Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1104)

 

İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi

(2/439)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/439 Esas numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikleİlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifimin, İçtüzüğün 37. maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması konusunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                Bülent Baratalı

                                               İzmir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikleİlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Bülent Baratalı

Türkan Miçooğulları

İsmail Değerli

 

 

İzmir

İzmir

Ankara

 

 

Mevlüt Coşkuner

Hüseyin Ekmekcioğlu

Naci Aslan

 

 

Isparta

Antalya

Ağrı

 

 

Orhan Eraslan

Hakkı Ülkü

Mehmet Işık

 

 

Niğde

İzmir

Giresun

 

 

Ahmet Yılmazkaya

Muharrem Toprak

Kazım Türkmen

 

 

Gaziantep

İzmir

Ordu

 

 

Sıdıka Sarıbekir

Erdal Karademir

Mustafa Özyurt

 

 

İstanbul

İzmir

Bursa

 

 

Mustafa Gazalcı

Halil Ünlütepe

Gökhan Durgun

 

 

Denizli

Afyonkarahisar

Hatay

 

 

Nurettin Sözen

Halil Akyüz

Birgen Keleş

 

 

Sivas

İstanbul

İstanbul

 

 

 

Muharrem Kılıç

Feridun Ayvazoğlu

 

 

 

Malatya

Çorum

 

 

GEREKÇE

Askerlik görevini yapmış olan her Türk vatandaşı gayet iyi bilir ki, Ordumuz'da Asker; Er'den Mareşal'e kadar resmi kıyafet taşıyan ve askerlik görevi ile yükümlü olan kişilerdir. Bunlar;

a) Er ve Erbaşlar (Er, Onbaşı, Çavuş ve Uzman çavuşlar)

b) Astsubaylar

c) Subaylar olarak gruplandırılmıştır.

Subaylar da "211 Sayılı TSK İç Hizmetler Kanunu 11. madde bendinde";

1) Subaylar (Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşılar)

2) Üst Subaylar (Binbaşı, Yarbay ve Albaylar)

3) General ve Amiraller (Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral ve Orgeneral olarak rütbelerine göre sıralandırılmışlardır.

Yine 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 11. maddesinde "Makam" her amirin Silahlı Kuvvetlerde temsil ettiği mevkiidir.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi Binbaşılar da diğer Üst Subaylar gibi yani Yarbay ve Albaylar ile aynı gruba ve aynı statüye tabidirler. Üstelik Binbaşı ve Yarbay rütbesindeki subaylar aynı görevi ifa ederler. Makamları da Tabur Komutanlığıdır. Bu makamlar Hava ve Deniz K. Komutanlığında Filo Komutanlığı olarak adlandırılır.

Fakat bütün bunlara karşın ilk defa 1984 yılında, 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sırf General ve Amirallerin (maaşlarında bir iyileştirme amacıyla) bu rütbedeki subaylara verilmeye başlanan "Makam Tazminatı Ödenekleri" Albaylar arasında huzursuzluk yaratınca önce kadrosuzluk nedeniyle emekli olan Albaylara, daha sonra da çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle bütün Albaylara, Yarbaylara ve emeklilerine de verilmeye başlanmıştır. Bu durum aynı grup ve statüde yer alan Binbaşılar arasında huzursuzluğa yol açmıştır.

Öte yandan son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin maaşlarında reel anlamda ciddi kayıplar meydana gelmiş ve TSK personelinin büyük bir kısmı ekonomik sıkıntıya düşmüştür. Bu durum, TSK personelinin yaşam standartlarının düşmesine, tasarruftarını tüketmelerine neden olmuştur. Yapılan araştırmalara göre TSK personelinin % 96'sı yoksulluk sınırının altında bulunmaktadır.

Personelin mali durumunu düzeltmek için yapılan çalışmalar kapsamında, Bakanlar Kurulu Kararıyla 10 Mart 2000 tarihinde Başbakanlık Müsteşarına, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Başkanı ve Başsavcısı ile üyelerine, Rektörlere, Büyükelçilere, Adalet Bakanlığı Müsteşarına, general ve amirallere temsil tazminatı, müteakiben 10 Ocak 2002 tarihinde albay ve yarbayIara görev tazminatı ödenmeye başlanmıştır. TSK personelinin mali kayıplarını gidermeye ve Bakanlar Kurulu yetkisinde bulunan görev tazminatının kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbelerine de verilmesine yönelik girişimlerden ise bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır.

Zaman içerisinde sivil kamu görevlilerinin tazminatlarında yapılan değişiklikler sonucunda diğer kamu personeli ile karşılaştırıldığında maaş dengeleri açısından TSK personelinin aleyhine bir durum oluştuğu açıkça görülmektedir.

TSK personelinin mali durumundaki bozulmanın;

Nitelikli insan gücüne sahip olma hedefini olumsuz etkilediği, bilgi birikimine sahip teknik personelin büyük oranda ayrılmasına neden olduğu, muharebe yeteneğinin ve özgüveninin sarsılmasına neden olduğu, TSK değerlerinde ve disiplininde aşınmalara yol açtığı yapılan değerlendirmeler arasındadır.

Bütün bu gelişmeler ışığında TSK personeli arasındaki maaş hiyerarşisinin yeniden kurulması amacıyla, kıdemli binbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbelerinin 926 sayılı TSK Personel Kanununun (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almaları ve 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin a fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara" ibaresinin çıkarılarak tamamına görev tazminatı verilmesi bir zorunluluk arz etmektedir.

Doğru olan nimet ve külfetin eşit olarak paylaştırılmasıdır. Bu şekilde davranılması TSK Personeli arasındaki hiyerarşik dengeyi koruyacak, karşılıklı güven ve saygı duygularını da güçlendirecektir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli arasında Üst Subaylar grubunda yer alan Albay ve Yarbay rütbeleri makam tazminatından yararlanmaktayken yine aynı grupta bulunan Binbaşıların makam tazminatından yararlanmaması geçerli bir nedene dayandırılmamakta ve bu durum huzursuzluğa yol açmaktadır. Yine aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görev yapan ve Astsubaylar grubunda yer alan Kıdemli Başçavuşlar da makam tazminatından yararlanamamakta ve gerek özlük hakları gerekse maddi açıdan mağduriyete uğramaktadırlar. Hazırlanmış olan bu kanun teklifinin 1 inci maddesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli arasında huzursuzluğa yol açan bu uygulamanın değiştirilerek, güven ve saygının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2.- 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin a fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara" ibaresinin çıkarılması suretiyle, paragraf metninde yer alan kadroların tamamının görev tazminatı alması amaçlanmıştır.

Madde 3.- Yürürlük Maddesidir.

Madde 4.- Yürütme Maddesidir.


İZMİR MİLLETVEKİLLERİ BÜLENT BARATALI VE TÜRKAN MİÇOOĞULLARI İLE

21 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 27/7/1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli (V) Sayılı Makam Tazminatı Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra                          Tazminat

No                           Kadro ve Rütbe Unvanı                                        Göstergeleri

1                         Genelkurmay Başkanı                         30.000

2                         Orgeneral veya Oramiral olmak koşuluyla;        

                  Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı                         20.000

3                         Orgeneral ve Oramiral                         15.000

4                         Korgeneral ve Koramiral                         10.000

5                         Tümgeneral ve Tümamiral                         8.000

6                         Tuğgeneral ve Tuğamiral                         7.000

7                         Kıdemli Albay                         4.500

8                         Albay                         3.500

9                         Yarbay                         2.000

10                         Kıdemli Binbaşı                         1.800

11                         Binbaşı                         1.600

12              II Kademeli Kıdemli Başçavuş                         1.400

13                         Kıdemli Başçavuş                         1.200

Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent unvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı miktarından yüksek olanı ödenir.

MADDE 2.- 27/1/2000 Tarihli ve 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinin a fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.