudaki Cumhuriyet Halk Partili üyelerin vermiş olduğu önerge red edilmiştir.

Yine Tasarı ile kurulacak olan başkanlığın Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın şeklindeki geçici birinci maddenin de suistimale açık olduğu iddiasında bulunuyoruz.

Aynı şekilde önerge ile kabul edilen Kurum ve Başkanlığın avukatlık hizmetinin serbestçe alınmasına ilişkin maddenin kabulüne de Cumhuriyet Halk Partisi olarak suistimale açık olması nedeniyle karşı olduğumuzu belirtmiş oluyoruz.

Yukarıda belirtilen karşı oy yazımızı saygı ile sunuyoruz.                         12.04.2007

                              

Feridun Ayvazoğlu 

Muharrem Kılıç

Orhan Eraslan

 

 

 

Çorum

 Malatya

Niğde

 

 

 

Feridun Fikret Baloğlu

 

 

 

 

Antalya

 

 

HÜ­KÜ­ME­TİN TEK­LİF ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

 

ELEK­TRO­NİK OR­TAM­DA İŞ­LE­NEN SUÇ­LA­RIN ÖN­LEN­ME­Sİ İLE 2559 VE 2937 SA­YI­LI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TA­SA­RI­SI

 

Amaç ve kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı, elek­tro­nik or­tam­da iş­le­nen be­lir­li suç­la­rın içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den ön­len­me­si­ne iliş­kin esas ve usûlle­ri dü­zen­le­mek­tir.

 

 

 

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Baş­kan­lık: Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nı,

c) Elek­tro­nik or­tam: İşa­ret, sem­bol, ses, gö­rün­tü ve elek­trik sin­yal ve işa­ret­le­ri­ne dö­nüş­tü­rü­le­bi­len her tür­lü ve­ri­nin, kab­lo, tel­siz, op­tik, elek­trik, man­ye­tik, elek­tro­man­ye­tik, elek­tro­kim­ya­sal, elek­tro­me­ka­nik ve di­ğer ile­tim sis­tem­le­ri va­sı­ta­sıy­la ile­til­me­si, gön­de­ril­me­si ve alın­ma­sı­nı sağ­la­yan in­ter­net ve bi­li­şim or­ta­mı­nı,

ç) Eri­şim: Bir in­ter­net sis­te­mi­ne bağ­la­na­rak kul­la­nım ola­na­ğı ka­za­nıl­ma­sı­nı,

d) Eri­şim sağ­la­yı­cı: Kul­la­nı­cı­la­rı­na in­ter­net ağı­na eri­şim ola­na­ğı sağ­la­yan her tür­lü ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

e) İn­ter­net ağı: En az iki in­ter­net sis­te­mi ara­sın­da ve­ya bil­gi­sa­yar­lar ve­ya bil­gi­sa­yar­lar ile çev­re bi­rim­le­ri ara­sın­da ve­ri ile­ti­şi­mi­ni ve kar­şı­lık­lı et­ki­le­şi­mi her tür­lü ile­ti­şim tek­ni­ği ile sağ­la­yan or­ta­mı,

f) İn­ter­net or­ta­mı: İn­ter­net sis­te­mi ve in­ter­net ağın­dan olu­şan or­ta­mı,

g) İn­ter­net sis­te­mi: Bil­gi­sa­yar, ile­ti­şim alt­ya­pı­sı ve ya­zı­lım­lar­dan olu­şan ve­ri iş­le­me, sak­la­ma ve ilet­me­ye yö­ne­lik sis­te­mi,

ğ) İçe­rik sağ­la­yı­cı: İn­ter­net ağı üze­rin­den kul­la­nı­cı­la­ra su­nu­lan her tür­lü bil­gi ve­ya ve­ri­yi üre­ten, de­ğiş­ti­ren ve sağ­la­yan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

h) İz­le­me: İn­ter­net ağın­da­ki ve­ri­le­re et­ki et­mek­si­zin bil­gi ve ve­ri­le­rin ta­kip edil­me­si­ni,

ı) Ku­rum: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­nu,

i) Top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı: Ti­ca­ri amaç­la ki­şi­le­re bel­li bir yer­de ve bel­li bir sü­re in­ter­net ağı­nı kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­ya­nı,

j) Ya­yın: Elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ya­yı­nı,

k) Yer sağ­la­yı­cı: Hiz­met ve içe­rik­le­ri ba­rın­dı­ran sis­tem­le­ri sağ­la­yan ve­ya iş­le­ten ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

ifa­de eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si

MAD­DE 3- (1) Elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

1) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, fık­ra 1),

2) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

3) Fu­huş (mad­de 227),

4) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

5) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kan sağ­la­ma (mad­de 228),

6) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

suç­la­rı.

(2) Bi­rin­ci fık­ra­da ya­zı­lı suç­la­rın iş­len­me­si­nin ön­len­me­si ama­cıy­la eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne sulh ce­za hâki­mi ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ri­lir. Ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan hâller­de ise eri­şim, yet­ki­li ve gö­rev­li kol­luk kuv­vet­le­ri­nin ta­le­bi üze­ri­ne ve­ya re’sen, Baş­kan­lı­ğın ya­zı­lı em­riy­le en­gel­le­ne­bi­lir.

(3) İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa da­hi, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (1), (2) ve (3) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, doğ­ru­dan Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. Bu ka­rar, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek ge­re­ği­nin der­hal ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir.

(4) Hâkim ve­ya Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­rar ge­re­ği ya­pıl­mak üze­re içe­rik, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­na teb­liğ edi­lir. Hâkim ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­rar­la­rın bir ör­ne­ği bil­gi için Baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

(5) Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra, içe­rik, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı ve­ya bu ka­rar do­la­yı­sı ile ya­sal bir hak­kı­nın ih­lal edil­di­ği­ni ile­ri sü­ren ki­şi­ler ta­ra­fın­dan Ku­rum mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer sulh ce­za hâ­ki­mi­ne iti­raz edi­le­bi­lir. Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak hâ­kim ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra ise 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz edi­le­bi­lir. Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ko­nu­su­nu oluş­tu­ran ya­yı­nı ya­pan­la­rın kim­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si hâlin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­lur.

(6) Ko­nu­su bi­rin­ci fık­ra­da sa­yı­lan suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır.

(7) Üçün­cü fık­ra hük­mü uya­rın­ca ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na, üç gün­den faz­la ol­ma­mak üze­re be­lir­le­nen bir sü­re zar­fın­da ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si hu­su­sun­da ya­zı­lı uya­rı­da bu­lu­nu­lur. Uya­rı­ya ve be­lir­le­nen sü­re­ye rağ­men ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Bu­na rağ­men, ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lı­ğın ta­le­bi üze­ri­ne Ku­rum ta­ra­fın­dan yet­ki­len­dir­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir.

(8) İkin­ci fık­ra uya­rın­ca ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen ki­şi, bir yıl­dan üç yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İda­ri ya­pı ve gö­rev­ler

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­ler, Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğın­ca ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

(2) Bu Ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­le­ri yap­mak üze­re ek­li lis­te­de­ki kad­ro­lar ih­das edil­miş ve 27/1/2000 ta­rih­li ve 4502 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­siy­le Ku­rum için ih­das edi­len (II) sa­yı­lı lis­te­ye ek­len­miş­tir. Baş­kan­lık bün­ye­sin­de­ki İle­ti­şim Uz­man­la­rı Ku­rum­da ça­lı­şan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Uz­man­la­rı­nın ma­li ve öz­lük hak­la­rı­na sa­hip­tir.

(3) Baş­kan­lı­ğa bu Ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­le­re iliş­kin ola­rak ya­pı­la­cak her tür­lü mal ve­ya hiz­met alım­la­rı ile ya­pım iş­le­ri, ce­za ve iha­le­ler­den ya­sak­la­ma iş­le­ri ha­riç, 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu ve 4735 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­mak­sı­zın Ku­rum büt­çe­sin­den kar­şı­la­nır.

(4) Di­ğer ka­nun­lar­la ve­ri­len yet­ki ve gö­rev­le­ri sak­lı kal­mak kay­dıy­la, Baş­kan­lı­ğın bu ka­nun kap­sa­mın­da­ki gö­rev ve yet­ki­le­ri şun­lar­dır:

a) Ba­kan­lık, kol­luk kuv­vet­le­ri, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­lar ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ko­or­di­nas­yon oluş­tu­ra­rak elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan ve bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip fa­ali­yet ve ya­yın­la­rı ön­le­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­mak, bu amaç­la, ge­rek­ti­ğin­de, her tür­lü gi­der­le­ri yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­cek usul ve esas­lar da­hi­lin­de Ku­rum­ca kar­şı­la­na­cak ça­lış­ma ku­rul­la­rı oluş­tur­mak,

b) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­ni iz­le­ye­rek, bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rın iş­len­di­ği­nin tes­pi­ti ha­lin­de, bu ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak,

c) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­nin iz­len­me­si­nin han­gi se­vi­ye, za­man ve şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­le­mek,

ç) Ku­rum ta­ra­fın­dan iş­let­me­ci­le­rin yet­ki­len­di­ril­me­le­ri ile mül­ki ida­re amir­le­rin­ce top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­ra ve­ri­le­cek izin bel­ge­le­rin­de fil­tre­le­me ve blo­ke et­me­de kul­la­nı­la­cak sis­tem­le­re ve ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­le­re yö­ne­lik usûl ve esas­la­rı be­lir­le­mek,

d) Elek­tro­nik or­tam­da­ki ya­yın­la­rın iz­len­me­si su­re­tiy­le bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­la­rın iş­len­me­si­ni ön­le­mek için, iz­le­me ve bil­gi ih­bar mer­ke­zi da­hil, ge­rek­li her tür­lü tek­nik alt­ya­pı­yı kur­mak ve­ya kur­dur­mak, bu alt­ya­pı­yı iş­let­mek ve­ya iş­le­til­me­si­ni sağ­la­mak,

e) Elek­tro­nik or­tam­da­ki soh­bet, me­saj ve­ya ben­ze­ri ser­vis­ler­de ya­pı­la­cak fil­tre­le­me, per­de­le­me ve iz­le­me esas­la­rı­na gö­re do­na­nım üre­til­me­si ve­ya ya­zı­lım ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin as­ga­ri stan­dart­la­rı be­lir­le­mek,

f) Bi­li­şim ve in­ter­net ala­nın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak,

g) Bu Ka­nun ve il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­nın, yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­cek usul ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de ta­nı­tı­cı bil­gi­le­ri­ni ken­di­le­ri­ne ait in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­cı­la­rın ula­şa­bi­le­ce­ği şe­kil­de ve gün­cel ola­rak bu­lun­dur­ma­ma­la­rı ha­lin­de bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin ye­din­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı yap­tı­rım­la­rı uy­gu­la­mak,

ğ) Bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­la­rın, elek­tro­nik or­tam­da iş­len­me­si­ni ko­nu alan her tür­lü tem­si­li gö­rün­tü, ya­zı ve­ya ses­le­ri içe­ren ürün­le­rin ta­nı­tı­mı, ül­ke­ye so­kul­ma­sı, bu­lun­du­rul­ma­sı, ki­ra­ya ve­ril­me­si ve­ya sa­tı­şı­nın ön­le­me­si­ni te­mi­nen yet­ki­li ve gö­rev­li kol­luk kuv­vet­le­ri­ne, tek­nik im­kan­la­rı da­hi­lin­de ge­re­ken her tür­lü yar­dım ve ko­or­di­nas­yon­da bu­lun­mak,

h) Bu Ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si kap­sa­mın­da, Ba­kan­lık­ça; il­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri uya­rın­ca; Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, ço­cuk, ka­dın ve ai­le­den so­rum­lu Dev­let Ba­kan­lı­ğı ile ih­ti­yaç du­yu­lan di­ğer ba­kan­lık, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile in­ter­net ser­vis sağ­la­yı­cı­la­rı ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan bi­rer tem­sil­ci­si ka­tı­lı­mı su­re­tiy­le teş­kil edi­le­cek İn­ter­net Ku­ru­lu ile ge­rek­li iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak, bu Ku­rul­ca iz­le­me, fil­tre­le­me ve en­gel­le­me ya­pı­la­cak si­te­le­rin tes­pi­ti ve ben­ze­ri ko­nu­lar­da ya­pı­la­cak öne­ri­ler ile il­gi­li ge­rek­li her tür­lü ted­bir ve­ya ka­rar­la­rı al­mak,

ı) Di­ğer ka­nun­lar­la ve­ri­len gö­rev­le­ri yap­mak.

Yö­net­me­lik

MAD­DE 5- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin esas ve usul­ler, Ada­let, İçiş­le­ri ve Ulaş­tır­ma ba­kan­lık­la­rı­nın gö­rüş­le­ri alı­na­rak Baş­ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­ler­le dü­zen­le­nir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD­DE 6- (1) 4/7/1934 ta­rih­li ve 2559 sa­yı­lı Po­lis Va­zi­fe ve Sa­la­hi­yet Ka­nu­nu­nun ek 7 n­ci mad­de­si­nin onun­cu fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­sin­de yer alan “be­lir­ti­len” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ya­pı­lan ile­ti­şi­me iliş­kin” iba­re­si ek­len­miş, ikin­ci cüm­le­si “Oluş­tu­ru­lan bu Baş­kan­lık bir baş­kan ile da­ire baş­kan­lık­la­rın­dan olu­şur” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

(2) 1/11/1983 ta­rih­li ve 2937 sa­yı­lı Dev­let İs­tih­ba­rat Hiz­met­le­ri ve Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­nun 6 n­cı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­si “4.12.2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­nun 135 in­ci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (14) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak din­le­me­ler de bu mer­kez üze­rin­den ya­pı­lır” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş; dör­dün­cü fık­ra­sın­da yer alan “An­cak” ib­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin tes­pi­ti ve” iba­re­si ek­len­miş; al­tın­cı fık­ra­sı­nın üçün­cü cüm­le­sin­de ge­çen “Bu mad­de” ib­re­si “Bu fık­ra” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yü­rür­lük

MAD­DE 7-  (1) Bu Ka­nu­nun;

a) 1 in­ci, 2 nci, 3 ün­cü ve 5 in­ci mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­den al­tı ay son­ra,

b) Di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 8- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

   ADA­LET KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

İN­TER­NET  OR­TAMIN­DA   YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN    DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ   VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ

HAKKIN­DA KA­NUN TA­SA­RI­SI

Amaç ve kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun amaç ve kap­sa­mı; içe­rik sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­yı­cı, eri­şim sağ­la­yı­cı ve top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük ve so­rum­lu­luk­la­rı ile in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­de­le­ye iliş­kin esas ve usul­le­ri dü­zen­le­mek­tir.

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Baş­kan­lık: Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nı,

c) Baş­kan: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­ka­nı­nı,

ç) Bil­gi: Ve­ri­le­rin an­lam ka­zan­mış bi­çi­mi­ni,

d) Eri­şim: Bir in­ter­net or­ta­mı­na bağ­la­na­rak kul­la­nım ola­na­ğı ka­za­nıl­ma­sı­nı,

e) Eri­şim sağ­la­yı­cı: Kul­la­nı­cı­la­rı­na in­ter­net or­ta­mı­na eri­şim ola­na­ğı sağ­la­yan her tür­lü ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

f) İçe­rik sağ­la­yı­cı: İn­ter­net or­ta­mı üze­rin­den kul­la­nı­cı­la­ra su­nu­lan her tür­lü bil­gi ve­ya ve­ri­yi üre­ten, de­ğiş­ti­ren ve sağ­la­yan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

g) İn­ter­net or­ta­mı: Ha­ber­leş­me ile ki­şi­sel ve­ya ku­rum­sal bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri dı­şın­da ka­lan ve ka­mu­ya açık olan in­ter­net üze­rin­de oluş­tu­ru­lan or­ta­mı,

ğ) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın: İn­ter­net or­ta­mın­da yer alan ve içe­ri­ği­ne be­lir­siz sa­yı­da ki­şi­le­rin ula­şa­bi­le­ce­ği ve­ri­le­ri,

h) İz­le­me: İn­ter­net or­ta­mın­da­ki ve­ri­le­re et­ki et­mek­si­zin bil­gi ve ve­ri­le­rin ta­kip edil­me­si­ni,

ı) Ku­rum: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­nu,

i) Top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı: Ki­şi­le­re bel­li bir yer­de ve bel­li bir sü­re in­ter­net or­ta­mı kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­ya­nı,

j) Tra­fik bil­gi­si: İn­ter­net or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len her tür­lü eri­şi­me iliş­kin ola­rak ta­raf­lar, za­man, sü­re, ya­rar­la­nı­lan hiz­me­tin tü­rü, ak­ta­rı­lan ve­ri mik­ta­rı ve bağ­lan­tı nok­ta­la­rı gi­bi de­ğer­le­ri,

k) Ve­ri: Bil­gi­sa­yar ta­ra­fın­dan üze­rin­de  iş­lem ya­pı­la­bi­len her tür­lü de­ğe­ri,

l) Ya­yın: İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yı­nı,

m) Yer sağ­la­yı­cı: Hiz­met ve içe­rik­le­ri ba­rın­dı­ran sis­tem­le­ri sağ­la­yan ve­ya iş­le­ten ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

ifa­de eder.

Bil­gi­len­dir­me yü­küm­lü­lü­ğü

MAD­DE 3- (1) İçe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı, yö­net­me­lik­le be­lir­le­nen esas ve usul­ler çer­çe­ve­sin­de ta­nı­tı­cı bil­gi­le­ri­ni ken­di­le­ri­ne ait in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­cı­la­rın ula­şa­bi­le­ce­ği şe­kil­de ve gün­cel ola­rak bu­lun­dur­mak­la yü­küm­lü­dür.

(2) Yu­ka­rı­da­ki fık­ra­da be­lir­ti­len yü­küm­lü­lü­ğü ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan iki­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

İçe­rik sağ­la­yı­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu

MAD­DE 4- (1) İçe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur.

(2) İçe­rik sağ­la­yı­cı, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten so­rum­lu de­ğil­dir. An­cak, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık­ça bel­li ise, ge­nel hü­küm­le­re gö­re so­rum­lu­dur.

Yer sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.

(2) Yer  sağ­la­yı­cı,  yer  sağ­la­dı­ğı  hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler  sak­lı  kal­mak  kay­dıy­la,  bu  Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kan bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

Eri­şim sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri

MAD­DE 6- (1) Eri­şim sağ­la­yı­cı:

a) Her­han­gi bir kul­la­nı­cı­sı­nın ya­yın­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak en­gel­le­me im­ka­nı bu­lun­du­ğu öl­çü­de eri­şi­mi en­gel­le­mek­le,

b) Sağ­la­dı­ğı hiz­met­le­re iliş­kin, yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len tra­fik bil­gi­le­ri­ni al­tı ay­dan az ve iki yıl­dan faz­la ol­ma­mak üze­re yö­net­me­lik­te be­lir­le­ne­cek sü­re ka­dar sak­la­mak­la ve bu bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­nu, bü­tün­lü­ğü­nü ve giz­li­li­ği­ni sağ­la­mak­la,

c) Fa­ali­ye­ti­ne son ve­re­ce­ği ta­rih­ten en az üç ay ön­ce du­ru­mu Ku­ru­ma, içe­rik sağ­la­yı­cı­la­rı­na ve müş­te­ri­le­ri­ne bil­dir­mek ve tra­fik bil­gi­le­ri­ne iliş­kin ka­yıt­la­rı yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len esas ve usul­le­re uy­gun ola­rak Ku­ru­ma tes­lim et­mek­le,

yü­küm­lü­dür.

(2) Eri­şim sağ­la­yı­cı, ken­di­si ara­cı­lı­ğıy­la eri­şi­len bil­gi­le­rin içe­rik­le­ri­nin hu­ku­ka ay­kı­rı olup ol­ma­dık­la­rı­nı ve so­rum­lu­lu­ğu ge­rek­ti­rip ge­rek­tir­me­di­ği­ni kon­trol et­mek­le yü­küm­lü de­ğil­dir.

(3) Bi­rin­ci fık­ra­nın (b) ve (c) bent­le­rin­de yer alan yü­küm­lü­lük­ler­den bi­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan el­li­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

Top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük­le­ri

MAD­DE 7- (1) Ti­carî amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, ma­hal­li mül­ki amir­den izin bel­ge­si al­mak­la yü­küm­lü­dür. İz­ne iliş­kin bil­gi­ler otuz gün için­de ma­hal­li mül­ki amir ta­ra­fın­dan Ku­ru­ma bil­di­ri­lir. Bun­la­rın de­ne­ti­mi ma­hal­li mül­ki amir­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lır. İzin bel­ge­si­nin ve­ril­me­si­ne ve de­ne­ti­me iliş­kin esas ve usul­ler, yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

(2) Ti­ca­ri amaç­la olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın bü­tün top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, ko­nu­su suç oluş­tu­ran içe­rik­le­re eri­şi­mi ön­le­yi­ci ted­bir­le­ri al­mak­la yü­küm­lü­dür.

(3) Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len yü­küm­lü­lü­ğe ay­kı­rı ha­re­ket eden ki­şi­ye ma­hal­li mül­ki amir ta­ra­fın­dan üç­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan on­beş­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si

MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),

5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

6) Fu­huş (mad­de 227),

7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kan sağ­la­ma (mad­de 228)

suç­la­rı.

b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.

(2) Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. So­ruş­tur­ma ev­re­sin­de, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan hâller­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan da eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Bu du­rum­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ka­ra­rı­nı yir­mi­dört sa­at için­de hâki­min ona­yı­na su­nar ve hâkim, ka­ra­rı­nı en geç yir­mi­dört sa­at için­de ve­rir. Bu sü­re için­de ka­ra­rın onay­lan­ma­ma­sı hâlin­de ted­bir, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan der­hal kal­dı­rı­lır. Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra 4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz edi­le­bi­lir.

(3) Hâ­kim, mah­ke­me ve­ya Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın bi­rer ör­ne­ği, ge­re­ği ya­pıl­mak üze­re Baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

(4) İçe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­rın içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2) ve (5) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı re’sen Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir.  Bu ka­rar, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir.

(5) Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği, der­hal ve en geç ka­ra­rın bil­di­ril­me­si anın­dan iti­ba­ren yir­mi­dört sa­at için­de ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

(6) Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ko­nu­su­nu oluş­tu­ran ya­yı­nı ya­pan­la­rın kim­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan, Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­lur.

(7) So­ruş­tur­ma so­nu­cun­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı ve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır. Bu du­rum­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği­ni Baş­kan­lı­ğa gön­de­rir.

(8) Ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de be­ra­at ka­ra­rı ve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır. Bu du­rum­da mah­ke­me­ce be­ra­at ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği Baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

(9) Ko­nu­su bi­rin­ci fık­ra­da sa­yı­lan suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ha­lin­de; eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de mah­ke­me ta­ra­fın­dan kal­dı­rı­lır.

(10) Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­nın so­rum­lu­la­rı, fi­il da­ha ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren baş­ka bir suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(11) İda­ri ted­bir ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na, on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sın­dan yüz­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. İda­ri pa­ra ce­za­sı­nın ve­ril­di­ği an­dan iti­ba­ren yir­mi­dört sa­at için­de ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de ise, Baş­kan­lı­ğın ta­le­bi üze­ri­ne Ku­rum ta­ra­fın­dan yet­ki­len­dir­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir.

(12) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la Baş­kan­lık ve­ya Ku­rum ta­ra­fın­dan ve­ri­len ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı, 6/1/1982 ta­rih­li 2577 sa­yı­lı İda­ri Yar­gı­la­ma Usu­lü Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.

İçe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­vap hak­kı

MAD­DE 9- (1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı ken­di­si­ne ulaş­tı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki gün için­de, ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­rir. Bu sü­re zar­fın­da ta­lep ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de red­de­dil­miş sa­yı­lır.

(2) Ta­le­bin red­de­dil­miş sa­yıl­ma­sı ha­lin­de, ki­şi on­beş gün için­de yer­le­şim ye­ri sulh ce­za mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bın bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir. Sulh ce­za hâki­mi bu ta­le­bi üç gün için­de du­ruş­ma yap­mak­sı­zın ka­ra­ra bağ­lar. Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­na kar­şı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz yo­lu­na gi­di­le­bi­lir.

(3) Sulh ce­za hâ­ki­mi­nin ke­sin­le­şen ka­ra­rı­nın, bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re ya­pı­lan baş­vu­ru­yu ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­na teb­li­ğin­den iti­ba­ren iki gün için­de içe­rik ya­yın­dan çı­ka­rı­la­rak ha­zır­la­nan ce­va­bın ya­yım­lan­ma­sı­na baş­la­nır.

(4) Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­nı bu mad­de­de be­lir­ti­len şart­la­ra uy­gun ola­rak ve sü­re­sin­de ye­ri­ne ge­tir­me­yen so­rum­lu ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın tü­zel ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de, bu fık­ra hük­mü ya­yın so­rum­lu­su hak­kın­da uy­gu­la­nır.

İda­ri ya­pı ve gö­rev­ler

MAD­DE 10- (1) Ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­ler, Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Baş­kan­lık­ça ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

(2) Bu Ka­nun­la ek­li lis­te­de­ki kad­ro­lar ih­das edi­le­rek Baş­kan­lı­ğın hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı Tel­siz Ka­nu­nu­na ek­li (II) sa­yı­lı lis­te­ye ek­len­miş­tir. Baş­kan­lık bün­ye­sin­de­ki ile­ti­şim uz­man­la­rı­na, Ku­rum­da ça­lı­şan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Uz­man­la­rı­na uy­gu­la­nan ma­li, sos­yal hak ve yar­dım­la­ra iliş­kin hü­küm­ler uy­gu­la­nır. İle­ti­şim Uz­ma­nı ola­rak Baş­kan­lı­ğa ata­nan per­so­ne­lin hak­la­rı sak­lı kal­mak kay­dıy­la, ka­ri­yer sis­te­mi, Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay için­de çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

(3) Baş­kan­lı­ğa Ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­le­re iliş­kin ola­rak ya­pı­la­cak her tür­lü mal ve­ya hiz­met alım­la­rı, ce­za ve iha­le­ler­den ya­sak­la­ma iş­le­ri ha­riç, 04/01/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu ile 05/01/2002 ta­rih­li ve 4735 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­mak­sı­zın Ku­rum büt­çe­sin­den kar­şı­la­nır.

(4) Ka­nun­lar­la ve­ri­len di­ğer yet­ki ve gö­rev­le­ri sak­lı kal­mak kay­dıy­la, Baş­kan­lı­ğın bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki gö­rev ve yet­ki­le­ri şun­lar­dır:

a) Ba­kan­lık, kol­luk kuv­vet­le­ri, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­lar ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ko­or­di­nas­yon oluş­tu­ra­rak in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip fa­ali­yet ve ya­yın­la­rı ön­le­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­mak, bu amaç­la, ge­rek­ti­ğin­de, her tür­lü gi­der­le­ri yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­cek esas ve usul­ler da­hi­lin­de Ku­rum­ca kar­şı­la­na­cak ça­lış­ma ku­rul­la­rı oluş­tur­mak.

b) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­ni iz­le­ye­rek, bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rın iş­len­di­ği­nin tes­pi­ti ha­lin­de, bu ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak.

c) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­nin iz­len­me­si­nin han­gi se­vi­ye, za­man ve şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­le­mek.

ç) Ku­rum ta­ra­fın­dan iş­let­me­ci­le­rin yet­ki­len­di­ril­me­le­ri ile mül­ki ida­re amir­le­rin­ce ti­ca­ri amaç­lı top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­ra ve­ri­le­cek izin bel­ge­le­rin­de fil­tre­le­me ve blo­ke et­me­de kul­la­nı­la­cak sis­tem­le­re ve ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­le­re yö­ne­lik esas ve usul­le­ri be­lir­le­mek.

d) İn­ter­net or­ta­mın­da­ki ya­yın­la­rın iz­len­me­si su­re­tiy­le bu Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­la­rın iş­len­me­si­ni ön­le­mek için, iz­le­me ve bil­gi ih­bar mer­ke­zi da­hil, ge­rek­li her tür­lü tek­nik alt­ya­pı­yı kur­mak ve­ya kur­dur­mak, bu alt­ya­pı­yı iş­let­mek ve­ya iş­le­til­me­si­ni sağ­la­mak.

e) İn­ter­net or­ta­mın­da her­ke­se açık çe­şit­li ser­vis­ler­de ya­pı­la­cak fil­tre­le­me, per­de­le­me ve iz­le­me esas­la­rı­na gö­re do­na­nım üre­til­me­si ve­ya ya­zı­lım ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin as­ga­ri kri­ter­le­ri be­lir­le­mek.

f) Bi­li­şim ve in­ter­net ala­nın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

g) Bu Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­la­rın, in­ter­net or­ta­mın­da iş­len­me­si­ni ko­nu alan her tür­lü tem­si­li gö­rün­tü, ya­zı ve­ya ses­le­ri içe­ren ürün­le­rin ta­nı­tı­mı, ül­ke­ye so­kul­ma­sı, bu­lun­du­rul­ma­sı, ki­ra­ya ve­ril­me­si ve­ya sa­tı­şı­nın ön­len­me­si­ni te­mi­nen yet­ki­li ve gö­rev­li kol­luk kuv­vet­le­ri ile so­ruş­tur­ma mer­ci­le­ri­ne, tek­nik im­kan­la­rı da­hi­lin­de ge­re­ken her tür­lü yar­dım­da bu­lun­mak ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yö­net­me­lik­ler

MAD­DE 11- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin esas ve usul­ler, Ada­let, İçiş­le­ri ve Ulaş­tır­ma ba­kan­lık­la­rı­nın gö­rüş­le­ri alı­na­rak Baş­ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­ler­le dü­zen­le­nir. Bu yö­net­me­lik­ler, Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren dört ay için­de çı­ka­rı­lır.

(2) Yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra et­mek is­te­yen ki­şi­le­re, te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ile­ti­şim ko­nu­sun­da yet­ki­len­dir­me bel­ge­si olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra et­me­si ama­cıy­la yet­ki­len­dir­me bel­ge­si ve­ril­me­si­ne iliş­kin esas ve usul­ler, Ku­rum ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Bu yö­net­me­lik, Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren beş ay için­de çı­ka­rı­lır.

İl­gi­li ka­nun­lar­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler

MAD­DE 12- (1) 4/2/1924 ta­rih­li ve 406 sa­yı­lı Tel­graf ve Te­le­fon Ka­nu­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin (f) ben­di­ne aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş­tir. “Bu ida­ri pa­ra ce­za­la­rı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı, 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı İda­ri Yar­gı­la­ma Usu­lü Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.”

 (2) 4/7/1934 ta­rih­li ve 2559 sa­yı­lı Po­lis Va­zi­fe ve Sa­la­hi­yet Ka­nu­nu­nun ek 7 n­ci mad­de­si­nin onun­cu fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­sin­de yer alan “be­lir­ti­len” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ya­pı­lan ile­ti­şi­me iliş­kin” iba­re­si ek­len­miş, ikin­ci cüm­le­si “Oluş­tu­ru­lan bu Baş­kan­lık bir baş­kan ile da­ire baş­kan­lık­la­rın­dan olu­şur” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

(3) 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı Tel­siz Ka­nu­nu­nun 5 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Ku­rul­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usul­ler çer­çe­ve­sin­de, 04/01/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 22 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len doğ­ru­dan te­min usu­lüy­le ser­best avu­kat­lar ve­ya avu­kat­lık or­tak­lık­la­rıy­la avu­kat söz­leş­me­le­ri ak­de­di­le­bi­lir.”

(4) 1/11/1983 ta­rih­li ve 2937 sa­yı­lı Dev­let İs­tih­ba­rat Hiz­met­le­ri ve Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­nun  6 n­cı mad­de­si­nin  ikin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­si “4.12.2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­nun 135 in­ci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sı­nın (a)  ben­di­nin (14) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak din­le­me­ler de bu mer­kez üze­rin­den ya­pı­lır” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş; dör­dün­cü fık­ra­sın­da yer alan “An­cak” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin tes­pi­ti ve” iba­re­si ek­len­miş; al­tın­cı fık­ra­sı­nın üçün­cü cüm­le­sin­de ge­çen “Bu mad­de” iba­re­si “Bu fık­ra” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Baş­kan­lı­ğın ku­ru­luş­ta­ki hiz­met bi­na­sı­nın ya­pı­mı, ce­za ve iha­le­ler­den ya­sak­la­ma iş­le­ri ha­riç, Ka­mu İha­le Ka­nu­nu ve Ka­mu İha­le Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­mak­sı­zın Ku­rum büt­çe­sin­den kar­şı­la­nır.

(2) Ha­len fa­ali­yet ic­ra eden ti­ca­ri amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay için­de 7 nci mad­de­ye gö­re alın­ma­sı ge­re­ken izin bel­ge­si­ni te­min et­mek­le yü­küm­lü­dür­ler.

(3) Ha­len yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra eden ki­şi­le­re, Ku­rum ta­ra­fın­dan, te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ile­ti­şim ko­nu­sun­da yet­ki­len­dir­me bel­ge­si olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra et­me­si ama­cıy­la bir yet­ki­len­dir­me bel­ge­si dü­zen­le­nir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yü­rür­lük

MAD­DE 13- (1) Bu Ka­nu­nun;

a) 3 ün­cü ve 8 in­ci mad­de­le­ri, ya­yı­mı ta­ri­hin­den al­tı ay son­ra,

b) Di­ğer mad­de­le­ri, ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 14- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

Recep Tay­yip Er­doğan

 

 

 

 

Baş­bakan

 

 

 

Dışiş­leri Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd. V.

 

A. Gül

A. Şener

B. Atalay

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Adalet Bakanı V.

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

F. N. Özak

 

Mil­lî Savun­ma Bakanı

İçiş­leri Bakanı V.

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

M. V. Gönül

K. Unakıtan

 

Mil­lî Eğitim Bakanı

Bayın­dır­lık ve İs­kân Bakanı

Sağ­lık Bakanı

 

H. Çelik

F. N. Özak

R. Ak­dağ

 

Ulaş­tır­ma Bakanı

Tarım ve Köyiş­leri Bakanı

Çalış­ma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıldırım

M. M. Eker

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kül­tür ve Turizm Bakanı

 

A. Coş­kun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çev­re ve Or­man Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ

LİSTE

 

KURUMU    : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

UNVANI

SINIFI

KADRO ADEDİ

 

 

 

1. DERECE

 

 

Daire Başkanı

GİH

1

Hukuk Müşaviri

GİH

1

İletişim Uzmanı

GİH

3

İletişim Uzmanı

TH

3

3. DERECE

 

 

İletişim Uzmanı

GİH

7

İletişim Uzmanı

TH

5

5. DERECE

 

 

İletişim Uzmanı

GİH

5

Avukat

AH

3

İletişim Uzmanı

TH

5

Mütercim

GİH

1

Tekniker

TH

3

Sekreter

GİH

1

6. DERECE

 

 

İletişim Uzmanı

GİH

8

İletişim Uzmanı

TH

10

Avukat

AH

2

Mütercim

GİH

2

Bilgisayar İşletmeni

GİH

2

Teknisyen

TH

2

Sekreter

GİH              

     1   

 

TOPLAM

65

 

 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ

LİSTE

 

 

KURUMU    : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

UNVANI

SINIFI

KADRO ADEDİ

 

 

 

1. DERECE

 

 

Daire Başkanı

GİH

1

Hukuk Müşaviri

GİH

1

İletişim Uzmanı

GİH

5

İletişim Uzmanı

TH

5

3. DERECE

 

 

İletişim Uzmanı

GİH

10

İletişim Uzmanı

TH

10

5. DERECE

 

 

İletişim Uzmanı

GİH

8

Avukat

AH

3

İletişim Uzmanı

TH

8

Mütercim

GİH

1

Tekniker

TH

2

Sekreter

GİH

2

6. DERECE

 

 

Uzman

GİH

15

Uzman

TH

5

Avukat

AH

2

Mütercim

GİH

2

Bilgisayar İşletmeni

GİH

10

Teknisyen

TH

2

Sekreter

GİH                 

    1   

 

TOPLAM

93