Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1315)

 

Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Nu­ret­tin Ca­nik­li ve 14 Mil­let­ve­ki­li ile Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ve­dat Me­lik ve 21 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2510 Sa­yı­lı İs­kan Ka­nu­nu­na Bir Ek Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­lif­le­ri ile Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve

Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/824, 2/859)

 

                                     

Not: (2/824) esas no’lu Tek­lif, Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri ile Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yon­la­rı­na; (2/859) esas no’lu Tek­lif, Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yonuna ha­va­le edil­miş­tir.

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

“2510 Sa­yı­lı İs­kan Ka­nu­nu­na Bir Ek Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­lif­i”miz, genel ve madde ge­rek­çe­leriyle birlikte ek­te sunulmuştur.

Ge­re­ği­ni saygılarımızla arz ede­riz.

 

 

Nurettin Canikli

Mahmut Kaplan

Ünal Kacır

 

Giresun

Şanlıurfa

İstanbul

 

Hüsnü Ordu

Mustafa Duru

Ali Öğüten

 

Kütahya

Kayseri

Karabük

 

Cüneyt Karabıyık

Ahmet Yeni

Fahrettin Poyraz

 

Van

Samsun

Bilecik

 

Mehmet Beşir Hamidi

İlhan Albayrak

Eyüp Ayar

 

Mardin

İstanbul

Kocaeli

 

Vahit Kiler

Abdullah Erdem Cantimur

Yüksel Coşkunyürek

 

Bitlis

Kütahya

Bolu

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

2/824 esas numaralı, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 14 Milletvekilinin; 2510 Sa­yı­lı İs­kan Ka­nu­nu­na Bir Ek Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­lif­i”ne, imza sahibi olarak katılmak istiyorum.

Ge­re­ği­nin yapılmasını saygılarımla arz ede­rim.

 

                                                                                                                          20/12/2006

                                                                                                                A. Müfit Yetkin

                                                                                                                    Şanlıurfa

 

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (Tİ­GEM), 10/10/1983 ta­rih ve 95 sa­yı­lı KHK ile ku­rul­muş ve ha­len Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren bir ka­mu ik­ti­sa­di te­şeb­bü­sü­dür.

Tİ­GEM, Ana Sta­tü­sün­de be­lir­til­di­ği üze­re, Tür­ki­ye’nin bit­ki­sel ve hay­van­sal üre­ti­mi­ni ar­tır­mak, çe­şit­len­dir­mek, ürün ka­li­te­si­ni iyi­leş­tir­mek ama­cıy­la ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu da­mız­lık hay­van, to­hum­luk, fi­dan, fi­de gi­bi gir­di­le­ri ye­tiş­ti­ri­ci­le­re in­ti­kal et­tir­mek, ta­rım tek­no­lo­ji­si, gir­di kul­la­nı­mı ve ıs­lah ko­nu­la­rın­da ön­cü­lük ve öğ­re­ti­ci­lik yap­mak­la yü­küm­lü­dür. Bu bağ­lam­da, Tİ­GEM, ku­rul­du­ğu ilk yıl­lar­da, baş­ta hu­bu­bat to­hum­lu­ğu ol­mak üze­re, en­düs­tri bit­ki­le­ri, ça­yır, me­ra ve yem bit­ki­le­ri, seb­ze to­hum­lu­ğu, fi­dan-fi­de üre­ti­min­de çok bü­yük hiz­met­ler yap­mış­tır. Da­mız­lık üre­ti­min­de ise, sı­ğır­cı­lık, ko­yun­cu­luk ve civ­civ üre­ti­min­de el­de edi­len ge­liş­me­ler, ül­ke­mi­zin bü­yük ve kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğı­nın ge­liş­me­si­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­mış­tır. Tİ­GEM’in ül­ke­miz ta­rı­mın­da­ki bu fonk­si­yo­nel­li­ği ha­len öne­mi­ni ko­ru­mak­ta­dır.

Tİ­GEM’in Tür­ki­ye’nin he­men her ik­lim böl­ge­sin­de iş­let­me­le­ri mev­cut­tur. Bu İş­let­me­ler­den Şan­lı­ur­fa Cey­lan­pı­nar İş­let­me­si, ara­zi var­lı­ğı açı­sın­dan Tİ­GEM’in en bü­yük iş­let­me­si olup, Tİ­GEM’in top­lam ara­zi var­lı­ğı­nın tek ba­şı­na % 47’si­ni oluş­tur­mak­ta­dır.

Şan­lı­ur­fa ve Mar­din il sı­nır­la­rı için­de, Tür­ki­ye-Su­ri­ye dev­let sı­nı­rı bo­yun­ca yer alan ve 1.750.000 de­kar­lık ara­zi­si­nin ta­ma­mı 1 in­ci de­re­ce Stra­te­jik Böl­ge kap­sa­mın­da­ki Cey­lan­pı­nar İş­let­me­si, ta­rih­te “Yu­ka­rı Me­zo­po­tam­ya” di­ye bi­li­nen Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­sin­de ku­rul­muş­tur. Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu dö­ne­min­de­ki top­rak sis­te­mi­ne gö­re bir “Has” ara­zi­si olan ve bu­gün ül­ke­miz sı­nır­la­rı için­de yer alan Cey­lan­pı­nar ile Su­ri­ye sı­nır­la­rı için­de yer alan Re­su­layn böl­ge­sin­den olu­şan top­rak­la­rın son sa­hi­bi, ka­yıt­lar­dan öğ­re­nil­di­ği­ne gö­re İb­ra­him Pa­şa’dır. 1921 yı­lın­da im­za­la­nan ve Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ara­sın­da­ki sı­nı­rı be­lir­le­yen An­ka­ra Ant­laş­ma­sı, top­lam 3 mil­yon de­kar bü­yük­lü­ğün­de­ki bu Has ara­zi­si­nin 1 mil­yon de­ka­rı­nı Su­ri­ye, 2 mil­yon de­ka­rı­nı da Tür­ki­ye sı­nır­la­rı için­de bı­rak­mış­tır. Mül­ki­ye­ti İb­ra­him Pa­şa’dan dev­le­te ge­çen bu ara­zi üze­rin­de 1943 yı­lın­da 3130 sa­yı­lı Ka­nun­la “Zi­rai Kom­bi­na­lar Şan­lı­ur­fa Grup Amir­li­ği” ku­rul­muş, ara­zi 1950 yı­lın­da da 5433 sa­yı­lı Ka­nun­la “Dev­let Üret­me Çift­lik­le­ri” bün­ye­si­ne da­hil edil­miş­tir. Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi bo­yun­ca, İş­let­me ara­zi­si­nin 250 bin de­ka­rı çe­şit­li se­bep­ler­le kay­be­dil­miş ve İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da kal­mış­tır.

Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si­ne ait ara­zi­ler, ta­rih bo­yun­ca böl­ge hal­kı için bir çe­kim mer­ke­zi ol­muş­tur. Yaz ay­la­rın­da Ka­ra­ca­dağ etek­le­rin­de ya­şam­la­rı­nı sür­dü­ren ko­yun ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri, kış ay­la­rın­da sü­rü­le­ri­ni so­ğuk­tan ko­ru­mak ama­cıy­la Cey­lan­pı­nar İş­let­me­si­ne ge­tir­me­ye baş­la­mış­lar­dır. Baş­lan­gıç­ta, kı­şın ge­lip, ya­zın Ka­ra­ca­dağ etek­le­ri­ne dö­nen bu in­san­la­ra “GÖ­ÇER” adı ve­ril­miş­tir. An­cak, gö­çer ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu in­san­lar, za­man­la ge­ri dön­me­me­ye baş­la­mış­lar ve İş­let­me ara­zi­si­nin çe­şit­li yer­le­rin­de­ki su ke­nar­la­rı­na yer­leş­miş­ler­dir. Kış mev­si­min­de Tİ­GEM ara­zi­si için­de kal­ma­la­rı­na izin ve­ri­len gö­çer­ler, ön­ce­le­ri ko­yun­la­rı­na ağıl çe­vi­rip, ken­di­le­ri de kıl ça­dır­lar­da ya­şar­ken, da­ha son­ra­la­rı hem ko­yun­la­rı­na ağıl, hem de ken­di­le­ri­ne ev yap­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. İş­let­me Yö­ne­ti­min­ce izin ve­ril­me­me­si­ne rağ­men, çe­şit­li çev­re­ler­den gör­dük­le­ri des­tek­ler, gö­çer­le­rin bu ta­lep­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne ve do­la­yı­sıy­la, yer­le­şik ha­le gel­me­le­ri­ne yol aç­mış­tır.

Ha­len İş­let­me­ye ait ta­pu­lu ara­zi­nin 25 ay­rı ye­rin­de, Cey­lan­pı­nar Kay­ma­kam­lı­ğın­dan alı­nan ve 20/10/2004 ta­ri­hin­de ya­pı­lan sa­yım so­nu­cu­na gö­re, yak­la­şık 273 ai­le­den olu­şan 2 bin ki­şi­lik bir nü­fus, “gö­çer” ola­rak ad­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na rağ­men, yer­le­şik ko­num­da ya­şam­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.

“Gö­çer” ola­rak ad­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na rağ­men ge­nel­lik­le yer­le­şik bir bi­çim­de ya­şam­la­rı­nı sür­dür­mek­te olan bu in­san­lar, 33 bin kü­çük­baş ve 400 ka­dar bü­yük­baş hay­van­la bir­lik­te ya­sa­dı­şı ola­rak İş­let­me ara­zi­le­rin­de ba­rın­mak­ta ve İş­let­me­nin mer’ala­rı­nı kul­lan­mak­ta­dır­lar. Gö­çer­le­rin İş­let­me ara­zi­si­ne ge­tir­dik­le­ri ko­yun sa­yı­sı, yaz ay­la­rın­da 100 bin ba­şa ka­dar yük­sel­mek­te, gö­çer­le­re ait bu hay­van­lar, ve­te­ri­ner kon­tro­lün­den uzak ol­ma­la­rı, ko­ru­yu­cu aşı ve te­da­vi­le­ri­nin ya­pıl­ma­ma­sı ne­de­niy­le çe­şit­li has­ta­lık­lar ta­şı­mak­ta ve bu has­ta­lık­la­rı ay­nı mer’ayı pay­la­şan İş­let­me­nin da­mız­lık sü­rü­le­ri­ne bu­laş­tı­ra­rak, da­mız­lık hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ni olum­suz yön­de et­ki­le­mek­te­dir. Ay­rı­ca, de­vam­lı ve yo­ğun ola­rak ay­nı par­sel­ler­de ot­la­dık­la­rın­dan, top­ra­ğı sı­kış­tır­mak­ta, ya­ban­cı ot ve ya­ban­cı çe­şit bu­la­şık­lı­ğı­na ne­den ola­rak to­hum­cu­lu­ğa za­rar ver­mek­te­dir. Gö­çer hay­van­la­rı­nın ye­miş ol­duk­la­rı ya­ban­cı cins ve çe­şit­te­ki ot to­hum­la­rı, bu hay­van­la­rın güb­re­si ile anız alan­la­rı­na bu­laş­tı­ğın­dan, ser­ti­fi­ka­lı to­hum ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği önem­li öl­çü­de sek­te­ye uğ­ra­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, eki­li alan­lar gö­çer hay­van­la­rı ta­ra­fın­dan sü­rek­li ta­ciz edil­mek­te, za­man za­man da eki­li alan­lar­da ot­lat­ma ya­pıl­mak­ta­dır. Gö­çer hay­van­la­rı ta­ra­fın­dan ot­la­tı­lan anız alan­la­rı­nın top­rak ya­pı­sı, hay­van­la­rın ez­me­si so­nu­cu sı­kı­şa­rak bo­zul­mak­ta­dır. Bu se­bep­le önem­li eko­no­mik ka­yıp­lar mey­da­na gel­mek­te, bu top­rak­la­rın tek­rar eki­le­bi­lir ha­le ge­ti­ril­me­si için da­ha faz­la iş­gü­cü, ener­ji ve za­man har­can­mak­ta­dır. Ha­sat son­ra­sı tar­la­da ka­lan bit­ki sap­la­rı, gö­çer­ler ta­ra­fın­dan ade­ta ta­lan edi­le­rek İş­let­me ta­ra­fın­dan sa­tıl­ma­sı­na fır­sat ve­ril­me­mek­te­dir.

Son yıl­lar­da, na­das alan­la­rı­nın da­ral­tıl­ma­sı kap­sa­mın­da, İş­let­me ara­zi­sin­de buğ­day­dan son­ra mer­ci­mek ekil­me­si su­re­tiy­le her yıl ikin­ci bir ürün al­ma yo­lu­na gi­dil­mek­te­dir. Mer­ci­mek eki­liş alan­la­rı ge­niş­le­dik­çe, gö­çer ko­yun­la­rı­nın ot­la­ya­ca­ğı anız alan­la­rı da­ral­mak­ta­dır. Bu­nun so­nu­cun­da, gö­çer­le­rin mer­ci­mek eki­li­şi­ni ön­le­me­ye ça­lış­tık­la­rı gö­rül­mek­te­dir.

So­nuç iti­ba­riy­le, ül­ke­miz ta­rım ve hay­van­cı­lı­ğı için stra­te­jik öne­me sa­hip çok önem­li bir ku­ru­lu­şu­muz olan ve ta­ma­men to­hum­luk ve da­mız­lık amaç­lı üre­tim fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nan Cey­lan­pı­nar İş­let­me­si, gö­çer hay­van­la­rı­nın teh­di­di al­tın­da bu­lun­mak­ta­dır.

Bu böl­ge­de ya­şa­yan in­san­lar açı­sın­dan cid­di bir sos­yal prob­lem de söz ko­nu­su­dur. Gö­çer ai­le­le­ri, hiç­bir alt­ya­pı­nın bu­lun­ma­dı­ğı, son de­re­ce il­kel bir or­tam­da ya­şam­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. Bu in­san­lar, in­san­ca ya­şa­ma­yı ola­nak­lı kı­la­cak ko­şul­lar­dan çok uzak­ta, in­sa­na ya­kış­ma­ya­cak de­re­ce­de il­kel or­tam­lar­da ya­şa­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu­nun nü­fus kâğı­dı ol­ma­yan, bir ço­ğu çok ev­li­lik­ten do­la­yı bö­lün­müş ai­le olan bu gö­çer­ler, her ge­çen gün da­ha da yer­le­şik ko­nu­ma geç­mek­te, ai­le, nü­fus sa­yı­sı ve hay­van mik­ta­rı ola­rak gi­de­rek art­mak­ta, feo­dal iliş­ki­ler, ak­ra­ba­lık du­rum­la­rı, İş­let­me ara­zi­si­nin ran­tı ve İş­let­me ara­zi­si­nin bir gün mut­la­ka ken­di­le­ri­ne ve­ri­le­ce­ği dü­şün­ce­sin­den do­la­yı gö­çer ko­nu­mun­dan vaz­geç­me­mek­te­dir­ler.

Ha­len İş­let­me ara­zi­si­nin 25 ay­rı ye­rin­de ika­met eden gö­çer nü­fu­su sü­rek­li ha­re­ket ha­lin­de olup, gün geç­tik­çe ar­tış gös­ter­mek­te­dir. Bun­la­rın sa­bı­ka ka­yıt­la­rı ve gü­ven­lik açı­sın­dan sa­kın­ca­lı olup ol­ma­dık­la­rı hak­kın­da hiç­bir bil­gi bu­lun­ma­mak­ta­dır. Kon­trol al­tın­da tu­tu­la­ma­yan bu nü­fu­sun ba­zı kö­tü ni­yet­li mih­rak­lar­ca is­tis­mar edi­le­bi­le­ce­ği­ni göz­den uzak tut­ma­mak ge­re­kir.

İş­let­me yö­ne­ti­mi­nin gö­çer­ler üze­rin­de yap­tı­ğı sı­nır­lı ça­lış­ma­lar so­nu­cu, ba­zı gö­çer­le­rin Mar­din-Kı­zıl­te­pe’de ara­zi­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, ba­zı­la­rı­nın da Cey­lan­pı­nar, Şan­lı­ur­fa ve Vi­ran­şe­hir’de ev­le­ri­nin bu­lun­du­ğu tes­pit edil­miş­tir. An­cak bir ço­ğu­nun gay­rı­men­ku­lü ve ara­zi­si bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­mış­tır.

Gö­çer so­ru­nu, Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu Ra­por­la­rın­da 1995 yı­lın­dan be­ri gün­de­me ge­ti­ril­mek­te, te­mel ola­rak, gö­çer­le­rin iş­gal­ci ko­num­da ya­sa­dı­şı bir bi­çim­de ara­zi­de ya­şa­dık­la­rı, ya­rat­tık­la­rı so­run­la­rın İş­let­me fa­ali­yet­le­ri­ne önem­li za­rar­lar ver­di­ği ve çö­züm ola­rak da, bun­la­rın İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da baş­ka bir yer­de iskân edil­me­le­ri ve ken­di­le­ri­ne in­san­ca ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri ola­nak­lar sağ­lan­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Son 10 yıl­dır her ra­por­da di­le ge­ti­ri­len ve İş­let­me ara­zi­si için­de­ki 25 ay­rı yer­de gö­çer ha­lin­de ya­şa­yan bu nü­fu­sun İş­let­me fa­ali­ye­ti­ne ver­di­ği za­ra­rın ön­len­me­si­ni te­mi­nen ge­rek­li res­mi tes­pit­ler ya­pı­la­rak, ev ve ara­zi­si bu­lu­nan­la­rın yer­le­ri­ne dön­me­le­ri­nin, bu­lun­ma­yan­la­rın ise İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da uy­gun bir me­kan­da iskânı­nın sağ­lan­ma­sı ko­nu­su­nun dev­let­çe ele alı­na­rak ka­lı­cı bir çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­re­ği vur­gu­lan­mak­ta­dır.

Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan, 1995 yı­lın­dan bu ya­na, Tİ­GEM ile il­gi­li ola­rak ha­zır­la­nan bü­tün de­ne­tim ra­por­la­rın­da yer ve­ri­len bu te­men­ni­ye rağ­men, bu­gü­ne ka­dar so­run her­han­gi bir çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­la­ma­mış­tır. İş­let­me ara­zi­si­ni iş­gal eden bu gö­çer­le­rin tah­li­ye­si­ne iliş­kin ola­rak, Tİ­GEM ta­ra­fın­dan ida­ri ve hu­ku­ki yol­la­ra baş­vu­rul­muş, 84 adet mü­da­ha­le­nin men-i ka­ra­rı çık­ma­sı­na kar­şın, böl­ge­nin özel­lik­le­ri ne­de­niy­le bu ka­rar­lar uy­gu­la­na­ma­mış­tır.

Gö­çer so­ru­nu, TBMM KİT Üst Ko­mis­yo­nu­nun 1999 yı­lın­da­ki top­lan­tı­sın­da ay­rın­tı­lı ola­rak gö­rü­şül­müş, bu ko­nu­nun çö­zü­mü ile il­gi­li ola­rak alı­nan tav­si­ye ka­ra­rı il­gi­li ku­ru­luş­la­ra bil­di­ril­miş, bu ku­ru­luş­lar­la Tİ­GEM ara­sın­da bir çok top­lan­tı­lar ya­pıl­ma­sı­na rağ­men, so­ru­nun si­ya­si ve sos­yal bo­yut­la­rı­nın bü­yük­lü­ğü kar­şı­sın­da, o dö­nem­de gö­çer so­ru­nu bir çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­la­ma­mış­tır.

Gö­çer so­ru­nu, 2003 yı­lın­da­ki TBMM KİT Üst Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da tek­rar ele alın­mış ve bu top­lan­tı­da, gö­çer­ler­le il­gi­li ka­lı­cı iskân so­ru­nu­nun bi­ran ön­ce çö­züm­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak alı­nan tav­si­ye ka­ra­rı Baş­ba­kan­lık ve il­gi­li Ba­kan­lık­la­ra TBMM KİT Ko­mis­yo­nun­ca 05/06/2003 ta­ri­hin­de bil­di­ril­miş­tir. Bu ya­zı üze­ri­ne bir ça­lış­ma ya­pan Köy Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, söz ko­nu­su gö­çer­le­rin gö­çe­be ha­ya­tı ya­şa­ma­dı­ğı, İş­let­me ara­zi­sin­de yer­le­şik ve iş­gal­ci ko­num­da ol­duk­la­rı, bu ne­den­le 2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de gö­çe­be sa­yı­la­ma­ya­cak­la­rı, do­la­yı­sıy­la İskân Ka­nu­nu Uy­gu­la­ma Yö­net­me­li­ği uya­rın­ca hak sa­hi­bi ola­bil­me­le­ri­nin ve 2510 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mı­na alı­na­rak İskân edil­me­le­ri­nin müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­miş­tir.

TBMM KİT Üst Ko­mis­yo­nu­nun 25/11/2004 ta­ri­hin­de yap­tı­ğı top­lan­tı­da, bir ön­ce­ki yıl alı­nan tav­si­ye ka­ra­rı ne­ti­ce­sin­de, so­ru­nun mev­cut mev­zu­at­la çö­zü­le­me­ye­ce­ği­nin an­la­şıl­ma­sı üze­ri­ne, ye­ni bir ya­sal dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı ge­re­ği üze­rin­de du­rul­muş­tur. Ay­rı­ca, yi­ne bu top­lan­tı­da ka­bul edi­len bir öner­ge ile, Tİ­GEM’in 2003 yı­lı he­sap­la­rıy­la il­gi­li Alt Ko­mims­yon top­lan­tı­sı­nın Cey­lan­pı­nar’da ya­pıl­ma­sı ve gö­çer ha­lin­de ya­şa­yan in­san­la­rın so­run­la­rı­nın ye­rin­de in­ce­len­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır. Anı­lan ka­rar ge­re­ğin­ce, 19-21 Ni­san 2005 ta­rih­le­rin­de Cey­lan­pı­nar’da ya­pı­lan Alt Ko­mis­yon top­lan­tı­sın­da, gö­çer so­ru­nu ye­rin­de in­ce­len­miş ve so­ru­na ka­lı­cı bir çö­züm ge­tir­mek ama­cıy­la bir ya­sal dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır.

Ni­ha­yet, TBMM KİT Üst Ko­mis­yo­nu­nun 01/06/2005 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da Tİ­GEM’in he­sap­la­rı­nın de­ne­ti­mi sı­ra­sın­da ye­ni­den gün­de­me ge­len gö­çer so­ru­nu­nun çö­zü­mü için ya­sa­la­ra ay­kı­rı iş­ga­lin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, mad­di du­ru­mu iyi ol­ma­yan gö­çer­le­rin, İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da uy­gun bir alan­da iskân edil­me­le­ri ve ken­di­le­ri­ne hay­van­la­rı­nı ot­la­ta­bi­le­cek­le­ri uy­gun bir alan sağ­lan­ma­sı için ya­pı­la­cak ya­sal dü­zen­le­me için ça­lış­ma­la­ra baş­lan­mış­tır.

TBMM KİT Ko­mis­yo­nu üye­si Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Or­du’nun baş­kan­lı­ğın­da, Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu, Baş­ba­kan­lık Ka­nun­lar ve Ka­rar­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Millî Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, Dev­let İs­ta­tis­tik Ens­ti­tü­sü Baş­kan­lı­ğı, Ta­rım Re­for­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Tİ­GEM tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon yap­tı­ğı bir di­zi top­lan­tı ne­ti­ce­sin­de, so­ru­nun apay­rı bir ya­sal dü­zen­le­me yap­mak ye­ri­ne, mev­cut 2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu­na bir ek mad­de ek­len­me­si su­re­tiy­le çö­züm­le­ne­bi­le­ce­ği, ge­ti­ri­len bu ek mad­de ile ana çer­çe­ve be­lir­len­dik­ten son­ra, İskân Ka­nu­nu­nun di­ğer hü­küm­le­ri ile İskân Ka­nu­nu Uy­gu­la­ma Yö­net­me­li­ği hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la gö­çer­le­rin baş­ka bir alan­da iskânı­nın sağ­la­na­bi­le­ce­ği or­ta­ya çık­mış­tır.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Tİ­GEM’e ait Cey­lan­pı­nar İş­let­me­si ara­zi­le­rin­de, “gö­çer” ta­bir edil­mek­le bir­lik­te, ge­nel­lik­le yer­le­şik ola­rak ya­şam­la­rı­nı sür­dü­ren in­san­la­rın, İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da bir baş­ka uy­gun alan­da iskân edil­me­le­ri ko­nu­su, mev­cut ha­liy­le 2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu kap­sa­mı­na gir­me­di­ğin­den, ara­zi­de ya­sa­dı­şı ola­rak iş­gal­ci ko­num­da ya­şa­yan in­san­la­rın ya­rat­tı­ğı so­ru­nu çöz­mek için Ka­nu­na Ek 36 ncı mad­de ek­len­mek­te­dir. Te­mel amaç, “gö­çer” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu in­san­la­rın İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da­ki uy­gun bir alan­da iskânla­rı­nı sağ­la­mak­tır. Ka­nu­na ek­le­nen Ek 36 ncı mad­de ile:

- İskân edi­le­cek ki­şi­ler ta­nım­lan­mak­ta, bu ki­şi­ler­den hak sa­hi­bi ola­cak­la­rın na­sıl be­lir­le­ne­ce­ği dü­zen­len­mek­te­dir.

- Hak sa­hi­bi ola­cak ai­le­le­rin be­lir­len­me­si bir Ko­mis­yo­na bı­ra­kıl­mak­ta ve bu ko­mis­yo­nun kim­ler­den te­şek­kül ede­ce­ği be­lir­len­mek­te­dir.

- İskân edi­le­cek ki­şi­ler için uy­gun alan be­lir­len­me­si Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na bı­ra­kıl­mak­ta­dır.

- Hak sa­hi­bi ai­le­le­re, hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­la­rı için me­ra va­sıf­lı ara­zi tah­sis edi­le­ce­ği ve ko­nut yap­ma­la­rı için kre­di kul­lan­dı­rı­la­bi­le­ce­ği dü­zen­le­me­si ge­ti­ril­mek­te­dir.

- İskân edi­le­cek ai­le­le­re dev­let­çe sağ­la­nan ta­şın­maz mal­la­rın ken­di­le­ri­ne tes­lim edil­me­sin­den üç ay son­ra, İş­let­me ara­zi­si­nin Va­li­lik­çe bo­şal­tı­la­ca­ğı hük­me bağ­lan­mak­ta­dır.

- Bu iş için ih­ti­yaç du­yu­la­cak öde­ne­ğin, yıl­la­rı büt­çe ka­nun­la­rı ile gös­te­ri­le­ce­ği dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 2- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 3- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

“2510 Sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu­na Bir Ek Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi”miz, ge­nel ve mad­de ge­rek­çe­le­riy­le bir­lik­te ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz.

 

 

M. Ve­dat Me­lik

Şev­ket Arz

Ha­run Akın

 

 

Şan­lı­ur­fa

Trab­zon

Zon­gul­dak

 

 

Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu

Ab­du­la­ziz Ya­zar

A. Ke­mal De­ve­ci­ler

 

 

Ma­lat­ya

Ha­tay

Ba­lı­ke­sir

 

 

Meh­met Boz­taş

N. Ga­ye Er­ba­tur

Se­dat Pe­kel

 

 

Ay­dın

Ada­na

Ba­lı­ke­sir

 

 

Bülent Baratalı

Uğur Ak­söz

Ali Ok­sal

 

 

İzmir

Ada­na

Mer­sin

 

 

Bir­gen Ke­leş

Türkân Mi­ço­oğul­la­rı

İ. Sa­mi Tan­doğ­du

 

 

İs­tan­bul

İz­mir

Or­du

 

 

Na­dir Sa­raç

Tun­cay Er­cenk

Öz­lem Çer­çi­oğ­lu

 

 

Zon­gul­dak

An­tal­ya

Ay­dın

 

 

M. Me­sut Özak­can

Ra­sim Ça­kır

Na­il Ka­ma­cı

 

 

Ay­dın

Edir­ne

An­tal­ya

 

 

 

Ati­la Emek

 

 

 

 

An­tal­ya

 

 

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Şan­lı­ur­fa ve Mar­din il sı­nır­la­rı için­de, Tür­ki­ye-Su­ri­ye dev­let sı­nı­rı bo­yun­ca yer alan ve 1 750 000 de­kar­lık ara­zi­si­nin ta­ma­mı 1 in­ci de­re­ce Stra­te­jik Böl­ge kap­sa­mın­da­ki Cey­lan­pı­nar İş­let­me­si, ta­rih­te “Yu­ka­rı Me­zo­po­tam­ya” di­ye bi­li­nen Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­sin­de ku­rul­muş­tur. Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu dö­ne­min­de­ki top­rak sis­te­mi­ne gö­re bir “Has” ara­zi­si olan ve bu­gün ül­ke­miz sı­nır­la­rı için­de yer alan Cey­lan­pı­nar ile Su­ri­ye sı­nır­la­rı için­de yer alan Re­su­layn böl­ge­sin­den olu­şan top­rak­la­rın son sa­hi­bi, ka­yıt­lar­dan öğ­re­nil­di­ği­ne gö­re İb­ra­him Pa­şa­dır. 1921 yı­lın­da im­za­la­nan ve Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ara­sın­da­ki sı­nı­rı be­lir­le­yen An­ka­ra Ant­laş­ma­sı, top­lam 3 mil­yon de­kar bü­yük­lü­ğün­de­ki bu Has ara­zi­si­nin 1 mil­yon de­ka­rı­nı Su­ri­ye, 2 mil­yon de­ka­rı­nı da Tür­ki­ye sı­nır­la­rı için­de bı­rak­mış­tır. Mül­ki­ye­ti İb­ra­him Pa­şa­dan dev­le­te ge­çen bu ara­zi üze­rin­de 1943 yı­lın­da 3130 sa­yı­lı Ka­nun­la “Zi­rai Kom­bi­na­lar Şan­lı­ur­fa Grup Amir­li­ği” ku­rul­muş, ara­zi 1950 yı­lın­da da 5433 sa­yı­lı Ka­nun­la “Dev­let Üret­me Çift­lik­le­ri” bün­ye­si­ne da­hil edil­miş­tir. Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi bo­yun­ca, İş­let­me ara­zi­si­nin 250 bin de­ka­rı çe­şit­li se­bep­ler­le kay­be­dil­miş ve İş­let­me ara­zi­si dı­şın­da kal­mış­tır.

1943 yı­lın­dan iti­ba­ren Dev­let Üret­me Çift­lik­le­ri bün­ye­si­ne alın­ma­ya baş­la­nan bu gün­kü Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si ara­zi­le­ri­nin üze­rin­de, bu ta­rih­ten çok ön­ce­le­ri ge­çi­mi­ni hay­van­cı­lık­la sağ­la­yan, bel­li ay­lar­da bu ara­zi­le­rin bel­li bö­lüm­le­rin­de yer­le­şen in­san­lar her za­man ol­muş­tur. An­cak, özel­lik­le Ta­rım İş­let­me­si ara­zi­le­ri ka­das­tro gör­dük­ten son­ra bu in­san­lar, san­ki dev­let ara­zi­si­ni iş­gal eden dev­le­tin mal var­lı­ğı­na za­rar ve­ren in­san­lar ola­rak gö­rül­me­ye baş­lan­mış­lar­dır. Hal­bu­ki, bu gün için gö­çer de­di­ği­miz bu in­san­lar­da ken­di­le­ri­nin Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu dö­ne­min­den be­ri bu top­rak­lar üze­rin­de ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de et­mek­te­dir­ler. Gö­çer­ler ve İş­let­me ara­sın­da­ki so­run­lar ye­rel yö­ne­ti­ci­le­ri her za­man meş­gul et­ti­ği gi­bi Hü­kü­met­ler ta­ra­fın­dan da za­man za­man gün­de­me ge­ti­ril­miş, an­cak bu gü­ne ka­dar ka­lı­cı bir çö­züm bu­lu­na­ma­mış­tır. Fa­kat en son 2 Ha­zi­ran 2005 gü­nü Gö­çer­ler ile Ta­rım İş­let­me­si bek­çi­le­ri ara­sın­da çı­kan tar­tış­ma so­nu­cun­da Kı­na­lı Kö­yün­den bir ki­şi­nin öl­dü­rül­me­si üze­ri­ne ko­nu tek­rar gün­de­me ge­ti­ri­le­rek, ya­sal çö­züm ça­ba­la­rı hız­lan­dı­rıl­mış­tır.

Ha­len İş­let­me­ye ait ta­pu­lu ara­zi­nin 25 ay­rı ye­rin­de, Cey­lan­pı­nar Kay­ma­kam­lı­ğın­dan alı­nan ve 20.10.2004 ta­ri­hin­de ya­pı­lan sa­yım so­nu­cu­na gö­re, yak­la­şık 273 ai­le­den olu­şan 2 bin ki­şi­lik bir nü­fus, “gö­çer” ola­rak ad­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na rağ­men, yer­le­şik ko­num­da ya­şam­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, bu böl­ge­de ya­şa­yan in­san­lar açı­sın­dan cid­di sos­yal prob­lem­ler söz ko­nu­su­dur. Gö­çer ai­le­le­ri, hiç­bir alt­ya­pı­nın (su ve okul gi­bi) bu­lun­ma­dı­ğı, son de­re­ce il­kel şart­lar­da ya­şam­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.

Bu so­ru­nu gi­der­mek için ay­rı bir ya­sal dü­zen­le­me yap­mak ye­ri­ne, mev­cut 2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu­na bir ge­çi­ci mad­de ek­len­me­si su­re­tiy­le çö­züm­le­ne­bi­le­ce­ği, ge­ti­ri­len bu ge­çi­ci mad­de ile ana çer­çe­ve be­lir­len­dik­ten son­ra, İskân Ka­nu­nu­nun di­ğer hü­küm­le­ri ile İskân Ka­nu­nu Uy­gu­la­ma Yö­net­me­li­ği hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la gö­çer­le­rin uy­gun bir alan­da iskânı­nın sağ­la­na­bi­le­ce­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.

 

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Ka­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de ile:

- İskân edi­le­cek ki­şi­ler ta­nım­lan­mak­ta, bu ki­şi­ler­den hak sa­hi­bi ola­cak­la­rın na­sıl be­lir­le­ne­ce­ği dü­zen­len­mek­te­dir.

- Hak sa­hi­bi ola­cak ai­le­le­rin be­lir­len­me­si bir Ko­mis­yo­na bı­ra­kıl­mak­ta ve bu ko­mis­yo­nun kim­ler­den te­şek­kül ede­ce­ği be­lir­len­mek­te­dir.

- İskân edi­le­cek ki­şi­ler için uy­gun alan be­lir­len­me­si Ba­kan­lar Ku­ru­lu­na bı­ra­kıl­mak­ta­dır.

- Hak sa­hi­bi ai­le­le­re, hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­la­rı için me­ra va­sıf­lı ara­zi tah­sis edi­le­ce­ği ve ko­nut yap­ma­la­rı için kre­di kul­lan­dı­rı­la­bi­le­ce­ği dü­zen­le­me­si ge­ti­ril­mek­te­dir.

- İskân edi­le­cek ai­le­le­re dev­let­çe sağ­la­nan ta­şın­maz mal­la­rın ken­di­le­ri­ne tes­lim edil­me­sin­den al­tı ay son­ra, ye­ni yer­le­ri­ne ta­şın­ma­la­rı Va­li­lik­çe sağ­la­nır.

- Bu iş için ih­ti­yaç du­yu­la­cak öde­ne­ğin, yıl­la­rı büt­çe ka­nun­la­rı ile gös­te­ri­le­ce­ği dü­zen­len­mek­te­dir.

Mad­de 2- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 3- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

 

ŞAN­LI­UR­FA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MEH­MET VE­DAT ME­LİK VE 21 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN

TEK­Lİ­Fİ

2510 SA­YI­LI İSKÂN KA­NU­NU­NA BİR EK MAD­DE EK­LEN­ME­Sİ­NE DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 14/06/1934 ta­rih­li ve 2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi için­de, ma­hal­lin­de gö­çer ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve nü­fus ka­yıt­la­rı­na bağ­lı ka­lı­na­rak 31/12/2003 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ara­zi için­de ya­şa­dık­la­rı ve hay­van­cı­lık dı­şın­da baş­ka bir iş­le iş­ti­gal et­me­dik­le­ri, Şan­lı­ur­fa Va­li­si­nin Baş­kan­lı­ğın­da, Ba­yın­dır­lık ve İskân İl Mü­dü­rü, Ta­rım İl Mü­dü­rü, Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İl Mü­dü­rü, Def­ter­dar, Ta­rım Re­for­mu Böl­ge Mü­dü­rü, Ka­das­tro İl Mü­dü­rü, GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Böl­ge Mü­dü­rü, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, Böl­ge Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, Cey­lan­pı­nar Kay­ma­ka­mı ve Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tem­sil­ci­sin­den olu­şan Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan bi­rey­le­riy­le bir­lik­te tes­pit edi­len ai­le­ler, bu Ka­nu­na gö­re hak sa­hi­bi sa­yı­lır.

Bu hak sa­hip­le­ri, 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Ara­zi Kul­la­nım Ka­nu­nun­da ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma­la­ra uyul­mak ko­şu­luy­la, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­ne­cek uy­gun alan­da, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re iskân edi­lir­ler. Hak sa­hi­bi ai­le­le­re, hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­la­rı için me­ra va­sıf­lı ara­zi tah­sis edi­lir ve is­ter­ler­se ye­ni yer­le­şim ye­rin­de ko­nut yap­ma­la­rı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la, ken­di evi­ni ya­pa­na yar­dım me­to­duy­la bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re kre­di kul­lan­dı­rı­la­bi­lir.

Hak sa­hip­le­ri­ne, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­sin­den, İş­let­me­nin bü­tün­lü­ğü­nü boz­ma­dan, ara­zi ve­ril­me­si du­ru­mun­da, 2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nun­da be­lir­ti­len sü­re so­nun­da hak sa­hip­le­ri­nin ara­zi­le­ri­ni sat­ma­la­rı du­ru­mun­da söz ko­nu­su ara­zi­le­ri ra­yiç be­del üze­rin­den Tİ­GEM iş­let­me­si­ne sat­mak zo­run­da­dır­lar.

Bu iş için ih­ti­yaç du­yu­la­cak öde­nek yıl­la­rı Büt­çe Ka­nun­la­rı ile gös­te­ri­lir.

Hak sa­hi­bi ai­le­le­re iskânen ve­ri­le­cek ta­şın­maz mal­la­rın tes­li­mi­ni ta­kip eden al­tı ay­lık sü­re so­nun­da, ye­ni yer­le­ri­ne ta­şın­ma­la­rı Va­li­lik­çe sağ­la­nır.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve

 

 

Tu­rizm Ko­mis­yo­nu

22/12/2006

 

Esas No.: 2/824, 2/859

 

 

Ka­rar No.: 108

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Baş­kan­lı­ğı­nız­ca 22/6/2006 ta­ri­hin­de ta­li ko­mis­yon ola­rak Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­na, esas ko­mis­yon ola­rak da Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len 2/824 esas nu­ma­ra­lı Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Nu­ret­tin Ca­nik­li ve 14 Mil­let­ve­ki­li­nin;  2510 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu­na Bir Ek Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ile 2/859 esas nu­ma­ra­lı Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ve­dat Me­lik ve 21 Mil­let­ve­ki­li­nin ay­nı adı ta­şı­yan ve esas ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len Tek­lif­le­ri; Ko­mis­yo­nu­mu­zun 20/12/2006 ta­rih­li 58 in­ci bir­le­şi­min­de ve­ri­len öner­ge­nin ka­bu­lü doğ­rul­tu­sun­da 2/824 esas nu­ma­ra­lı Tek­lif gö­rüş­me­ler­de esas alın­mak üze­re bir­leş­ti­ri­le­rek gö­rü­şül­müş­tür.

Gö­rüş­me­le­re ilk im­za sa­hi­bi mil­let­ve­kil­le­ri ile Tek­lif­te im­za­la­rı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­rin­den Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­kil­le­ri Mah­mut KAP­LAN ve Mü­fit YET­KİN, Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü OR­DU, Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan, Ma­li­ye, Ada­let, İçiş­le­ri  ba­kan­lık­la­rı ile Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı  tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­mış­lar­dır.

Tek­lif­ler ile Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait olan ara­zi­de ika­met eden­ler­den hay­van­cı­lık dı­şın­da baş­ka bir iş­le iş­ti­gal et­me­dik­le­ri tes­pit edi­len ai­le­le­rin Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la uy­gun gö­rü­le­cek alan­da hak sa­hi­bi ol­ma­la­rı dü­zen­len­mek­te­dir.

Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

Tek­lif sa­hi­bi Mil­let­ve­kil­le­rin­ce;

- Gö­çer­le­rin ezel­den be­ri Cey­lan­pı­nar’da söz­ko­nu­su böl­ge­de ya­şa­dık­la­rı, ta­pu­la­ma ve ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da bu iş­lem­le­ri bi­le­me­dik­le­ri için gö­çer­le­rin ara­zi­ler üze­rin­de mülk sa­hi­bi ola­ma­dık­la­rı­nı ifa­de et­tik­le­ri,

- Gö­çer­le­rin sos­yal ya­şam tarz­la­rı ba­kı­mın­dan Şan­lı­ur­fa’da yer­leş­ti­ril­me­le­ri ge­rek­ti­ği,

- KİT Ko­mis­yo­nu­nun her yıl ya­pı­lan de­ne­tim­le­rin­de so­ru­nun gün­de­me gel­di­ği an­cak çö­zü­le­me­di­ği, 2003 yı­lı Ko­mis­yon top­lan­tı­la­rın­da ko­nu­nun yi­ne gün­de­me ge­ti­ril­di­ği ve so­mut adım atıl­ma­sı yö­nün­de ka­rar ve­ril­di­ği,

- So­ru­nun sos­yal bir fe­la­ket bo­yu­tun­da ol­du­ğu, gö­çer­le­rin en te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı da­hi gi­de­re­cek

olu­şum­la­rın bu­lun­ma­dı­ğı,

- Hu­ku­ki açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da gö­çer­le­rin iş­gal­ci ko­nu­mun­da ol­du­ğu, sos­yal açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ise or­ta­da mut­la­ka çö­züm ge­ti­ril­me­si ge­re­ken bir so­run ol­du­ğu,

- Böl­ge­de­ki gö­çer­le­rin en te­mel so­ru­nu­nun iskân ol­du­ğu,

- Ger­çek hak sa­hip­le­ri­ni tes­pit et­mek ama­cıy­la bir çok ka­mu ku­rum ve ku­ru­lu­şu­nun tem­sil­ci­le­ri­nin, böl­ge­yi ve hal­kı ta­nı­yan gö­rev­li­le­rin tes­pit ko­mis­yo­nun­da bu­lun­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- Tİ­GEM ara­zi­sin­de bu­lu­nan gö­çer­le­rin bir kıs­mı­nın sı­kın­tı­lı ha­yat şart­la­rı ne­de­niy­le, baş­ka alan­lar­da da­ha kö­tü or­tam­lar­da ya­şa­ma­ya baş­la­dık­la­rı, böl­ge­de iskân ça­lış­ma­la­rı­nın du­yul­ma­sın­dan do­la­yı hak sa­hip­li­ği için baş­ka gö­çer­le­rin ara­zi­ye yer­leş­tik­le­ri yö­nün­de bir ge­liş­me­nin ya­şan­ma­dı­ğı,

- İskâna açı­la­cak alan ile me­ra vas­fı ta­şı­yan alan­la­rın tek tek iyi bir şe­kil­de se­çil­me­si­nin öne­mi,

İfa­de edil­miş­tir.

Ko­mis­yon üye­le­ri­miz­ce ko­nuy­la il­gi­li ola­rak;

- Hak sa­hip­li­ği­nin is­te­ğe bağ­lı de­ğil, zo­run­lu ol­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tİ­GEM ara­zi­sin­de yer­le­şim iz­ni ve­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği, kar­şı gö­rüş ola­rak Tİ­GEM ara­zi­sin­de de iskân edi­le­bil­me­le­ri,

- Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun en iyi ye­ri be­lir­le­ye­ce­ği, ya­pı­la­cak hak sa­hip­li­ği tes­pi­ti son­ra­sın­da iskânın en uy­gun alan­da ger­çek­le­şe­ce­ği,

Be­yan­la­rı­na yer ve­ril­miş­tir.

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı tem­sil­ci­sin­ce ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da ise;

- Gö­çer­le­rin ay­nı böl­ge­de iskân edil­me­si­nin zo­run­lu ol­ma­ma­sı, ay­rı ay­rı alan­lar­da da iskân edi­le­bil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Aşı­rı ot­lat­ma ne­de­niy­le Tİ­GEM ara­zi­si­nin kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma gel­di­ği, to­hum­cu­luk yö­nün­den de so­run­la­rın doğ­du­ğu,

- Gö­çer­le­rin ko­yun­la­rı­nın baş­ka çe­şit yem­le­ri ye­me­le­ri son­ra­sın­da dış­kı­la­rı va­sı­ta­sıy­la ara­zi­ler­de bı­rak­tık­la­rı to­hum­lar­la ya­ban­cı ot so­run­la­rı­nın or­ta­ya çık­tı­ğı,

- İskânla il­gi­li gi­ri­şim­le­rin du­yul­ma­sıy­la bir­lik­te ara­zi ve­ri­le­ce­ği­ni uman­la­rın Tİ­GEM ara­zi­si için­de ye­ni bi­na­lar yap­tık­la­rı,

- Gö­çer­le­rin iskân son­ra­sı Tİ­GEM sa­ha­sın­da ko­yun­la­rı­nı ot­lat­ma­ya de­vam et­me­le­ri ile ko­yun­la­rın ki­min ol­du­ğu­nun tes­pi­ti ko­nu­sun­da so­run­lar ya­şa­na­ca­ğı,

Be­lir­til­miş­tir.

Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­ri­ne mü­te­aki­ben;

Tek­li­fin baş­lı­ğı ka­nun ya­pım tek­ni­ği çer­çe­ve­sin­de “İskân Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

Tek­li­fin Çer­çe­ve 1 in­ci mad­de­si;

19/9/2006 ta­rih­li ve 5543 sa­yı­lı İskân Ka­nu­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­miş ol­ma­sı so­nu­cu, bu Ka­nu­nun 48 in­ci mad­de­si ile 2510 sa­yı­lı İs­kan Ka­nu­nu yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı­ğın­dan, Tek­lif­le ya­pıl­mak is­te­nen de­ği­şik­li­ğin 5543 sa­yı­lı Ka­nun­da ya­pıl­ma­sı,

Ay­rı­ca, Tek­li­fin ka­nun­laş­ma­sı ha­lin­de kim­ler için uy­gu­la­na­ca­ğı­nın bel­li ol­ma­sı ve sa­de­ce bir se­fer uy­gu­la­na­ca­ğı için ge­çi­ci mad­de şek­lin­de dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

2 ve 3 ün­cü mad­de­le­ri ise ay­nen,

Ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz ve met­ni Ge­nel Ku­ru­la su­nul­mak üze­re say­gı ile arz olu­nur.

 

Baş­kan

Söz­cü

Kâtip

 

Mus­ta­fa De­mir

Asım Ay­kan

Meh­met Sa­rı

 

Sam­sun

Trab­zon

Ga­zi­an­tep

 

Üye

Üye

Üye

 

Mus­ta­fa Tu­na

Fik­ret Ba­daz­lı

Os­man As­lan

 

An­ka­ra

An­tal­ya

Di­yar­ba­kır

 

Üye

Üye

Üye

 

Zül­fü De­mir­bağ

Ali İbiş

Nus­ret Bay­rak­tar

 

Ela­zığ

İs­tan­bul

İs­tan­bul

 

Üye

Üye

Üye

 

Meh­met Par­lak­yi­ğit

Meh­met Yıl­dı­rım

Ni­ya­zi Öz­can

 

Kah­ra­man­ma­raş

Kas­ta­mo­nu

Kay­se­ri

 

Üye

Üye

 

 

Re­cep Yıl­dı­rım

Or­han Taş

 

 

Sa­kar­ya

Si­vas

 

Gİ­RE­SUN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ NU­RET­TİN

CA­NİK­Lİ VE 14 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN

TEK­Lİ­Fİ

2510 SA­YI­LI İS­KAN KA­NU­NU­NA BİR EK

MAD­DE EK­LEN­ME­Sİ­NE DA­İR KA­NUN

TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 14.06.1934 ta­rih­li ve 2510 sa­yı­lı İs­kan Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 36- Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi için­de, ma­hal­lin­de gö­çer ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve nü­fus ka­yıt­la­rı­na bağ­lı ka­lı­na­rak 31/12/2003 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ara­zi için­de ya­şa­dık­la­rı ve hay­van­cı­lık dı­şın­da baş­ka bir iş­le iş­ti­gal et­me­dik­le­ri, Şan­lı­ur­fa Va­li­si­nin Baş­kan­lı­ğın­da, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan İl Mü­dü­rü, Ta­rım İl Mü­dü­rü, Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İl Mü­dü­rü, Def­ter­dar, Ta­rım Re­for­mu Böl­ge Mü­dü­rü, Ka­das­tro İl Mü­dü­rü, GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Böl­ge Mü­dü­rü, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, Böl­ge Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, Cey­lan­pı­nar Kay­ma­ka­mı ve Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tem­sil­ci­sin­den olu­şan Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan bi­rey­le­riy­le bir­lik­te tes­pit edi­len ai­le­ler, bu Ka­nu­na gö­re hak sa­hi­bi sa­yı­lır.

Bu hak sa­hip­le­ri, 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Ara­zi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nun­da ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma­la­ra uyul­mak ko­şu­luy­la, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi dı­şın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­ne­cek uy­gun alan­da, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re is­kan edi­lir­ler. Hak sa­hi­bi ai­le­le­re, hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­la­rı için me­ra va­sıf­lı ara­zi tah­sis edi­lir ve is­ter­ler­se ye­ni yer­le­şim ye­rin­de ko­nut yap­ma­la­rı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la, ken­di evi­ni ya­pa­na yar­dım me­to­duy­la bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re kre­di kul­lan­dı­rı­la­bi­lir.

Bu iş için ih­ti­yaç du­yu­la­cak öde­nek yıl­la­rı Büt­çe Ka­nun­la­rı ile gös­te­ri­lir.

Hak sa­hi­bi ai­le­le­re is­ka­nen ve­ri­le­cek ta­şın­maz mal­la­rın tes­li­mi­ni ta­ki­be­den üç ay­lık sü­re so­nun­da, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­mesi Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi Va­li­lik­çe bo­şal­tı­lır.”

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

BA­YIN­DIR­LIK, İMAR, ULAŞ­TIR­MA VE TU­RİZM KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

İS­KAN KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 19/9/2006 ta­rih­li ve 5543 sa­yı­lı İs­kan Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi için­de, ma­hal­lin­de gö­çer ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve nü­fus ka­yıt­la­rı­na bağ­lı ka­lı­na­rak 31/12/2003 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ara­zi için­de ya­şa­dık­la­rı ve hay­van­cı­lık dı­şın­da baş­ka bir iş­le iş­ti­gal et­me­dik­le­ri, Şan­lı­ur­fa Va­li­si­nin Baş­kan­lı­ğın­da, Ba­yın­dır­lık ve İs­kan İl Mü­dü­rü, Ta­rım İl Mü­dü­rü, Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İl Mü­dü­rü, Def­ter­dar, Ta­rım Re­for­mu Böl­ge Mü­dü­rü, Ka­das­tro İl Mü­dü­rü, GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Böl­ge Mü­dü­rü, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü, Böl­ge Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı, Cey­lan­pı­nar Kay­ma­ka­mı ve Ta­rım İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tem­sil­ci­sin­den olu­şan Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan bi­rey­le­riy­le bir­lik­te tes­pit edi­len ai­le­ler, bu Ka­nu­na gö­re hak sa­hi­bi sa­yı­lır.

(2) Bu hak sa­hip­le­ri, 3/7/2005 ta­rih­li ve 5403 sa­yı­lı Top­rak Ko­ru­ma ve Ara­zi Kul­la­nı­mı Ka­nu­nun­da ge­ti­ri­len sı­nır­la­ma­la­ra uyul­mak ko­şu­luy­la, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi dı­şın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­ne­cek uy­gun alan­da, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re is­kan edi­lir­ler. Hak sa­hi­bi ai­le­re, hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­la­rı için me­ra va­sıf­lı ara­zi tah­sis edi­lir ve is­ter­lers­e ye­ni yer­le­şim ye­rin­de ko­nut yap­ma­la­rı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la, ken­di evi­ni ya­pa­na yar­dım me­to­duy­la bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re kre­di kul­lan­dı­rı­la­bi­lir.

(3) Bu iş için ih­ti­yaç du­yu­la­cak öde­nek yıl­la­rı Büt­çe Ka­nun­la­rı ile gös­te­ri­lir.

(4) Hak sa­hi­bi ai­le­le­re is­ka­nen ve­ri­le­cek ta­şın­maz mal­la­rın tes­li­mi­ni ta­ki­be­den üç ay­lık sü­re so­nun­da, Cey­lan­pı­nar Ta­rım İş­let­me­si Mü­dür­lü­ğü­ne ait ara­zi Va­li­lik­çe bo­şal­tı­lır.”

MAD­DE 2- Tek­li­fin 2 nci mad­de­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

MAD­DE 3- Tek­li­fin 3 ün­cü mad­de­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca ay­nen ka­bul edil­miş­tir.