Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1102)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları

Raporları (1/1153)

 

                          

Not: Tasarı, Başkanlıkça Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir.

 

 

                               

T.C.

 

 

 

Başbakanlık

8/12/2005

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1222/5424

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6/12/2005 tarihinde kararlaştırılan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                               Abdüllatif Şener

                                  Başbakan V.

GENEL GEREKÇE

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı ile sağlanan ilkelerin hayata geçirilmesi ve beklenen sonucun alınabilmesi, kurumsal yapıdaki dağınıklığın giderilmesini ve yönetimde etkinliğin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Emeklilik, sağlık ve sosyal yardımlar alanında gerçekleştirilmeye çalışılan reformların başarısı, kuşkusuz iyi bir kurumsal örgütlenmeyi zorunlu kılmaktadır. Yeni sistem için belirlenen temel başarı ölçütlerini dikkate alan bir anlayışla sosyal güvenlik kurumsal yapısının; en kısa sürede ve kolay erişilebilir, standart ve kaliteli hizmet sunan bir yapı üzerinde kurgulanması gerekmektedir.

Sosyal güvenliğin hayata geçirilmesi için Ülkemizde halen T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur faaliyet yürütmektedir. Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerde çalışan personel ise kurdukları kendi sandıkları ile sosyal güvenlik haklarını sağlamaktadırlar. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunması, bu kurumlar kapsamında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir sosyal güvenlik sistemi yaratmaktadır.

Bu dağınık yapı eşgüdüm sağlanmasını önlemekte, diğer taraftan, mevzuatın karmaşık olması, aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması ve personele ilişkin sorunlar, sosyal güvenlik kurumlarının etkin çalışmasına engel olmaktadır. Bunun sonucunda, emekli aylığı bağlanmasından, sağlık raporu alınmasına ve sağlık hizmetine erişime kadar bir çok işlemin süresi uzamaktadır.

Bilgi işlem altyapısı ve nitelikli personel eksikliği, ileriye yönelik yükümlülüklerin doğru bir şekilde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına da engel olmaktadır. Diğer taraftan, denetim mekanizmalarının etkin işlememesi, gerek sigortalı gerekse prim kaçaklarının önlenememesiyle sonuçlanmaktadır.

Dağınık kurumsal yapının olumsuz etkileri kendisini en fazla sağlık finansmanı alanında hissettirmektedir. Çünkü, toplumda yaşayan kişilerin belirli bir kısmı yaşamlarının sadece son evresinde emeklilik uygulaması ile karşılaşmakta, yine sadece belirli bir kısmı sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç duymakta iken, toplumu oluşturan tüm bireyler bütün yaşamları boyunca koruyucu ya da tedavi edici sağlık hizmetine gereksinim duymaktadır. Sağlık bilgilerinin merkezi olarak saklanmaması ve harcamalarının tek bir elden yürütülmemesi, harcamalarda israfa, aşırı sayıda bürokratik işleme, sağlık politikalarının belirlenmesinde de yanlışlıklara neden olmaktadır.

Yeni kurumsal yapının başarı kriterleri şu şekilde sıralanabilir:

· Kolay erişilebilir, tam otomasyonlu bir yapı kurulması.

· Hizmete erişimin kolay olduğu, en uç hizmet biriminden tüm hizmetlerin gerçekleştirildiği bir sistem kurulması.

· Hizmet sunumunun kaliteli ve standart olması.

· İşlem sürelerinin kısaltılması ve kademeli olarak eşanlı hale getirilmesi. Bilgi talebinin, istenildiği anda ve içerikte hemen karşılanması.

· Hizmet yaklaşımının, e-devlet ve e-hizmet anlayışı üzerine kurulması.

· Hizmet kalitesindeki artışlar sonucu çalışanların iş tatmininin artması.

· Yolsuzluk ve sahteciliklerin, teknoloji destekli yazılımlar ve oto-kontrol mekanizmaları ile en aza indirilmesi.

Bu amaçları gerçekleştirmek için kurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı;  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık organlarından oluşmuş ve kurumsal yapıya sosyal tarafların katılımı sağlanmıştır.

Başkanlık ise; Sosyal Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü olmak üzere dört ana genel müdürlükten, ayrıca; danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel müdürlükler, kendi görev alanlarına giren sosyal güvenlik hizmetlerinin en verimli ve en etkin şekilde yürütülmesinden ve toplam kalite ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürken, her kademede hızlı ve eksiksiz görev yürütümünden sorumlu olacaklardır.

Bu yapılanmanın çekirdeğini, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü oluşturmaktadır. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, diğer üç genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu operasyon görevini yürütmenin yanı sıra, kurulacak bilgi teknolojileri sayesinde vatandaş odaklı, teknoloji destekli, standart, hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için farklı iletişim ve etkileşim kanalları kullanıma açacaktır.

Bilgi teknolojileri üzerine kurulan operasyon görevinin en temel fayda ve işlevi, her türlü hizmetin tam otomasyon evrelerini tamamlamış bir teknoloji platformunda yürütülmesidir. Doğumdan ölüme tüm nüfus sosyal güvenlik çemberine alınarak her aşamada sayısal veri toplanması, bu verilerin "en güvenli" ağlarda korunması hedeflenmektedir. Operasyonel testler ve istatistiki veri üretimi ile SGK'nın ihtiyaç duyduğu periyodik ve isteğe bağlı raporlama ve analizlerin, talep edildiği anda hazır hale getirilmesi, doğum ve aile hekimliği hizmetleri, aşılama, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, işe girme, iş değiştirme, işsizlik ödenekleri, tedavi ve bakım giderleri, prim ödemeleri ve takibi, emeklilik ödemeleri gibi bütün hizmetlere tam otomasyon servisi sunulması hedeflenmektedir.

Vatandaşların ayağına giden bir anlayışla il ve ilçe bazlı yaygın bir örgütlenme de öngörülmektedir. Sosyal Güvenlik Merkezleri (SGM) olarak adlandırılan bu birimlerin görevi, vatandaşların sorunlarını bürokratik başvurularla uğraşmaksızın en kısa sürede çözmektir. SGM hizmet merkezleri, il ve ilçe bazlı örgütlenecektir. Kurumca sunulan hizmetlerin nüfus içindeki dağılımı, nüfus yoğunluğu gibi kriterler göz önünde bulundurularak aynı ilçede birden fazla merkez açılması söz konusu olabilecektir. Hizmet merkezlerinde operasyondan ve kontrol ağırlıklı işlemlerden sorumlu iki ayrı ekip bulundurulacaktır. Personel sayısı, biri merkez yönetmeni olmak üzere hizmet sunumu kapasitesine göre tespit edilecektir.

Tasarı ile 50 yılı aşkın bir süredir, çalışma statüsüne dayalı olarak kurulan sosyal güvenlik sistemi, tek çatı altında birleşmiş ve bilgiye dayalı yönetim anlayışı ile yönetilir bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. Tek çatı altında toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu, etkin, vatandaş memnuniyetini sağlayan kamu yönetiminin somut örnekleri arasında yer alacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile, Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluşu, hukuki statüsü, uygulayacağı ve tabi olduğu kanunlar, ilgili olduğu bakanlık, bu Kanunda yer almayan hükümler bakımından tabi olduğu hükümler ve faaliyet merkezine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Buna göre; Kurumun bu Kanun ve diğer kanunlarda verilen görevleri yapmak üzere kurulduğu, Kurumun kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi için idari ve mali bakımdan özerk bir yapıda kurulduğu, Kurumun görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken öncelikle bu Kanun hükümlerine tabi olduğu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise iş ve işlemlerini özel hukuk hükümlerine tabi olarak yürüteceği, dolayısıyla kamu hukukunun getirdiği kısıtlardan ayrık olarak özerk yapıdaki tüzel kişiliğin sağladığı kolaylıklar çerçevesinde hareket edeceği, Kurumun görevi ve özerkliği gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyetlerini yerine getireceği, bu şekilde Bakanlığın vesayet denetiminin esas olduğu, iş ve işlemlerinde karar, uygulama yetki ve sorumluluğunun Kanunda belirtilen istisnalar dışında Kurumu temsil eden organlar tarafından yerine getirileceği, Kurumun merkezinin Ankara olduğu ve dış denetim bakımından Sayıştay'ın denetimine tabi olduğu belirtilmiştir.

Madde 2.- Madde ile, Kanunda geçen "Bakanlık", "Bakan", "Kurum", "Kurul", "Yönetim Kurulu", "Başkanlık", "Başkan" ile "Genel müdürler" ifadeleri açık olarak yazılmış ve  hangi anlama geldikleri açıklanmıştır.

Madde 3.- Madde ile, Kurumun öncelikli amacının, vatandaşlara, etkin, adil ve kolay erişilebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak olduğu belirtilmiştir. Kurum bu hizmetleri, sigortacılık ilkelerine dayalı olarak aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sistemi ile sağlayacaktır. Bu şekilde vatandaşlar arasında ayrım yapmadan herkesin sosyal güvenlik hizmetlerinden eşit olarak yararlanması ve sistemin mali sürekliliğinin sağlanması ile de sisteme olan güven ve sahiplenmenin artması amaçlanmıştır.

Kurum, belirtilen amaçlarını gerçekleştirirken bu Kanunda ve diğer kanunlarda kendisine verilen görevlerin yanı sıra sosyal güvenlik politikalarını ulusal kalkınma planları strateji ve politikaları, yıllık uygulama programları ile hükümet programını dikkate alarak onlarla bütüncül bir şekilde uygulayacak ve sosyal güvenlik politikalarını geliştirmesi; sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri açısından vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bunların kullanılmasının kolaylaştırılarak sürekli geliştirilmesi Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Kurum ayrıca Avrupa Birliği sürecinde gerekli çalışmaları ve her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürütmek ve uygulamakla görevli kılınmış, ayrıca Kurumun, kamu idareleri arasında sosyal güvenlikle ilgili koordinasyonu ve işbirliğini sağlaması amaçlanmıştır.

Madde 4.- Madde ile, Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için kurulacak organları sayılmış, ayrıca Kurumun amacı ve görevleri belirtilmiştir. Buna göre Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık, Kurumun organları olarak belirtilmiştir.

Madde 5.- Madde ile,  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumuna, görevlerine ve çalışma esaslarına yer verilmiştir. Devlet adına yürütülen sosyal güvenlik hakkının hayata geçirilmesi için sosyal paydaşlar ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşacak Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu düzenlenmiştir. Kurulun görevlerinin sosyal güvenlik sistemi için gerekli politikalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, Kurumun mali durumunu ve performansını incelemek ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek olduğu belirtilmiştir. Buna göre Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun, Kurumun faaliyetlerinde yol göstericilik konusunda rol alması amaçlanmıştır.

Madde ile ayrıca; seçimle gelecek yönetim kurulu üyelerinin seçimine, görev süresine, süre bitiminde uygulanacak kurallara, Yönetim Kurulunun başkanına ve yokluğunda vekalet edecek kişiye, toplanma ve karar yeter sayısına, toplantıya mazeretsiz katılmamanın yaptırımlarına, yönetim kuruluna atanacak ya da seçileceklerin taşımaları gereken zorunlu niteliklere yer verilmiştir. 

Madde 6.- Madde ile, Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri açıklanmıştır. Kurum Başkanının yanı sıra sosyal güvenlik sistemini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen alanlarda çalışmalar yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı'ndan birer temsilcinin katılımı ile kamu kesiminin toplam altı üye ile Yönetim Kurulunda temsili hedeflenmiştir. Sosyal güvenliğin katılımcı bir anlayışla ve sosyal paydaşlarla yönetilmesi gereken bir kamu görevi olması nedeniyle Yönetim Kurulunda sosyal tarafların; işverenleri temsilen bir, işçi olarak çalışanları temsilen bir, kamu çalışanlarını temsilen bir, kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen bir, Kurumdan gelir ve aylık alanları temsilen bir üye ile temsili sağlanmıştır. Böylelikle, sosyal güvenlik alanındaki politikalar ve uygulamalar hususunda kamu kesiminde iletişim, uyum ve eşgüdümün artırılması amaçlanmıştır.

Madde 7.- Madde ile,  Yönetim Kurulunun görevlerine; Yönetim Kurulunun çalışmasına ve  toplanmasına ilişkin hususların Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine yer verilmiştir.

Madde 8.- Madde ile, Başkanlık teşkilatının yapısına yer verilmiştir.

Madde 9.- Madde ile, Başkanlık merkez teşkilatı birimlerinin ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluştuğu belirtilmiştir.

Madde 10.- Madde ile, Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan'ın görev, yetki ve sorumluluklarına yer verilmiştir.

Madde 11.- Madde ile, Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısının atanacağı belirtilmiştir.

Madde 12.- Madde ile, Başkanlığın ana hizmet birimleri sayılmış ve her bir genel müdürlük bünyesinde en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabileceği belirtilmiştir.

Madde 13.- Madde ile, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Genel Müdürlük, sosyal güvenlik kanunlarının genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışında kalan hükümlerinin uygulanmasında görevli olduğu sayılmıştır. Gerek kısa vadeli, gerekse uzun vadeli sigorta kolları işlemleri, işyeri ve sigortalı tescili, tahsis ve prim tahsil işlemleri, idari para cezaları ve diğer görevler Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almıştır. Ayrıca görev konusuyla ilgili uygulamaları izleme, denetleme ve geliştirme görevleri olduğu belirtilmiştir.

Madde 14.- Madde ile, ülkemizde ilk defa getirilen ve Anayasamızın 56 ncı maddesi ile de öngörülen genel sağlık sigortası sistemini uygulamak üzere kurulan  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmış, bununla sosyal güvenlik kanunlarının genel sağlık sigortası hükümlerini uygulamakla görevli olduğu, bir diğer görevinin ise kişilerin hastalanmaları halinde tedavi masraflarını karşılamanın yanı sıra, kişilerin sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespiti ve uygulanmasında katkı sağlamakla görevli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca görev konusuyla ilgili uygulamaları izleme, denetleme ve geliştirme görevleri olduğu belirtilmiştir.

Madde 15.- Madde ile, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün sosyal güvenlik kanunlarının primsiz ödemelere ilişkin hükümlerini uygulamak olduğu, primsiz ödemelere ilişkin hususları kapsayan ilgili kanunlar sayılmak suretiyle belirtilmiş, ayrıca bazı kanunlarla ödemesi T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan primsiz ödemelerin Kurum tarafından yürütülmesi amaçlanmıştır.

Madde 16.- Madde ile, Kurumun vatandaşlarımıza hizmet sunumu konusunda önemli bir fonksiyon üstlenecek olan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri düzenlenmiştir. Bu görevler, Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesinde çağdaş bilgi işlem teknolojilerinin bütün olanaklarının kullanılmasını; Kurumun görevlerini layıkıyla yerine getirmesini sağlayacak kapsam ve kalitede bir sosyal güvenlik veri tabanının kurulmasını, güncellenmesini, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarıyla entegrasyonunun sağlanmasını; toplanan verilerin sosyal güvenlikle ilgili politika ve uygulamaların zamanında geliştirilmesinde aktif olarak kullanılmasını sağlayacak karar destek sistemlerinin kurulmasını içermektedir.

Ayrıca, bütün vatandaşlara kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla, Kurumun iş süreçlerinin hizmet sunumu öncesinde ilgili Genel Müdürlükler ve Başkana bağlı birimler arasında gerekli iletişim, işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak uyum ve tutarlılık içinde oluşturulması ve geliştirilmesi; böylelikle bir banka şubesi benzeri çalışan, vatandaşa en yakın nokta olan sosyal güvenlik merkezlerinde sosyal güvenlik ile ilgili tüm işlemlerin bütünlük içinde, doğru, standart, eşit, zamanında, hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 17.- Madde ile, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetleyecek olan Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 18.- Madde ile, Başkanlığın ana hizmet birimi olan Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Kurumun temelde işveren ve/veya sigortalılardan aktüeryal hesaplara dayalı olarak aldığı primlerden elde ettiği gelirleri, yine sigortalılara geri ödediği bir yapıyı temsil ettiği, bunun ise tamamen bir finansman kurumu özelliğini ön plana çıkardığı, işte bu finansal kurum olmasının iki temel fonksiyonunu oluşturan geleceğe yönelik alınacak primleri ve yapılacak harcamaların aktüerya hesaplarına dayalı olmasını sağlayacak, keza kısa ya da uzun vadeli fonlarının getirisi yüksek bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak fon yönetimi işlemlerinin anılan daire başkanlığı tarafından yürütülmesi hedeflenmiştir.

Madde 19.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimleri sayılmıştır.

Madde 20.- Madde ile,  Başkanlığın danışma birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Buna göre; Kurumun sosyal güvenlik stratejilerini hazırlamak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Kurumu etkileyecek dış faktörleri inceleyerek önerilerde bulunmak, bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek, iç denetime ilişkin işlevlerin etkililiğini sağlamak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler yürütmek, faaliyet raporlarını hazırlamak ve mali hizmetler işlevlerinin yürütümünü sağlamak üzere oluşturulan Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri belirtilmektedir.

Madde 21.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Hukuk Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. Kurumun prim alacaklarının icra yoluyla tahsil görevleri Hukuk Müşavirliğinin dışında Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görev alanında sayılmış, bu şekilde prim tahsilatlarında etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 22.- Madde ile, Başkanlığın danışma birimi olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri düzenlenmiştir. Buna göre Müşavirliğin, basın ve hakla ilişkiler faaliyetlerini yürütmesi ve Bilgi Edinme Kanunu gereği işlemleri yürütmesi amaçlanmıştır.

Madde 23.- Madde ile, Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri sayılmıştır.

Madde 24.- Madde ile, Başkanlığın bünyesinde görev yapacak personelin özlük haklarına ilişkin görevleri yürütmek, insan kaynakları politikaları konusunda çalışmalar yürütmek, iş analizlerini ve buna dayalı iş tanımları ile personel niteliklerinin belirlenmesi işlevlerini yürütmek, eğitim ve benzeri insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek üzere yardımcı hizmet birimi olan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir.

Madde 25.- Madde ile, fiziki ortamları uygun ve standart hale getirmek, kaynak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılamak, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir.

Madde 26.- Madde ile, Başkanlığın taşra teşkilatı tanımlanmıştır. Her ilde bir adet sosyal güvenlik il müdürlüğü kurulması, bu müdürlükler bünyesinde ise sosyal güvenlik merkezleri kurulması ile, vatandaşların, sigortalıların ve işverenlerin tüm işlemlerinin bu merkezlerde yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçlarla kurulacak il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin belirlenen kriterler dikkate alınarak dört farklı kategoride kurularak, illerin ve merkezlerin büyüklüklerine göre teşkilatlanma imkanı sağlanmıştır.

Madde 27.- Madde ile, Kurum bünyesinde görev yapacak personelin tabi olacağı hukuki statü, bu statüyle bağlantılı olarak istihdam şekli, ücretleri, ödenecek diğer mali hakları belirlenmiş; Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, özel uzmanlık gerektiren konularda yerli veya yabancı uzman çalıştırılması hususları düzenlenmiştir.

Madde 28.- Madde ile, Kurum personelinin kadrolarına ve atamalarına ilişkin hükümlere, bazı görevlilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan genel şartlara ilave olarak taşımaları gereken özel hükümlere, atamalarda aranacak eğitim durumuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Ayrıca, sosyal güvenlik il müdürlükleri kapsamında görev yapacak kontrol memurlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Madde 29.- Madde ile, Kurumun işlemlerinin profesyonel ve nitelikli personel tarafından yürütümü amacıyla çalıştırılabilecek sosyal güvenlik uzman yardımcılığına ve sosyal güvenlik denetçi yardımcılığına atama koşullarına, bu kişilerin asıl kadrolara atanmasına ilişkin kurallara yer verilmiştir.

Madde 30.- Madde ile, Kurumun iş ve işlemlerinin yönetiminde uyması gereken süre ve prosedürlerin önceden belirlenerek ilan edilmesi, bunların Kurum personelinin performans yönetimi ilkeleri arasında yer alması, Kurumsal performans hedeflerinin birimlerin ve personelin performans hedeflerine dönüştürülmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 31.- Madde ile, sosyal güvenlik hakkının yaşama geçirmenin temelde bir finansal işlev olduğu, bu amaçla bu fonksiyonunun gelir gider dengesini amaçlayan bir yaklaşımla yönetilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise oluşması muhtemel finansman açığının ilgili taraflar ve kamuoyu tarafından dikkatli bir şekilde izlenmesi gereği belirtilmiştir. Sağlanacak şeffaflık ile gerek politika yapıcılarının, gerekse kamuoyunun sistemin aktüeryasını sağlamaya yönelik önerilere daha hassas yaklaşacağı, bunun sonucunda da finansal hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin artacağı beklenmektedir. Bu amaçla, Kurumun finansal bakımdan hedeflerinin Bakan başkanlığında ekonomiyle ilgili diğer kamu kurumlarının katılımı ile kurulacak komisyon tarafından belirlenmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda ise Kurumun görevlendirilmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi konusunda Bakanlar kurulu, TBMM ilgili ihtisas komisyonları ve kamuoyu ile paylaşmak suretiyle şeffaflık ve alınması gereken önlemler konusunda duyarlılık sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 32.- Madde ile, Kurumun gelirlerine ve giderlerine yer verilmiştir.

Madde 33.- Kurumun temel işlevinin bireylerin sosyal güvenliğini sağlayacak politikaları hayata geçirmek olduğundan, bu amacın dışında yer alan taşınmaz edinimi ve bunların yönetimine ilişkin hususlar sosyal güvenlik kurumlarının yönetsel etkinliklerini azaltmaktadır. Özellikle finansman açıklarının çok ciddi boyutlara ulaştığı bir ortamda Kurumun taşınmaz edinimi konusunda görev yürütmesi yerinde görülmemiştir. Bu nedenle madde ile taşınmaz edinimine ilişkin kısıtlama getirilmiştir. Ayrıca Kurumun malları, alacakları ve banka hesaplarının hukuki durumuna ilişkin hususlar düzenlenmiş, bunlara ilişkin haciz işlemlerinin uygulanması konusunda getirilen kısıtlamalara yer verilmiş, davalarda teminat yatırma muafiyetine yer verilmiş ve son olarak Kurumun Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, bu konuda kendi çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağı, sahibi olduğu taşınmazlarda ise uygulanacak kira artışlarına ilişkin uygulanacak hükümlere yer verilmiştir.

Madde 34.- Madde ile, Kurumun iş ve işlemlerini gerçekleştirirken vergi kanunları ve benzeri mali yükümlülüklerden muaf tutulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Madde 35.- Madde ile, çeşitli konuları ilgilendiren mali hususlar düzenlenmiştir. Kurumun yönetim giderlerine getirilen % 5 sınır belirtilmiş, sosyal güvenlik fonlarının yönetim ilkelerine, alacakların tahsilatında uygulanacak kanun hükümlerine, primsiz ödemelerinin kaynağına, fonların bir biri arasında aktarıma konu edilemeyeceğine, tahsilatların yürütülmesinde gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliğine gidilebileceğine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Madde 36.- Madde ile, yöneticilerin sorumluluklarına ve yetki devrine ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Madde 37.- Madde ile, Kurumun uygulamada işlemlerini yürütürken, tebligat işlemleri  bakımından 7201 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

Madde 38.- Madde ile, yazışmalarda, evrak ve bilgi arşivlemede uygulanacak kurallara, Kurumun kişi başvurularına daha duyarlı kalmasını sağlamak amacıyla yapılan başvurulardan olumsuz sonuçlananlarına ilişkin gerekçelerinin de bildirilmesi zorunluluğuna yer verilmiştir.

Madde 39.- Madde ile, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kurumlarının teşkilat kanunlarına yer verilmiş, ayrıca Kurumun dış denetiminin Sayıştaya verilmesinden dolayı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ilgili kanunundaki hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

Madde 40.- Madde ile, diğer kanunlara eklenen ve değiştirilen hükümlere yer verilmiştir. Bu bağlamda; kaldırılan sosyal güvenlik kurumları nedeniyle 5018 sayılı Kanunun (IV) sayılı cetvelinde yapılması gereken değişikliklere, keza 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerinde yapılan değişikliklere,  Tasarı eki kadro cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

Madde 41.- Madde ile, bu Kanunla çıkarılacak yönetmeliklere ve Kurumca çıkarılacak tebliğlere yer verilmiştir.

Geçici Madde 1.- Madde ile, kaldırılan kurumlara, bu kurumların devrine ilişkin hükümlere ve 2006 yılında kullanılacak gelirlere ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Geçici Madde 2.- Madde ile, Kurumun tüm görevlerini yerine getirebileceği aşamaya gelinceye kadar dönüşüm sürecinin yürütülebilmesi ve uygulamada boşluk doğmaması ve kaldırılan kurumların kadrolarında çalışan personelin hak kaybına uğramaması için gerekli düzenlemelere yer verilmiştir.

Geçici Madde 3.- Madde ile, kaldırılan kurumların taşınmaz ve iştiraklerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Geçici Madde 4.- Madde ile, diğer mevzuattaki kaldırılan kurumlara yapılan atıfların boşluk doğmaması bakımından Kuruma yapılmış sayılacağına ve bu Kanun gereği yayımlanacak yönetmeliklerin yayımlanmasına kadar geçecek sürede mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğine  yer verilmiştir.

Geçici Madde 5.- Madde ile, hukuki güven ve istikrar ilkesi gereğince, Kanunun 29 uncu maddesinde öngörülen yabancı dil şartının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Madde 42.- Yürürlük maddesidir.

Madde 43.- Yürütme maddesidir.


Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

                       

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

29/12/2005

 

Esas No.: 1/1153

 

 

Karar No.: 33

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 8/12/2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 14/12/2005 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ve Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 28/12/2005 tarihli 28 inci toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,  Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, SSK Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), HAK-İŞ  Konfederasyonu ile çeşitli meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

Tasarı ile; sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında toplanmakta, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının; Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık Organları (Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü) ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşması, Kurumun merkezinin Ankara'da olmak üzere idari ve mali açıdan özerk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak hizmet vermesi öngörülmektedir. 

Tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında Komisyon toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından  bazı bilgiler verilmiştir.

Sayın Bakan ;

Tasarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ilgili kamu kurumları ile sosyal tarafların katkı ve katılımı ile yürütülen sosyal güvenlik reformunun dördüncü bileşeni olduğu ve kurumsal yapıyı içerdiğini,

Emeklilik, sağlık ve sosyal yardımları kapsayan reformdan beklenen amaçların hayata geçirebilmesi için kurumsal yapının çok büyük önem arz ettiğini,

Sosyal Güvenlik Kurumunun temel amacının vatandaşların sosyal güvenlikle ilgili tüm taleplerini hakkaniyete uygun, etkin ve çağdaş standartlarda karşılamak olduğunu,

Bu anlamda tasarının Kurumun gerek vatandaşların gerekse vatandaşların hizmet sunan kişi ve kurumlara kolayca erişebileceği bir yapıda tasarlandığını belirtmişlerdir.

Sayın Bakan Tasarı ile getirilen hükümler ile ilgili olarak,

İdari ve mali açıdan özerk, sosyal tarafların katılımının sağlandığı Sosyal Güvenlik

Kurumunun kurulacağını ve Kurumun;

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu,

Yönetim Kurulu,

Başkanlık

olmak üzere üç üst organdan oluşacağını belirterek,

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu'nda sosyal güvenlik ile ilgili kamu kurumlarının ve sosyal tarafların geniş bir katılımının sağlandığını, yılda bir defa toplanacak olan Kurulun, yeni Kurumun ve Bakanlığın sosyal güvenlik konusunda üst danışma mercii olarak görev yapacağını,

Yine ilgili kamu kurumlarının ve sosyal tarafların 11 temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu, Kurum açısından stratejik kararın verildiği bir yapıda tasarlandığını,

Yeni Kurumun tüm operasyonlarını Yönetim Kurulu'nda belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda yürütmek, yönetmek ve denetlemek üzere kurulan Başkanlığın, mevcut sosyal güvenlik kurumlarının yapılarına göre daha işlevsel hale getirildiğini,

Sosyal Güvenlik Kurumunun Başkanlık teşkilat yapısı içinde;

Emeklilik ve prim tahsilatı işlemlerini yürütmek amacıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü,

Sağlık hizmetlerinin finansmanını yürütmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,

Primsiz ödemeler kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, ve tüm bu genel müdürlüklerin operasyonel faaliyetlerini, hızlı, çağdaş, bilişim altyapısına dayalı, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yapıda sunmak amacıyla da Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, kurulduğunu,

Ayrıca, Başkanlık bünyesinde kayıt dışı ile mücadele, işveren ve sigortalılarla ilgili denetim görevlerini yürütmek üzere Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulduğunu,

Kurumun aktüeryal dengesinin genel bütçe ve ekonominin dengeleri üzerindeki son derece önemli etkisinin bilindiğini ve bu nedenle esas itibariyle Kurumun uzun vadeli finansman dengesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde görev yapmak üzere; Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı oluşturulduğunu,

Yeni yapıda emeklilik ve sağlık fonlarının birbirine transfer edilmesi uygulamasına da son verildiğini,

Kurumun finansal durumunun çok daha şeffaf bir durumda izlenebilir bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulacak, ekonomiyle ilgili diğer kurumlarla birlikte oluşturulan finansal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Kurumun uygulamalarına katkı sağlayan bir ortam yaratılmasının da amaçlandığını, bu çerçevede, Kurum, orta ve kısa vade için belirlenecek finansal hedeflerini, bu hedeflerle ilgili geliştireceği politikaları, hedeflerin gerçekleşme sonuçlarını ve alınması gereken kısa ve uzun önlemlerle ilgili önerilerini içeren bir raporu altı aylık dönemler itibari ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşacaklarını,

Başkanlığın yukarıda sayılan ana hizmet birimleri yanında, danışma birimi olarak strateji ve mali hizmetler fonksiyonunu yürütmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulduğu, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği de danışma birimleri arasında yerini aldığını,

Yardımcı hizmet birimleri olarak ise tüm kurumun insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, destek hizmetlerini yürütmek üzere ise Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulduğunu,

Kurumun yukarıda sayılan merkez birimlerine tanımlanan tüm fonksiyonların, taşra birimleri tarafından gerçekleştirileceğini, taşra birimleri illerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile, bu müdürlükler bünyesinde kurulacak çok sayıda Sosyal Güvenlik Merkezinden oluşacağını, ilçelerde kurulacak olan Sosyal Güvenlik Merkezleri tıpkı birer banka şubesi gibi çalışacağını, bu merkezlerin tüm sigortalıların, işverenlerin bizzat başvuruda bulunarak sosyal güvenlikle ilgili işlemlerinin büyük bir bölümünü kısa sürede, ek yazışmalara, bürokrasiye gerek kalmaksızın kısa sürede sonuçlandırabilecekleri birimler olacağını ve bu sayede sosyal güvenlik hizmetleri vatandaşın ayağına götürülmüş olacağını,

Kurumda kariyere ve uzmanlaşmaya dayalı sosyal güvenlik uzmanları ve denetçilerin istihdam edileceğini, bu sayede Kurum emeklilik ve sağlık sigortacılığı ile sosyal yardımlar alanındaki ana işlevlerini profesyonel bir anlayışla yerine getirebileceğini,

Bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunun gayrimenkul edinmeyerek asıl işi olan sosyal güvenlik ile uğraşacağını,  bu amaçla, hizmet ihtiyacı dışında bulunan tüm gayrimenkullerin rayiç bedelleri ile Maliye Bakanlığına devredileceğini, oteller ve iştirakler ise satılmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredileceğini,

Kurumun tüm kayıtlarını ve işlemlerini elektronik ortamda yürütmek ve sunmakla yükümlü kılındığını,

50 yılı aşkın bir süredir sürdürülen, kişiler arasında ayrımcılığa ve eşitsizliğe neden olan sosyal güvenlik sisteminin, çağımızın gereklerine ve organizasyon anlayışına uygun olarak yeniden tasarlanarak halkın hizmetine sunulacağını ve yaklaşık 3 yıl sürecek olan geçiş dönemi sonrasında tek çatı altında, çok daha iyi çalışan bir sosyal güvenlik kurumu ile sürdürülebilir sosyal güvenlik sisteminin en temel unsurlarından birinin daha hayata geçirilmiş olacağını,

Belirtmişlerdir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde tasarının genel gerekçesi kabul edilmiştir.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, maddelerine geçilmesi hususu tartışılmış ve Tasarının maddelerine geçilmeden  yapılan değerlendirme ve önerilerle birlikte esas komisyon olan Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu anlamda olmak üzere Komisyon üyelerimizden  Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Agah Kafkas ile Uşak Milletvekili Alim Tunç ve Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'den oluşan üç milletvekilinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de bulunması  kabul edilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Komisyon üyelerimizin bazı önerileri olmuştur ve bu önerilerin esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesi istenmiştir.

Bu önerileri şöyle sıralayabiliriz:

Kurumun idari ve mali açıdan özerkliğinin  tam olarak sağlanması ve her bakımdan karar alabilme gücü olan  bir kurum olarak düzenlenmesi ve tasarının bu yönüyle bir kez daha incelenmesi gerektiği,

Kurumun en önemli görevlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan, primlerin toplanması konusunda daha etkin denetim mekanizmalarının getirilmesi gerektiği,

Kurumun organları sayılırken Genel Kurul'un olmadığı belirtilerek, Genel Kurul'un olması  ve Yönetim Kurulu'nu denetlemesi gerektiği,

Başkanın mali açıdan yetkilerinin fazla olduğu ve bunları kullanırken kendisini seçenlere karşı da sorumluluğunun bulunması  gerektiği,

Yönetim Kurulunun onbir kişiden oluşmasının kararların çıkarılmasını zorlaştırabileceği, optimum seviyede bir sayının belirlenmesi gerektiği,

Ana hizmet birimleri  arasında Teftiş Kurulunun olmayışının denetim anlamında bir eksiklik olacağı  ve Teftiş Kurulu'nun Kurumun ana hizmet birimlerine eklenmesi gerektiği ,

Sigorta İl Müdürlerinin kadrolarının yeniden değerlendirilerek herhangi bir hak kaybına neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği,

Belirtilmiştir.

Tasarı, Komisyonumuzda, yukarıdaki önerilerin Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilmek üzere, maddelerine geçilmeden kabul edilmiştir.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Cevdet Erdöl

Nevzat Doğan

Sabri Varan

 

Trabzon

Kocaeli

Gümüşhane

 

Kâtip

Üye

Üye

 

MehmetKılıç

Mehmet Kerim Yıldız

Ahmet Yaşar

 

Konya

Ağrı

Aksaray

 

(İmzada bulunamadı)

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Bayram Meral

Remziye Öztoprak

 

Ankara

Ankara

Ankara

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Akman

Turhan Çömez

Şerif  Birinç

 

Antalya

Balıkesir

Bursa

 

Üye

Üye

Üye

 

Agah Kafkas

İrfan Riza Yazıcıoğlu

Enver Öktem

 

Çorum

Diyarbakır

İzmir

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

İzzet Çetin

Hüseyin Tanrıverdi

Ali Arslan

 

Kocaeli

Manisa

Muğla

 

Üye

Üye

Üye

 

Medeni Yılmaz

Feramus Şahin

AlimTunç

 

Muş

Tokat

Uşak


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 

Türkiye BüyükMillet Meclisi

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

 

Esas No.: 1/1153

2/3/2006

 

Karar No.: 76

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 8/12/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14/12/2005 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/1153)  esas numaralı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı",  Komisyonumuzun 4/1/2006 tarihinde yaptığı 35 inci Birleşiminde, Hükümeti temsilen  Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU  ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüş; konunun daha ayrıntılı olarak incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde sosyal güvenlik alanında  T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR faaliyet göstermektedir. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunması, bu kurumlar kapsamında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir sosyal güvenlik sistemini ortaya koymaktadır. Bu dağınık yapı, eşgüdümün sağlanmasını güçleştirmekte; anılan kurumların farklı mevzuata tabi olmaları nedeniyle de mevzuat açısından karmaşık bir yapının oluşmasına ve bürokratik işlemlerin artmasına yol açmaktadır. Bu durum, sosyal güvenlik kurumlarının etkin bir şekilde çalışmasına engel teşkil etmektedir.                 

Dağınık kurumsal yapının olumsuz etkileri kendisini en fazla sağlık finansmanı alanında göstermektedir. Çünkü, insanların belirli bir kısmı yaşamlarının yalnızca son evresinde emeklilik uygulaması ile karşılaşmakta ve yine sadece belirli bir insan grubu sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç duymakta iken; toplumu oluşturan tüm bireyler bütün yaşamları boyunca koruyucu ya da tedavi edici sağlık hizmetlerine gereksinim duymaktadırlar. Sağlık bilgilerinin merkezi bir sistem içerisinde saklanmaması ve harcamalarının tek elden yürütülmemesi, harcamalarda israfa, aşırı ölçüde bürokratik işleme, sağlık politikalarının belirlenmesinde de sorunlara neden olmaktadır.

Bu nedenle, gelecek yılların ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal güvenlik sistemi ve organizasyonunun kurulması, görevlerin hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi ve dağınık durumda olan mevzuatın toparlanması amacıyla mevcut sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Tasarı ile;

- Kamu tüzel kişiliğini haiz, kendi Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi bir Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulması,        

- Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılması,

- Motivasyon ve teknik yeterliliğin artırılması doğrultusunda, kurumsallaşma çerçevesinde sosyal güvenlik alanında uzman, nitelikli personelin temini ve bu personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik  hükümler düzenlenmesi,

- Sosyal tarafların etkin bir şekilde katılımının sağlanması amacıyla başta Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun kurulması olmak üzere düzenleme yapılması,    

öngörülmektedir. 

Alt Komisyon; 19/1/2006, 25/1/2006, 30/1/2006, 1/2/2006, 3/2/2006, 6/2/2006 ve 10/2/2006 tarihlerinde ilgili kamu kurumları ile  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı,  Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı,  Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığı, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı, Devlet Denetim Elemanları Derneği Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası temsilcilerinin katılımlarıyla yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırladığı rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 16/2/2006, 21/2/2006, 22/2/2006 ve 23/2/2006 tarihlerinde Hükümeti temsilen Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, T. C. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, Devlet Personel Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 45 inci, 46 ncı, 47 nci ve 48 inci birleşimlerinde Alt Komisyon metni esas alınmak suretiyle Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Tasarının geneli üzerinde Alt Komisyon metni de dikkate alınarak yapılan müzakerelerde;

- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun yerine icrai kararlar alabilen bir Genel Kurulun kurulması ve toplantıya katılacak temsilcilerin çoğunluğunun sosyal taraflardan oluşturulmasının son derece olumlu bir gelişme olduğu,

- Tasarının, Bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının kurulma esas ve usullerini belirleyen 3046 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanması gerektiği; Teftiş Kuruluna yer verilmemesi nedeniyle Tasarının bu esas ve usullere aykırı olduğu,

- Rehberlik ve Denetim Başkanlığının, Teftiş Kurulunun bütün fonksiyonlarını kapsayan düzenlemeler içerdiği, getirilen yeni hükümlerle idari, mali ve hukuki denetimlerin göz önünde bulundurulduğu, uygulamada herhangi bir  aksaklığın meydana gelmesinin söz konusu olmayacağı,

- Sosyal Güvenlik Kurumunun fon yönetimini düzenleyen hükümlerinde bir açıklığın bulunmadığı, Kurum Yönetim Kuruluna  aktüerya ve fon denetimine ilişkin geniş yetkiler tanınmasının daha yararlı olacağı,

- Başkanın görevleri arasına Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak şeklinde bir düzenlemenin konulmasının yararlı olacağı,

- 1963 yılında yapılan ilk beş yıllık kalkınma planında öngörülen sosyal güvenlik kurumlarının tek çatıda birleştirilmesi hedefinin gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyulduğu,

- Üç kurumun tek çatı altında birleştirilmesi nedeniyle bu kurumlarda çalışan personelin mağdur edilmemesi için çok çaba harcandığı, Alt Komisyonda, personelin mağdur edilmemesi amacıyla, düzenlemelerin dikkatlice ve objektif  bir şekilde yapıldığı, 

- Üç kurum personelinin ücretlerinin, ücret olarak en yüksek olan Sosyal Sigortalar Kurumu ücretleri esas alınarak eşitlendiği,

- Alt Komisyon metninde taşra merkezli bir örgütlenmenin esas alındığı, buna göre Kurumun idari yapısının oluşturulduğu,

- Devredilen taşınmazlar ile ilgili düzenlemenin uygulamada tereddütlere yol açılmaması  amacıyla yeniden ele alınmasında yarar bulunduğu,

-  Katılımcı bir Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasının temel amaç olduğu, ayrıca yapılan reformların uygulanması için toplumsal bilincin de artırılması gerektiği,

- Kurum Başkanının en az beş yıl süreyle görev yapmasının Kurumun özerkliği açısından yararlı olacağı,

- Genel Kurula katılacak temsilciler arasında Yükseköğretim Kurulundan da bir temsilcinin bulunmasının, sosyal güvenlik ile ilgili konularda akademik bakış açısının çalışma hayatına  büyük katkı sağlayabileceği,

- Personele yılda toplam beş ek ödeme yapılmasının öngörüldüğü, bu hususun Kurum personeli ile diğer kamu personeli arasında ücret adaletsizliğine neden olabileceği, 

- Tasarının yasalaşmasıyla sosyal güvenlik alanındaki çok başlılığın ortadan kalkacağı, böylece bütçe açıklarının en büyük nedenlerinden biri olan sosyal güvenlik harcamalarının tek elden yönetiminin sağlanacağı,

- Yönetim Kurulu üyelerinin dağılımında, sosyal taraflar ile kamu görevlileri sayılarının dengelenmesinin memnuniyetle karşılandığı,

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;

- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısının kabul edilmesiyle, üç kurumun tek bir çatı altında birleştirilmesinin sosyal güvenlik alanında yapılan çok önemli bir reform olduğu, 

- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, Teftiş Kurulunun bütün fonksiyonlarını icra edecek şekilde yapılandırıldığı, uygulamada denetime ilişkin herhangi bir sorunun çıkmayacağı,

- Kurum personelinin mağdur edilmemesi konusu üzerinde hassasiyetle durulduğu,

- Kurumun örgütlenme modelinin,  vatandaş odaklı örgütlenme modeli olduğu, öncelikle vatandaşın memnuniyetinin sağlanmasının amaçlandığı,

- Özerkliğin unsurlarının; bağımsızlık, hesap verebilirlik ve  şeffaflık olduğu, bu unsurların sağlanmasına yönelik düzenlemelere Tasarıda yer verildiği,

- Sosyal güvenlik hakkının Anayasamızda sosyal ve ekonomik haklar arasında sayıldığı, devletin bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alması gerektiği, Tasarının bu anlayışla hazırlandığı,

- Yönetim Kurulunun kompozisyonunun oldukça katılımcı ve çağdaş bir şekilde belirlendiği, Kurum Yönetim Kurulunun kamu görevlileri ile sosyal tarafların eşitliğinin sağlandığı ender kurullardan biri olduğu,

- Özlük hakları yönünden personele herhangi bir ayrıcalığın tanınmadığı, dolayısıyla personele  verilen ücretin çok fazla olmadığı,

- Kurum yöneticilerinin taşınmazları satma veya kiraya verme gibi işlerden dolayı asli görevleriyle ilgilenecek zamanı bulamadıkları, bu nedenle Kurumun ihtiyaç duymadığı taşınmazlarının satılmasının yararlı olacağı, ayrıca bu satımdan Kurumun çok fazla gelir elde edebileceği,

- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunda toplam 35.886 kadronun bulunduğu, Tasarının  yasalaşmasıyla  mevzuat ve personel sayısı bakımından bu hantal yapının büyük ölçüde azaltılacağı,

ifade edilmiştir.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek Alt Komisyon tarafından hazırlanan metnin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin,

- 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri; aynen,

- 5 inci maddesi; Genel Kurulda Bakanın bulunmadığı durumda, Genel Kurula Bakan tarafından görevlendirilecek bir yetkilinin başkanlık etmesine olanak tanınması amacıyla maddenin ilk fıkrasının ilk cümlesinde yer alan " veya Bakanlık Müsteşarının" ibaresinin "veya görevlendireceği bir yetkilinin"  şeklinde değiştirilmesi ve aynı fıkranın (a) bendinde; üniversitelerin sosyal güvenlik hukuku alanındaki birikimlerinin uygulamaya yansıtılması amacıyla Genel Kurul temsilcileri arasına "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu" ibaresinin eklenmesi suretiyle ,

- 6 ncı maddesi; madde başlığında yer alan "teşkili" ibaresinin "oluşumu" şeklinde değiştirilmesi, birinci fıkranın son paragrafındaki aynı ibarenin de belirtilen şekilde değiştirilmesi, Yönetim Kurulunun, sosyal taraflardan en az bir temsilcinin katılımıyla toplanmasının Kurumun özerkliğine uygun olacağı düşüncesiyle toplantı yeter sayısının "5"ten  "6"ya çıkarılması yönünde değişiklik yapılması ve olağanüstü toplantıya çağırma sayısının aynı doğrultuda değiştirilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle,  

- 7 nci,  8 inci ve 9 uncu maddeleri; aynen,

- 10 uncu maddesi; (a) bendinin; maddeler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması amacıyla 3 üncü maddenin (a) bendiyle paralel düzenlenmesine yönelik "kanunlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ulusal kalkınma planına, yıllık uygulama programlarına" ibarelerinin eklenmesi ve (h) bendinde yer alan belirli bir süre borçlarını ödeyemeyenlerin kamuoyuna açıklanması yetkisinin usul ve esaslarının belirli standartlara bağlanmasının sağlanması amacıyla "prim borcu olan işverenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre" ibaresinin eklenmesi yönünde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 11 inci maddesi; başkan yardımcılarının sorumluluklarına ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla maddenin sonuna "Başkan yardımcıları Başkana karşı sorumludur." ifadesinin eklenmesi suretiyle,

- 12 nci maddesi; aynen,

- 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddeleri; maddelerin (a) bentlerinde yer alan "kanunlarında" ibarelerinin, genel müdürlüklerin görevlerini yürürlükteki tüm düzenleyici işlemlere uygun yerine getirmeleri gerektiği göz önünde bulundurularak anlama açıklık kazandırılması amacıyla "mevzuatında" şeklinde redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle, 

- 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle,

- 19 uncu maddesi; aynen,

- 20 nci  maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinin anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle

- 21 inci, 22 nci ve 23 üncü  maddeleri; aynen, 

- 24 üncü maddesi; (a) bendinde kullanılan ibarelerin cümle yapısına uyumunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle ,

- 25 inci maddesi; aynen,

- Yedinci Bölüm başlığının, bölümün içeriğine uyumunun sağlanması amacıyla "Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu" şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- 26 ncı maddesi; başlığındaki "teşkili" ibaresinin 5 inci maddede yapılan redaksiyona paralel olarak "oluşumu" şeklinde değiştirilmesi, birinci fıkrasının; uzun vadeli sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması ve bu politikaların daha da sağlıklı olarak hayata geçirilmesi ve üniversitelerin  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluna katkıda bulunmalarının sağlanması amacına yönelik olarak "Üniversitelerarası Kurul tarafından fakültelerin çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş hukuku bilim dallarından seçilecek bir üyesi" ibaresinin yanısıra; Kurula katılacak tarafların genişletilmesi amacıyla Bakan tarafından uygun görülecek kişiler veya kurum temsilcilerinin katılımı yönünde bir  hükmün de eklenmesi suretiyle,

- 27 nci maddesi; aynen,

- 28 inci maddesi; üçüncü fıkrasının, Kurumda bilişim hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak uzmanların mezun olduğu bölümlere, aynı nitelikteki "yazılım mühendisliği"  ibaresinin "bilgisayar mühendisliği" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmesi yönünde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 29 uncu maddesi; aynen

- 30 uncu maddesi;  birinci fıkrası, sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi yardımcısı kadrosuna atanacaklara ilişkin fıkranın (a) bendinde belirtilen bölümlere ek olarak, Kurumun sunacağı hizmetlerin büyük ölçüde bilgi işlem yoluyla yerine getirileceği göz önünde bulundurularak "işletme mühendisliği" ibaresinden sonra gelmek üzere, "endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği"  ibarelerinin eklenmesi, sosyal güvenlik uzmanlığı veya sosyal güvenlik denetçiliği yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilmesini öngören hükmün  ikinci fıkranın sonuna eklenmesi, yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yeterlik sınavından itibaren yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için iki yıl süre tanınmasını öngören hükmün üçüncü fıkra olarak düzenlenmesi ve Yardımcılıkta geçirilen sürenin, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamayacağını hükme bağlayan bir düzenlemenin dördüncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle,

- 31 inci maddesi; sosyal güvenlik kontrol memurlarının, görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine ilişkin hükmün kapsamının daraltılması, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla "her türlü"  ibaresinin çıkarılması doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

- 32 nci maddesi; aynen

- 33 üncü ve 34 üncü maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle,

- 35 inci maddesi; aynen,

- 36 ncı maddesi;  vergilendirme ile ilgili istisna, indirim ve muafiyetlerin ana vergi kanunlarında yer alması temel prensibinden hareketle, Gelir ve Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemelerin  de ilgili Kanunlarında yapılması kuralının benimsenmesi yanında, Sosyal Güvenlik Kurumuna genel ve özel bütçeli kamu kurumu statüsünden farklı bir statü de tanındığından, Kuruma yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi matrahlarından veya kurum kazancından indirilmesine imkan tanıyan düzenlemelerin ilgili kanunlara taşınması gerektiği; bu nedenle madde metninde bulunan her türlü vergiden istisna olma yerine damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından müstesna olduğu şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle,

- 37 nci, 38 inci, 39 uncu ve  40 ıncı maddeleri; aynen,

- Kaldırılacak hükümlere ilişkin 41 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda,  43 üncü madde olarak aynen, 

- 42 nci maddesi; aynen,

- Yönetmelik ve tebliğlere ilişkin 43 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda,  41 inci madde olarak aynen, 

- Geçici 1 inci maddesi; aynen,

- Geçici 2 nci maddesi; halen Maliye Bakanlığına bağlı olan T.C. Emekli Sandığı personelinden Kurumda göreve atanma imkanı bulamayan üst düzey yöneticilerin, Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak çalışmalarına imkan sağlanmasına ve bunların kazanılmış haklarının korunmasına yönelik olarak üçüncü, dördüncü, yedinci ve  onüçüncü fıkralara gerekli hükümlerin eklenmesi, bu düzenlemelere paralel olarak 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı bölümüne 6 adet bakanlık müşaviri kadrosu ihdas edilerek Tasarıya ekli (5) sayılı liste ile eklenmesi, buna paralel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Tasarıya ekli (3) sayılı listedeki bakanlık müşaviri sayısının 60'tan 54'e düşürülmesi, ayrıca devredilen kurumlarda görevli personelin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumunda görevlendirilecekleri dikkate alınarak kamu konutlarından yararlanmakta olan personelin bu haklarının korunması amacıyla maddenin sonuna bir fıkranın eklenmesi suretiyle,

- Geçici 3 üncü maddesi; birinci fıkrası, Tasarıyla T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR tarafından Kuruma devrolunacak  taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı  taşınmazların bir yıl içerisinde   Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilmesi, bu taşınmazların, bildirim tarihinden   itibaren altı ay içinde tapuda resen Hazine adına tescil edilmesi, bu taşınmazların satılarak bedellerinin satış tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenmesi ve bu taşınmazlardan beş yıl içerisinde satılamayanların ise rayiç bedel üzerinden bedellerinin Hazine tarafından Kuruma ödenmesi; ikinci fıkrası, Kuruma devredilen  oteller ve iştiraklerin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, uygulamaya açıklık getirilmesi ve bu şekilde yapılan özelleştirmelere paralellik sağlanması yönünde   değişiklik yapılması suretiyle,

- Geçici 4 üncü ve 5 inci maddeleri; aynen,

- Yürürlüğe ilişkin 44 üncü maddesi ile Yürütmeye ilişkin 45 inci maddeleri  aynen,

Kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

                       

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyonkarahisar

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Halil Aydoğan

Mehmet Zekai Özcan

 

İstanbul

Afyonkarahisar

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Mesut Özakcan

A. Kemal Deveciler

Ali Osman Sali

 

Aydın

Balıkesir

Balıkesir

 

(İmzada bulunamadı)

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet İnal

Osman Nuri Filiz

Muhsin Koçyiğit

 

Batman

Denizli

Diyarbakır

 

 

 

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

 

Üye

Üye

Üye

 

Alaattin Büyükkaya

A. Kemal Kumkumoğlu

Birgen Keleş

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

 

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Kemal Kılıçdaroğlu

M. Mustafa Açıkalın

Bülent Baratalı

 

İstanbul

İstanbul

İzmir

 

(Ayrışık oy ektedir)

 

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

 

Üye

Üye

Üye

 

Fazıl Karaman

Selami Yiğit

Y. Selahattin Beyribey

 

İzmir

Kars

Kars

 

 

(Ayrışık oy ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

Mikail Arslan

 

Kayseri

Kayseri

Kırşehir

 

Üye

Üye

Üye

 

Muzaffer Baştopçu

Mustafa Ünaldı

Hasan Fehmi Kinay

 

Kocaeli

Konya

Kütahya

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Özyürek

Gürol Ergin

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

 

Mersin

Muğla

Muğla

 

(Ayrışık oy ektedir)

(Karşı oy yazısı ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Seyfi

Cemal Uysal

İmdat Sütlüoğlu

 

Nevşehir

Ordu

Rize

 

Üye

Üye

Üye

 

Musa Uzunkaya

Sabahattin Cevheri

Enis Tütüncü

 

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

 

 

 

M. Akif Hamzaçebi

 

 

 

Trabzon

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 


AYRIŞIK OY

Sosyal güvenlik sisteminin sorunlu olduğu ve bu sorunun çözülmesi için de sağlıklı ve tutarlı adımların atılması gerektiği açıktır. Çözümlerin öncelikle geçmiş deneyimlerin ışığında değerlendirilmesi ve benzer yanlışlardan kaçınılması gerekir... Bu yapılmadığı takdirde, sorunlar aşılamayacak, yapılan değişiklikler de beklenen amaca hizmet edemeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı, ilke olarak doğru bir amacı gerçekleştirmeye yönelik hükümler içermekle beraber, aşağıda sıraladığımız konularda ciddi eksiklikleri bulunmaktadır.

1. Tasarının 1. maddesinde, “...kamu tüzel kişiliğini haiz idari ve mali açıdan özerk, (..) özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur.” denmektedir. Tasarının esas aldığı 29.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda da aynı idari ve mali özerklikten söz edilmektedir. Ancak yürürlükte olan Yasanın öngördüğü “idari ve mali özerk”liğin sadece yasada kaldığı, uygulamada ise ne idari, ne de mali özerkliğin olmadığı herkesçe bilinmektedir. Mevcut uygulamanın doğurduğu sonuç bugün meydandadır ve siyaset kurumunun yaptığı yanlışlıklar sonucu Türkiye ağır bir fatura ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir. O kadar ki bugün Türkiye bir mutsuzlar topluluğuna dönüşmüştür. İnsanlar ciddi bir gelecek güvencesi endişesi taşımaktadırlar. Oysa sosyal güvenliğin temel amacı, toplumu oluşturan bireylere, sağlıklı bir gelecek güvencesi vermesidir. Bunun yolu da sistemin olabildiğince sağlıklı kurulmasıdır.

“Sosyal Güvenlik Kurumu” idari ve mali açıdan özerk bir kurum olarak tanımlanmakla birlikte, özellikle iki konuda, Kurumun özerkliği tartışılır olmaktadır. Bunlardan ilki, Kurum Başkanına, yönetim kurulu üyelerine verilen görev süresi güvencesinin verilmemesidir. Oysa, özerk kuruluşlarda sadece yönetim kurulu üyelerine değil, yönetim kurulu başkanına da aynı güvencenin verilmesi gerekmektedir. Bu özerkliğin temel koşuludur. İdari özerklik, özerk kurumu yönetecek erkin, siyasal otoriteden etkilenmeden, siyasal baskı altında kalmadan yasalara uygun olarak yöneticilik görevini yapmasıdır. Üç yıl bakanlık yapan bir siyasetçinin, bu süre içinde Sosyal Sigortalar Kurumunda 9 kez genel müdür değiştirmesi, yasada öngörülen idari özerkliğin ne denli yapay olduğunu açıkça göstermektedir. Bu deneyimleri yaşayan bir Türkiye’de, hala eski hatalarda ısrar edilmesinin mantığını anlamak gerçekten de güçtür... Kaldı ki bu tutum, tasarının da en büyük çelişkisidir. İdari özerkliği öngören bir tasarı, bir başka maddede idari özerkliği fiilen kaldırmaktadır...

İdari özerklik ilkesini zedeleyen ikinci konu ise, yönetim kurulu üyeliğine atanacak başkan yardımcısının, Bakan tarafından görevlendirilmesidir. Tasarıda her ne kadar, “Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından...” görevlendirmenin yapılacağı öngörülmüşse de, bu görevlendirmenin Başkan tarafından yapılması en doğru olanıdır. Çünkü özerkliğin temel kuralı, siyasal otoritenin günlük baskılarından yönetimi kurtarmaktır. Bu haliyle idari özerklik ciddi bir darbe almaktadır. Kaldı ki, görev güvencesi olamayan bir Başkanın, özgür iradesiyle bir Başkan yardımcısını da öneremeyeceği açıktır.

Kurumların geçmişte yaşadığı temel sorunlara bakıldığında, bu sorunların başında yönetimlerdeki istikrarsızlık gelmektedir. Gerçekten de özellikle SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürleri bırakınız hükümet değişikliklerini, aynı bakan döneminde bile çok sık değişmiş ve yönetime istikrarsızlık egemen olmuştur. Tasarı, sosyal güvenlik alanında yeni ve sağlıklı bir yapılanmayı öngörmek istiyorsa, Kurumun özerkliğinin bu bağlamda mutlaka sağlanması gerektiği açıktır.

2. Tasarının 5/d bendinde, oluşturulan Kurumun Genel Kurulunda “En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından (...) belirlenen 9 temsilciden” söz etmektedir. Türkiye’de birden fazla işçi sendikası konfederasyonu olmasına karşın, işveren sendikası konfederasyonu tektir. O konfederasyonun adı da “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu” dur.. Bu gerçeğin bilinmemesi gerçekten de şaşırtıcıdır... Bir başka anlatımla Tasarının sağlıklı hazırlanmadığını göstermektedir.

3. Tasarıda yer alan “Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü” göstermelik bir Genel Müdürlük olmanın ötesine geçememektedir. Bu Genel Müdürlüğünün bünyesine “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü” nün de alınması gerekirdi. Çünkü Tasarının dayandığı temel amaçlardan birisi de, sosyal güvenlikteki çok başlılığı ortadan kaldırmaktır. “Tek çatı” uygulamasına geçişin nedeni budur... Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Başbakanlıkta tutulması, yoksullara yapılan yardımların, politik amaçlı kullanılmasına olanak sağlamak içindir. Bu haliyle sosyal güvenlikte çok başlılık sürmekte ve insanların yoksulluğu AKP tarafından politik sömürü aracı yapılmak istenmektedir.

4. Benzer bir durum “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü” için de geçerlidir. Bu Kurumun da aynı çatı altına alınması gerekirdi. Nitekim işsizlik sigortası primlerini yeni oluşturulan Başkanlık toplayacaktır...Kuşkusuz, Türkiye İş Kurumunun işsizlik sigortası uygulaması dışında başka görevleri de bulunmaktadır. Bu görevler ayrıştırılarak, işsizlik sigortası bölümü tümüyle bu Kurumun bünyesine alınabilirdi. Böylece gereksiz bürokrasinin de önünü kesmiş olurdu. Kaldı ki, illerde kurulacak müdürlüklerin de, sosyal güvenlik bağlamında hizmet sunması daha tutarlı bir yapı içinde gerçekleşebilirdi. Bu düzenlemenin göz ardı edilmesi de çok başlılığın sürdüğünü göstermektedir...

5. Üç sosyal sigorta kuruluşu ile primsiz ödemeleri de bünyesine alan bir Kurum, Türkiye Cumhuriyeti Bütçesinden sonra en büyük bütçeyi yönetecektir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her yurttaşın sosyal güvenliğinden sorumlu olacak ve çok önemli bir kurumsal hafızayı bünyesinde tutacaktır. Kurum sadece merkezde değil, Türkiye’nin bütün illerinde de örgütlenecek ve 20.000’i aşkın personel istihdam edecektir. Bu denli önemli işlevleri yerine getirecek olan bir Kurumun Teftiş Kurulunun olmaması düşünülemez. Bu bağlamda bir “Teftiş Kurulu Başkanlığı” nın oluşturulması gerekmektedir. Her ne kadar Tasarının 12 ve 17. maddelerinde “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” oluşturulmuşsa da bunun, Teftiş Kurulu Başkanlığı olmadığı açıktır. Doğrudan Başkana bağlı bir Teftiş Kurulunun olması, hem sistemin daha sağlıklı denetimine olanak sağlayacak, hem de birikimli insan kaynağı açısından Kuruma katkı sağlayacaktır. Ancak Tasarı, AKP’nin Teftiş Kurullarını kamu yönetiminden silmenin bir hedefi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığını kaldırmıştır. Yolsuzluklarla mücadele edeceğini söyleyip, iktidar olan bir partinin, iktidar olduktan sonra ilk hedefinin teftiş kurullarını kaldırmak olması, gerçekten de dramatiktir ve ibretle izlenmesi gereken bir süreçtir.

 

Kemal Kılıçdaroğlu

A. Kemal Deveciler

Bülent Baratalı

 

İstanbul

Balıkesir

İzmir

 

A. Kemal Kumkumoğlu

Mustafa Özyürek

Gürol Ergin

 

İstanbul

Mersin

Muğla

 

AYRIŞIK OY YAZISI

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı ilke olarak doğru olmakla birlikte, tasarının daha iyi yasalaşabilmesi için aşağıdaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine inanmaktayız.

1. Tasarı ile oluşturulmak istenen “Sosyal Güvenlik Kurumu” idari ve mali açılardan özerk olmadığından bağımsız bir şekilde çalışarak popülizmden uzak kararlar almakta zorlanacaktır. Özellikle Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak bir başkan yardımcısının başkan yerine Bakan tarafından atanması, Yönetim Kurulunda kararların alınmasında siyasi otoritenin gölgesi düşecektir.

Kurumun özerkliğini zedeleyen bir diğer konu yönetim kurulu üyelerine verilen 3 yıllık görev güvencesinin Kurum Başkanına verilmemesidir. Yönetimde bir bütün olarak yönetsel istikrarın sağlanabilmesi için başkan da dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine aynı sürede bir görev güvencesinin verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, yönetim kurulu başkanı yani kurum başkanı görev güvencesinden yoksun olacağından görevinde kalabilmesi için hükümetin kurum aleyhine, sosyal taraflar aleyhine olabilecek taleplerine yeterli cesaretle karşı çıkamayacaktır.

“Sosyal Güvenlik Kurumu” hiçbir bakanlığın vesayetinde olmadan, sosyal tarafların hak ve yararlarını en üst düzeyde gözetecek ve yürütecek şekilde tamamen özerk bir kurum halinde yapılandırılmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun tasarısında Teftiş Kuruluna yer verilmemiştir. Halen, SSK Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde görevli müfettişler tasarının 12/e bendinde;

Ana hizmet birimleri başlığı altında “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” şeklinde düzenlenmiştir.

Bilimsel ve nesnel bir temele dayanmayan bu düzenleme, hizmetin gereği, kamu yararı ve kazanılmış hakların korunması bakımından sakıncalar taşımaktadır.

3046 sayılı Yasaya dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş kurulu başkanlıkları Danışma ve Denetim Birimleri başlığı altında yer almaktadır. Oysa, bu tasarıda Ana Hizmet Birimleri başlığı altında ismi teftiş ile ilgisi olmayan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” şeklinde düzenlenmiştir. Bu idarenin bütünlüğü ilkesine de aykırı bulunmaktadır.

Bu şekilde doğrudan Kurum Başkanına bağlı Teftiş Kuruluna yer verilmemesi yolsuzluklarla mücadelenin büyük önem kazandığı günümüzde yolsuzluklarla mücadeleye büyük darbe indirecektir.

Bağımsız bir Teftiş Kurulu Başkanlığının olmaması hem anayasal denetim eksikliğine yol açacak ve hem de yargı sürecinin doğru ve hızlı bir şekilde işlemesine engel teşkil edecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunda doğrudan başkana bağlı “Teftiş Kurulu” na yer verilmemesi büyük bir eksikliktir.

3. “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu” nun, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bünyesine alınmaması sistemde çok başlılığın süreceğini göstermektedir.

4. Kurumun gayrimenkul edinimi için öngörülen düzenleme doğru ancak, mevcut gayrimenkulların devrine ilişkin düzenlemeler eksik ve yanlıştır. Üç Sosyal Güvenlik Kurumunun ortadan kalkması sonucu bunlara ait otel ve iştiraklerin özelleştirilmek üzere rayiç bedelleri üzerinden “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı”na devredilmesi yanlıştır. Çünkü, Özelleştirme İdaresinin yaptığı özelleştirmeler ve satışlar kamuoyuna güven vermemekte ve tartışma yaratmaktadır.

Ayrıca kuruma ait taşınmazların Millî Emlak Genel Müdürlüğüne satılmak üzere devredilmesi doğru bir uygulama değildir. Çünkü, sosyal tarafların yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu kendi taşınmazlarını daha iyi rayiç bedel üzerinden satabilmek için azami gayreti gösterecektir.

5. Tasarının 36. maddesiyle kurum tarafından yapılan bazı işlemlere ilişkin yazı ve belgeler ve bunların suretlerinin her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olduğu bildirilmektedir.

Oysa, vergi tekniği ve uygulaması bakımından vergi istisna ve muafiyetlerinin ilgili vergi kanununda yer alması gerekmektedir. Nitekim Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Kurumlar Vergisi Yasa Tasarısının 35. maddesinde yapılan bir düzenleme ile; diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenebileceği belirtilmektedir.

6. Ayrıca, tasarı, teftiş, inceleme ve soruşturma görevinin dolu kadro sayısının 10’unu geçmeyecek şekilde seçilecek başdenetçi ve denetçiler tarafından yapılmasını öngörmektedir. Bu düzenleme ile, halen 230 müfettiş tarafından yürütülmekte olan teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin 60 kişi ile yapılması hükme bağlanmıştır. Bu sayının milyarlarca YTL’nin kaynakları kullanacak olan Kurumda sağlıklı bir denetim sağlaması mümkün değildir.            

                       

Muhsin Koçyiğit

Selami Yiğit

 

 

Diyarbakır

Kars

Plan ve Bütçe Komisyonu

Alt Komisyon Raporu

Esas No: 1/1153                14/2/2006

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/1153) esas numaralı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı", 4/1/2006 tarihinde Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla 35 inci birleşiminde, Komisyonumuz gündemine alınarak görüşülmeye başlanmış, Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra, verilen bir önerge doğrultusunda konunun olgunlaştırılmasına ve daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

Alt komisyon; 19/1/2006, 25/1/2006, 30/1/2006, 1/2/2006, 3/2/2006, 6/2/2006 ve 10/2/2006 tarihlerinde ilgili kamu kurumları ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Kamu Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığı, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı, Devlet Denetim Elemanları Derneği Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Komisyonda yapılan değerlendirmeleri de dikkate alarak çalışmalarını tamamlamıştır.

q Alt Komisyonda, Tasarının geneli üzerinde sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dinlenilmesine karar verilmiş ve yapılan değerlendirmelerde;

Ø Tasarıda, Kurumun özerkliği konusunda önemli eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği,

Ø Kurumun görevleri sayılırken Hükümet programına atıfta bulunulmasının, Başkanın Hükümet politikalarının yürütülmesinden Bakana karşı sorumlu olmasının, Kurumun finansman politikalarının kamu ağırlıklı bir kurulca değerlendirilmesinin, sosyal kesimlerin Yönetim Kurulunda etkin bir şekilde katılımının sağlanamamasının Kurumun özerkliğine gölge düşüren temel konular olduğu,

Ø Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunda temsil edilen sosyal taraflardan herhangi bir temsilcinin katılımı olmaksızın finansal politikaların belirlenmesine imkan veren düzenlemenin Kurumun mali özerkliği ile bağdaşamayacağı,

Ø Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi çerçevesinde oluşturulacak finansman komisyonuna sosyal tarafların da temsilci olarak katılmasına olanak sağlanmasının Kurumun mali özerkliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı,

Ø Kurum Başkanının, Kurumun faaliyetleri ile ilgili konularda Bakanın onayı olmadan kamuoyuna açıklama yapabilme güvencesine sahip olması gerektiği,

Ø Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yerine tüm meslek kuruluşlarının temsil edileceği etkin bir Genel Kurulun kurulmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı,

Ø Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun bir danışma organı olduğu, Genel Kurul gibi denetim ve ibra yetkisine sahip olmadığı, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun yerine denetim ve ibra yetkisine sahip bir Genel Kurulun kurulması gerektiği,

Ø Yönetim Kurulunun 11 üyeden oluşmasının karar almada sıkıntılara yol açabileceği ve karar mekanizmasına işlerlik kazandırılması amacıyla bu sayının azaltılmasının uygun olacağı,

Ø Tasarıda, Teftiş Kurulu gibi herhangi bir denetim biriminin yer almadığı, Türkiye bütçesinin yüzde onbeşi kadar bir kaynağa sahip olması söz konusu olacak bir Kurumda, denetim organının mutlaka düzenlenmesi gerektiği,

Ø Kayıtdışı istihdam ve buna bağlı olarak ortaya çıkan suistimallerin önlenmesi amacıyla Kurumda etkin bir denetim mekanizmasının kurulmasının yararlı olacağı,

Ø Tasarıdaki düzenlemelerde, Kurumun fonlarının yönetimi konusunda yeterli bir güvence ve işleyiş mekanizmasının tanımlanamadığı, bu nedenle işsizlik fonunun yönetimine benzer düzenlemelerin Tasarıya eklenmesi gerektiği,

Ø Kurum Başkanın, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu veya bu Kurul yerine kurulması önerilen Genel Kurul tarafından seçilmesinin Kurumun özerkliğine katkı sağlayacağı, Kurumun diğer üst düzey yöneticilerinin ise Yönetim Kurulu tarafından atanmasının uygun olacağı,

Ø Kurum Başkanına çok sayıda görev yüklenmesinin doğru olmadığı, bu görevlerin bir kısmının Yönetim Kuruluna devredilmesi gerektiği,

Ø Kurumun teşkilat yapısına bakıldığında bürokrasinin artırıldığının gözlendiği, bu tarz yapılanmaların çağdaş yönetim anlayışına uygun düşmediği,

Ø Benzeri kamu kurumlarının Yönetim Kurulu üyelerine kadro maaşı verilirken Tasarıda Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine yönelik düzenlemeye yer verilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı,

Ø Kurumun faaliyet alanı dışında taşınmaz edinmesinin hukuka aykırı olmadığı, ancak Kurumun asli hizmetlerini yerine getirmesine engel teşkil edebileceği,

Ø Kuruma ait taşınmazların rayiç bedelleri üzerinden Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilerek satılmasının Kuruma önemli oranda gelir sağlayabileceği,

Ø Ülkemizde sosyal yardım ve hizmetlerin Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü olmak üzere üç farklı kurum tarafından yerine getirileceği, Tasarıda bunun giderilmesine yönelik bazı düzenlemelerin yapılmasının yararlı olacağı,

Ø İŞKUR'un bir sosyal güvenlik kuruluşu olması nedeniyle, Kurum bünyesinde bulunması gerektiği,

Ø Tasarının geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen ve Kurumun taşınmazlarından ihtiyaç duyulmayanların değerini belirleme yetkisine sahip olan tespit komisyonuna sosyal tarafların da dahil edilmesinin uygun olacağı,

Ø Yönetim Kurulunda prim ödeyenlerin yeterli sayıda temsil edilemediği, 11 üyeli Yönetim Kurulunun 6 üyesinin kamu görevlisi, 5 üyesinin ise sosyal taraflardan seçildiği, Yönetim Kurulunun karar almasında sosyal çevrelerin etkili olamayacağı, karar alınmasında kamunun ağırlığının söz konusu olacağı,

Ø Yönetim Kuruluna verilen görevlerin şekli olduğu, önemli görevlerin Başkana verildiği, Yönetim Kurulunun yapısı ve görevlerinin Kurumun özerkliğinin sağlanması açısından gözden geçirilmesi gerektiği,

Ø Tasarıda düzenlenen teşkilat yapısının merkeziyetçi bir yapı olduğu, Kurumun yeniden yapılanmasında taşra örgütlemesine biraz daha ağırlık verilmesinin yararlı olacağı,

Ø Tasarıyla getirilen denetim sisteminde önemli eksikliklerin söz konusu olduğu, hiyerarşi denetimine yer verilmediği, bu durumun yolsuzluklarda artışa neden olabileceği,

Ø Kurum tarafından yapılacak denetimlerin il bazında görevlendirme yapılması suretiyle yerine getirilmesinin daha yararlı olacağı, denetimin merkezileştirilmesinin denetimin etkinliğini azaltabileceği,

Ø 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanununda yer alan denetime ilişkin hususların anayasal ilkeler, denetimin gerekleri ve kamu yararı yönünden yeniden değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderildiği, bu açıdan Teftiş Kuruluna Tasarıda yer verilmemesi hususunun gözden geçirilmesinin yararlı olacağı,

belirtilmiştir.

q Alt Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmede;

Ø Tasarının yasalaşmasıyla sosyal güvenlik alanındaki çok başlılığın ortadan kalkacağı ve bütçe açıklarının en büyük nedenlerinden olan sosyal güvenlik harcamalarının tek elden yönetiminin sağlanacağı,

Ø Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun yerine icrai kararlar alabilen bir Genel Kurulun kurulmasının daha uygun olacağı,

Ø Yönetim Kurulu üyelerinin dağılımında kamu görevlileri lehine olan fazlalığın uygun olmayacağı, sosyal taraflar ile kamu görevlileri sayılarında bir dengenin sağlanmasının daha yerinde bir düzenleme olacağı,

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;

Ø Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısının kabul edilmesiyle, üç kurumun tek bir çatı altında birleştirilmesinin sosyal güvenlik alanında yapılan çok önemli bir reform olduğu,

Ø Kurumun örgütlenme modelinin, vatandaş odaklı örgütlenme modeli öngörüldüğü ve öncelikle vatandaşın memnuniyetinin sağlanmasının amaçlandığı,

Ø Özerkliğin unsurlarının; bağımsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık olduğu, bu unsurların sağlanmasına yönelik düzenlemelere Tasarıda yer verildiği,

Ø Sosyal Güvenlik Reformunun; Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası ve Primsiz Ödemeler olarak üç ana bileşenin söz konusu olduğu, şu an bu alanlarda toplam 937 maddelik bir mevzuatla çalışmaların yürütüldüğü,

Ø Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunda toplam 35.886 kadronun söz konusu olduğu, Tasarının yasalaşmasıyla mevzuat ve personel sayısı bakımından bu hantal yapının büyük ölçüde azaltılacağı,

ifade edilmiştir.

q Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, tasarının maddelerine geçilmesine karar verilmiştir.

-Tasarının;

Ø 1 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø 2 nci maddesi; bent numaralarının yeniden düzenlenmesi, Kurumun özerkliğinin sağlanmasına yönelik olarak sosyal tarafların Kurum çalışmalarına etkin katılımının sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yerine Genel Kurul tanımının eklenmesi suretiyle,

Ø 3 üncü maddesi; sosyal taraflar tarafından dikkate sunulan, Kurumun hükümet programını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını yürütmesine yönelik ifadenin Kurumun özerkliğiyle bağdaşmayacağı düşüncesinden hareketle (a) bendinden çıkarılması, (c) bendinin, Kurumda bilgiye dayalı yönetim sistemini kurarak sürekli geliştirmenin Kurumun genel görevleri arasında sayılmasının uygun olmayacağı gerekçesiyle metinden çıkarılması, (d) bendinin, uygulamada tereddütlere yol açılmaması ve anlama açıklık kazandırılması amacıyla (c) bendi olarak yeniden düzenlenmesi, diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle,

Ø 4 üncü maddesi; Kurumun özerkliğinin sağlanmasına yönelik olarak sosyal tarafların Kurum çalışmalarına etkin katılımının sağlanması amacıyla (a) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu" ibaresinin "Genel Kurul" şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

Ø 5 inci maddesi; Tasarıda, Genel Kurul yerine Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluna yer verilmesinin etkinlik açısından olumlu bir gelişme olmadığı; Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun bir danışma kurulu olduğu, bu nedenle Genel Kurulun işlevlerini yerine getiremeyeceği, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yerine Genel Kurulun bulunması gerektiği şeklinde sosyal taraflardan gelen talepler doğrultusunda, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluyla ilgili düzenlemenin metne 26 ncı madde olarak eklenmesi ve bu düzenlemeyle ilgili hükümler yerine Genel Kurulun teşkili, görevleri, toplanma ve karar alma usulleriyle ilgili bir düzenlemenin eklenmesi suretiyle,

Ø 6 ncı maddesi;

- Yönetim Kurulunun, Kurumun en yüksek karar organı olduğuna açıklık getirilmesi,

- Yönetim Kurulunda kamu kesimiyle sosyal taraflar arasında eşitliğin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin metinden çıkarılarak, Kurum Başkanının teklifi üzerine Bakan tarafından atanan bir Başkan Yardımcısının Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesine imkân sağlanması,

- Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde, Yönetim Kuruluna Başkana vekalet eden kişinin başkanlık edeceğinin hükme bağlanması,

- Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşmesi halinde izlenecek esas ve usullere açıklık getirilmesi,

- Yönetim Kurulu toplantılarına katılımı sağlamak amacıyla geçerli mazereti olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayanlarla ilgili olarak izlenecek yöntemin tespit edilmesi,

- Atamayla gelen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin sona ermesine ilişkin hususlara açıklık getirilmesi,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Kurumun çalışmalarına sağlıklı katılımlarının sağlanmasına yönelik hükümlerin eklenmesi,

- Kurum faaliyetlerine yönelik hazırlık çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara tam zamanlı olarak katılabilmesinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu üyeliğinin asli görev olmasına yönelik düzenleme yapılması,

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin muhtevasına açıklık getirilmesine

yönelik hükümlerin metne eklenmesi,

suretiyle,

Ø 7 nci maddesi;

- Yönetim Kurulunun görevleri arasına, ilgili birimler tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulunun değerlendirmesine bırakılan aktüerya hesaplarının bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmesinin sağlanmasına,

- Genel müdürlükler bünyesinde daire başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına Yönetim Kurulunca karar verilerek Bakan onayına sunulmasına,

- Uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla Yönetim Kurulunun ihale ve kira sözleşmeleriyle ilgili yetkilerine açıklık getirilmesine,

- Yönetim Kurulu kararını gerektiren harcama sınırının düşürülmesine, Kurum yararının bulunması halinde Kurumun hak ve alacakların terkinine karar verilmesine; prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasıyla ilgili hususlarda Yönetim Kurulunun yetkilerine açıklık getirilmesine,

- Yönetim Kuruluna Kurumda avukat ve nitelikli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilmesi yetki verilmesine,

yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Ø 8 inci ve 9 uncu maddeleri aynen,

Ø 10 uncu maddesi; Kurum Başkanının, faaliyet ve işlemlerinden dolayı Bakana karşı sorumlu olması yerine, Kurumun özerkliğinin sağlanmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmasına, Başkanın onayıyla yapılacak harcama sınırının beşyüz bin Yeni Türk Lirası olarak belirlenmesine ve her türlü kiralama sözleşmesinin Yönetim Kurulunun görevleri arasında düzenlenmesi nedeniyle Başkanın görevleri arasından çıkarılması suretiyle,

Ø 11 inci maddesi aynen,

Ø 12 nci maddesi; sosyal taraflardan denetim konusunun daha fazla değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki öneriler ile Kurumun etkin bir denetim mekanizmasına kavuşturulması amacıyla (d) bendindeki "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" ibaresinin "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" olarak değiştirilerek (e) bendi olarak metne eklenmesi suretiyle,

Ø 13 üncü maddesi; prim ve primlere ilişkin diğer alacaklardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekalet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca takip edilmesinin Genel Müdürlüğün görevleri arasına eklenmesine, Kurumun hizmet birimlerinin arasında görev ve yetki karmaşasının doğmaması ve uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Ø 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda anlama açıklık kazandırılması ve bent numaralarının redaksiyona tabi tutulmaları suretiyle,

Ø 17 nci maddesi, Kurumun denetimine ilişkin usul ve esasların, Merkezi Yönetim Bütçesinin yaklaşık yüzde onbeşi kadar bir kaynağın Kurum tarafından kullanılması dikkate alınarak, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi, madde başlığının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak değiştirilmesi, bu başkanlığın görevleri arasına idari, mali ve hukuki soruşturmalar ile Kurumun ilgili mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak sözleşme yaptığı kişiler hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaya imkân tanıyacak düzenlemenin (g) bendi olarak eklenmesi ve idari, mali ve hukuki konulardaki teftiş, inceleme ve soruşturmaları yapmak üzere belirli sayıda sosyal güvenlik başdenetçisinin Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilebilmesine imkân sağlayan yeni bir düzenlemenin ikinci fıkra olarak maddeye eklenmesi suretiyle,

Ø 18 inci maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleriyle ilgili hükümlerin redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø 19 uncu maddesi, aynen,

Ø 20 nci maddesi; Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerinin 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun strateji başkanlıklarıyla ilgili hükümleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Ø 21 inci maddesi; Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesine, Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin kadrolu avukatlar tarafından takip edilmesinin sağlanmasına, dava ve bunlarının takiplerinin vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca her derecedeki mercide takip edilmesine, savunulmasına, sonuçlandırılmasına ve bu hizmetin koordinasyonunun sağlanmasına yönelik olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø 22 nci ve 23 üncü maddeleri, aynen,

Ø 24 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø 25 inci maddesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve diğer hizmet birimlerinin görevleri arasında uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla 'sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali' ifadesinin metinden çıkarılması ve kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kuruluyla ilgili hükümleri ihtiva eden 5 inci maddesi, Yedinci Bölüm altında 26 ncı madde olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı çıkarılarak yeniden düzenlenmesi ve müteakip bölüm ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle,

Ø 26 ncı maddesi; taşra teşkilatıyla ilgili hükümlerin kamu teşkilat sistemine uygunluğun sağlanması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve madde numarası 27 olarak değiştirilmesi ve son fıkranın, uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla metinden çıkarılması suretiyle,

Ø 27 nci maddesi;

- Kurumda ek ödeme yapılacak personel kapsamının uygulamada tereddütlere yol açılmamasına yönelik olarak düzenlenmesi,

- Kurumda 50 kişiyle sınırlı olmak üzere ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışanların aldığı ücret tabanının iki buçuk katını geçmeyecek kadar ücret ödenerek sözleşmeli olarak bilişim uzmanı istihdam edilebilmesi ve bunların mali haklar açısından teşvik edilmesine yönelik bir hükmün eklenmesi,

- Çalışma saatleri dışında görevlendirilen personelin motivasyonunu artırmak amacıyla fazla çalışma süresi ve ücreti konusunda değişiklik yapılması,

- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücreti düzenleyen hükmün 6 ncı maddeye ve yerli ve yabancı uzman çalıştırılmasıyla ilgili düzenlemenin 7 nci maddeye eklenmesi nedeniyle madde kapsamından çıkarılması,

- Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri sonucu oluşacak vekalet ücretinin dağıtım esas ve usullerinin yönetmelikle belirlenmesini hükme bağlayan bir hükmün eklenmesi,

ve madde numarasının 28 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 28 inci maddesi; atamaların yapılma usulüne açıklık getirilmesi, müşterek kararnameyle atanacakların tadat edilmesi, buna göre Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı tarafından atanacakların yeniden belirlenmesi, Kurumun üst düzey kadrolarına atanacakların atanma şartlarına açıklık getirilmesi, il müdürlüklerinde sosyal güvenlik kontrol memuru çalıştırılmasına yönelik hükmün madde metninden çıkarılarak yeni bir madde olarak düzenlenmesi ve madde numarasının 29 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 29 uncu maddesi; Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı ve sosyal güvenlik denetçi yardımcısı kadrolarına atanacakların mezuniyet şartlarına açıklık getirilmesi, uzman yardımcılarının uzmanlığa geçmesi için üç yıllık süre sonunda yeterliliğini alamaması durumunda uygulanacak prosedürün yeniden belirlenmesi, maddenin tümünün kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması ve madde numarasının 30 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek sosyal güvenlik kontrol memurlarının istihdam esas ve usullerini düzenleyen bir hükmün 31 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle,

Ø 30 uncu maddesi; 32 nci madde olarak aynen,

Ø 31 inci maddesi; Kurumun finansal hedeflerini belirleyen komisyon kararlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını hükme bağlayan ifadenin metinden çıkarılması ve madde numarasının 33 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 32 nci maddesi; Kurumun gelir ve giderleriyle ilgili hususlara açıklık getirilmesi, Kurumun giderleri kapsamına sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler, genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler ile primsiz ödemelerin eklenmesi ve madde numarasının 34 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 33 üncü ve 34 üncü maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulmaları ve madde numaralarının 35 ve 36 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 35 inci maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi, primlerin tahsilinde ve takibinde ilgili kamu idarelerinden hizmet alınmasına yönelik hükmün madde metninden çıkarılması ve madde numarasının 37 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 36 ncı, 37 nci, 38 inci ve 39 uncu maddeleri; 38 inci, 39 uncu, 40 ıncı ve 41 inci maddeler olarak aynen,

Ø 40 ıncı maddesi; Tasarıda yapılan değişikliklere paralel olarak gerekli ilave ve değişikliklerin yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanının ek göstergesinin 6400, Sosyal Güvenlik Uzmanlarının ek göstergesinin 3600 olarak yeniden belirlenmesi ve madde numarasının 42 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø 41 inci maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi tutulması ve madde numarasının 43 olarak değiştirilmesi suretiyle,

Ø Geçici 1 inci maddesi; anlama açıklık getirilmesi amacıyla kanun yapım tekniğinde uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø Geçici 2 nci maddesi;

- Tasarının kanunlaşmasından önce atama işlemleri başlatılan kişilerin haklarının korunmasına yönelik hükümlerin ilave edilmesi,

- Geçiş sürecinin 3 yılda tamamlanamaması durumunda Bakanlar Kuruluna bu süreyi iki yıl daha uzatabilme yetkisinin verilmesini öngören hükmün eklenmesi,

- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu üyelerinin, bu kurumların birleştirilmesi nedeniyle görevlerinin sona ereceği dikkate alınarak, bunların kazanılmış haklarının korunmasına yönelik bir hükmün eklenmesi,

- Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun birleştirilmesi sonucu bu kurumlarda istihdam edilen personelin Kurumdaki statülerine, tabi olacağı mevzuata ve atama esasları ile mali ve sosyal haklarına açıklık getirilmesi,

- Ünvanları, Sigorta Güvenlik Kontrol Memuru olarak değiştirilen kontrol memurlarının atanma esas ve usullerinin yeniden belirlenmesi,

- Kuruma devredilen personelin görevlendirme ve atanma esaslarına ilişkin hususlara açıklık getirilmesi, bu personelin mali haklarında oluşacak ek ödeme, fazla mesai ve ikramiye farklılıklarının giderilmesine yönelik yeni düzenlemelerin maddeye eklenmesi,

 - Maddenin tamamının, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması, mükerrerlik teşkil eden hususların metinden çıkarılması ve bazı fıkraların birleştirilmesi,

suretiyle,

Ø Geçici 3 üncü maddesi; Kurumun otelleri ile iştirakleri dışındaki taşınmazlarının Hazine adına tescili, bu taşınmazların Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde rayiç bedel üzerinden Maliye Bakanlığınca satıldıktan sonra bedelinin Kuruma ödenmesi, bu şekilde satılamayanların Kuruma iadesine imkan sağlayan hükmün eklenmesi, oteller ve iştiraklerin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmesinin sağlanması ve rayiç bedellerinin tespitinde görevli bedel tespit komisyonundan Maliye Bakanlığının çıkarılması yerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin katılımına imkan sağlanması ve uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Ø Geçici 4 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø Geçici 5 inci maddesi; devredilen kurumlarda müfettiş olarak görev yapanların işyeri denetimi yapabilmeleri, sigorta müfettişi olarak görev yapanların da idari denetim yapabilmeleri için, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanına giren konularda mesleki eğitime tabi tutulmasını öngören düzenlemenin metne eklenmesi ve maddenin kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda redaksiyona tabi tutulması suretiyle,

Ø Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 42 nci ve 43 üncü maddeleri, 44 üncü ve 45 inci maddeler olarak aynen,

kabul edilmiştir.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına saygı ile arz olunur.

                       

                                                       

Başkan

 

 

 

 

 

Mehmet Zekai Özcan

 

 

 

Ankara

 

 

Ali Osman Sali

 

Kemal Kılıçdaroğlu

 

Balıkesir

 

İstanbul

 

 

 

(Ayrışık oy ektedir)

 

Cemal Uysal

 

Ali Kemal Kumkumoğlu

 

Ordu

 

İstanbul

 

 

 

(Ayrışık oy yazım ektedir)

 

AYRIŞIK OY

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı, ilke olarak doğru bir amacı gerçekleştirmeye yönelik hükümler içermekle beraber, aşağıda sıraladığımız konularda eksiklikleri bulunmaktadır.

1. Tasarı ile oluşturulmak istenen “Sosyal Güvenlik Kurumu” idari ve mali açıdan özerk bir kurum olarak tanımlanmakla birlikte, özellikle iki konuda, Kurumun özerkliği tartışılır olmaktadır. Bunlardan ilki, Kurum Başkanına, yönetim kurulu üyelerine verilen görev süresi güvencesinin verilmemesidir. Oysa, özerk kuruluşlarda sadece yönetim kurulu üyelerine değil, yönetim kurulu başkanına da aynı güvencenin verilmesi gerekmektedir. Bu özerkliğin temel koşuludur. İkinci konu ise, yönetim kurulu üyeliğine atanacak başkan yardımcısının, Bakan tarafından görevlendirilmesidir. Bu görevlendirmenin de özerk kuruluşlarda, başkan tarafından yapılması en doğru olanıdır.

Kurumların yaşadığı temel sorunlara bakıldığında, bu sorunların başında yönetimlerdeki istikrarsızlık gelmektedir. Gerçekten de özellikle SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürleri bırakınız hükümet değişikliklerini, aynı bakan döneminde bile çok sık değişmiş ve yönetime istikrarsızlık egemen olmuştur. Tasarı, sosyal güvenlik alanında yeni ve sağlıklı bir yapılanmayı öngörmek istiyorsa, Kurumun özerkliğinin bu bağlamda mutlaka sağlanması gerektiği açıktır.

2. Kurumun Genel Kurulunda YÖK temsilcisi yer almamaktadır. Her ne kadar Bakan tarafından belirlenen iki öğretim üyesinin genel kurulda yer alacağı öngörülmüşse de, bu öğretim üyeleri üniversiteleri ve dolayısıyla YÖK’ü temsil etmemektedirler.

3. Genel Kurulda TÜRMOB temsilcisi de bulunmamaktadır. Tasarının 26. maddesinde yer alan “Sürekli Kurul”da görev alan TÜRMOB, Kurumun Genel Kurulunda da temsil edilmelidir.

4. Tasarının 5/d bendinde “En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları”ndan söz etmektedir. Oysa Türkiye’de sadece bir işveren sendikası konfederasyonu bulunmaktadır...

5. Üç sosyal sigorta kuruluşu ile primsiz ödemeleri de bünyesine alan bir Başkanlığın Teftiş Kurulunun olmaması düşünülemez. Bu bağlamda bir “Teftiş Kurulu Başkanlığının oluşturulması gerekmektedir. Her ne kadar Tasarının 12 ve 17. maddelerinde “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” oluşturulmuşsa da bunun, Teftiş Kurulu Başkanlığı olmadığı açıktır. Doğrudan Başkana bağlı bir Teftiş Kurulunun olması, hem sistemin daha sağlıklı denetimine olanak sağlayacak hem de birikimli insan kaynağı açısından Kuruma katkı sağlayacaktır.

6. Tasarıda yer alan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü göstermelik bir Genel Müdürlük olmanın ötesine geçememektedir. Bu Genel Müdürlüğün bünyesine “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu”nun da alınması gerekirdi. Bu haliyle sosyal güvenlikte çok başlılık sürmektedir.

7. Benzer bir durum “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü” için geçerlidir. Bu Kurumun da aynı çatı altına alınması gerekirdi. Nitekim işsizlik sigortası primlerini yeni oluşturulan Başkanlık toplayacaktır... Bu düzenlemenin göz ardı edilmesi de çok başlılığın sürdüğünü göstermektedir...

8. Devralınacak Kurum taşınmazlarının satış için Millî Emlak Genel Müdürlüğünün devreye konulması doğru bir uygulama değildir. Bu satışları Kurum kendisi de yapabilir. Kaldı ki belli bir süre sonra satılmayan taşınmazların tekrar Kuruma iade edilmesi düzenlemeyi tartışılır hale getirecektir. Aynı şekilde otel ve iştiraklerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satışa çıkarılması da doğru bir uygulama olmadığı açıktır. Çünkü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yaptığı satışlar dolayısıyla kamuoyunda tartışma konusu olmakta ve güven vermemektedir.

 

                       

Ali Kemal Kumkumoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

 

 

İstanbul

İstanbul

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kuruluş, Tanımlar ve Görevler

Amaç ve kuruluş

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin hususları düzenlemektir.

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurum, Sayıştay'ın denetimine tabidir.

 

Tanımlar

MADDE 2.- Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

c) Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ç) Kurul : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu : Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

e) Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

f) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

g) Genel müdürler : Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

ifade eder.

Kurumun amacı ve görevleri

MADDE 3.- Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikalarını, yıllık uygulama programlarını ve hükümet programını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak,

c) Kurumda bilgiye dayalı yönetim sistemini kurarak sürekli geliştirmek,

ç) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yürütmek, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası andlaşmaları uygulamak,

d) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

e) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları ve Görevleri

Kurumun organları

MADDE 4.- Kurum aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Başkanlık.

Kurumun teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun teşkili, görevleri ve toplanması

MADDE 5.- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından en az genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilci, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ile Özürlüler İdaresi Başkanından,

b) Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilecek bir temsilci ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek öğretim üyesinden,

c) Başkan, genel müdürler, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kurumdan aylık veya gelir almakta olanları temsil eden ve üye sayıları en fazla olan ilk iki kuruluş, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından,

oluşur.

Kurulun görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak,

c) Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak,

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini seçmek.

Kurul yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündem en geç bir ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Kurul, gerekli görüldüğünde Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden seçimle gelecekleri belirlemek amacıyla üç yılda bir seçim yapar. Bu amaçla;

a) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

b) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

c) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

ç) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen kanunla kurulu en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

d) Kurumdan aylık veya gelir almakta olanları temsilen en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

oluşan üyeler Bakanlığa bildirilir.

Dördüncü fıkranın; (a) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu işveren temsilcisini, (b) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (c) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (d) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini, (e) bendinde sayılan temsilciler kendi aralarından Yönetim Kurulu gelir ve aylık alanlar temsilcisini, birer asıl ve birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Seçimler Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık Müsteşarının başkanlığında yapılır.

Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim Kurulunun teşkili ve üyeleri

MADDE 6.- Yönetim Kurulu;

a) Başkan,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen Bakan tarafından atanan bir üye,

c) Maliye Bakanlığını temsilen Maliye Bakanı tarafından atanan bir üye,

ç) Sağlık Bakanlığını temsilen Sağlık Bakanı tarafından atanan bir üye,

d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından atanan bir üye,

e) Hazine Müsteşarlığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından atanan bir üye,

f) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,

g) İşçileri temsilen seçilecek bir üye,

ğ) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,

h) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,

ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye,

olmak üzere 11 üyeden teşekkül eder. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından birini İkinci Başkan olarak seçer.

Yönetim Kurulu en az iki haftada bir defa ve asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya beş üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Mazeretsiz olarak; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir atama yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya seçileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımaları gerekir. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan şekilde en az on iki yıl çalışmış olması ve en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve her halükârda söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere seçimle gelen üyeler yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise yeni atama yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7.- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak.

b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak,

c) Kurumca çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak,

ç) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli bir milyon Yeni Türk Lirasından fazla olan; kiralama, kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek,

d) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

 e) Kurum için takibinde yarar görülmeyen hallerde; yılı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan dava ve icra takiplerinden sarfınazar veya feragat edilmesi ile bunlara ait meblağın terkini hususunda karar vermek, Kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh yolu ile çözümlenmesine karar vermek,

f) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını karara bağlamak,

g) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarını belirlemek,

ğ) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların icra ve tahsilât işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun toplanması ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı

Teşkilat

MADDE 8.- Başkanlık teşkilatı merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Merkez teşkilatı

MADDE 9.- Başkanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Başkan

MADDE 10.- Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.

b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, Başkanlığın bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idari düzenleme çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder.

e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurur ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlar.

f) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli bir milyon Yeni Türk Lirasına kadar olan; kiralama, kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar verir, ihale ve komisyon kararlarını onaylar, bir milyon Yeni Türk Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunur ve kendi limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirler.

g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri her yıl kamuoyuna açıklar.

ğ) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

 

 

 

Başkan yardımcıları

MADDE 11.- Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri

MADDE 12.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü,

b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,

c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü,

ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü,

d) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.

Her bir genel müdürlük bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabilir.

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

MADDE 13.- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik kanunlarında genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki konularda verilen görevleri yapmak,

b) Kurumun tahsil edilemeyen prim ve diğer alacaklarını gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icra takibatı yapmak,

c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak,

ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda süresinde ödenmeyen Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların icra ve tahsilât işlemlerini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek,

d) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini resen sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak,

e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek,

f) Kurum için yarar görülmeyen hallerde icra takiplerinden vazgeçilmesi, bunlara ait alacakların terkini, Kurum lehinde ve aleyhinde açılmış icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkında Yönetim Kuruluna görüş ve öneride bulunmak,

g) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

ğ) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

MADDE 14.- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik kanunlarında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak,

b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak,

c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek,

ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

MADDE 15.- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik kanunlarında primsiz ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri yapmak,

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun, 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak,

c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

MADDE 16.- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik merkezleri aracılığı ile Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,

b) Hizmet sunumuna ilişkin konularda Kurum performansının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek,

c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her türlü bilişim hizmetlerini yürütmek,

d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer kamu idarelerinin veri tabanları ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak,

e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarını planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek,

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 17.- Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı sigortalı çalıştırılması ve sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerinin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarını tespit etmek,

e) Yıl boyunca denetçiler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak,

f) Denetçiler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 18.- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek,

b) Demografik ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yapmak, finansman, aktüerya ve fon yönetimi ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek,

c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetli şekilde yapılması hususunda banka ve diğer finansal kuruluşlarla protokol yapmak,

ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden yararlanma şartları ve yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilânçoyu hazırlamak,

d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Danışma birimleri

MADDE 19.- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:

a) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 20.- Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı, 31 inci maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler ve Kurul kararları çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate alarak Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal güvenlik strateji ve politikalarını hazırlamak, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c) Kurumun bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak, Kurumun faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

ç) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

d) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

e) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, alınması gerekli önlemleri önermek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve hizmet alan kişilerin tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler birimine verilen görevleri yerine getirmek,

g) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek,

ğ) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki analizi yapmak,

h) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, her türlü dış ilişkileri, ikili ve çok taraflı andlaşma müzakerelerini yürütmek,

ı) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu ve istatistik yıllığını hazırlamak,

i) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurum bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

j) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

k) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

l) Kuruma bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen tahsilat yetkisini yürütmek, bu amaçla Kurum tahsilâtlarını ve ödemelerini yapmak,

m) Kurumun muhasebe hizmetlerini yapmak,

n) Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

o) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

ö) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

p) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

r) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 4 adet daire başkanlığı kurulabilir.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 21.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, Kurum, Kurum birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik, diğer mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek,

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaların vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca takip edilmesini ve bunların koordinasyonunu sağlamak,

ç) Kurum tarafından talep edilen hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

d) İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

e) Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve kovuşturmalardan vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait alacakların terkini, Kurum lehinde ve aleyhinde açılmış dava ve kovuşturmaların uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkında görüş bildirmek,

f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 22.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

c) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı hizmet birimleri

MADDE 23.- Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

MADDE 24.- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak,

b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Kurum teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 25.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yapma, yaptırma, satma, satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek,

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı

Taşra teşkilatı

MADDE 26.- Başkanlığın taşra teşkilatı; her ilde kurulan  sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir ve kaldırılabilir.

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun olarak usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere dört kategoriye ayrılır.

Taşra teşkilatının çalışmasında temel ilke, tek nokta hizmet anlayışına uygun şekilde gerçek ve tüzel kişilerin Kurumla ilgili tüm işlemlerini başvurdukları sosyal güvenlik merkezinde sonuçlandırmasıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Personelin statüsü, ücret ve mali haklar

MADDE 27.- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında fiilen çalışan Kurumun kadrolu personeli ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, Kurumda fiilen çalışan uzman tabip, tabip ve eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır. Ancak, serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 200'ü geçemez. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, Bakan tarafından belirlenir. Yapılacak ek ödemenin toplam tutarı 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan katılım payları ile (d) bendinde sayılan gelirlerin toplamının % 80'ini aşamaz.

Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgari ücretten az olmamak üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki ikramiye verilebilir.

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek, fiilen çalışan personele (işçiler hariç) ayda 50 saati geçmemek üzere ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen ücret karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usullere göre fazla çalışma yaptırılabilir.  Zorunlu hallerde bu süre %50 artırılabilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerinin faydalandığı mali haklardan faydalandırılırlar.

Özel bir uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki hizmetlerde sözleşmeli olarak yerli veya yabancı uzman çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olan uzmanlara yapılacak ödemeler ile çalışma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile  6245 sayılı Harcırah Kanununa tabidir.

Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

 

 

 

 

Kadrolar ve atama

MADDE 28.- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.

Kurum merkez ve taşra teşkilatı kadroları ve sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanının ataması müşterek kararname ile bunların dışında kalan personelin atanması Başkan tarafından yapılır.

Üçüncü fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri ile aynı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlara ilave olarak; en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinde veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranır.

Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde kontrol memuru çalıştırılabilir. Kontrol memuru kadrosuna yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlar ile 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Kurumda en az üç yıl görev yapmış olmak ve açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartları aranır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Denetçisi ve bunların yardımcıları

MADDE 29.- Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı ve sosyal güvenlik denetçi yardımcısı kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak;

a) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Mesleki ve yabancı dil konularında yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil almak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde, "Sosyal Güvenlik Uzmanı", veya "Sosyal Güvenlik Denetçisi" kadrolarına atanırlar.

Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler veya yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler veya yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve sosyal güvenlik denetçi yardımcılarının seçilme, tez hazırlama, yeterlik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

 

Performans yönetimi

MADDE 30.- Kurumun hizmet sunmakla görevli olduğu gerçek ve tüzel kişilere yönelik temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin süre ve prosedür önceden tespit ve ilan edilir. Bu süre ve prosedürler, Kurum ve personelin performans kriterleri arasında yer alır.

Kurumsal performans hedeflerinin Kurum birimlerine uyarlanması ve bunun hayata geçirilebilmesi için bireysel hedeflere dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mali Hükümler

Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 31.- Kurum, merkezi yönetim bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz ödemelere ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç Ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan Komisyon tarafından belirlenir ve Komisyon kararları Resmi Gazetede yayımlanır. Bakan gerekli gördüğünde  hedeflerin revize edilmesini görüşmek üzere Komisyonu toplantıya çağırabilir.

Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişikliği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa önermekle yükümlüdür. Diğer kamu idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini doğrudan etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun görüşünü almak zorundadır.

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve planlanan tedbirleri, elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir raporu altı aylık dönemler halinde Bakanlar Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı olarak sunar.

Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar.

Kurumun gelirleri ve giderleri

MADDE 32.- Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idari para cezaları, gecikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları,

b) Uzun vadeli sigorta kollarına yapılan Devlet katkısı,

c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri,

ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezi yönetim bütçesinden yapılan ödemeler,

d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri,

e) Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak transferler,

f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar,

g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

ğ) Diğer gelirler.

Kurumun giderleri şunlardır:

a) Sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası, primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler,

b) Genel yönetim giderleri,

c) Faiz giderleri,

ç) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmetleri giderleri,

d) Diğer giderler.

 

 

 

 

Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukuki durumu

MADDE 33.- Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemez.

Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır.

Kurumun taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı Kanunun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz.

Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır.

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 2886 sayılı  Kanun kapsamına giren işlerde uygulanacak usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere rayiç değerle belirlenir.

 

Vergi ve fon muafiyeti

MADDE 34.- İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satımı işlemleri ile bunlardan elde edilen hak ve gelirler, Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilamlar, Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri; her türlü vergi, resim, pul ve harç ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücretten, her türlü katılma payından müstesnadır.

Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, yıllık beyanname ile bildirilecek gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir.

Çeşitli mali hükümler

MADDE 35.- Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam gelirinin yüzde 5'ini aşamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumunun elde ettiği her türlü gelirin; riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır.

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları, katılım payları Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.

Kurumun primsiz ödemeler için yapılan giderleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile karşılanması esastır. Kurum giderlerini artıracak herhangi bir yasal düzenleme yapılırken, bu düzenlemenin Kuruma getireceği mali yükü karşılayacak kaynağın merkezi yönetim bütçesinde yer alması zorunludur.

Kısa ve uzun vadeli sigorta fonları, genel sağlık sigortası fonları ile primsiz ödemelere ilişkin fonlar hiçbir şekilde birleştirilemez ya da birbirlerine kaynak aktarılamaz.

Kurum, primlerin tahsil veya takibini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle yerine getirebilir.

ONUNCU BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

MADDE 36.- Kurumun her kademedeki yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet alan kişilerin memnuniyetini esas alacak şekilde yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

Tebligat

MADDE 37.- Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları

MADDE 38.- Kurumun her türlü işlemleri ve kayıtları elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtları esas alınır. Bu kayıtlar adli ve idari merciler nezdinde resmi belge olarak geçerlidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

Kişilerin başvurularından, Kurum tarafından reddedilenlerin gerekçelerinin bildirilmesi ve konuyla ilgili kişilerin kanuni haklarına yer verilmesi zorunludur.

Kaldırılan hükümler

MADDE 39.- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

ç) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ila 23 üncü maddeleri,

d) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun     1 ila 3 üncü, 6 ila 11 inci, 20 ila 22 nci ve 25 ila 29 uncu maddeleri,

e) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi,

f) 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35-A maddesinin (b) bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenen ve değiştirilen hükümler

MADDE 40.- a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden "52-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(IV) SAYILI CETVEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu,

2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü."

b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

1) 2 nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,"

2) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir."

3) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir."

4) 11 inci maddesinin (g) ve (h)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek,

h) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek,"

5) 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,"

6) 22/A maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak,"

7) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal güvenlik uzmanları," ibaresi eklenmiştir.

8) "Üçüncü Kısım" başlığı "Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar" şeklinde, 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Bağlı ve ilgili kuruluşlar

Madde 30.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu,

b) Türkiye İş Kurumu."

9) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır."

10)  Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı ve ilgili kuruluşların personeli, özlük ve mali hakları saklı kalmak üzere Bakanlıkta görevlendirilebilir."

c) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur."

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresi çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcıları", "Müfettişliğe," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetçiliğine," ibareleri eklenmiş; "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları","Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ibareleri  çıkarılmıştır.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde, "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendinde yer alan, "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi çıkarılmış ve bende "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibaresi eklenmiştir.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin;

"I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi çıkarılmış, (f) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Denetim Başkanı" ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri," ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçileri" şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "Bağ-Kur Denetmenleri" ve "Sosyal Sigorta Uzmanları" ibareleri çıkarılmıştır.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin

"2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri, "5-Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" ibaresi eklenmiştir.

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkartılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresi eklenmiş; (8/a) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçileri" şeklinde değiştirilmiş; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik İl Müdürleri"  ibareleri eklenmiştir.

Yönetmelik ve tebliğler

MADDE 41.- Başkanlık birimleri ile taşra teşkilatının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma, atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.

Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

Kurum, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren tebliğler Resmi Gazetede yayımlanır.

 

 

 

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1.- 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının merkez ve taşra teşkilatlarında kadrolu olarak görev yapan personeli kadroları ile birlikte, işçi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile, her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, tapuda bu kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Devredilen kurumların kullanımında bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır.

Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar, icra takipleri Kurum tarafından yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer.

Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır.

Kurumun 2006 malî yılı harcamaları, ilgili mevzuatı gereği gerekli işlem ve düzenlemeler yapılıncaya kadar devredilen kurumların 2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer bağışların, devirden sonra bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmalarına devam olunur.

Teşkilata ve kadrolara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE  2.- Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ve kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilatları ve bu teşkilatların personeli tarafından yürütülmeye devam edilir. Bu süre içerisinde devredilen kadrolarda boşalma olması halinde bu kadrolara atama yapılamaz ve boşalan kadrolar bu sürenin sonunda başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar, devredilen kurumların yönetim kurulları ilgili kanunları gereği görevlerini yapmaya devam ederler. Kurum Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter sayısı kadar üyesi atandıktan veya seçildikten sonra devredilen kurumların yönetim kurullarının görevleri sona erer, yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından kullanılır. Bu tarih itibarıyla devredilen kurumların tüzel kişilikleri de sona erer.

Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve bunlar ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Uzman kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Uzman kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolarında çalışanlar, bu Kanunla ihdas edilen Sosyal Güvenlik Başdenetçisi, Sosyal Güvenlik Denetçisi ve Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı kadrolarına; Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını haiz olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca ataması yapılan personel devredilen kurumlardaki kadrolarında ve/veya görevlerinde görevlendirilmiş sayılır ve devredilen kurumlarda yürütmekle sorumlu oldukları görevleri yürütmeye devam ederler ve görevlendirme süresince eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını almaya devam ederler; bu süre içerisinde derece ve kademe terfileri yapılır ve bu süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personelin hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde görevlendirme işlemi Bakan tarafından, diğer personel için ise Başkan tarafından sona erdirilir veya ihtiyaç duyulan bir başka görevde görevlendirilebilir.

Devredilen kurumların görev süreleri sona eren kadrolu yönetim kurulu üyeleri hakkında 39 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin hükümler uygulanır.

Devredilen kurumların ve Kurumun kadro değişiklikleri üç yıllık süre içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

Devredilen kurumlara ait kadrolar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.

Bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü olarak, bu Kanuna ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca devredilen kurumlara tahsis edilmiş kadrolar Kuruma devredilmiş sayılır. Bu kadrolarda görev yapan personel, kadrolarıyla birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır. 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin (D) bendinde sayılanların hakları saklıdır.

Bu Kanuna göre Kuruma devredilen personel en geç üç yıl içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydıyla Bakanlıktaki veya Kurumdaki ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.

Bu madde uyarınca atanan personelin Bakanlık veya Kurumdaki yeni kadrolarında göreve başladıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlerin fark tazminatı ödenmesine son verilir.

4046 sayılı Özelleştirme Hakkında Kanun gereğince atananların aynı Kanun gereğince sağlanan hakları saklıdır. Bu hükmün uygulanmasında bu kişilerin üç yıllık sürelerinin hesabında devredilen kurumlarda göreve başladıkları tarih esas alınır.

 Kurumun ihdas edilen kadrolarına üç yıllık süre içerisinde atanacak personelde, bu Kanunda öngörülen şartlar ile atanılacak görevin gereklerine uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek personelin niteliklerine ilişkin kriterler aranır. Atamalarda devredilen kurumlardaki personel öncelikle dikkate alınır.

Devredilen kurumlarda geçici veya sürekli olarak fiilen çalışan personelden; son üç yılda olumlu sicil almış olmak, sosyal güvenlik uzman yardımcıları için 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında aranan şartları taşımak, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal güvenlik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sosyal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanırlar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı olarak atanacakların sayısı, merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan sosyal güvenlik uzmanı kadro sayısının her birinin % 5'ini geçemez.

Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, devredilen kurumlarda geçirilen hizmet sürelerini de kapsar.

Teşkilat, personel, kadro, demirbaş ve taşınmaz malların devri ile benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yetkilidir.

Taşınmazlara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE  3.- Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre devrolunan taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar (oteller ve iştirakler hariç), rayiç bedeli üzerinden, Maliye Bakanlığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde devredilir. Tapuda Hazine adına tescil edilmesinden önce bu taşınmazların bedeli, Hazineden karşılanmak suretiyle Kuruma bir yıl içerisinde beş eşit taksitte ödenir. Oteller ve iştirakler ise, rayiç bedeli üzerinden 4046 sayılı Özelleştirme Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirilmek üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilir. Tapuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına tescil edilmesinden önce bu taşınmazlar ile iştiraklerin bedeli Kuruma bir defada ve peşin olarak ödenir. Bu amaçla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu fıkra gereği rayiç bedel tespiti Bakanlık temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kurum temsilcilerinin katılımından oluşan komisyon tarafından yapılır.

Bu madde kapsamındaki taşınmazlarla ilgili olarak ifraz ve imar plânı tadil işlemleri ile kat mülkiyetine geçiş işlemleri, bu taşınmazların sonradan Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak, Kurumun talebi üzerine ilgili daire ve belediyelerce ivedilikle sonuçlandırılır. Kat mülkiyetine geçiş için, kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân, vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum temsilcisince tasdik edilerek, tapu müdürlüğüne talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz devirlerinde devralan taraf, devreden tarafa külli halef olur.

 

Diğer mevzuattaki atıflar

GEÇİCİ MADDE  4.- Diğer mevzuatta, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılır.

Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Saklı tutulan haklar

GEÇİCİ MADDE  5.- Bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanmaz.

 

 

 

 

 

 

 

Yürürlük

MADDE 42.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Abdüllatif Şener

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

K.Tüzmen

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

 

M. Aydın

K. Unakıtan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

A. Aksu

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

 

H.Çelik

F. N. Özak

M. Başesgioğlu

 

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

 

F. N. Özak

M.M. Eker

M. Başesgioğlu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

A. Koç

A. Koç

 

 

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

 

H. ÇelikÊ

 


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

Amaç ve kuruluş

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurum, Sayıştay'ın denetimine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2.- Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

c) Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ç) Genel Kurul : Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu : Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

e) Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

f) Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

g) Genel müdürler : Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

ifade eder.

Kurumun amacı ve görevleri

MADDE 3.- Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak,

c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak,

ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları ve Görevleri

Kurumun organları

MADDE 4.- Kurum, aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Başkanlık.

Kurumun teşkilât yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

 

Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve toplanması

MADDE 5.- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;

a) Sayıştay Başkanlığı,  Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,

b) İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek iki öğretim üyesinden,

c) Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,

ç) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

d) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

f) Kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

g) Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,

h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan ve kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,

oluşur.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak,

c) Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak,

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini beşinci fıkrada belirtilen usule göre seçmek.

Genel Kurul üç yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündem en geç bir ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul kararları en geç iki hafta içinde, Genel Kurula katılan üyelere gönderilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır.

Genel Kurulda birinci fıkranın; (ç) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu işveren temsilcisini, (d)  bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (e)  bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini, (g) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve aylık alanlar temsilcisini birer asıl ve birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Seçimler Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara göre yapılır.

Genel Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Genel Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri

MADDE 6.- Yönetim Kurulu  bir karar organı olup, Kurumun  en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu;

a) Başkan,

b) Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından görevlendirilen bir başkan yardımcısı,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen Bakan tarafından atanan bir üye,

ç) Maliye Bakanlığını temsilen Maliye Bakanı tarafından atanan bir üye,

d) Hazine Müsteşarlığını temsilen bağlı olduğu Bakan tarafından atanan bir üye,

e) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,

f) İşçileri temsilen seçilecek bir üye,

g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,

h) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,

ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye,

olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekalet eden kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyesi başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı  Yönetim Kuruluna katılır.

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgari altı üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya altı üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanların durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek Bakanlığa bildirilir. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce  Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usûlle yeni bir atama yapılır. Atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde atamaya yetkili makam tarafından en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadroya atanırlar. Atama gerçekleşinceye kadar bunların Yönetim Kurulu üyesi kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları malî haklarının ödenmesine devam olunur.

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin kurumları ile ilişiği kesilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya seçileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımaları gerekir. Ancak seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan şartlar aranmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere, seçimle gelen üyeler yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise atamaya yetkili makam tarafından görevlendirme yapılır.

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca, 22/1/1990 tarihli  ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her  ay ücret ödenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7.- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak.

b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin raporları gerektiğinde  bağımsız kuruluşlara inceletmek.

c) Genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar vererek Bakan onayına sunmak.

ç) Kurum tarafından  çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.

d) Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek, 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beş yüz bin Yeni Türk Lirasından fazla olan her türlü; kiraya verme,  satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak.

e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

f) Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.

g) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını karara bağlamak.

h) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarını belirlemek.

ı) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.

i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çalıştırılmasına, özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise hizmet satın alınması yoluyla yerli veya yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukatlara ödenecek ücretleri belirlemek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çalışma  usûl ve esaslarıyla, bu Kanunun altıncı ve yedinci maddelerin uygulanmasına ilişkin hususlar,  Yönetim Kurulu kararı  ve Bakan onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilâtı

Teşkilât

MADDE 8.- Başkanlık teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir.

Merkez teşkilâtı

MADDE 9.- Başkanlık merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Başkan

MADDE 10.- Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna  karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Kurumu; Anayasaya, kanunlara, ulusal kalkınma planına, yıllık uygulama programlarına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Başkanlığın bütçesini hazırlamak, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil etmek.

e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.

f) 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beş yüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olan; kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beş yüz bin Yeni Türk Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve kendi limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilâtının harcama sınırlarını belirlemek.

g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri, yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara göre her yıl kamuoyuna açıklamak.

h) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Başkan yardımcıları

MADDE 11.- Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri

MADDE 12.- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

Her bir genel müdürlük bünyesinde, Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabilir.

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

MADDE 13.- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki konularda verilen görevleri yapmak.

b) Kurumun prim tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idarî ve icra takibatı ile bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekalet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca, yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, savunmasını  ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak,

ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek.

d) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini resen sonuçlandırmak, kayıtdışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

MADDE 14.- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak.

b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak.

c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.

ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

MADDE 15.- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında primsiz ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri yapmak.

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun, 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle  bu Kanunla devredilen  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak.

c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

MADDE 16.- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesini sağlamak.

b) Hizmet sunumuna ilişkin konularda, performansın geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek.

c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Kurum merkez ve taşra teşkilatının her türlü bilişim hizmetlerini yürütmek.

d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer kamu idarelerinin veri tabanları ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak.

e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım alt yapılarını planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

MADDE 17.- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri  önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek.

b) Kayıtdışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek.

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek.

e) Yıl boyunca denetçiler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.

f) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idarî, malî ve  hukukî işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve soruşturma yapmak.

g) Denetçiler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.

h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Sosyal güvenlik denetçi ve başdenetçi dolu kadrosunun yüzde onunu geçmemek ve Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idarî, malî ve hukukî konulardaki teftiş, inceleme ve soruşturmalarını yapmak üzere başdenetçiler arasından Rehberlik ve Teftiş Başkanının teklifi, Başkan onayı ile iki yıllık süreyle görevlendirme yapılabilir. 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 18.- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek.

b) Nüfus yapısı ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yapmak, finansman, fon yönetimi ve  aktüerya ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.

c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetle yapılması hususunda banka ve diğer finansal kuruluşlarla protokol yapmak.

ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden yararlanma şartları ve yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilânçoyu hazırlamak.

d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Danışma birimleri

MADDE 19.- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:

a) Strateji Geliştirme Başkanlığı

b) Hukuk Müşavirliği

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 20.- Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma planı, strateji ve politikaları, yıllık program, 33 üncü maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate alarak, Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal güvenlik amaç, strateji ve politikalarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.

ç) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, alınması gerekli önlemleri önermek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

d) 5018 sayılı Kamu malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  malî hizmetler birimine verilen görevleri yerine getirmek.

e) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek.

f) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki analizi yapmak.

g) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 4 adet daire başkanlığı kurulabilir.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 21.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla, gerekli hukukî teklifleri hazırlamak, Kurum birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, diğer mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.

b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek, prim ve prime ilişkin davalar hariç; Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin kadrolu avukatlar veya Başkanlıkça vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca her derecede takip edilmesini, savunmasını, sonuçlandırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

ç) Kurum tarafından talep edilen hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

d) İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususlarda önerilerde bulunmak.

f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 22.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı hizmet birimleri

MADDE 23.- Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

MADDE 24.- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.

b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 25.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yapma, yaptırma, satma, satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

b) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri ve toplanması

MADDE  26.- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında, Başkan ile  Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından, en az genel müdür düzeyinde, görevlendirilecek birer temsilciden, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü, Özürlüler İdaresi Başkanı, Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş hukuku bilim dallarından seçilecek bir öğretim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kuruluşların başkanları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından, Bakan tarafından uygun görülecek kişiler veya kurum temsilcilerinden oluşur.

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirir. Kurul yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar, Bakan tarafından tespit edilen gün ve gündeme göre toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usûl ve esasları, çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı

Taşra teşkilâtı

MADDE 27.- Başkanlığın taşra teşkilâtı; her ilde kurulan  sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir.

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun olarak teşkilâtlanma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere idarî iş ve işlemler açısından dört kategoriye ayrılabilir.

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Personelin statüsü, ücret ve malî haklar

MADDE 28.- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak istihdam edilen personel tarafından yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında  çalışan memurları ile sözleşmeli personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır. Ancak, serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 200'ü geçemez. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usûl ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, Bakan tarafından belirlenir.

Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 50 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanların ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının iki buçuk katını geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usûl ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması şarttır.

Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgarî ücretten az olmamak üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki ikramiye verilebilir.

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 60 saati geçmemek üzere ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen ücretin iki katı karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usullere göre fazla çalışma yaptırılabilir.  Zorunlu hallerde bu süre % 50 artırılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir.

Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekalet ücretinin dağıtımının usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Kadrolar ve atama

MADDE 29.- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, atamalarda ise bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 23/6/1981 tarihli ve 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin ataması müşterek kararnameyle, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanları, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan tarafından yapılır.

İkinci fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Denetçisi ve bunların yardımcıları

MADDE 30.- Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi yardımcısı kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak;

a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Meslekî ve yabancı dil konularında yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya sosyal güvenlik denetçi yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil almak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, sosyal güvenlik uzman yardımcıları sosyal güvenlik uzmanlığı için, sosyal güvenlik denetçi yardımcıları ise sosyal güvenlik denetçiliği için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde, "Sosyal Güvenlik Uzmanı" veya "Sosyal Güvenlik Denetçisi" kadrolarına atanırlar. Sosyal güvenlik uzmanlığı veya sosyal güvenlik denetçiliği yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Sosyal güvenlik uzmanlığı veya sosyal güvenlik denetçiliği yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

 Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve sosyal güvenlik denetçi yardımcılarının mesleğe alınma, tez hazırlama, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Sosyal güvenlik kontrol memuru

MADDE 31.- Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek üzere sosyal güvenlik kontrol memuru çalıştırılır. Sosyal güvenlik kontrol memurları, görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. Sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az üç yıl görev yapmış olmak, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve açılacak sınavda başarılı olmak şartları aranır.

Performans yönetimi

MADDE 32.- Kurumun hizmet sunmakla görevli olduğu gerçek ve tüzel kişilere yönelik temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin süre ve prosedür önceden tespit ve ilan edilir. Bu süre ve prosedürler, Kurum ve personelin performans kriterleri arasında yer alır.

Kurumsal performans hedeflerinin, Kurum birimlerine uyarlanması ve bunun hayata geçirilebilmesi için bireysel hedeflere dönüştürülmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ONUNCU  BÖLÜM

Malî Hükümler

Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 33.- Kurum, merkezî yönetim bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz ödemelere ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç Ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan Komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun sekreterya işlemleri Kurum tarafından yürütülür.

Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, mevzuat değişikliği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa önermekle yükümlüdür. Kamu idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini doğrudan etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun görüşünü almak zorundadır.

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve planlanan tedbirleri, elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir raporu altı aylık dönemler halinde Bakanlar Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı olarak sunar.

Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar.

 

 

Kurumun gelirleri ve giderleri

MADDE 34.- Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idarî para cezaları, gecikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları.

b) Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına yapılan Devlet katkısı.

c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri.

ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezî yönetim bütçesinden yapılan ödemeler.

d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri.

e) Merkezî yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler.

f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar.

g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

h) Diğer gelirler.

Kurumun giderleri şunlardır:

a) Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve ödenekler.

b) Genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler.

c) Primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan  aylık, tazminat ve diğer ödemeler.

ç) Genel yönetim giderleri.

d) Faiz giderleri.

e) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet giderleri.

f) Diğer giderler.

Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukukî durumu

MADDE 35.- Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemez.

Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır.

Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz.

Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaftır.

Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 2886 sayılı  Kanun kapsamına giren işlerde uygulanacak usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere rayiç değerle belirlenir.

Vergi ve fon muafiyeti

MADDE 36.- İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve taşınmazlar, bunların alım ve satım işlemleri ile Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilâmlar, Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri; damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından müstesnadır.

 

 

 

 

 

Çeşitli malî hükümler

MADDE 37.- Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam gelirinin yüzde 5'ini aşamaz.

Kurumun elde ettiği her türlü gelirin; riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır.

Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idarî para cezaları, gecikme zamları, katılım payları Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.

Kurumun primsiz ödemeler için yapılan giderleri merkezî yönetim bütçesinden karşılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile karşılanması esastır. Sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum giderlerini  artıracak yasal düzenlemelerin Kuruma getireceği malî yükün  merkezî yönetim bütçesinden karşılanması zorunludur.

Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile primsiz ödemelere ilişkin fon, hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında   kaynak aktarılamaz.

 

 

 

 

 

ONBİRİNCİ  BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

MADDE 38.- Kurumun her kademedeki yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet alan kişilerin memnuniyetini esas alacak şekilde yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Tebligat

MADDE 39.- Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

ONİKİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları

MADDE 40.- Kurumun her türlü işlemleri ve kayıtları elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtları esas alınır. Kurum  kayıtları, adlî ve idarî merciler nezdinde resmî belge olarak geçerlidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

Kişilerin başvurularından, Kurum tarafından reddedilenlerin gerekçelerinin bildirilmesi ve konuyla ilgili kişilerin kanunî haklarına yer verilmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmelik ve tebliğler

MADDE 41.- Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtının görev ve yetkileri, çalışma usûl ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma, atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.

Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

Kurum, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren tebliğler, Resmî Gazetede yayımlanır.

Eklenen ve değiştirilen hükümler

MADDE 42.- a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden "52-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(IV) SAYILI CETVEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu,

2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü."

b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun;

1) 2 nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,"

2) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir."

3) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir."

4) 11 inci maddesinin (g) ve (h)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek,

h) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek,"

5) 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,"

6) 22/A maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak,"

7) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları" ibaresi, "bağlı ve ilgili kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.

8) "Üçüncü Kısım" başlığı "Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar" şeklinde, 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Bağlı ve ilgili kuruluşlar

Madde 30.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu,

b) Türkiye İş Kurumu."

9) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır."

10) Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı ve ilgili kuruluşların personeli, özlük ve malî hakları saklı kalmak üzere Bakanlıkta görevlendirilebilir."

c) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur."

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresi, "Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş; anılan bende "Müfettişliğe," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetçiliğine," ibaresi eklenmiş; aynı bentteki "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları","Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ibareleri  çıkarılmıştır.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin, "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendinde yer alan, "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi çıkarılmıştır.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi çıkarılmış, (d) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri," ibaresi, "Sosyal Güvenlik Denetçileri, Sosyal Güvenlik Uzmanları," şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "Bağ-Kur Denetmenleri," "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri çıkarılmıştır.

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı ek gösterge cetvelinin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri, "5-Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" ibaresi eklenmiştir.

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkartılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresi eklenmiş; (8/a) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi "Sosyal Güvenlik Denetçileri" şeklinde değiştirilmiş; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik İl Müdürleri"  ibareleri eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılan hükümler

MADDE 43.- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

d) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ila 23 üncü maddeleri,

 

e) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun     1 ila 3 üncü, 6 ila 11 inci, 20 ila 22 nci ve 25 ila 29 uncu maddeleri,

f) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi,

g) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35-A maddesinin (b) bendi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

ONÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1.- 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; merkez ve taşra teşkilatlarının kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve işçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile, her türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu Kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Devredilen kurumların kullanımında bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır.

Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar, icra takipleri Kurum tarafından yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer.

Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır.

Kurumun 2006 malî yılı harcamaları, ilgili mevzuatı gereği gerekli işlem ve düzenlemeler yapılıncaya kadar devredilen kurumların 2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer bağışların, devirden sonra bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmalarına devam olunur.

Teşkilâta ve kadrolara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 2.- Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ve kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile  iki yıla kadar uzatılabilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilâtı personeli tarafından yürütülmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirilenler ile ilân edilmiş bulunan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde devredilen kadrolardan boş bulunanlar ile herhangi bir şekilde boşalan kadrolara atama yapılamaz.

Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar, devredilen kurumların yönetim kurulları ilgili mülga kanunları gereği görevlerini yapmaya devam ederler. Kurum Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter sayısı kadar üyesi göreve başladıktan sonra devredilen kurumların yönetim kurullarının görevleri ve tüzel kişilikleri sona erer, yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından mülga kanun hükümlerine göre kullanılır. Bu madde gereği görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri hakkında 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin hükümler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden bu fıkra gereği görevi sona erenlere, normal Yönetim Kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına kadar geçecek süre için Yönetim Kurulu kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları malî hakları ödenmeye devam edilir. Bakan bu süre içinde bu kişileri, Bakanlıkta ya da Kurumda durumlarına uygun görevlerde görevlendirebilir.

Bu Kanuna; ekli (1), (2) ve (4) sayılı listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü olarak, ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne ve ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erer ve bunlardan devredilen T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (5) sayılı listede ihdas edilen, diğerleri ise ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Başkanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra ve beşinci fıkra uyarınca ataması yapılan personel devredilen kurumlardaki kadrolarında ve/veya görevlerinde görevlendirilmiş sayılır ve devredilen kurumlarda yürütmekle sorumlu oldukları görevleri birinci fıkrada belirtilen süreyi geçmemek üzere yürütmeye devam ederler. Görevlendirme süresince devredilen kurumlardaki eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler, ancak atandıkları yeni kadronun aylık ve malî hakların toplam net tutarı eski kadrolarının aylık ve malî hakları toplam net tutarından yüksek olanlar yeni kadronun aylık ve malî haklarını almaya devam ederler. Bu süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.

Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Müfettiş (özelleştirme), Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolarında çalışanlar, bu Kanunla ihdas edilen Sosyal Güvenlik Başdenetçisi, Sosyal Güvenlik Denetçisi ve Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı kadrolarına; Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanına haiz olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Devredilen kurumlarda sigorta yoklama memuru kadrosunda bulunanlar ise Kurum bünyesindeki sosyal güvenlik kontrol memuru kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Devredilen kurumların ve Kurumun kadro değişiklikleri birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

Devredilen kurumların merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunan personelden birinci fıkrada belirtilen süre sonunda bu Kanunla ihdas edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına atanamayanlar, otuz gün içinde başvurmaları halinde devredilen kurumlarının bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıktaki veya bu Bakanlıklara bağlı veya ilgili kurumlardaki  ihtiyaç duyulan kadrolara en geç otuz gün içinde atanabilirler. Talepte bulunmayan veya talepte bulunmasına rağmen bu şekilde atanamayan personel ile devredilen kurumların taşra teşkilatına ait kadrolarda bulunan personelden bu Kanunla ihdas edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına atanamayanların kadroları, birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış gün içinde, (4) sayılı listeye aynı kadro unvanlarıyla ilgisine göre merkez veya taşra teşkilatı olarak eklenmiş sayılır. Ancak, bu şekilde eklenecek kadro sayısı toplam 2500 adedi geçemez. Bu kadrolar herhangi bir nedenle boşaldığında hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış günlük sürenin sonunda devredilen kurumlara ait kadrolar ile bu Kanunla ihdas edilen (3), (4) ve (5) sayılı listede yer alan kadrolara atananların devredilen kurumlardaki eski kadroları iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca devredilen kurumlara tahsis edilmiş kadrolar (Müfettiş hariç) Kuruma tahsis edilmiş, bu kadrolarda görev yapan personel, kadrolarıyla birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır, bunlar ile (Müfettiş dahil) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin (D) bendinde ve 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun  17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanların söz konusu hükümlerde yer alan hakları saklıdır. Devredilen kurumlar adına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin  (B) bendi gereğince vize edilmiş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları Kurum adına vize edilmiş sayılır.

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile devredilen Kurumlara tahsis edilen kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır ve bu kadrolarda istihdam edilen personel, 5436 sayılı Kanun uyarınca tahsis edilen önceki kurumlardaki görevlerini yürütürler.

Bu madde uyarınca atanan personelin yeni kadrolarında göreve başladıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Devredilen kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personelden; son üç yılda olumlu sicil almış olmak, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan şartları taşımak, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal güvenlik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sosyal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanırlar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı olarak atanacakların sayısı,  sosyal güvenlik uzmanı kadro sayısının % 5'ini geçemez.

Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, devredilen kurumlarda geçirilen hizmet sürelerini de kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen süre içinde devredilen kurumların personelinden ekli (3) ve (5) sayılı listedeki bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar için Bakan tarafından, devredilen kurumların diğer personeli için ise Başkan tarafından; bu Kanunla yapılan görevlendirmeye ihtiyaç kalmaması halinde görevlendirme işlemi sona erdirilir, bu personel Kurumda durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde görevlendirilebilir, aynı usûl ile  yeni görevlendirme yapılabilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, ek ödeme, ikramiye ve fazla çalışma ücretleri eski kadro ve görevlerinde görevlendirilmiş sayılanların görevlendirilmeleri süresince, görevlendirildikleri kadro ve/veya görev unvanı dikkate alınarak, bunların dışındakilerin ise, bu Kanun ile ihdas edilen Kurum kadrolarına atanıncaya kadar, devredildikleri kurumlardaki kadro unvanları dikkate alınarak, bu Kanunun 28 inci maddesine göre hesaplanır.

Devredilen kurumlarda, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyla kamu konutlarından yararlanmakta olan personelin bu hakları, görevleri devam etmek kaydıyla birinci fıkrada belirtilen sürece devam eder.

Taşınmazlara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 3.- Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca devrolunan taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilir. Bu taşınmazlar bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde tapuda re’sen Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca satılır ve satış bedelleri, satış tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Bu fıkra uyarınca Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, beş yıl içinde satılamayanların bedeli rayiç bedel üzerinden Hazine tarafından Kuruma ödenir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz devirlerinde devralan taraf, devreden tarafa küllî halef olur.

Kuruma devredilen oteller ile iştirak paylarından Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek olanların satış işlemlerinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, satışı gerçekleştirilecek oteller ile iştirak payları bu Başkanlığa bildirilir ve özelleştirme programına alınmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulur. Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı üzerine satış işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Satışa konu oteller ile iştiraklerin değer tespit çalışmaları, Kurum Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır. Satış gelirleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan giderler düşüldükten sonra Kuruma aktarılır. Satılmak üzere özelleştirme programına alınan Kuruma ait oteller ile iştirak paylarının mülkiyeti ve statüsü aynen devam eder.

Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre devrolunan taşınmazlarla ilgili olarak, bu taşınmazlar hakkında sonradan Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak ifraz, tevhit, tescil, tespit, imar plânı tadili ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri, imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın ilgili kuruluşlarca Kurumun talebini izleyen iki ay içinde yerine getirilir. Kat mülkiyetine geçiş için, ilgili kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân, vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum yetkilisince tasdik edilerek, ilgili tapu sicil müdürlüğünden talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın bu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.

Geçici 2 inci madde hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar, devredilen kurumlara ait oteller, iştirakler ve taşınmazlardan özelleştirme programına alınmış olanların satış işlemleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Diğer mevzuattaki atıflar

GEÇİCİ MADDE 4.- Diğer mevzuatta, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve bunların yönetim kurullarına yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Yönetim Kuruluna yapılmış sayılır.

Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Saklı tutulan haklar ve hizmet içi eğitim

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanmaz.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanıyla ilgili olarak sosyal güvenlik başdenetçileri ve denetçileri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, meslekî eğitime tâbi tutulurlar.

 

 

Yürürlük

MADDE 44.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL

 

EK (I) SAYILI CETVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU

BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Teşkilatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardımcı Hizmet

 

 

 

 

 

 

Ana Hizmet Birimleri

Danışma Birimleri

Birimleri

 

 

 

 

 

Başkan

Başkan Yardımcısı

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire

 

 

 

Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Destek Hizmetleri Daire

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

Başkan Yardımcısı

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşra Teşkilatı

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK (I) SAYILI CETVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KURUL

BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Teşkilatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardımcı Hizmet

 

 

 

 

 

 

Ana Hizmet Birimleri

Danışma Birimleri

Birimleri

 

 

 

 

 

Başkan

Başkan Yardımcısı

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire

 

 

 

Başkanlığı

 

Başkan Yardımcısı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Destek Hizmetleri Daire

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

Başkan Yardımcısı

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşra Teşkilatı

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU   : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞKİLATI : MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı

1

3

---

3

 

 

 

GİH

Genel Müdür

1

4

---

4

 

 

 

GİH

Rehberlik ve Denetim Başkanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Strateji Geliştirme Başkanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

---

1

 

 

 

GİH

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Daire Başkanı

1

30

---

30

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Başdenetçisi

1

180

---

180

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

1

70

---

70

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

2

10

---

10

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

3

25

---

25

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

4

15

---

15

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

5

170

---

170

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

6

100

---

100

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçisi

7

50

---

50

 

 

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

10

---

10

 

 

 

GİH

Hukuk Müşaviri

3

3

---

3

 

 

 

GİH

Hukuk Müşaviri

5

3

---

3

 

 

 

AH

Avukat

1

10

---

10

 

 

 

AH

Avukat

3

5

---

5

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

1

100

---

100

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

2

100

---

100

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

3

100

---

100

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

4

100

---

100

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

5

100

---

100

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

6

50

---

50

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı

7

50

---

50

 

 

 

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

1

---

1

 

 

 

GİH

Şube Müdürü

1

30

---

30

 

 

 

GİH

Şube Müdürü

2

30

---

30

 

 

 

GİH

Şube Müdürü

3

20

---

20

 

 

 

GİH

Aktüer

1

10

---

10

 

 

 

GİH

Aktüer

3

5

---

5

 

 

 

GİH

Aktüer

5

5

---

5

 

 

 

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

 

 

 

GİH

Sosyal Çalışmacı

1

3

---

3

 

 

 

GİH

Sosyal Çalışmacı

2

3

---

3

 

 

 

GİH

Şef

3

40

---

40

 

 

 

GİH

Şef

4

40

---

40

 

 

 

GİH

Şef

5

20

---

20

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı

7

50

---

50

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Denetçi Yardımcısı

9

30

---

30

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

8

250

---

250

 

 

 

GİH

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

9

250

---

250

 

 

 

GİH

İcra Memuru

3

6

---

6

 

 

 

GİH

İcra Memuru

6

4

---

4

 

 

 

GİH

Memur

5

40

---

40

 

 

 

GİH

Memur

10

10

---

10

 

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

70

---

70

 

 

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

70

---

70