Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM  (S. Sayısı: 1069)

 

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin, 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 Sayılı Yasa ile Değişik 60 ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler

Komisyonu Raporu (2/672, 2/604)

 

                                      

Not: (2/672) esas numaralı Teklif, Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına, (2/604) esas numaralı Teklif, Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına havale edilmiştir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Cevdet Erdöl

İrfan Gündüz

Nevzat Doğan

 

 

Trabzon

İstanbul

Kocaeli

 

 

Alim Tunç

Turhan Çömez

 

 

 

Uşak

Balıkesir

 

 

 

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 135 inci maddesinde öngörülen Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Türk Tabipleri Birliğini düzenleyen 6023 sayılı Kanunun kimi hükümleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verememekte, kimi hükümleri ise katılımı engelleyici ve demokratik olmayan vasıf göstermektedir. Nitekim, zaman içinde üye aidatlarının miktarı ile gelirler ve para cezalarının miktarları günümüz şartlarına cevap vermekten uzak hâle gelmiştir. Yine bu Kanunun şu andaki hükmüne göre, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine seçilebilmek için Ankara’da ikamet etmek gerekmektedir. Bu hükümlerin katılımı engelleyici ve antidemokratik olduğu açıktır.

Diğer taraftan, 6023 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa Mahkemesinin 19/2/2002 tarihli ve E.2000/78 K.2002/31 sayılı Kararı ile iptal edilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulunun oluşumunda boşluk meydana gelmiştir.

Belirtilen mahzurların giderilmesi, Kanunun kimi hükümlerinin günümüz şartlarına uygun hâle getirilmesi ve Anayasa Mahkemesinin iptal hükmü ile doğan boşluğun yeniden düzenleme yoluyla giderilmesi için bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİNİN MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Bir odanın kurulabilmesi için gereken tabip sayısının 200’den 150’ye düşürülmesi ve bu suretle daha fazla sayıda oda kurulabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2.- Tabip Odalarının gelirlerinin yeniden düzenlenmesi ile aidatların her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme oranına göre artırılması suretiyle güncellenmesi öngörülmüştür.

Madde 3.- Yürürlükteki hükme göre Tabip Odaları gelirlerinin dörtte biri kadar büyük bir kısmının TTB Merkez Konseyine gönderilmesi Odaların mali durumunun bozulmasına sebep olmaktadır. Bu durum ise Oda yönetimlerinin faaliyetlerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirmelerine engel oluşturmaktadır. Halbuki hizmetlerin olabildiğince mahallinden yürütülmesi ve güçlü yerel hizmet birimleri olmasının gerekliliği bir gerçektir.

TTB Merkez Konseyi 2002-2003 Çalışma Raporunun 92.  93. ve 94. sayfasında görüleceği gibi 56 odadan 31 odanın 2001-2002 döneminden TTB Merkez Konseyine yaklaşık 900 000 YTL borçları bulunmaktadır. Bu durum odaların hizmetini aksatmakta ve sorunlara sebep olmaktadır.

Bu sebeplerle odalardan yoğun olarak gelen talepler de dikkate alınarak, odaların mali durumlarını bozmayacak, aynı zamanda Birliğin de ihtiyacını karşılayacak bir oran belirlenmiştir.

Madde 4.- Tabip Odaları yönetim kurullarının tespit edeceği asgari tabip tedavi ücretlerinin halkımızın genel ekonomik seviyesine göre ödeme güçlüğü oluşturmayacak seviyede olması, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik bakımından son derece hayatî öneme sahiptir. Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin sağlanması ise hem Devletin, hem de kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliğinin temel görevlerindendir.

Uygulamada bugüne kadar görüldüğü üzere Tabip Odalarının belirlediği asgari fiyat tarifeleri genellikle Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen fiyatların üstünde olmaktadır. Bu durum ise kamunun ve sosyal güvenlik kuruluşlarının özel sağlık hizmeti satın almasında problemler ortaya çıkarmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, Tabip Odaları yönetim kurullarının tespit edeceği asgari tabip tedavi ücretlerine Kanunla bir sınır getirilmesi gerekli görülerek değişiklik öngörülmüştür.

Madde 5.- Para cezaları üye aidatına endekslenerek güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 6.- Para cezaları üye aidatına endekslenerek güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 7.- Para cezaları üye aidatına endekslenerek güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 8.- Büyük Kongre delegelerini düzenleyen madde ile delege sayılarında ülke genelinde artış öngörülmüştür. Bu artışa paralel olarak Birlik Merkez Konseyinin de üye sayısı artırılmıştır ve Birlik Merkez Konseyinin oluşumunu düzenleyen maddede, 7 olan üye sayısı 11 üyeye çıkarılmıştır.

Kanun maddesinin eski halinde Birlik Merkez Konseyinin görev süresi teamülen düzenlenmişken, yeni düzenlemede iki yıllık süresi açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca Kanunda, “Tabip Odalarının organlarına iki kez seçilen üyeler, aradan bir devre geçmedikçe seçilemezler” ibaresi mevcut iken, Birlik organlarına seçilen üyeler için böyle bir kural konmamıştır. Eşitlik ilkesi uyarınca Birlik organlarına seçilen üyelerin de iki devre üst üste seçilmeleri halinde, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilememeleri öngörülmüştür.

Madde 9.- Birlik Merkez Konseyine seçilen üyelerin Ankara’da oturmalarını şart koşan hüküm, demokratik olmaması ve katılımı sınırlaması sebebiyle kaldırılmaktadır.

Madde 10.- Anayasa Mahkemesinin Türk Tabipler Birliği Kanununun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasına yönelik olarak 19.2.2002 tarihli ve 2000/78 Esas sayılı iptal kararı sebebiyle Birlik Genel Kurulunun oluşumunda boşluk meydana gelmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçeleri dikkate alınarak yapılan bu düzenleme ile boşluk giderilmiş olacaktır.

Madde 11.- Para cezaları üye aidatına endekslenerek güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde 12.- Yürürlük maddesidir.

Madde 13.- Yürütme maddesidir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı ‘Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun 3224 sayılı Yasa ile Değişik 60’ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi” gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerine saygıyla sunarız.

 

Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Arslan

Hüseyin Ekmekcioğlu

 

İstanbul

Muğla

Antalya

 

Atila Emek

Mehmet S. Kesimoğlu

Yücel Artantaş

 

Antalya

Kırklareli

Iğdır

 

Sedat Pekel

R. Kerim Özkan

Haluk Koç

 

Balıkesir

Burdur

Samsun

 

İsmail Değerli

Hasan Ören

Ali Oksal

 

Ankara

Manisa

Mersin

 

Uğur Aksöz

İsmail Özay

Vezir Akdemir

 

Adana

Çanakkale

İzmir

 

Abdullaziz Yazar

Fuat Çay

Nadir Saraç

 

Hatay

Hatay

Zonguldak

 

Ufuk Özkan

Feridun Ayvazoğlu

Halil Ünlütepe

 

Manisa

Çorum

Afyonkarahisar

 

Muharrem Kılıç

Enver Öktem

Atila Kart

 

Malatya

İzmir

Konya

 

Ahmet Yılmaz Kaya

Abdurrezzak Erten

Osman Özcan

 

Gaziantep

İzmir

Antalya

 

Kemal Sağ

Tuncay Ercenk

Özlem Çerçioğlu

 

Adana

Antalya

Aydın

 

Erol Tınastepe

Vahit Çekmez

Ahmet Ersin

 

Erzincan

Mersin

İzmir

 

Mehmet Küçükaşık

M. Vedat Melik

Osman Coşkunoğlu

 

Bursa

Urfa

Uşak

GENEL GEREKÇE

6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Yasasında 3224 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş (Esas Sayısı:2000/78, Karar Sayısı: 2002/31, Karar Günü: 19.2.2002) ancak bu iptal nedeniyle doğan yasal boşluk bugüne değin giderilemediği için, Türk Tabipler Birliği Genel Kurul yapamaz hale gelmiştir. Yasa teklifi ile bu sorun

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde Anayasa Mahkemesince iptal kararıyla doğan yasal boşluğu gidermek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.

 

 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KEMAL KILIÇDAROĞLU VE  35 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

23.1.1953 TARİHLİ VE 6023 SAYILI ‘TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KANUNU’NUN 3224 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 60’INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı ‘Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun 3224 sayılı Yasa ile değişik 60’ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyük Kongre, Tabip Odaları Genel Kurulunca gizli oyla seçilen temsilcilerden oluşur. Üye sayısı iki yüze kadar olanlar 3, beş yüze kadar olanlar 5, bine kadar olanlar 7, üye sayısı daha çok olanlar ise; her binlik üye dilimi için bir ilave temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler.”

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve

 

 

Sosyal İşler Komisyonu

 

 

Esas No.: (2/672), (2/604)

20/1/2006

 

Karar No.: 35

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 4 Milletvekilinin; Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Başkanlığınızca 6/1/2006 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonuna, esas komisyon olarak da  Komisyonumuza  havale edilmiştir.

Aynı şekilde İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; 23/1/1953 Tarihli ve 6023 Sayılı "Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 Sayılı Yasa ile Değişik 60'ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" de Başkanlığınızca 27/10/2006 tarihinde tali komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, esas komisyon olarak da  Komisyonumuza  havale edilmiştir.

Komisyonumuz her iki teklifi 19/1/2006 tarihli yirmidokuzuncu toplantısında; Hükümeti temsilen Sağlık Bakanı ile Sağlık, Maliye, Adalet bakanlıkları ve Türk Tabipler Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ile bazı tabip odaları temsilcilerinin katılımı ile inceleyip görüşmüştür.

Gündemimizde bulunan iki kanun teklifi, konuları itibarıyla aynı kapsamda olduklarından birleştirilmiş ve  Trabzon  Milletvekili Cevdet Erdöl ile 4 Milletvekilinin; Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" nin daha kapsamlı olduğu gerekçesiyle  görüşmelere esas alınmasına karar  verilmiştir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun kimi hükümlerinin günümüz şartlarına uygun hâle getirilmesi, diğer taraftan 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa Mahkemesinin 19/2/2002 tarihli ve E. 2000/78 K. 2002/31 sayılı Kararı ile iptal edilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu'nun oluşumunda meydana gelen boşluğun yeniden düzenleme yoluyla giderilmesi gerekçesiyle verilen Teklif ile;

İlde tabip odası kurulabilmesi için gereken tabip sayısı 200'den 150'ye düşürülmekte,

Tabip odalarının gelirleri yeniden düzenlenmekte,

Tabip odaları yönetim kurullarının tespit edeceği asgari tabip tedavi ücretlerine sınır getirilmekte,

Para cezaları üye aidatlarına endekslenerek güncelleştirilmekte,

Merkez Konseyinin üye sayısı artırılmakta,

Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen Birlik Genel Kurul'unun oluşumu yeniden düzenlenmektedir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında Komisyon toplantısına Hükümet adına katılan Sağlık Bakanı da kanun teklifinin Hükümet tarafından benimsendiğini teklif gerekçesinde de belirtildiği gibi Türk Tabipleri Birliği Kanununun günümüz şartlarına uygun hâle getirilmesinin gerekli olduğunu ve Anayasa Mahkemesi kararı ile meydana gelen boşluğun da bir an önce doldurulmasının önemini vurgulayarak, Kanun Teklifinin ivedilikle ve öncelikle görüşülerek yasalaşmasının gerektiğini belirtmişlerdir. 

Teklifin tümü üzerindeki bu görüşmelerden sonra teklif gerekçesi Komisyon üyelerimiz tarafından oybirliği ile  benimsenmiş ve  maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi üzerinde bir önerge verilmiştir. Önerge, odaların kurulmasının sayı itibarıyla daha kolay olmasının sağlanması gerekçesiyle, tabip odası kurulabilme sayısını, illerde 150 tabipten 100 tabibe indirilmesini öngörmektedir. Bu önerge Komisyonumuzca kabul edilmiş ve madde önergede öngörülen değişiklikle birlikte kabul edilerek  bu doğrultuda ve kanun tekniğine uygun hale gelecek şekilde redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir.

Teklifin çerçeve 10 uncu maddesi üzerinde de bir önerge verilmiştir. Önerge tabip odaları başkanlarının Büyük Kongrede görev almalarının sağlıklı kararların alınmasında gerekli olduğu gerekçesiyle verilmiş ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Bunun üzerine madde "tabip odaları başkanları Büyük Kongrenin tabii delegeleridir" ibaresi son cümle olarak eklenmesi suretiyle ve kanun tekniği anlamında 9 uncu maddenin 12 nci madde olarak düzenlenmesi üzerine çerçeve 9 uncu madde olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Çerçeve 11 inci madde olmak üzere yeni bir ek madde ilave edilmesini içeren önerge ile, tabip odalarındaki mükerrer üyeliğin önlenmesi amaçlanmış ve önergenin kabul edilmesi ile odaların kayıtlı üyelerini her yıl ocak ayı içinde Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına bildirilmeleri gerektiğini içeren hüküm yeni bir ek madde olmak üzere metne eklenmiştir.

Komisyonumuzda kabul edilen bu önergelerin dışında;

Birliğe biraz daha fazla katkı sağlayacağı gerekçesiyle oda aidat gelirleri tahsilatının % 15'inin, Türk Tabipleri Birliği'ne harcanmak üzere merkez konseyine gönderileceğine ilişkin verilen önerge,

Oda gelirleri tahsilatının % 25’ini aşmamak kaydı ile aidat oranının ne kadar olacağına genel kurulca karar verilmesine ilişkin olarak verilen önerge,

Seçilen yöneticilerin birikim ve tecrübelerini biraz daha fazla kullanabilmeleri gerekçesiyle Merkez Konseyi'ne ve İdare Heyetine seçilen azaların görev sürelerini  üç devreye çıkaran önerge,

Komisyonumuzda oylanmış ancak kabul edilmemiştir.

Kanun Tekniği anlamında olmak üzere;

Çerçeve 1 inci maddeye 6023 sayılı Kanunun tarihi eklenmiş ve bu madde dışındaki diğer maddelerdeki "Türk Tabipleri Birliği Kanunu" ibaresi metinden çıkarılmış, sadece Kanun numarası yazılmıştır.

Çerçeve 3 üncü madde ile 6023 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmektedir. Bu nedenle değişikliğin başına "Madde 10" yazılmıştır.

Çerçeve 4 üncü madde ile 6023 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (II) numaralı bendinin sadece birinci paragrafı değişmektedir. Tümü değişmemiştir. Bu nedenle hükmün başındaki (II) numarası metne yazılmamıştır.

Çerçeve 9 uncu madde 6023 sayılı Kanunun 23 üncü maddesini yürürlükten kaldırmaktadır.  Madde yürürlükten kaldırma hükmünü içerdiğinden teklifin yürürlük ve yürütme maddesinden önce 12 nci madde olmak üzere düzenlenmiştir.

Teklifin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci maddeleri redaksiyona tabi tutularak aynen, 9 uncu maddesi 12 nci madde ve 11 inci maddesi 10 uncu madde olmak üzere redaksiyona tabi tutularak aynen kabul edilmiştir.

Teklifin yürürlük maddesi olan 12 nci madde 13, yürütme maddesi olan 13 üncü maddesi 14 üncü maddeler olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Cevdet Erdöl

Nevzat Doğan

Sabri Varan

 

Trabzon

Kocaeli

Gümüşhane

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Kerim Yıldız

Ahmet Yaşar

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

 

Ağrı

Aksaray

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Bayram Meral

Remziye Öztoprak

Osman Akman

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Agah Kafkas

İrfan Rıza Yazıcıoğlu

Lokman Ayva

 

Çorum

Diyarbakır

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Enver Öktem

Mahmut Duyan

Ali Arslan

 

İzmir

Mardin

Muğla

 

Üye

Üye

Üye

 

Medeni Yılmaz

Feramus Şahin

Alim Tunç

 

Muş

Tokat

Uşak


TRABZON MİLLETVEKİLİ CEVDET ERDÖL VE 4 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az yüz elli tabip bulunan her ilde tabip odası kurulur.”

MADDE 2. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8. - Tabip odalarının gelirleri şunlardır:

a) Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları,

b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Disiplin Kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları,

d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler,

e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler,

f) Bağış ve yardımlar,

g) Gerektiğinde merkez konseyince yapı-lacak yardımlar,

h) Çeşitli gelirler.

Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı, 30 YTL’den az, 150 YTL’den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük Kongrece tespit edilir.

Bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme oranına göre artırılır.

Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

Eğitim, kültür, basılı belgeler ve onaylardan alınacak ücretlerin tarifeleri Büyük Kongrece belirlenir.”

MADDE 3. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda gelirleri tahsilatının % 10’u, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere merkez konseyine gönderilir.”

MADDE 4. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7/6/1983 tarihli ve 3224 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin (II) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“II- Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda; muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin en az miktarını gösteren tarifelerini, Bütçe Uygulama Talimatı veya sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu kesiminin tedavi giderleri ödemelerine esas olan ve yetkili makamlarca çıkarılan tarifelerle belirlenen miktarı aşmamak üzere, ilgili odalarla birlikte düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 5. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmamak üzere para cezası ödenmesine de karar verilebilir.”

MADDE 6. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) O yılki en yüksek yıllık üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmayan para cezası.”

MADDE 7. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 50. - Yukarıdaki madde hükmüne göre sanat icrasından men edilen tabipler kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılır.”

MADDE 8. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli oyla seçeceği 11 asıl 11 yedek üyeden teşekkül eder. Merkez Konseyinin görev süresi iki yıldır. İki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler.”

MADDE 9. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Büyük Kongre Tabip Odaları Genel Kurulunca gizli oyla seçilen delegelerden oluşur. Üyesi (200)’e kadar olanlar (3), (500)’e kadar olanlar (5), (1000)’e kadar olanlar (7), 1000’den sonraki her 1000 kişi için birer delege ve aynı sayıda yedek seçerler.”

MADDE 11. - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

“Ek Madde 1. - 5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da 3 ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin vereceği karara uymayarak vazifeye devam eden tabipler, haysiyet divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının beş katı ile on katı arasında değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fiilerden dolayı mahkûm olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak şekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında haysiyet divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının on katı ile yirmi katı arasında değişen para cezasına hükmolunur.”

MADDE 12. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 23/1/1953 Tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az yüz  tabip bulunan her ilde tabip odası kurulur."

MADDE 2.- 6023 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8.- Tabip odalarının gelirleri şunlardır:

a) Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları.

b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

c) Disiplin Kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları.

d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler.

e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler.

f) Bağış ve yardımlar.

g) Gerektiğinde Merkez Konseyince yapı-lacak yardımlar.

h) Çeşitli gelirler.

Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı, 30 YTL'den az, 150 YTL'den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük Kong-rece tespit edilir.

Bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme oranına göre artırılır.

Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

Eğitim, kültür, basılı belgeler ve onaylardan alınacak ücretlerin tarifeleri Büyük Kong-rece belirlenir."

MADDE 3.- 6023 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10.- Oda gelirleri tahsilatının % 10'u, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere Merkez Konseyine gönderilir."

MADDE 4.- 6023 sayılı Kanunun 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin (II) numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine bazı mıntıkalarda; muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin en az miktarını gösteren tarifelerini, Bütçe Uygulama Talimatı veya sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu kesiminin tedavi giderleri ödemelerine esas olan ve yetkili makamlarca çıkarılan tarifelerle belirlenen miktarı aşmamak üzere, ilgili odalarla birlikte düzenlemek. Bu tarifeler Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir."

MADDE 5.- 6023 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmamak üzere para cezası ödenmesine de karar verilebilir."

MADDE 6.- 6023 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) O yılki en yüksek yıllık üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmayan para cezası."

 

MADDE 7.- 6023 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 50.- Yukarıdaki madde hükmüne göre sanat icrasından men edilen tabipler kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılır."

 

MADDE 8.- 6023 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük Kongrenin gizli oyla seçeceği 11 asıl 11 yedek üyeden teşekkül eder. Merkez Konseyinin görev süresi iki yıldır. İki devre üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler."

MADDE 9.- 6023 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Büyük Kongre Tabip Odaları Genel Kurulunca gizli oyla seçilen delegelerden oluşur. Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), 1000'den sonraki her 1000 kişi için birer delege ve aynı sayıda yedek seçerler. Tabip odaları başkanları Büyük Kongrenin tabiî delegeleridir."

MADDE 10.- 6023 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 1.- 5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik vazifesi olup da 3 ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanname veren veyahut bu beyanname üzerine idare heyetinin vereceği karara uymayarak vazifeye devam eden tabipler, haysiyet divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının beş katı ile on katı arasında değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya hakikate uymayacak şekilde beyanname veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında haysiyet divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının on katı ile yirmi katı arasında değişen para cezasına hükmolunur."

MADDE 11.- 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 5.- Her bir oda, Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde üyelerin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığına iletir. Merkez Konseyi son üyelik durumunu müteakip bir ay içinde Bakanlığa bildirir."

MADDE 12.- 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.