Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1193)

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile,

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/1211)

 

                    

Not: Tasarı; Başkanlıkça Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Avrupa Birliği Uyum, Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarına havale edilmiştir.

 

 

T.C.

 

 

Başbakanlık

17/5/2006

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-330/2567

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17/04/2006 tarihinde kararlaştırılan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

 

GENEL GEREKÇE

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasına karşın, bu kaynak, istihdamda verimli olarak kullanılamamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2005 yılı Ocak ayı verilerine göre; 15-24 yaş arası kurumsal olmayan sivil işgücü 12.213.000 kişi olup, bu yaş grubundaki işsizlik oranı  % 21.4'tür. Bu rakam, % 11.5 olan genel işsizlik oranının yaklaşık iki katıdır. Eğitimli işgücünün işsizlik oranı ise genç işsizlik oranının da çok üstündedir.

Bilindiği üzere, ülkemizde bireylerin meslekî yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde belirleyen meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemi bulunmamaktadır. Ulusal meslek standartlarının ve bu doğrultuda oluşturulması gereken eğitim standartlarının olmaması, meslekî ve teknik eğitim programlarının iş piyasası aktörlerinin katılımı olmadan eğitim veren kurumlarca hazırlanmasına neden olmaktadır. Bu programlara göre meslekî ve teknik eğitim alan bireyler iş piyasasının istediği meslekî nitelikleri kazanamamaktadır.

Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim veren okullardan mezun olanlara verilen diploma veya belgeler, kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri yeterince ve güvenilir biçimde yansıtmamakta, çoğu zaman bir kurumun verdiği belge diğer kurum tarafından kabul edilmemektedir. Herhangi bir eğitim almadan, çalışarak beceri edinen kişilerin büyük bir bölümü sahip oldukları becerilerini belgelendirme imkânı bulamamaktadır. Bu durum, işgücünün meslekî yeterliliğinin objektif olarak değerlendirilmesini engellemekte, en basit ifadeyle işsizlerin iş bulmasına, işverenlerin de aradığı işçiyi temin etmelerine imkân vermemektedir. Ayrıca, akredite edilmiş meslekî yeterlilik belgeleri olmadığı için işgücünün yurt dışında istihdam edilmelerinde çok büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer gelişmiş ülkelerdeki meslekî yeterlilik sistemleri incelendiğinde; çalışma hayatı ve eğitim kesimi arasında işlevsel bağın kurulmasında meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin önemli bir araç olarak kullanıldığı ve meslekî yeterliliğe ilişkin hizmetlerin, ürün standartlarını belirleyen kuruluşlardan ayrı olarak devlet, işçi ve işveren kesimlerinin katılımı ile oluşturulan özerk kurumlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir.

Örneğin İngiltere'de QCA (Qualifications and Curriculum Authority), Almanya'da BIBB (Federal Institute for Vocational Training), Amerika Birleşik Devletleri'nde NSSB (National Skills Standards Board), Japonya'da Merkezi İnsan Kaynakları Geliştirme Konseyi, Avusturya'da IBW (Institute for Educational Research and Economy), Fransa'da INFFI (Centre pour le development del'information sur la formation permemante), Hollanda'da COLO (Central Institute for National Vocational Bodies) yalnızca ulusal meslekî yeterlilikler alanında faaliyet gösteren kurumlardır.

Ülkemize özgü ulusal meslekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından 1989 yılında Beşeri Kaynakları Geliştirme Projesi çerçevesinde başlatılmıştır. 1989-1992 yılları arasında  gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında, meslekî eğitim ile istihdam arasında doğrusal ilişkinin kurulması amacıyla yapılan araştırmalar sonunda önerilen görüşlerden hareketle, DPT tarafından Beşeri Kaynakları ve İstihdamı Geliştirme Sistemleri Politika Dokümanı-Strateji Analizi ve Aksiyon Planı hazırlanmıştır. Daha sonra, söz konusu Aksiyon Planı esas alınarak İstihdam ve Eğitim Projesi oluşturulmuştur.

İstihdam ve Eğitim Projesi, istihdamın geliştirilmesi, işsizlerin eğitimi, meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin ve bu sistemi idame ettirecek özerk bir kurumun kurulması, meslekî danışmanlık verilmesi, özel istihdam bürolarının oluşturulması gibi hususları içerdiğinden, projenin genel koordinasyonu Türkiye İş Kurumuna (o günkü adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu) verilmiştir.

Dünya Bankasından sağlanan kredi ile gerçekleştirilen İstihdam ve Eğitim Projesi yedi bileşenden oluşmuş olup, proje bileşenlerinden birisi "Meslek Standartları, Sınav ve Belgelendirme" bölümüdür. Bu bölümle ilgili çalışmalar 17/11/1992 tarihinde Devlet, işçi ve işveren kesimleri arasında imzalanan "Meslek Standartları Ulusal Protokolü" kapsamında oluşturulan "Meslek Standartları Komisyonu (MSK)"nun gözetiminde yürütülmüş olup MSK aşağıda belirtilen kurum ve  kuruluşlardan oluşmuştur;

1. Millî Eğitim Bakanlığı,

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

3. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

4. Türkiye İş Kurumu,

5. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),

6. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),

7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),

8. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),

9. Meslekî Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA-gözlemci üye).

Projenin "Meslek Standartları, Sınav ve Belgelendirme" bölümü; işgücünün büyük bölümünün iş yaşamında geçerli olan meslekî beceri belgelerine sahip olmasını ve dolayısıyla, işgücü hareketliliği ve üretkenliğinin artırılarak istihdam ile eğitim arasında sağlam ilişki kurulmasını amaçlamıştır. Bu doğrultuda; iki yüz elli meslek standardının geliştirilmesi ve bu mesleklere ilişkin sınav soru bankalarının oluşturulması, sınav ve belgelendirme sisteminin alt yapısının kurulması ve konuya ilişkin kanun tasarısı taslağının hazırlanması hedeflenmiştir.

Meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin kurulması ile ilgili projede öngörülen tüm teknik çalışmalar, MSK'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin taslak, planlanan sürede 2000 yılında hazırlanmıştır. Bu taslak kanunlaşmamış ise de, ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak MSK tarafından sürekli güncellenmiştir. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları ve sosyal taraflarla birlikte (MSK üyesi kurumlar da dahil), Avrupa Birliğinin hibe katkılarıyla yürütülmekte olan Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), MYK'nin oluşturulması için gerekli desteği sürdürmektedir.

Taslağın amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek suretiyle teknik ve meslekî eğitim ve öğretimin seviyesini yükseltmek ve bunun için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir.

Bu çalışmalar, binlerce mesleği, yeterlilik düzeyini, bu kapsamda hazırlanacak meslek standartlarını, sınav ve belgelendirme çalışmalarını, iş hayatında meydana gelen değişim ve gelişmelere paralel olarak bu hizmetlerin sürekli güncelleştirilmesini kapsamaktadır. MYK, bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden, Kurumun kamu tüzel kişiliğini haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, özel bütçeli ve özerk olması,  karar ve yönetim organlarının ilgili Devlet kurumları, işçi ve işveren kesimlerini temsil eden görev güvencesi sağlanmış üyelerden oluşması öngörülmüştür. Ayrıca Kurumun kuruluş ve işleyişine ilişkin malî giderler, kamuya yük getirmeyecek şekilde karşılanacaktır.

Kalkınma planları ile yıllık programlarda ve AB üyelik sürecinde öngörülen meslekî yeterlilik sisteminin kurulmasına ilişkin politikaları uygulamaya koymak amacıyla bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ile göz ardı edilemeyecek bir kapasite ve alt yapı yaratılmıştır. Yapılan teknik çalışmalar, yetiştirilen personel, her türlü alt yapı ve oluşturulan kamuoyu söz konusu sistemin oluşturulup işletilmesine yetecek düzeye ulaşmıştır. Bu deneyimlerin değerlendirilerek, Türkiye'de meslekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına dünya pazarlarında rekabet edebilecek insan gücünün yetiştirilmesine ve işgücünün yurt dışında mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacak olan MYK'nin öngörülen yapıda kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 


MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulma amacı ve kapsamı belirlenmiştir. Kurumun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek suretiyle teknik ve meslekî eğitim ve öğretimin seviyesini yükseltmek ve bunun için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir.

Madde 2- Madde ile, Tasarıda yer alan bazı terimlerin tanımı yapılmıştır.

Madde 3- Madde ile, Kanunda belirtilen hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabi, Bakanlığın ilgili kuruluşu, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK)  kurulması hükme bağlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile, Kurumun başlıca görev ve yetkileri belirlenmiştir. 

Madde 5- Maddede, Kurumun; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden teşekkül ettiği belirtilmiştir.

Madde 6- Maddede, Genel Kurulun teşekkülüne yer verilmektedir. Meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemine, eğitim ve istihdamla ilgili kurum ve kuruluşların ve iş piyasası aktörlerinin katılım ve katkısını sağlamak amacıyla Genel Kurul üyelikleri ihdas edilmiştir. Genel Kurul üyeleri, meslekî eğitim ve istihdamla ilgili devlet kurumları ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşmakta ve Genel Kurul üyelerinin çoğunluğunun kamu kesimi dışından olması öngörülmektedir.

Maddede ayrıca, Genel Kurulun toplanma ve karar alma usul ve esasları  düzenlenmiştir.

Madde 7- Maddede, Genel Kurulun görevleri düzenlenmiştir.

Madde 8- Maddede, Yönetim Kurulunun nasıl teşekkül edeceği düzenlenmiş, ayrıca Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma usul ve esasları ile Yönetim Kurulu üyelerinin hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Madde 9- Maddede, Yönetim Kurulunun görevleri düzenlenmiştir.

Madde 10- Maddede; Kurumun, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda ise başkan vekili tarafından temsil edilmesi hükme bağlanmıştır.

Madde 11- Maddede, Başkanın, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğu belirtilmiş ve Başkan olmak için gerekli şartlar düzenlenmiştir.

Madde 12- Madde ile, Kurum Başkanının görev ve yetkileri ile yetki devrine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Madde 13- Madde ile, Kurumun hizmet birimleri ile kuruluş, görev, yetki ve çalışma usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir.

Madde  14-  Maddede, sektör komitelerinin nasıl oluşacağı ve görevlerini nasıl icra edecekleri belirtilmiştir.

Madde 15- Madde ile, ulusal meslek standartlarının hazırlanması, yürürlüğe konulması ve revize edilmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

Madde 16- Madde ile, meslekî yeterlilik düzeyinin belirlenmesine yönelik teorik ve uygulama sınavlarının yapılış usul ve esasları belirlenmiştir.

Madde 17- Madde ile, Kurum tarafından açılacak sınavlarda başarı gösterenlere verilecek belge veya sertifikalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Madde 18- Maddede, personelin atanma şartları, statüsü, iş mevzuatına tabi olması ve asgari nitelikleri belirlenerek nitelikli ve deneyimli personel istihdam edilmesine imkân sağlanmıştır.

Madde 19- Madde ile, Kurumu malî yönden sarsmayacak ve ulusal ücret dengelerini bozmayacak şekilde, Yönetim Kurulu üyelerinin etkin çalışmasını ve Kurumda nitelikli personel istihdam edilmesini sağlayacak ücret politikası ve huzur hakkı miktarı belirlenmiştir.

Madde 20- Maddede, Kurumun gelirleri belirtilmiştir.

Madde 21- Maddede, Kurumun giderleri belirtilmiştir.

Madde 22- Maddede, Kurum bütçesinin tabi olduğu esaslar belirtilmiştir.

Madde 23- Maddede, Kurumun denetiminin Sayıştay tarafından yapılması öngörülmektedir.

Madde 24- Maddede, Kurumun 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin (B) bölümünde yer almasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Geçici Madde 1- Maddede, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Genel Kurul için gerekli hazırlıkları yapacak çalışma grubunun oluşturulması öngörülmüştür.

Geçici Madde 2- Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işgücünün sahip olduğu meslekî becerileri belirleyen belgelerin, denk belgelerle değiştirilmesine imkân sağlanmıştır.

Geçici Madde 3- Madde ile, çıkarılacak yönetmeliklerin en geç altı ay içerisinde yürürlüğe konulması öngörülmüştür.

Madde 25- Yürürlük maddesidir.

Madde 26- Yürütme maddesidir.


Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve

31/5/2006

 

Sosyal İşler Komisyonu

 

 

Esas No: 1/1211

 

 

Karar No: 39

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 17/5/2006 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı", Başkanlığınızca 24/5/2006 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir. Komisyonumuz tasarıyı, 30/5/2006 tarihli 33 üncü toplantısında, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Millî Eğitim, Maliye, Adalet, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları, İş-Kur Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), HAK-İŞ Konfederasyonu ile çeşitli meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla inceleyip görüşmüştür.

Tasarı ile;

Ulusal ve uluslar arası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerinin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek suretiyle teknik ve meslekî eğitim ve öğretim seviyesini yükseltmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemi kurmak ve işletmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu'nun kurulması öngörülmektedir.

Hükümeti temsilen Komisyon Toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve konu ile ilgili bürokratlar tarafından verilen bilgiler ile Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmasının  kalkınma planları ile yıllık programlar ve AB üyelik sürecinde öngörülen meslekî yeterlik sisteminin kurulmasına ilişkin politikaları uygulamaya koymak amacıyla bu güne kadar yapılmış olan çalışmalar ile göz ardı edilemeyecek bir kapasite ve alt yapı yaratıldığı,

Yapılan teknik çalışmalar, yetiştirilen personel, her türlü altyapı ve oluşturulan kamuoyu, söz konusu sistemin oluşturulup işletilmesine yetecek düzeye ulaştığı,

Bu deneyimlerin değerlendirilerek, Türkiye'de meslekî yeterlilik sisteminin oluşturulmasına, Dünya pazarlarında rekabet edebilecek insan gücünün yetiştirilmesine ve işgücünün yurtdışında mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacak olan Meslekî Yeterlilik Kurumu'nun öngörülen yapıda kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Komisyon toplantısına katılan milletvekilleri, çeşitli meslek kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin geneli tasarıyı benimsemişler ve çalışma hayatı ve eğitim kesimi arasında işlevsel bağın kurulmasında meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin büyük önem taşıdığını,

İşgücünün meslekî yeterlilik düzeyinin objektif olarak değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi , işgücümüzün gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında istihdamı için bir zorunluluk olarak görüldüğünü,

Bu durumun ulusal ve uluslar arası iş piyasaları bakımından aranılan nitelikli işgücüne erişim bakımından da büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir.

Tasarının tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra, tasarı ile gerekçesi uygun bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Tasarının maddelerinin görüşülmesi sırasında, maddeler üzerinde verilen bazı önergeler ve sözlü öneriler kabul edilmiş ve metin bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir.

Kabul edilen önergeler ve öneriler doğrultusunda;

Tasarının 4 üncü maddesinin; (1) inci fıkrasının (a) bendindeki "politikaların" ibaresi metinden çıkarılmış ve maddeye (i) bendi olmak üzere "Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek." ibaresi eklenmiştir.

Tasarıya Kurumun hizmet birimlerinin yönetmelikle değil de kanunla düzenlenmesinin gerekliliği dikkate alınarak 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeler olmak üzere yeni maddeler eklenmiştir.

Bu anlamda Tasarıya;

10 uncu madde ile Kurumun hizmet birimlerinin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluştuğunun belirlenmesi suretiyle,

11 inci madde ile hizmet birimlerinden, ana hizmet birimleri sayılarak bunların "Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı ile " Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı"ndan teşekkül ettiğinin belirtilmesi suretiyle,

12 nci madde ile "Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı"nın görevlerinin belirlenmesi suretiyle,

13 üncü madde ile "Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı"nın görevlerinin belirlenmesi suretiyle,

14 üncü madde ile "Danışma ve yardımcı hizmet birimleri" nin "Hukuk Müşavirliği" ve "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı"ndan teşekkül ettiğinin  belirlenmesi suretiyle,

15 inci madde ile "Hukuk Müşavirliği"nin görevlerinin sayılması suretiyle ,

16 ncı maddesi "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı"nın görevlerinin belirlenmesi suretiyle, maddeler eklenmiştir.

Söz konusu maddelerin Tasarıya eklenmesi ile Tasarının "Hizmet Birimleri" başlıklı 13 üncü maddesi de Tasarıdan çıkarılmıştır.

Tasarının;

18 inci maddesi 24 üncü madde olmak üzere ve (5) inci fıkrasının yönetici pozisyonundaki personelin eğitim durumları yeniden düzenlenmiştir.

19 uncu maddesi 25 inci madde olmak üzere ve (1) inci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

23 üncü maddesi 29 uncu madde olmak üzere ve  kanun tekniği anlamında yeniden düzenlenmiştir.

Geçici 3 üncü maddesi bir yönetmelik maddesidir. Kanun tekniği anlamında değiştirilen hükümlerden önce gelmelidir. Bu nedenle yönetmelik maddesi 30 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiş ve Geçici 3 üncü madde metinden çıkarılmıştır.

Altıncı bölüm başlığı altında bulunan Tasarının 24 üncü maddesi 31 inci madde olmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde ibare değişikliği yapmaktadır. Bu sebeple bölüm başlığına da "Değiştirilen" ibaresi eklenmiş ve cetvel yeniden düzenlenmiştir.

Yeni maddelerin ilave edilmesi ve bazı maddelerin de metinden çıkarılması ile Tasarının;

10 uncu maddesi 17, 11 inci maddesi 18, 12 nci maddesi 19, 14 üncü maddesi 20, 15 inci maddesi 21, 16 ncı maddesi 22, 17 nci maddesi 23, 20 nci maddesi 26, 21 inci maddesi 27, 22 nci maddesi 28 , 24 üncü maddesi 31 inci madde olmak üzere aynen,

Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri aynen,

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 25 ve 26 ncı maddeleri 32 ve 33 üncü maddeler olmak üzere aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Cevdet Erdöl

Nevzat Doğan

Sabri Varan

 

Trabzon

Kocaeli

Gümüşhane

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Kılıç

Mehmet Kerim Yıldız

Ahmet Yaşar

 

Konya

Ağrı

Aksaray

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Remziye Öztoprak

Osman Akman

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Turhan Çömez

Şerif Birinç

İrfan Rıza Yazıcıoğlu

 

Balıkesir

Bursa

Diyarbakır

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Arslan

Medeni Yılmaz

Feramus Şahin

 

Muğla

Muş

Tokat

 

 

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

 

 

 

Alim Tunç

 

 

 

Uşak

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

 

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU TASARISI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

ç) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,

d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esaslarını,

e) Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Kurum tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,

f) Yetkilendirilmiş kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

g) Eğitim ve öğretim kurumları: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları

Meslekî Yeterlilik Kurumu

MADDE 3- (1) Bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. Kurumun kısa adı MYK'dir.

(2) Kurum, Bakanlığın ilgili kuruluşudur.

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili politikaların yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak,

b) Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek,

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak,

ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek,

d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek,

e) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,

f) Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek,

g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak,

ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak,

h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ı) Faaliyet alanına giren sair her türlü çalışmayı yapmak.

Kurumun organları

MADDE 5- (1) Kurum; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.

Genel Kurul

MADDE 6- (1) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki üye.

b) Millî Eğitim Bakanlığından üç üye.

c) Maliye Bakanlığından bir üye.

ç) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından bir üye.

d) Sağlık Bakanlığından bir üye.

e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bir üye.

f) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir üye.

g) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye.

ğ) Üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve meslekî eğitim ile ilgili alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğretim üyesi.

h) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından bir üye.

ı) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden bir üye.

i) Türkiye İş Kurumundan bir üye.

j) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından bir üye.

k) Türk Akreditasyon Kurumundan bir üye.

l) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye.

m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye.

n) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye.

o) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bir üye.

ö) Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden bir üye.

p) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden iki üye.

r) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden bir üye.

s) Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye.

ş) En fazla üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonundan ikişer üye.

t) En fazla üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üye.

(2) Genel Kurul üyelerinden, Yükseköğretim Kurulu dışındaki kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri kurum veya kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, öğretim üyeleri Yükseköğretim Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri ise yetkili organları tarafından görevlendirilir. Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde aynı usulle görevlendirme yapılır.

(3) Genel Kurul, her yıl Ekim ayında olağan toplanır. Genel Kurul, üyelerin beşte birinin isteği veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

(4) Genel Kurul, üyeler arasından seçilen bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 7- (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

c) Yönetim Kurulunun bir önceki yıla ait faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve malî raporlarını görüşerek karara bağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu ibra etmek.

d) Yönetim Kurulunca önerilecek personel planlamasını onaylamak.

e) Kurumun ihtiyacı olan taşınmazların kiralanması veya satın alınması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f) Gerektiğinde uluslararası kuruluşlara üye olunması ve Kurumun uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Üyelerin aidat miktarını belirlemek.

ğ) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Kurumun yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, bir asıl ve bir yedek üyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bir asıl ve bir yedek üyesi işçi sendikaları konfederasyonları ve bir asıl ve bir yedek üyesi de işveren sendikaları konfederasyonları temsilcileri arasından toplam beş asıl ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından salt çoğunlukla bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

(3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip olmak şarttır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşenler ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, altı aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer.

(5) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir toplantıya katıldığı ve karşı oy kullanmadığı halde Yönetim Kurulu kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

(6) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde boşalan üyeliğin yedek üyesi boşalan üyeliği doldurur ve yerine geldiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(7) Yönetim Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde haftada en az bir kez, Başkanın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı istemi üzerine ise her zaman toplanabilir. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkan vekili başkanlık eder.

(8) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(9) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibrası hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantılarında oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Meslek standardı geliştirmek, sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunan kuruluşların başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak.

b) Standardı tespit edilerek, sınav ve belgelendirme uygulaması yapılacak meslekleri belirlemek.

c) Yapılacak sınavlarda başarı gösterenlere verilecek Meslekî Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesini onaylamak.

ç) Kurumca hazırlanan yönetmelik taslaklarını inceleyerek yayımlanmak üzere ilgili mercilere iletmek.

d) Kurumun bir önceki yıla ait faaliyet raporu, bir sonraki yıla ait çalışma programı, malî rapor ve personel planlaması ile bütçesini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

e) Hizmet birimlerinin oluşumuna karar vermek.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde, Kurum personelinin işe alınması, işten çıkarılması, terfi ettirilmesi, ödüllendirilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunmak, Kurumda çalışanların, ücret, harcırah, malî ve sosyal hakları ile ilgili esasları belirleyerek Genel Kurula sunmak.

g) Hazırlatılacak meslek standartlarının, sınav ve belgelendirme uygulamalarının uluslararası normlara uygunluğunu sağlamak.

ğ) Gerekli görülen hallerde Ankara dışında büro veya temsilcilik açılmasına karar vermek veya ilgili kurum ve kuruluşlara Kurumun faaliyet alanına giren konularda yetki vermek.

h) Kurumun görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, teknik inceleme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırmak ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek.

ı) Şikayet ve itirazların incelenme usul ve esaslarını belirlemek.

i) Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak.

Temsil yetkisi

MADDE 10- (1) Kurum, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili tarafından temsil edilir.

Başkan

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu Başkanı Kurumun da Başkanıdır.

(2) Başkan, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

(3) Başkanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması ve en az lisans düzeyinde eğitim yapmış olması, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce bilmesi veya en az bu düzeyde İngilizce bildiğinin başka belgelerle tevsik edilmesi, Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık tecrübeye sahip olması şarttır.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak.

d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamak.

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yaptırmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum ve çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak.

g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki kurum personelini atamak.

h) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.

ı) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Başkan, Yönetim Kuruluna ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.

Hizmet birimleri

MADDE 13- (1) Kurumun hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

Sektör komiteleri

MADDE 14- (1) Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak üzere sektör komiteleri kurulur.

(2) Sektör komiteleri Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir.

(3) Sektör komitelerinin kurulması ve çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması

MADDE 15- (1) Meslek standartları, Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılır. Meslek standartları, meslekî yeterlilik düzeyleri ile ilgili uluslararası belgelere uygun olmak zorundadır. Bu standartlar sektör komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığa verilir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan meslek standartları Resmî Gazetede yayımından sonra ulusal meslek standardı niteliğini kazanır.

(3) Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir. Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usule tâbidir.

Sınav

MADDE 16- (1) Meslekî yeterlilik düzeyi, Kurum tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak sınavla belirlenir.

(2) Sınavlarla ilgili esas ve usuller ile teorik sınavdan muaf tutulacak meslekler ve kişiler Kurum tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Belgelendirme

MADDE 17- (1) Açılacak sınavlarda başarı gösterenlere Kurum tarafından onaylanmış meslekî yeterlilik düzeyini gösteren belge veya sertifika verilir. Buna ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları

Personelin atanma şartları ve statüsü

MADDE 18- (1) Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür.

(2) Kurumda çalıştırılacak personelin pozisyon unvanları ile sayıları ekli cetvelde gösterilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin unvan ve sayılarında mevcut pozisyon sayılarının yarısını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, Yönetim Kurulunun kararı ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

(3) Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre yabancı uzmanlar istihdam edilebilir.

(4) Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

(5) Yönetici pozisyonundaki personel yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak; hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye veya mühendislik dallarında yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip kişiler arasından Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Diğer personel Başkan tarafından atanır.

(6) Kurumda çalıştırılacak uzman ve uzman yardımcılarının beşinci fıkrada belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları gerekir. Uzman ve uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavları, nitelikleri ve çalışma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

(8) Kamu görevlisi iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen kişinin önceki kurumu ile olan ilişkisi sona erer. Kamu görevine dönmesini engelleyecek şekilde olanlar hariç olmak üzere Kurumdaki görevi sona erdiğinde, önceki kurumunda durumuna uygun bir kadro veya pozisyona en geç bir ay içerisinde atanır. Bu fıkra uyarınca önceki kurumuna dönen Başkanın Kurumda geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

(9) Kurumda çalışan personel, başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez.

Malî haklar

MADDE 19- (1) Başkan, yönetici personel ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal hakları; bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir. Bakanlık genel müdürüne ödenenlerden, gelir vergisine tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz.

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim

Gelirler

MADDE 20- (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Kurumun Genel Kurula sunulan bütçesine göre Genel Kurul tarafından 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen Genel Kurul üyesi kurum ve kuruluşlar için eşit olarak belirlenen aidatlar.

b) Kurumun ulusal veya uluslararası düzeyde gerçek veya tüzel kişilere vereceği hizmetler karşılığında alınacak ücretler.

c) Kurumun, sınav ve belgelendirme çalışmaları karşılığında müracaatçılardan alınacak masraf karşılıkları.

ç) Meslek standardı, sınav ve belgelendirme alanında Kuruma hizmet sunmak isteyen akredite olmuş kuruluşlardan alınacak yıllık aidatlar. Yıllık aidatlar en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) otuz katını aşamaz ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Yayın, telif hakları, marka ve lisanslardan alınacak ücretler.

e) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

Giderler

MADDE 21- (1) Kurumun giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri.

b) Yönetim Kurulunca karara bağlanmış, bilgi bankası, yazılım, donanım ve iletişim gibi yatırım giderleri.

c) Meslek standardı, sınav ve belgelendirme alanında Kuruma hizmet sunan kuruluşlara ödenen ücretler.

ç) Taşınır ve taşınmaz alınması, kiralanması, ulaşım, elektrik, su, telefon ve yakıt gibi idarî giderler.

d) Satın alınacak danışmanlık giderleri.

e) Basım, yayım ve reklam giderleri.

f) Yurt içi ve yurt dışı toplantı, konferans, seminer, çalışma ziyaretleri giderleri.

g) Kurum adına Kurum faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı üyelik aidatları.

ğ) Eğitim, öğretim ve burs giderleri.

h) Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer giderler.

Bütçe

MADDE 22- (1) Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Kurum gelirleri bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar Maliye Bakanlığına bildirildikten sonra Kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır ve takip eden Genel Kurul üyelik aidatları gelir fazlası dikkate alınarak belirlenir.

(2) Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşınmazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Denetim

MADDE 23- (1) Kurum 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

MADDE 24- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin (B) bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"29- Meslekî Yeterlilik Kurumu"

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren on beş günlük süre içerisinde Kurumun ilk Genel Kuruluna kadar yapılması gereken faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından bir çalışma grubu oluşturulur. Çalışma grubu en geç üç ay içerisinde Genel Kurul için gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunar.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu gereğince edinilmiş belgeler, sahiplerinin üç yıl içinde müracaatları hâlinde bu Kanun kapsamında belirlenecek denk belge ve sertifikalar ile değiştirilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları

Meslekî Yeterlilik Kurumu

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

b) Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek.

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak.

ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek.

e) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

f) Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak.

ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak.

h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Faaliyet alanına giren sair her türlü çalışmayı yapmak.

i) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek.

Kurumun organları

MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Genel Kurul

MADDE 6- Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 7- Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu

MADDE 8- Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Hizmet birimleri

MADDE 10- (1) Kurum hizmet birimleri; ana hizmet birimleriyle danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

Ana hizmet birimleri

MADDE 11- (1) Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı.

b) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı.

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (1) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Meslek standartlarının geliştirilmesinde izlenecek yöntemleri belirlemek.

b) Standart geliştirmek, güncelleştirmek, standart geliştirmek üzere Kuruma yapılan başvuruları incelemek ve inceleme sonuçlarını rapora bağlamak.

c) Meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların çalışmalarının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlamak.

ç) Meslek standartlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 13- (1) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

a) Sınav soru bankalarının oluşturulmasında ve sınav ve belgelendirme çalışmalarında izlenecek yöntemleri geliştirmek.

b) Sınav soru bankası kurmak, güncelleştirmek, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kuruma yapılan başvuruları incelemek ve inceleme sonuçlarını rapora bağlamak.

c) Sınav ve belgelendirme yapmak üzere onaylanan kuruluşların çalışmalarının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlamak.

ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri

MADDE 14- (1)Kurumun danışma ve yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği.

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 15- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlık ve diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, idari ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

ç) Adli, idari davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek.

d) Başkan tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun danışma, personel, bilgi işlem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri faaliyetlerini yürütmek.

b) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

(2) Daire başkanlıkları Başkana bağlı olarak çalışır.

Temsil yetkisi

MADDE 17- (1) Kurum, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili tarafından temsil edilir.

Başkan

MADDE 18- Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 19- Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

Sektör komiteleri

MADDE 20- Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması

MADDE 21- Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Sınav

MADDE 22- Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Belgelendirme

MADDE 23- Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları

Personelin atanma şartları ve statüsü

MADDE 24- (1) Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür.

(2) Kurumda çalıştırılacak personelin pozisyon unvanları ile sayıları ekli cetvelde gösterilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin unvan ve sayılarında mevcut pozisyon sayılarının yarısını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, Yönetim Kurulunun kararı ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

(3) Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre yabancı uzmanlar istihdam edilebilir.

(4) Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

(5) Yönetici pozisyonundaki personel yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile mesleki teknik eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip kişiler arasından Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Diğer personel Başkan tarafından atanır.

(6) Kurumda çalıştırılacak uzman ve uzman yardımcılarının beşinci fıkrada belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları gerekir. Uzman ve uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavları, nitelikleri ve çalışma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

(8) Kamu görevlisi iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen kişinin önceki kurumu ile olan ilişkisi sona erer. Kamu görevine dönmesini engelleyecek şekilde olanlar hariç olmak üzere Kurumdaki görevi sona erdiğinde, önceki kurumunda durumuna uygun bir kadro veya pozisyona en geç bir ay içerisinde atanır. Bu fıkra uyarınca önceki kurumuna dönen Başkanın Kurumda geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

(9) Kurumda çalışan personel, başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez.

Malî haklar

MADDE 25- (1) Başkan, yönetici personel ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal hakları; bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim

Gelirler

MADDE 26- Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Giderler

MADDE 27- Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Bütçe

MADDE 28- Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Denetim

MADDE 29- (1) Kurum, denetim bakımından 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir.

Yönetmelikler

MADDE 30- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

ALTINCI BÖLÜM

Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler

MADDE 31- Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 32- Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Yürütme

MADDE 33- Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

H. Çelik

F. N. Özak

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıldırım

M. M. Eker

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ

İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ

 

UNVAN                                                                                                               SAYI

Yönetici Personel

6

Teknik Personel (uzman yardımcısı, uzman, yabancı uzman vb)

60

İdarî Personel

 24

TOPLAM

 90

 

 

 

 

 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ

İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ

 

POZİSYON UNVANI                                                                                                        SAYISI

- Kurum Başkanı

1

 

- Meslek Standartları Dairesi Başkanı

1

 

- Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı

1

 

- Hukuk Müşaviri

1

 

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

1

 

- Uzman

25

 

- Uzman Yardımcısı

20

 

- Uzman (Yabancı Uyruklu)

10

 

- İstatistikçi

5

 

- Bilgisayar Programcısı

4

 

- Çözümleyici

4

 

- Bilgisayar İşletmeni

2

 

- Sekreter

5

 

- Büro Görevlisi

 10

 

TOPLAM

 90