Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1071)

 

Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365)

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/365 Esas Numaralı Kanun Teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim.

                             M.Vedat Yücesan

                                         Eskişehir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

                       

Mehmet Cevdet Selvi

Mehmet Ali Arıkan

Mehmet Vedat Yücesan

 

 

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

 

Ufuk Özkan

Kemal Sağ

Feridun Baloğlu

 

Manisa

Adana

Antalya

 

Birgen Keleş

Nurettin Sözen

Hüseyin Ekmekçioğlu

 

İstanbul

Sivas

Antalya

 

Kemal Demirel

Enis Tütüncü

İzzet Çetin

 

Bursa

Tekirdağ

Kocaeli

 

Ali Arslan

A. Kemal Deveciler

R. Kerim Özkan

 

Muğla

Balıkesir

Burdur

 

MuharremKılıç

M. Ziya Yergök

Abdulaziz Yazar

 

Malatya

Adana

Hatay

 

Vahit Çekmez

Sezai Önder

Mehmet Işık

 

Mersin

Samsun

Giresun

 

Sedat Pekel

Ali Cumhur Yaka

Orhan Ziya Diren

 

Balıkesir

Muğla

Tokat

 

Rasim Çakır

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Ahmet Küçük

 

Edirne

Malatya

Çanakkale

 

Orhan Eraslan

 

Nadir Saraç

 

Niğde

 

Zonguldak

 

GENEL GEREKÇE

Farklı uygarlıkların, kültürlerin, dinlerin, dillerin ve ırkların bütünleşerek birbirlerinin içinde sentezlendiği bir yerleşim yeri olan Anadolu, bünyesinde sayısız uygarlıkların çok değerli kültür hazinelerini barındırmıştır.

Doğanın çetin şartlarına meydan okurcasına günümüze kadar gelen birbirinden değerli kültür değerlerine bugüne kadar gereken önem verilmemiştir. Bu eserlerin büyük kısmı koruma altına alınamamış, kaderlerine terk edilmişlerdir. Ayrıca, bu kültür değerlerinin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı iyi bir şekilde yapılamadığından, bu eserlerin bulunduğu yerler kültür turizmine açılamamış, mevcut turizm potansiyeli değerlendirilememiştir.

Önemli bir yol kavşağı olmasının yanı sıra, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikler nedeniyle, tarihin ilk çağlarından bu yana kesintisiz iskan edilmiş bir yöre olan Eskişehir İli bünyesinde varolmuş pek çok medeniyetin silinmez izlerini taşıdığı halde kültür turizmine açılamamış kentlerimizden biridir.

Eskişehir, İç ve İç Batı Anadolu’da kurulan ve Orta Doğudan Balkanlara, Yunanistan'a dek mitolojileri etkileyen Frig Medeniyetinin önemli bir merkezi olmuştur. Bu sebeple bu uygarlığa ait önemli eserler Eskişehir İlinin 70 km. güneyinde, Han ve Seyitgazi sınırları içerisinde kalan ormanla kaplı Frigya Vadisinde yoğun olarak bulunmaktadır.

Frigler'in kendilerine özgü görkemli kaya anıtları, kutsal alanları ve kaya mezarları, tarihçiler ve arkeologlar tarafından, ulusal ve uluslararası platformlarda, eşsiz kültürel miraslar olarak tanımlanmaktadır. Özellikle Eskişehir'in güneyinde yer alan Frigler'in en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Yazılıkaya Midas Kenti, sahip olduğu anıtsal yapıları ile dünyanın en etkili ve çarpıcı antik yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ayrıcalıklı bir konuma sahip kentte bulunan Yazılıkaya Midas Anıtı, 17 metre yüksekliği ve 16,5 metre genişliği ile Frigya Anıtlarının en görkemlilerinden olup, dünyadaki sayılı büyük anıtlardan biridir. Bu anıt, ortasından başlayan ve giderek derinleşerek genişleyen çatlaklar nedeniyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Uzmanlar, herhangi bir tedbir alınmaması halinde, görkemli anıtın 40-50 yıl sonra devrilebileceğini belirtmektedir.

Kutsal bir miras olarak, gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü olduğumuz kültür hazinelerimizin, ilgisizlik nedeniyle yok olmaya yüz tutması üzüntü verici bir durumdur. Anadolu'daki kültür ve sanat mozaiğinin eşsiz eserlerinden olan bu yapıtların, içinde bulundukları doğa ile birlikte koruma altına alınmasının zamanı çoktan gelmiştir. Bu değerleri korumak için, toplumu oluşturan tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle, ulusal çapta bir seferberlik başlatılması gerekmektedir.

Bu seferberliğin ilk adımı olarak da, Anadolu’da derin izler bırakan Frigya Vadisindeki kültürel varlıkların, çevresindeki doğa ile birlikte korunarak gelecek nesillere aktarılması ve ulusumuz tarafından bile yeterince tanınmayan bölgenin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılabilmesi maksadı ile Frigya Vadisinin Tarihi Milli Park kapsamına alınması gerekmektedir.

Frigya Vadisinin Frigler dışında, Hitit, Lidya, Pers, Roma, Bizans ile Selçuklu ve Osmanlı Türk uygarlıklarına ait tarihi ve kültürel değerlere de sahip olduğu göz önüne alındığında, bu alanın Tarihi Milli Park ilan edilerek koruma altına alınması, hem ülkemiz hem de dünya kültürel değerlerine sahip çıkılması açısından evrensel bir sorumluluk taşımaktadır.

İlişikteki Kanunun kabul edilmesi, tarihi değerlere ve kültürel zenginliklere gereken önemin verilmesinin ve korunmasının yanı sıra, turizm açısından da çok iyi bilinmeyen bu bölgenin tanıtılmasını sağlayacaktır. Frigya Vadisinin Tarihi Milli Park ilan edilmesi hem bölge illerinin ve yöre halkının ekonomik ve kültürel yaşamına büyük hareket getirecek hem de ülke ekonomisine büyük katkı olarak yansıyacaktır. Ayrıca, turizm portföyümüzü sadece deniz ve güneş odaklı mevsimlik yaklaşımlarla sınırlamak yerine, yerli ve yabancı turistleri her zaman cezbedecek inanç ve kültür turizmi türünden alternatif yaklaşımlarla zenginleştirmemiz yönünde de önemli bir adım atılmış olacaktır.

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ MEHMET VEDAT YÜCESAN, MEHMET CEVDET SELVİ VE MEHMET ALİ ARIKAN İLE 25 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

FRİGYA VADİSİ TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Eskişehir ilinde bulunan Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkının tarihi, arkeolojik ve kültürel değerlerinin çevresindeki doğa ile birlikte korunması, geliştirilmesi ve yönetime ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi ile uluslararası tanıtımının sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2.- Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yapılacak çalışmalarda uyulacak esasları, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, sağlanacak eşgüdümü ve tabi olunacak hukuki ve cezai hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık; Orman Bakanlığı,

b) Bakan; Orman Bakanını,

c) Milli Park Müdürlüğü; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Müdürlüğünü,

d) Milli Park; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkını,

e) Özel Hesap; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

f) Master Plan; Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan ve Milli Parkın korunması, geliştirilmesi, bu planda öngörülen gelişme bölgeleri için hazırlanacak uygulama imar planlarının yapım esaslarını belirleyen ve Bakanlıkça onanan planı,

g) Uygulama imar planı; Milli Park gelişme bölgeleri için tasdikli halihazır harita üzerinde master plan esaslarına göre yapılaşma esaslarını belirleyen ve Bakanlıkça onanan imar planı,

h) Günübirlik kullanma alanı; Milli Parka günübirlik gelen ziyaretçilerin, konaklama hariç, ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yer aldığı alanı,

i) Özel amenajman alanı; Milli Park ormanlarında yapılacak teknik müdahaleleri düzenleyen planı,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel esaslar

MADDE 4.- Milli Park alanının korunması, geliştirilmesi ve yapılaşmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Milli Parkın doğal, tarihi ve kültürel değerleri; çevreye uyumlu olarak korunur ve geliştirilir.

b) Milli Park alanındaki 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak uygulamalarda ilgili mevzuat kapsamında Kültür Bakanlığının; bunun dışındaki yapı ve tesislerde Milli Park Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle bu Kanun hükümleri ve bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan master plan esasları uygulanır.

c) Milli Park içindeki orman alanlarında Bakanlıkça yaptırılacak günübirlik uygulama alanları ile bu Kanun hükümlerine aykırı hükümler içermeyecek biçimde düzenlenecek master planın gerekli gördüğü esaslar dışında yeni yapı ve tesis yapılamaz. Bu bent hükümlerine göre yapılacak yapıların görünüş ve renklerinin görsel kirlilik meydana getirmeyecek şekilde doğa ile uyumlu olması esastır.

d) Milli Park alanında belediyelerce mücavir alan tesis edilemez.

e) Milli Park alanında; kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz.

f) Milli Park alanında; taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzeri açılamaz. Maden arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz.

Orman alanları

MADDE 5.- Milli Park içinde yer alan Devlet ormanları için Milli Park Özel Amenajman Planı yapılır ve uygulanır.

Ormanların korunmasında, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri uygulanır.

Milli Park için ayrıca özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır.

Milli Park içindeki köy yerleşim alanları ve belediye hudutları dışındaki Hazine arazileri, Milli Park amacına uygun olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü adına devir ve teslim edilir. Milli Park içinde zilyetlik ve imar-ihya yoluyla toprak kazanılamaz.

Milli Parkta 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde uygulaması yapılamaz. Milli Park sahası her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.

Tarım alanları

MADDE 6.- Milli Park içinde birinci derecede arkeolojik sit alanları dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım, hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliği yapar ve destek sağlar.

Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, bu Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenecek master planda belirtilir. Entegre tesislere yer verilemez.

Köy yerleşim alanları

MADDE 7.- Milli Park master planındaki esaslara ve yürürlükteki imar mevzuatına göre, köy yerleşim alanlarının uygulama imar planları, Milli Park Müdürlüğünden uygun görüş alınarak öncelikle yapılır.

Uygulama plan ve projeleri

MADDE 8.- Milli Parkın uygulama plan ve projeleri, master plan esaslarına göre Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

Yapıların denetimi

MADDE 9.- Milli Park alanındaki her türlü yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Milli Park Müdürlüğünce yapılır.

Denetimle ilgili esas ve usuller, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Yapıların yıkılması

MADDE 10.- Milli Park alanında aşağıda sayılan yapı ve tesisler Milli Park Müdürlüğünce yıkılır veya yıktırılır:

a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler.

b) Köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler.

c) Yapı ve tesisin, inşaat yapım ruhsata ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı olarak yapılmış bölümleri.

d) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar.

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler.

Yıkım esas ve usulleri, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

İzin ve irtifak

MADDE 11.- Milli Parkta, bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılacak planda belirtilen yapı ve tesislerin dışında kalan alt ve üst yapılara izin ve irtifak hakkı verilemez. Milli Park alanı içinde kooperatifleşme yolu ile yapı ve gecekondu yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Özel Hesabın teşkili

MADDE 12.- Milli Parkın 1 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için Bakanlık emrinde " Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı" kurulmuştur.

Özel Hesabın gelirleri

MADDE 13.- Özel Hesabın gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden aktarılacak miktar.

b) Milli Park giriş ücretleri, günübirlik kamp alanı gelirleri, kira ve işletme gelirleri.

c) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri.

d) Bağışlar, faiz ve diğer gelirler.

Özel Hesabın gelirleri T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanır.

Özel Hesap kurumlar vergisinden, bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, her türlü işlemler dolayısıyla tahakkuk edecek faizler banka ve sigorta vergisinden muaftır.

Özel Hesabın kullanılması

MADDE 14.- Özel Hesap Milli Park Müdürlüğü hizmetinde kullanılır.

Merkezde, Özel Hesabın birinci derecede ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle alt kademelere devredebilir.

Taşrada, Özel Hesabın ikinci derecede ita amiri Milli Park Müdürüdür. Müdürün yokluğunda vekili bu görevi yerine getirir.

İta amirleri, birinci derecede imza atmaya yetkili olup mevzuat dahilinde Özel Hesabın amacına uygun kullanılmasını ve Özel Hesap menfaatlerinin korunmasını sağlar ve Özel Hesabı yönetir.

Özel Hesap saymanı, Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca atanır.

İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurlarından ikisi aynı kimse üzerinde birleşemez.

Özel Hesabın kullanılması 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümlerine tabi değildir.

Özel Hesabın denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Özel Hesapla ilgili dava ve icra takipleri, 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Özel Hesapdan yapılacak harcamalar şunlardır:

a) Milli Parkta etüd, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri, Milli Parkın özellik ve karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabi kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar.

b) Kanun kapsamına giren sahalarda, planları gereğince gerekli taşınmazların tahsisi ve uygun taşınmazların kamulaştırılması, belli sürelerle intifa hakkı satın alınması, kiralanması ve ilgili harcamalar.

c) Milli Parktaki işletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, alt yapı, üst yapı, idare binası, sosyal binalar, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar.

d) Milli Parktaki bina ve tesislerin gayesine uygun olarak işletilmesi için gerekli müşavirlik hizmetleri, işçi ücretleri, giyecek, yiyecek, fazla mesai, tazminat, ikramiye, sosyal yardım ve temsil-ağırlama ile ilgili her türlü giderler.

e) Milli Park hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı, işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar.

f) Demirbaş ve tüketim malzemeleriyle ilgili harcamalar.

g) Özel Hesabın idaresiyle ilgili vergi, resim, harç, faiz, PTT ücretleri gibi giderler.

h) Yangın söndürme çalışmaları sırasında üstün başarı gösterenlere yangın idare amirinin teklifi üzerine mülki amirlerin uygun görüşü ve Bakanın onayı ile verilecek ödüller.

i) 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen teşvik ve desteklemeler için her yıl toplanacak Özel Hesap gelirlerinin %20'sini geçmemek üzere yapılacak harcamalar.

Özel Hesabın gelirlerinin tahsili ve kullanılması ile ilgili hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Yasaklar

MADDE 15.- Milli Park sınırları içinde;

a) Belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek,

b) Belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahallini terk etmek,

c) Sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak,

Yasaktır.

Ayrıca, Milli Park sınırları içinde ve bu sınırlara dört kilometre mesafede anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak da yasaktır.

Cezalar

MADDE 16.- 15 inci maddenin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen fiili işleyenler iki milyon lira para cezası ile,

b) Birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis, yirmi milyon liradan yüz milyon liraya kadar ağır hapis cezası ile,

c) İkinci fıkrasında belirtilen fiilleri işleyenler dört yıldan ağır olmamak üzere, hapis, yüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile

Cezalandırılır.

Milli Park sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Kasten orman yakanlar ise oniki yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan iki milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilir.

İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu taktirde verilen cezalar bir kat artırılır.

İkinci fıkradaki fiilden bir kişinin hayatında tehlike hasıl olursa verilecek cezalar ayrıca dörtte biri oranında; ölüm meydana gelirse yarısı oranında artırılır.

Üçüncü fıkradaki fiilden bir kişinin hayatında tehlike hasıl olursa verilecek cezalar bir misli artırılır; ölüm meydana gelirse müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir.

Bu maddede gösterilen cezalar için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uygulanmaz.

Ceza ve tazminatların artırılması

MADDE 17.- Milli Park sınırları içinde;

a) 16 ncı maddede sayılan fiiller dışında kalan ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin işlenmesi halinde cezalar iki misli artırılır.

b) 6831 sayılı (Orman Kanununun 112, 113 ve 114 üncü maddelerine göre istenecek tazminat ve ağaçlandırma giderleri bir misli artırılır.

İdari cezalar

MADDE 18.- Milli Park sınırları içinde vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mûtad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mülki idare amirleri tarafından on milyon lira para cezası uygulanır.

Yargılama usulü

MADDE 19.- Bu kanunda belirtilen suçlara, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Kanunu hükümleri yer ve zaman kaydına bakılmaksızın uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Askeri ihtiyaçlar

MADDE 20.- Milli Parkta Milli Savunma Bakanlığına tahsisli veya savunma amacıyla kullanılması Genel Kurmay Başkanlığınca öngörülen alanlarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına tahsisli olup, savunma amacı ile kullanılmasına ihtiyaç kalmadığı Milli Savunma Bakanlığınca Maliye Bakanlığına bildirilen taşınmazlar, üzerinde bırakılan tesislerle birlikte, Milli Park amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 21.- 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 18 inci maddesinin (b) bendi hükmü ile 3194 sayılı imar kanununun, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun bu kanuna aykırı hükümleri uygulanamaz.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan haller

MADDE 22.- Bu Kanunda hüküm bulmayan hallerde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetmelik

MADDE 23.- Bu Kanunun uygulamasına dair yönetmelikler, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak en az altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 24.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.