Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1205)

 

Mardin Milletvekili Nihat Eri ve 4 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

(2/813)

 

                               

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimizin kanunlaşması için gereğini arz ederiz.                  25/5/2006

                       

Nihat Eri

Ali Sezal

Fatih Arıkan

 

 

Mardin

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

 

Avni Doğan

Fetani Battal

 

 

Kahramanmaraş

Bayburt

 

                                                       

GEREKÇE

Bazı otogaz istasyon ve LPG tesisleri, teknik olarak Kamu Mal ve Can Güvenliğini sağlayacak şekilde yapıldığı halde, bulundukları alan imar planı açısından tamamlanmadığı için sadece imara işlenemeyişinden dolayı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma işlemlerini tamamlayamamaktadır. İşletmeye geçtiği dönemde Belediye Mücavir alanları dışında olup sonradan mücavir alan içine alınan otogaz istasyonları ve LPG tesislerine mücavir alan içine alınması ile birlikte belediyeler tarafından bu Kanuna göre istenen izin ve ruhsatların yine imara işlenemeyişinden dolayı zamanında verilememesi söz konusudur. Bu durumdaki tesislerin henüz imar olmadığından dolayı imara işlenememesi nedeni ile lisans almak için gerekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilememesi nedeni ile faaliyetten men edilmesi yerine imar planlarının tamamlanması sonucu imara işlenemeyişinden dolayı faaliyetten men edilmesini sağlamak ve bu zamanda nitelikli yatırımların heba olmasını önlemek ve dolayısıyla LPG dağıtım hizmetlerinde aksama nedeniyle oluşabilecek LPG arz sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır.

 


Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar,

 

 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

 

 

Esas No.: 2/813

 8/6/2006

 

Karar No.: 57

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca 2/6/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen 2/813 esas sayılı Mardin Milletvekili Nihat Eri ve 4 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 7/6/2006 tarihinde Hükümeti temsilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı 40 ıncı birleşiminde, İçtüzüğün 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Ancak komisyon gündemine hâkimdir, üyeleri tarafından gündeme alınması teklif edilen işler hakkında karar verir.” hükmü uyarınca, komisyon üyelerinin teklifi üzerine doğrudan gündeme alınarak incelenip görüşülmüştür.

Ülkemizde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüketiminin artış göstermesi üzerine otogaz istasyonlarında, depolama ve dolum tesislerinde güvenliğin tesisi, piyasa işleyişindeki düzensizliklerin ortadan kaldırılması için LPG ile ilgili sektörün ihtiyaçlarına ve mevcut sorunlara cevap verebilecek nitelikteki Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2/3/2005 tarihinde kabul edilmiş ve 13/3/2005 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile;kuruldukları dönemdeki mevzuata göre gayrisıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarına, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam etme imkanı tanınmıştır. 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde “gayrisıhhî müessese”, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanırken “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ise yetkili idareler tarafından yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin olarak tanımlanmaktadır. Aynı yönetmelikte “yetkili idare”, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği şeklinde ifade edilmiştir.

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde;

- Bazı otogaz istasyonları ve LPG tesislerinin, işletmeye geçtikleri dönemde belediyelerin mücavir alanları dışında bulunmalarına rağmen yapılan kanuni düzenlemeler ile belediyelerin ve özellikle büyükşehir belediyelerinin mücavir alanının değişmesi sonucunda belediyelerin mücavir alanlarına dahil oldukları,

- Belediyelerin, mücavir alanlarının genişlemesine rağmen, çeşitli nedenlerle mücavir alanlarının tamamında imar uygulamasını gerçekleştiremedikleri,

- Bulundukları yerler için imar uygulamasının yapılamaması nedeniyle, söz konusu gayrisıhhi müsessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatını ilgili belediyelerden alamayan otogaz istasyonları ve LPG tesislerinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca lisans alamadıkları için faaliyetten men edilecekleri,

LPG dağıtım hizmetlerinde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmek ve yapılmış bulunan nitelikli yatırımların heba olmasını engellemek için imar planlarının yapılmasına kadar faaliyet izni verilmesi için kanun teklifinin verildiği,

ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda teklif geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında;

- Belediyeler tarafından imar uygulamasının yapılamaması nedeniyle gayrisıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan otogaz istasyonları ve LPG tesislerinin sayısının bilinmediği,

- LPG tesislerinin, otogaz istasyonları ile birlikte değerlendirilmemesi gerektiği ve kanunda öngörülen şartların tamamını yerine getirmelerinin kamu mal ve can güvenliği açısından şart olduğu,

- Teklifte öngörülen toplam üç yıllık sürenin fazla olduğu,

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca incelenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Teklifin;

- 1 inci maddesi;LPG tesislerinin madde kapsamı dışına çıkartılması ve 5307 sayılı Kanunun güvenlik ve lisans şartlarını sağladıklarının TSE tarafından tespit edilmesine rağmen imar planlarının henüz yapılmaması nedeniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemlerini tamamlayamayan otogaz istasyonlarına 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet izni verilmesini sağlamak gayesiyle değiştirilerek,

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen,

kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığınıza arz olunur.

                       

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Soner Aksoy

Hasan Ali Çelik

Hasan Angı

 

Kütahya

Sakarya

Konya

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Fatma Şahin

Atilla Başoğlu

Tacidar Seyhan

 

Gaziantep

Adana

Adana

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet Rıza Acar

Mehmet Güner

Fahri Çakır

 

Aydın

Bolu

Düzce

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Vedat Yücesan

Ahmet Uzer

İsmail Katmerci

 

Eskişehir

Gaziantep

İzmir

 

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet Büyükakkaşlar

Hasan Ören

Nuri Çilingir

 

Konya

Manisa

Manisa

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Özcan

Şükrü Ünal

Mehmet Özlek

 

Mersin

Osmaniye

Şanlıurfa

 

Üye

 

Üye

 

Yekta Haydaroğlu

 

Fazlı Erdoğan

 

Van

 

Zonguldak

 

MARDİN MİLLETVEKİLİ NİHAT ERİ VE 4 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre Gayri Sıhhi Müessese veya İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlı olarak bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren Otogaz İstasyonları Lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Kurulduğu zamanda mücavir alan dışında olup sonradan mücavir alana dahil olmuş olan Otogaz İstasyonları ve LPG Tesislerinin, bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanmasına kadar, toplam üç yılı geçmemek üzere birer yıllık süre ile faaliyet izni alırlar. İmar planlarının tamamlanması ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabileceklere faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanması için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.”

 

 

 

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.