Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1319)

 

Kan, Kan Bile­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1277)

 

                                          

Not: Ta­sa­rı; Baş­kan­lık­ça Ada­let ile Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

                                   T.C.

                             Baş­ba­kan­lık

                     Ka­nun­lar ve Ka­rar­lar

                         Ge­nel Mü­dür­lü­ğü                                                                     01/12/2006

        Sa­yı: B.02.0.KKG.0.10/101-1248/5542

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

 

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan ve Baş­kan­lı­ğı­nı­za ar­zı Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 11/9/2006 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rı­lan “Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı” ile ge­rek­çe­si ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

                                                                                                         Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

                                                                                                                   Baş­ba­kan

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Kan ve kan­la il­gi­li bü­tün fa­ali­yet­ler top­lum sağ­lı­ğı ba­kı­mın­dan bü­yük bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bu ne­den­le Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan bu hu­sus­ta­ki bi­lim­sel ge­liş­me­le­re uy­gun ola­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za ye­ter­li ve gü­ven­li kan te­mi­ni­ni ger­çek­leş­tir­mek, ya­şa­nan so­run­la­ra çö­züm ge­tir­mek ve ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun bir ya­pı­lan­ma­nın sağ­la­na­bil­me­si­nin yo­lu­nu aç­mak için bu ta­sa­rı Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atı da dik­ka­te alı­na­rak ha­zır­lan­mış­tır.

Kan ko­nu­sun­da­ki bi­lim­sel ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­ye­bil­mek, bu ko­nu­da ge­rek­li bil­gi akı­şı­nı sağ­la­mak üze­re Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu oluş­tu­rul­muş ve Ku­ru­lun ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­nın yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­ce­ği ifa­de edil­miş­tir.

Dü­zen­le­me ile ay­nı za­man­da kan ih­ti­ya­cı­nın ye­ter­li ve gü­ven­li bir şe­kil­de gi­de­ril­me­si ve bu alan­da­ki fa­ali­yet­le­rin ruh­sat ve­ril­mek­ su­re­tiy­le ya­pıl­ma­sı esa­sı ge­ti­ril­miş ve et­kin ve ka­mu ya­ra­rı­na uy­gun bir bi­çim­de dü­zen­le­ne­bil­me­si amaç­lan­mış­tır. Bu doğ­rul­tu­da kan ve kan ürün­le­ri ile il­gi­li her tür­lü iş­lem­ler hu­su­sun­da ida­re­nin bil­gi sa­hi­bi ol­ma­sı ön­gö­rül­müş ve ida­re­ye de­net­le­me yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­miş ve ay­nı za­man­da özel sek­tö­rün meş­ru bir çer­çe­ve için­de bu alan­da fa­ali­yet gös­ter­me­si­nin hu­ku­ki ze­mi­ni oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır.

Ay­rı­ca kan te­mi­ni ve kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da Av­ru­pa­’da­ki ör­nek­le­ri­ne uy­gun, yük­sek stan­dart­ta bir ya­pı ta­nım­lan­mış, ye­ni ya­pı­lan­ma ile ül­ke­miz­de ge­le­cek­te ye­ter­li ve gü­ven­li kan te­mi­ni­nin ve kul­la­nı­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve bu ko­nu­da ya­şa­nı­lan sı­kın­tı­la­rın so­na er­di­ril­me­si he­def­len­miş­tir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Mad­de ile Ka­nu­nun ama­cı ve kap­sa­mı açık­lan­mak­ta­dır.

Mad­de 2- Mad­de ile Ka­nun­da kul­la­nı­lan te­rim­le­rin açık­la­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.

Mad­de 3- Mad­de ile ül­ke­miz­de Ka­nun kap­sa­mın­da yer alan kan­la il­gi­li gö­rev ve hiz­met­le­re yö­ne­lik ge­nel esas­lar açık­lan­mış­tır. Kan, kay­na­ğı in­san olan bi­yo­lo­jik bir ma­ter­yal­dir ve ha­ya­tın de­va­mı için vaz­ge­çil­mez ro­lü­nün ya­nı sı­ra pek çok has­ta­lık et­ke­ni için de uy­gun bir or­tam oluş­tur­mak­ta­dır. Ka­nun trans­füz­yo­nu ile bu has­ta­lık ya­pı­cı et­ken­le­rin in­san­dan in­sa­na ak­ta­rı­mı ger­çek­le­şe­bil­mek­te ve bu du­rum za­man za­man ha­ya­tı teh­dit edi­ci ola­bil­mek­te­dir. Bu nok­ta­da gü­ven­li ka­nın te­mi­ni bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Her ne ka­dar ba­ğış­cı­dan alı­nan her kan test­le­re tâbi tu­tul­sa da, çok dü­şük oran­lar­la da ol­sa, kan­da bu­lu­nan has­ta­lık ya­pı­cı et­ken­le­rin tes­pit edi­le­me­me­si ris­ki mev­cut­tur. Bu yüz­den kan gü­ven­li­ği için en önem­li un­sur, kan ba­ğış­çı­sı­nın bu has­ta­lık ya­pı­cı et­ken­le­ri ta­şı­mı­yor ol­ma­sı­dır. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Av­ru­pa Kon­se­yi­nin il­gi­li or­gan­la­rı bu ko­nu­da ka­nın gö­nül­lü, ödül­len­di­ril­me­miş, kan ba­ğı­şı kar­şı­lı­ğın­da maddî bek­len­ti­si bulun­ma­yan kan ba­ğış­çı­la­rın­dan te­mi­ni­ni kan gü­ven­li­ği­nin te­mi­ni için şart koş­mak­ta­dır­lar. Tıbbî araş­tır­ma­lar da ka­nın gö­nül­lü­ler­den te­mi­ni­nin en sağ­lık­lı yol ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir.

Bu çer­çe­ve­de kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin te­mi­nin­de kar­şı­lık­sız ve gö­nül­lü ba­ğı­şın esas ol­du­ğu hük­me bağ­lan­mış­tır.

İlaç hük­mü ka­zan­mış olan ve he­kim tav­si­ye­le­ri doğ­ru­l­tu­sun­da has­ta ta­ra­fın­dan da uy­gu­la­na­bi­le­cek olan plaz­ma ürün­le­ri dı­şın­da bü­tün kan ve kan bi­le­şen­le­ri­nin alın­ma­sı ve ve­ril­me­si­nin he­kim so­rum­lu­luk ve de­ne­ti­min­de ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­lerek uy­gu­la­ma­lar es­na­sın­da in­san­la­rı­mı­zın tıbbî risk­ler­den ko­run­ma­la­rı amaç­lan­mış­tır.

Ka­nın stra­te­jik öne­mi ne­de­niy­le yurt dı­şı­na top­lu hal­de izin­siz gön­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik de ted­bir ko­nul­muş­tur.

Ay­rı­ca, kan ko­nu­sun­da hiz­met ve­re­cek bü­tün bi­rim­le­re ka­li­te gü­ven­ce prog­ram­la­rı yü­rüt­me­le­ri şar­tı ge­ti­ril­miş ve ya­zı­lı pro­se­dür­ler da­hi­lin­de ça­lı­şan, stan­dar­dı yük­sel­til­miş, ka­li­te­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve sür­dü­rül­me­si­ne yö­ne­lik iş ve iş­lem­le­ri ön­ce­lik ola­rak ka­bul eden bir ya­pı ön­gö­rül­müş­tür.

Mad­de 4- Mad­de ile Ba­kan­lı­ğın kan ko­nu­sun­da ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar ve ala­ca­ğı, ka­rar­la­ra yö­ne­lik bi­lim­sel des­tek sağ­la­mak üze­re Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu­nun ku­rul­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de 5- Mad­de ile Ka­nun­da ka­nı te­min eden ve kul­la­nan bi­rim­le­rin ay­rıl­ma­sı ve bu­na gö­re gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rın be­lir­len­me­si için böl­ge kan mer­ke­zi, kan ba­ğı­şı ve trans­füz­yon mer­kez­le­ri ku­rul­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ay­rı­ca mad­de ile gö­nül­lü­le­rin ti­carî bir fa­ali­yete ara­cı ol­duk­la­rı­nı dü­şün­me­me­le­ri, etik ku­ral­la­rın çiğ­nen­me­me­si amaç­la­na­rak, kan ­te­mi­ni yet­ki­si­ne sa­hip olan böl­ge kan mer­ke­zi ve kan ba­ğı­şı mer­kez­le­ri­nin yal­nız­ca ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile Tür­ki­ye Kı­zı­lay Der­ne­ği ta­ra­fın­dan açı­lıp iş­le­ti­le­bi­le­ce­ği hük­me bağ­lan­mış ve bu­nun ya­nın­da di­ğer hiz­met bi­rim­le­ri­nin de kim­ler ta­ra­fın­dan açı­lıp iş­le­ti­le­bi­le­ce­ği dü­zen­len­miş­tir.

Mad­de 6- Mad­de ile Ka­nun kap­sa­mın­da hiz­met ve­re­cek bi­rim­le­rin ruh­sat al­ma­la­rı şar­tı ge­ti­ril­mek­te­dir.

Ay­rı­ca mad­de ile de­ne­ti­me iliş­kin dü­zen­le­me­ler ge­ti­ril­mek­te ve yap­tı­rım­lar ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de 7- Mad­de ile yö­net­me­lik­le dü­zen­len­me­si ön­gö­rü­len ko­nu­lar be­lir­til­mek­te­dir.

Mad­de 8- Mad­de ile 23/6/1983 ta­rih­li ve 2857 sa­yı­lı Kan ve Kan Ürün­le­ri Ka­nu­nu yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mak­ta­dır.

Ge­çi­ci Mad­de 1- Mad­de ile Ka­nun­da ön­gö­rü­len yö­net­me­li­ğin al­tı ay için­de Ba­kan­lık­ça yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­ca­ğı ve yö­net­me­lik yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye ka­dar mev­cut dü­zen­le­me­le­rin Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam olu­na­ca­ğı ön­gö­rül­mek­te­dir. Ay­rı­ca mad­de­de uy­gu­la­ma­da Ka­nu­na uyum sağ­lan­ma­sı için bir ge­çiş sü­re­ci ön­gö­rül­mek­te ve bu aşa­ma­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler be­lir­til­mek­te­dir.

Mad­de 9- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 10- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

         Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

            Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve

            Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu                                                                 11/1/2007

                  Esas No: 1/1277

                    Ka­rar No: 52

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nca ha­zır­la­na­rak  Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nca 1/12/2006 ta­ri­hin­de Baş­kan­lı­ğı­nı­za su­nu­lan “ Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı”, Baş­kan­lı­ğı­nız­ca 7/12/2006 ta­ri­hin­de esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za; ta­li ko­mis­yon ola­rak da Ada­let Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz, 9/1/2007 ta­rih­li 43 ün­cü top­lan­tı­sın­da Sağ­lık, Ada­let, Ma­li­ye Ba­kan­lık­la­rı, Türk Kı­zı­lay Der­ne­ği, Tür­ki­ye Kim­ya­cı­lar Der­ne­ği, Özel Has­ta­ne­ler Der­ne­ği ile Türk Ec­za­cı­lar Bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri­nin   ka­tı­lım­la­rıy­la Ta­sa­rı­yı in­ce­le­yip gö­rüş­müş­tür.

Ta­sa­rı ile Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atı da dik­ka­te alı­na­rak kan ko­nu­sun­da­ki bi­lim­sel ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­ye­bil­mek, bu ko­nu­da ge­rek­li bil­gi akı­şı­nı sağ­la­mak üze­re “Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu” oluş­tu­rul­mak­ta; ka­nı te­min eden ve kul­la­nan bi­rim­ler ay­rı­la­rak böl­ge kan mer­ke­zi, kan ba­ğı­şı ve trans­füz­yon mer­kez­le­ri ku­rul­mak­ta ve bu hiz­met bi­rim­le­ri­nin kim­ler ta­ra­fın­dan açı­lıp, iş­le­ti­le­ce­ği dü­zen­len­mek­te; bu alan­da­ki fa­ali­yet­le­rin ruh­sat alın­mak su­re­tiy­le ya­pıl­ma­sı esa­sı ge­ti­ril­mek­te; ay­kı­rı ha­re­ket eden­ler hak­kın­da fa­ali­yet­ten men, ha­pis, ida­ri ve ad­li pa­ra ce­za­la­rı hük­me­dil­mek­te; kan ve kan ürün­le­riy­le il­gi­li her tür­lü iş­lem­ler hu­su­sun­da ida­re­ye de­net­le­me yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ri­le­rek ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun bir ya­pı­lan­ma ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ta­sa­rı­nın Ko­mis­yo­nu­muz­da gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da Ko­mis­yon top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Sağ­lık Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan  ba­zı bil­gi­ler ve­ril­miş­tir.

Sa­yın Ba­kan;

Ta­sa­rı­nın; kan ve kan ürün­le­riy­le il­gi­li ola­rak yü­rür­lük­te­ki 23/6/1983 ta­rih­li ve 2857 sa­yı­lı Kan ve Kan Ürün­le­ri Ka­nu­nu’nun şu an­da kan ve kan ürün­le­ri­ni top­la­mak ve bun­la­rı, ih­ti­ya­cı olan va­tan­daş­la­ra, has­ta­la­ra ver­mek ko­nu­sun­da çağ­daş norm­la­rı uy­gu­la­mak açı­sın­dan ye­ter­li açık­la­ma­la­rı sağ­la­ya­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ve Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atı da dik­ka­te alı­na­rak ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lirt­miş­ler­dir.

Sa­yın Ba­kan ay­rı­ca Ta­sa­rı ile;

2857 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da yer alan kan­la il­gi­li gö­rev ve hiz­met­le­re yö­ne­lik ge­nel esas­la­rın ye­ni­den be­lir­len­di­ği,

Ye­ni ya­pı­lan­ma ile ül­ke­miz­de ge­le­cek­te ye­ter­li ve gü­ven­li kan te­mi­ni­nin ve kul­la­nı­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve bu ko­nu­da ya­şa­nı­lan sı­kın­tı­la­rın so­na er­di­ril­me­si­nin  he­def­len­di­ği,

Kan ih­ti­ya­cı­nın ye­ter­li ve gü­ven­li bir şe­kil­de gi­de­ril­me­si ve bu alan­da­ki fa­ali­yet­le­rin ruh­sat ve­ril­mek su­re­tiy­le ya­pıl­ma­sı esa­sı­nın ge­ti­ril­di­ği, et­kin ve ka­mu ya­ra­rı­na uy­gun bir bi­çim­de dü­zen­le­ne­bil­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı,

Kan ve kan ürün­le­ri ile il­gi­li her tür­lü iş­lem­ler hu­su­sun­da ida­re­nin bil­gi sa­hi­bi ol­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

İda­re­ye de­net­le­me yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­di­ği, ay­nı za­man­da özel sek­tö­rün meş­ru  bir çer­çe­ve için­de bu alan­da fa­ali­yet gös­ter­me­si­nin hu­ku­ki ze­mi­ni­nin oluş­tu­rul­du­ğu,

Ka­nın stra­te­jik öne­mi ne­de­niy­le yurt dı­şı­na top­lu hal­de izin­siz gön­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik  ted­bir­le­rin kon­du­ğu,

Kan ko­nu­sun­da­ki bi­lim­sel ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­ye­bil­mek, bu ko­nu­da ge­rek­li bil­gi akı­şı­nı sağ­la­mak üze­re Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu oluş­tu­rul­du­ğu,

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ar­tık bir oto­ri­te ola­rak kan ko­nu­su­nun stra­te­jik plan­la­ma­la­rı­nı ya­pan bir ku­rum ola­ca­ğı,

Ka­nı te­min eden ve kul­la­nan bi­rim­le­rin ay­rıl­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı ve bu­na gö­re gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rın be­lir­len­me­si için böl­ge­sel kan mer­kez­le­ri, kan ba­ğı­şı ve trans­füz­yon mer­kez­le­ri ku­ru­la­ca­ğı,

Böl­ge kan mer­kez­le­ri ve kan ba­ğı­şı mer­kez­le­ri­nin yal­nız­ca ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile Tür­ki­ye Kı­zı­lay Der­ne­ği ta­ra­fın­dan açı­lıp iş­le­ti­le­bi­le­ce­ği­nin  hük­me bağ­lan­dı­ğı,

Ka­li­te­li plaz­ma  el­de et­me ko­nu­sun­da Av­ru­pa Bir­li­ği stan­dart­la­rın­da­ki kan mer­kez­le­ri­ne sa­hip olu­na­ca­ğı,

Va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı ha­lin­de has­ta­ne has­ta­ne do­laş­ma­dan kan­la il­gi­li her tür­lü mad­de­nin ih­ti­yaç ha­lin­de doğ­ru­dan has­ta­ne­den va­tan­da­şa ve­ri­le­ce­ği be­lir­til­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler­den son­ra, ta­sa­rı ile ge­rek­çe­si uy­gun bu­lun­muş ve mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da, mad­de­ler üze­rin­de ve­ri­len ba­zı öner­ge­ler ve söz­lü öne­ri­ler ka­bul edil­miş ve me­tin bu doğ­rul­tu­da ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Ka­bul edi­len öner­ge­ler ve öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da;

Ta­sa­rı­nın;

Ta­sa­rı baş­lı­ğı­nın; “kan ürün­le­ri” ifa­de­si­nin za­ten kan bi­le­şen­le­ri­ni de içer­di­ği ge­rek­çe­siy­le “Kan ve Kan Ürün­le­ri Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı “ ola­rak dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

1 in­ci mad­de­si­ne (3) nu­ma­ra­lı fık­ra ol­mak üze­re kan kök hüc­re­si uy­gu­la­ma­la­rı­nın ye­ni ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da ol­du­ğu hük­mü­nün ek­len­me­si su­re­tiy­le,

2 nci mad­de­si­nin (ç) ben­din­de­ki  “Böl­ge kan mer­ke­zi” iba­re­si ile (g) ben­din­de­ki  “Kan ba­ğı­şı mer­ke­zi” iba­re­si­nin ta­nım­la­rı­nın da­ha doğ­ru ve an­la­şı­la­bi­lir ol­ma­sı ge­rek­çe­siy­le ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

3 ün­cü mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (c) ben­di­nin son cüm­le­si; ih­ti­yaç du­yul­du­ğun­da, uy­gun ko­şul­lar­da ve be­lir­le­ne­cek sü­re­de sak­la­nan kan nu­mu­ne­sin­den ba­zı test­le­rin tek­ra­rı­nın müm­kün ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, kan is­tek for­mu ve ba­ğış­çı sor­gu­la­ma form­la­rı­nın asıl­la­rı ile kan ba­ğış­çı­sın­dan alı­nan kan ör­nek­le­ri­nin şa­hit nu­mu­ne­le­ri­nin bir yıl­dan az ol­ma­mak üze­re Ba­kan­lık’ça be­lir­le­ne­cek sü­rey­le sak­la­na­ca­ğı­na iliş­kin hük­mün son cüm­le ola­rak ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

4 ün­cü mad­de­si Ta­sa­rı baş­lı­ğı­nın da de­ğiş­ti­ril­me­si ile  iş­le­ve uy­gun ku­rum adı ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği ge­rek­çe­siy­le “Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu”nun, “Kan ve Kan Ürün­le­ri Ku­ru­lu” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ve “ve­ya bu ko­nu­lar­da li­san­süs­tü eği­tim yap­mış ki­şi­ler” iba­re­si­nin de met­ne ek­len­me­si su­re­tiy­le,

5 in­ci mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (b) ben­di­nin da­ha an­la­şı­lır şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

6 ncı mad­de­si bü­tü­nüy­le  Av­ru­pa Bir­li­ği di­rek­tif­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

Yö­net­me­li­ğe iliş­kin 7 nci mad­de­si­ne çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le­rin ih­ti­yaç ha­lin­de baş­ka ko­nu­lar­da da çı­kar­tı­la­bil­me­si için “ve sa­ir hu­sus­lar” iba­re­si­nin met­ne ek­len­me­si, sü­re­ye iliş­kin hük­mün me­tin­den çı­kar­tıl­ma­sı ne­de­niy­le “ve ye­ni­len­me­si” ile “ruh­sa­tın sü­re­si” iba­re­le­ri­nin me­tin­den çı­kar­tıl­ma­sı su­re­tiy­le,

Ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si­nin (2) nu­ma­ra­lı fık­ra­sın­da­ki “di­ğer hiz­met bi­rim­le­ri” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den iti­ba­ren” iba­re­si­nin met­ne ek­len­me­si su­re­tiy­le ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Tek­li­fin;

2857 sa­yı­lı “Kan ve Kan Ürün­le­ri Ka­nu­nu” nu yü­rür­lük­ten kal­dı­ran 8 in­ci mad­de­si ile Yü­rür­lü­ğe iliş­kin 9 ve Yü­rüt­me­ye iliş­kin 10 un­cu mad­de­le­ri Ko­mis­yo­nu­muz­ca ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­rul’un ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

Baş­kan

Söz­cü

Kâtip

 

Cev­det Er­döl

Sab­ri Va­ran

Meh­met Kı­lıç

 

Trab­zon

Gü­müş­ha­ne

Kon­ya

 

Üye

Üye

Üye

 

Meh­met Ke­rim Yıl­dız

Mu­zaf­fer Kur­tul­mu­şoğ­lu

Bay­ram Me­ral

 

Ağ­rı

An­ka­ra

An­ka­ra

 

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Rem­zi­ye Öz­top­rak

Os­man Ak­man

Tur­han Çö­mez

 

An­ka­ra

An­tal­ya

Ba­lı­ke­sir

 

 

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Şe­rif Bi­rinç

İr­fan Rı­za Ya­zı­cı­oğ­lu

En­ver Ök­tem

 

Bur­sa

Di­yar­ba­kır

İz­mir

 

Üye

Üye

Üye

 

İz­zet Çe­tin

Hü­se­yin Tan­rı­ver­di

Mah­mut Du­yan

 

Ko­ca­eli

Ma­ni­sa

Mar­din

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Ars­lan

Me­de­ni Yıl­maz

İd­ris Sa­mi Tan­doğ­du

 

Muğ­la

Muş

Or­du

 

Üye

Üye

 

 

Fe­ra­mus Şa­hin

Alim Tunç

 

 

To­kat

Uşak

 

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

 

HÜ­KÜ­ME­TİN TEK­LİF ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

KAN VE KAN ÜRÜN­LE­Rİ KA­NU­NU

TA­SA­RI­SI

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç ve kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri ile il­gi­li usul ve esas­la­rı dü­zen­le­mek­tir.

(2) Bu Ka­nun; kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri hiz­met­le­ri­ni yü­rü­ten ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile bu alan­da fa­ali­yet­te bu­lun­mak üze­re Ba­kan­lık­ça izin ve­ril­miş ger­çek ki­şi­ler ile özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri­ni kap­sar.

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun­da ge­çen;

a) Afe­rez: El­de edil­mek is­te­nen kan bi­le­şen­le­ri­nin özel bir ci­haz kul­la­nı­la­rak ay­rış­tı­rıl­ma­sı­nı,

b) Ba­kan: Sağ­lık Ba­ka­nı­nı,

c) Ba­kan­lık: Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nı,

ç) Böl­ge kan mer­ke­zi: Ba­kan­lı­ğın be­lir­le­ye­ce­ği böl­ge­ler­de ku­ru­lan, ken­di böl­ge­sin­de­ki kan ba­ğış ve trans­füz­yon mer­kez­le­ri ile iş­le­yiş ve ida­ri yön­den iş­bir­li­ği için­de ça­lı­şan, so­rum­lu ol­du­ğu böl­ge­nin kan ih­ti­ya­cı­nı bü­yük öl­çü­de kar­şı­la­ya­bi­le­cek ka­pa­si­te­de olan, kan ban­ka­cı­lı­ğı ile il­gi­li bü­tün iş ve iş­lem­le­rin ya­pı­la­bil­di­ği en kap­sam­lı bi­ri­mi,

d) Hiz­met bi­ri­mi: Trans­füz­yon mer­ke­zi, kan ba­ğı­şı mer­ke­zi ve böl­ge kan mer­ke­zi­ni,

e) Kan ba­ğış­çı­sı (do­nör): Tam kan ve­ya bi­le­şen­le­ri­ni ve­ren ki­şi­yi,

f) Kan ba­ğı­şı (do­nas­yon): Tam kan ve­ya kan bi­le­şen­le­ri ver­me iş­le­mi­ni,

g) Kan ba­ğı­şı mer­ke­zi: Trans­füz­yon mer­ke­zi fa­ali­yet­le­ri­ne ek ola­rak ba­ğış­çı­dan kan ala­rak kan bi­le­şe­ni ha­zır­la­yan, iş­le­yiş ve ida­ri yön­den böl­ge kan mer­ke­zi ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de olan bi­ri­mi,

ğ) Kan bi­le­şen­le­ri: Doğ­ru­dan, afe­rez ve­ya di­ğer yön­tem­ler­le tam kan­dan el­de edi­len erit­ro­sit, trom­bo­sit, gra­nü­lo­sit sus­pan­si­yon­la­rı gi­bi hüc­re­sel kan bi­le­şen­le­ri ile plaz­ma­yı,

h) Kan ürün­le­ri: Kan­dan el­de edi­len kan bi­le­şen­le­ri ve plaz­ma ürün­le­ri­ni,

ı) Plaz­ma ürün­le­ri: İn­san plaz­ma­sı­nın iş­len­me­si su­re­tiy­le el­de edi­len te­da­vi mak­sat­lı  bü­tün ürün­le­ri,

i) Plaz­ma ürün­le­ri üre­tim te­si­si: Ta­ze don­muş plaz­ma­dan, te­da­vi ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan pro­te­in­le­rin ay­rış­tı­rı­la­rak kul­la­nı­la­bi­lir ha­le ge­ti­ril­di­ği millî ve mil­let­le­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun ola­rak üre­tim ya­pan te­si­si,

j) Tam kan: Kan ba­ğış­çı­sın­dan trans­füz­yon için ve­ya iş­le­ne­rek ye­ni ürün­ler el­de et­mek üze­re alı­nan ve uy­gun bir an­ti­ko­agü­lan mad­de ile ka­rış­tı­rıl­mış ve hiç­bir ay­rım iş­le­mi­ne tâbi tu­tul­ma­mış in­san ka­nı­nı,

k) Trans­füz­yon: Sağ­lık so­ru­nu se­be­biy­le ih­ti­ya­cı olan has­ta­ya tam kan ya da kan bi­le­şe­ni nak­li­ni,

l) Trans­füz­yon mer­ke­zi: Acil du­rum­lar dı­şın­da kan ba­ğış­çı­sın­dan kan al­ma yet­ki­si ol­ma­yan, te­min edi­len ka­nı ve­ya bi­le­şe­ni­ni trans­füz­yon için çap­raz kar­şı­laş­tır­ma ve ge­rek du­yu­lan di­ğer test­le­ri ya­pa­rak has­ta­la­ra kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­yan bi­ri­mi,

ifa­de eder.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ge­nel Esas­lar, Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri

ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu

Ge­nel esas­lar

MAD­DE 3- (1) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri ile il­gi­li ge­nel esas­lar şun­lar­dır:

a) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met­le­rin plan­lan­ma­sı, yü­rü­tül­me­si ve de­net­len­me­si hu­sus­la­rın­da, Ba­kan­lık mün­ha­sı­ran yet­ki­li ve so­rum­lu­dur.

b) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin te­mi­nin­de kar­şı­lık­sız ve gö­nül­lü ba­ğış esas­tır. An­cak malî kar­şı­lık an­la­mı­na gel­me­ye­cek şe­kil­de kan ba­ğış­çı­sı­nı teş­vik edi­ci uy­gu­la­ma­lar müs­tes­na­dır.

c) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin alın­ma­sın­da ve ve­ril­me­sin­de ba­ğış­çı ve alı­cı­nın sağ­lı­ğı­nın teh­li­ke­ye dü­şü­rül­me­me­si, tıbbî risk­le­re kar­şı ko­run­ma­sı, trans­füz­yo­nun gü­ven­le ya­pıl­ma­sı ve trans­füz­yon son­ra­sı ba­ğış­çı ve alı­cı­nın iz­len­me­si şart­tır. Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin alın­ma­sı, kay­dı, ana­li­zi, iş­len­me­si, de­po­lan­ma­sı, kul­la­nı­lır ha­le ge­ti­ril­me­si, da­ğı­tım ve kul­la­nı­mı­nı il­gi­len­di­ren kan ba­ğı­şı, kan ba­ğış­çı­sı, ha­zır­la­yan ku­ru­luş, kul­la­nım ye­ri ve alı­cı ile il­gi­li bü­tün ve­ri­le­rin ya­zı­lı ve­ya elek­tro­nik or­tam­da kay­de­dil­me­si ve otuz yıl sü­rey­le sak­lan­ma­sı zo­run­lu­dur. Kan is­tek for­mu ve ba­ğış­çı sor­gu­la­ma form­la­rı­nın asıl­la­rı en az bir yıl sü­rey­le sak­la­nır.

ç) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin alın­ma­sı ve­ya trans­füz­yo­nu he­ki­min so­rum­lu­lu­ğu ve de­ne­ti­mi al­tın­da ya­pı­lır.

d) Yurt için­de top­la­nan plaz­ma­nın ürün üre­ti­mi ama­cıy­la yurt için­de ve yurt dı­şın­da de­ğer­len­di­ril­me­si an­cak Ba­kan­lı­ğın iz­ni ile müm­kün­dür.

e) Hiz­met bi­ri­mi açan ve iş­le­ten­le­rin bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ni ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ka­li­te gü­ven­ce prog­ram­la­rı çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­me­le­ri zo­run­lu­dur.

f) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri hiz­me­ti­ni yü­rü­ten­ler ba­ğış­çı­ya iliş­kin ki­şi­sel bil­gi­le­ri ko­ru­mak, üçün­cü ki­şi­le­re ver­me­mek, ba­sı­na açık­la­ma­mak ile yü­küm­lü­dür­ler. Bu bil­gi­ler an­cak Ba­kan­lı­ğa ve­ri­lir.

g) Ola­ğa­nüs­tü hal­ler ile sı­kı­yö­ne­tim, se­fer­ber­lik ve sa­vaş ha­lin­de lü­zum­lu ola­cak kan ve kan ürün­le­ri ve bun­lar için ge­rek­li mal­ze­me­nin te­mi­ni ve ül­ke ça­pın­da stok­lan­ma­sı­nı böl­ge kan mer­kez­le­ri Ba­kan­lı­ğın plan­la­ma­sı çer­çe­ve­sin­de or­ga­ni­ze eder.

 

Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu

MAD­DE 4- (1) Ba­kan­lı­ğın; kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri ko­nu­sun­da ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar­da ge­re­ke­bi­le­cek bi­lim­sel des­te­ği sağ­la­mak üze­re Ba­kan­lık il­gi­li bi­rim ami­ri baş­kan­lı­ğın­da kan, kan ürün­le­ri ve kan ban­ka­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la ala­nın­da te­ma­yüz et­miş uz­man he­kim­ler ara­sın­dan Ba­kan ta­ra­fın­dan se­çi­len ye­di üye­den olu­şan Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu oluş­tu­ru­lur.

 

(2) Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu üye­le­ri­nin gö­rev sü­re­si iki yıl­dır. Gö­rev sü­re­si so­na eren üye tek­rar se­çi­le­bi­lir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Kan Te­mi­ni ve Kul­la­nı­mı Hiz­met Bi­rim­le­ri

Hiz­met bi­rim­le­ri, hiz­met bi­ri­mi aç­ma­ya yet­ki­li ki­şi­ler

MAD­DE 5- (1) Ka­nın te­mi­ni ve kul­la­nı­mı için trans­füz­yon mer­kez­le­ri, kan ba­ğı­şı mer­kez­le­ri ve böl­ge kan mer­kez­le­ri ku­ru­lur.

(2) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met bi­rim­le­rin­den;

a) Böl­ge kan mer­ke­zi ve kan ba­ğı­şı mer­ke­zi­ni; ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile Tür­ki­ye Kı­zı­lay Der­ne­ği,

b) Trans­füz­yon mer­ke­zi­ni; bu fık­ra­nın (a) ben­din­de sa­yı­lan­la­rın ya­nı sı­ra, acil mü­da­ha­le şart­la­rı ta­şı­yan özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rı bün­ye­sin­de ol­mak kay­dıy­la ger­çek ki­şi­ler ile özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri,

c) Plaz­ma ürün­le­ri üre­tim te­si­si­ni; ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ger­çek ki­şi­ler ve özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri,

açıp, iş­le­te­bi­lir.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Ruh­sat, De­ne­tim ve Ce­zaî Hü­küm­ler

 

Ruh­sat al­ma zo­run­lu­lu­ğu, de­ne­tim ve ce­zaî hü­küm­ler

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da fa­ali­yet gös­te­re­cek olan ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­ma­dan ön­ce, Ba­kan­lık­tan ve­ya Ba­kan­lı­ğın, yet­ki ver­di­ği taş­ra ku­ru­lu­şun­dan ruh­sat al­mak ve ruh­sa­ta tâbi her fa­ali­yet için ay­rı ay­rı he­sap ve ka­yıt tut­mak zo­run­da­dır­lar.

(2) Ruh­sat­lar, bir de­fa­da en çok on beş yıl sü­re ile ge­çer­li ol­mak üze­re ve­ri­lir. Ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ruh­sat al­ma, ruh­sat ye­ni­le­me, ruh­sat ta­di­li, ruh­sat su­re­ti çı­kart­ma ve yıl­lık ruh­sat be­del­le­ri­ni Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek say­man­lı­ğa öde­mek zo­run­da­dır­lar.

(3) Ruh­sat sa­hi­bi ki­şi­ler; te­sis­le­ri­ni, ya­sal def­ter ve ka­yıt­la­rı­nı Ba­kan­lık de­ne­ti­mi­ne ha­zır ve açık bu­lun­dur­mak ve Ba­kan­lı­ğın ih­ti­yaç du­ya­ca­ğı her tür­lü bil­gi ve bel­ge­yi za­ma­nın­da Ba­kan­lı­ğa ver­mek zo­run­da­dır­lar.

(4) Ruh­sat alın­mış ol­ma­sı bu Ka­nun ve di­ğer mev­zu­atın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si mec­bu­ri­ye­ti­ni or­ta­dan kal­dır­maz.

(5) Ruh­sat şart­la­rı­nı fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da yi­tir­miş olan­la­rın ruh­sat­la­rı Ba­kan­lık­ça ip­tal  edi­lir.

(6) Ba­kan­lık, hiz­met bi­rim­le­ri­nin her tür­lü fa­ali­ye­ti­ni de­net­ler.

(7) De­ne­tim Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lır ya da yap­tı­rı­lır. Ba­kan­lık, ni­te­li­ği­ne gö­re tes­pit edi­len ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı sü­re ve­re­rek ve­ya der­hal ta­lep eder. Bu sü­re­de ek­sik­li­ğin gi­de­ril­me­si Ba­kan­lı­ğın yap­tı­rım uy­gu­la­ma yet­ki­si­ni or­ta­dan kal­dır­maz.

(8) Ba­kan­lık, hiz­me­tin ge­re­ği ola­rak gi­de­ril­me­si lü­zum­lu ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­di­ği du­rum­lar­da, ge­re­ki­yor­sa mas­raf­la­rı il­gi­li­sin­den alın­mak kay­dıy­la ge­re­ken ted­bir­le­ri re’sen alır.

(9) Ruh­sat al­ma­dan ve­ya mev­cut ruh­sa­tı kap­sa­mı dı­şın­da fa­ali­yet gös­te­ren­ler il­gi­li va­li­lik­çe fa­ali­yet­ten men edi­le­rek on bin Ye­ni Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lır.

(10) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki iş ve iş­lem­le­ri yü­rü­ten ger­çek ki­şi­ler ve özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri hak­kın­da, ruh­sat al­mış ol­sa­lar da­hi;

a) Ba­kan­lı­ğın bu Ka­nun kap­sa­mın­da ta­lep et­ti­ği bil­gi­le­ri za­ma­nın­da ver­me­yen­le­re Ba­kan­lık­ça ve­ya il­gi­li va­li­lik­çe bin Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) Uy­gun ni­te­lik­te per­so­nel ça­lış­tır­ma­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re il­gi­li va­li­lik­çe bin Ye­ni Türk Li­ra­sı,

idarî pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nır.

(11) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met­ler­de ki­şi­le­rin ha­ya­tı­nı ve sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ka­cak bi­çim­de fa­ali­yet gös­te­ren­ler der­hal fa­ali­yet­ten men edi­le­rek, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ve bin­beş­yüz gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. Bu ki­şi­le­re beş yıl sü­rey­le ruh­sat ve­ril­mez. Ay­rı­ca tek­nik ve tıb­bi şart­la­rı ha­iz ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­len kan ve kan ürün­le­ri­nin  mü­sa­de­re­si­ne hük­mo­lu­nur.

(12) Kan yo­lu ile bu­la­şan bir has­ta­lı­ğı ve­ya böy­le bir has­ta­lık ta­şı­ma ris­ki ol­du­ğu­nu bi­lip, bu du­ru­mu sak­la­ya­rak kan ve­ren­le­re bir yıl­dan üç yı­la ka­dar ha­pis ve beş­yüz gün adlî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

BE­ŞİN­Cİ BÖ­LÜM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Yö­net­me­lik

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun­da ku­rul­ma­sı ön­gö­rü­len trans­füz­yon mer­ke­zi, kan ba­ğı­şı mer­ke­zi ve böl­ge kan mer­kez­le­ri­nin ku­rul­ma­sı, ci­haz, mal­ze­me ve per­so­nel stan­dart­la­rı­nın be­lir­len­me­si, bir­bir­le­riy­le olan iliş­ki­le­ri ile ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­nın tes­pi­ti, uy­gu­la­ya­cak­la­rı ka­li­te gü­ven­ce prog­ram­la­rı­na da­ir usul ve esas­lar, ruh­sat alın­ma­sı ve ye­ni­len­me­si ile be­del­le­ri, ruh­sa­tın sü­re­si ve ip­ta­li­ne iliş­kin usul ve esas­lar ile Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu­nun ça­lış­ma usul ve esas­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 8- (1) 23/6/1983 ta­rih­li ve 2857 sa­yı­lı Kan ve Kan Ürün­le­ri Ka­nu­nu yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

Yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ve mev­cut bi­rim­le­rin ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len yö­net­me­lik, al­tı ay için­de Ba­kan­lık­ça yü­rür­lü­ğe ko­nu­lur. Yö­net­me­lik yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye ka­dar mev­cut dü­zen­le­me­le­rin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam olu­nur.

(2) Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar fa­ali­yet gös­ter­mek­te olan A ve B ti­pi kan mer­kez­le­ri ile kan is­tas­yon­la­rı ve di­ğer hiz­met bi­rim­le­ri bir yıl için­de ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­re­rek fa­ali­yet tür­le­ri­ne uy­gun şe­kil­de ruh­sat al­mak ve bu Ka­nu­na uy­gun­luk­la­rı­nı sağ­la­mak zo­run­da­dır­lar. Bu sü­re için­de Ba­kan­lık iz­ni ol­ma­dan bu Ka­nun kap­sa­mın­da ye­ni bir bi­rim açı­la­maz.

Yü­rür­lük

MADDE 9- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MADDE 10- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

SAĞ­LIK, Aİ­LE, ÇA­LIŞ­MA VE SOS­YAL

İŞ­LER KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

KAN VE KAN ÜRÜN­LE­Rİ KA­NU­NU

TA­SA­RI­SI

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç ve kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri ile il­gi­li usul ve esas­la­rı dü­zen­le­mek­tir.

(2) Bu Ka­nun; kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri hiz­met­le­ri­ni yü­rü­ten ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile bu alan­da fa­ali­yet­te bu­lun­mak üze­re Ba­kan­lık­ça izin ve­ril­miş ger­çek ki­şi­ler ile özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri­ni kap­sar.

(3) Kan kök hüc­re­si uy­gu­la­ma­la­rı bu ka­nun kap­sa­mı dı­şın­da­dır.

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun­da ge­çen;

a) Afe­rez: El­de edil­mek is­te­nen kan bi­le­şen­le­ri­nin özel bir ci­haz kul­la­nı­la­rak ay­rış­tı­rıl­ma­sı­nı,

b) Ba­kan: Sağ­lık Ba­ka­nı­nı,

c) Ba­kan­lık: Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nı,

ç) Böl­ge kan mer­ke­zi: Ba­kan­lı­ğın be­lir­le­ye­ce­ği böl­ge­ler­de ku­ru­lan, ken­di böl­ge­sin­de­ki kan ba­ğış ve trans­füz­yon mer­kez­le­ri ile iş­bir­li­ği için­de ça­lı­şan, so­rum­lu ol­du­ğu böl­ge­nin kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak ka­pa­si­te­de olan, kan ban­ka­cı­lı­ğı ile il­gi­li bü­tün iş ve iş­lem­le­rin ya­pı­la­bil­di­ği en kap­sam­lı bi­ri­mi,

d) Hiz­met bi­ri­mi: Trans­füz­yon mer­ke­zi, kan ba­ğı­şı mer­ke­zi ve böl­ge kan mer­ke­zi­ni,

e) Kan ba­ğış­çı­sı (do­nör): Tam kan ve­ya bi­le­şen­le­ri­ni ve­ren ki­şi­yi,

f) Kan ba­ğı­şı (do­nas­yon): Tam kan ve­ya kan bi­le­şen­le­ri ver­me iş­le­mi­ni,

g) Kan ba­ğı­şı mer­ke­zi: Ba­ğış­çı­dan kan alan, iş­le­yiş yö­nün­den böl­ge kan mer­ke­zi­ne bağ­lı ola­rak ça­lı­şan bi­ri­mi,

ğ) Kan bi­le­şen­le­ri: Doğ­ru­dan, afe­rez ve­ya di­ğer yön­tem­ler­le tam kan­dan el­de edi­len erit­ro­sit, trom­bo­sit, gra­nü­lo­sit sus­pan­si­yon­la­rı gi­bi hüc­re­sel kan bi­le­şen­le­ri ile plaz­ma­yı,

h) Kan ürün­le­ri: Kan­dan el­de edi­len kan bi­le­şen­le­ri ve plaz­ma ürün­le­ri­ni,

ı) Plaz­ma ürün­le­ri: İn­san plaz­ma­sı­nın iş­len­me­si su­re­tiy­le el­de edi­len te­da­vi mak­sat­lı  bü­tün ürün­le­ri,

i) Plaz­ma ürün­le­ri üre­tim te­si­si: Ta­ze don­muş plaz­ma­dan, te­da­vi ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan pro­te­in­le­rin ay­rış­tı­rı­la­rak kul­la­nı­la­bi­lir ha­le ge­ti­ril­di­ği millî ve mil­let­le­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun ola­rak üre­tim ya­pan te­si­si,

j) Tam kan: Kan ba­ğış­çı­sın­dan trans­füz­yon için ve­ya iş­le­ne­rek ye­ni ürün­ler el­de et­mek üze­re alı­nan ve uy­gun bir an­ti­ko­agü­lan mad­de ile ka­rış­tı­rıl­mış ve hiç­bir ay­rım iş­le­mi­ne tâbi tu­tul­ma­mış in­san ka­nı­nı,

k) Trans­füz­yon: Sağ­lık so­ru­nu se­be­biy­le ih­ti­ya­cı olan has­ta­ya tam kan ya da kan bi­le­şe­ni nak­li­ni,

l) Trans­füz­yon mer­ke­zi: Acil du­rum­lar dı­şın­da kan ba­ğış­çı­sın­dan kan al­ma yet­ki­si ol­ma­yan, te­min edi­len ka­nı ve­ya bi­le­şe­ni­ni trans­füz­yon için çap­raz kar­şı­laş­tır­ma ve ge­rek du­yu­lan di­ğer test­le­ri ya­pa­rak has­ta­la­ra kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­la­yan bi­ri­mi,

ifa­de eder.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ge­nel Esas­lar, Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri

ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu

Ge­nel esas­lar

MAD­DE 3- (1) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri ile il­gi­li ge­nel esas­lar şun­lar­dır:

a) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met­le­rin plan­lan­ma­sı, yü­rü­tül­me­si ve de­net­len­me­si hu­sus­la­rın­da, Ba­kan­lık mün­ha­sı­ran yet­ki­li ve so­rum­lu­dur.

b) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin te­mi­nin­de kar­şı­lık­sız ve gö­nül­lü ba­ğış esas­tır. An­cak malî kar­şı­lık an­la­mı­na gel­me­ye­cek şe­kil­de kan ba­ğış­çı­sı­nı teş­vik edi­ci uy­gu­la­ma­lar müs­tes­na­dır.

c) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin alın­ma­sın­da ve ve­ril­me­sin­de ba­ğış­çı ve alı­cı­nın sağ­lı­ğı­nın teh­li­ke­ye dü­şü­rül­me­me­si, tıbbî risk­le­re kar­şı ko­run­ma­sı, trans­füz­yo­nun gü­ven­le ya­pıl­ma­sı ve trans­füz­yon son­ra­sı ba­ğış­çı ve alı­cı­nın iz­len­me­si şart­tır. Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin alın­ma­sı, kay­dı, ana­li­zi, iş­len­me­si, de­po­lan­ma­sı, kul­la­nı­lır ha­le ge­ti­ril­me­si, da­ğı­tım ve kul­la­nı­mı­nı il­gi­len­di­ren kan ba­ğı­şı, kan ba­ğış­çı­sı, ha­zır­la­yan ku­ru­luş, kul­la­nım ye­ri ve alı­cı ile il­gi­li bü­tün ve­ri­le­rin ya­zı­lı ve­ya elek­tro­nik or­tam­da kay­de­dil­me­si ve otuz yıl sü­rey­le sak­lan­ma­sı zo­run­lu­dur. Kan is­tek for­mu ve ba­ğış­çı sor­gu­la­ma form­la­rı­nın asıl­la­rı ile kan ba­ğış­çı­sın­dan alı­nan kan ör­nek­le­ri­nin şa­hit nu­mu­ne­le­ri bir yıl­dan az ol­ma­mak üze­re Ba­kan­lık­ça be­lir­le­ne­cek sü­rey­le sak­la­nır.

ç) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri­nin alın­ma­sı ve­ya trans­füz­yo­nu he­ki­min so­rum­lu­lu­ğu ve de­ne­ti­mi al­tın­da ya­pı­lır.

d) Yurt için­de top­la­nan plaz­ma­nın ürün üre­ti­mi ama­cıy­la yurt için­de ve yurt dı­şın­da de­ğer­len­di­ril­me­si an­cak Ba­kan­lı­ğın iz­ni ile müm­kün­dür.

e) Hiz­met bi­ri­mi açan ve iş­le­ten­le­rin bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ni ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ka­li­te gü­ven­ce prog­ram­la­rı çer­çe­ve­sin­de yü­rüt­me­le­ri zo­run­lu­dur.

f) Kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri hiz­me­ti­ni yü­rü­ten­ler ba­ğış­çı­ya iliş­kin ki­şi­sel bil­gi­le­ri ko­ru­mak, üçün­cü ki­şi­le­re ver­me­mek, ba­sı­na açık­la­ma­mak ile yü­küm­lü­dür­ler. Bu bil­gi­ler an­cak Ba­kan­lı­ğa ve­ri­lir.

g) Ola­ğa­nüs­tü hal­ler ile sı­kı­yö­ne­tim, se­fer­ber­lik ve sa­vaş ha­lin­de lü­zum­lu ola­cak kan ve  kan ürün­le­ri ve bun­lar için ge­rek­li mal­ze­me­nin te­mi­ni ve ül­ke ça­pın­da stok­lan­ma­sı­nı böl­ge kan mer­kez­le­ri Ba­kan­lı­ğın plan­la­ma­sı çer­çe­ve­sin­de or­ga­ni­ze eder.

Kan ve Kan Ürün­le­ri Ku­ru­lu

MAD­DE 4- (1) Ba­kan­lı­ğın; kan, kan bi­le­şen­le­ri ve ürün­le­ri ko­nu­sun­da ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar­da ge­re­ke­bi­le­cek bi­lim­sel des­te­ği sağ­la­mak üze­re Ba­kan­lık il­gi­li bi­rim ami­ri baş­kan­lı­ğın­da kan, kan ürün­le­ri ve kan ban­ka­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la ala­nın­da te­ma­yüz et­miş uz­man he­kim­ler ve­ya bu ko­nu­lar­da li­san­süs­tü eği­tim yap­mış ki­şi­ler ara­sın­dan Ba­kan ta­ra­fın­dan se­çi­len ye­di üye­den olu­şan Kan ve Kan Ürün­le­ri Ku­ru­lu oluş­tu­ru­lur.

 

(2) Kan ve Kan Ürün­le­ri Ku­ru­lu üye­le­ri­nin gö­rev sü­re­si iki yıl­dır. Gö­rev sü­re­si so­na eren üye tek­rar se­çi­le­bi­lir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Kan Te­mi­ni ve Kul­la­nı­mı Hiz­met Bi­rim­le­ri

Hiz­met bi­rim­le­ri, hiz­met bi­ri­mi aç­ma­ya yet­ki­li ki­şi­ler

MAD­DE 5- (1) Ka­nın te­mi­ni ve kul­la­nı­mı için trans­füz­yon mer­kez­le­ri, kan ba­ğı­şı mer­kez­le­ri ve böl­ge kan mer­kez­le­ri ku­ru­lur.

 (2) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met bi­rim­le­rin­den;

a) Böl­ge kan mer­ke­zi ve kan ba­ğı­şı mer­ke­zi­ni; ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile Tür­ki­ye Kı­zı­lay Der­ne­ği,

b) Trans­füz­yon mer­ke­zi­ni; bu fık­ra­nın (a) ben­din­de sa­yı­lan­la­rın ya­nı sı­ra, bün­ye­sin­de acil mü­da­ha­le şart­la­rı­nı ta­şı­yan özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da ol­mak kay­dıy­la ger­çek ki­şi­ler ile özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri,

c) Plaz­ma ürün­le­ri üre­tim te­si­si­ni; ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ger­çek ki­şi­ler ve özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri,

açıp, iş­le­te­bi­lir.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Ruh­sat, De­ne­tim ve Ce­zaî Hü­küm­ler

 

Ruh­sat al­ma zo­run­lu­lu­ğu, de­ne­tim ve ce­zaî hü­küm­ler

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da fa­ali­yet gös­te­re­cek olan ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­ma­dan ön­ce, Ba­kan­lık­tan ve­ya Ba­kan­lı­ğın yet­ki­len­dir­me­si ha­lin­de va­li­lik­ler­den ruh­sat al­mak ve ruh­sa­ta tâbi her fa­ali­yet için ay­rı ay­rı he­sap ve ka­yıt tut­mak zo­run­da­dır­lar.

Ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ruh­sat al­ma, ruh­sat ta­di­li, ruh­sat su­re­ti çı­kart­ma ve yıl­lık ruh­sat be­del­le­ri­ni Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek mu­ha­se­be bi­ri­mi­ne öde­mek zo­run­da­dır­lar.

(2) Ba­kan­lık, hiz­met bi­rim­le­ri­nin her tür­lü fa­ali­ye­ti­ni de­net­ler ve­ya de­net­let­ti­rir. Ruh­sat sa­hi­bi ki­şi­ler; te­sis­le­ri­ni, ya­sal def­ter ve ka­yıt­la­rı­nı Ba­kan­lık de­ne­ti­mi­ne ha­zır ve açık bu­lun­dur­mak ve Ba­kan­lı­ğın ih­ti­yaç du­ya­ca­ğı her tür­lü bil­gi ve bel­ge­yi  za­ma­nın­da Ba­kan­lı­ğa ver­mek zo­run­da­dır­lar.

(3) Ruh­sat alın­mış ol­ma­sı bu Ka­nun ve di­ğer mev­zu­atın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si mec­bu­ri­ye­ti­ni or­ta­dan kal­dır­maz. Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met bi­rim­le­ri, stan­dart­lar ve ça­lış­ma usul ve esas­la­rı ile il­gi­li ola­rak Ba­kan­lık­ça son­ra­dan ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­le­re de uy­mak zo­run­da­dır­lar.

(4) Ya­pı­lan de­ne­tim­ler so­nu­cun­da tes­pit edi­len ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si ve­ya ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı, işin ma­hi­ye­ti­ne gö­re sü­re ve­ri­le­rek ve­ya der­hal is­te­ni­lir. Ba­kan­lık, hiz­me­tin ge­re­ği ola­rak gi­de­ril­me­si lu­zum­lu ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­di­ği du­rum­lar­da ge­re­ki­yor­sa mas­raf­la­rı il­gi­li­sin­den alın­mak kay­dıy­la ge­re­ken ted­bir­le­ri re’sen alır. Bu sü­re­de ek­sik­li­ğin gi­de­ril­me­si Ba­kan­lı­ğın yap­tı­rım uy­gu­la­ma yet­ki­si­ni or­ta­dan kal­dır­maz.        

(5) Ruh­sat şart­la­rı­nı fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da yi­tir­miş olan­la­rın ruh­sat­la­rı Ba­kan­lık­ça ge­ri alı­nır.

(6) Ruh­sat al­ma­dan ve­ya mev­cut ruh­sa­tı kap­sa­mı dı­şın­da fa­ali­yet gös­te­ren­ler ile bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (c) ben­din­de sak­lan­ma­sı zo­run­lu tu­tu­lan bel­ge ve ör­nek­le­ri sak­la­ma­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re il­gi­li va­li­lik­çe fa­ali­yet­ten men edi­le­rek on­bin Türk Li­ra­sı ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nır.

(7) Ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de;

a) İs­te­ni­len bil­gi­le­ri za­ma­nın­da ver­me­yen­le­re Ba­kan­lık­ça ve­ya il­gi­li va­li­lik­çe bin Türk Li­ra­sı ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nır. Ay­nı fii­lin tek­ra­rı ha­lin­de beş­bin Türk Li­ra­sı ida­ri pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

b) Uy­gun ni­te­lik­te per­so­nel ça­lış­tır­ma­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re Ba­kan­lık­ça ve­ya il­gi­li va­li­lik­çe beş­bin Türk Li­ra­sı ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nır.

(8) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki hiz­met­ler­de ki­şi­le­rin ha­ya­tı­nı ve sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ka­cak bi­çim­de fa­ali­yet gös­te­ren­ler, der­hal fa­ali­yet­ten men edi­le­rek bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ve bin­beş­yüz gü­ne ka­dar ad­li pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. Bu ki­şi­le­re beş yıl sü­rey­le ruh­sat ve­ril­mez. Ay­rı­ca tek­nik ve tıb­bi şart­la­rı ha­iz ol­ma­dı­ğı tes­pit edi­len kan ve kan ürün­le­ri­nin mü­sa­de­re­si­ne hük­mo­lu­nur.

(9) Ruh­sa­tı ge­ri alı­nan ve­ya fa­ali­yet­ten men edi­len böl­ge kan mer­kez­le­ri ile kan ba­ğış mer­kez­le­ri­ne ih­ti­yaç ha­lin­de el ko­nu­la­rak Ba­kan­lık­ça ge­rek­li ted­bir­ler alın­mak su­re­tiy­le iş­le­ti­lir.

(10) Kan yo­lu ile bu­la­şan bir has­ta­lı­ğı ve­ya böy­le bir has­ta­lık ta­şı­ma ris­ki ol­du­ğu­nu bi­lip, bu du­ru­mu sak­la­ya­rak kan ve­ren­le­re bir yıl­dan üç yı­la ka­dar ha­pis ve beş­yüz gün adlî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

BE­ŞİN­Cİ BÖ­LÜM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Yö­net­me­lik

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun­da ku­rul­ma­sı ön­gö­rü­len trans­füz­yon mer­ke­zi, kan ba­ğı­şı mer­ke­zi ve böl­ge kan mer­kez­le­ri­nin ku­rul­ma­sı, ci­haz, mal­ze­me ve per­so­nel stan­dart­la­rı­nın be­lir­len­me­si, bir­bir­le­riy­le olan iliş­ki­le­ri ile ça­lış­ma usul ve esas­la­rı­nın tes­pi­ti, uy­gu­la­ya­cak­la­rı ka­li­te gü­ven­ce prog­ram­la­rı­na da­ir usul ve esas­lar, ruh­sat alın­ma­sı ile be­del­le­ri ve ip­ta­li­ne iliş­kin usul ve esas­lar ile ve sa­ir hu­sus­lar Kan, Kan Bi­le­şen­le­ri ve Ürün­le­ri Ku­ru­lu­nun ça­lış­ma usul ve esas­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

 

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 8- (1) 23/6/1983 ta­rih­li ve 2857 sa­yı­lı Kan ve Kan Ürün­le­ri Ka­nu­nu yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

Yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ve mev­cut bi­rim­le­rin ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len yö­net­me­lik, al­tı ay için­de Ba­kan­lık­ça yü­rür­lü­ğe ko­nu­lur. Yö­net­me­lik yü­rür­lü­ğe gi­rin­ce­ye ka­dar mev­cut dü­zen­le­me­le­rin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam olu­nur.

(2) Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar fa­ali­yet gös­ter­mek­te olan A ve B ti­pi kan mer­kez­le­ri ile kan is­tas­yon­la­rı ve di­ğer hiz­met bi­rim­le­ri yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den iti­ba­ren bir yıl için­de ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­re­rek fa­ali­yet tür­le­ri­ne uy­gun şe­kil­de ruh­sat al­mak ve bu Ka­nu­na uy­gun­luk­la­rı­nı sağ­la­mak zo­run­da­dır­lar. Bu sü­re için­de Ba­kan­lık iz­ni ol­ma­dan bu Ka­nun kap­sa­mın­da ye­ni bir bi­rim açı­la­maz.

Yü­rür­lük

MADDE 9- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MADDE 10- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

 

 

 

Baş­ba­kan

 

 

 

Dı­şiş­le­ri Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şe­ner

M. A. Şa­hin

 

Dev­let Ba­ka­nı

Dev­let Ba­ka­nı

Dev­let Ba­ka­nı V.

 

B. Ata­lay

A. Ba­ba­can

M. A. Şa­hin

 

Dev­let Ba­ka­nı

Dev­let Ba­ka­nı V.

Ada­let Ba­ka­nı

 

N. Çu­buk­çu

B. Yıl­dı­rım

C. Çi­çek

 

Millî Sa­vun­ma Ba­ka­nı

İçiş­le­ri Ba­ka­nı

Ma­li­ye Ba­ka­nı

 

M. V. Gö­nül

A. Ak­su

K. Una­kı­tan

 

Millî Eği­tim Ba­ka­nı

Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nı V.

Sağ­lık Ba­ka­nı V.

 

H. Çe­lik

O. Pe­pe

H. Çe­lik

 

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı

Ça­lış­ma ve Sos. Güv. Ba­ka­nı

 

B. Yıl­dı­rım

M. M. Eker

M. Ba­şes­gi­oğ­lu

 

Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı

En. ve Tab. Kay. Ba­ka­nı

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı V.

 

A. Coş­kun

M. H. Gü­ler

M. V. Gö­nül

 

 

Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı

 

                                O. Pe­pe