Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM                    (S. Sayısı: 1094)

 

İzmir Milletvekilleri Mehmet S. Tekelioğlu, Fazıl Karaman ve İsmail Katmerci’nin; İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/700)

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

 

Mehmet S. Tekelioğlu

Fazıl Karaman

İsmail Katmerci

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

GENEL GEREKÇE

5155 sayılı Kanun ile oluşturulan “İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun tüzel kişiliği aynı kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre 21/2/2006 tarihinde sona ermektedir. Tüzel kişiliğin sona ermesi ile Kurul aleyhine açılmış veya açılabilecek davaların ve icra takiplerinin Kurul adına takibini ve yasal sonuçlarının uygulanmasını, Kurulun alacaklarının tahsilini ve borçlarının ödenmesini, mahkemeler, SosyalSigortalar Kurumu, vergi daireleri başta olmak üzere kuruluş ve kişilerin Kuruldan talep edecekleri bilgilerin verilmesini, Kurula iş yapan özel ve tüzel kişilerden, Kurula karşı yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, SosyalSigortalar Kurumundan tasfiye tarihine kadar ilişiksizlik belgesi alamayanların nakit ve banka mektubu teminatları ile ilgili iade veya irat kaydetme işlemlerinin yapılması imkânsız hale gelecektir.

Yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tasfiyeden sonra da yapılabilmesi için 5255 sayılı Kanunun tasfiyeye ilişkin 9 uncu maddesine 2 nci fıkrasında bu boşluğu dolduracak bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- 5255 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun, oyunların kapanış töreninden 6 ay sonra tasfiye edileceğini düzenlediği halde, henüz bitmemiş dava ve takiplerin akıbeti bakımından bir düzenleme öngörmemektedir. Değişiklik, bu ihtiyacı karşılamaktadır.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.

 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

        Türkiye Büyük Millet Meclisi

              Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve

                         Spor Komisyonu

                          Esas No: 2/700                                                                     22 Şubat 2006

                     Karar No: 7

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlıkça 16/2/2006 tarihinde Esas Komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen "İzmir Milletvekilleri Mehmet  S. Tekelioğlu, Fazıl Karaman ve İsmail Katmerci'nin; İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (UNIVERSIADE) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/700)", Komisyonumuzun 22/2/2006 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

Toplantımıza Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Gençlik ve Spor Genel Müdürü  ve diğer yetkililer katılmışlardır.

5255 sayılı Kanunun, Kurulun tasfiyesini düzenleyen 9 uncu maddesine göre; İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, tasfiye işlemlerini oyunların kapanış töreninden sonra en geç altı ay içinde tamamlar. Tasfiye için öngörülen sürenin sona ermesine rağmen henüz bitmemiş dava ve takiplerin sonucu açısından bir düzenleme bulunmamaktadır. Teklif bu sorunu gidermek üzere, Kurulun taraf olduğu ve olacağı her türlü icra takipleri, davalar ve sair hukuki ihtilaflardaki aktif ve pasif husumet ehliyetinin başka işleme gerek kalmaksızın 22/2/2006 tarihinden itibaren kendiliğinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılacağı hükmünü öngörmektedir. Ayrıca tasfiyenin tamamlanmasından sonra her türlü belge, kayıt ve sair evrak ve teminatlar da Gençlik ve Spor Müdürlüğünce devredilecektir.

Teklif, Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve maddelerine geçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Teklifin 1 inci maddesi üzerindeki konuşmasında İzmir kentinde yapılan üniversitelerarası spor oyunlarının başarı ile gerçekleştirildiğini, Kanun gereği 21/2/2006 tarihinde tasfiye işleminin tamamlandığını, ancak bu tarihten sonra açılmış ya da açılacak davalarla ve bazı mali işlemlerle ilgili olarak yasada öngörülmeyen sıkıntılar yaşandığı için bu Teklifin Kanunlaşmasına ihtiyaç olduğunu ayrıca tarihin, tasfiyenin sona erdiği 21/2/2006 tarihi itibariyle başlamasının uygun olacağını ifade etmişlerdir.

Üyelerimiz 1 inci madde üzerindeki görüşmelerde Teklifin teknik zorunluluktan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Teklifin 1 inci maddesi, sözlü bir önergenin benimsenmesi sonucu 22/2/2006 tarihi,  tasfiyenin sona erdiği tarih olan 21/2/2006 olarak değiştirilmek suretiyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

Teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleriyle tümü oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek  üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tayyar Altıkulaç

Hikmet Özdemir

Hacı Biner

 

İstanbul

Çankırı

Van

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Ali Aydınlıoğlu

Hüseyin Ekmekçioğlu

Faruk Anbarcıoğlu

 

Balıkesir

Antalya

Bursa

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Özyurt

Mustafa Gazalcı

Ömer Özyılmaz

 

Bursa

Denizli

Erzurum

 

Üye

Üye

Üye

 

Hasan Aydın

Temel Yılmaz

Avni Doğan

 

Giresun

Gümüşhane

Kahramanmaraş

 

Üye

Üye

Üye

 

Remzi Çetin

Ali Cumhur Yaka

Mehmet Sarı

 

Konya

Muğla

Osmaniye

 

Üye

Üye

 

 

Engin Altay

Osman Kılıç

 

 

Sinop

Sivas

 

 

 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ MEHMET S. TEKELİOĞLU, FAZIL KARAMAN VE İSMAİL KATMERCİ’NİN

TEKLİF ETTİĞİ METİN

İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNIVERSIADE) KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 10/11/2004 tarihli ve 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (UNIVERSIADE) Kanununun 9 uncu fıkrasına, 1 inci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tasfiyenin tamamlanmasından sonra her türlü belge, kayıt ve sair evrak ve teminatlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilir. İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun taraf olduğu ve olacağı her türlü icra takipleri, davalar ve sair hukuki ihtilaflardaki aktif ve pasif husumet ehliyeti, başka işleme gerek kalmaksızın 22/2/2006 tarihinden itibaren kendiliğinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devir olmuş sayılır.”

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUNKABUL ETTİĞİ METİN

 

İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNIVERSIADE) KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 10/11/2004 tarihli ve 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (UNIVERSIADE) Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Tasfiyenin tamamlanmasından sonra her türlü belge, kayıt ve sair evrak ve teminatlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilir. İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun taraf olduğu ve olacağı her türlü icra takipleri, davalar ve sair hukuki ihtilaflardaki aktif ve pasif husumet ehliyeti, başka işleme gerek kalmaksızın 22/2/2006 tarihinden itibaren kendiliğinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devrolmuş sayılır.”

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.