Dönem: 22                                                                                                                   Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1224)

 

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor

Komisyonu Raporu (2/763)

                                

Not: Teklif; Başkanlıkça Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına havale

        edilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.       3/4/2006

 

Berhan Şimşek

Mustafa Özyürek

Türkan Miçooğulları

 

İstanbul

Mersin

İzmir

 

Uğur Aksöz

N. Gaye Erbatur

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

 

Adana

Adana

Malatya

 

Tuncay Ercenk

Mustafa Gazalcı

Erdal Karademir

 

Antalya

Denizli

İzmir

 

Özlem Çerçioğlu

Muharrem Toprak

Erol Tınastepe

 

Aydın

İzmir

Erzincan

 

Mehmet Neşşar

Canan Arıtman

Kemal Sağ

 

Denizli

İzmir

Adana

 

Ali Rıza Gülçiçek

Muharrem Kılıç

Bülent Baratalı

 

İstanbul

Malatya

İzmir

 

GEREKÇE

14/7/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak 18/3/2002 tarihli 2002/3975 No’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile 3/5/2002 gün ve 24744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bütün memur adaylarımız gibi öğretmen adaylarımız da atanabilmek için sınava girmektedir.

Anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretmen adaylarımız Kamu Personeli Seçme Sınavından başarılı olmak ve başvurularını belirtilen alan taban puanını almak, zamanında ve uygun şartlarda başvurmak koşuluyla öğretmenliğe atanmaktadır.

Anılan yönetmelik, kamu görevlerine ilk defa atanacak memurlarımız için objektif bir sistem getirmekle birlikte bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir.

Bu sıkıntılardan birisi de Beden Eğitimi alanında öğretmen olmak isteyen Beden Eğitimi bölümlerinden mezun öğretmen adaylarımızla ilgilidir. Beden Eğitimi Bölümlerinde öğrenimlerine devam ederken, kendi branşlarında ülkemizi uluslararası müsabaka ve yarışmalarda temsil eden millî sporcularımız, KPSS’de yarıştıkları diğer adaylar gibi antreman, yarışma ve müsabakalarda oldukları için ders çalışmaya vakit bulamamakta ve sınavda başarısız olmaktadır.

Bu kanunla ülkemizi uluslararası müsabaka ve yarışmalarda temsil eden millî sporcu unvanını almış, Beden Eğitimi bölümünden mezun öğretmen adaylarının, KPSS şartı aranmadan Beden Eğitimi Öğretmeni olabilmeleri sağlanmaktadır.

Böylece hem millî sporcu Beden Eğitimi öğretmen adaylarımızın mağduriyeti engellenmekte, hem de uluslararası müsabaka ve yarışmalarda ülkemizin daha başarılı olması için Beden Eğitimi bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve

                 Spor Komisyonu

Esas No: 2/763

Karar No: 13                21/6/2006

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlıkça 18/4/2006 tarihinde tali komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen “İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/763)”, 16/6/2006 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe; esas komisyon olarak komisyonumuza havale edilmiştir.

Teklifle; Türkiye’yi uluslararası müsabaka ve yarışmalarda temsil ederek millî sporcu unvanını kazanmış beden eğitimi mezunu öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmeni olabilmeleri amaçlanmaktadır.

Toplantımıza Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile diğer yetkililer katılmışlardır.

Komisyon Başkanı toplantıyı açış konuşmasında Teklifin İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemine alınmasının Teklif sahibince istendiği ancak, kabul edilmediğini belirtmiştir.

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin; kamu görevini almanın yolunun Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanmak olduğunu, Teklifin buna istisna getirdiğini belirtmiştir.

Anayasanın 59 uncu maddesi “Devlet başarılı sporcuları korur” hükmünü içermektedir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü başarılı sporcuları koruyan düzenlemeleri gerçekleştirmiş ve uygulamaktadır. Şampiyon olmuş sporcularımız Genel Müdürlük bünyesinde spor müşaviri olarak değerlendirilmektedir.

Teklif, Millî sporcu ibaresini getirmektedir. Bir kere millî de olsa bu istisnadan yararlanması öngörülmektedir. Oysa Devlet olarak korumak zorunda olduğumuz başarılı sporcularımızdır. Dereceye girme, bayrağımızı göndere çektirme, İstiklal Marşımızı okutma bizim için önemlidir. Olimpiyat ve dünya şampiyonu olanlar için bu çerçevede koruma ve ödüllendirmeye yönelik uygulamalarımız mevcuttur.

Müsabaka ve yarışlarda ikinci, üçüncü olanları da korumak yolunda çalışmalarımız sürmektedir. Bu Teklifi, hem Millî Eğitim Bakanlığı hem Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü açısından birlikte değerlendirerek spor müşaviri ve sporcularımıza yönelik öğretmen olma imkânını biraz daha genişletebiliriz.

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, genel sınav yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kamu görevlisi olunduğunu, Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanmadan yüksek lisans ve doktora mezunlarının dahi öğretmen olamayacaklarını, millî sporcuların sınavsız beden eğitim öğretmeni olmalarının eşitsizlik yaratacağını ifade etmiştir. 2003 yılından günümüze toplam 2562 beden eğitimi öğretmeni sınavı kazandıkları için atanmışlardır. Millî sporcu unvanı taşıyanların sayısı hiçte az değildir. Spor akademisi mezunu olup milletlerarası yarışmalarda, olimpiyat, Üniversiad, Akdeniz oyunlarında ilk üç dereceye girenler için bu imkân benimsenebilir. Sayı önemli, akademiden mezun olup olmama önemlidir. Spor Akademilerden mezun olanların önünün kesilmesi haksızlık yaratabilecektir.

Teklif sahibi Sayın Şimşek; millî sporcu olmak için çalışmaların çok küçük yaşlarda başladığını, bu durumun okul hayatını olumsuz etkilediğini, beden eğitim mezunu olan millî sporcuların beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmalarını amaçladıklarını söylemiştir. Olimpiyat Üniversiad, Akdeniz oyunlarına Balkan oyunlarının da eklenebileceğini ya da Kamu Personeli Seçme Sınavında millî sporculara artı puan eklenebileceğini ifade etmiştir. Böyle imkânlar tanınmazsa hiçbir ailenin çocuğunun sporla ilgilenmesini istemeyeceğinin de altını çizmiştir.

Sayın Bakan başarılı sporculara ödül yönetmeliğine göre oldukça yüksek ödüller verildiğini -adeta servet ödendiğini- ödül yönetmeliğinin sınırlarının geniş tutulduğunu ayrıca belirtmiştir. Başarılı sporcu kamu görevine alınmada kolaylık dışında bu yönlerden de korunmaktadır.

Teklif sahibi bazı branşlarda fazla sayıda millî olan sporcularımız olduğunu, her branşta başarılı sporcu yetiştiremediğimizi bu konuda dengenin korunabileceğini söylemiştir.

Genel Sınav Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmasıyla Teklifle istenen amacın gerçekleştirilebileceği, bu yöntemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemini meşgul etmeden kısa sürede sonuçlanabileceği bazı üyelerimizce söylenmiştir.

Bu konu kanunla düzenlenecekse bir alt komisyon kurulmak suretiyle teknik ve içerik açıdan değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Üyelerimizden bazıları beden eğitimi ders saatinin azaltılmaması aksine artırılması, daha çok beden eğitimi öğretmeni atanmasının yollarının aranması, spor yapılacak yerlerin artırılması konusunda Bakanlığın çalışma yapmasını istemişlerdir.

Sayın Bakan beden eğitimi ders saatinin azaltılması diye bir hususun olmadığını aksine artırılması yönünde tekliflerinin olduğunu, amaçlarının okulları birer spor kulübü haline getirmek olduğunu, okullar arası spor organizasyonlarını başlattıklarını, çocuklarımızın ilkokul çağında yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirildiğini belirtmiştir.

Yapılan görüşmelerden sonra, Teklifin ilkesel olarak Komisyonumuzca olumlu bulunduğu, ancak usul yönünden Teklifle gerçekleştirilmesi istenen amacın Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yapılacak değişiklikle sağlanması gerektiği, yasal bir düzenlemeye gerek bulunmadığı Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiş ve teklif reddedilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arzolunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tayyar Altıkulaç

Hikmet Özdemir

Hacı Biner

 

İstanbul

Çankırı

Van

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Ali Aydınlıoğlu

Hüseyin Ekmekçioğlu

Faruk Anbarcıoğlu

 

Balıkesir

Antalya

Bursa

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Özyurt

Mustafa Gazalcı

Hasan Aydın

 

Bursa

Denizli

Giresun

 

Üye

Üye

Üye

 

Temel Yılmaz

Berhan Şimşek

Remzi Çetin

 

Gümüşhane

İstanbul

Konya

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Sarı

Öner Ergenç

Engin Altay

 

Osmaniye

Siirt

Sinop

 

 

Üye

 

 

 

Osman Kılıç

 

 

 

Sivas

 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BERHAN ŞİMŞEK VE

17 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNA EK MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

EK MADDE 38- Türkiye’yi uluslararası müsabaka ve yarışmalarda temsil ederek millî sporcu unvanını kazanmış Beden Eğitimi Mezunu öğretmen adayları hakkında, 3/5/2002 gün ve 24744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda olan öğretmen adaylarının kendi isteği üzerine Millî Eğitim Bakanlığı adayların tercihleri doğrultusunda münhal bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni kadrolarına atama yapar.

MADDE 2- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.