Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1351)

 

Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Asım Ay­kan ve 37 Mil­let­ve­ki­li­nin; Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nun Tek­li­fi ile Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji,

Ta­biî Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji­ Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/907)

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nun Tek­li­fimiz ve ge­rek­çe­si ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni say­gıy­la arz ede­riz.

 

Asım Ay­kan

Se­la­mi Uzun

Meh­met Gü­ner

 

Trab­zon

Si­vas

Bo­lu

 

Dur­du Meh­met Kas­tal

Mus­ta­fa Nu­ri Ak­bu­lut

Ni­hat Eri

 

Os­ma­ni­ye

Er­zu­rum

Mar­din

 

Ala­et­tin Gü­ven

Me­tin Yıl­maz

Ca­vit To­run

 

Kü­tah­ya

Bo­lu

Di­yar­ba­kır

 

Fa­ruk An­bar­cıoğ­lu

Ah­met Işık

Ay­han Se­fer Üs­tün

 

Bur­sa

Kon­ya

Sa­kar­ya

 

Me­tin Ka­şı­koğ­lu

M. Emin Tu­tan

Os­man Nu­ri Fi­liz

 

Düz­ce

Bur­sa

De­niz­li

 

Ah­met Ko­ca

Ze­ki Ka­ra­ba­yır

Ünal Ka­cır

 

Af­yon­ka­ra­hi­sar

Kars

İs­tan­bul

 

Ali İh­san Mer­da­noğ­lu

M. Ke­rim Yıl­dız

Meh­met Feh­mi Uya­nık

 

Di­yar­ba­kır

Ağ­rı

Di­yar­ba­kır

 

Yek­ta Hay­da­roğ­lu

Şem­set­tin Mu­rat

Mu­rat Yıl­dı­rım

 

Van

Ela­zığ

Ço­rum

 

Ta­lat Ka­ra­pı­nar

Meh­met Alp

Mev­lüt Ak­gün

 

An­ka­ra

Bur­dur

Ka­ra­man

 

İs­ma­il Kat­mer­ci

Er­do­ğan Öze­gen

Te­mel Yıl­maz

 

İz­mir

Niğ­de

Gü­müş­ha­ne

 

Mu­har­rem Can­dan

Sü­ley­man Gün­düz

Gül­se­ren To­puz

 

Kon­ya

Sa­kar­ya

İs­tan­bul

 

İ. Hak­kı Bir­lik

Ra­ma­zan Top­rak

Rem­zi­ye Öz­top­rak

 

Şır­nak

Ak­sa­ray

An­ka­ra

 

Mu­zaf­fer Kül­cü

Ta­lip Ka­ban

 

 

Ço­rum

Er­zin­can

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Sa­na­yi iş­let­me­le­ri­nin % 98’ini oluş­tu­ran es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mız, 4 mil­yon (ai­le­le­ri ile bir­lik­te 20 mil­yon) ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­mak­ta­dır. Ay­rı­ca es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mız; ih­ra­ca­tın % 20’si­ni di­rekt ya da do­lay­lı ola­rak et­ki­le­mek­te, GSMH’ya % 27 ora­nın­da kat­kı sağ­la­mak­ta­dır. Top­lam ver­gi­le­rin de % 60’ını ve­ren es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mız ya­tı­rım­la­rın da % 27’si­ni ger­çek­leş­tir­mek­te­dir.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­ce 7.6.2005 ta­ri­hin­de ka­bul edi­len 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nu, es­na­fı­mı­zı ve es­naf ku­ru­luş­la­rı­nı ça­ğın ge­rek­le­riy­le kay­naş­tır­mış­tır.

Ge­ti­ri­len bu ka­nun te­kli­fi ile, 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun ya­ka­la­dı­ğı olum­lu ha­va­yı pe­kiş­tir­mek su­re­tiy­le, ye­re­lin yü­kü­nü sırt­la­yan es­naf bir­lik­le­ri­ni eko­no­mik açı­dan güç­len­dir­mek ve es­na­fın sır­tın­da­ki birta­kım gi­der­le­ri ha­fif­le­te­rek es­na­fı­mı­zın ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı­sı­nı ar­tır­mak amaç­lan­mak­ta­dır.

5362 sa­yı­lı Ya­sa yü­rür­lü­ğe gir­di­ğin­de ba­kan­lık on­li­ne e-bil­gi sis­te­mi 81 il­de ve tüm il­çe­ler­de es­naf ve sa­nat­kar­la­rın bil­gi­le­ri­nin bu sis­te­me sağ­lık­lı bir şe­kil­de gir­me­si­ni de ön­gör­mek­tey­di. An­cak sü­re­nin az­lı­ğı ve oda­la­rın bu ko­nu­da­ki ye­tiş­miş ele­man ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le gün­cel­leme­ler za­ma­nın­da ya­pı­la­ma­mış­tı. Bu se­bep­le es­na­fın bü­yük ço­ğun­lu­ğu ya za­ma­nın­da sis­te­me alı­na­ma­mış ya da es­naf­lı­ğı bı­ra­kan üye­le­rin ka­yıt­la­rı za­ma­nın­da si­li­ne­me­miş­tir. Bu da üye ai­dat­la­rı­nın öden­me­si nok­ta­sın­da oda­la­rın ve es­na­fın bü­yük sı­kın­tı­lar çek­me­si­ne ne­den ol­muş­tu. Tek­lif ile 5362 sa­yı­lı Kanuna ek­le­nen ge­çi­ci mad­de ile es­na­fı­mı­zın bu sı­kın­tı­sı da gi­de­ril­mek is­ten­miş­tir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Madde 1- Mad­de ile Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Si­cil Ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nın be­de­li­nin % 20’si­nin mes­lek oda­sı­na ak­ta­rıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

Madde 2- Mad­de ile; Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Si­cil Ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nın be­de­li­nin % 60’ının, ila­nın ve­ril­di­ği il­de­ki bir­li­ğe ak­ta­rıl­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Madde 3- Mad­de ile; 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 25 in­ci mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğe pa­ra­lel bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­mek­te­dir.

Madde 4- Mad­de ile; 5362 sa­yı­lı Ka­nu­na ta­bi mes­lek ku­ru­luş­la­rın­da kul­la­nı­la­cak def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve bel­ge­ler ile oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mın­da bir­lik­ler yet­ki­li kı­lın­mak­ta­dır.

Madde 5- Mev­cut dü­zen­le­me­de; bir­lik ve fe­de­ras­yon­la­rın Kon­fe­de­ras­yo­na her yıl öde­ye­cek­le­ri ka­tıl­ma pa­yı öde­me­yi ya­pa­cak es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­lu­şu­nun bir ön­ce­ki yıl gay­ri sa­fi ge­lir­le­ri­ni % 3 ola­rak dü­zen­le­miş­tir. Ge­ti­ri­len dü­zen­le­me ile bu oran % 2’ye in­di­ril­mek­te­dir.

Madde 6- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 70 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na gö­re Si­cil Ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­na­cak ilan üc­ret­le­ri Si­cil Ga­ze­te­si ko­mi­te­si­nin tek­li­fi ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nın ona­yı ile be­lir­len­mek­te­dir. Ge­ti­ri­len dü­zen­le­me ile, be­lir­le­ne­cek mik­ta­rın as­ga­ri üc­re­tin % 10’unu geç­me­me­si hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

Madde 7- Mad­de ile; bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih iti­ba­riy­le, ön­ce­ki dö­nem­le­re iliş­kin yıl­lık ai­dat­la­rı­nı öde­me­yen oda üye­le­ri­nin, he­sap­la­na­cak top­lam borç­la­rı­nın üç­te bi­ri­ni 31 Mart 2007 ta­ri­hi­ne ka­dar öde­me­le­ri ha­lin­de ge­ri ka­lan bor­cun tah­si­lin­den vaz­ge­çi­le­ce­ği dü­zen­len­mek­te­dir.

Madde 8- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Madde 9- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

           Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar,

           Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

                     Esas No.: 2/907                                                                    21/02/2007

                      Ka­rar No.: 66

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Baş­kan­lı­ğı­nız ta­ra­fın­dan 14/12/2006 ta­ri­hin­de esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş bu­lu­nan 2/907 esas sa­yı­lı “Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Asım AY­KAN ve otuz ye­di Mil­let­ve­ki­li­nin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nu­nu Tek­li­fi”, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 24/12/2006 ta­ri­hin­de, Hü­kü­me­ti tem­si­len Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ali COŞ­KUN ve be­ra­be­rin­de­ki Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile, il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la yap­tı­ğı 45 in­ci bir­le­şi­min­de in­ce­le­nip gö­rü­şül­müş­tür.

Ül­ke­miz­de es­naf ve sa­natkârla­rın ör­güt­len­me­si ve si­cil­le­ri­nin tu­tul­ma­sı ilk ön­ce 1924 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı Ka­nu­nu ile dü­zen­len­miş­tir. Da­ha son­ra 1943 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren 4355 sa­yı­lı Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­la­rı, Es­naf Oda­la­rı ve Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı Ka­nu­nu ile es­naf oda­la­rı sis­te­mi ge­ti­ril­miş­tir. 1949 yı­lın­da 5373 sa­yı­lı Es­naf Der­nek­le­ri ve Es­naf Bir­lik­le­ri Ka­nu­nu ile der­nek­ler sis­te­mi­ne ge­çi­le­rek, es­naf ve sa­natkarla­rın ta­nı­mı ya­pıl­mış ve kap­sa­mı be­lir­til­miş­tir. 17/7/1964 ta­rih­li ve 507 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­natkarlar Ka­nu­nu ile es­naf ve sa­natkarla­rın ör­güt­len­me­le­ri, geç­miş dö­nem­ler­de or­ta­ya çı­kan ak­sa­ma ve yan­lış an­la­ma­lar da göz önün­de tu­tu­la­rak ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir. An­cak bu Ka­nun­da ge­rek ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler ge­rek­se ka­nun­lar­la ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­rin esas­lı bir ya­sal dü­zen­le­me­ye du­yu­lan ih­ti­ya­cı gi­de­re­me­me­si, ak­si­ne fark­lı yo­rum­la­ma­la­ra ve çe­liş­ki­le­re ne­den ol­ma­sı ne­de­niy­le Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lun­da 7/6/2005 ta­ri­hin­de ka­bul edi­le­rek ka­nun­la­şan 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­natkarlar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nu ile ge­rek es­naf ve sa­natkarlar mes­lek oda­la­rı, bir­lik­ler, fe­de­ras­yon­lar ve Kon­fe­de­ras­yo­nun da­ha et­ki­li ve ve­rim­li ça­lı­şa­cak bir yö­ne­tim ya­pı­sı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­rek­se sis­te­ma­tik, öz­lü, kı­sa, ge­rek­siz tek­rar­lar­dan uzak ve an­la­şı­lır bir ya­sal dü­zen­le­me­nin ge­ti­ril­me­si sağ­lan­mış­tır.

24 Ekim 1953 ta­ri­hin­de 25/4/1949 ta­rih­li ve 5373 sa­yı­lı Es­naf  Der­nek­le­ri ve Es­naf Bir­lik­le­ri Ka­nu­nu­na gö­re “Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Teş­ki­la­tı Kon­fe­de­ras­yo­nu” is­miy­le ku­ru­lan Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK), es­naf ve sa­nat­kar ku­ru­luş­la­rı­nın bir üst ku­ru­lu­şu ve Ana­ya­sa­mı­zın 135 in­ci mad­de­si kap­sa­mın­da ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de mes­lek ku­ru­lu­şu ola­rak ha­len fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek­te­dir. 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nu ile TESK; es­naf ve sa­nat­kar oda­la­rı, bir­lik­le­ri ve fe­de­ras­yon­la­rı ara­sın­da bir­li­ği, ge­liş­me­yi ve iler­le­me­yi sağ­la­mak, es­naf ve sa­natkarla­rın ça­lış­ma­la­rı­nı mes­lekî yön­den ka­mu ya­ra­rı­na uy­gun ola­cak şe­kil­de dü­zen­le­mek ve ge­rek­li her tür­lü ted­bi­ri al­mak, mes­lekî eği­tim­le­ri ge­liş­tir­mek, es­naf ve sa­natkarla­rı yurt ça­pın­da ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de tem­sil et­mek, so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar nez­din­de ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak, ulu­sal eko­no­mi­de­ki ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak lü­zum­lu gö­rü­le­cek mes­lekî ted­bir­le­ri al­mak­la gö­rev­len­di­ril­miş­tir.

Tek­lif ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de;

- Es­naf si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin %20’si­nin ila­nı ve­ren üye­nin men­su­bu ol­du­ğu mes­lek oda­sı­na, %60’ının ila­nı ve­ren üye­nin bu­lun­du­ğu il­de­ki bir­li­ğe ve % 20’si­nin Kon­fe­de­ras­yo­na ve­ril­di­ği,

- Es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rın­da kul­la­nı­la­cak def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve bel­ge­ler ile oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le res­mi ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tım yet­ki­si ile bu bel­ge­le­rin usul­süz ba­sım ve da­ğı­tı­mı ha­lin­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­lık­la­rı­na baş­vu­ru yet­ki­si­nin Kon­fe­de­ras­yon­dan bir­lik­le­re dev­re­dil­di­ği,

- Bir­lik ve fe­de­ras­yon­la­rın Kon­fe­de­ras­yo­na öde­ye­cek­le­ri ka­tıl­ma pa­yı­nın bir ön­ce­ki yıl gay­ri sa­fi ge­li­rin % 3’ün­den % 2’si­ne in­di­ril­di­ği,

- Es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın dü­zen­le­dik­le­ri ve onay­la­dık­la­rı bel­ge­ler ile yap­tık­la­rı hiz­met kar­şı­lı­ğın­da ala­cak­la­rı üc­ret­le­rin mik­ta­rı­nın, brüt as­ga­ri üc­re­tin % 1’ini geç­me­si­nin ya­sak­lan­dı­ğı,

- Es­naf si­cil ga­ze­te­si ilan üc­ret­le­ri­nin as­ga­ri üc­re­tin  % 10’unu geç­me­si­nin ya­sak­lan­dı­ğı,

- Ön­ce­ki dö­nem­le­re iliş­kin yıl­lık ai­dat­la­rı­nı öde­me­yen oda üye­le­ri­nin, he­sap­la­na­cak top­lam borç­la­rı­nın üç­te bi­ri­ni 31 Mart 2007 ta­ri­hi­ne ka­dar öde­me­le­ri ha­lin­de ge­ri ka­lan borç­la­rı­nın tah­si­lin­den vaz­ge­çi­le­ce­ği,

an­la­şıl­mak­ta­dır.

Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da;

• Oda­la­ra, bir­lik­le­re ve fe­de­ras­yon­la­ra si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­rin­den pay ak­ta­rı­la­rak bun­la­rın güç­len­dir­me­si adı al­tın­da Kon­fe­de­ras­yo­nun ge­lir­le­ri­nin dört­te üçü­nün elin­den alın­ma­sı su­re­tiy­le ma­li kay­nak­la­rı­nın azal­tıl­dı­ğı ve bu ku­ru­lu­şun ça­lı­şa­maz ha­le ge­ti­ril­di­ği,

• Ti­ca­ret si­cil ga­ze­te­si­nin ge­lir­le­ri­nin ta­ma­mı TOBB’a bı­ra­kıl­mış­ken bu ka­nun tek­li­fiy­le, es­naf ve si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin TESK’in elin­den alın­ma­sı­nın Ana­ya­sa’nın eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı ol­du­ğu,

• Kon­fe­de­ras­yon bün­ye­sin­de­ki De­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan har­ca­ma­lar de­net­len­di­ği gi­bi Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len mü­fet­tiş­ler ma­ri­fe­tiy­le de de­ne­tim­le­rin ya­pıl­dı­ğı, ay­rı­ca dü­zen­le­nen ge­nel ku­rul top­lan­tı­la­rın­da da üye­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak de­ne­ti­min ka­nun­la sağ­lan­dı­ğı,

ifa­de edil­miş, Tek­lif üze­rin­de da­ha ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de ça­lı­şı­la­bil­me­si için alt ko­mis­yon ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış ve bu­nun üze­ri­ne Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Ah­met Rı­za ACAR, Bo­lu Mil­let­ve­ki­li Meh­met GÜ­NER, İz­mir Mil­let­ve­ki­li İs­ma­il KAT­MER­Cİ, Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ha­san AN­GI, Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Va­hit ÇEK­MEZ ile Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Ha­san ÖREN alt ko­mis­yon üye­le­ri ola­rak be­lir­len­miş­tir. Tek­lif, 23-30-31 Ocak 2007 ta­rih­le­rin­de ya­pı­lan alt ko­mis­yon top­lan­tı­la­rın­da Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rı ile in­ce­le­nip gö­rü­şül­müş­tür.

Alt ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler­de;

• TESK’in ge­lir­le­ri­nin ge­nel iti­ba­riy­le; bir­lik ve fe­de­ras­yon­lar­ca öde­nen ka­yıt üc­ret­le­ri ve  ka­tıl­ma pa­yı ge­lir­le­ri, si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri, dü­zen­le­nen ve ona­nan ev­rak­lar ve hiz­met kar­şı­lık­la­rın­dan el­de edi­len ge­lir­ler, ba­sı­lı ev­rak ge­lir­le­ri ile di­ğer ge­lir­ler ka­lem­le­rin­den oluş­tu­ğu,

• TESK’in gi­der­le­ri­nin ise ge­nel iti­ba­riy­le; per­so­nel gi­der­le­ri, eği­tim ve top­lan­tı gi­der­le­ri, bir­lik ve fe­de­ras­yon­la­ra ya­pı­lan yar­dım­lar, ida­ri gi­der­ler, va­kıf­la­ra ve fon­la­ra ya­pı­lan trans­fer­ler, sos­yal ve kül­tü­rel fa­ali­yet­ler ile ai­le plan­la­ma­sı hiz­met­le­ri için ya­pı­lan har­ca­ma­lar, yurt dı­şı tem­sil­ci­lik­le­ri­ne ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra ya­pı­lan öde­me­ler, di­ğer eği­tim ve araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri için ya­pı­lan har­ca­ma­lar, mes­le­ki eği­tim fo­nu gi­der­le­ri ve ba­sı­lı ev­rak ba­sım gi­der­le­ri ka­lem­le­rin­den oluş­tu­ğu,

• Tek­lif ile ge­ti­ri­len dü­zen­le­me­nin ül­ke­miz­de ben­zer ni­te­lik­te ge­lir­le­ri bu­lu­nan bü­tün ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı için ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, ak­si tak­dir­de eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı­lı­ğın olu­şa­ca­ğı,

• Kon­fe­de­ras­yo­nun si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­ni üye sa­yı­la­rı­nın az­lı­ğı ne­de­niy­le ge­lir se­vi­ye­si dü­şük oda ve bir­lik­le­re ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­la­rı için ka­na­li­ze et­ti­ği ve bu sa­ye­de ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de­ki es­naf ve sa­nat­ka­ra ay­nı ka­li­te­de hiz­met su­nul­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı,

• Kon­fe­de­ras­yo­nun gi­der ka­lem­le­ri ara­sın­da yer alan bir­lik ve fe­de­ras­yon­la­ra ya­pı­lan yar­dım­la­rın, ada­let ve hak­ka­ni­yet an­la­yı­şıy­la bağ­daş­ma­ya­cak şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ği ve bu ka­le­min si­ya­si amaç­lar­la kul­la­nı­la­bil­di­ği,

• Si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin yüz­de­sel ola­rak es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da pay­laş­tı­rıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ge­li­rin üye sa­yı­la­rı ile oran­tı­lı ola­rak pay­la­şı­mı­nı sağ­la­ya­ca­ğı ve ge­li­rin pay­la­şı­mın­da bi­rey­sel in­isi­ya­ti­fin su­is­ti­ma­li ih­ti­ma­li­ni or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı,

• Si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin yüz­de­sel da­ğı­lı­mı ha­lin­de üye sa­yı­la­rı­nın faz­la­lı­ğı ne­de­niy­le üye sa­yı­sı en faz­la olan ilk 15 ilin ge­li­rin ya­rı­sı­nı ala­ca­ğı, üye sa­yı­sı çok az olan ki­mi bir­lik­le­rin ise as­ga­ri ih­ti­yaç­la­rı­nı da­hi kar­şı­la­ya­maz ha­le ge­le­bi­le­ce­ği,

• Si­cil ga­ze­te­si­nin geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bas­tı­rı­lıp üye­le­rin ad­res­le­ri­ne gön­de­ril­me­di­ği ve gü­nü­mü­zün tek­no­lo­jik im­kan­la­rın­dan ya­rar­la­nı­la­rak elek­tro­nik or­tam­da ya­yım­lan­dı­ğı ve do­la­yı­sıy­la si­cil ga­ze­te­si­nin ya­yım­lan­ma ma­li­ye­ti­nin ol­duk­ça düş­tü­ğü, bu ne­den­le ilan üc­re­ti­ne sı­nır­la­ma ge­ti­ril­me­si­nin ye­rin­de ve ge­rek­li ol­du­ğu,

• Kul­la­nı­la­cak def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve bel­ge­ler ile oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mın­da Kon­fe­de­ras­yo­nun yet­ki­si­nin bir­lik­le­re dev­re­dil­me­si ile, söz ko­nu­su ev­rak­la­rın yek­ne­sak­lık­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ve de­ne­tim­le­rin­de sı­kın­tı­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ola­ca­ğı, ay­rı­ca Kon­fe­de­ras­yo­nun bu ev­rak­la­rın ta­ki­bi için elek­tro­nik or­tam­da sis­tem kur­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş ve Tek­li­fin;

- 1 in­ci mad­de­si; Ba­kan­lık çağ­rı­sı ha­riç, ya­pı­la­cak ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın yö­ne­tim ku­ru­lun­ca yü­rü­tü­le­ce­ği hük­me bağ­lan­mış ol­ma­sı­na rağ­men uy­gu­la­ma­da ya­pı­lan baş­vu­ru­lar kar­şı­sın­da yö­ne­tim ku­ru­lu­nun ka­yıt­sız ka­la­bil­di­ği­nin ifa­de edil­me­si üze­ri­ne, bu hal­ler­de ta­lep sa­hip­le­ri­ne mah­ke­me­ye baş­vu­ra­rak ge­nel ku­ru­lu top­lan­tı­ya ça­ğır­ma iz­ni al­ma im­ka­nı ve ay­rı­ca mah­ke­me­nin ge­nel ku­ru­la ka­tı­la­cak üye­le­ri ve ya­pı­la­cak gi­der­le­rin kim­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı­nı tes­pit et­me­si sağ­la­na­rak mad­de ay­nı Ka­nu­nun 44 ün­cü mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pa­cak şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek,

- 2 nci mad­de­si; mes­lek ku­ru­luş­la­rın­da kul­la­nı­la­cak def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve bel­ge­ler ile oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mın­da Kon­fe­de­ras­yo­nun yet­ki­si­nin es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si; bu bel­ge­ler­den ge­lir-gi­der mak­buz­la­rı, tah­sil ve te­di­ye fiş­le­ri, oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­ler ile hiz­me­tin ge­rek­tir­di­ği di­ğer bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mı­nın, 4/1/1961 ta­rih­li ve 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu Mü­ker­rer 257 nci mad­de­si uya­rın­ca çı­ka­rı­lan 2/2/1985 ta­rih ve 18654 sa­yı­lı Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan Ver­gi Usul Ka­nu­nu Uya­rın­ca Ver­gi Mü­kel­lef­le­ri Ta­ra­fın­dan Kul­la­nı­lan Bel­ge­le­rin Ba­sım ve Da­ğı­tı­mı Hak­kın­da Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri uya­rın­ca ya­pıl­ma­sı­nı te­mi­nen 213 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı; ak­si­ne ha­re­ket eden­ler için uy­gu­la­na­cak ce­zai ve hu­ku­ki yap­tı­rım­la­rın ge­rek 213 sa­yı­lı Ka­nun­da ge­rek­se söz­ko­nu­su yö­net­me­lik­te dü­zen­len­me­si ne­de­niy­le 60 ın­cı mad­de­de ön­gö­rü­len Kon­fe­de­ras­yo­nun şi­ka­ye­ti üze­ri­ne Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğın­ca ta­ki­bat ya­pıl­ma­sı­nın kal­dı­rıl­ma­sı; ay­rı­ca Ba­kan­lık e-es­naf ve sa­natkar ve­ri ta­ba­nın­dan elek­tro­nik or­tam­da dü­zen­le­nen­le­rin be­de­li­nin dü­zen­le­yen es­naf ve sa­natkarlar mes­lek ku­ru­lu­şu­na ak­ta­rıl­ma­sı sağ­lan­mak su­re­tiy­le ve Tek­li­fin ge­ne­lin­de, Ka­nu­nun de­ği­şik­lik ya­pı­lan mad­de­le­ri­ne gö­re sı­ra­la­ma sağ­la­mak ga­ye­siy­le Tek­li­fin 4 ün­cü mad­de­si­nin içe­ri­ği­nin bu mad­de­ye ak­ta­rıl­ma­sıy­la mad­de ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek,

- 3 ün­cü mad­de­si; Teklifin 1, 2 ve 3. maddelerinde yer alan si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin da­ğı­tı­mı­na iliş­kin dü­zen­le­me­nin 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun il­gi­li mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın ge­lir­le­ri­ne iliş­kin mad­de­ler ye­ri­ne “Si­cil Ga­ze­te­si” baş­lık­lı 70 in­ci mad­de­sin­de ya­pıl­ma­sı­nın da­ha uy­gun ola­ca­ğı­nın ifa­de edil­me­si üze­ri­ne; Kon­fe­de­ras­yo­nun ge­lir­le­ri ara­sın­da sa­yı­lan si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı; si­cil ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nın be­de­li­nin %20’si­nin, ila­nı ve­ren üye­nin men­su­bu ol­du­ğu mes­lek oda­sı­na, %45’inin ila­nı ve­ren üye­nin bu­lun­du­ğu il­de­ki bir­li­ğe, % 5’inin ila­nı ve­ren üye­nin  men­su­bu ol­du­ğu mes­lek oda­sı­nın bağ­lı ol­du­ğu fe­de­ras­yo­na ve % 30’unun Kon­fe­de­ras­yo­na ve­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı su­re­tiy­le mad­de ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek,

- 4 ün­cü mad­de­si; Ka­nu­nun 71 in­ci mad­de­sin­de mes­lek eği­timi ile il­gi­li hü­küm­le­rin Ba­kan­lık, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve Kon­fe­de­ras­yo­nun iş­bir­li­ği ile bü­tün­lük için­de yü­rü­tü­le­ce­ği hük­me bağ­lan­mış ol­mak­la bir­lik­te Kon­fe­de­ras­yon bün­ye­sin­de ku­ru­lan Mes­le­ki Eği­tim Fo­nu­nun yö­ne­ti­mi­ne iliş­kin bir boş­luk oluş­tu­ğu­nun ifa­de edil­me­si üze­ri­ne; fo­nu yö­ne­te­cek Ko­mis­yo­nun kim­ler­den olu­şa­ca­ğı­na iliş­kin Ka­nu­nun 73 ün­cü mad­de­si­ne fık­ra ek­len­me­si­ni sağ­la­mak ga­ye­siy­le ve mev­cut mad­de içe­ri­ği­nin Tek­li­fin 2 nci mad­de­sin­de dü­zen­len­me­si ne­de­niy­le mad­de­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

- 5 in­ci mad­de­si; ön­ce­ki dö­nem­le­re iliş­kin öden­me­miş ai­dat bor­cu bu­lu­nan es­naf ve sa­nat­kar­lar ile ka­tıl­ma pa­yı bor­cu bu­lu­nan es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın, bor­cu­nu za­ma­nın­da öde­yen­le­rin mağ­dur edil­me­si­nin önü­ne geç­mek ga­ye­siy­le üç­te bir ye­ri­ne bu borç­la­rı­nın asıl­la­rı­nı al­tı ay içe­ri­sin­de öde­me­le­ri ha­lin­de ge­ri ka­lan borç­la­rı­nın tah­si­lin­den vaz­ge­çil­me­si­ni; ay­rı­ca ölüm, mes­le­ği terk, ad­re­sin­de bu­lu­na­ma­ma gi­bi çe­şit­li ne­den­ler­le fa­ali­yet­te bu­lun­ma­dık­la­rı il­gi­li oda­la­rın yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la tes­pit edi­le­rek si­cil mü­dür­lük­le­ri­ne bil­di­ri­len­le­rin ka­yıt sil­me ve si­cil ga­ze­te­sin­de ilan iş­lem­le­ri­nin hiç­bir üc­ret alın­mak­sı­zın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mak ga­ye­siy­le Tek­li­fin 7 nci mad­de­si ile Ka­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci mad­de­nin bu mad­de­ye ak­ta­rıl­mak ve mad­de ye­ni­den dü­zen­len­mek su­re­tiy­le,

- 6 ncı mad­de­si; Ka­nu­nun oda­la­rın fe­sih ne­den­le­ri­nin sa­yıl­dı­ğı 15 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ve (d) bent­le­ri ara­sın­da oda­la­rın as­ga­ri üye sa­yı­sı açı­sın­dan pa­ra­lel­lik sağ­lan­ma­sı; 51 in­ci mad­de­de ge­çen ay­nı ki­şi­nin bir­lik ve fe­de­ras­yon baş­ka­nı ol­ma­sı ya­sa­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı; bir­den faz­la or­gan­da gö­rev alın­ma­sı­na rağ­men yal­nız­ca bi­rin­den üc­ret alın­ma­sı­nın har­ca­nan eme­ğin kar­şı­lı­ğı olan üc­re­tin hak­ka­ni­ye­te ay­kı­rı ola­rak da­ğı­lı­mı­na se­bep ol­du­ğu­nun ifa­de edil­me­si üze­ri­ne 56 ncı mad­de­de­ki söz ko­nu­su kı­sıt­la­ma­nın kal­dı­rıl­ma­sı; Mes­lek Eği­ti­mi Fo­nu­nun yö­ne­ti­mi ve fon kay­nak­la­rı­nın kul­la­nı­mın­da Kon­fe­de­ras­yo­nun yet­ki­si­nin Ba­kan­lı­ğa dev­re­dil­me­si ga­ye­siy­le Ka­nu­nun bir­den faz­la mad­de­sin­de ya­pı­lan çı­kar­ma ve ifa­de de­ği­şik­lik­le­ri­nin ay­nı mad­de kap­sa­mın­da top­lan­ma­sı su­re­tiy­le mad­de ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek,  

Tek­li­fin es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan öde­nen ka­tı­lım pay­la­rın­da de­ği­şik­lik ya­pan, dü­zen­le­nen ve onay­la­nan bel­ge­ler ile ya­pı­lan hiz­met­ler için alı­nan üc­ret­le­ri ve ilan üc­ret­le­ri­ni sı­nır­la­yan 5 in­ci ve 6 ncı mad­de­sin­de­ki dü­zen­le­me­ler­den uy­gu­la­ma­da her­han­gi bir sı­kın­tı ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le vaz­ge­çil­mek su­re­tiy­le,

- 8 inci mad­de­si; 7 nci madde ola­rak ay­nen,

9 uncu mad­de­si sekizinci madde ola­rak ay­nen,

ka­bul edil­miş­tir.

Alt ko­mis­yon ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da ha­zır­la­nan ra­por ve me­tin ile  Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Va­hit ÇEK­MEZ ve Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Ha­san ÖREN’in ay­rı­şık oy ya­zı­la­rı Ko­mis­yo­nu­mu­za arz edil­miş ve Ko­mis­yo­nu­mu­zun 14/02/2007 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu, Hü­kü­me­ti tem­si­len Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı ve be­ra­be­rin­de­ki, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ile, il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la yap­tı­ğı 48 in­ci bir­le­şi­min­de in­ce­le­nip gö­rü­şül­müş­tür.

Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da;

- Bir­lik­le­rin ve oda­la­rın ge­lir­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na kar­şın sa­de­ce ge­liş­miş böl­ge­ler­de bu­lu­nan 15 ilin ge­li­ri­nin art­tı­ğı ve bun­la­rın dı­şın­da ka­lan kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li yö­re­le­ri­miz­de­ki yak­la­şık 51 ili­mi­zin bu dü­zen­le­me­den za­rar gö­re­ce­ği, ge­lir­le­riy­le gi­der­le­ri­ni kar­şı­la­ya­maz ha­le ge­le­cek­le­ri, 

- Kon­fe­de­ras­yo­nun ge­lir gi­der tab­lo­la­rı in­ce­len­di­ğin­de; si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri top­lam ge­li­rin yüz­de yet­mi­şi­ne te­ka­bül eder­ken Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ğin­de (TOBB) ti­ca­ret si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­ri­nin top­lam ge­lir­le­rin yüz­de sek­se­nü­çü­ne te­ka­bül et­ti­ği,

- Son beş yıl­da ya­pı­lan yar­dım­lar in­ce­len­di­ğin­de; mül­ga 507 sa­yı­lı Ka­nun­da yar­dım yet­ki­si dü­zen­len­me­me­si­ne rağ­men yar­dım­la­rın ya­pıl­dı­ğı, 5362 sa­yı­lı Ka­nun ile bir­lik­le­re ve fe­de­ras­yon­la­ra yar­dım yet­ki­si ta­nın­ma­sı­na rağ­men yar­dım­la­rın nes­nel ol­ma­yan kri­ter­le­re da­yan­mak­sı­zın ya­pıl­dı­ğı ve ki­şi­sel ini­si­ya­ti­fin ön plan­da ol­du­ğu­nun gö­rül­dü­ğü,

- Ba­sı­lı ev­rak­la­rın ta­ma­mı­nın sa­de­ce Kon­fe­de­ras­yon mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu il­de ba­sıl­ma­sı ye­ri­ne taş­ra­da­ki bir çok mat­ba­acı ta­ra­fın­dan Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın de­ne­ti­mi al­tın­da ba­sıl­ma­sı­nın hem ül­ke­mi­zin ve es­na­fı­mı­zın ye­rel baz­da­ki birçok eko­no­mik prob­le­mi için çö­züm ola­ca­ğı hem de ka­yıt dı­şı­lı­ğın ön­len­me­si­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı,

ifa­de edil­miş ve alt ko­mis­yo­nun ha­zır­la­dı­ğı me­tin esas alın­mak kay­dıy­la Tek­li­fin mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir.

Alt ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Tek­lif met­ni­nin;

• Çer­çe­ve 1 in­ci mad­de­si; ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul ta­le­bi ha­lin­de yö­ne­tim ku­ru­lu­nun ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın uzun sür­dü­ğü­nün ifa­de­len­di­ril­me­si üze­ri­ne 15 gün­lük sü­re­nin 30 gü­ne çı­ka­rıl­ma­sı, usul hu­ku­ku açı­sın­dan baş­vu­ru­la­cak gö­rev­li mah­ke­me­nin ka­nun­la be­lir­len­me­si­nin ge­rek­ti­ği­nin ifa­de­len­di­ril­me­si üze­ri­ne “ma­hal­li mah­ke­me”nin yet­ki­li sulh hu­kuk mah­ke­me­si ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ve mah­ke­me­den ta­lep sa­hip­le­ri­nin ala­cak ol­duk­la­rı­nın izin de­ğil ka­rar ol­du­ğu­nun ifa­de­len­di­ril­me­si üze­ri­ne ge­rek­li dü­zelt­me­nin ya­pıl­ma­sı su­re­tiy­le de­ğiş­ti­ri­le­rek,

• Es­naf ve sa­nat­kar ku­ru­luş­la­rı­nın ya­pa­cak­la­rı yar­dım­la­ra iliş­kin uy­gu­la­ma­da­ki sı­kın­tı­lar dik­ka­te alı­na­rak as­ga­ri üc­re­tin 10 ka­tı­nı ge­çen yar­dım­lar­da Ba­kan­lı­ğın mu­va­fa­ka­tı­nın alın­ma­sı­nı sağ­la­yan 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 58 in­ci mad­de­si­ne fık­ra ek­le­yen çer­çe­ve mad­de­nin ka­nun tek­ni­ği­ne uy­gun ola­rak 2 nci mad­de ola­rak ek­len­me­si su­re­tiy­le,

• Çer­çe­ve 2 nci mad­de­si; 3 ün­cü mad­de ola­rak ay­nen,

• Çer­çe­ve 3 ün­cü mad­de­si; es­naf si­cil ga­ze­te­si ge­lir­le­rin­den il­gi­li fe­de­ras­yo­na öde­ne­cek %5’lik pa­yın ba­zı oda­la­rın bağ­lı ol­du­ğu fe­de­ras­yo­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nın ifa­de­len­di­ril­me­si üze­ri­ne, söz ko­nu­su ke­sin­ti­nin il­gi­li bir­li­ğe ak­ta­rıl­ma­sı su­re­tiy­le boş­luk gi­de­ri­le­rek ve 4 ün­cü mad­de ola­rak,

• Çer­çe­ve 4 ün­cü mad­de­si; 5 in­ci mad­de ola­rak ay­nen,

• Çer­çe­ve 5 in­ci mad­de­si; 6 ncı mad­de ola­rak ay­nen,

• Çer­çe­ve 6 ncı mad­de­si; 7 nci mad­de ola­rak ay­nen,

• 7 nci mad­de­si; 8 in­ci mad­de ola­rak ay­nen,

• 8 in­ci mad­de­si; 9 un­cu mad­de ola­rak ay­nen,

ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­la su­nul­mak üze­re, Yü­ce Baş­kan­lı­ğı­nı­za arz olu­nur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Soner Aksoy

Hasan Ali Çelik

Hasan Angı

 

Kütahya

Sakarya

Konya

 

Üye

Üye

Üye

 

Atilla Başoğlu

Tacidar Seyhan

Ahmet Rıza Acar

 

Adana

Adana

Aydın

 

(İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Güner

Fahri Çakır

Nejat Gencan

 

Bolu

Düzce

Edirne

 

 

 

(Muhalefet şerhimiz vardır)

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Vedat Yücesan

Ahmet Uzer

İsmail Katmerci

 

Eskişehir

Gaziantep

İzmir

 

(Muhalefet şerhimiz ektedir)

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet Büyükakkaşlar

Hasan Ören

Nuri Çilingir

 

Konya

Manisa

Manisa

 

 

(Son toplantıya katılmadı,

(Muhalefet şerhimiz vardır)

 

 

muhalefet şerhi vardır)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Özcan

Vahit Çekmez

Şükrü Ünal

 

Mersin

Mersin

Osmaniye

 

(İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Öztürk

Mehmet Özlek

Yekta Haydaroğlu

 

Sinop

Şanlıurfa

Van

 

 

Üye

 

 

 

Fazlı Erdoğan

 

 

 

Zonguldak

 

AY­RI­ŞIK OY

Tür­ki­ye’nin önem­li bir mes­lek ku­ru­luşu olan Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu­na, mev­cut 5362 sa­yı­lı Ka­nun­la ve­ri­len si­cil ge­lir­le­ri­nin bü­yük öl­çü­de elin­den alın­ma­sı­nı ön­gö­ren  ve ne­re­dey­se ta­ma­mı Sa­na­yi Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­nin dı­şın­da­ki ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri­nin im­za­sıy­la önü­mü­ze ge­len bu tek­li­fi her şey­den ön­ce si­ya­si bir tek­lif ola­rak al­gı­lı­yo­ruz.

Bu tek­lif; es­na­fın üst ku­ru­luşu olan Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu­nun Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­siy­le bir­lik­te or­tak bir es­naf ku­rul­ta­yı yap­ma­sı­nın be­de­li ola­rak ha­zır­lan­mış, o ku­ru­lu­şu bel­li bir si­ya­si dü­şün­ce­ye mal ede­rek bi­zim gi­bi dü­şü­nen­ler ve dü­şün­me­yen­ler şek­lin­de ya­pı­lan bir ay­rış­ma­nın ne­ti­ce­si ola­rak kar­şı­mı­za gel­miş­tir.

Oy­sa ki, bu ve di­ğer ku­ru­luş­lar­da her si­ya­si gö­rüş­ten in­san­la­rın bu­lun­ma­sı çok do­ğal­dır. Böy­le bir ku­rul­ta­yı AKP de ya­pa­bi­lir­di, bu­nun önün­de ya­sal bir en­gel yok­tur. An­cak gö­rü­lü­yor ­ki; bu­ra­da ken­di is­te­di­ği gi­bi dav­ran­ma­yan de­mok­ra­tik bir kit­le ör­gü­tü­nün ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun linç edil­me ça­ba­sı var­dır. Bu te­klif açık­ça öz­gür dü­şün­ce­ye, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne in­di­ril­miş en bü­yük dar­be­dir.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bir inat­laş­ma mer­ke­zi de­ğil­dir. Bu­nu bir inat­laş­ma mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­rip ya­sa­la­rı­mı­zı hırs ve in­ti­kam üze­ri­ne otur­tup bir ku­ru­mu ha­re­ket ede­mez nok­ta­ya ge­tir­me­ye ça­lış­mak bi­zim açı­mız­dan ta­ham­mül nok­ta­sı de­ğil­dir.

Da­ha çok si­ya­si bir yak­la­şım­la ge­ti­ril­di­ği­ne inan­dı­ğı­mız bu tek­lif­le il­gi­li ola­rak or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu ay­rı­şık oy, bir yö­nüy­le de TESK’e ba­kış açı­sın­da­ki tu­tar­sız­lı­ğı ve ön­yar­gı­yı vur­gu­la­mak ve de­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bil­gi­si­ne sun­mak açı­sın­dan ka­le­me alın­mış­tır.

 

 

 

 

 

Ta­ci­dar Sey­han

Nu­ri Çi­lin­gir

Ne­jat Gen­can

 

Ada­na

Ma­ni­sa

Edir­ne

 

 

 

 

 

 

M. Ve­dat Yü­ce­san

 

 

 

Es­ki­şe­hir

 

 

AY­RI­ŞIK OY

Top­lum­sal ya­şa­mı­mız­da önem­li bir ye­re ve iş­le­ve sa­hip olan es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı; te­me­li es­naf ve sa­nat­kar­lık mes­lek­le­rin­de Us­ta-Kal­fa ve Çı­rak­lık iliş­ki­si ile bu mes­lek­le­re men­sup bu­lu­nan­la­rın hal­ka sun­duk­la­rı hiz­met­ler­de “Ahi­lik” fel­se­fe­si­ni esas alan bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­nın hâkim ol­du­ğu ve te­mel il­ke edi­nil­di­ği ku­rum­lar­dır. Bu ku­rum­la­ra önem ve­ren ve mes­lek men­sup­la­rı­nın ya­şa­nı­lan ça­ğa in­ti­bak et­me­le­ri­ne yar­dım­cı olan ve imkân ha­zır­la­yan ül­ke­ler, bü­yük ba­şa­rı­la­ra im­za at­mış­tır. Çün­kü, es­naf ku­ru­luş­la­rı ve üye­le­ri es­naf ve sa­nat­kar­lar, ya­pı­la­rı iti­ba­riy­le Dev­le­te yük ol­ma­dan ta­ma­men es­naf ve sa­nat­kar­la­rın kat­kı­la­rıy­la fa­ali­yet gös­te­ren, üre­ten ve her eko­no­mik kriz­de eko­no­mi­yi ayak­ta tut­mak için gay­ret gös­te­ren, ka­zan­ma­sa da Dev­lete ver­gi­si­ni ve­ren bir ke­si­mi oluş­tur­mak­ta­dır­lar.

Ana­ya­sa­mı­zın es­naf ve sa­nat­ka­rın ko­run­ma­sı­na iliş­kin 173’ün­cü mad­de­si; “Dev­let, es­naf ve sa­nat­ka­rı ko­ru­yu­cu ve des­tek­le­yi­ci ted­bir­le­ri alır” de­mek­te­dir. An­cak, ik­ti­da­ra men­sup mil­let­ve­kil­le­ri­nin im­za­sıy­la ge­ti­ri­len bu ya­sa tek­li­fi de­ği­şik­li­ği; 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nın üze­rin­den yak­la­şık bir bu­çuk yıl gi­bi kı­sa bir sü­re geç­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le, her­han­gi so­mut bir ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­yı de­ğil, ter­si­ne bu ku­ru­lu­şun ge­lir­le­ri­ni ka­nun ve ken­di­si­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri ya­pa­ma­ya­cak öl­çü­de azalt­ma­yı amaç­la­mak­ta ve bu ba­kım­dan da ob­jek­tif ol­ma­yan si­ya­si bir yak­la­şı­mı ön­gör­mek­te­dir.

Öy­le ki, 21/06/2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 5362 sa­yı­lı Ka­nun­la ge­ti­ri­len ki­mi ya­sak ve kı­sıt­la­ma­lar ye­ter­li gö­rül­me­ye­rek, özel­lik­le alt teş­ki­lat bi­rim­le­ri­ne (bir­lik­ler ve oda­lar) pay ak­ta­ra­rak on­la­rı güç­len­dir­me adı al­tın­da bu de­fa da esa­sen son de­re­ce sı­nır­lı olan TESK’in ma­li kay­nak­la­rı da elin­den alın­mak­ta ve bu ku­ru­lu­şun ça­lı­şa­maz, hiz­met ede­mez bir ko­nu­ma dü­şü­rül­me­si plan­lan­mak­ta­dır.

Tek­lif ve içer­di­ği hü­küm­ler, he­def al­dı­ğı ku­ru­luş iti­ba­riy­le hu­ku­kun mu­ame­le gü­ven­li­ği ve ka­mu ya­ra­rı il­ke­le­ri­ne uy­gun ol­ma­dı­ğı gi­bi, ben­zer mes­lek ku­ru­luş­la­rı için böy­le bir dü­zen­le­me ön­gö­rül­me­miş ol­du­ğun­dan, öl­çü­lü, adil ve eşit de de­ğil­dir.

Tek­lif ya­sa­laş­tı­ğı tak­dir­de; TESK’in ge­lir­le­rin­den bir­lik ve oda­la­ra ak­ta­rı­lan pay­lar bü­yük öl­çü­de ge­liş­miş yö­re­ler­de bu­lu­nan il­le­rin (ya­pı­lan be­lir­le­me­le­re gö­re bun­la­rın sa­yı­sı 15’tir) bir­lik ve oda­la­rı­na ve­ri­le­ce­ği için, Ege ve Mar­ma­ra böl­ge­le­ri ile bir öl­çü­de Ak­de­niz böl­ge­sin­de yer alan il­le­re ak­ta­rı­la­cak, çok az sa­yı­da es­naf ve sa­nat­kar iş­let­me­si ku­ru­la­bi­len ve bu ne­den­le son de­re­ce de ye­ter­siz es­naf si­ci­li ga­ze­te­si ge­li­ri top­la­ya­cak olan Ka­ra­de­niz, İç ve Do­ğu Ana­do­lu ile Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de­ki il­ler, es­naf si­ci­li ga­ze­te­si ge­lir­le­rin­den tek­lif ile ken­di­le­ri­ne önem­li oran­da pay ve­ril­di­ği hal­de, bun­dan is­ti­fa­de ede­me­ye­cek­ler­dir.

Unu­tul­ma­ma­sı ge­re­kir ki; he­men he­men es­naf ve sa­nat­kar iş­let­me­le­ri­nin yak­la­şık % 50’si­nin (800.000 - 900.000) bu­lun­du­ğu, Ege ve Mar­ma­ra böl­ge­le­rin­de­ki es­naf bir­lik­le­ri ve es­naf oda­la­rı esa­sen ge­lir­le­ri ye­ter­li olan teş­ki­lat bi­rim­le­ri­dir. Bu­na kar­şı­lık asıl ge­li­re ve pa­ya ih­ti­ya­cı olan es­naf bir­lik­le­ri ve oda­la­rı ise kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li yö­re­le­ri­miz­de­ki 51 adet il­dir. Bu ne­den­le, ka­nun tek­li­fi­nin ge­nel ge­rek­çe­sin­de ifa­de edil­di­ği gi­bi, “Ye­re­lin yü­kü­nü sırt­la­yan es­naf bir­lik­le­ri­ni eko­no­mik açı­dan güç­len­dir­mek” ama­cı as­la ger­çek­leş­me­ye­cek­tir. Do­la­yı­sıy­la, tek­li­fin ge­rek­çe­si ile tek­lif­ten bek­le­nen so­nuç­lar bir­bi­ri ile çe­liş­mek­te­dir.

Di­ğer ta­raf­tan, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü, in­san hak­la­rı­na say­gı­yı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la di­ya­log içe­ri­sin­de iş­bir­li­ği ve ko­or­di­ne ede­rek ça­lış­ma­yı ön­gö­ren de­mok­ra­tik bir re­jim­de, böy­le bir ka­nun tek­li­fi­nin il­gi­li ve so­rum­lu bu­lu­nan Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile de ön­ce­den is­ti­şa­re edil­me­den ha­zır­la­na­rak Yü­ce Mec­li­se su­nul­ma­sı; ma­ale­sef ço­ğul­cu ve ka­tı­lım­cı bir yak­la­şı­mı ön­gör­me­mek­te­dir.

Tür­ki­ye’nin önem­li bir mes­lek ku­ru­lu­şu­nun ge­lir­le­ri­nin he­men he­men dört­te üçü­ne ya­kın bir bö­lü­mü­nün elin­den alın­mak is­ten­me­si, bu ku­ru­lu­şun açık­ça or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı gi­bi ka­mu ku­rum­la­rı­nın de­vam­lı­lı­ğı ile bağ­daş­ma­yan, akıl ve man­tık ile açık­la­na­ma­yan bir tav­rı ser­gi­le­mek­te­dir.

Oy­sa ki TESK, TOBB’nin ay­nı sta­tü­de­ki kar­deş ku­ru­lu­şu du­ru­mun­da­dır. Eme­ği ve kü­çük ser­ma­ye­si­ni bir­leş­ti­re­rek top­lu­ma hiz­met su­nan ti­ca­ret, üre­tim ve hiz­met mes­lek­le­riy­le iş­ti­gal eden kü­çük ve ba­zen de Ana­do­lu’­nun her ya­nın­da­ki or­ta boy iş­let­me­ler (bun­la­rın Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen sa­yı­sı 1.700.000 - 1.800.000’dir) bu ku­ru­lu­şun ça­tı­sı al­tın­da bu­lun­mak­ta, ser­ma­ye ağır­lık­lı olan iş­let­me­ler ise TOBB’nin şem­si­ye­si al­tın­da yer al­mak­ta­dır. (Bun­la­rın ger­çek sa­yı­sı ise 650.000 do­la­yın­da­dır.) Her iki üst ku­ru­luş da bu yö­nüy­le bir­bi­ri­ni ta­mam­la­mak­ta­dır­lar.

Mu­ha­le­fet şer­hi­mi­zin ekin­de su­nu­lan tab­lo­dan 2000-2006 yıl­la­rı ara­sın­da TESK’in ge­lir ve gi­der­le­ri ge­nel ola­rak yüz­de­sel oran­la­rı ile bir­lik­te gös­te­ril­miş­tir. TESK’in bü­yük öl­çü­de ge­lir­le­ri es­naf si­ci­li ga­ze­te­si ge­lir­le­rin­den oluş­mak­ta, TOBB’nin ge­lir­le­ri­nin önem­li bir bö­lü­mü  de ke­za ti­ca­ret si­ci­li ga­ze­te­sin­den el­de et­ti­ği ge­lir­ler­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Şim­di bu ka­nun tek­li­fi ile bu eşit­lik ve so­run­suz iş­le­yen bir uy­gu­la­ma bo­zul­mak­ta­dır. Böy­le bir so­nu­cun Ana­ya­sa­nın eşit­lik ku­ra­lı­na da ay­kı­rı ola­bi­le­ce­ği­nin Ko­mis­yo­nu­muz­ca dik­ka­te alın­ma­ma­sı, ta­ra­fı­mız­dan önem­li bir ek­sik­lik ola­rak de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.

Da­ha çok si­ya­si bir yak­la­şım­la ge­ti­ril­di­ği­ne inan­dı­ğı­mız bu tek­lif­le il­gi­li ola­rak or­ta­ya koy­du­ğu­muz bu ay­rı­şık oy, bir yö­nüy­le de TESK’e ba­kış açı­sın­da­ki tu­tar­sız­lı­ğı ve ön­yar­gı­yı vur­gu­la­mak ve de­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bil­gi­si­ne sun­mak açı­sın­dan ka­le­me alın­mış­tır.

 

                             Va­hit Çek­mez                                     Ha­san Ören

                                  Mer­sin                                               Ma­ni­sa

 

 

Ek: 4 sahife Tablo

 

TRAB­ZON MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ASIM AY­KAN VE 37 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

 

ES­NAF VE SA­NAT­KAR­LAR MES­LEK KU­RU­LUŞ­LA­RI KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA İLİŞ­KİN KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 07.06.2005 ta­rih­li ve 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (1) ben­di ek­len­miş­tir.

“1) İla­nı ve­ren üye­nin men­su­bu ol­du­ğu mes­lek oda­sı­na ak­ta­rıl­mak üze­re, Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Si­cil Ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nın be­de­li­nin % 20’si,”

MAD­DE 2- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 25 in­ci mad­de­si­nin (c) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve mad­de­ye aşa­ğı­da­ki (m) ben­di ek­len­miş­tir.

“c) Mes­le­ki ya­yın ge­lir­le­ri”

“m) İla­nı ve­ren üye­nin bu­lun­du­ğu il­de­ki bir­li­ğe ak­ta­rıl­mak üze­re, Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Si­cil Ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nın be­de­li­nin % 60’ı,”

MAD­DE 3- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 41 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Si­cil Ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nı­nın be­de­li­nin % 20’si ile mes­le­ki ya­yın ge­lir­le­ri,”

MAD­DE 4- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 60 ın­cı mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­la­rı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Bu Ka­nu­na ta­bi mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nda kul­la­nı­la­cak def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve bel­ge­ler ile oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­rası ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mın­da bir­lik­ler yet­ki­li­dir.”

“Def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve di­ğer bel­ge­le­ri yet­ki­siz ola­rak ba­san, bas­tı­ran, da­ğı­tan, de­ği­şik yol­lar­dan ço­ğal­tan ve kul­la­nan­lar bu fi­il­le­rin­den do­la­yı il­gi­li bir­li­ğin Cum­hu­ri­yet sav­cı­lık­la­rı­na baş­vu­ru­su üze­ri­ne, ge­nel hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de so­rum­lu olur­lar.”

MAD­DE 5- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 61 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­di­nin bi­rin­ci cüm­le­si ile (e) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Oda­la­rın bir­lik ve üye­si ol­duk­la­rı fe­de­ras­yon­la­ra her yıl öde­ye­cek­le­ri ka­tıl­ma pa­yı, öde­me­yi ya­pa­cak es­naf ve sa­natkarlar mes­lek ku­ru­lu­şu­nun bir ön­ce­ki yıl gay­ri sa­fi ge­lir­le­ri­nin % 3’üdür. Bir­lik ve fe­de­ras­yon­la­rın Kon­fe­de­ras­yo­na her yıl öde­ye­cek­le­ri ka­tıl­ma pa­yı ise öde­me­yi ya­pa­cak es­naf ve sa­natkarlar mes­lek ku­ru­lu­şu­nun bir ön­ce­ki yıl gay­ri sa­fi ge­lir­le­ri­nin % 2’si­dir.”

“e) Es­naf ve sa­natkarlar mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın dü­zen­le­dik­le­ri ve onay­la­dık­la­rı bel­ge­ler ile yap­tık­la­rı hiz­met kar­şı­lı­ğın­da ala­cak­la­rı üc­ret­le­rin mik­ta­rı brüt as­ga­ri üc­re­tin % 1’ini ge­çe­mez.”

MAD­DE 6- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 70 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­sin­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş­tir.

“Be­lir­le­ne­cek mik­tar­lar as­ga­ri üc­re­tin % 10’unu ge­çe­mez.”

MAD­DE 7- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 13- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih iti­ba­riy­le, ön­ce­ki dö­nem­le­re iliş­kin yıl­lık ai­dat­la­rı­nı öde­me­yen oda üye­le­ri­nin, he­sap­la­na­cak top­lam borç­la­rı­nın üç­te bi­ri­ni 31 Mart 2007 ta­ri­hi­ne ka­dar öde­me­le­ri ha­lin­de ge­ri ka­lan bor­cun tah­si­lin­den vaz­ge­çi­lir.”

MAD­DE 8- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 9- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

SA­NA­Yİ, Tİ­CA­RET, ENER­Jİ, TA­BİÎ KAY­NAK­LAR, BİL­Gİ VE TEK­NO­LO­Jİ

KO­MİS­YO­NU­NUN KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

 

ES­NAF VE SA­NAT­KAR­LAR MES­LEK KU­RU­LUŞ­LA­RI KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA İLİŞ­KİN KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 07.06.2005 ta­rih­li ve 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 44 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Bi­rin­ci fık­ra­nın (b), (c) ve (d) bent­le­ri­ne gö­re ya­pı­la­cak ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul top­lan­tı çağ­rı­la­rı, 30 gün içe­ri­sin­de ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı ka­ra­rı alı­na­rak yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ilan edil­me­di­ği takdir­de; ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul ta­lep sa­hip­le­ri yet­ki­li sulh hu­kuk mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak ge­nel ku­ru­lu top­lan­tı­ya ça­ğır­ma ka­ra­rı ala­bi­lir­ler. Bu du­rum­da mah­ke­me, Ge­nel Ku­ru­la ka­tı­la­cak üye­le­ri ve ya­pı­la­cak gi­der­le­rin kim­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı­nı tes­pit ede­rek 15 gün içe­ri­sin­de ka­rar ve­rir. Mah­ke­me ka­ra­rı ke­sin­dir.”

MAD­DE 2- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 58’in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Es­naf ve sa­natkarlar mes­lek ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak yar­dı­mın mik­ta­rı, as­ga­ri üc­re­tin on ka­tı­nı geç­ti­ği tak­dir­de Ba­kan­lık­tan mu­va­fa­kat alı­nır.”

MAD­DE 3- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 60 ın­cı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve üçün­cü fık­ra­sı mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış­tır.

“Bu Ka­nu­na ta­bi mes­lek ku­ru­luş­la­rın­da kul­la­nı­la­cak def­ter, be­yan­na­me, mak­buz, fiş ve bel­ge­ler ile oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mın­da es­naf ve sa­nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı yet­ki­li­dir. Bu bel­ge­ler­den Ba­kan­lık e-es­naf ve sa­natkar ve­ri ta­ba­nın­dan elek­tro­nik or­tam­da dü­zen­le­nen­le­ri­nin be­de­li, bu­nu dü­zen­le­yen es­naf ve sa­natkarlar mes­lek ku­ru­lu­şun­ca tah­sil edi­lir ve ge­lir kay­de­di­lir. Ge­lir-gi­der mak­buz­la­rı, tah­sil ve te­di­ye fiş­le­ri, oda üye­le­ri­nin mes­lek­le­ri­nin ic­ra­sı ne­de­niy­le resmî ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ve­re­cek­le­ri bel­ge­ler ile hiz­me­tin ge­rek­tir­di­ği di­ğer bel­ge­le­rin ba­sım ve da­ğı­tı­mı, 4/1/1961 ta­rih­li ve 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uya­rın­ca ya­pı­lır.”

MAD­DE 4- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 41 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de ge­çen “Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­natkarla­rı Si­cil Ga­ze­te­si ile” iba­re­si çı­ka­rıl­mış ve 70 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Si­cil Ga­ze­te­si­ne ve­ri­len her ila­nın be­de­li­nin; %20’si ila­nı ve­ren üye­nin men­su­bu ol­du­ğu mes­lek oda­sı­na, %45’i ila­nı ve­ren üye­nin bu­lun­du­ğu il­de­ki bir­li­ğe, % 5’i ila­nı ve­ren üye­nin  men­su­bu ol­du­ğu mes­lek oda­sı­nın bağ­lı ol­du­ğu fe­de­ras­yo­na ve % 30’u Kon­fe­de­ras­yo­na ve­ri­lir. Fe­de­ras­yo­nu ol­ma­yan oda­la­rın yüz­de 5’lik pa­yı il­gi­li bir­lik­te ka­lır.”

MAD­DE 5- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun 73 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş­tir.

“Bu fon; 2 üye­si Ba­kan­lık, 2 üye­si Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve 3 üye­si Kon­fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ril­mek su­re­tiy­le olu­şan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­lir.”

MAD­DE 6- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun Ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­sin­de ge­çen “15.8.2005” ta­rih­le­ri “31.12.2007” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş ve Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 13- Bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih iti­ba­riy­le ön­ce­ki dö­nem­le­re iliş­kin öden­me­miş ai­dat bor­cu bu­lu­nan es­naf ve sa­nat­kar­lar ile ka­tıl­ma pa­yı bor­cu bu­lu­nan es­naf ve sa­

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

 

nat­kar­lar mes­lek ku­ru­luş­la­rı, bu borç­la­rın asıl­la­rı­nı bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay içe­ri­sin­de öde­me­le­ri ha­lin­de, ge­ri ka­lan borç­la­rı­nın tah­si­lin­den vaz­ge­çi­lir. Ay­rı­ca ölüm, mes­le­ği terk, ad­re­sin­de bu­lu­na­ma­ma gi­bi çe­şit­li ne­den­ler­le fa­ali­yet­te bu­lun­ma­dık­la­rı il­gi­li oda­la­rın yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la tes­pit edi­le­rek si­cil mü­dür­lük­le­ri­ne bil­di­ri­len­le­rin ka­yıt sil­me ve si­cil ga­ze­te­sin­de ilan iş­lem­le­ri, hiç­bir üc­ret alın­mak­sı­zın ger­çek­leş­ti­ri­lir.”

MAD­DE 7- 5362 sa­yı­lı Ka­nu­nun;

a) 15 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­din­de ge­çen “iki­yüz­den” iba­re­si “yüz­den” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

b) 51 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın son cüm­le­si çı­ka­rıl­mış­tır.

c) 56 ncı mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın ilk cüm­le­si çı­ka­rıl­mış­tır.

d) 75 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (j) ben­din­de ge­çen “Kon­fe­de­ras­yon” iba­re­si “Ba­kan­lık” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 8- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 9- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.