Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1237)

 

An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Ge­dik­li ve 17 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ma­li Ta­til İh­das Edil­me­si Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal De­ve­ci­ler’in; Ver­gi Usul Ka­nu­nu­nun Bir Mad­de­sin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Se­dat Kı­zıl­cık­lı’nın; Ver­gi Usul Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi, Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Eyüp Ayar ve 36 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ver­gi Usul Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ile Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Öz­yü­rek ve 27 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ma­li Ta­til Ka­nun Tek­li­fi ve Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

(2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864)

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ma­li Ta­til İh­das Edil­me­si Hak­kın­da­ki Ka­nun Tek­li­fi ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz.

 

 

Bü­lent Ge­dik­li

Se­dat Kı­zıl­cık­lı

Ni­ya­zi Pak­yü­rek

 

An­ka­ra

Bur­sa

Bur­sa

 

Meh­met Emin Tu­tan

Meh­met Mus­ta­fa Açı­ka­lın

Fa­zıl Ka­ra­man

 

Bur­sa

İs­tan­bul

İz­mir

 

Eyüp Ayar

Ab­dul­lah Er­dem Can­ti­mur

Ha­san Feh­mi Ki­nay

 

Ko­ca­eli

Kü­tah­ya

Kü­tah­ya

 

Hü­se­yin Tan­rı­ver­di

Meh­met Er­gün Dağ­cı­oğ­lu

Mus­ta­fa Ataş

 

Ma­ni­sa

To­kat

İs­tan­bul

 

İs­ma­il Öz­gün

Ha­li­de İn­ce­ka­ra

Agah Kaf­kas

 

Ba­lı­ke­sir

İs­tan­bul

Ço­rum

 

İn­ci Öz­de­mir

Gül­se­ren To­puz

İ. Rey­han Özal

 

İs­tan­bul

İs­tan­bul

İs­tan­bul

                              

GE­NEL GE­REK­ÇE

Mü­kel­lef­le­rin, baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de, ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­rin dü­zen­len­me­sin­de, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de 3568 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re yet­ki al­mış mes­lek men­sup­la­rı­nın çok önem­li bir rol oy­na­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir.

El­de edi­len ge­lir­le­rin be­ya­nı ve öden­me­si, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­rin dü­zen­len­me­si, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek an­laş­maz­lık­la­rın çö­zü­mü gi­bi du­rum­lar cid­di ve önem­li kav­ram­lar olup, il­gi­li ya­sa­lar­da be­lir­til­miş­tir.

Mes­lek men­sup­la­rı ve per­so­ne­li, baş­ta mes­lek ya­sa­sın­da be­lir­ti­len iş­ler ol­mak üze­re çe­şit­li ya­sa­lar ne­de­niy­le mey­da­na çı­kan, gün­cel ma­li ve eko­no­mi ile il­gi­li iş­ler ne­de­niy­le yo­ğun ve yo­ru­cu bir iş tem­po­suy­la ça­lış­mak­ta, ru­hen ve be­de­nen yo­rul­mak­ta ve ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bir ta­til za­ma­nı ol­ma­dı­ğın­dan do­la­yı ye­te­rin­ce din­le­ne­me­mek­te­dir­ler. Bu du­rum, mu­ha­se­be iş­lem­le­ri­nin, ma­li iş­lem­le­rin ve di­ğer çe­şit­li iş­le­rin ve­ri­mi­ni dü­şür­mek­te, dü­zen­li ola­rak yü­rü­tül­me­si­ni en­gel­le­mek­te, ül­ke eko­no­mi­si­ne ve sos­yal ha­ya­ta olum­suz et­ki­le­ri ol­mak­ta­dır.

Mes­lek men­sup­la­rı, mü­kel­lef­le­rin ver­giy­le il­gi­li bü­tün iş ve iş­lem­le­ri­ni (Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu, Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu, Kat­ma De­ğer Ver­gi­si Ka­nu­nu, Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nu, güm­rük mev­zu­atın­dan kay­nak­la­nan ver­gi­ler, di­ğer bü­tün ver­gi­ye yö­ne­lik mev­zu­at) Sos­yal Si­gor­ta­lar, iş mev­zu­atın­dan kay­nak­la­nan ve iş ve iş­lem­le­ri­ni, kam­bi­yo ve dış ti­ca­ret mev­zu­atın­dan kay­nak­la­nan iş­lem­le­ri ta­kip eder­ken, yoğun bir iş stre­si içe­ri­sin­de ya­şa­mak­ta­dır­lar. Ya­pı­lan dü­zen­le­me­nin ama­cı, mes­lek men­sup­la­rı­nı yo­ğun iş stre­sin­den uzak­laş­tı­ra­rak, da­ha ve­rim­li ve sağ­lık­lı ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik­tir.

Ana­ya­sa­mız­da be­lir­til­di­ği üze­re dev­let, ça­lış­ma ha­ya­tı­nın stan­dart­la­rı­nı yük­selt­mek, ça­lış­ma ha­ya­tı­nı ge­liş­tir­mek, ça­lış­ma ba­rı­şı­nı sağ­la­mak, ça­lış­ma­yı des­tek­le­mek ve ça­lı­şan­la­rı ko­ru­mak için gerekli  ted­bir­le­ri al­mak zo­run­da­dır. Ay­rı­ca din­len­me­nin her ça­lı­şa­nın hak­kı ol­du­ğu da Ana­ya­sa­mız­da be­lir­til­miş­tir. Söz ko­nu­su ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sı ile baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re, çe­şit­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile mes­lek men­sup­la­rı ta­til ya­pa­bi­le­cek olup, ça­lış­ma­la­rın da­ha dü­zen­li ve ve­rim­li ol­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Ta­til sü­re­si­nin aza­mi 14 gün ola­rak be­lir­len­me­si se­be­biy­le de, mev­cut iş­ler­de ge­cik­me ya­şan­ma­ya­cak, hiz­met­le­rin ak­sa­ma­sı ve­ya dur­ma­sı gi­bi bir du­rum or­ta­ya çık­ma­ya­cak, as­ga­ri dü­zey­de be­lir­le­ne­cek olan nö­bet­çi per­so­nel­ler va­sı­ta­sıy­la ya­sal iş­lem­le­rin ve dü­zen­le­me­le­rin ak­sa­ma­dan de­vam et­me­si sağ­la­na­cak­tır.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na ma­li ta­til mü­es­se­se­si­nin uy­gu­lan­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ve­ri­len yet­ki­ye gö­re, ça­lış­ma ha­ya­tı­nın her­han­gi bir ak­sa­ma­ya yol aç­ma­dan de­vam ede­bi­le­ce­ği bu ka­nun tek­li­fi­­nin ya­sa­laş­ma­sı­nın, ül­ke­mi­ze bü­yük fay­da­lar do­ğu­ra­ca­ğı açık­tır.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ver­gi Usul Ka­nu­nu­nun bir mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı hak­kın­da ka­nun tek­li­fi­m ge­rek­çe ile bir­lik­te ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.

                                                                                                                  23.01.2006

                                                                                                            Ali Ke­mal De­ve­ci­ler

                                                                                                                    Ba­lı­ke­sir

GE­REK­ÇE

Mü­kel­lef­ler her ay ver­gi ödev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­k ve yı­lın her gü­nü de­net­len­me bek­len­ti­si için­de­dir­ler. Di­ğer ta­raf­tan ver­gi ida­re­si men­sup­la­rı ise yaz ay­la­rın­da izin kul­lan­mak­ta bu sü­re için­de de ver­gi da­ire­le­rin­deki iş­ler­de ya­vaş­la­ma gö­rül­mek­te, za­man za­man mü­kel­lef­ler iz­ne çı­kan ver­gi ida­re­si ele­man­la­rı­nın işe baş­la­ma­la­rı­nı bek­le­mek­te­dir.

Ad­li ta­til uy­gu­la­nan mah­ke­me­ler­de ol­du­ğu gi­bi, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın ida­re ve de­ne­tim bi­rim­le­rin­de nö­bet­çi sis­te­mi uy­gu­la­ya­rak mü­kel­lef­le uz­laş­mak üze­re ay­nı ta­rih­te Ma­li Ta­til ilan edil­me­si, hem mü­kel­lef psi­ko­lo­ji­si hem ver­gi ida­re­si ele­man­la­rı­nın din­len­me­sin­de ra­hat­lık sağ­la­ya­cak­tır.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na bu ko­nu­da ge­rek­li gördüğü tak­dir­de dü­zen­le­me yap­ma yet­ki­si­nin ta­nın­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

 

 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ALİ KEMAL DEVECİLER’İN TEKLİFİ

VERGİ USUL KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu­nun mü­ker­rer 257 nci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki bent ek­len­miş­tir.

“Her yıl Tem­muz Ayın­da üç haf­ta­dan az ol­ma­mak üze­re Ma­li Ta­til ilan et­me­ye, Ma­li Ta­ti­le rast­la­yan ver­gi ödev­le­rin­den uy­gun gö­re­cek­le­ri ile bu ödev­le­re iliş­kin öde­me­le­rin ta­til sü­re­si­nin so­nun­dan iti­ba­ren on gün için­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni dü­zen­le­me­ye, Ma­li Ta­ti­le iliş­kin di­ğer Usul ve Esas­la­rı tes­pit et­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ye­tki­li­dir”

MADDE 2- Bu Ka­nun ya­yım ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MADDE 3- Bu Ka­nu­nu Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ver­gi Usul Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı hak­kın­da ka­nun tek­li­fi ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                           Se­dat Kı­zıl­cık­lı

                                                                                                                  Bur­sa

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

2/774 sa­yı­lı ka­nun tek­li­fi­ne ka­tıl­mak is­ti­yo­rum. Ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.    16.05.2006

                                                                                                 Ab­dul­lah Er­dem Can­ti­mur

                                                                                                                Kü­tah­ya

 

GE­REK­ÇE

Ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ver­gi da­ire­le­ri­ne ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­ri­nin bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­rek ve­ril­mek­te­dir.

Bu iş­lem­le­rin her ay gi­de­rek ar­tan oran­da tek­rar­lan­ma­sı ne­de­niy­le mes­lek men­sup­la­rı yıl­lar­dır dü­zen­li ta­til ya­pa­ma­mak­ta­dır­lar.

O ne­den­le anı­lan mes­lek men­sup­la­rı­nın et­kin ve ve­rim­li ça­lış­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı için di­ğer ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan­lar gi­bi bun­la­rın da yıl­da en az üç haf­ta “ma­li ta­til” adı al­tı­nda ya­pı­la­cak dü­zen­le­meler çer­çe­ve­sin­de ta­til yap­ma­la­rı en do­ğal ça­lı­şan hak­la­rın­dan­dır. Böy­le bir ta­til ola­na­ğı­nın sağ­lan­ma­sı mes­lek men­sup­la­rı­nın iş ve­ri­mi­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan hiç şüp­he­siz ki ya­pa­cak­la­rı iş­le­rin so­nuç­la­rı dev­let büt­çe­si­ne de olum­lu et­ki sağ­la­ya­cak­tır.

Din­len­me her va­tan­da­şı­mı­zın ana­ya­sal hak­kı­dır. Bu­gü­ne ka­dar bu mes­lek gru­bu­na ve­ril­me­miş olan ta­til hak­kı­nın “ma­li ta­til” adı al­tın­da ve­ril­me­si uy­gun ve ya­rar­lı ola­cak­tır.

 

 

BURSA MİLLETVEKİLİ SEDAT KIZILCIKLI’NIN TEKLİFİ

VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“7) T.C. Maliye Bakanlığı her yıl Temmuz ayında üç haftadan az olmamak üzere Mali Tatil ilan etmeye, Mali Tatile rastlayan vergi ödevlerinden uygun görecekleri ile bu ödevlere ilişkin ödemelerin tatil süresinin son gününden itibaren 10 gün içinde yerine getirilmesini düzenlemeye, Mali Tatile ilişkin diğer Usul ve Esasları belirlemeye,”

“Birinci fıkranın (7) numaralı bendine göre Mali Tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5/5/1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre verilmesi gereken bildirim ve ödemeler ertelenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Eyüp Ayar

Ayhan Sefer Üstün

Gülseren Topuz

 

Kocaeli

Sakarya

İstanbul

 

Bayram Özçelik

M. Emin Tutan

Alim Tunç

 

Burdur

Bursa

Uşak

 

Muharrem Candan

Zülfü Demirbağ

Halil Aydoğan

 

Konya

Elazığ

Afyonkarahisar

 

Hasan Fehmi Kinay

Erdoğan Özegen

Mustafa Baş

 

Kütahya

Niğde

İstanbul

 

Mehmet Kılıç

Alaattin Büyükkaya

Ali Sezal

 

Konya

İstanbul

Kahramanmaraş

 

Muzaffer Külcü

Ali Öğüten

Abdullah Erdem Cantimur

 

Çorum

Karabük

Kütahya

 

Alaettin Güven

Hakan Taşçı

Seracettin Karayağız

 

Kütahya

Manisa

Muş

 

İsmail Bilen

Hacı İbrahim Kabarık

Osman Akman

 

Manisa

Bartın

Antalya

 

Re­cep Yıl­dı­rım

Nev­zat Do­ğan

Cavit Torun

 

Sa­kar­ya

Ko­ca­eli

Diyarbakır

 

Cü­neyt Ka­ra­bı­yık

Mus­ta­fa Nu­ri Ak­bu­lut

Or­han Er­dem

 

Van

Er­zu­rum

Kon­ya

 

Meh­met De­ni­zol­gun

Mus­ta­fa Ataş

Nus­ret Bay­rak­tar

 

İs­tan­bul

İs­tan­bul

İs­tan­bul

 

Saf­fet Ben­li

Mus­ta­fa Eyi­ce­oğ­lu

Fa­ruk An­bar­cı­oğ­lu

 

Mer­sin

Mer­sin

Bur­sa

 

 

Ha­san Ay­dın

 

 

 

Gi­re­sun

 

 

 

 

 

GE­REK­ÇE

Ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ver­gi da­ire­le­ri­ne ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­ri­nin bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu, Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­rek ve­ril­mek­te­dir.

Bu iş­lem­le­rin her ay gi­de­rek ar­tan oran­da tek­rar­lan­ma­sı ne­de­niy­le mes­lek men­sup­la­rı yıl­lar­dır dü­zen­li ta­til ya­pa­ma­mak­ta­dır­lar.

O ne­den­le, anı­lan mes­lek men­sup­la­rı­nın et­kin ve ve­rim­li ça­lış­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı için “Ma­li ta­til” adı al­tın­da ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­ler çer­çe­ve­sin­de ta­til yap­ma­la­rı en do­ğal ça­lı­şan hak­la­rın­dan­dır. Böy­le bir ta­til ola­na­ğı­nın sağ­lan­ma­sı, mes­lek men­sup­la­rı­nın iş ve­ri­mi­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan, hiç şüp­he­siz ki ya­pa­cak­la­rı iş­le­rin so­nuç­la­rı dev­let büt­çe­si­ne de olum­lu et­ki sağ­la­ya­cak­tır.

Din­len­me her va­tan­da­şı­mı­zın ana­ya­sal hak­kı­dır. Bu­gü­ne ka­dar bu mes­lek gru­bu­na ve­ril­me­miş olan ta­til hak­kı­nın “ma­li ta­til” adı al­tın­da ve­ril­me­si uy­gun ve ya­rar­lı ola­cak­tır.

 

KO­CA­ELİ MİL­LET­VE­Kİ­Lİ EYÜP AYAR VE 36 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

VER­Gİ USUL KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1.- 4/1/1961 ta­rih­li ve 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

EK MAD­DE 1.- Her yıl 1 Tem­muz - 20 Tem­muz ara­sı mali ta­til­dir. Mali ta­ti­le rast­la­yan be­yan­na­me ve bil­di­rim gi­bi ver­gi ödev­le­ri, mali ta­ti­lin bi­ti­min­den iti­ba­ren 28 Tem­muz, bu ödev­le­re iliş­kin öde­me­ler ise 31 Tem­muz ta­rihi­ne ka­dar ya­pı­lır.

Mali ta­ti­le rast­la­yan ta­rih­ler­de 17/7/1964 ta­rih­li ve 506 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar Ka­nu­nu, 25/8/1999 ta­rih­li ve 4447 sa­yı­lı İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu, 2/9/1971 ta­rih­li ve 1479 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­natkârlar ve Di­ğer Ba­ğım­sız Ça­lı­şan­lar Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu Ka­nu­nu ve 5/5/1983 ta­rih­li 2821 sa­yı­lı Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu­na gö­re ve­ril­me­si ge­re­ken bil­di­rim­ler, mali ta­ti­lin bi­ti­min­den iti­ba­ren 28 Tem­muz, öde­me­ler ise 31 Tem­muz ta­ri­hi­ne ka­dar ya­pı­lır. Mali ta­ti­le iliş­kin di­ğer usul ve esas­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

MAD­DE 2.- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3.- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

                       

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Mali ta­til hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi­miz ge­rek­çe ile bir­lik­te ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.

Say­gı­la­rı­mız­la.

 

 

Mus­ta­fa Öz­yü­rek

M. Akif Ham­za­çe­bi

A. Ke­mal De­ve­ci­ler

 

Mer­sin

Trab­zon

Ba­lı­ke­sir

 

Şev­ket Arz

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

Hü­se­yin Ek­mek­ci­oğ­lu

 

Trab­zon

İs­tan­bul

An­tal­ya

 

Öz­lem Çer­çi­oğ­lu

Ufuk Öz­kan

Eş­ref Er­dem

 

Ay­dın

Ma­ni­sa

An­ka­ra

 

Bü­lent Ba­ra­ta­lı

Ali Ok­sal

Tun­cay Er­cenk

 

İz­mir

Mer­sin

An­tal­ya

 

Ah­met Yıl­maz­ka­ya

Türkân Mi­çoo­ğul­la­rı

Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu

 

Ga­zi­an­tep

İz­mir

Ma­lat­ya

 

Gü­rol Er­gin

Meh­met Boz­taş

İ. Sa­mi Tan­doğ­du

 

Muğ­la

Ay­dın

Or­du

 

Ya­şar Tü­zün

M. Me­sut Özak­can

Bir­gen Ke­leş

 

Bi­le­cik

Ay­dın

İs­tan­bul

 

N. Ga­ye Er­ba­tur

Se­dat Pe­kel

Ra­sim Ça­kır

 

Ada­na

Ba­lı­ke­sir

Edir­ne

 

Na­il Ka­ma­cı

Uğur Ak­söz

Ab­du­la­ziz Ya­zar

 

An­tal­ya

Ada­na

Ha­tay

 

 

Ati­la Emek

 

 

 

An­tal­ya

 

 

GE­NEL GE­REK­ÇE

Ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin ve iş­ve­ren­le­rin ver­gi da­ire­le­ri­ne Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­na ver­me­le­ri ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­ri­nin bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­rek ve­ril­mek­te­dir.

Bu iş­lem­le­rin her ay gi­de­rek ar­tan oran­da tek­rar­lan­ma­sı ne­de­niy­le mes­lek men­sup­la­rı, Ver­gi Da­ire­si ve Sos­yal Gü­ven­lik ça­lı­şan­la­rı yıl­lar­dır dü­zen­li ta­til ya­pa­ma­mak­ta­dır­lar.

Mali Ta­til uy­gu­la­ma­sı­ Ver­gi Da­ire­si ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ça­lı­şan­la­rı ile 3568 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re ruh­sat al­mış mes­lek men­sup­la­rı­nın ve­rim­le­ri­ni ar­tı­ra­cak­tır.

Mali Ta­til uy­gu­la­ma­sı­nın ya­sal­laş­ma­sı ko­nu­sun­da TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­da ko­nuş­ma ya­pan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal mu­ta­bık ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­miş­ler­di.

MER­SİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MUS­TA­FA ÖZ­YÜ­REK VE 27 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

 

MA­Lİ TA­TİL KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1-  01 Ağus­tos-31 Ağus­tos ara­sı Ma­li Ta­til­dir.

MAD­DE 2- Ma­li ta­til sü­re­sin­ce mü­kel­lef­ler, Ver­gi Ka­nun­la­rın­da­ki Ver­gi ödev­le­ri­ni (Be­yan, Bil­di­rim, Öde­me, Bil­gi Ver­me ve İb­raz) za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­tir­me­dik­le­rin­den do­la­yı ce­za­lan­dı­rı­la­maz­lar. Ta­til sü­re­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­yen ödev­ler; ma­li ta­ti­li ta­kip eden ay­da ye­ri­ne ge­ti­ri­lir. Özel he­sap dö­ne­mi be­lir­le­nen Mü­kel­lef­le­rin Ma­li Ta­til sü­re­si­ne ve mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.

MAD­DE 3- 5489 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­na gö­re iş­ve­ren­le­rin bil­di­rim ve öde­me gi­bi ma­li ta­til dö­ne­mi­ne rast­la­yan yü­küm­lü­lük­le­ri ma­li ta­ti­li ta­kip eden ay­da ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

Es­naf Sa­nat­kâr­lar ve di­ğer ba­ğım­sız ça­lı­şan­la­rın 5489 sa­yı­lı ka­nun­dan kay­nak­la­nan bil­di­rim ve öde­me gi­bi yü­küm­lü­lük­ler ma­li ta­ti­li ta­kip eden ay­da ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

Uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.

MAD­DE 4- İş­ve­ren­le­rin 4447 sa­yı­lı ka­nun­dan kay­nak­la­nan bil­di­rim ve öde­me yü­küm­lü­lük­le­ri, ma­li ta­ti­li ta­kip eden ay­da ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

Uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.

MAD­DE 5- İş­ve­ren­le­rin 2821 sa­yı­lı Sen­di­ka­lar Ka­nu­nun­dan kay­nak­la­nan bil­di­rim ve öde­me gi­bi yü­küm­lü­lük­le­ri ma­li ta­ti­li ta­kip eden ay­da ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

Uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.

MAD­DE 6- Bu ka­nun ya­yı­mı­nı ta­kip eden ay­da yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 7- Bu ka­nu­nu Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Raporu

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu

 

 

Esas No : 2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864

04/10/2006

 

Ka­rar No : 109

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ma­li ta­ti­le iliş­kin ola­rak Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan ve Baş­kan­lık­ça muh­te­lif ta­rih­ler­de Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal Deveciler’in 2/692, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Se­dat Kızılcıklı ve Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah Er­dem Cantimur’un 2/774, Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Eyüp Ayar ve 36 Mil­let­ve­ki­li­nin 2/857, Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Özyürek ve 27 Mil­let­ve­ki­li­nin 2/864,  An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Gedikli ve 17 Mil­let­ve­ki­li­nin 2/866 esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­lif­le­ri, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 4/10/2006 ta­ri­hin­de Hü­kü­me­ti tem­si­len Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Unakıtan ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu ve TÜR­MOB tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tı­lım­la­rıy­la yap­tı­ğı 1 in­ci Bir­le­şi­min­de, İç­tü­zü­ğün 35 in­ci mad­de­si uya­rın­ca bir­bir­le­riy­le il­gi­li gö­rü­le­rek bir­leş­ti­ril­mek ve gö­rüş­me­le­re 2/866 esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi esas alın­mak su­re­tiy­le in­ce­le­nip gö­rü­şül­müş­tür.

Bi­lin­di­ği gi­bi; ül­ke­miz­de ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re di­ğer ka­mu ku­rum­la­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­ni, bü­yük oran­da 3568 sa­yı­lı Ser­best Mu­ha­se­be­ci­lik, Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Ma­li Mü­şa­vir­lik Ka­nu­nu­na gö­re yet­ki al­mış mes­lek men­sup­la­rı yü­rüt­mek­te, ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­ri dü­zen­le­mek­te­dir­ler. Mü­kel­lef­le­rin el­de et­tik­le­ri ge­lir­le­ri­nin be­ya­nı, ver­gi­le­ri­nin öden­me­si, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­ri­nin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek an­laş­maz­lık­la­rın çö­zü­mü gi­bi önem­li hu­sus­lar, il­gi­li ya­sa­lar­da be­lir­len­miş­tir. Bu ve ben­ze­ri gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren mes­lek men­sup­la­rı ve per­so­ne­li, gün­cel ma­li ve eko­no­mik iş­ler ne­de­niy­le yo­ğun ve yo­ru­cu iş tem­po­su ve ken­di­le­ri­ne  ay­rı­lan bir ta­til za­ma­nı ol­ma­ma­sı do­la­yı­sıy­la din­le­ne­me­mek­te, bu du­rum mu­ha­se­be iş­lem­le­ri­nin, ma­li iş­lem­le­rin ve di­ğer çe­şit­li iş­le­rin ve­ri­mi­ni dü­şür­mek­te, dü­zen­li ola­rak yü­rü­tül­me­si­ni en­gel­le­mek­te, ül­ke eko­no­mi­si­ne ve sos­yal ha­ya­ta olum­suz et­ki­de bu­lun­mak­ta­dır.

1982 Ana­ya­sa­sı­nın 49 un­cu mad­de­sin­de yer alan “Dev­let, ça­lı­şan­la­rın ha­yat se­vi­ye­si­ni yük­selt­mek, ça­lış­ma ha­ya­tı­nı ge­liş­tir­mek için ça­lı­şan­la­rı ve iş­siz­le­ri ko­ru­mak, ça­lış­ma­yı des­tek­le­mek, iş­siz­li­ği ön­le­me­ye el­ve­riş­li eko­no­mik bir or­tam ya­rat­mak ve ça­lış­ma ba­rı­şı­nı sağ­la­mak için ge­rek­li ted­bir­le­ri alır.” hük­mü­nün ya­nı sı­ra din­len­me­nin de her ça­lı­şa­nın hak­kı ol­du­ğu Ana­ya­sa­da be­lir­til­miş­tir.

Gö­rüş­me­ye esas alı­nan 2/866 esas nu­ma­ra­lı Tek­lif ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de;

- Her yıl Ağus­tos ayın­da on dört gün ma­li ta­til uy­gu­lan­ma­sı,

- Ma­li ta­til sü­re­sin­ce, çe­şit­li ka­nun­lar uya­rın­ca ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ma­li iş­le­re iliş­kin sü­re­le­rin ve bu iş­ler­le gö­rev­li olan ka­mu ida­re­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­nın dü­zen­len­me­si,

ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ko­mis­yo­nu­muz­da Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Söz ko­nu­su Tek­li­fin ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de bü­yük bir ih­ti­ya­ca ce­vap ve­re­ce­ği,

- Ver­gi­le­rin et­kin bir şe­kil­de top­lan­ma­sı­nın ve ka­yıt­dı­şı­lı­ğın ön­len­me­si­nin ül­ke­miz ma­li sis­te­mi açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, ma­li mü­şa­vir­le­rin ver­gi ka­nun­la­rıy­la ve di­ğer ka­nun­lar­la mü­kel­lef­le­rin yap­mak zo­run­da ol­duk­la­rı iş­ler­de bi­rer ara­cı ko­nu­mun­da ol­duk­la­rı, bu ne­den­le yo­ğun iş tem­po­su­na ma­ruz ka­lan ma­li mü­şa­vir­ler için ma­li ta­til dü­zen­le­me­si ya­pıl­ma­sı­nın çok önem­li bir in­sa­ni ih­ti­yaç ol­du­ğu,

- Son yıl­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len oto­mas­yon pro­je­le­ri, in­ter­net ve bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı so­nu­cun­da ver­gi be­ya­nı ve top­lan­ma­sın­da fark edi­lir bir et­kin­li­ğin göz­len­di­ği; mü­kel­lef­le­rin ver­gi iş­le­ri­ni yü­rü­ten ma­li mü­şa­vir­le­re yı­lın bel­li bir dö­ne­min­de ma­li ta­til hak­kı sağ­lan­ma­sı­nın bu et­kin­li­ği da­ha da art­ı­ra­ca­ğı,

- Tek­lif­le asıl ya­pıl­mak is­te­ne­nin ba­zı ver­gi­sel ödev­le­rin be­lir­li bir sü­re için er­te­len­me­si ol­du­ğu, bu ne­den­le ma­li ta­til ola­rak dü­zen­le­ne­cek ta­rih­le­rin dik­kat­li­ce tes­pit edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Tek­lif­le ge­ti­ri­len dü­zen­le­me­nin, ma­li mü­şa­vir­lik mes­le­ği­ni yü­rüt­mek­te olan­la­rı son de­re­ce ra­hat­la­ta­ca­ğı; ay­rı­ca, ma­li ta­til so­nun­da ek bir be­yan sü­re­si ön­gö­rül­me­si­nin de ya­rar­lı ol­du­ğu,

- Tek­li­fin sa­de­ce ma­li mü­şa­vir­lik mes­le­ği­ne da­hil olan­lar için bir ma­li ta­til ge­tir­di­ği­nin an­la­şıl­dı­ğı, ay­nı za­man­da ma­li ta­til sü­re­si­nin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı için de ta­til ola­rak dü­zen­len­me­si­nin fay­da­lı ola­ca­ğı,

- Tek­lif­te yer alan 14 gün­lük sü­re­nin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı, bu sü­re­nin uza­tıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu, bu­nun ya­nı sı­ra ma­li ta­ti­lin Tem­muz ayı­na alın­ma­sı­nın, ve­ril­me­si ge­re­ken ver­gi be­yan­na­me­le­ri­nin sa­yı­sı­nın di­ğer ay­la­ra gö­re bu ay­da ol­duk­ça az ol­ma­sı ne­de­niy­le da­ha isa­bet­li ola­ca­ğı,

Şek­lin­de­ki gö­rüş, eleş­ti­ri ve öne­ri­le­ri mü­te­akip, TÜR­MOB Ge­nel Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­da;

- 70.000 mes­lek men­su­bu, 550.000 bü­ro ça­lı­şa­nıy­la en bü­yük mes­lek bir­li­ği olan ma­li mü­şa­vir­lik mes­le­ği kap­sa­mın­da­ki ça­lı­şan­la­rın; mü­kel­lef­le­rin sa­de­ce Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile il­gi­li de­ğil; Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, SSK ve BAĞ-KUR Ge­nel Mü­dür­lük­le­ri ile il­gi­li iş­lem­le­ri­ni de ye­ri­ne ge­tir­di­ği; bu ne­den­le ma­li ta­til dü­zen­le­me­si­nin ya­pıl­ma­sı­nın ye­rin­de bir uy­gu­la­ma ola­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

Ko­mis­yo­nu­muz­da Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan, Tek­lif ve ge­rek­çe­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­se­ne­rek Tek­li­fin mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­miş­tir.

Tek­li­fin;

- 1 in­ci mad­de­si, mad­de ile dü­zen­le­nen ma­li ta­ti­lin sü­re­si­nin on dört gün­den yir­mi gü­ne çı­ka­rıl­ma­sı, be­yan­na­me ver­me sü­re­si­ne iliş­kin beş gün­lük sü­re­nin ye­di gün ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si, 8 nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın, “…öde­me sü­re­si” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ay­nı ay içe­ri­sin­de kal­mak kay­dıy­la” iba­re­si­nin pa­ran­tez içi hü­küm ola­rak ek­len­me­si su­re­tiy­le; 9 nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın, ma­li ta­ti­lin sü­re­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğe pa­ra­lel ola­rak ye­ni­den dü­zen­len­me­si, mad­de­nin ta­ma­mı­nın an­la­tı­ma açık­lık ka­zan­dı­rıl­mak ama­cıy­la re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­ma­sı su­re­tiy­le,

- 2 nci mad­de­si, bi­rin­ci fık­ra­sın­da adı ge­çen Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun ta­rih ve sa­yı­sı­nın dü­zel­til­me­si, ikin­ci fık­ra­sı­na, 1 in­ci mad­de­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na ta­nı­nan yet­ki­le­rin bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sın­da Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­ca­ğı­na da­ir bir hük­mün ek­len­me­si su­re­tiy­le,

- Yü­rür­lü­ğe iliş­kin 3 ün­cü mad­de­si­nin ka­nun tek­ni­ği­ne uy­gun ola­rak ye­ni­den dü­zen­len­me­si su­re­tiy­le,

- Yü­rüt­me­ye iliş­kin 4 ün­cü mad­de­si ay­nen,

ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­la su­nul­mak üze­re yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

 

Afyonkarahisar

Bursa

Muş

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Mehmet Sekmen

Halil Aydoğan

Mehmet Zekai Özcan

 

 

İstanbul

Afyonkarahisar

Ankara

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

M. Mesut Özakcan

A. Kemal Deveciler

Ali Osman Sali

 

 

Aydın

Balıkesir

Balıkesir

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ahmet İnal

Alaattin Büyükkaya

A. Kemal Kumkumoğlu

 

 

Batman

İstanbul

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Birgen Keleş

Kemal Kılıçdaroğlu

Bülent Baratalı

 

 

İstanbul

İstanbul

İzmir

 

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Fazıl Karaman

Y. Selahattin Beyribey

Mustafa Elitaş

 

 

İzmir

Kars

Kayseri

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Taner Yıldız

Mikail Arslan

Muzaffer Baştopçu

 

 

Kayseri

Kırşehir

Kocaeli

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mustafa Ünaldı

Hasan Fehmi Kinay

Mustafa Özyürek

 

 

Konya

Kütahya

Mersin

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Gürol Ergin

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

Osman Seyfi

 

 

Muğla

Muğla

Nevşehir

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Cemal Uysal

İmdat Sütlüoğlu

Musa Uzunkaya

 

 

Ordu

Rize

Samsun

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Sabahattin Cevheri

M. Ergun Dağcıoğlu

M. Akif Hamzaçebi

 

 

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

 

 

 

 

 

 

AN­KA­RA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ BÜ­LENT GE­DİK­Lİ VE 17 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

 

MA­Lİ TA­TİL İH­DAS EDİL­ME­Sİ       HAK­KIN­DA­Kİ KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

Ma­li ta­til

MAD­DE 1- (1) Her yıl Ağus­tos ayı­nın bi­rin­den on­dör­dü­ne ka­dar (On­dör­dü da­hil) ma­li ta­til uy­gu­la­nır.

(2) Ma­li ta­til sü­re­sin­ce;

a) Be­ya­na da­ya­lı tar­hi­yat­la­ra iliş­kin ola­rak ka­nunî sü­re­le­rin­de ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan­na­me­le­rin ve­ril­me sü­re­le­ri,

b) İk­ma­len, re’sen ve­ya ida­re­ce ya­pı­lan tar­hi­yat­la­ra iliş­kin olup va­de­si, ma­li ta­ti­le rast­la­yan ver­gi, re­sim ve harç­lar ile ver­gi ce­za­la­rı ve ge­cik­me fa­iz­le­ri­nin öde­me sü­re­si,

c) Tarh edi­len ver­gi­le­re ve/ve­ya ce­za­la­ra kar­şı uz­laş­ma ta­lep et­me ve­ya ce­za­da in­dir­me hü­küm­le­rin­den ya­rar­lan­mak ama­cıy­la ya­pı­la­cak baş­vu­ru­la­ra iliş­kin sü­re­ler,

d) De­vam­lı bil­gi ver­me kap­sa­mın­da ve­ril­me­si ge­re­ken bil­gi­le­rin ve­ril­me­si­ne iliş­kin sü­re­ler,

Ta­ti­lin bit­ti­ği gün­den iti­ba­ren beş gün uza­tıl­mış sa­yı­lır.

(3) Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re be­lir­li sü­re­ler­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken mu­ha­se­be ka­yıt sü­re­le­ri, bil­di­rim sü­re­le­ri ve ver­giy­le il­gi­li iş­lem­le­re iliş­kin da­va aç­ma sü­re­le­ri ma­li ta­til sü­re­sin­ce iş­le­mez. Be­lir­ti­len sü­re­ler ma­li ta­ti­lin bi­ti­min­den iti­ba­ren tek­rar iş­le­me­ye baş­lar.

(4) Mah­ke­me ka­ra­rı ve­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­nın ta­le­bi üze­ri­ne ya da 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ya­pı­lan ara­ma­lı in­ce­le­me­ler ha­riç ol­mak üze­re, ma­li ta­til sü­re­sin­ce in­ce­le­me ama­cıy­la def­ter ve bel­ge­le­rin ib­ra­zı ta­lep edi­le­mez, mü­kel­lef­ler hak­kın­da in­ce­le­me ya­pı­la­maz.

(5) Ta­til sü­re­sin­ce, ver­gi ve ce­za ih­bar­na­me­le­ri ile mah­sup ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik olan­lar ha­riç bil­gi is­te­me ta­lep­le­ri mü­kel­lef­le­re, ver­gi ve ce­za so­rum­lu­la­rı­na bil­di­ril­mez. An­cak, ma­li ta­til sü­re­si için­de ger­çek­le­şen teb­li­gat iş­lem­le­rin­de sü­re, ma­li ta­ti­lin son gü­nün­den iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­lar.

(6) Ma­li ta­ti­lin son gü­nü­nü iz­le­yen beş gün için­de bi­ten bu mad­de kap­sa­mın­da­ki ka­nunî ve idarî sü­re­ler ma­li ta­ti­li iz­le­yen be­şin­ci gün so­na er­miş sa­yı­lır.

(7) Güm­rük ida­re­le­ri, il özel ida­re­le­ri ve be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan tarh ve/ve­ya tah­sil edi­len ver­gi, re­sim ve harç­lar­la il­gi­li ola­rak ma­li ta­til uy­gu­lan­maz.

(8) Be­ya­na da­ya­nan ve be­yan­na­me ver­me sü­re­si ma­li ta­til ne­de­niy­le uza­mış olan ver­gi­ler­de öde­me sü­re­si, uza­yan be­yan­na­me ver­me sü­re­si­nin son gü­nün­den iti­ba­ren 3 ün­cü gü­nün me­sai sa­ati­ne ka­dar uza­mış sa­yı­lır.

(9) Ma­li­ye Ba­ka­nı,

a) Ma­li ta­til kap­sa­mın­da sü­re ve­ri­le­cek iş ve iş­lem­le­rin kap­sa­mı­nı ge­niş­let­me­ye, ge­niş­le­ti­len kap­sa­mı tek­rar da­ralt­ma­ya,

b) Top­lam ta­til sü­re­si on­dört gü­nü geç­me­mek üze­re mali ta­ti­li, ka­nunî baş­lan­gıç sü­re­sin­den beş gü­ne ka­dar ön­ce­sin­de ve­ya son­ra­sın­da baş­lat­ma­ya,

c) Bu fık­ra­nın (b) ben­di­ne gö­re ma­li ta­til sü­re­si­nin de­ğiş­ti­ril­me­si ha­lin­de, ma­li ta­ti­le rast­la­yan sü­re­le­rin uza­tıl­mış sa­yı­la­ca­ğı ta­rih­le­ri ye­ni­den bel­li et­me­ye,

d) Ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye yet­ki­li­dir.

MAD­DE 2- Ma­li ta­til ilan edi­len dö­ne­me rast­la­yan ta­rih­ler­de 25/8/1999 ta­rih­li ve 4447 sa­yı­lı İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu, 22/5/2003 ta­rih­li ve 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu ve 5/5/1983 ta­rih­li 2821 sa­yı­lı Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu­na gö­re ya­pıl­ma­sı ge­re­ken be­yan, bil­di­rim ve öde­me­ler ile 19/4/2006 ta­rih­li ve 5489 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nun­da yer alan hiz­met ak­di­ne bağ­lı ol­mak­sı­zın ken­di adı­na ve he­sa­bı­na ba­ğım­sız ça­lı­şan­lar ve hiz­met ak­di ile iş­çi ça­lış­tı­ran iş­ve­ren­le­rin yap­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu be­yan, bil­di­rim ve öde­me­ler, 1 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len sü­re­ler ka­dar er­te­le­nir.

Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.

 

 

 

MAD­DE 3- Bu Ka­nun 1/1/2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

PLAN VE BÜT­ÇE KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

 

MA­Lİ TA­TİL İH­DAS EDİL­ME­Sİ      HAK­KIN­DA KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1- (1) Her yıl tem­muz ayı­nın bi­rin­den yir­mi­si­ne ka­dar (yir­mi­si da­hil) ma­li ta­til uy­gu­la­nır.

(2) Son gü­nü ma­li ta­ti­le rast­la­yan aşa­ğı­da be­lir­ti­len sü­re­ler, ta­ti­lin son gü­nü­nü iz­le­yen ta­rih­ten iti­ba­ren ye­di gün uza­mış sa­yı­lır:

a) Be­ya­na da­ya­lı tar­hi­yat­ta, ka­nu­ni sü­re­sin­de ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan­na­me­le­rin ve­ril­me sü­re­le­ri,

b) İk­ma­len, re’sen ve­ya ida­re­ce ya­pı­lan tar­hi­yat­ta, va­de­si ma­li ta­ti­le rast­la­yan ver­gi, re­sim ve harç­lar ile ver­gi ce­za­la­rı ve ge­cik­me fa­iz­le­ri­nin öde­me sü­re­si,

c) Tarh edi­len ver­gi­le­re ve/ve­ya ke­si­len ce­za­la­ra kar­şı uz­laş­ma ta­lep et­me ve­ya ce­za­da in­di­rim hü­küm­le­rin­den ya­rar­lan­mak ama­cıy­la ya­pı­la­cak baş­vu­ru­la­ra iliş­kin sü­re­ler,

d) De­vam­lı bil­gi ver­me hü­küm­le­ri kap­sa­mın­da ve­ril­me­si ge­re­ken bil­gi­le­rin ve­ril­me­si­ne iliş­kin sü­re­ler.

(3) Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re be­lir­li sü­re­ler­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken mu­ha­se­be ka­yıt sü­re­le­ri, bil­di­rim sü­re­le­ri ve ver­giy­le il­gi­li iş­lem­le­re iliş­kin da­va aç­ma sü­re­le­ri ma­li ta­til sü­re­sin­ce iş­le­mez. Be­lir­ti­len sü­re­ler ma­li ta­ti­lin bi­ti­min­den iti­ba­ren tek­rar iş­le­me­ye baş­lar.

(4) Mah­ke­me ka­ra­rı ve­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­nın ta­le­bi üze­ri­ne ya da Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ya­pı­lan ara­ma­lı in­ce­le­me­ler ha­riç ol­mak üze­re, ma­li ta­til sü­re­sin­ce in­ce­le­me ama­cıy­la def­ter ve bel­ge­le­rin ib­ra­zı ta­lep edi­le­mez, mü­kel­le­fin iş­ye­rin­de in­ce­le­me­ye baş­la­nıl­maz.

(5) Ta­til sü­re­sin­ce, ver­gi ve ce­za ih­bar­na­me­le­ri ile mah­sup ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik olan­lar ha­riç, bil­gi is­te­me ta­lep­le­ri mü­kel­lef­le­re, ver­gi ve ce­za so­rum­lu­la­rı­na bil­di­ril­mez. An­cak ta­til sü­re­si için­de ger­çek­le­şen teb­li­gat iş­lem­le­rin­de sü­re, ma­li ta­ti­lin son gü­nün­den iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­lar.

(6) Ma­li ta­ti­lin so­na er­di­ği gü­nü iz­le­yen ye­di gün için­de bi­ten bu mad­de kap­sa­mın­da­ki ka­nu­ni ve ida­ri sü­re­ler, ma­li ta­ti­lin son gü­nü­nü iz­le­yen ta­rih­ten iti­ba­ren ye­din­ci gü­nün me­sai sa­ati bi­ti­min­de so­na er­miş sa­yı­lır.

(7) Güm­rük ida­re­le­ri, il özel ida­re­le­ri ve be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan tarh ve/ve­ya tah­sil edi­len ver­gi, re­sim ve harç­lar­la il­gi­li ola­rak ma­li ta­til uy­gu­lan­maz.

(8) Be­ya­na da­ya­nan ve be­yan­na­me ver­me sü­re­si ma­li ta­til ne­de­niy­le uza­mış olan ver­gi­ler­de öde­me sü­re­si (ay­nı ay içe­ri­sin­de kal­mak kay­dıy­la), uza­yan be­yan­na­me ver­me sü­re­si­nin son gü­nün­den iti­ba­ren üçün­cü gü­nün me­sai sa­ati bi­ti­mi­ne ka­dar uza­mış sa­yı­lır.

(9) Ma­li­ye Ba­ka­nı, ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le sü­re ve­ri­le­cek iş ve iş­lem­le­rin kap­sa­mı ile ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye yet­ki­li­dir.

 

 

 

 

 

 

MAD­DE 2-  (1) Ma­li ta­til ilan edi­len dö­ne­me rast­la­yan ta­rih­ler­de 5/5/1983 ta­rih­li ve 2821 sa­yı­lı Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu, 25/8/1999 ta­rih­li ve 4447 sa­yı­lı İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu ve  22/5/2003 ta­rih­li ve 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu­na  gö­re ya­pıl­ma­sı ge­re­ken be­yan, bil­di­rim ve öde­me­ler ile 31/5/2006 ta­rih­li ve 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nun­da yer alan hiz­met ak­di­ne bağ­lı ol­mak­sı­zın ken­di adı­na ve he­sa­bı­na ba­ğım­sız ça­lı­şan­lar ve hiz­met ak­di ile iş­çi ça­lış­tı­ran iş­ve­ren­le­rin yap­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu be­yan, bil­di­rim ve öde­me­ler,        1 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len sü­re­ler ka­dar er­te­le­nir.

(2) Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usul ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir. Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de Ma­li­ye Ba­ka­nı­na ta­nı­nan yet­ki bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sın­da Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lır.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun 1/1/2007 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.