Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1226)

 

İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ile Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın; Avukatlık Kanununun 96 ncı Maddesinin Değişikliğine Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 5 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununun 96 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/694, 2/696)

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Avukatlık Kanununun 96. Maddesinin Değişikliğine Dair Kanun Teklifimiz ektedir.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.   23.01.2006

 

Ali Arslan

Yılmaz Kaya

 

Muğla

İzmir

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/694 esas numaralı Kanun Teklifine katıldığımı saygılarımla arz ederim.

                               Fahrettin Üstün

                                              Muğla

GENEL GEREKÇE

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Yasa ile değişik 96. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde “Ancak görev süresi iki dönemden fazla olamaz.” Denilmek suretiyle demokratik seçim usullerine göre göreve getirilen Baro Başkanına sadece iki dönem başkanlık yapma olanağı tanınmıştır.

Baro Başkanları o yer Barosuna bağlı avukatların özgür iradeleri uyarınca demokratik usullerle yapılan seçim sonucunda göreve getirilmektedir. Aynı zamanda avukatların iradelerinin yok sayılmasına neden olan Baro Başkanlarının ancak iki dönem başkanlık görevinde bulunmasına dair hükmün varlığı bu anlamda kısıtlayıcı, sınırlayıcı olup teklife konu sözü edilen cümlenin kaldırılması zorunluluğu doğmuştur.

Teklife konu çıkarılması gereken sözü edilen cümle ile getirilen kısıtlama sonucunda kimi Barolarda Seçim Kuruluna itirazlar iletilmiş olup çoğu yer Barosunda herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Dolayısıyla Barolarda farklı uygulamalara neden olan sözü edilen kısıtlayıcı hükmün kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.

Aynı doğrultuda hüküm içeren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler.” Tümcesi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Sözü edilen benzer nitelikte düzenlemenin iptal gerekçelerine de uygun olarak teklif ile Barolar arasında oluşan uygulama farklılıklarının önlenmesi ve avukatların özgür iradeleriyle gerçekleştirilen demokratik seçim sonucunda göreve getirilen Baro Başkanlarının görev süresinin nedensiz sınırlandırılmasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Bazı meslek kuruluşlarının başkanlık seçimini 2 dönem ile sınırlayan düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmalılar, mevcut farklı meslek kuruluşları ve değişik il barolarında farklı uygulamalara neden olduğundan söz konusu kısıtlayıcı hükmün kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

 

 

 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Avukatlık Kanununun 96. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Muharrem Kılıç

Ziya Yergök

 

Malatya

Malatya

Adana

 

Halil Ünlütepe

Atilla Kart

Feridun Ayvazoğlu

 

Afyonkarahisar

Konya

Çorum

 

GENEL GEREKÇE

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Yasa ile değişik 96. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde “Ancak, görev süresi iki dönemden fazla olamaz” denilmek suretiyle demokratik seçim usullerine göre göreve getirilen Baro Başkanına sadece iki dönem başkanlık yapma olanağı tanınmıştır.

Baro Başkanları o yer Barosuna bağlı avukatların özgür iradeleri uyarınca demokratik usullerle yapılan seçim sonucunda göreve getirilmektedir. Aynı zamanda avukatların iradelerinin yok sayılmasına neden olan Baro Başkanlarının ancak iki dönem başkanlık görevinde bulunmasına dair hükmün varlığı bu anlamda kısıtlayıcı, sınırlayıcı olup Teklif/Tasarıya konu sözü edilen cümlenin kaldırılması zorunluluğu doğmuştur.

Teklif/Tasarıya konu çıkarılması gereken sözü edilen cümle ile getirilen kısıtlama sonucunda kimi Barolarda farklı uygulamalara neden olan sözü edilen kısıtlayıcı hükmün kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.

Aynı doğrultuda hüküm içeren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler” tümcesi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Sözü edilen benzer nitelikteki düzenlemenin iptal gerekçelerine de uygun olarak Teklif/Tasarı önerisi ile Barolar arasında oluşan uygulama farklılıklarının önlenmesi ve avukatların özgür iradeleriyle gerçekleştirilen demokratik seçim sonucunda göreve getirilen Baro Başkanlarının görev süresinin nedensiz sınırlandırılmasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.


MALATYA MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU VE 5 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

AVUKATLIK KANUNUNUN 96. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Adalet Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Adalet Komisyonu

28/6/2006

 

Esas No: 2/694, 2/696

 

 

Karar No: 107

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınız tarafından 6/2/2006 tarihinde havale edilmiş olan İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ile Muğla Milletvekili Ali Arslan ve bir Milletvekilinin; “Avukatlık Kanununun 96. Maddesinin Değişikliğine DairKanun Teklifi (2/694)”, ile Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve beş milletvekilinin aynı mahiyette olan Kanun Teklifi (2/696), İçtüzüğün 26 ncı maddesine dayanılarak ve 2/694 esas numaralı Kanun Teklifi esas alınarak, Komisyonumuzca gündeme alınmış ve Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla, Komisyonumuzun, 28/6/2006 tarihli ve 61 inci toplantısında görüşülmüştür.

Teklifin başlığı ve maddeleri kanun tekniğine uygun olması açısından Komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmuş ve yapılan bu değişiklikler doğrultusunda söz konusu Kanun Teklifi kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere, Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Köksal Toptan

Recep Özel

Ramazan Can

 

Zonguldak

Isparta

Kırıkkale

 

 

(Toplantıya katılamadı)

(Toplantıya katılamadı)

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Hasan Kara

Fehmi Hüsrev Kutlu

Halil Özyolcu

 

Kilis

Adıyaman

Ağrı

 

 

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Haluk İpek

Feridun Fikret Baloğlu

Yüksel Çorbacıoğlu

 

Ankara

Antalya

Artvin

 

 

 

(Toplantıya katılamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Orhan Yıldız

Mehmet Küçükaşık

Feridun Ayvazoğlu

 

Artvin

Bursa

Çorum

 

(Toplantıya katılamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer Külcü

Mustafa Nuri Akbulut

Mahmut Durdu

 

Çorum

Erzurum

Gaziantep

 

(Toplantıya katılamadı)

 

(Toplantıya katılamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Yılmazcan

Hakkı Köylü

Muharrem Kılıç

 

Kahramanmaraş

Kastamonu

Malatya

 

(Toplantıya katılamadı)

(Toplantıya katılamadı)

(Toplantıya katılamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Süleyman Sarıbaş

Orhan Eraslan

Enver Yılmaz

 

Malatya

Niğde

Ordu

 

(Toplantıya katılamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Nuri Saygun

Ahmet Çağlayan

Bekir Bozdağ

 

Tekirdağ

Uşak

Yozgat

 

 

 

(Toplantıya katılamadı)


İZMİR MİLLETVEKİLİ

YILMAZ KAYA İLE MUĞLA MİLLETVEKİLİ

ALİ ARSLAN’IN TEKLİFİ

AVUKATLIK KANUNUNUN 96. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 19/03/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


ADALET KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.