Dönem: 22                                                                                                                   Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1233)

 

Konya Milletvekili Atilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (2/753)

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz”, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ve teklif ederiz.

 

 

Atilla Kart

A. Rezzak Erten

Enver Öktem

 

Konya

İzmir

İzmir

 

Vezir Akdemir

Abdulaziz Yazar

Ali Oksal

 

İzmir

Hatay

Mersin

 

Uğur Aksöz

Hüseyin Ekmekcioğlu

Ziya Yergök

 

Adana

Antalya

Adana

 

M. Nuri Saygun

Feridun Ayvazoğlu

Mehmet Semerci

 

Tekirdağ

Çorum

Aydın

 

Hakkı Ülkü

Yavuz Altınorak

Yücel Artantaş

 

İzmir

Kırklareli

Iğdır

 

Muharrem Kılıç

Ufuk Özkan

Ali Cumhur Yaka

 

Malatya

Manisa

Muğla

 

Yakup Kepenek

Mustafa Yılmaz

Erdal Karademir

 

Ankara

Gaziantep

İzmir

 

Mehmet Yıldırım

Mevlüt Coşkuner

Gürol Ergin

 

Kastamonu

Isparta

Muğla

 

A. Kemal Kumkumoğlu

A. Kemal Deveciler

Feridun Baloğlu

 

İstanbul

Balıkesir

Antalya

 

Nadir Saraç

Mehmet Küçükaşık

Hasan Güyüldar

 

Zonguldak

Bursa

Tunceli

 

Mustafa Gazalcı

Ahmet Yılmazkaya

Mehmet Ali Arıkan

 

Denizli

Gaziantep

Eskişehir

 

 

 

 

 

Birgen Keleş

Nuri Çilingir

N. Gaye Erbatur

 

İstanbul

Manisa

Adana

 

Bülent Baratalı

Türkan Miçooğulları

Mehmet Işık

 

İzmir

İzmir

Giresun

 

Osman Özcan

Mustafa Özyurt

Nurettin Sözen

 

Antalya

Bursa

Sivas

 

Vahit Çekmez

Muharrem Toprak

M. Vedat Melik

 

Mersin

İzmir

Şanlıurfa

 

 

M. Mesut Özakcan

 

 

 

Aydın

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

Baro üyesi olan avukatlar yönünden, Baro Yardımlaşma Sandığına üye olma zorunluluğu yoktur.Hal böyle iken, Baro Genel Kurulu ile Baro Yardımlaşma Sandığı Genel Kurulu birlikte yapıldığından, sandık üyesi olmayan avukatlar da sandık üyesi gibi oy kullanmaktadırlar. Başka bir ifadeyle; sandığın yönetiminde, sandık yönetiminin ibrasında, sandık yöneticilerinin üye seçilmesinde; sandık üyesi olan avukatlar ile birlikte, sandık üyesi olmayan ve sayıca daha fazla olan avukatlar belirleyici olma durumuna girmektedirler.

Öte yandan; mevcut yasal düzenlemeye göre, Baro Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu, aynı zamanda Baro Yardımlaşma Sandığının da Yönetim ve Denetleme Kurulu konumundadır. Bu düzenlemeye göre, sandık üyesi olmayan bir avukatın sandığın yönetim ve denetleme kurulu üyeliğine seçilmesi mümkündür. Her ne kadar seçildikten sonra sandık üyesi olmayan bu konumdaki kişiler, sandık üyesi olmakta iseler de, bu durumun yasal açıdan sakıncalı olduğu açıktır.

Yine Baro Yardımlaşma Sandığına ait tüm taşınır ve taşınmazlar kiracı sıfatıyla çoğu yerde Barolar tarafından kullanılmaktadır. Bu ilişki gereği, Baro Yönetim Kurulu her 2 tüzel kişilik arasındaki kira sözleşmelerini kiracı ve kiraya veren sıfatıyla imzalamaktadır. Her 2 kuruluş arasında menfaat çatışması olduğu göz önüne alındığında, bu durumun hukuka ve hakkaniyete aykırı sonuçlar yaratması kaçınılmazdır.

Açıklanan sebeplerle; bu teklifin yasalaşmasıyla, her 2 tüzel kişilik arasındaki bu gereksiz birliktelik sona erecek, sandık üyeleri kendi aralarında yapacakları genel kurul ile kendi yöneticilerini ve deneticilerini kendileri belirleyecek, üyesi oldukları sandığın haklarını ve menfaatlerini daha sağlıklı bir biçimde koruma olanağını elde edeceklerdir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Genel gerekçede açıklandığı üzere, yardımlaşma sandığı yönetim sorumluluğunun, sandığın kendi üyelerine bırakılması; sandık üyesi olmayan baro üyelerinin bu olayın dışında tutulması amaçlanmıştır.

Baro yönetimiyle, sandık yönetiminin görev, yetki ve sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesi, birbirlerinin görev ve yetki alanlarına müdahale etmemeleri amaçlanmıştır.

Madde 2- Kanun değişikliğinin uygulanma sürecini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.
Adalet Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

              Adalet Komisyonu

Esas No: 2/753

Karar No: 108                30/6/2006

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınız tarafından 5/4/2006 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş olan “Konya Milletvekili Atilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/753)”, Komisyonumuzun, 1/6/2006 tarihli 49 uncu toplantısında, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile AdaletBakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Söz konusu Teklifin başlığında, kanun tekniğine uygun olması açısından değişiklik yapılmıştır.

Teklifin çerçeve 1 inci maddesinde 6207 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirildiği ifade edilmektedir. Ancak yürürlükteki 6207 sayılı Kanunun 1 inci maddesine bakıldığında, değiştirilmek istenen hükümlerin, 1 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri değil de dördüncü ve beşinci fıkraları hükümlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 1 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarının değiştirilmesi yanında, aynı maddeye eklenmek istenen fıkra hükmü vardır. Ancak eklenmek istenen bu fıkra hükmünün, maddeye ayrı bir fıkra olarak değil de kanun tekniğine uygun olması açısından beşinci fıkranın devamında düzenlenmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Teklifin çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 6207 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin düzeltilmiş haliyle dördüncü fıkrasında, ayrıca, 6207 sayılı Kanunun değiştirilmek istenen 2 nci maddenin dördüncü fıkrasında, aynı içerikte atıf yapılmaktadır. Yapılan bu atıf, kanun tekniği açısından uygun bir atıf değildir. Yapılan atfın doğru olmadığı, aynı fıkranın ikinci satırında yer alan “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri” ve 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan ifadelerden de anlaşılacaktır. Komisyonumuzca, sözü edilen fıkrada yapılan atfın, kanun tekniğine uygun olması açısından, “2. maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı istihkak şartları” ibaresinin “2 nci maddenin giderlere ait ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı istihkak şartları” olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Kanun teklifinin başlığı ile maddeleri kanun tekniğine uyum sağlamak amacıyla redaksiyona tâbi tutulmuş ve söz konusu Teklif Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Köksal Toptan

Recep Özel

Ramazan Can

 

Zonguldak

Isparta

Kırıkkale

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Hasan Kara

Fehmi Hüsrev Kutlu

Halil Özyolcu

 

Kilis

Adıyaman

Ağrı

 

Üye

Üye

Üye

 

Haluk İpek

Feridun Fikret Baloğlu

Yüksel Çorbacıoğlu

 

Ankara

Antalya

Artvin

 

 

 

(Toplantıya katılmadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Orhan Yıldız

Mehmet Küçükaşık

Feridun Ayvazoğlu

 

Artvin

Bursa

Çorum

 

(Toplantıya katılmadı)

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer Külcü

Mustafa Nuri Akbulut

Mahmut Durdu

 

Çorum

Erzurum

Gaziantep

 

 

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Yılmazcan

Hakkı Köylü

Muharrem Kılıç

 

Kahramanmaraş

Kastamonu

Malatya

 

Üye

Üye

Üye

 

Süleyman Sarıbaş

Orhan Eraslan

Enver Yılmaz

 

Malatya

Niğde

Ordu

 

(Toplantıya katılmadı)

(Toplantıya katılmadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Nuri Saygun

Ahmet Çağlayan

Bekir Bozdağ

 

Tekirdağ

Uşak

Yozgat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART VE 45 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

6207 SAYILI AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6207 sayılı Kanunun 1. maddesinin 2 ve 3. fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Sandıkları İdareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait “a” fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemeyenler hakkında uygulanacak esaslar sandık yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, sandık genel kurullarınca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.

Sandıkların idare ve temsili, sandık üyelerinden oluşan genel kurulca seçilen ve 7 kişiden oluşan sandık yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, sandık başkanını kendi arasından seçer. Sandık genel kurulu, sandık üyeleri arasından 3 kişilik bir denetleme kurulu seçer. Sandık yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 

 

MADDE 2- 6207 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sandık üyeleri bu Kanunun yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde halen görevdeki baro yönetim kurulu kararı ile toplanarak genel kurulu gerçekleştirir.

MADDE 3- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


ADALET KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

 KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 21/12/1953 tarihli ve 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemeyenler hakkında uygulanacak esaslar sandık yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, sandık genel kurullarınca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.

Sandıkların idare ve temsili, sandık üyelerinden oluşan, genel kurulca seçilen ve yedi kişiden oluşan sandık yönetim kuruluna aittir.Yönetim kurulu, sandık başkanını kendi arasından seçer. Sandık genel kurulu, sandık üyeleri arasından üç kişilik bir denetim kurulu seçer. Sandık yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.”

MADDE 2- 6207 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde sandık üyeleri baro yönetim kurulu kararı ile genel kurulu toplarlar.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.