Dönem: 22                                                                                                                  Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1213)

 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu’nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683)

                                

Not: Teklif; Başkanlıkça İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25/1/2006 tarihinde Yüce Başkanlığa sunulan ve 6/2/2006 tarihinde ilgili Komisyonlara havale edilen 2/683 esas sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz havale edildiği Plan ve  Bütçe Komisyonunda bekleme süresi içerisinde görüşülmediğinden, Kanun Teklifimizin İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan gündeme alınması hususunu arzederim.

Saygılarımla.                    26/4/2006

                           Süleyman Sarıbaş

                                          Malatya

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

               Ömer Abuşoğlu  Süleyman Sarıbaş

                Grup Başkanvekili   Grup Başkanvekili 

 

GEREKÇE

Kanun Teklifi ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3480 sayılı Malûller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun çeşitli maddelerinde bazı değişiklikler yapılmaktadır.

Bu şekilde; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanlardan; bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölenlerin yakınlarına, sakat kalanların kendilerine veya gerektiği takdirde yakınlarına tazminat ödenmesi, maaş bağlanması, iş imkânı ve benzeri hususları düzenleyen çeşitli kanunlarda uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların ve zorlukların giderilmesi, kişilerin ve ailelerin mağdur olmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine eklenen fıkra ile şehit olanların hatırası olarak ailelerine kalan silahlar için harç muafiyeti getirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yapılan değişikliklerle şehitlik halinde yakınlara ödenecek nakdi tazminat oranlarının açıkça belirlenmesi bu şekilde ailelerin bu tazminattan gereği şekilde yararlanmasının temini, ayrıca, nakdi tazminat miktarı belirleninceye kadar ailelerin mağduriyetini önlemek için asgari bedel üzerinden avans ödenmesinin 10 iş günü içinde yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 3- 2330 sayılı Kanuna eklenen madde ile ölenlerin yakınları veya sakat kalanlarla ilgili olarak nakdi tazminat, aylık bağlanması, öğretim ve sağlık yardımı ve diğer hususlara ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Şehit ve Gazi İşlem Müdürlüğü kurulması amaçlanmıştır.

Madde 4- 3480 sayılı Malûller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; sevk kâğıdını aldığı tarihten itibaren yol dahil terhis olduğu tarihe kadar geçen süre zarfında vefat eden er ve erbaşların da söz konusu Kanun hükümlerinden faydalanması amaçlanmıştır.

Madde 5- 3480 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere 5/A maddesinin eklenmesiyle, faaliyetlerini daha etkin ve sağlıklı yürütebilmelerini teminen yer temini veya nakdi yardım sağlanması suretiyle şehit derneklerinin desteklenmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 6- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen ibare ile sevk kâğıdını aldığı tarihten itibaren yol dahil terhis olduğu tarihe kadar geçen süre zarfında vefat eden er ve erbaşların da Kanun hükümlerinden faydalanmasının temini amaçlanmıştır.

Madde 7- 3713 sayılı Kanunun 1 inci Ek Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle her bir şehit ailesine tanınan iş kontenjanının birden ikiye çıkarılması böylece, ölenin eşi ve çocukları ile ana babası ve kardeşlerini eşit şekilde bu imkândan faydalanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 8- Yürürlük maddesidir.

Madde 9- Yürütme maddesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATYA MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN SARIBAŞ VE

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ÖMER ABUŞOĞLU’NUN TEKLİFİ

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddenin beş ve altıncı fıkra hükümleri, şehitlerin silahlarını bulundurma hakkına sahip olanlara da uygulanır.”

MADDE 2- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruuna % 70, ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 10, kardeşlere de % 10 tutarındaki miktar, eş ve füruu yoksa ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 40, kardeşlere ise % 20 tutarındaki miktar, eş ve füruu ile içtima edildiği takdirde eş için % 20, füru için % 40, ölüm tarihinde sağ olan ana ve babaya ayrı ayrı % 15 ve kardeşlere de % 10 tutarındaki miktar ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.”

“d) Olay tarihi itibariyle, on iş günü içinde (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgari oranı üzerinden avans ödenir.”

MADDE 3- 2330 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 1 inci Madde eklenmiştir:

“EK MADDE 1- Ölenlerin yakınları veya sakat kalanlarla ilgili olarak bu kanunda öngörülen nakdi tazminat, aylık bağlanması, öğretim ve sağlık yardımı ve diğer hususlara ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Şehit ve Gazi İşlem Müdürlüğü kurulur.

Bakanlar Kurulu, Şehit ve Gazi İşlem Müdürlüğünün kurulması ve gerekli kadro düzenlemelerini yapmak üzere Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak konusunda yetkilidir.”

MADDE 4- 13/10/1988 tarihli ve 3480 sayılı Malûller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b) Sevk kâğıdını aldığı tarihten itibaren yol dahil terhis olduğu tarihe kadar geçen süre zarfında vefat eden er ve erbaşlar dahil şehit dul ve yetimlerine,”

MADDE 5- 3480 sayılı Kanunun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/A Maddesi eklenmiştir:

“Şehit Derneklerinin Desteklenmesi

MADDE 5/A- İl merkezleri ile nüfusu 100.000’i geçen veya 30’dan fazla şehit ailesi olan ilçelerde kurulmuş şehit derneklerine faaliyet gösterebilmelerini teminen mülki idare amirinin onayı ile kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer tahsisi yapılır. Yer tahsisi yapılamaması halinde ısınma, kira ve diğer ihtiyaçların karşılanmasını teminen yıllık 5.000 YTLpara yardımında bulunulur. Aynı yerde birden fazla dernek olması halinde, en fazla üyesi olan dernek bu yardımdan faydalanır. Derneklere sağlanacak yardımlar Hazineden karşılanır ve yardımın artırılmasına ilişkin oranlar da yine her yıl Hazine tarafından belirlenir.”

MADDE 6- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin başına “Sevk kâğıdını aldığı tarihten itibaren yol dahil terhis olduğu tarihe kadar geçen süre zarfında vefat eden er ve erbaşlar dahil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 3713 sayılı Kanunun 1 inci Ek Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının % 0.5’ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisi ile anne-baba veya kardeşlerden birisinin,

b) Malûl olup da çalışabilir durumunda olanların,

istihdamı için ayırmak ve fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar. İstihdama ilişkin olarak ilgili taraflar arasında mutabakat olmadığı takdirde, çocuklar veya kardeşlerden tahsil derecesi daha yüksek olana, tahsil dereceleri eşitse yaşı daha büyük olana öncelik verilir. Bu kişilerden, işin niteliğinin gerektirdiği belgeler ve şehitlik belgesi dışında başka belge istenmez.”

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.