Dönem: 22                           Yasama Yılı: 4

 

TBMM                        (S. Sayısı: 1061)

 

İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 Milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket Orhan ve 30 Milletvekilinin; Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK’nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/16, 262) Esas Numaralı  Meclis Araştırması Komisyonu Raporu

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sermaye piyasalarının sağlıklı gelişmesi, büyük ölçüde bu piyasanın güven ve açıklık içinde çalışmasına ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasına bağlıdır. Ancak yurt içi ve yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirme eğilimlerini yanlış yönde kullanan ve "holding" ticarî kimliğinde faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği eylemlerin yurttaşlarımızı mağdur ettiği bilinmektedir. Bu konuda;

1. "Holding" kimliğinde faaliyet gösteren bu şirketlerin işlemlerinin Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından değerlendirilmesi ve çıkan aykırılıkların saptanması,

2. İlgili kamu kuruluşlarının yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarının araştırılması,

3. Yurt dışında ve yurt içinde yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarının daha sağlıklı ve güvenli değerlendirilmesine olanak sağlanması,

için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğün      104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

                                          7/1/2003

 

Bihlun Tamaylıgil

Kemal Kılıçdaroğlu

Bülent Tanla

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Mehmet Yıldırım

Yaşar Nuri Öztürk

Sıdıka Aydoğan

 

Kastamonu

İstanbul

İstanbul

 

Halil Ünlütepe

Algan Hacaloğlu

Ayşe Gülsün Bilgehan

 

Afyon

İstanbul

Ankara

 

Ersin Arıoğlu

Hasan Aydın

Mehmet Sevigen

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Özlem Çerçioğlu

Mehmet Semerci

Şükrü Mustafa Elekdağ

 

Aydın

Aydın

İstanbul

 

Memduh Hacıoğlu

Engin Altay

Ahmet Sırrı Özbek

 

İstanbul

Sinop

İstanbul

 

Muharrem Eskiyapan

Abdulkadir Ateş

Yüksel Çorbacıoğlu

 

Kayseri

Gaziantep

Artvin

 

Halil Tiryaki

Canan Arıtman

Onur Öymen

 

Kırıkkale

İzmir

İstanbul

 

Nuri Çilingir

Muharrem Toprak

Muharrem İnce

 

Manisa

İzmir

Yalova

 

Sedat Pekel

Mehmet Küçükaşık

Mustafa Özyurt

 

Balıkesir

Bursa

Bursa

 

Kemal Demirel

Nezir Büyükcengiz

 

 

Bursa

Konya

 

 

 

GEREKÇE

Başkalarının sırtından menfaat elde etmek amacında olan bazı kişi ya da kuruluşların "holding" adı altında kurdukları şirketlerin tasarruf sahibi olan pek çok kişinin mağduriyetine yol açtıkları bilinmektedir.

İzinsiz halka arz yapan bu kuruluşların ortaklarının mağduriyetlerinin ne olduğunu incelersek;

1. Bu kuruluşların hisse senetlerinden alan kişilerin zarara uğramaları halinde, bu zararı karşılayacak bir fon yoktur ve mağduriyetleri kaçınılmazdır.

2. Bu kuruluşlara ortak olan tasarruf sahiplerine çoğu kez makbuz verilmesi nedeniyle ortak olduklarını belgeleyecekleri yasal bir belge ellerinde yoktur. Bu nedenle ortaklık haklarını kullanmaları engellenmektedir.

3. Bu kuruluşların çoğu kez yeni ortaklarını pay defterine kaydetmedikleri ve mevcut ortakları özel kayıtlarda izledikleri bilinmektedir. Bu durumda herhangi bir uyuşmazlıkta kişi ortak olduğunun ispatında zorluklar yaşamaktadır.

Kamuoyunda çeşitli adlarla bilinen şirketlerin temel faaliyetlerinin yurt dışında yerleşik vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de kurulu holdingler aracılığı ile Türkiye'ye getirip değerlendirmeye çalışmak olduğu görülmektedir.

l Bu kuruluşlar hangileridir, ne amaçla kurulmuşlardır? Kuruluş özellikleri nedir?

l Bu kuruluşlar bankacılık mı yapmaktadırlar, özel finans kurumu veya normal ticaret şirketi midirler?

l Yüksek montanlı reklam kampanyaları ile hangi hedefleri göstererek hangi dayanakları ortaya koyarak halkı inandırmış ve tasarruflarını kendi lehlerine kullanmışlardır?

l Fon toplama yöntemleri, toplanan fonlara karşılık verilen belgelerin hukukî niteliği, fon transfer etme işlemleri, kâr dağıtma yöntemlerinin mevcut yasal düzenlemeler karşısındaki durumları nedir?

l Holding kimliğinde bugüne kadar ulusal ve uluslararası ortamda yaptıkları icraatlar ile birçok başarıya imza atmış, vatana hizmet etmiş olan şirketlerle aynı kimliği kullanarak bu şirketlere haksızlık edilmesine neden olanlar kimlerdir?

l Tabela holding diye tabir edebileceğimiz bu kuruluşların yaptıkları faaliyetler nasıl bu kadar denetimsiz kalabiliyor? Eskiden üç yıl süreyle faaliyet gösteren beş şirketin bir araya gelmesi ile kurulan holdinglerin bugün önce tabelayı al sonra altını doldur haline gelmesinin sonuçları nelerdir?

l Kaç yurttaşımızın mağduriyetine sebep olmuşlardır? Bu yapı içinde kaç milyar dolarlık kaynak batmıştır?

l Bu konuda yetkili kamu otoriteleri görevlerini yeterince yerine getirmiş midir? Bugüne kadar kanuna aykırılıkları tespit edilen holdingler hakkında uygulanan cezaî şartların yaptırımı ne derece başarılı olmuştur?

l Yurt dışına çalışmak amacıyla yıllar öncesinden gitmiş ve oldukça zor şartlarda elde ettikleri gelirlerinden ayırdıkları tasarrufları değerlendirmeyi hedefleyen vatandaşların ortaya çıkan bu örneklerden sonra kendi anavatanlarına yapmayı düşünecekleri yatırımlar ne derece etkilenecektir?

Böyle bir etkilenim varsa bu konulardaki yasal boşlukların doldurulması, bu yurttaşlarımıza güvenli bir ortamda tasarruflarını Türkiye’ye getirmeleri için gerekli yasal altyapının hazırlanması gerekmektedir.

Bütün bu başlıklarda yapılacak araştırma sonrası ortaya çıkacak sonuçların değerlendirilmesi ile gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Meclis araştırması gerekmektedir.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Türkiye ekonomisinde sermaye hareketleri 1980'li yıllardan itibaren çeşitlilik kazanmış, buna karşılık sistemin işleyişi gerekli hukuksal düzenlemeleri taşımadığı ve ilgili denetim otoritelerinin yeterli önlemleri zamanında alamadığı için, yatırımcıların malî açıdan büyük zarara uğradıkları olumsuz gelişmeler yaşanmıştır.

1990'lı yılların başından itibaren, finansman ihtiyacını kredi sistemi dışında arayan bazı girişimciler, holding adı altında örgütlenerek, mevzuata aykırı bir şekilde, faaliyet gelirleri ile bağlantısı olmaksızın kâr payı ödemesi ve sermayedarların talebi halinde hiçbir yasal anlam taşımayan ortaklık belgelerini geri alma vaadinde bulunarak, çoğunluğu yurt dışındaki vatandaşlarımızdan oluşan geniş bir kesimin mağduriyetiyle sonuçlanan izinsiz halka arz fiilini gerçekleştirmiştir.

Bu şekilde faaliyet gösterdikleri daha sonra tespit edilen 74 şirket hakkında SPK tarafından 107 suç duyurusu yapılmış, ancak, alındığı belirtilen bir çok idarî tedbir ve yargı sürecinin işlemesine rağmen, bahse konu holdinglerin; defter kayıtlarına, gerçek ortak sayısı ve hisse nispetlerine, üzerinde taşıdıkları malî risklere, para toplayan aracıların kimliklerine ulaşılmasında büyük güçlükler çekildiği görülmüştür.

Bu nedenle, izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçları ile yaşanan bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.

                                        22/3/2005

 

Şevket Orhan

Mehmet Sarı

Mehmet Asım Kulak

 

Bursa

Osmaniye

Bartın

 

Cahit Can

Recep Garip

Mustafa Ataş

 

Sinop

Adana

İstanbul

 

Ali Ayağ

Abdulmecit Alp

Sabri Varan

 

Edirne

Bursa

Gümüşhane

 

Niyazi Pakyürek

Selahattin Dağ

Hasan Ali Çelik

 

Bursa

Mardin

Sakarya

 

Mehmet Fehmi Uyanık

Yüksel Çavuşoğlu

Öner Ergenç

 

Diyarbakır

Karaman

Siirt

 

Ahmet Kambur

Ayhan Zeynep Tekin Börü

Mustafa Tuna

 

Tekirdağ

Adana

Ankara

 

Eyüp Ayar

Abdullah Erdem Cantimur

Hüsnü Ordu

 

Kocaeli

Kütahya

Kütahya

 

İbrahim Köşdere

Nihat Eri

Cavit Torun

 

Çanakkale

Mardin

Diyarbakır

 

Adem Baştürk

Şemsettin Murat

Ramazan Toprak

 

Kayseri

Elazığ

Aksaray

 

Ahmet Büyükakkaşlar

Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu

Yahya Akman

 

Konya

Muğla

Şanlıurfa

 

 

Agah Kafkas

 

 

 

Çorum

 

 

GEREKÇE

 

Türkiye ekonomisi, geride bıraktığımız on yıl boyunca, bankacılık ve finans sektöründe yaşanan krizlerin yanı sıra, izinsiz halka arz yoluyla ağırlıklı olarak yurtdışından sermaye transferi sağlayan bazı holdinglerin yol açtığı sorunlar nedeniyle ciddi ölçüde sarsılmıştır.

Bunun doğal sonucu olarak piyasalar, reel sektörün ihtiyaç duyduğu fonları sağlamada güçlük çekmiştir. Ülke ekonomisinin gerek duyduğu yabancı sermaye girişi de, yaşanan bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasında, ilgili otoritelerce alınması gereken yasal ve idarî tedbirlerin yerinde ve zamanında alınmaması etkili olmuştur.

Önergemize konu edilen izinsiz halka arzlar nedeniyle, sermaye piyasalarında haksız rekabet ortamı yaratılmış, vergi kayıpları ortaya çıkmış ve hepsinden önemlisi çok geniş bir kesim bu holdinglere yatırdığı tasarrufları büyük ölçüde yitirmiştir.

Gerçek sayıları hakkında bilgi edinilemeyen bu kesimin, malî kayıpları hakkında da tahmin dışında fikir yürütülememektedir. Ancak, yaşanan bu dramatik tablonun ekonomimize verdiği kayıplar, başta güven kaybı olmak üzere çok büyüktür. Zira, çoğu yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın, gurbette binbir güçlükle edindikleri birikimleri, gerçek dışı vaatlerde bulunan bazı holding yöneticileri tarafından istismar edilmiş, her zaman anavatanlarında değerlendirme arzusu taşıdıkları birikimlerini, artık eski boyutuyla yurda gönderme inancı zedelenmiştir.

Haklarını yasal yoldan aramaya çalışan bazı hissedarlar olsa da, açtıkları davaların yasal dayanakları, sorumlular hakkında dolandırıcılık suçlamasından öte anlam taşımadığından, oluşan malî kayıplarına çözüm bulamamışlardır.

Bir kısmına değinilen mağduriyetin nedenleri ve sonuçları ile yaşanan bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılması zarureti vardır. Bu doğrultuda yürütülecek çalışmaların özellikle aşağıdaki sorulara açıklık kazandırması yararlı olacaktır.

l Holdinglerin kurucu ortakları ile yurtdışındaki temsilcileri kimlerdir? Ortaklık ilişkileri hangi kayıtlarda tutulmuştur? Ortakların pay nispetleri nasıl belirlenebilir? Bu payların holding kayıtlarına yansıtılması mümkün müdür?

l Sermaye Piyasası Kurulu sermayedarların mağduriyetini önleyecek gerekli tedbirleri almış mıdır? Holdingler hangi yöntemleri kullanarak bu çapta parayı toplamıştır? İzinsiz halka arzda bulunan holdinglerin, reklam ve ilanlarının sorumlu kurumlar tarafından takibi yapılmış mıdır? Ne gibi işlemler yürütülmüştür? Sorumlular hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Bunlar, malî kayıpların giderilmesini sağlamış mıdır?

l Yurtdışındaki vatandaşlarımızın SPK tarafından yapılan tescil çağrılarına ilgisizliği, tasarruflarının yurtdışı makamlarca araştırılması sonucu, geçmişe yönelik vergi cezası veya sosyal yardımlardan mahrumiyet gibi cezalar nedeniyle midir? Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı resmî makamlar arasında ne gibi ilişkiler kurulmuştur?

 

 

 

Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/16, 262)

 

 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.(10/16, 262)-179 8/12/2005

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK'nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur.

10/5/2005 tarihinde göreve başlayan (10/16, 262) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği rapor, ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                Telat Karapınar

             Ankara

       Komisyon Başkanı

 

 

 

 

 

EK: Rapor ve ekleri.

 

 

 

BAZI GİRİŞİMCİLERCE HOLDİNG ADI ALTINDA

GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİNSİZ HALKA ARZ YOLUYLA TASARRUF

SAHİPLERİNİN MAĞDURİYETİNE YOL AÇILMASININ NEDEN VE

SONUÇLARIYLA BU SÜREÇTE

SPK’NIN SORUMLULUĞUNUN ARAŞTIRILARAK

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN

BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

(10/16, 262) ESAS NUMARALI

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

   I- ÖNERGELERİN ÖZETİ VE KONUSU   11

  II- KOMİSYONUN KURULUŞU              11

III- KOMİSYONUN GÖREV VE SÜRESİ       12

IV- KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ       13

 V- KOMİSYON ÇALIŞMALARI              13

      1.               Komisyon Toplantıları 20

      2.               Komisyonun Ankara Dışında Yaptığı Çalışmalar              21

            2.1. Adana Çalışması              21

            2.2. Konya Çalışması              22

            2.3. Yozgat Çalışması              24

      3.               Komisyonun Yurt Dışında Yaptığı Çalışmalar              26

            3.1. Komisyonun Yapmış Olduğu Tespitler     27

      4.               Komisyonda Dinlenen Kişilerin Beyanları              28

A- GİRİŞ  . . . . . . . . . .       52      

B- HOLDİNGLER . . .             54

      1.               HOLDİNGİN TANIMI              54

      2.               ANONİM ŞİRKET, HOLDİNG VE HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN

                    KURULUŞU VE GELİŞMESİ              55

      3.               ARAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ HOLDİNG VE ŞİRKETLER              57

            3.1. Faaliyetini Sürdüren ve SPK Tarafından Denetlenen Holdingler   57

            3.2. SPKTarafından Denetime Alınan Ancak Faaliyetini Sürdürmeyen,

                   Adresinde Bulunmayan veya Yurt Dışında Kurulan Holdingler              68

            3.3. Anonim Şirket Olarak Kurulup İzinsiz Halka Arz Gerçekleştiren ve

                   SPK Tarafından Denetlenen Şirketler       79

C- İZİNSİZ HALKA ARZ FAALİYETİNE İLİŞKİN MEVZUAT              87

      1.   2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER              87

      2.               DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ              90

            2.1. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun   90

            2.2 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar     90

D-  İZİNSİZ HALKA ARZ YOLU İLE FON TOPLANMASI              90

      1.               TANIMI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ     90

      2.               SİSTEMİN DENETİMİ              96

            2.1.               Holdinglerle İlgili SPKTarafından Yapılan İncelemeler ve İşlemler   96

                        2.1.1. 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.               96

                        2.1.2. İkram Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.       105

                        2.1.3. İttifak Holding A.Ş.               106

                        2.1.4. Kamer Holding A.Ş.               111

                        2.1.5. Kombassan Holding A.Ş.               117

Sayfa No.

                        2.1.6. Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.       148

                        2.1.7. Sayha Holding A.Ş.               149

                        2.1.8. Umpaş Holding A.Ş.               170

                        2.1.9. Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.       180

                          2.1.10. Yimpaş Holding A.Ş.       187

                          2.1.11. Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.               206

                          2.1.12. Jetpa Holding A.Ş.               219

                          2.1.13. Endüstri Holding A.Ş.       220

E- SPK’NIN SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ    229

      1.               SPK’NIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK KOMİSYON

                    ÇALIŞMALARI SIRASINDA GÜNDEME GELEN İDDİALAR VE

            BU İDDİALARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN ARAŞTIRMALAR

                    SONUCUNDA ULAŞILAN TESPİTLER              229

      2.               SPK’NIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YAPILACAK

                    DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR              239

      3.               SPK’NIN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME       245

F-  SONUÇ VE ÖNERİLER              246

      1.               Mevzuat Önerileri      246

              1.1. Toplanan Paranın ve Ortaklık Yapısının Belirlenmesi              246

              1.2. Ortakların Genel Kurullara Katılımının Kolaylaştırılması              247

              1.3. Faaliyeti Olmayan Şirketlerin Tasfiyesi     247

              1.4. Ortaklıkların Verdikleri Kâr Paylarının İncelenmesi 247

              1.5. Hukukî Sürecin Etkinleştirilmesi              247

              1.6. Ortak Sayısının Artırılması   247

              1.7. Şirketlerin Kendi Hisselerini Alıp Satabilmesi  247

              1.8. Sermayesi Döviz Cinsinden Ortaklıklar Kurulması   248

              1.9. Holdinglerin Kuruluşu İşlemleri              248

            1.10. Muvazaalı İşlemlerin Takibi              248

      2.   KOBİ Borsalarının Kurulması   248

      3.               Soruşturma Başlatılması              248

      4.   Kamu Kuruluşları Tarafından Araştırma Yapılması    248

      5.               Bilgilendirme               249

      6.   Daha Etkin Denetim              249

      7.   Evrak Tevdii          249

KARŞI OY YAZILARI 250

HOLDİNGLERİN ADRESLERİ              253

HOLDİNGLERİN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ      255

10/16, 262 GİDEN EVRAK DİZİN PUSULASI              263

10/16, 262 GELEN EVRAK DİZİN PUSULASI              268

EKLER DİZİNİ. . . . . .               271         

I- ÖNERGELERİN ÖZETİ VE KONUSU

- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 31 milletvekilinin 10/16 Esas Numaralı Meclis Araştırması önergesinde;

Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirme eğilimlerini yanlış yönde kullanan ve “holding” ticarî kimliğinde faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği eylemlerin yurttaşlarımızı mağdur ettiği belirtilmiştir.

Araştırma önergesinde, holding kimliğinde faaliyet gösteren bu şirketlerin Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından değerlendirilmesi ve  çıkan aykırılıkların saptanması, İlgili kamu kuruluşlarının yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarının araştırılması, Yurt dışında ve yurt içinde yerleşik vatandaşlarımızın tasarruflarının daha sağlıklı ve güvenli değerlendirilmesine olanak sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Bir Meclis Araştırması istenmiştir.

- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 30 milletvekilinin 10/262 esas Numaralı Meclis Araştırması önergesinde ise;

1990’lı yılların başından itibaren finansman ihtiyacını kredi sistemi dışında arayan bazı girişimcilerin holding adı altında örgütlendikleri, mevzuata aykırı bir şekilde faaliyet gelirleri ile bağlantısı olmaksızın kâr payı ödedikleri tasarruf sahiplerinin talebi halinde hiçbir yasal anlam taşımayan ortaklık belgelerini geri alma vaadinde bulundukları ve çoğunluğu yurt dışındaki vatandaşlarımızın mağduriyeti ile sonuçlanan izinsiz halka arz fiilinin gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Bu şekilde faaliyet gösterdikleri daha sonra tespit edilen 74 şirket hakkında 107 suç duyurusunda bulunulduğu, alındığı belirtilen idarî tedbir ve yargı sürecinin işlemesine karşın bahse konu holdinglerin defter kayıtlarına, gerçek ortak sayısı ve hisse nispetlerine, üzerinde taşıdıkları malî risklere, para toplayan aracıların kimliklerine ulaşılmasında güçlükler çekildiği ifade edilmiştir. Bu nedenle  izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetlerin neden ve sonuçları ile yaşanan bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu’nun sorumluluğunun belirlenmesi istenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen bu iki ayrı önerge ile “Bazı Girişimcilerce Holding Adı Altında Gerçekleştirilen İzinsiz Halka Arz Yoluyla Tasarruf Sahiplerinin Mağduriyetine Yol Açılmasının Neden ve Sonuçlarıyla Bu Süreçte SPK’nın Sorumluluğunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri uyarınca Bir Meclis Araştırması açılması istenmiştir.

Önergelerde yer alan hususlar araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

II- KOMİSYONUN KURULUŞU

22 nci Dönem  İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 31 Milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 30 Milletvekilinin Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince vermiş oldukları Araştırma önergeleri konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29.03.2005 tarihli 76 ncı Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 842 sayılı Kararı ile önergelerde belirtilen hususların araştırılmasına karar verilmiştir. 842 sayılı karar  05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 Söz konusu kararda, komisyonun 12 üyeden oluşmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkan vekili, Sözcü, Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması hususlarına yer verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10.05.2005 tarihli 96 ncı birleşiminde Komisyona üye seçimi yapılmıştır.

Yapılan seçim sonucunda;

                        SEÇİM

ADI SOYADI                                ÇEVRESİ

     AK PARTİ (8)

Telat KARAPINAR                                Ankara

Mustafa TUNA                                Ankara

Orhan YILDIZ                                Artvin

Hasan AYDIN                                Giresun

Mehmet CEYLAN                                Karabük

Özkan ÖKSÜZ                                Konya

Kerim ÖZKUL                                Konya

Abdullah Erdem CANTİMUR                                    Kütahya                 

     C. H. P.  (4)

Algan HACALOĞLU                                İstanbul

Bihlun TAMAYLIGİL                                İstanbul

Oğuz OYAN                                İzmir

Nezir BÜYÜKCENGİZ                                Konya

Komisyona Üye olarak seçilmişlerdir.

Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine, Komisyon, 10.05.2005 tarihinde toplantıda hazır bulunan üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in geçici Başkanlığında Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Katip üye seçimi için toplanmıştır. Bu toplantıya 8 üye katılmış ve yapılan gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlığına Ankara Milletvekili Telat KARAPINAR, Başkan Vekilliğine Konya Milletvekili Kerim ÖZKUL, Komisyon Sözcülüğüne Ankara Milletvekili Mustafa TUNA ve Katip Üyeliğe Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR  yedişer oy alarak seçilmişlerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu seçime ilişkin 847 sayılı Kararı 14. 05. 2005 tarih ve 25815 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

III- KOMİSYONUN GÖREV VE SÜRESİ

Çalışmalarına 10.05.2005 tarihinde başlayan komisyonumuz, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ve diğer hükümleri çerçevesinde söz konusu araştırmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi  adına yapmakla görevlendirilmiştir.

Genel Kurul tarafından İçtüzüğün ilgili maddesi uyarınca kendisine verilen üç aylık çalışma süresi içerisinde araştırmasını sonuçlandıramayan komisyonumuz, çalışmalarını tamamlayabilmek ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunabilmek için 25/10/2005 tarihli 15 inci toplantısında İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca 08.11.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 27/10/2005 tarihli 13 üncü Birleşiminde 860 sayılı Kararı ile Komisyona araştırmalarını tamamlaması ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığına sunabilmesi için 08.11.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre verilmiş, bu karar 2/11/2005 Tarih ve 25984 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3.07.2005 tarihinde tatile girmesi nedeniyle çalışmalarına ara vermiştir.  TBMM İçtüzüğünün 183 üncü maddesi hükmü gereği süre işlememiş ve çalışmalarına 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren devam etmiştir.

IV- KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ

Komisyon, görev dağılımının yapıldığı 10.05.2005 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Komisyonumuz, Konya Milletvekili ve Komisyon Başkan Vekili Kerim ÖZKUL’un Başkanlığında 12.05.2005 tarihinde ikinci toplantısını yapmış  ve bu toplantıda:

- Komisyon toplantılarında (Ankara içi ve Ankara dışında) tam tutanak tutulmasına,

- Genel Kurulun çalışma saatlerinde komisyon çalışmalarının yapılabilmesi için içtüzüğün   35/2 inci maddesi uyarınca TBMM Başkanlık Divanından izin istenmesine,

- Komisyona mağdur vatandaşlarımızın yurt içinden ve yurt dışından rahat ulaşabilmesi için internet sitesi oluşturulmasına, elektronik posta adresinin kamuoyuna duyurulmasına,

- Komisyon çalışmalarında gerekli uzmanların temininde, kurum ve kuruluşlardan bilgi istenmesinde, komisyona davet edilecek ve bilgisine başvurulacak şahısların tespit edilmesinde, Ankara dışında yapılacak çalışmaların belirlenmesinde Başkanlık Divanına yetki verilmesine,

karar vermiştir.

- Komisyonumuz, 25.10.2005 tarihli toplantısında araştırma kapsamında bulunan holdinglerin yurt dışında faaliyet göstermesi ve mağdurların büyük çoğunluğunun yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız olması nedeniyle yurt dışında da çalışabilme kararı alabilmesi için TBMM Genel Kurulundan izin istenmesine Karar vermiştir. Alınan bu karar 25.10.2005 tarih ve 64 sayılı yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilmiştir. Komisyonumuzun bu istemi TBMM Başkanlık Divanınca 27.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve 94 sayılı Kararı ile Komisyonumuzun bu istemi, konunun gereği ve özelliği nedeni ile uygun bulunmuş, ancak gidilecek ülkeler ile çalışmalara katılacak Komisyon Üyelerinin sayıları ve inceleme süresinin TBMM Başkanlığınca tespit edilmesinden sonra Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. (Ek/1) Genel Kurulun 8.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş ve kabul edilmiştir.

TBMM Genel Kurulunun 8.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde almış olduğu karar çerçevesinde Komisyonumuz üç grup halinde Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya’da  çalışmalarda bulunma kararı almış ve Bu Kararını 10.11.2005 tarihli 138 sayılı yazı ile TBMM Başkanlığına iletmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından liste üç grup halinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurulun 17.11.2005 tarihli 20 nci Birleşiminde okunup kabul edilmiştir. (Ek/2)

V- KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 842 sayılı Kararı çerçevesinde Ankara ve Ankara dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.11.2005 tarihli 20 inci Birleşiminde alınan Karar uyarınca yurt dışında da üç  ayrı grup halinde çalışmalarda bulunmuştur.

 Çalışma süresi içerisinde 24 toplantı yapan komisyonumuzun çalışmaları sırasında 663 sayfa tutanak tutulmuş, rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili kamu kurum, kuruluşlar ile kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 90 adet evrak komisyonumuza gelmiş, buna karşılık çalışmalar sırasında 179 yazışma yapılmıştır.

Komisyonumuz, 17.5.2005 tarihli toplantısında Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkı sağlamak amacıyla Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından TBMM  içtüzüğünün        105 inci maddesi uyarınca uzman personel istenmesine karar vermiştir.

Bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Denetleme Daire Başkan Yardımcısı İlker Evin, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Necip Topuz, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Şube Müdürü Yüksel Kızıllaş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi Ahmet Tekin Kurumlarınca Komisyonumuzda geçici olarak görevlendirilmişlerdir.

Komisyonumuza, çalışmaya başladığı 10.05.2005 tarihinden itibaren, yurt içi ve yurtdışından ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığından araştırma konusu holdinglerce mağdur edilen vatandaşlara ait 1098 adet şikâyet dilekçesi gelmiştir. Bu dilekçeler ilgisi nedeniyle SPK başkanlığına 07.12.2005 tarih ve 175 sayılı yazımız ekinde değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.

Komisyonumuz, araştırma önergelerinde yer alan iddialar ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi temin edebilmek için, TBMM Başkanlığı, TBMM Genel Sekreterliği, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye Bakanlıkları ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi kamu kurumları ile yazışmalar yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından araştırma kapsamındaki holdinglerin listesi istenmiş (liste-1) gelen bilgiler çerçevesinde 61 Holdinge (liste-2) yazı yazılarak bilgi vermek isteyen holding yetkililerine çağrıda bulunulmuştur.

Ancak, Komisyonumuzun gönderdiği bu davet yazılarından 44 adedi adreslerinde bulunmadığından geri dönmüştür. (liste -3)

Bu çağrımıza, Karaman’da bulunan Kimpaş Holding yöneticilerinden olumlu cevap gelmiş ve Komisyonumuza sözlü bilgi vermişlerdir. Ayrıca, Hadeka Holding, Alpek A.Ş., Bilgi Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile Ray Holdingden, yazılı cevap gelmiştir.

Komisyonumuz, SPK Başkanı ve eski başkanlarını, Ankara Ticaret Odası Başkanı ve Başkan Yardımcısını, bazı holdinglerin yönetim kurulu Başkanları ile yeni ve eski yönetim kurulu üyelerini, Konya Ticaret Odası Başkanını Komisyona davet ederek TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca bilgi almıştır.

Almanya Hessen Bölgesi mağdurlarının temsilcilerini, Sivas ve Sakarya İllerinde bulunan Yimpaş Mağdurları Derneklerinin yöneticilerini Komisyona yapmış oldukları başvuru sonucunda dinlemişlerdir.

Endüstri Holdingin eski yönetim kurulu Başkanının komisyona yapmış olduğu başvurusunu değerlendirmiş, 04.10.2005 tarihli 11 inci toplantısında alınan karar gereği oluşturulan bir alt komisyon marifeti ile Adana 1 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan  Mustafa ERTEKİN’in  Cezaevinde ifadesini almış, araştırma kapsamındaki holdinglerin yoğun olarak bulunduğu Konya ve Yozgat illerinde mahallinde incelemelerde bulunmuştur.

Komisyonumuz, TBMM Genel Kurulunun 17.11.2005 tarihli 20 nci Birleşiminde alınan karar  gereği holding mağduru vatandaşlarımızın yurt dışında yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de  üç ayrı grup halinde mahallinde incelemelerde bulunmuştur.   

Holdinglerin Listesi  (Liste-1)

1 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş.

2 ADYA HOLDİNG A.Ş.

3 A.Ş. HOLDİNG A.Ş.

4 ALDA HOLDİNG A.Ş.

5 ALPEK HOLDİNG A.Ş.

6 ANADOLU PLASTİK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

7 ANSER HOLDİNG A.Ş.

8 APİTAŞ HOLDİNG A.Ş.

9 ASEL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.

10 ASRİ HOLDİNG A.Ş.

11 AVANTAJ HOLDİNG FİNANS LTD.

12 AYVİNA HOLDİNG A.Ş.

13 BAŞAK TENEKE KUTU METAL OFSET AMBALAJ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14 BELEMİR HOLDİNG A.Ş.

15 BİRSA BİRLİK GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

16 BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG A.Ş.

17 BÜYÜK GRUP HOLDİNG A.Ş.

18 BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG A.Ş.

19 DADAŞ HOLDİNG A.Ş.

20 DEMİRKIRAN HOLDİNG

21 ELPA AMBALAJ BASIM OTOMOTİV YEDEK PARÇA ELEKTRİK İNŞAAT VE MALZEMELERİ PETROL SANAYİ   VE TİCARET A.Ş. (TÜMELSAN’IN İŞTİRAKİ)

22 EMİRDAĞ SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.

23 ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

24 ESRA HOLDİNG A.Ş.

25 GEMA HOLDİNG A.Ş.

26 GÜRTEKS HOLDİNG A.Ş.

27 HADEKA HOLDİNG A.Ş.

28 HALİL DEMİRKAYA HOLDİNG GMBH

29 HAMATEK HOLDİNG A.Ş.

30 HASANDAĞI HOLDİNG A.Ş. VE HAS-EL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE HAS-EL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 İLARSLAN HOLDİNG A.Ş.

32 İMET HOLDİNG A.Ş.

33 İNTERGENÇ HOLDİNG A.Ş.

34 İŞLEM HOLDİNG A.Ş.

35 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

36 JETPA HOLDİNG A.Ş.

37 KAİZEN TEKNOLOJİK ÜRETİM VE GENEL PAZARLAMA A.Ş.

38 KALDERA HOLDİNG A.Ş.

39 KAMER HOLDİNG A.Ş.

40 KAMSA HOLDİNG A.Ş.

41 KARTA HOLDİNG A.Ş.

42 KAŞIKÇI HOLDİNG A.Ş.

43 KATILIM HOLDİNG A.Ş.

44 KEDAŞ KONYA-KARAMAN ENERJŞ DAĞITIM SAN. TİC. A.Ş.

45 KETEN HOLDİNG A.Ş.

46 KİMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

47 KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.

48 KOMBASSAN İNŞAAT TARIM VE SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

49 KONADYA HOLDİNG A.Ş.

50 KONYA ÖZEL NAKİPOĞLU BİLGİ HASTANESİ (BİLGİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. )

51 KONYA SANAYİ HOLDİNG A.Ş.

52 KÖSEOĞLU SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

53 KÜBRA HOLDİNG A.Ş.

54 KÜBRAŞ GIDA TEKSTİL İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

55 MEGA İHTİYAÇ MALZEMELERİ A.Ş.

56 NOYA HOLDİNG A.Ş.

57 ORGANİZE HOLDİNG A.Ş.

58 OSMANLI HOLDİNG A.Ş.

59 PALKİM HOLDİNG A.Ş.

60 RAY HOLDİNG A.Ş.

61 SAYHA HOLDİNG A.Ş.

62 SEBİL HOLDİNG A.Ş.

63 SEFA HOLDİNG A.Ş.

64 SER GROUP GIDA İNŞ. PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

65 SER GRUP PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

66 SER GRUP PVC VE AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALAT SAN. A.Ş.

67 SÖZ-PA PAZARLAMA VE İNŞAAT A.Ş.

68 SUR HOLDİNG A.Ş.

69 ŞAFAK HOLDİNG A.Ş.

70 ŞULE BESİCİLİK SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

71 TİLMO GMBH

72 TUĞRA HOLDİNG A.Ş.

73 TÜMELSAN GRUP OTOMOTİV ŞİRKETLERİ A.Ş.

74 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

75 YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

76 YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

77 YİMPAŞ YOZGAT SPOR A.Ş.

78 YİMPAŞYOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

Komisyonun Davet Gönderdiği Holdinglerin Listesi  (Liste-2)

1)   JETPA HOLDİNG

2)   KAMSA HOLDİNG

3)   KALDERA HOLDİNG

4)   KAİZEN TEK. ÜRETİM VE GEN. PAZARLAMA  A.Ş.

5) İŞLEM  HOLDİNG

6) İNTERGENÇ HOLDİNG

7) İMET HOLDİNG

8) İLARSLAN  A.Ş.

9) HASANDAĞI HOLDİNG

10) HAMATEK  HOLDİNG

11) HADEKA HOLDİNG

12) GÜRTEKS  A.Ş.

13) GEMA  HOLDİNG

14)   ESRA  HOLDİNG

15)   ENDÜSTRİ  HOLDİNG

16)   EMİRDAĞ SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş.

17)   EMPA AMBALAJ  A.Ş.

18)   DADAŞ HOLDİNG

19)   BÜYÜK SELÇUKLU  HOLDİNG

20)   BÜYÜK GRUP HOLDİNG

21)   BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG

22)   BİRSA BİRLİK GIDA İÇ DIŞ TİC. A.Ş.

23)   BELEMİR  HOLDİNG

24)   BAŞAK A.Ş.

25)   AYVİNA A.Ş.

26)   ASRİ HOLDİNG

27)   ASEL  ALIŞ VERİŞ GIDA TİC. A.Ş.

28)   APİTAŞ  HOLDİNG

29)   ANSER A.Ş.

30)   ANADOLU A.Ş.

31)   ALPEK HOLDİNG

32)   ALDA  HOLDİNG

33)   AKSARAY HOLDİNG

34)   ADYA HOLDİNG

35)   TÜMELSAN  A.Ş.

36)   TUĞRA HOLDİNG

37)   ŞULE  A.Ş.

38)   ŞAFAK HOLDİNG

39)   SUR  HOLDİNG

40)   SÖZ-PA HOLDİNG

41)   SER GROUP  PAZARLAMA A.Ş.

42)   SER GRUP  PVC  VE AHŞAP ÜRÜNLERİ A.Ş.

43)   SEBİL HOLDİNG

44)   SEFA HOLDİNG

45)   RAY HOLDİNG

46)   PALKİM HOLDİNG

47)   OSMANLI HOLDİNG

48)   ORGANİZE HOLDİNG

49)   NOYA HOLDİNG

50)   KÜBRAŞ HOLDİNG

51)   KÜBRAŞ GIDA  A.Ş.

52)   KÖSEOĞLU SAĞLIK  A.Ş.

53)   KONYA SANAYİ HOLDİNG

54)   KONYA ÖZEL NAKİPOĞLU  BİLGİ HAST. A.Ş.

55)   KONADYA  HOLDİNG

56)   KİMPAŞ HOLDİNG

57)   KETEN HOLDİNG

58)   KADEŞ HOLDİNG

59)   KATILIM HOLDİNG

60)   KAŞIKÇI HOLDİNG

61)   KATRA HOLDİNG

Komisyona Geri Dönen Davetiyelerin Listesi  (Liste-3)

1) JETPA HOLDİNG

2) KAMSA HOLDİNG

3) KALDERA HOLDİNG

4) KAİZEN TEKNOLOJİK ÜRETİM VE GEN. PAZARLAMA A.Ş.

5) İŞLEM HOLDİNG

6) İNTERGENÇ HOLDİNG

7) İMET HOLDİNG

8) HAMATEK  A.Ş.

9) HADEKA HOLDİNG

10) GÜRTEKS  A.Ş.

11)  ESRA  HOLDİNG

12) EMİRDAĞ SENTETİK DOKUM SAN. A.Ş.

13) EMPA AMBALAJ  A.Ş.

14) DADAŞ HOLDİNG

15) BÜYÜK SELÇUKLU  HOLDİNG

16) BÜYÜK GRUP HOLDİNG

17) BÜYÜK AVRASYA  HOLDİNG

18) BELEMİR  HOLDİNG

19) AYVİNA  A.Ş.

20) ASRİ HOLDİNG

21) ANSER  A.Ş.

22) ALDA HOLDİNG

23) AKSARAY HOLDİNG

24) ADYA HOLDİNG

25) TÜMELSAN A.Ş.

26) TUĞRA HOLDİNG

27) ŞULE A.Ş.

28) ŞAFAK HOLDİNG

29) SUR  HOLDİNG

30) SÖZ-PA  A.Ş.

31) SEBİL  HOLDİNG

32) SEFA HOLDİNG

33) PALKİM HOLDİNG

34) OSMANLI HOLDİNG

35) ORGANİZE HOLDİNG

36) KÜBRA HOLDİNG

37) KÖSEOĞLU  SAĞLIK  A.Ş.

38) KONADYA HOLDİNG

39) KETEN HOLDİNG

40) KADEŞ HOLDİNG

41) KATILIM HOLDİNG

42)     KATRA HOLDİNG

43)     KETEN HOLDİNG

44)     BİRSA HOLDİNG

1.        Komisyon Toplantıları

Çalışma takvimi içerisinde 24 toplantı yapan Komisyonumuz;

-          24. 05.2005 tarihli toplantısında, Hemsen Bölgesi Giysen mağdurları temsilcilerini,

- 31.05.2005 tarihli toplantısında Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan AYGÜN ile Başkan vekili Ali GÖKŞİN’i,

- 16.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı İlker EVİN’i,

- 21.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan CANSIZLAR, Başkan Yardımcısı Hülya KEMAHLI ve Hukuk İşleri Daire Başkanı Çağlar MANAVGAT’ı,

- 23.06.2005 tarihli toplantısında Sivas Yimpaş Mağdurları Derneği Başkan ve  Yönetim Kurulu Üyelerini,

- 28.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı Ali İhsan KARACAN’ı,

- 30.06.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası  Kurulu Eski Başkanı Muhsin MENGİTÜRK’ü,

- 13.10.2005 tarihli toplantısında Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Holding Müşaviri Talat SEHER, Ortaklık İlişkileri Müşaviri Nebi ÇIĞ, Ankara Koordinatörü Osman ÖZTÜRK’ü,

- 14.10.2005 tarihli toplantısında Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah ÖRNEK’i,

- 18.10.2005 tarihli toplantısında Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer SEVENCAN’ı,  holding temsilcileri Gürsoy BİLGİN, Seyit ÖZESEN ve Salih YILMAZ’ı,

İkram Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necip UYGUR, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mustafa GÖNEY’i,

- 27.10.2005 tarihli toplantısında İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet BUĞA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet AKMAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KORKMAZ’ı,

- 10.11.2005 tarihli toplantısında Sayha Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol DOĞRU ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat YILDIRIM’ı, aynı toplantıda 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN ile Yönetim Kurulu Üyesi, Ethem Battal’ı,

- 17.11.2005 tarihli toplantısında; Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Üzülmez’i,

- 22.11.2005 tarihli toplantısında Umpaş Holding Yönetim kurulu Başkanı Özgür TEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar KAYMAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar LEBLEBİCİ’yi, Kimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim UZUN, Başkan Yardımcısı Ramazan BÖCܒyü,

- 24.11.2005 tarihli toplantısında, kamer holding eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Adem KOCAKAFA, Avrupa Temsilcisi Hikmet YAZICI ile eski Denetçi Mehmet ERİK’i,

- 06.12.2005 tarihli toplantısında Sakarya Yimpaş Mağdurları Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini,

          dinlemiştir.                                                                                   2. Komisyonun Ankara Dışında Yaptığı Çalışmalar

Komisyonumuz, Endüstri Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanının yapmış olduğu başvurusunu değerlendirmiş, oluşturulan bir alt komisyon marifeti ile Adana 1 Notu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan şahsın ifadesini ceza evinde almış, ayrıca holding merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Konya ve Yozgat İllerinde mahallinde incelemelerde bulunmuştur.

2.1 Adana Çalışması

Komisyonumuz, 04.10.2005 tarihli toplantısında almış olduğu karar çerçevesinde Adana F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Endüstri Holding’in eski Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mustafa Ertekin’in  ifadesini  alt komisyon  marifetiyle  19 Ekim 2005 tarihinde Cezaevinde almış ve aynı gün Ankara’ya dönmüştür.

Bu çalışmaya, Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ve Giresun Milletvekili Hasan Aydın katılmıştır. Gruba Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hakim Necip TOPUZ ile Komisyon memuru Cuma KAPLAN refakat etmiştir.

Alt Komisyonun bu çalışmaya ilişkin hazırlamış olduğu ve Komisyonumuzun 25 Ekim 2005 tarihli toplantısında bilgisine sunulan raporu şöyledir: 

“Alt komisyonumuzla Mustafa ERTEKİN yapmış olduğu görüşmede:

l Kendisinin Holding faaliyetlerine bir yakınının teşvikleri ile başladığını ve Holdinge sermaye olarak kendisine ait fabrikaları koyduğunu, Holdingde görev yaptığı dönemde, Holdinge koymuş olduğu sermayenin kurucu ortaklardan toplanan paralardan fazla olmasına rağmen hiçbir kâr payı ya da ana para almadığını sadece maaş aldığını,

l Ülkedeki Demokratik yetersizlikler sebebiyle Yeşil Sermaye damgası yediklerini, bu sebeple türlü zorluklarla karşılaştıklarını Sermaye Piyasası Kurulunun adını ilk kez Kombassan Holdinge el koyduklarında duyduğunu, bunun üzerine Kurul kaydına girmek için girişimlerde bulunduklarını, tüm Kamu Kurumları gibi bu Kurumun da kendilerine zorluk çıkardığını, dönemin Kurul Başkanı olan Muhsin MENGİTÜRK’ün adamları vasıtasıyla kendisinden on milyon dolar rüşvet istediğini, pazarlıklar sonucu rakamın iki milyon dolara kadar düştüğünü hatta bizzat kendisinin dört yüz bin dolar rüşvet verdiğini, rüşvet çarkının sadece SPK ile sınırlı olmadığını, Konya’da bulunun Organize Şube Müdürlüğünde görevli polislerinde bu işlere karıştığını, hatta bu polislerden birkaçının Holding koordinatör yardımcısında bulunan üç milyon yedi yüz bin Alman Markı parayı çaldıklarını, yine Konya Adliyesinde de bu uzantıların olabileceğini zira delilli ispatlı şikâyetlerde bulunduğu halde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararları verildiğini, Mafya oluşumlarının kendi öz çocuğunu bile kaçırmaya kalkıştığını, Holdingle ilgili faaliyetlerinin özellikle savunma sanayiine girdikten sonra projelerini İsrail’den almadığı için bozulduğunu, bu dönemde tehditler aldığını,

l Gerek dönemin medyasının gerekse rakip firmaların değişik zamanlarda önlerini kesmek amacıyla olumsuz propaganda yaptıklarını hatta bazı rakip firmaların Holding paralarını sanatçılarla yediği yolunda propaganda yaptıklarını,

l Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL, Mehmet KEÇECİLER ve birkaç Konya Milletvekili tarafından desteklendiğini,

l Daha önceden de Holdingle ilgili davalar sebebiyle tutuklu kaldığını ve halen tutuklu bulunduğu davanın da Holdingle ilgili olduğunu, daha önceki tutuklu kaldığı davalardan beraat ettiğini,

l 2001 yılında Holdingin bir kısım yurt dışı temsilcilerinin yurt dışından para girişini durdurduklarını, bu şahısların yönetimi ele geçirmek için hareket ettiklerini hatta yönetime göndermedikleri paralarla Sudan’da yönetimin bilgisi dışında bir altın madeni satın aldıklarını, özellikle 2001 krizi ile birlikte şirketin yönetimini ele geçirmeye yönelik girişimlerin başarılı olduğunu ve 2001 yılında fabrikaları tek, tek sayarak bu şahıslara teslim ettiğini, Şirketi devrettiği Ahmet TEKİN ve arkadaşları tarafından şirket mallarının yağmalanmaya başladığını bu hususta bir çok şikâyette bulunduğunu, bu şahıslardan sonra yönetime gelen Ali ALTINBAŞÇIN da aynı şekilde şirket mallarını yağmaladığını,

l Holding tarafından kendisinden önceki dönem ve kendisinin yönetimde bulunduğu dönemde 6-7.000 kişiden yaklaşık 200.000.000 Alman Markı para toplandığını, kendisinden sonraki dönemde de Ahmet Tekin isimli şahıs tarafından yaklaşık 80-90.000.000 Alman Markı para toplandığını, topladıkları paraların tamamını yatırıma aktardıklarını, kâr payı olarak 1996-1997 döneminde döviz bazında % 36 verdiklerini, aynı dönemde Kompassan Holdingin % 60 kâr payı verdiğini, toplanan paralardan önceleri temsilcilere %1 pay verildiğini bu oranın daha sonra %3’e çıktığını, yapmış olduğu yatırımların ortaklara olan borcu karşılayacağını,

ifade etmiştir. ”

2.2. Konya Çalışması

Komisyonumuz, 10.11.2005 tarihli toplantısında; kurulacak olan bir alt komisyon marifetiyle Konya ilinde faaliyet gösteren Holdinglerde inceleme yapılmasına karar vermiştir.

14-15 Kasım 2005 tarihleri arasında Konya ilinde bulunan holdinglerde yapılan incelemeye İstanbul Milletvekili Alman Hacaloglu, Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, Artvin Milletvekili Orhan Yıldız, Konya Milletvekili Kerim Özkul, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ katılmışlardır.

Gruba, Komisyonda görevli Hakim Necip Topuz, Komisyon Uzmanı Mehmet Dünşen ve Komisyon Memuru Cuma Kaplan refakat etmiştir.

Komisyonumuz bu çalışmada Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ile Sanayi Odasında, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seyit BUĞA ile Holding merkezinde, Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Holding merkezinde, Konya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet KARA ile Borsa binasında, Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer SEVENCAN’la Holding binasında görüşmüş, Holdinglerin fabrika ve tesislerinde incelemeler yapmış ve fabrika yetkililerinden bilgi almıştır.

Bu çalışmaya ilişkin hazırlanan rapor, Komisyonun 17.11.2005 tarihli toplantısında bilgiye sunulmuştur.

Konya çalışmasına ilişkin Alt Komisyon raporu şöyledir.

“Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile  yapılan görüşmede özetle;

- Bu süreçte SPK’nın üzerine düşen görevi tam olarak yapmadığını, Holdinglerin üzerine siyasilerin ve basının gittiğini, Sanayi Odası olarak bu konu ile ilgili yanlış buldukları hususları çeşitli zamanlarda dile getirdiklerini, sorunun çözümü için holdinglerle SPK tarafından kurulacak bir komisyonun -batmış olanlar hariç- çözüm bulması gerektiğini, bunların geliştirilip büyütülmesi gerektiğini, zira çok sayıda çalışanlarının olduğunu, para toplama faaliyetlerinin genel olarak dövizle yapıldığını, ancak Ticaret Kanununun buna izin vermediğini bu sorunun çözülmesi gerektiğini, ” ifade etmiş kendi odalarının kayıtlarında bulunan Holdinglerle ilgili bir dosya ibraz etmiş ve dosyadaki şirketlerin faal olup olmadıkları hususundaki bilgilerin, gerek bizzat yapılan araştırmaya gerekse üyelik aidatlarını ödenip ödememe hususlarına dayandığını belirtmiştir.

Sanayi Odası ziyaretini müteakip İttifak Holdingin merkezi ziyaret edilmiş, ziyarette Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seyit BUĞA ile görüşülmüş ve kendisi bu görüşmede özetle:

“Kazancın paylaşımında sermayedarın, çalışanların ve toplumun haklarına önem verdiklerini, ayrıca çalışmalarında her konuda dayanışmayı esas aldıklarını, resmî dairelerle de dayanışma içerisinde hareket ettiklerini, ani büyümektense bürokrasinin izin verdiği ölçüde büyümeye özen gösterdiklerini,

Gelişen yapının istismar edilen taraflarının bulunduğunu, sermaye toplanırken % 20 üstünün kâr, altının ise zarar olarak değerlendirildiğini, kendilerinin ana paradan da zarar edilebileceğini dile getirdiklerini, hiçbir zaman şu kadar süre sonra para öderiz şeklinde beyanda bulunmadıklarını, şirket taraftarları oluştuğunu ve bu taraftarların kendi şirketlerine daha fazla ortak toplamaya çalıştıklarını, tamahkârla sahtekarın buluşması sebebiyle ortaya bu sorunun çıktığını, kendilerinin 1994 tarihinden itibaren bu işin sonunun kötü olacağını gördüklerini, bu sebeple bir yatırımı yapıp bitirmeden yeni bir yatırıma başlamadıklarını, istikrarlı büyümeyi esas aldıklarını; ayrıca, bu problemlerin çözümüne yönelik hazırlık yaptıklarını; bu hususu bir dosya halinde komisyona ibraz edeceklerini, sistemin devamının mümkün olduğunu, ancak istismarcılardan kurtarılması gerektiğini, ” ifade etmiş, daha sonra komisyon üyelerimizle birlikte İttifak Holdinge ait  İkinci Organize Sanayii Bölgesinde bulunan Selva Gıda Sanayii A.Ş.’ye gidilmiş, fabrikada incelemeler yapılmış,  Genel Müdür Osman BAYDAR’dan  fabrika ile ilgili bilgiler alınmıştır. İttifak Holdinge ait Selçuklu İlçesi Kule Caddesinde bulunan  Kule Site Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaret edilmiş burada da  Genel Müdür Mehmet Mihri DİCLE, Kule Site ile ilgili bilgiler vermiştir.

İncelemeler bitirildikten sonra Kombassan Holding Şirket Merkezi ziyaret edilmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM ’la görüşülmüştür. Yapılan görüşmede Haşim BAYRAM  özetle:

“Kendilerinin nominal değerle döviz arasında oluşan emisyon primlerinin tamamını şirket kayıtlarına geçirdiklerini, SPK’nın sermaye artırmalarına izin vermediğini, kurulan diğer Holdinglerin bu işi patlatmak amacıyla kurulduğunu, bankalarla çalıştıklarını bir önceki yıl yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını” ifade etmiş ve kendisi ile birlikte Kombassan Holdinge ait holding merkezi yakınında bulunan Afra Ticaret Merkezi ve Otel Bera gezilmiş ve incelemelerde bulunularak günün çalışmalarına son verilmiştir.

15.11.2005 tarihinde Komisyon üyelerimizden Artvin Milletvekili Orhan YILDIZ, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ve Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ ile birlikte Ticaret Borsası ziyaret edilmiş ve Başkanı Mehmet KARA ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede Mehmet Kara özetle:

“Holdinglerin ağırlıklı merkezinin Konya olduğunu, İttifak Holding’in gelecekle ilgili düşüncelerini erken tespit ettiğini, Kombassan’ın başlı başına ayrı bir olay olduğunu, toplanan devasa paraların sektördeki sıkıntılı yerlere yatırım yapmak suretiyle harcandığını ve bu sebeple yatırım maliyetlerinin arttığını, toplanan paraların belirli bir inanç ve davanın içerisinde verildiğini, yasalarda bulunan eksiklerden yararlanılarak toplanıldığını, eğer holdinglerin sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor ise ortaklık yapılarının ve mal varlıklarının tespitlerinin yapılması gerektiğini, holdinglerin yok edilmemesi gerektiğini, sorunun çözüme kavuşturulmasının doğru olacağını, İstanbul yaklaşımı benzeri bir Anadolu yaklaşımının gerektiğini,

Kombassan’ın Kazım Karabekir’deki yatırımlarının kendilerini bitirdiğini, Kamer Holdingin ise ayakta durmaya çalıştığını” ifade etmiştir.

Ticaret Borsasından sonra Kombassan Holdinge ait 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kağıt fabrikaları gezilmiş fabrika ile ilgili kağıt Grup Başkanı Mehmet Eray NASÖZ bilgiler vermiş, daha sonra yine aynı yerdeki holdinge ait MPG Makina Fabrikaları gezilmiş, fabrika ile ilgili Kombassan Teknoloji Başkanı Erdem ÜNÜVAR bilgiler vermiştir.

İstanbul yolu 45. kilometre Lâdik mevkiinde bulunan Kombassan Holdinge ait Kompen Fabrikası gezilmiş, Fabrika Genel Müdürü Ahmet ŞAN fabrika ile ilgili bilgiler vermiştir.

Karaman ili Kazım Karabekir ilçesinde bulunan Kombassan’a ait  Kom-Gıda fabrikaları gezilmiş, fabrika ile ilgili Genel Müdür Esat ŞAHİN’den bilgiler alınmıştır.

Kamer Holdinge ait şirket merkezi ziyaret edilmiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer SEVENCAN ile görüşülmüş, birlikte Holdinge ait Konaltaş Alüminyum Fabrikaları gezilmiş, fabrika ile ilgili pazarlama Müdürü Abdullah YURDAKUL’dan bilgiler alınmıştır.

Kamer Holdinge ait Ankara yolu 26. km’de bulunan Ak Alüminyum fabrikası gezilmiş ve fabrika ile ilgili Genel Müdür Bekir SÜRÜCܒden bilgiler alınarak Konya’daki incelemelere son verilmiştir. ”

2.3. Yozgat Çalışması

Komisyonumuz 17.11.2005 tarihli toplantısında oluşturulacak bir alt komisyon marifetiyle, Yozgat ilinde faaliyet gösteren Yimpaş Holding’te inceleme yapılmasına karar vermiştir. 23/11/2005 tarihinde gerçekleştirilen bu çalışmaya Komisyon Başkanı ve Ankara Milletvekili Telat KARAPINAR, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ve Giresun Milletvekili Hasan AYDIN katılmıştır.

Gruba Komisyonda görevlendirilen Hakim Necip TOPUZ, SPK Denetleme Daire Başkan Yardımcısı İlker EVİN, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Ahmet TEKİN ve Komisyon Uzmanı Mehmet DÜNŞEN refakat etmiştir.

Yozgat Ticaret Odası Başkanı Şenol DAŞDAN ile Ticaret Odasında, Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR ile Holding Merkezinde görüşülmüş, Yimpaş’a ait Sanayi tesislerinde incelemelerde bulunulmuş ve yetkililerden bilgi alınmıştır.

Yozgat çalışmasına ilişkin Alt Komisyon raporu şöyledir:

“Yozgat Ticaret Odası Başkanı Şenol DAŞDAN ile yapılan görüşmede özetle;

Yozgat’ta 52 tane işçi şirketi kurulduğunu bunlardan Yibitaş’ın başarılı olduğunu, Anadolu sermayesinin bu şekilde yapılanmasını, ancak kontrol mekanizmalarının da iyi tesisi gerektiğini,

Çok ortaklı şirketlerden ise Yozgat’ta Yimpaş ve Başarı Grubunun bulunduğunu, Yimpaş’ın 1982’lerde kurulup 2001 krizine kadar büyümeye devam ettiğini,  küçük bir bakkal dükkanından bu büyüklüğe ulaşmalarının başarı olarak değerlendirilebileceğini, ancak gelen paranın yatırıma aktarılması sırasında  gerekli denetimlerin yapılamaması ve  bir takım yönetimsel eksiklikler ve suiistimaller sebebiyle  hataların olduğunu, sürekli sıcak para girişinin bu hataları örttüğünü, para toplama sırasında  hatalar yapıldığını, zira para toplama şeklinin sağlıklı olmadığını, evini satıp para yatıranların olduğunu, bu konuda da kontrol mekanizmasının iyi işlememesi sebebiyle  bu tip para yatırmaların devam ettiğini,  denetimi yapması gereken SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının  toplanan paraların yatırımı sırasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediğini, görsel medyada çıkan reklamların  tereddütleri ortadan kaldırdığını ve özellikle 1997 yılından sonra ortak sayısının arttığını  döviz bazında % 20-25 kâr verdiklerini, Almanların dahi para yatırdığını, ortakların bir kısmının emanetçi, bir kısmının resmi, bir kısmının da gayri resmî ortak olduğunu, etraftan duydukları kadarıyla yaklaşık ikiyüzbin ortaklarının bulunduğunu ve yaklaşık iki milyar mark para topladıklarını, para toplama sırasında rekabetin oluştuğunu, hatta diğer holdingler artı bir şeklinde kâr verildiğini, ilk giren ortakların bir çoğunun ana paralarını aldıklarını, işletmelerin kârlılığı hususunda denetlenmesi gerektiğini, denetimlerin de üç türlü yapıldığını şirketin kendi murakıplarının denetimlerinin olduğunu ve bunun herhangi bir etkisinin olmadığını, malî denetimlerinin yapıldığını ve SPK tarafından denetimlerinin yapıldığını,

Ticarî açıdan bakıldığında söylenecek çok fazla şeyin olmadığını, zira ortaklıkların kar-zarar ortaklığı olduğunu, bu tür örneklerin  kendilerine zarar verdiğini, bununla birlikte genel olarak bakıldığında  bulundukları yerlere katma değer sağladıklarını, ilave takviyelerle ayağa kaldırılması gerektiğini, bu şirketlere Sermaye Piyasası Kurulunun özellikle  sermaye artırımı sırasında  sıkıntı çıkardığını duyduklarını, sorunun çözümünde KOBİ borsalarının faaliyete geçmesinin önemli rol oynayacağını” ifade etmiştir.

Daha sonra  Yimpaş Holding Merkezine intikal edilmiş, burada  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR’la görüşülmüştür.

Dursun UYAR yapılan görüşmede özetle :

“Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı  65-66 şirketinin bulunduğunu, bunlardan 40’a yakınının faal olduğunu, 2000 yılından bu tarafa herhangi bir şekilde kamu  kurumlarına kâr beyanında bulunmadıklarını, yaklaşık 25 trilyon liralık vergi borcu bulunduğunu, gruba bağlı Aytaç Şirketinde 1800 işçi çalıştığını, bu şirketin krizden önce tamamen iç piyasaya çalıştığını,  daha sonra ise ihracata yöneldiğini,

Yimpaş Holdinge ait olup da başkasının üzerinde bir liranın olmadığını, bununla birlikte Avrupa’daki bazı şirketlerin yönetiminde bulunabilmek için sembolik para yatıran ortaklarının bulunduğunu,

Yurt dışındaki şirketlerin tamamının Almanya ve İsviçre’de kurdukları firmalarına ait olduğunu, yurt dışında bulunan  bu şirketlerin parasının bir kısmını Türkiye’ye getirip yatırımlara da aktardıklarını, Almanya’daki şirketlerinin hisse senetlerini holdinge aldırdıklarını, burada bir zararın söz konusu olmadığını, zira  bu şirketlerde sadece nakit bulunmadığını, mal varlıklarınınsa Holdingden daha iyi olduğunu,

Para toplarken vatandaştan alınan meblağın miktarına göre yakınlarını Yimpaş şirketlerinden birisinde işe aldıklarını, ilk başlarda 25 daha sonraları 50, 100, 150 ve 250 bin mark vererek ortak olan vatandaşların yakınlarını işe aldıklarını,

Gayrimenkul alım satımlarında genel olarak zararlarının söz konusu olmadığını, ancak bazen  çok zor durumda kaldıklarında aldıkları fiyattan aşağıya sattıklarının da olduğunu, Yıldız’daki arsayı yedi milyon dolara aldıklarını, dört milyon dolara satmak zorunda kaldıklarını,

Kanal 7 televizyonunun hem kendilerine ait olduğunu, hem de olmadığını, televizyona ait tüm malvarlığının kendilerine ait olduğunu ancak işletmesinin kendileri tarafından yapılmadığını,

Ankara’da SPK ile aralarındaki problemlerin çözümü için verilen rüşvetle ilgili 3 sayfadan ibaret bir yazıyı verdiğini”

ifade etmiş ve vermiş olduğu yazı alınmıştır.

Daha sonra Yimpaş Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile birlikte holdinge ait tesislerde incelemelerde bulunmak amacıyla; Yozgat-Sivas Karayolu 13. kilometrede bulunan Holdinge ait fabrikalar sahasına gidilmiş, burada ilk olarak Aytaç Yağ fabrikası gezilmiş, Fabrika Müdürü Yusuf AYDIN fabrika ile ilgili bilgi vermiş, aynı yerde bulunan Nora Mobilya Fabrikası gezilmiş Fabrika Müdürü Ziyaettin TÜRK’ten bilgiler alınmış, Aytaç Hayvancılık Gıda  Kompleksi gezilmiş, sorumlusu Murat KOCA’dan  bilgi alınmış, Ensar Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş. gezilmiş, Fabrika Müdürü İhsan KARA’dan bilgiler alınmış ve aynı yerde bulunan Yimpaş Otel de gezilmiştir.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Holdinge ait Yimteks  Firması gezilmiş, Genel Müdür Abdullah AKYOL’dan bilgiler alınmış ve incelemelere son verilmiştir. ”

3. Komisyonun Yurt Dışında Yaptığı Çalışmalar

- Komisyonumuz, 25.10.2005 tarihli toplantısında araştırma kapsamında bulunan holdinglerin kısmen yurt dışında da faaliyet göstermesi ve mağdurların büyük çoğunluğunun yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız olması nedeniyle yurt dışında da çalışabilme kararı alınabilmesi için TBMM Genel Kurulundan izin istenmesine karar vermiştir. Alınan bu karar 25.10.2005 tarih ve 64 sayılı yazımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilmiştir. Komisyonumuzun bu istemi TBMM Başkanlık Divanınca 27.10.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve 94 sayılı Kararı ile Komisyonumuzun bu isteminin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş, TBMM Genel Kurulu’nun 08.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş ve kabul edilmiştir.

TBMM Genel Kurulunun 08.11.2005 tarihli 15 inci Birleşiminde almış olduğu karar çerçevesinde Komisyonumuz üç grup halinde Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya’da  çalışmalarda bulunma kararı almış ve bu Kararını 10.11.2005 tarih ve 138 sayılı yazı ile TBMM Başkanlığına iletmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından liste üç grup halinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurulun 17.11.2005 tarihli 20’nci Birleşiminde okunup kabul edilmiştir.

Genel Kuruldan alınan izin çerçevesinde Komisyonumuz Holdingler tarafından mağdur edilen vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da inceleme çalışmalarında bulunma kararı almış ve üç grup halinde bu ülkelerde 27 Kasım - 5 Aralık 2005 tarihleri arasında incelemelerde bulunmuştur. Söz konusu incelemelerde görüşülecek sivil toplum örgütleri, bu konuda bilgi sahibi olduğuna kani olunan sivil toplum örgütleri arasından Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ayrıca Komisyonun yurt dışı çalışmalarından haberdar olan mağdur vatandaşlarla da görüşülmüş olup, bu çerçevede her üç Alt Komisyonumuz yaklaşık 1200 civarında kişiyle bizzat görüşüp görüş ve şikâyetlerini dinlemiştir.

27 Kasım -5 Aralık 2005 tarihleri arasında Almanya ve Avusturya’da incelemelerde bulunan birinci grupta, Komisyon Başkanı ve Ankara Milletvekili Telat Karapınar, Artvin Milletvekili Orhan Yıldız, Giresun Milletvekili Hasan Aydın, Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ ile Komisyonda uzman olarak görev yapan SPK Denetleme Daire Başkan Yardımcısı İlker EVİN yer almıştır.    

Grup, dış temsilciliklerimiz kanalıyla hazırlanan program çerçevesinde, Ankara’dan hareketle Köln, Frankfurt, Stutgart, Münih ve Viyana’da araştırmaya konu holdingler tarafından mağdur edilen vatandaşlarımız ve Türk derneklerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır.

27 Kasım - 2 Aralık 2005 tarihleri arasında Almanya’da incelemelerde bulunan ikinci grupta, Komisyon Başkan Vekili Kerim ÖZKUL, Karabük Milletvekili Mehmet CEYLAN, İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL, Komisyon Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Mustafa TUNA, Komisyonda uzman olarak görev yapan Hakim Necip TOPUZ yer almıştır.

Grup, dış temsilciliklerimiz kanalıyla hazırlanan program çerçevesinde, Ankara’dan hareketle Berlin, Hamburg, Dortmunt ve Düsseldorf’ta araştırmaya konu holdingler tarafından mağdur edilen vatandaşlarımız ve Türk Derneklerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır.

27 Kasım - 2 Aralık  tarihleri arasında Katip üye ve Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR, İzmir Milletvekili Oğuz OYAN, Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ, İstanbul Milletvekili Algan HACALOGLU ile Komisyonumuzda Uzman olarak görev yapan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Ahmet TEKİN yer almıştır.

Grup, Dış Temsilciliklerimiz kanalıyla hazırlanan program çerçevesinde, Brüksel, Rotterdam, Deventer ve Amsterdam’da araştırmaya konu holdingler tarafından mağdur edilen vatandaşlarımız ve Türk Derneklerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmışlardır.

3.1. Komisyonun Yapmış Olduğu Tespitler

Komisyonumuz, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika’da dernek temsilcileri, mağdur vatandaşlar, bazı avukatlar ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda,

1- Holdinglere para veren ve parasını geri alamayan vatandaşların ciddi ölçüde mağduriyet yaşadıklarını ve meselelerine çözüm bulunmasını istediklerini,

2- İnsanların bir çoğunun yirmi, otuz yıllık ya da bir ömür boyu birikimlerini kaptırmakla kalmadıklarını, birçok vatandaşımızın geleceklerini ipotek altına alarak bankalardan çekmiş oldukları kredileri holdinglere verdiklerini,

3- Türk aile yapısının ataerkil olması sebebiyle aile reisinin, ailenin tüm birikimini bu holdinglere yatırdığını ve bu olay sebebiyle bir çok aile içi huzursuzluğun yaşandığını,

4- Vatandaşlardan bazılarının holdingler tarafından toplanan paraların bir kısmını devletin kendilerine ödemesini, bir kısmının bu şirketlerin mallarının tasfiye edilerek geriye kalanın kendileri arasında pay edilmesini, diğerlerinin ise paralardan vazgeçtiklerini, ancak paraları toplayanların hakettikler cezayı çekmelerini istediklerini,

5- Genel olarak holdinglerden birinin faal olarak para topladığı yerde bir başka holdingin para toplamadığının anlaşıldığını,

6- Paraların kendilerinden toplanırken istedikleri zaman ödenmek vaadiyle alındığını,

7- Bir kaç YİMPAŞ mağduru vatandaşımızın hisselerinin Takasbank’ta bulunan kayıtlardaki hisselerle örtüşmediğini,

8- Toplanan paraların karşılığı verilen belgelerin büyük bir kısmının hisse senedi olmadığını; bunların tahsilat makbuzu, ortaklık durum belgesi, hisse senedi devir taahhütnamesi ve bunun gibi adlar altında belgeler olduğunu,

9- Paraların bir kısmının tamamen yurt dışında Türkler tarafından kurulan ve oralarda faaliyet gösteren ortaklıklar vasıtasıyla toplandığını,

10- Vatandaşların bir kısmının avukatların kendilerinden vekaletname istediklerini, ancak hak arama hususunda tereddütlerinin olduğunu, zira yaşadıkları ülkelerdeki dava masraflarının çok fazla yekun tutacağını,

11- Vatandaş birikimlerinin doğru alanlara yönlendirilmesinin sağlanması hususunda devletin bilgilendirme yapması gerektiğini,

12- Holdingler tarafından mağdur edilen vatandaşların kendileri ile ilgili konularda çok bilgili olmadıklarını,

13- Holding yetkililerinin yurtdışındaki eylemleri nedeniyle açılan davalarla ilgili mağdurların pek fazla bilgi sahibi olmadığını,

14- Vatandaşların yüzde doksanının kendilerinden para toplayan temsilcileri tanıdıklarını,

15- Para toplayan holdinglerin vatandaşı ikna etmek amacıyla kullandığı yöntemlerden birisinin, para miktarına bağlı olarak yakınlarının holding bünyesinde  işe alınması olduğunu,

16- Holdinglerin para toplama sırasında dinî duygulardan başka milli, hemşehrilik, mezhepsel farklar, arkadaşlık gibi parametreleri kullanarak istismar ettiklerini,

17- Alman  avukatların holding mağduru vatandaşlarımız için davalar açmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını,

tespit etmiştir.

4. Komisyonda Dinlenen Kişilerin Beyanları

Komisyon 24.05.2005 Tarihli Toplantısında HESSEN Bölgesi Giysen Mağdurları Temsilcisini Dinlemiştir.

Adı geçen temsilci beyanında özetle;

Almanya’nın Hessen Bölgesinde Kombassan ve Yimpaş’dan mağdur olan vatandaşların bir araya geldiğini, Giysen’in merkez olarak kullanıldığını ve bine yakın vatandaşı temsil ettiklerini, bazı nedenlerden dolayı dernek çatısı altında örgütlenemediklerini ifade ederek, kendisinin de Kombassan mağduru olduğunu, Kombassan’ın Almanya’da Tahsin Yılmaz isimli temsilcisi kanalıyla para topladığını, Tahsin Yılmaz’ın para toplarken vatandaşa yıl sonu karını alabileceklerini, üç ay öncesinden haber vermek suretiyle yatırdıkları parayı da geri alabileceklerini söylediğini bu ve benzeri vaatlere inandıklarını, medyada çıkan haberlerden etkilendiklerini ve bu nedenle de  holdinglere para yatırdıklarını,

Tahsin Yılmaz’ın Almanya’nın yüzde ellisinin parasını topladığını ve şu anda Lüksenburg’da göreve devam ettiğini ve üzerinde yüksek bir meblağın bulunduğunu duyduğunu,

Bu holdinglerin 2000 yılına kadar ne vaat ettilerse aynen yerine getirdiklerini, kendisinin 1996 yılında para yatırdığını ve 1998 yılında bir defaya  mahsus kısmen kâr payı aldığını, ellerinde iki türlü senet bulunduğunu birinin holding diğerinin ise şirket senedi olduğunu,

Kâr zarar ortaklığının söz konusu olmadığını, bu Holdinglere sadece kâr payı ortağı olarak girdiklerini ana paranın zarar görebileceği yönünde kimsenin  kendilerini uyarmadığını, ellerinde bulunan  hisse senetlerinde kâra zarara ortaktır diye hiçbir ibarenin bulunmadığını, holding kayıtlarında döviz bazında yatırılan paranın görülebileceğini ,

Hisse senetlerinin üzerinde TL. cinsinden miktarın yazılı olduğunu, ancak holdinglerin vermiş oldukları dekontlarda yatırılan paraların döviz cinsinden yazılı olduğunu,

Holding yetkililerince holding hisselerinin hissedarlardan geri alınmasının suç olduğunun ifade edildiğini, geçmişte bu hisse senetlerinin holdinglerce geri alındığını,

 Para toplama işleminin imkânı çok olan büyük camilerde, caminin yanındaki sosyal amaçlı kullanıma açık mekanlarda yapıldığını,

ifade etmiştir.

Komisyon 31.05.2005 Tarihli Toplantısında Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan AYGÜN’ü Dinlemiştir.

Sinan AYGÜN  beyanında özetle;

Holdinglerin Anadolu’da kurulduklarını, dinî inançları da kullanmak suretiyle yüksek kâr payı vaadiyle vatandaşları kandırdıklarını,

  Bu işten sadece holdinglere para veren vatandaşların mağdur  olmadığını, bu holdinglere mal veren tüccar ve sanayicinin de mağdur olduğunu, holdinglere mal veren tüccarların malın karşılığı parayı zamanında alamadıklarını, YİMPAŞ’ın ödemeyi zamanında yapmadığını, vadeyi devamlı uzattığını ve vade sonunda  para yerine değeri düşük gayrimenkul teklif ettiklerini ve tüccarın bu işi mecburen kabul ederek zarara uğradığını, sistemin bu şekilde işlediğini,

Yurtdışında paranın camilerde cami hocasını da bu işe alet etmek suretiyle toplandığını,

Kar payı dağıtımı sırasında özellikle yurtdışında holdinglerin kolpacılık yaptıklarını, parayı vatandaşa gösterip geri çektiklerini ve vatandaşı kandırdıklarını,

Araştırmaya konu holdinglerde sıkıntının 1995 yılından sonra başladığını, 1996 ve 1997 yıllarında artarak devam ettiğini, geçmiş hükümetlerin ve parlamentoların  bu olaya bile  göz yumduklarını, ülke ekonomisinin dışardan gelecek olan paraya ihtiyacı olduğunu, bu sistemin ülkeye para girişinde yardımcı olduğunu, ancak bu yolla kurulan şirketlerin hiç birinin başarılı olamadığını, devletin bu şirketlerin batacağını bile, bile üzerine gitmediğini,

Toplanan paraların nerede olduğunun ve bu paraların nasıl kullanıldığının sorgulanmasının gerektiğini, holdinglerin tanıdıklarından çok yüksek fiyatlara fabrika, arsa ve taşınmaz aldıklarını, bu suretle toplanan paraları iyi değerlendiremediklerini,

Bu Holdinglerin “2001 krizinden etkilendik ödeyemiyoruz” iddialarının yanlış olduğunu,

Holdinglerin vatandaşa hisse senedi olarak dağıttığı kağıtların gayrı ciddi olduğunu, aynı seri numarasından bir çok hisse senedinin bulunduğunu, bu şirketlerin bazılarının vatandaşı çarpmak amacıyla bazılarının ise ciddi olarak kurulduklarını, ancak işi yürütemediklerini,

ifade etmiştir.

Komisyonumuz 21.06.2005 Tarihinde SPK Başkanı Doğan CANSIZLAR’ı Dinlemiştir.

Doğan CANSIZLAR, Komisyonumuza yönelik beyanında özetle;

Ülkemizde çok ortaklı şirket yapılanmasının 1980’li yıllarda başladığını, 1990 ve takip eden yıllarda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu tür şirketlere ortak yapıldığını,  Orta Anadolu bölgesinde kurulan bu şirketlerin tasarruf sahiplerine çok farklı bir şekilde tanıtıldığını, Holding gibi isimlerin kullanıldığını, dağıtılan tanıtıcı broşürlerin ve ilanların gerçeği yansıtmadığını, 77  şirketle ilgili denetim yapıldığını, bunlardan 7 tanesi nezdinde denetimlerin devam ettiğini, 70 tanesinin denetiminin bittiğini, 7 tanesinin Kurul kaydında olduğunu,

Bu şirketlerin hedef kitle olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı seçtiklerini, şirketleşme aşamasında para toplama işleminin temsilciler vasıtasıyla yapıldığını, para toplayan temsilcinin belli bir miktar parayı komisyon olarak aldığını, daha para merkeze ulaşmadan eksildiğini, tasarruf sahiplerine hem döviz bazında hem de sabit oranlarda kâr payı taahhüdünde bulunulduğunu, şirkete ortak olan kişilere dağıtılan makbuz ve ortaklık  belgelerinin geri alınacağının sözlü olarak beyan edildiğini, ancak Türk Ticaret Kanununa göre bu işlemin imkânsız olduğunu, buy-back sisteminin ülkemizde daha uygulanmadığını, önümüzdeki yıllarda kanuna bu gibi uygulamaları yerleştirebileceklerini, yurt dışında temsilciler vasıtasıyla toplanan fonların Türkiye’ye Bankacılık Sistemi ile değil  kurye yolu ile getirildiğini, paraların bavulla taşındığını,

Vaatlerin sözlü olarak ortaklık makbuzu, hisse senedi, kâra iştirak makbuzu gibi belgeler karşılığında verildiğini, aralarında bir inanç ilişkisinin oluştuğunu, sistemin bu şekilde çalıştığını,

Bu şirketlerin hisse senetlerinin alım satımına da aracılık yaptıklarını, 

Ortaklık kayıtlarında, sadece kurucu ortakların ve temsilcilerin isimlerinin olduğunun görüldüğünü, tasarruf sahiplerinin isimlerinin kayıtlı olmadığını,

Holdinglerin hem yurt içinde hem yurt dışında bölgesel basın yayın organlarında bilgiler verdiklerini, tanıtım çalışmaları yaptıklarını ve Türkiye’ye kuryeler vasıtasıyla getirdikleri paraların, yurt içinde kurdukları bir başka şirketin sermaye artırımlarında kullanıldığını, toplanan paraların halka açık olan şirkette değil, yeni kurulan holdinge bağlı başka bir şirketin sermaye artırımında kullanıldığını, bu şekilde sisteme paranın enjekte edilmeye çalışıldığını, sistemdeki yatırımcı profilinin daha çok faize duyarlı Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız ile diğer ülkelerde işçi olarak çalışan gurbetçilerden oluştuğunu, holdinglerin faiz gelirine duyarlı kesimin inancını bir ölçüde istismara yönelik bazı davranışlar olduğunu,

 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında, yurt dışında, bazı bakanların da dahil olduğu bilgilendirme toplantılarının yapıldığını, 

ifade etmiştir.

Yurt dışındaki vatandaşların bu şirketlere yatırım yapmasının sebeplerini ise şöyle açıklamıştır:

 - Faiz gelirine duyarlı olmaları, bu tür bir enstrüman geldiği zaman, faiz yok, kâr payı garanti şeklinde, ellerindeki, biriktirdikleri tasarruflarını bu holdinglere yatırdıklarını,

- Masraflarının az, tasarruf veriminin çok yüksek olduğunu,  tasarrufa gidildiği zaman bankacılık sisteminin kullanılmadığını,

- Bankacılık sisteminin kullanılmama sebeplerinin faiz ve sosyal yardımlar olduğunu,

ifade etmiştir.

- Sistemin bu hale gelmesiyle ilgili ortak sorunlar hakkında da;

Toplanan paraların tamamının kayıt içerisinde toplanmadığını ve kayıt içine alınmadığını, piramide benzer bir yapı oluşturulduğundan çok sayıda temsilcinin birbirinden haberdar olmadığını, dolayısıyla  kaç kişinin sistem içinde olduğunun temsilciler ve şirketin kurucu ortakları tarafından  bilinmediğini, çünkü temsilcinin kendi payını aldıktan sonra gerisini kurucu ortaklardan birine verdiğini, bu paranın ortaklık defterinde ya kurucu ortağın yada temsilcinin adıyla kaydedildiğini, bu nedenle bu defter ve kayıtların gerçekleri yansıtmadığını, bu paraların ikinci kayıtla izlendiğini,

 Bazı şirket yetkililerinin kimden, ne kadar para alındığını bildiğini söylediğini, onların hesabını vereceğini, zararları varsa tazmin edeceğini ifade ettiğini, bunun da ikinci bir kayıt tutulduğunu gösterdiğini, yani bir resmî makamlar istediğinde verecekleri resmî belgelerin bir de kendilerinin tuttuğu ikinci kayıtların olduğunu, bütün bu kayıtların bilgisayar ortamında izlendiğine inandığını, SPK’ya getirilen bilgiler ile onların kendi asıl kayıtlarının çok farklı olduğunu, nitekim, şirket nezdinde yapılan aramalarda çeşitli kayıtlar, çifte kayıtlar ve teslim edilmeyen birtakım dokümanların olduğunu, özellikle Endüstri Holdingte gönderilen bilgilerde SPK’ya verilmeyen, çifte kayıt olduğunu gösteren belgeleri gördüklerini, kısaca sistemin özünden kaynaklanan, komisyon ödemelerinden kaynaklanan ve  bankacılık ve özel finans kurumu kullanılmamasından kaynaklanan sebeplerle toplanan paraların gerçekten şirket kayıtlarına geçmediğini, mevzuatımıza göre bankacılık sisteminin ya da özel finans kurumlarının kullanılmasının zorunluluk olduğunu, çünkü vatandaşın bankaya ya da özel finans kurumuna para yatırdığında makbuz aldığını, bunun ise hem şirketin kayıtlarını tespit etmek hem de vatandaşın ödediği parayı takip açısından önemli olduğunu, aldığı makbuzun parayı teslim ettiğine dair hukukî geçerliliği olan bir belge olduğunu, fakat, böyle bir ortam yaratılmadığı için, vatandaşın ödediği parayı ispat edemediğini, bu durumun çok enteresan ve izlenmesinin mümkün olmadığını, ikinci kayıtların tutulduğunu

ifade etmiştir.

- Kurul kaydına almakla ilgili başvurularda geçerli bilgi ve belgelerin verilmesinde karşılaşılan  sıkıntılar konusunda;

SPK’nın bilgi ve belgelerini getirmelerini istediğinde birinci kayıtlarını getirdiklerini, yani kurucu ortaklar ve temsilciler adına ya da bir kısım vatandaşların olduğu defterleri getirdiklerini, geri kalan kısmını ikinci defterlerinde tuttuklarını, dolayısıyla getirdikleri belgelerle, defterlerle gelen şikâyet ve ihbarlardaki belgeler arasında tutarsızlıklar ortaya çıktığını, bu halde SPK’nın holdinglere vatandaşın ihbar ve şikâyetleri var, bunları getirin, kayıtlarınızda olması lâzım dediğini, bazen, bir kısmını tekrar işleyip getirdiklerini, bazen bizim böyle bir ortağımız yok dediklerini, halen SPK’da böyle, birikmiş, stok halinde, ben şu şirketin ortağıyım diyen bir yığın mail ve mektupların, belgelerin bulunduğunu, bu durum karşısında, bu şirketler kayıt için başvurduğunda bu aşamada bunların kayda alınamadığını, çünkü şirketlerin başvurularını kayda almak için, Kanunda, özellikle Sermaye Piyasası mevzuatında, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların haklarını korumanın, kamuyu doğru aydınlatmanın gerektiğini, bir şirketin kayıt için başvurduğunda, ortak sayısı ve her ortağa isabet eden hisse miktarının bilinmesi ve vatandaşlara duyurulması icabettiğini, ama, ortak sayısıyla ilgili tam sayıları bazı nedenlerle veremedikleri için bunun yerine getirilmediğini, her bir ortağa isabet eden hisseyi de veremediklerini, zira temsilciler vasıtasıyla para toplanması ve komisyon kesintisi nedeniyle bilgilerin tam gerçeği yansıtmadığını, temsilcilik işleminin ve temsilciler vasıtasıyla para toplamanın mevzuatımızda yasak olduğunu, ayrıca şirketlerin, verdikleri makbuzların geri getirilmesi halinde alınacağı taahhüdünde bulunduklarını, kendi aralarında ikincil piyasa oluşturduklarını, yani vatandaşların kendi aralarında bunları devretmeye başladıklarını, şirketlere belgeyi getirenlerin şirketin kendisinin belirlediği bedeller üzerinden ya bir başka şirketin bunları satın almasının ya da bir vatandaşı bularak ona devir etmesinin sağladığını, yani ikincil bir piyasa oluşturmaya ve bunu devam ettirmeye başladıklarını, bunun mevzuat açısından yasak olduğunu, devirlerin kendi aralarında olması nedeniyle şirket kayıtlarında gözükmediğini, böylece şirketin ortak sayısı ve her ortağa hesap edilen hisselerin belli olmadığını,

belirtmiştir.

SPK’nın kayıt için baş vuran şirketlerden bağımsız denetim raporu istediğini, ancak gelen bağımsız denetim raporlarında bankacılık sistemi kullanılmadığı için ortak sayısı konusunda, her ortağa isabet eden hisse konusunda ve para hareketi konusunda görüş bildiremediğini, Sermaye Piyasası Kanununun 5. maddesi uyarınca yukarıda sayılan sebeplerden dolayı kayda alma işleminin hem mevzuat yönünden hem de şirketlerin bilgi ve belgeleri vermedikleri için yapılamadığını,

Şirketler açısından bir sorun daha yaşandığını, bu şirketlerin 50, 60, 70, 80 bine yaklaşan ortak sayısı olduğunu, bunlar ile ilgili esas sözleşme değişikliği ya da sermaye artırımı amacıyla karar alabilmesi için TTK’nın 388 inci maddesi uyarınca ortak sayısının  yarısının toplanmasının gerektiğini, bu kadar büyük kalabalığı bir araya getirmenin mümkün olmadığını, vekalet yolu kullanıldığında da sorunlar yaşandığını, bu sorunların kanundan kaynaklandığını,

Şirketlerin getirmiş oldukları bilgi ve belgeler ile SPK’nın kayıtlarının birbirini tutmadığını bu nedenle de kayda alamadıklarını, sorunu çözmek için  SPK tarafından tespit davaları açıldığını, mahkemelerin bu işin SPK’nın işi olmadığı (şirketin kendisinin yapması gerektiğini) yönünde kararlar verdiğini, yani açılan tespit davlarının SPK’nın aleyhine sonuçlandığını, tüm bu olumsuzluklara karşın bu şirketleri SPK’nın kurul kaydına almasının SPK’yı sorumlu duruma düşüreceğini, böyle bir davranışın tazminat davalarına neden olacağını, bu nedenle temkinli davranıldığını,

İzinsiz halka arz suçunun 2003 yılında çıkarılan kanuna göre Kara Paranın Aklanması kapsamına alındığını, Türk Parasının Kıymetini Korunması Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapıldığını, bu değişiklikle SPK’dan izin alınmadan yurt dışında hisse senedi yada tahvil ihracının yasaklandığını,

belirtmiştir.

- SPK’nın bu Holdingler hakkında yaptığı incelemelere ilişkin  olarak;

Denetim ve incelemelerin 1996-2005 seneleri arasında yapıldığını, burada etkin bir denetimin olduğunu, bütün basın-yayınların ve görsel medyanın izlendiğini, sonra da ilgili kurum ve kuruluşlarla valilikler, emniyet müdürlükleri, ticaret odalarıyla işbirliği halinde bu işin yürütüldüğünü, hatta, ilanlarla ilgili RTÜK’le ilişkilerin devam ettiğini, bu şirketlerin bilançolarının bağımsız denetim firmalarına denetlettirilmeye devam edildiğini,

 Aynı şekilde, örneğin Kombassan’la ilgili Takasbank kanalıyla hisse senetlerinin vatandaşlara dağıtılması kararı alındığını, 1998 yılında şirket tarafından mahkemeye gidildiğini, fakat aleyhe karar çıktığını, dolayısıyla Takasbank kanalıyla vatandaşların hisse senetlerinin kendilerine teslim edilmesi girişiminin de sonuçsuz kaldığını, burada müşteri adına saklama sistemi olduğu için en azından vatandaşın haberi olmadan başka birinin hissesini devir edememesinin amaçlandığını,

Mahkemelerden zaman, zaman arama kararı alındığını, holding genel kurullarına Kanun gereği gözlemci gönderildiği ve buna devam edildiğini, azınlık haklarının korunması açısından birikimli oy müessesesinin getirildiğini, genel kurulların usulüne uygun yapılmadığını gördükten sonra gözlemci gönderildiğini, tescilin yapılmaması yönünde Sanayi Ticaret Bakanlığına bildirildiğini, çünkü, Kanundan kaynaklanan oy nisapları sağlanamadan genel kurul yapılmasının mümkün olmadığının bildirildiğini, şirketlerin bilinen mal varlıkları üzerinde ihtiyati tedbirler konulduğunu, ama 6 aylık süresi olduğu ve ondan sonra eğer devam etmezse tedbirin kaldırıldığını, Hazine Müsteşarlığına defalarca başvurulduğunu, çünkü, izinsiz para toplamanın Hazine Müsteşarlığının ilgi alanına girdiğini, para toplandığının BDDK’ya bildirildiğini, olayın kara para aklama yönü de olabileceğinden malî Suçları Araştırma Kuruluna bildirildiğini, çünkü, bankacılık sistemi kullanılmadığında bavullarla paranın taşınmasında kara para sisteminin devreye girebileceğini,

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve BDDK gibi kurumlara bilgilendirme amaçlı yazılar gönderildiğini, şu anda 79 şirket hakkında incelemelerin devam ettiğini, eğer inceleme neticesinde kayda alma anlamında bütün işlemler tesis edilirse kayda alınacağını, şu anda 7 tane kayda alınmış şirket bulunduğunu, bunlardan Kombassanın 1996’da örnek olsun diye kayda alındığını, ihbar, şikâyetler ve usulsüzlüklerin tespitinden sonra 1996 senesinde kayda alındıktan sonra bu şirketin para toplamaya devam ettiğini, izinsiz temsilcileri kullanmaya devam ettiğini, ipin ucunu yine kaçırdığını, şu anda kayıtlı ama epey sorunu olan şirketlerden biri olduğunu, bunların içerisinde belki de en düzgün işleyenin İttifak Holding olduğunu, bütün defter belgeleri hazır ve her şeyi getirdiği için kayda alındığını, SPK kaydına almanın şirketin topladığı paraların kimlerden topladığının ve bu paraların nereye harcandığının tespit edilmesi demek olduğunu, hem kayıt dışıyla mücadelede hem de yatırımcıların ödedikleri paraların nereye gittiği  açısından bunun  çok önemli olduğunu,

1996’dan beri bu şirketlerin kayda alınmamak için direndiklerini, Haşim BAYRAM  ve Dursun UYAR’ın özellikle bazı şikâyetlerle geldiğini, SPK’nın bunları kayda almak istediğini, çünkü vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ne kadar para toplandığının görülmesi gerektiğini, bir de toplanan bu paraların nereye harcandığının başka türlü görülmesinin mümkün olmadığını, 1996’dan itibaren sürekli olarak bu şirketlerin kayda alınması için SPK’nın çaba sarf ettiğini,

Bu arada bugüne kadar 101’i SPK mevzuatına aykırılık, 40’ı da TTK ve TCK olmak üzere 141 fiil hakkında 131 adet suç duyurusunun bulunduğunu, defter ve belgeleri getirmemekten, yanlış bilgi belge vermekten suç duyurularının olduğunu, bunlardan 131 suç duyurusunun 68’inin karara bağlandığını, bunun 42’sinin 4616 sayılı Kanuna göre erteleme kapsamına girdiğinden düştüğünü, 57 kamu davasında ise yargılamanın devam ettiğini, 6 tane suç duyurusunun halen Savcıların incelemesinde olduğunu, Erteleme Kanununun davalara sekte vurduğunu, bunun da davaların yüzde 32’sine denk geldiğini, bu şekilde davalar düştüğünden caydırıcılık etkisinin maalesef yitirilmesine sebep olduğunu, ihtiyati tedbir ve tespit davalarının da olduğunu,

belirtmiştir.

- SPK’nın düzenlemiş olduğu bilgilendirme toplantıları hakkında;

2001 yılı başından bu güne kadar 39 ilde ticaret ve sanayi odalarıyla toplantılar başlatıldığını, 19 ilde toplam 130 bilgilendirme toplantısı yapıldığını, SPK yetkililerinin sürekli olarak illerde, ticaret ve sanayi odalarıyla, üniversitelerle birlikte bilgilendirme toplantılarına katıldıklarını, halen de bu toplantılara ve insanları bilgilendirmeye devam edildiğini,

Yurt dışında, 7 ülkede sayın Bakanlar ile birlikte Dışişleri temsilcileriyle, Diyanet İşleri Başkanlığıyla koordineli şekilde 2001 - 2004 yılları arasında  bilgilendirme toplantıları yapıldığını, 2001 yılında Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Münih, 2002’de Rotterdam, Brüksel, Belçika, Viyana’da, 2003’te Dortmunt-Almanya’da, Paris’te, 2004 yılında ise İsviçre’de, Stockholm’de ve Hannover’de bilgilendirme toplantıları yapıldığını,

 Bu toplantılara hem şimdiki hem de daha önceki Sayın Bakanlarla birlikte gidildiğini, vatandaşların durumlarının gözlemlendiğini, olayların anlatıldığını, vatandaşların “bizi daha önce niye uyarmadınız, söylemediniz” dediklerini, ama bir yerden başlamak gerektiğini, olayın 1996 yılında patlak verdiği için SPK’nın yoğun bir şekilde duyurular ve ilanlar verdiğini, vatandaşlarla yapılan toplantıların başlatıldığını,

Vatandaşları uyarma anlamında gazetelere hem yurt içinde, hem de yurt dışında ilanlar verildiğini, SPK’nın internet sitesinde şikâyet ve ihbarlar için özel bir bölüm açıldığını, Kurulun haftalık bültenlerinde  aldığı tüm kararların kamu oyuna yayımlandığını,

 Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bugüne kadar 1.395 adet başvuruya dilekçeyle cevap verildiğini, kurulan birimin yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, hatta bir yayının durdurulması konusunda RTÜK’e başvurulduğunu, bu şirketlerden bir tanesinin propaganda amaçlı bir dizi filminin olduğunu, fakat talebin RTÜK tarafından reddedildiğini,

ifade etmiştir.

Alınan tedbirler hakkında ise özetle şu bilgileri vermiştir;

Sorunun sadece Sermaye Piyasası Kurulu’nun meselesi olmadığını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun olaylara şirketler açısından baktığını, bu olayın Devletin bir çok kurumunu yakından ilgilendirdiğini, izinsiz para toplama konusunun Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun sorumluluk ve yetkisinde bulunduğunu, kara para toplama açısından malî Suçları Araştırma Kurulu’nun devrede olmasının gerektiğini, işlenen suçlar açısından İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının olaya müdahalesinin şart olduğunu, vatandaşların paralarını değerlendirme açısından Merkez Bankasının, basında çıkan ilanlar açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun devreye girmesinin uygun olacağını ifade etmiş ve alınan önlemleri şöyle sıralamıştır:

- 2003 tarihinde 32 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Sermaye Piyasası Kuruluna kayıt yükümlülüğünün getirildiğini, bu sisteme zemin olması açısından belli bir miktara varıncaya kadar ana paranın garanti edilmesini sağlayacak kâr/zarar ortaklığı belgesinde önemli düzenlemeler yapıldığını,

- Oydan yoksun hisse senetlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını,

- Bankalar Kanunundaki değişikliğe paralel Özel Finans Kurumlarının acente olmasının sağlandığını,

- Almanya başta olmak üzere 20 ülkede 25 sermaye piyasası otoritesiyle bilgi akışını sağlamak açısından uluslararası iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını,

- 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu için çok önemli olan kanun değişikliğini Başbakanlığa sunduklarını,

- Türk Ticaret Kanununda değişiklik çalışmalarının yapıldığını,

- Kara paranın aklanmasıyla ilgili mevzuatta değişikliğe gidildiğini Sermaye piyasası suçları ve izinsiz halka arzın kara para aklama suçları kapsamına dahil edildiğini,

- KOBİ Borsalarının oluşturulması için mevzuat çalışmalarının başlatıldığını,

- Birikimli oy esasının yeniden düzenlendiğine,

belirtmiştir. 

Soru ve Cevaplar:

Telat KARAPINAR: Bu şirketlerden kaç tanesi sisteme kazandırılabilecek durumda sayı olarak, yüzde olarak verebilir misiniz? İsimlerini açıklayabilir misiniz?

Doğan CANSIZLAR: Çoğunun durumu iyi değil. Yüzde 20’si yaşayabilir diye düşünüyorum. Yüzde % 80’inin durumu iyi değil. Mevcut olanlarda da sıkıntılar var. Son yapılan denetimde büyük bir holding, çifte kayıt tuttuğunu ifadesinde kabul etti.

 Özellikle son 3 sene içerisinde şikâyetlerin haddi hesabı yok; yani, mailler kilitleniyor, posta kilitleniyor, vatandaşlar gerçekten çok ilgileniyorlar. Heyetler halinde geliyorlar, Almanya’dan kolilerle şikâyet dilekçesi geliyor.

 Hazırlanan kanun tasarısının hükümet ve parlamento olarak biran evvel benimsenmesi ve Meclisten geçirilmesi gerek. Bu şekilde olumsuzlukları  gidermede biraz daha fayda temin etmiş oluruz. Tabii, diğer kuruluşlarla işbirliği çok önemli, sadece SPK’nın yapacağı bir hadise değil bu. Diğer kuruluşlarla beraber bunu bir an önce devreye sokup, en azından net resmî görmek açısından da önemli. Kayyım ataması, tespit komisyonu mahkeme kararları oldukça önemli bizim açımızdan. Artı, kişilerin sorumluluklarına gidilmesi çok önemli. Vatandaşların bunca yıllık birikimlerini alıp götürmelerine izin vermemek lâzım. Bu açıdan da kanun tasarısının biran evvel yasallaşması gerekiyor. 

Bihlun TAMAYLIGİL: Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tescille ilgili uyarılar olmuş. Bu tesciller yapılmış mı? Genel Kurullar ile ilgili tescilin olmaması konusunda uyarıda bulunmuşsunuz, buna rağmen tescil yapıldı mı? MASAK’la ilgili gelişmelerde dönüşen cevap niteliğinde şeyler var mı? Yoksa hisseler neden kabul edilmedi?

Doğan CANSIZLAR: MASAK’la ilgili bir not geldi. Bir Holdingle ilgili Gümrük Müsteşarlığı, MASAK, Emniyet Genele Müdürlüğünden gereğinin yapılacağı şeklinde. Daha sonra hiç bilgi verilmedi.

Hisselerin tespiti ve belirlenmesinde sıkıntılar var. Holdinglerin kendi yapılarından yaklaşımlarından kaynaklanan bir husus bu onun açığı çıkmasını istemediler belki de. Genel Kurul hesabını tamamen aşan, tamamen kolaylaştıran bir sistem bu. Mevcut hukuk sistemimizde var olan bir husus bu ...

Gayrıresmi bir takım getiriler vaat ediliyor burada. Çocuğunu işe yerleştirmekten tutunda, umre seyahatine, tatillere varıncaya kadar belli bazı avantajlar da sunuyorlar.

Yani şunu söylemeye çalışıyorlar.

“Bizim işimize karışmayın, bizi sistem olarak böyle kabul edin. Bizim işimize karışmayın ki karıştınız, bizi bu hale siz getirdiniz, biz kendi sistemimizi kendimiz kurduk. Kendi borsamızı kendimiz oluşturduk. Biz inanç esasına dayalı sistemi yürütüyoruz. Güzel başarılarda elde ediyoruz” açıkçası bu efendim mevzuat var. Karışmamalı diye bir şey olmaz. Sistemin içinde olmaları lâzım.

Sistemin içinde olmasını gerektiren sebepler var. Vatandaş ödediği paranın nereye gittiğini bilmeli, hissesini kaç lira iken, kaç liraya çıktığını görmeli. Bu da ancak bizin yasal piyasamızda mümkün. Hisse senetlerindeki değer artışlarını muhtemelen şirketler şöyle belirliyorlar: Faizin, doların nereye gittiğine bakıyorlar ve kendi kafalarına göre bir hesap yapıyorlar. Şirketin değerini buluyorlar. Onları da bölüyorlar. Vatandaşa değerin budur diyorlar. Vatandaşın ödediği paranın karşılığında getiri  olarak düşünülen rakam doğrumu değil mi?

Rakamlar piyasalarda belirlenir. Şirketin kendi kendine bunu değerleme yapması ve senin hissen şu olmuş sen şu kadar kâr payı aldın demesi mümkün değil.

Sayıları onbinleri, yirmibinleri aşan bir kitleye hitap ediliyorsa kurumsallaşılarak mutlaka bankacılık kullanılmalı.

Kombassan’a, Yimpaş’a ve diğer bu türden holdinglere kapıyı açık bıraktık gelin görüşelim dedik. Getirdikleri belgeler SPK’daki mevcut belgeler ile tutmuyor, ısrarla kendi kayıtlarının doğru olduğunu söylüyorlar ve böyle kabul edilmek istiyorlar.

Bağımsız denetim firmalarından rapor istiyoruz. Raporlar şerhli geliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. SPK olarak bu şirketlerin kayıt altına alınmasını en fazla isteyen kurum biziz. Ne miktarda para toplandığını ve toplanan paraların nerelere harcandığını görmek açısından bu önemli. Holding Yöneticilerinin iddia ettiği gibi kayıt altına alınmada engelleme yapmıyoruz. Aksine mevcut yasalar çerçevesinde holdingleri kayıt altına almaya çalışıyoruz.

Abdullah Erdem CANTİMUR: 1996 yılı öncesi bu şirketlere neden müdahale etmediniz?

Doğan CANSIZLAR: 1990’lı yıllarda para toplama hadisesi başladı önceleri çok büyük boyutlarda olmamış. Konuya ilişkin şikâyet ve ihbarda kuruma gelmemiş. Sistem işlediği sürece aslında vatandaş da memnun. Bu sistem bir nevi ponzi sistemi. (kişilerin alacaklarının toplanan paralardan karşılanması)  sistemin halkası bir noktada kopunca şikâyetlerde gelmeye başlamış.1996 yılında ilk denetimler yapılmış. Gidişatın iyi olmadığı görülmüş. Kombassan çağrılmış kayıt altına alınmış. Arkasından yeni şirketler kurulmuş para toplamaya devam etmişler Yurt dışından bu paraların Türkiye’ye girmesini mevcut sistem dışında sağlamışlar. Bizim amacımız toplanan paraların doğru dürüst kayıt altına alınması, doğru düzgün bir şekilde faaliyet alanlarında kullanılması.

Tasarrufların ülkeye gelmesi güzel, ancak denetimsiz kaldığında vatandaş mağdur oluyor.

Mehmet CEYLAN: 1980’li yıllardan beri faaliyet gösteren bu firmalar üzerine 1996 yılına kadar hiç gitmemiş, 1996’dan sonra aniden bu firmaların üzerine gitmeye başlamış. Bir öz eleştiri yaptınız mı? Bu şirketleri bu zamana kadar kayıt altına alma adına ve mevcut kanunlar yönetmelikler çerçevesinde sizin eksikleriniz var mı? 1996 yılına kadar bir şey yapamaz mıydınız? Hiç mi duyum almadınız?

- 1996 yılından bu yana özellikle kurul kaydına alınan bu şirketlerden kaç tanesine yatırım teşvik belgesi verildi? Göreviniz olmadığı halde bu konuda Hazine müsteşarlığına yazı yazdınız mı?

Doğan CANSIZLAR: 1990-1996 yılları arasında bu şirketlerin sayıları çok azdı. Asıl şirketlerin kuruluşları 1996 yılından itibaren de başladı.1996 yılından itibaren Kombassan modelini örnek almak suretiyle şirketler kurulmaya ve çoğalmaya başladı.1996 yılından itibaren bu incelemeler derinleştirildi.

Görevini yapmakla yapmamak arasında bir tercih yapmak durumunda bir lüksünüz yok. 1996 yılından sonra bu şirketlerin sayılarının çok fazla artma trendine girmiş olması nedeniyle bu anlamda denetime gidildi.

Yatırım teşvik belgesi verme işi SPK’nın işi değil. Bu belgeyi Hazine Müsteşarlığındaki Teşvik Dairesi verir. O tarihten itibaren Hazine SPK’dan yazılı cevap istedi. Yani Hazine SPK’na 1996-1997 tarihlerinde yazı yazmış.

Kerim ÖZKUL:  Bu şirketlerin yüzde 70-80’ni tabela bunları biliyoruz. Bu tabela şirketleri kurulurken Holding olarak kuruluyor, 1980 yılından bu yana gazetelerde ilanlar yayınlanıyor neden müdahale etmediniz? Bu şirketlere müdahale etmek için MGK’nun 28 Şubat kararlarını mı beklediniz? 28 Şubat kararları öncesi bu şirketlere neden müdahale etmediniz?

- Kombassanı 1996 yılında kayıt altına almışsınız ondan sonra neden üzerine gittiniz? Kombassan Sermaye artırımı için izin istemiş neden izin vermediniz?

Doğan CANSIZLAR: Hazine bizden sadece dava bilgilerini istiyor. Yatırım teşvik belgesi verme yetkisi bizde değil.

- Kombassanın üzerine şöyle yürüdük.1996 tarihinde kayıtlarını getirdiler, kayıt altına aldık. Kayıt altına aldıktan sonra mevcut alanlara ilave yeni şirketler kurmuşlar ve izinsiz para toplamaya devam etmişler, bu nedenle Kombassanın üzerine gidilmiş.

- Genel olarak sermaye artırımı için iki koşul var. Birincisi esas sözleşme değişikliği yapılacak, ikincisi sermaye artırımı için genel kurullarının toplanması gerek. Bu holdingler Genel Kurullarını toplayamıyorlar. 80.000 veya 60.000  kişiyi toplamaları gerek. Burada mevzuattan kaynaklanan bir sıkıntı var. Mevzuatı görmezden gelemeyiz. Bize geldiklerinde dedik ki oydan yoksun hisse senedi var. Bu öneri kabul görmedi. Yani mevzuattan kaynaklanan nedenlerden dolayı sermaye artırımlarını yapamadılar.

Kerim ÖZKUL:  Vatandaşlar genel kurulu yapmışlar ve tescil için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermişler. Bunun doğru olup olmadığını irdeleme göreviniz var mı? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu kongreyi onaylasaydı sizin geçerli değildir demeye hakkınız var mı?

Doğan CANSIZLAR: Sermaye piyasası Kanunundan kaynaklanan bir yetkimiz var. Genel kurullara gözlemci gönderiyoruz. Görevli arkadaşlar Genel kurula hiç müdahale etmeden  rapor tutarlar. Orada kongre yapılmadı. 80 bin, 60 bin ortağın yarısı yoktu.

Özkan ÖKSÜZ: Şirketleri bağımsız denetim şirketleri denetler. Bu şirketlerden dünyada ve Türkiye’de binlerce var. Bir şirket bağımsız denetim şirketini kendisi mi seçer? Yoksa, kurulun bunların içinden şunları öneriyorum, bunu seçin deme yetkisine sahip mi?

Doğan CANSIZLIR:  Şirketlerin denetim firmalarını seçmelerine karışamayız. Fakat bu anlamda netameli konularda SPK’nın şüphesi varsa uluslar arası bir şirkete denetimini yaptırmasını isteyebilir. Bağımsız denetim şirketinin konsolide denetimi yapacak  kapasitede olmasına dikkat edilir.

Olayın boyutu şu: Soru işaretleri varsa, bir takım belgeler ile bilgiler birbirini tutmuyorsa, temkinlilik çerçevesinde SPK olarak istediği şekilde, istenilen denetimi yaptırma durumunda kalınmıştır. Bunda herhangi bir suç unsuru yok. Üç senedir de bu uygulamayı kaldırdık.

Mal varlıkları şirketten başkasına kaçırılıyorsa, ihtiyati olarak bir tedbir konmasında yarar var. Bu nedenle tespit davasıyla tedbir davasını birlikte açtık.12 firmaya 6 aylık süre vardı. Daha sonra tedbirler kalktı. İhtiyati tedbir davasının parasal hareketler ile alakası yok.

Özkan ÖKSÜZ: Bu şirketler eliyle Türkiye’ye bavullar ile gelen vesairenin izini sürerken, belirli tarikatlara, belirli derneklere, vakıflara hatta siyasîpartilere uzanan yollar gördünüz mü, tespitiniz oldu mu?

Kayıt dışı toplanan paralar ile ilgili çok somut duyumların dışında somut bir bilgi ve belge yok. Sizin söylediğiniz hususlar her yerde söyleniyor.

Doğan CANSIZLAR: Olayın o yönüyle MASAK ilgileniyor. Biz gelen bütün belge ve bilgileri oraya aktardık.

Şirketlerin çoğunun kayıt altına alınmak istemediklerini zannediyorum. Sadece cemaat dernek parti olayı değil, başka amaçlarla da ilgili.

Telat KARAPINAR: SPK olarak bu güne kadar ortakları koruma adına aldığımız önlemler de netice vermedi. Verdiyse somut olarak ortaklara yansımaları ne oldu? Yani SPK tarafından bu güne kadar açılan davalar, ihtiyati tedbir kararları, kayıt altına alma çabaları ile suç duyurusunda bulunma gibi olaylar tasarruf sahiplerine hak ve yarar olarak ne şekilde  yansımıştır.

Doğan CANSIZLAR: sistemin farkına varıldıktan sonra Kombassan başta olmak üzere diğer şirketlerde mevzuat çerçevesinde sisteminin içerisine çekilmeye çalışılacak. Alınan önlemlerin tek bir faydası oldu. 2001 yılından sonra bu anlamda yeni bir şirket kurulmadı. Kurulmasına izin verilmedi. Mevzuat değişikliği bunların içerisinde en önemlisi 2003 Aralık ayında hazırlayıp Başbakanlığı sunduğumuz Kanun tasarılarına eklenecek bir ilave maddeyle geriye dönük transferleri engelleyebilirsek, çok şey ortaya çıkar.

Alınan önlemleri yok sayamayız. Bu olayda iki kesim var. Birincisi yatırımcı, ikincisi şirketler. Şirketler kesimi alınan önlemlerden rahatsız. Yatırımcı ise gereken denetimleri yapmıyorsunuz diyor. Bu noktada dengeyi korumak biraz zor.

SPK yatırımcıyı koruma adına mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmiştir. SPK’nın dışındaki kurumların ne yaptığına da bakmak gerek.

Holding adı altında gelen bir şirketi  kaydeden, tescilini yapan Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. Bir holdingin kurulma esas ve usulleri nelerdir diye bakması gereken de o kurumdur. Genel kurullara hükümet komiserleri gidiyor. Genel kurulların sağlıklı yapılıp yapılmadığını bilmezler mi? Olayın vergi boyutu var. Maliye Bakanlığı işin içine girmeli. İçişleri, Dışişleri, Gümrükler, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda üzerine düşen görevi yapmak durumunda  mevzuattan kaynaklanan bazı sıkıntılarda mutlaka giderilmeli.

Bihlun TAMAYLIGİL: Bu şirketlerde halka açık kimliğe ulaşma prosedürü nasıl işlendi? 1996 yılında bir şirketini halka açık şirket sayılması için ortak sayısının 100 olması gerekiyordu. Bu sayının altında kalmadığı anlaşılıyor. Sermaye Piyasası kanunu hükümlerinin bu şirketlere müdahale açısından nasıl işlediğini öğrenmek istiyorum.

Doğan CANSIZLAR: Yasa değişiminden önce şirket ortak sayısı 100’ü aştığı zaman otomatik olarak halka açık sayılıyordu. Bu rakam şimdi 250 oldu. Kurulan bu şirketlere paralar temsilciler vasıtasıyla toplanıyor. Kayıtlar 100 kişinin altında kalmış.

Temsilci 500 kişiden toplandığı parayı kendi komisyonunu aldıktan sonra tek bir kişiymiş gibi şirkete yatırıyor. Bu nedenle şirketin ortak sayısı fazla gözükmüyor. Bu bir titan zinciri başlangıçta herkes zincir kapana kadar yararlanıyor. Başlangıçta şirketler ve ortaklar şikâyetçi olmamış ortak sayısı aşılınca SPK devreye girmiş.

Komisyon 23.06.2005 Tarihli Toplantısında Sivas Yimpaş Mağdurları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  ve  Üyelerini Dinlemiştir:

Ferdi girişimlerden bir sonucu  alamadıkları için, Dernek kurmak kararı aldıklarını 17.4.2005 tarihinde yasal olarak derneği kurduklarını, derneğin amacının Yimpaş Mağdurları (Ortakları) arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, hukukî çercevede her türlü haklarını aramak olduğunu, Derneğin iki ayda 150 kişiyi üye kaydettiğini, yurtdışındaki gurbetçilerin gelmesiyle üye sayısının 3000.4000 bini bulabileceğini, Sivil Toplum Örgütleri, Parti Temsilcileri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullatif ŞENER ile görüştüklerini, Derneğin faaliyetlerini afişler hazırlamak suretiyle duyurduklarını, Yimpaş’ın Sivas İlinde göstermiş olduğu faaliyetler sırasında mağdurlardan kâr-zarar ortaklığı şeklinde para topladığını, isteyen ortağa önceden haber vermek suretiyle parasını iade edebileceği taahhüdünde bulunduğunu, Sivas İlinin başka illere ve yurtdışına göç vermesi nedeniyle  her yerde Sivas’lıların bulunduğunu şehrin ve Sivas halkının muhafazakar bir yapıya sahip olması  ve de ortak hareket etmeyi bilmemesinden dolayı Yimpaş’a ve diğer holdinglere çok fazla miktarda para kaptırdığını, Bu holdinglerin  toplamış olduğu paranın % 40 ını Sivaslı’lardan topladığını  28 Şubat sürecinde bir tepki olarak vatandaşların bir kenara ayırmış olduğu paralarını da götürüp Yimpaş’a yatırdıklarını beyan ederek bu mağduriyetin giderilmesi için biran önce Devlet tarafından tedbir alınmasını mağduriyetlerinin giderilmesini, kendilerini mağdur edenlerin  cezalandırılmasını istemişler bu aşamada ne yapabileceklerini sormuşlardır.

Komisyon 28.6.2005 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası eski başkanı Ali İhsan KARACAN’ı dinlemiştir:

SPK’da görev yaptığı yıllarda (Ekim 1994-Ekim 1997) görev süresinin üç yıl olduğunu, süre bitiminde kurul üyelerinin eski görev yerlerine döndüklerini, bu dönemde 6 hükümet değişikliği yaşandığını, üç ayrı Başbakan ve beş ayrı Devlet Bakanıyla çalıştığını, yetki yasasının iptali ile 558 sayılı KHK’nin iptal edildiğini, bu nedenle sermaye piyasalarında uzun süre bir yasal boşluk dönemine girildiğini, 3,5 yıl süren bu dönemin 1999 yılının Aralık ayında çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu ile giderildiğini ifade ederek, Sermaye Piyasası Kanununun temel felsefesi hakkında bilgi vermiş ve Bankalar Kanunu ile karşılaştırmasını yapmıştır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanununun Sermaye Piyasası Kurulunu müdahaleden uzak tuttuğunu, Sermaye piyasası Kurulunun görev ve yetkilerinin Devletin diğer kurumlarının görev ve yetkileri ile tamamlandığını ifade etmiştir.

Bu şirketlerden birkaç tanesi hariç diğerlerinin 1990’lı yılların sonlarına doğru kurulduğunu, en eski kurulan şirketin Yimpaş olduğunu, bu şirketin de Kurul Kaydında bulunduğunu, Yimpaş’la 1990’lı yılların sonuna kadar bir sorun yaşanmadığını, Sermaye Piyasası Kurulunun genelde yatırımcıların haklarının korunması ve şeffaflık açısından prosedürleri  düzenlendiğini ve bu prosedürlere şirketlerce uyulması gerektiğini belirtmiştir.

Piyasalarda bu tür şirketlerin kurulmasının, 1995 yılının sonlarında Kombassan’la başladığını, görev yaptığı dönemde Kombassan dışında bu şirketlerin dışardan izinsiz halka arz faaliyetlerinde bulunmadıklarını, ya da faaliyette bulunduklarına dair kendilerine bir bilgi gelmediğini vurgulamıştır.

Türkiye’de kurulu şirket olup da yurt dışında para toplama faaliyetinin Kombassan’la başladığını, bu olayın sadece SPK’yı değil para toplama işleminin yapıldığı ülkeyi de kanunların mülkiliği esası ilkesine göre ilgilendirdiğini,  Türkiye’deki ticaret siciline kayıtlı, Türkiye’den kuruluş izni almış bir şirketin Sermaye Piyasası mevzuatına uyum göstermesi gerektiğini belirtmiştir.

Kombassan’ın kurul kaydına alınmasıyla ilgili özetle şu bilgiyi vermiştir:

Kombassan’ın kurul kayıtlarına girmeden bir televizyon kanalı aracılığı ile, halka katılma çağrısında bulunduğunu, bu nedenle kurul uzmanlarının şirket merkezinde incelemeler yaptığını, bu inceleme sonucunda kayıtlarında 40 ortağın tespit edildiğini 15 bin kişiden para toplandığı yönünde bilgi düzenlendiğini, 07.11.1996  tarihinde Kombassan’a bir yazı yazıldığını, 08.11.1996 tarihinde Kombassan’ın kurula bir yazı yazarak ortak sayısının 287’ye ulaştığını ve kayıt altına alınmak istediklerini, SPK’nın mevcut ödenmiş sermaye üzerinden kurul kaydına aldığını, ancak 287 rakamının inandırıcı olmadığını, bu nedenle, gerçek ortak yapısının ortaya çıkması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, ana sözleşmesinde mevzuata uygun olmayan maddelerinin uydurulmasının Kombassan’dan istendiğini ifade etmiştir.

Bu tür şirketlerin para toplama yöntemlerinin sistemi bozucu etkilerinin olduğunu, Kombassan örneğindeki gibi kuruldan izin almadan, süre belirlemesi yapmadan halka arz yapıldığını, 365 gün şirketlerin para topladığını, ancak sermaye piyasalarında belirli tarihlerde bilirli prosedürlere uyarak para toplamanın banka gibi mevduat toplamak olduğunu bununda bazı ekonomik yan etkiler yarattığını, bu para toplama işleminde vatandaşa belli getirilerin sağlanacağı taahhüdünde bulunulduğunu,  toplanan paranın maliyetinin olmadığını, maliyetin bir sonraki yatırımcı üzerine yıkıldığını, bu durumda parayı değerlendireceği yerler hakkında seçici olunmadığını, bu sistemin özel finans kurumlarının yapısını bozduğunu, bazı maceracı kişileri içine çektiğini, mevcut çalışan şirketleri bozduğunu, Yimpaş’ın Kombassan olayına kadar yasal sistemin içinde olduğunu ancak bir süre sonra sistemin dışına kaydığını vurgulamıştır.

SPK tarafından Kombassan’ın kurul kaydına alınması sırasında yönetim kuruluna gazetelere ilanda verdirildiğini, bu ilanda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı sirkülerin günlük gazetelerde ilanından sonra para yatırılabileceği hususunun yer aldığını, 558 sayılı KHK’nin iptalinden sonra yapılan en önemli işin Komassan’ın olabildiğince kayıt altına alınması olduğunu, belirtmiştir.

Kombassan’ın para taşıyan bir kuryesinin yakalanmasından sonraki gelişmeler hakkında özetle şu bilgiyi vermiştir.

Şirketin “bu sermayeyi bir şekilde tescil ettiniz, biz ana sözleşme değişikliklerini yapacağız, kayıtlı sisteme geçeceğiz, bundan sonrada SPK mevzuatı dışında para toplamayacağız” şeklinde beyanda bulunduğunu, kurye yakalandıktan sonra şirkete inceleme gönderildiğini, yapılan incelemede 20 trilyon sermayenin haricinde 14 trilyon daha yeni para toplandığının tespit edildiğini, bu nedenle diğer tedbirlerin uygulanmasına geçildiğini belirtmiştir.

1996 yılının sonları 1997 yılının başlarında yurt içinde ve yurt dışında özellikle gazetelerin yurt dışı baskılarında değişik zamanlarda vatandaşı bilgilendirmek amacıyla ilanlar yayınlattıklarını, bütün bu çabalara karşın vatandaş bu şirketlere para yatırıyorsa engelleme yetkilerinin olmadığını,

Bu şirketlerin çoğunun 1998-1999 yıllarında kurulduğunu, şirketlerin yatırım yapmak amacında olmadıklarını, yurt dışındaki vatandaşlarımızın dinî duygularını istismar ederek para toplamayı hedeflediklerini iddia ederek, toplanan paralar ile yapılan yatırımların yeni bir alana girmek amacıyla yapılmadığını belirtmiştir.

Soru ve Cevaplar

Telat KARAPINAR: Bu Holdinglerin halka dağıttıkları tanıtıcı broşürlerde kâr payı vereceklerine dair bir taahhütleri var mıydı?

Ali İhsan KARACAN: Bu holdingler belirli oranda getiri taahhüdünde bulunmuyorlardı. Bunlar sadece getiri sağladığı ve yatırımın güvenli olduğu yönündeydi. Kendilerine göre (ekonomik koşullar değiştikçe) değişken  bir endeks yapmışlardı.

Ancak, yatırımcılar, paralarını, hisse senetlerini ya da hisse senedi olduğunu zannettikleri belgeleri şirkete tevdi etmedikçe insanlara bir getiri dağıtmıyorlardı. Bu da piyasada güven yaratıyordu. Yani şirketin genel kurulunu toplayıp temettü dağıtması diye bir olay o tarihte söz konusu değildi.

Jet-Pa konusunda şu açıklamayı yapmıştır:

Jet-Pa konusunun  1996 yılında kurul gündemine düştüğünü, konuyu iyi incelediklerini, şirketin o dönemde otomobil ve konut işi yaptığını, halka SPK’nın görev alanına giren bir enstrüman ihraç etmediklerini, 1996 yılı başında Bankalar Kanunundaki mevduat hükümleri açısından hem de ticaret kanunundaki tüketici kredileri açısından Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına gereği için bildirdiklerini ifade etmiştir.

Algan HACALOĞLU: Beş milyar dolarlık bir genel global kaynak toplanması ve sermayenin bir yerden bir başka yere haksız şekilde kaydırılması konusunda neler yapılmalıydı?

Ali İhsan KARACAN: Olayın hukukî boyutu önemli. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Kamu Kurumlarına tedbir talebinde bulunma hak ve yetkisini veriyor. Bu hükme dayalı olarak  6 ay süreyle tedbir konulabiliyor, fakat, o tedbirden sonra ne yapılacağı meçhul. Sermaye Piyasası Kanununda şu andaki eksik husus bu. Bu yaşananlara benzer bir problem ileride ortaya çıkabilir. Bu nedenle, kanunda “izinsiz para toplayanların topladığı paralara tedbir koymak, para toplayanların mal varlıklarıyla da sorumlu olmalarını sağlayacak bir hükümle toplanan bu paraların hak sahiplerine geri iadesini temin edecek bir mekanizma kurulmalı.

Sermaye Piyasası Kanununda “her türlü tedbiri alır şeklinde bir hüküm var. O maddeye dayanarak bir tedbir aldığınız zaman idarî yargıdan geri dönüyor. İdari yargı diyor ki: sizin bu konuda açık bir yetkiniz yok, böyle genel bir yetkiye dayanarak özel bir şey yapamazsınız. Yukarıda izah ettiğim gibi bir maddenin olmasında her zaman için yarar var.

Benzeri konular Amerika’da da çok yaşanıyor, Amerika’da yüksek mahkeme vatandaşların zararını önlemek amacıyla şöyle bir karar almış: bir iflas masası oluşturmuş, oluşturulan bu masaya sistemin başladığı günden itibaren sistemden çıkanları da dahil etmiş, sistemi tekrardan harmanlamış, Titan normal ceza kanunundaki bir hükümle mahkum edildi, özel bir kanundaki hükümle mahkum edilmedi.  O da kendine has bir saadet zinciriydi.

Kombassan olayında çabalarımızdan birisi de, Kombassan’ın şirketlerini borsaya kota ettirmekti. Borsanın görünmeyen bir denetim mekanizması mevcut. Çünkü borsa da her şey halkın gözü önüne geliyor. Kombassan’ın borsaya kota olması için İMKB’na tavsiye yazısı yazdık. Buna karşın İMKB benim yetkime müdahale ediyorsunuz dedi o dönemde, idare yargı yoluyla kararı iptal ettirdi. Ancak 1999 yılında çıkan kanunla SPK’na halka açık şirketlerin borsaya kota edilmesi konusunda talimat verildi. Çünkü SPK da kaydı bulunan halka açık her şirket borsada değildi. İdeali halka açık her şirketin borsada olmasıdır. Geçmişe dönüp baktığımızda eğer bu hükümler olsaydı, SPK’nın olayı daha kolay lokalize etme imkânı olurdu. Toplanan paralara el konulursa mevcut para bulunursa hak sahiplerine geri verilirse, eksik kalan kısım için parayı toplayanların üzerine sınırsız sorumlulukla gidilirse, ve onların mal varlıklarından tahsilatlar yapılabilirse ve iade mekanizması getirilebilirse, hatta ve hatta ABD’deki benzer uygulama yapılabilirse, parayı kaçıranları da sisteme dahil etmek mümkün olabilirdi.

İzinsiz halka arz olayının Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da incelendiğini SPK’nun yapmış olduğu çalışmalara paralel çalışmalar yaptığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etmiştir. :

Buradaki zorluklardan biriside, bu paraların ağırlıklı olarak yurt dışında toplanmış olması, yurtdışındaki otoritelerin yetkisi olmasına rağmen  olaya müdahale etmemesi ve Türkler arasında bir olay olarak değerlendirmesiydi. Söz konusu şirketler para toplama işlemini Alman vatandaşlarından yapsaydı Alman makamları bu şirketlere anında müdahale ederdi. Çünkü  izinsiz para toplama Almanya’da da suç olarak kabul ediliyor.

Bizim o dönemde en çok arzu ettiğimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatında Kanun bazındaki boşluğun biran önce giderilmesiydi.3, 5 yıl boyunca tasarı kanunlaşmadı.1999 yılında tasarı bazı eksiklikleriyle ve bazı yanlışlıkları ile parlamentoya sevk edildi. Bu arada bazı kavramlar da yer değiştirildi. Ancak genel itibariyle benim dönemimde bırakılan tasarı kanunlaştı.

Sermaye piyasasının yasal boşluk içerisinde olması siyasetçi ve iş dünyasının da dahil olduğu pek çok çıkar çevresini birleştirdi. O dönem, kanunsuzluk nedeniyle SPK’nın bütün imkânlarını zorlayarak sistemi düzen altında tutmaya çalıştığı bir dönemdi. Bu da bir bürokrat için zor bir olay. SPK’nın hükümetten istediği kanunun biran önce çıkarılmasıydı. Çünkü bu işler yönetmelikle, tebliğle yapılacak işler değildi. Kanunla yapılacak işlerdi.

Özkan ÖKSÜZ:  Şirketler üzerinde denetim yetkiniz var mı?

Kombassan’a  o dönemde ihtiyarı tedbir koyarken, Milli Güvenlik Kurulunun bir dahli oldu mu?  28 Şubat Kararları yayınlandıktan sonra bu şirketlerin isimleri geçti mi? Bu şirketlerin sıkıştırıldığı ve büyümelerinin engellendiği doğru mu?

Ali İhsan KARACAN:  SPK olarak, Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan  şirketlere özel denetim yaptırma yetkimiz vardır.  O dönemde biz sadece Kombassan’a değil çok sayıda değişik şirkete belirli sayıda denetim firmasının ismini verdik. Bu firmalardan birisini seçmesini istedik. Bu işlemi SPK’nın dışında BDDK’da yapmaktadır. Buradaki esas şudur: firmanın herhangi bir denetim firmasıyla çalışarak hesaplarının üzerinde başka türlü ilişkiler kurarak hesaplarının farklı şekilde yansıtılmasına mani olmaktır. Konu sadece Kombassan’ı ilgilendirecek bir konu değildir. Çünkü burada bir problemin büyümemesi isteniyorsa, diğer kamu kurumlarının da bu problemin büyümeden lokalize olmasına katkıda bulunması gerekmektedir.

İhtiyarı tedbir istemeye yetkimiz vardır. İhtiyatı tedbiri her kamu kurumu isteyebilir. Benim söylemek istediğim şudur: “İhtiyatı tedbirden sonra ne yapılacağı hususudur”

Algan HACALOĞLU:  28 Şubat’ın üzerine gitmek istediği şirketleri bilginiz dahilinde sayar mısınız?

Ali İhsan KARACAN: 28 Şubat süreci içerisinde ne bana, ne de kurul üyelerine MGK’dan yazı gelmedi.  SPK’dan da kurula bir yazı gitmedi. Telefon kayıtlarım da ortadadır. Bu işin 28 Şubat kararlarıyla da hiçbir ilgisi yoktur.

Benim dönemimde ve benden sonraki dönemlerde SPK bir siyasîdüşünce nedeniyle hiç kimse hakkında ve hiçbir şirket hakkında işlem yapmamıştır. SPK’nda insanların hangi düşüncede oldukları önemli değildir. Kurulda çalışanların kanunlara, kurallara getirilen prosedürlere uymaları esastır.

Bihlun TAMAYLIGİL: Şirketlerin kayıtlı sermaye ye geçişi, sözleşmesi gereğidir. Kayıtlı sermaye ye geçen şirketler, yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yaparlar. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıdır. Bir de normalde yine ödenmiş sermaye sistemi ile genel kurul kararı ile sermaye artırılır. O dönemde kayıtlı sermaye ye esas sözleşme değişikliği var mıdır?Genel kurul toplantıları yapılıp sermaye artışı olmuş mudur?

Ali İhsan KARACAN:   Hayır genel kurul toplantısı yapılmadı. Kurul kayda aldıktan sonra kayıtlı sermaye sistemini Kombassan’a önerdi. Dedik ki, “binlerce insanı genel kurula toplamanın zorluğu vardır. Kayıtlı sermaye sistemine geçerseniz 20 trilyon yerine 100 trilyonluk kayıtlı sermaye yaparsınız.100 trilyona kadar yönetim kurulu kararıyla arttırarak geçebilirsiniz. Ancak bunu yaparken şirketinizin Ana sözleşmesinin ve diğer maddelerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Şirketin yönetimine, denetimine genel kurul toplantısına vs. uyumlu hale gelmeden bir tek sermaye aratırım maddesinin değişmesine izin veremeyiz. İlgili firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurduğu zaman bakanlığa yazı yazarak iznimizin sadece kayıtlı sermaye sistemini kapsamadığını ana sözleşmede ki başka değişiklikleri de kapsadığını belirttik. Şirkete hisse senetlerini bastır hak sahiplerine teslim et, onlara teslim edemiyorsan, takas banka getirip teslim et dedik. Bunları yapamadı, yapmadı sadece sermaye arttırmak istedi.

Şirketler paraya ihtiyaç var diye kanunlara ve mevzuata aykırı iş yapamazlar. Paraya ihtiyaç duymak şirketlerin kanun ve mevzuatın dışında iş yapmasının haklı gerekçesi olamaz. 

Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi “kurul kanunen başka merciler tarafından takibi gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirir” hükmünü içermektedir. Kurul  gerekli gördüğü her konuyu ilgili kanuni mercie intikal ettirmekle de aynı zamanda yükümlüdür.

Komisyonumuz 30.6.2005 tarihli toplantısında Muhsin MENGÜTÜRK’ü dinlemiştir:

Ülkemizde, izinsiz halka arz olayına dinî, siyasî hatta rejimle bağlantılı bazı motiflerin sokulmak istendiğini, bu olayın dinî siyasî ve rejimle ilgili hiçbir boyutunun bulunmadığını Ancak, kendisinin ve kurumun görev yaptığı dönemde (1997 Ekim - 2000 Ekim) belirli bir ideolojik boyuttaki bazı şirketlerin finansman kaynaklarının kurutulduğu yönünde iddialar ile karşı karşıya bırakıldığını bu iddiaları  külliyen  reddettiğini kendisinin ve SPK’nın profesyonelce çalıştığını, yapılan görevde dinî inanç ve dünya görüşünden etkilenerek sonuç alınmasının mevzubahis olmadığını onun için bu iddianın bir kenara bırakılmasının gerektiğini  28 Şubattan sonraki süreçte izinsiz halka arz yapan şirket sayısındaki artışın 28 Şubata tepki sonucu oluştuğunu zannetmediği, olayın rasyonel bir tepki bir protesto olmadığını girişimciler açısından ticarî bir menfaat sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etmiştir.

İzinsiz halka arz olayının 1990 yılından sonra yeni bir icat olarak ortaya çıktığını ve bu olayın ülke sınırları dışında Avrupa’da gerçekleştiğini, globalizasyona paralel olarak ülkeleri birbirinden ayıran sınırların yavaş - yavaş ortadan kalkmasıyla filizlendiğini ve teşvik aldığını Türkiye’de izinsiz halka arzların çoğunun yurt dışında toplanan paralar ve yurt dışındaki yatırımcının bu sisteme sokulmasıyla ilgili olduğunu vurgulamıştır. Kendisinin görev yaptığı dönemde Kombassan’ın daha önceki yıllarda topladığı sermayenin kayda alınmasıyla ilgili müracaatları olduğunu, kayda almanın mevzuat açısından bir takım koşullarının bulunduğunu, bu koşullar yerine getirildiği takdirde kayıt altına alma işleminin gerçekleşeceğini, kamuoyunun müracaat eden şirketle ilgili yeterli bilgiye sahip olmasının gerektiğini, Kombassan’la ilgili bu bilgilere hiçbir zaman ulaşılamadığını, SPK’nın bu şirketler tarafından tesis edilen usulsüz işlemlerin üzerine giderek görevini yaptığını belirtmiştir.

Soru ve Cevaplar

Kerim ÖZKUL:  Acaba SPK’nun görevleri arasında izinsiz halka arzları önleme noktasında bir görevi var mıdır? Sizin döneminizde izinsiz halka arz yöntemiyle piyasaya açılacak şirketleri önleme adına yaptığınız bir çalışma oldu mu?

Muhsin MENGİTÜRK:  Bu konu bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de eskiye dayanmayan bir konu olduğunu. Kapitalist ülkelerde bunların örnekleri lokal olarak 1900’lü yılların başında yaşandığını. Sınırların ortadan kalkmasıyla globazizazyon dediğimiz iyi-kötü birtakım değişimlerin olmasıyla değişik yasal organların birbiriyle çalışmasını gerektiren komplike, son derece sofistike para toplama olayıyla karşı karşıya kalındığını, olay olduktan sonra SPK’nın kısıtlı yetkiler çerçevesinde araştırma ve inceleme yaptığını, ancak netice alamadığını, SPK’na bilgi ve belgelerin teslim edilmediğini, açılan davalara ilişkin mahkeme süresinin uzadığını, tüm sistemde bir aksaklık ve yavaşlık yaşandığını bu konunun sadece SPK’nın altından kalkabileceği bir konu olmadığını, bu tür olayları engelleyebilmek için çok iyi bir istihbaratın olmasının gerektiğini, bu konuları engellemede daha önceden bilgisinin alınmasının önemli olduğunu, ancak bürokrasinin ağır işlemesi sonucu yapılması gereken ortak çalışmaların yapılamadığını, izinsiz halka arz olayının 1990’lı yıllarda yeni, yeni ortaya çıktığını, paranın yurt dışında legal olmayan yollarla toplanıp ülkeye kayıt dışı bir şekilde kuryeler aracılığıyla teslim edildiğini, çok cüzi miktarda paranın gümrükte yakalandığını, SPK’nın bununla ilgili işlem yaptığını, ancak olayın tamamen kayıt dışı olması nedeniyle ilk noktalarda SPK’nın bu dar imkânlar ile olaya müdahalesinin imkânsız olduğunu ifade etmiştir.

Şirketlerin Almanya’da yayınlanan gazetelerde izinsiz halka arza ilişkin çeşitli ilanlarının çıktığını bu konuya ilişkin sermaye piyasasının Almanya’daki sermaye piyasasına muadil otoritelerle  işbirliği konusunda müzakereler yaptığını, ancak Almanlardan başlangıçta pek fazla bir destek alınamadığını, uluslar arası kuruluşların birbirleriyle ilişki kurmasının uzun bir süreç aldığını, ancak günümüzde 20-25’i aşan sayıda uluslar arası anlaşma yapıldığını IOSCO denilen sermaye piyasası otoritelerini bir araya getiren bir şemsiye altında ülkelerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunması bu gibi usulsüzlüklerde işbirliği yapması ve dayanışmayı sağlaması hakkında anlaşmaların imzalandığını  belirtmiştir.

İzinsiz halka arzla ilgili mücadelede SPK’nın yalnız bırakılmamasının, hırpalanmamasının gerektiğini, Kombassan olayıyla ilgili TBMM’den, çeşitli siyasî partilerden, medyadan, iş çevrelerinden Kombassan’a haksızlık yapıldığı iddiasıyla kendisine baskılar yapıldığını vurgulamıştır.

Algan HACALOĞLU:  1995-1996 yıllarına kadar izinsiz halka arz yapan şirketlerin  Kombassan ve Yimpaş ile sınırlı kaldığını ancak, 1997-2000 yılları arasında bu sayının çok arttığını görüyoruz. Bu artışın sebebi nedir?

Muhsin MENGİTÜRK: SPK’da görev yaptığım dönemde, kurumun proaktif olmaması nedeniyle  bu şirketlerin sayılarında bir artış yaşandığı doğrudur. SPK”nın proaktif olma imkânı da yoktu. Ancak, SPK”nın tespitleri hemen uygulamaya geçirilebilseydi, yetkileri tartışma konusu olmasaydı bu hızlı artış ve büyüme hızı engellenebilirdi.

Bu dönemde Kanun, KHK ile değiştirilmiş daha sonra ise iptal edilmiş bu iptal ile SPK’nun yetkilerini artıran değişiklikler ortadan kaldırılmış ve mevzuatta bir boşluk ortaya çıkmıştı. SPK’nın bu dönemde uygulamaya çalıştığı hususlar kendi iç içtihatları ile desteklenmiş hususlardı. Yani kanuni desteği bu yasal çelişki nedeniyle tartışma konusu edilmişti. SPK’nın güçsüzlüğünü gören bu şekilde para toplamanın cazibesine kapılan yasalara, etik kurallara ve vatandaşın geleceğine önem vermeyen bir takım insanlar her türlü duygu sömürüsünü yaparak ortaya çıktılar.

Telat KARAPINAR:  Bu konuda 400 bin civarında mağdur ile 77 holding ve 480 tane bağlı ortaklık var, bu şirketlere yaklaşık 5 milyar dolar para akışı olmuş. Vatandaşın mağduriyetini giderebilmek için ne yapabiliriz şeklinde hiç fikir jimnastiği yaptınız mı?

Muhsin MENGİTÜRK:  Bizim dönemimiz çok önemli ölçüde geçmişteki mağduriyeti nasıl önlerizin fikir jimnastiği ile geçti. Bunu hükümetle birlikte meclis çalışmalarıyla yaptık. Geçmişteki olayların tamamını devlete, kurumlara, sisteme yüklememek anlamında yatırımcının hiç mi günahı yok, yani imar bankasının, kombassan’ın ve diğer yatırımcıların hiç mi günahı yok, Gri bir oburluk, aç gözlülük hiç mi yaşanmadı.  Yani kolay para kazanma, kolay köşeyi dönme gibi bir takım ihtiyaçlar yok muydu? Dünya’nın bu konuda nereye doğru gittiği konusunda çok önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Kavaed -emtor denilen çok önemli bir hukuk ilkesi var. Avrupa Birliği bunu 1990’lı yılların sonlarından itibaren sistemine dahil etme çalışmalarına başladı. Bizde SPK olarak birtakım hazırlıkları o yıllarda başlattık. Bizim hukuk sistemimizde olmayan, Avrupa Hukuk sisteminde az olan, Amerikan hukukunda ise oldukça fazla bulunan bu ilke şu:  “Yatırımcı dikkat etsin bir mal alırken sorumluluk sadece satıcıda değil, aynı zaman da alıcıdadır da. Her zaman satıcının üzerine gitmeyin, satıcı hileli mal satıyorsa yatırımcı da uyanık olsun, hileli malı almasın, sırtını tamamen devlete dayamasın”

Vatandaşlarımızı yalnız bırakalım demiyorum. Ancak dünyanın gittiği yönle ilgili bizim de bazı tasarruflarımızın olması gerekir. Dünya, yatırımcıya daha fazla risk üstlenme sorumluluğunu veriyor. Sistemini bu yönde geliştirmeye ve değiştirmeye çalışıyor.

Yeni sermaye Piyasası kesinlikle yatırımcıya daha fazla sorumluluk yükleyen düzenleme, denetleme ve bütün bu yatırımcıyı koruma mekanizmalarına daha az maliyet yükleyen bir yöne doğru gidiyor. Biz geçmişi bir şekilde temizleyelim. Her şeyi devletten, devlet kurumlarından beklemeyelim. Çünkü bunların maliyeti var.

Bizim düzenleme, denetleme ve yatırımcıyı güven altına alma maliyetleri de ekonomik hale, rekabetçi hale getirmemiz lâzım. Dolayısıyla bunun yolu eğitimdir. Yatırımcı eğitimine önem vermemiz, sorumluluk yüklememiz lâzım.

Özkan ÖKSÜZ:  Bu şirketlerin çoğalması 1997 – 2000 yıllarına denk geliyor. Bu şirketlerin bu kadar çoğalmasında SPK’nın hiç mi ihmali yok?

SPK Kombassan’ın üzerine bayağı yürümüş, ancak diğer şirketlere bir şey yapmamış, bu  şirketler de paraları alıp gitmiş. Kombassan’a gösterilen hassasiyet diğer şirketlere gösterilebilir miydi?

O dönemde Komsassan’ın tüm mal varlığına ihtiyatı tedbir konması talebinde bulunuyorsunuz, mahkeme dört gün içerisinde tedbir kararı alıyor, neden son güne kadar beklediniz?

Muhsin MENGİTÜRK:   SPK’nın o dönemde ihmali olmadı, SPK’nın gücü yet ti mi, yetmedi mi, o tartışılabilir. SPK’ nın kaynakları böyle bir furya olarak gelen soruların her birini takip etmeye yeterlimiydi. Sadece insan kaynağı değil, diğer kurumların desteklerini de unutmamak gerekir.

Kombassan’la ilgili o dönemde çok detaylı araştırmalar yapıldı. Ancak, Komsassan’ın resmini çekemedik. Önlem Alma adına resmini çekemediğimiz bir şirket hakkında ne yapabiliriz? Bağımsız denetim de resmini çizemedi. Hatta lokal şirketlerden yani geniş kapsamlı araştırma yapamayacak türden şirketlerin bazı bağımsız denetim raporlarında hatalar bulundu. Bu nedenle o denetim firması da SPK tarafından incelemeye alındı. Bunun üzerine biz daha güvenilir olabilecek, daha uluslar arası hizmet verebilecek şirketler arasından Kombassan’ın seçim yapmasını istedik. Şirket bunlardan birisini  seçti. Denetim şirketi, Kombassan tarafından muhtelif engellemeler nedeniyle sağlıklı bir şekilde çalıştırılmadı. Denetim şirketinden bağımsız denetim raporunu ancak eylül ayında alabildik. Yani Kombassan’la ilgili dosya eylül ayında tamamlanabildi. Sorumluluğu bir sonraki döneme aktarmak istemedik. Yani artısıyla eksisiyle başından beri takip ettiğimiz bir konunun  belli bir aşamaya gelmesini istedik.

Komisyon 13.10.2005 Tarihli Toplantısında Kombassan Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM ’ı Dinlemiştir. 

22.11.1995 tarihinde 20 milyar sermaye ile kurulmuş 80.000 ortaklı halka açık bir şirket olduklarını, 36 ilde yatırımlarının bulunduğunu, 1996 yılının Mayıs ayında SPK kaydına girmek için müracaatlarının olduğunu bu müracaatları sonucu SPK’nın kendilerini ancak 1996 yılının Eylül ayında kayıt altına aldığını SPK’nın kayıt altına alma işleminde çok büyük zorluklar çıkardığını, 9 senedir gelişmelerinin engellendiğini, yatırım belgesi verilmediğini bu konuda Türkiye’de ayrım yapıldığını SPK’nın haricinde Maliye Bakanlığı, Bankacılık  Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun ve diğer kurumların SPK’nın etkisinde kalarak kendilerine zorluk çıkardıklarını, SPK’nın uyguladığı tedbir kararları sonucu mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını, Basının aleyhlerine başlatmış olduğu kampanya sonucu vatandaşların huzursuzluk yaşadığını, 28 Şubat sürecinden, medyanın kendileri hakkında olumsuz yayınlar yapmasından, 2000 - 2001 yıllarında yaşanan ekonomik  krizden etkilendiklerini, üç çeşit hisse senetlerinin var olduğunu, bu senetlerin Holding, İnşaat Tarım A.Ş. ve Lüksenburg da kurdukları Lüksenburg-SA’ya ait olduğunu, kendilerine Türkiye’de yatırım izni verilmemesi sonucu yabancı ülkelerde yatırımlar yapmak zorunda kaldıklarını, kayıtlar hakkında her türlü bilgiyi verebilecek durumda olduklarını, 1999 yılından sonra ortak olanların  esas darbeyi yediğini, çünkü hiçbir şekilde kâr payı alamadıklarını, esas toplanan paranın 800 milyon euro olduğunu, ortakların şirkete bıraktıkları kâr payları nedeniyle ortakların toplam sermayesini 1 milyar 600 milyon euro civarında olduğu 1996-1997 yıllarında kâr payı ödediklerini, 2000 yılından bu yana hisse senedi ihraç edemediklerini, ilk giren ortak ile son giren ortağın reel bazda haklarının eşit olması için euro bazında para topladıklarını,

1997 yılında yaşanan 28 Mart sürecinde vatandaşın para akışında bir ivme kazandığını, ancak, 2000 yılındaki ekonomik krizden sonra vatandaşın medyanın da etkisinde kalarak kendilerine para getirmediğini, SPK’nın kendilerine çıkardığı zorluklar ve uygulamaları sonucu gelişmelerini engelendiğini  kesinlikle çifte kayıt tutmadıklarını ifade etmiştir.

Komisyon 14.10.2005 Tarihli Toplantısında Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR’ı Dinlemiştir

Yimpaş Grubunda halka açık üç şirketin bulunduğunu, bu şirketlerin SPK kaydında olduğunu, tüm ortakların şirket merkezindeki noter destekli pay defterine kayıtlı olduklarını, 13 Ekim 2005 tarihli itibariyle bu üç şirketin 97037 ortağının bulunduğunu, Yimpaş Grubunda  üçü halka açık 39’u ihtisas şirketi olmak üzere toplam 42 şirketin bulunduğunu, Grup tarafından  işletilen 41 perakende satış mağzası 17 fabrika, 4 tıp merkezi, 3’ü faal 9’u inşaat halinde 12 otelin mevcut olduğunu, grubun 35 ilde ve 7 ilçede faliyetine devam ettiğini, ticaret ve sanayi işletmelerinde yaklaşık 9 bin kişinin istihdam edildiğini, Yimpaşın kurulduğu tarihten bu yana ülke ekonomisine ve Ganel Bütçeye katkı sağladığını, 1992-1997 yılları arasında şirket ilişkileri nedeniyle muhatap oldukları kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlıklı ilişkilerinin olduğunu, 1997 yılından sonra şirket aleyhine çok büyük medya kampanyasının başlatıldığını, bu kampanyanın zaman içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarını da etkilediğini, 28 Şubat sürecinde ülkemizde insanların ve kuruluşların kategorilere ayrıldığını, ülke kaderine hakim olan otoritenin sürekli aleyhlerine tahrik edildiğini, medyanın bu yayınları karşısında kamu otoriteliğinin Yimpaş’a karşı tavrının değiştiğini, yasal haklarını kullanamaz duruma getirdiklerini,

28 Şubat sürecinde yaşanan bütün baskılara karşın holding adıyla kurulan şirket sayısında bu dönemde patlama yaşandığını, medya ve bürokrasinin yapmış olduğu ayrımcılık ve haksızlık nedeniyle halkın mazlum durumunda gördüğü kişi ve kuruluşlara sahip çıktığını, ancak, bürokrasinin bu oluşumların işlemlerini askıya alması nedeniyle iyi niyetlilerinde önlerinin kesildiğini, kötü niyetlilere fırsat verdiği bütün bu olumsuzluklara rağmen Yimpaş Grubu olarak yasal çizgide kalmaya özen gösterildiğini, hiç kimsenin kendilerini sonradan kurulan holdingler ile aynı kefeye koyamayacağını şirketin işleri nedeniyle sürekli irtibat halinde olduğu SPK, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumların en çok sorun yaratan kurumlar olduğunu,

SPK’nın ardı arkası gelmeyen denetimler yaptığını, bu denetimlerde hiçbir somut suç unsuru bulamadıklarını, zorlama yorumlar ve zanlara dayanarak suç icat ettiklerini ve dava açtıklarını, Hazine Müsteşarlığı tarafından engellemeler yapıldığını, 18 adet büyük yatırımlarına teşvik belgesi verilmediğini, o dönemde KHK nedeniyle SPK, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük gibi kuruluşlardan biriyle ihtilafı bulunan yatırımcı kuruluşlara teşvik belgesi verilmediğini, SPK’nun her fırsatta kendilerine dava açtığını

SPK elemanlarına Holdingin bazı işlerinin halli için Ankara’da bir görevlisini rüşvet vermek zorunda kaldığını ayrıca bazı kişilere aylık bağladıklarını bunun belgesinin var olduğunu ifade etmiştir.

Komisyonumuz 18.10.2005 Tarihli Toplantısında  Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı  Özer SEVENCAN’ı Dinlemiştir.

Kamer Grubunun 1997 yılında altı kurucu tarafından kurulduğunu, 70 milyon marka tekabül eden 35 milyon puro gibi bir sermaye gücüne sahip olduğunu, 13 faal 14 şirkette 505 civarında işçi çalıştığını, turizm sezonunda bu sayıya 100 işçinin daha ilave olduğunu, vergi ve SSK prim borçlarının bulunmadığını, Türk insanına iş, aş bulma, millî ekonomiye katkıda bulunma üretip satmak amacıyla hareket ettiklerini, art niyetli olmadıklarını, SPK’ye kayıtlı olmadıklarını, 27.03.2004 tarihindeki genel kurulda 114 tane ortak bulunduğunu, Kamer Holding hisse senetlerinin hamiline yazılı olduğunu, bu nedenle ancak ortak sayısını Genel Kurulda tespit edebildiklerini, 20 bin adet hamiline hisse senetlerinin bulunduğunu, 19.300 kupür civarında hisse senedinin satıldığını, SPK’nın ilgili mevzuat hükümlerini uygulamadığını kendilerini ilgili kanunun 22. maddesi gereği bilgilendirmedikerini, SPK hariç hiç bir Devlet kurumuyla problemlerinin olmadığını, yasal mevzuat çerçevesinde işlerine devam ettiklerini, ifade etmiştir.

Komisyon 18.10.2005 Tarihli Toplantısında İkram Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necip UYGUR’u Dinlemiştir

1996 yılından beri ticarî faaliyetlerine devam ettiklerini, tesis olarak hazır beton, iki tane akaryakıt istasyonu, bir adet tavuk çiftliği, inşaatı devam eden alışveriş merkezi ne sahip olduklarını 2001 ekonomik krizi nedeniyle olağanüstü sarsıntı yaşadıklarını, anormal bir ortak sayısının olmadığını 700-750 civarında ortakları bulunduğunu, ortaklarının ortaklık pay defterinde kayıtlarının olduğunu, ortaklarından 7-8 milyon mark para topladıklarını, görsel ve yazılı basının tahrikleri nedeniyle ortakları arasında huzursuzluk yaşandığını, yeni kurulma aşamasında bir şirket olduklarını bu nedenle kâr payı dağıtmadıklarını, şirketin ödenmiş sermayesini  iki trilyon 710 milyar lira olduğunu, vergi borcu ve SSK prim barçalarının olmadığını, 1996 yılında bir televizyon kanalarına reklam verdiğini SPK’nın bunun üzerine çok ortaklı şirketsiniz diye harekete geçtiklerini,  o günkü ortak yapıları kurul kaydına girecek durumda olmadığını, bu durumu itibariyle mahkeme kararı ile tespit ettirdiklerini, hazır beton tesislerine 2000 yılında teşvik belgesi aldığını, teşvik belgesi alırken ekstra bir zorlukla karşılaşmadıklarını ifade etmiştir.

Komisyon 27.10.2005 Tarihli Toplantısında İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet BUGA’YI Dinlemiştir

Çok ortaklı şirketlerin halka açık ve halk ortaklığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini, ittifak holdingin halk ortaklığı şeklinde bir şirket olduğun bu nedenle şirketin gerçek sahibinin Genel Kurulu olduğunu,

İşsizliğe çare olmak, gelir dağılımım dengesine katkıda bulunmak, ileri ülkeler seviyesine çıkmak isteyen ülkemizin makro planında mikro plan olarak yerlerini almak amacıyla kurulduklarını, herkesin, gelişimde, istikrarda, payının olması gerektiğine inandıklarını, kendi başına sermaye olması söz konusu olmayan yastık altı olarak bilinen değerleri sermayeye dönüştürmeye çalıştıklarını, bu işi yaparken üç ana prensipten hareket ettiklerini, kârlı bir işletme meydana getirinceye kadar hiçbir şekilde ortak almamayı hedeflediklerini, çatışmadan kaçındıklarını, her kesimde doğru diyalog kurmaya çalıştıklarını, herkesin hakkını olacağı bir sistem meydana getirilmesini uygun olacağı görüşünün benimsediklerini, bununda yolunun kayıtlı ekonomiden geçtiğine inandıklarını, ilk çıktıkları günden bu yana kayıtlı ekonominin tüm kurallarına uyduklarını, ilk kurulurken İttifak Un ve Gıda Anonim Şirketinin başarılı olması yeni atılımların ve yeni yatırımların doğmasına neden olduğunu, ortak sayısı 100 civarındayken SPK ile görüşmelere başladıklarını, SPK’nın isteği üzerine tüm ortakları topladıklarını ve 1993 yılında SPK’da kayıt altına girdiklerini, o günden bu yana sermaye artışlarının SPK tarafından onaylandığını ve denetlendiğini, Ekonomik ve Siyasî havanın bozulduğu dönemlerde SPK ile hiçbir sorun yaşamadıklarını, o dönemin kendilerine sadece zaman kaybettirdiğini, 28 Şubat sürecinde sermaye artırımı için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını 2003’ün başında ve son aylarında iki kez sermaye artışı aldıklarını, gelişen yapıların aktüel problemlerinin var olduğunu, bu problemlere aktüel çözümler üretilmesinin gerektiğini, SPK’nın ve diğer resmî kurumların aktüel problemleri aktüel şartlar içerisinde çözebilme esnekliğinin olmadığını, bu esnekliğin  olmayışı tarafların birbirini anlayamamasına sebep teşkil ettiğini, bu nedenle zamana muhtaç işleri en aza indirmeye çalıştıklarını, SPK’nın karşısına zamana muhtaç ani çözümlenmesi gereken işler ile çıkmadıklarını, hukuksuz ve kanunsuz olarak ortaklarının hisse senetlerini şirket tarafından alınmasını istediklerini, bu konuya bir çözüm çaresi üretilmesi amacıyla SPK’ya müracaatlarının olduğunu kurulun, bizim başımıza şunlar gelecek. Bunlar geldiği zaman biz sizden nasıl istifade edeceğiz şeklinde kendilerini haklı olarak uyardığını, bu nedenle orta ve uzun vadede bu şirketleri koruyan düşüncelerine de saygı duyduklarını, Mahallî borsaların kurulması halinde ekonomi için gerekli olan hak ortaklıklarının ekonomiye gereken desteği verebileceklerini, mahallî borsaların kurulmasıyla küçük ortaklarının korunabileceğini, TTK’nunda yeni yapılacak düzenleme ile hisse senetlerinin belli ölçüde geri alımın sağlanabileceğini ifade etmiştir.

Komisyon 27.10.2005 Tarihli Toplantısında Sayha Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol DOĞRU’yu Dinlemiştir

Sayha Holding A.Ş. olarak kurulmadıklarını ilk şirketin 1993 yılında kurulduğunu, tabela holdingleri gibi önce holdingi kurup sonra altyapıyı oluşturmak için kurulmuş bir şirket olmadıklarını Sayha Holding A.Ş’nin 1995 yılında kurulduğunu, bu süreç içerisinde beş şirkete tamamlandıklarını, holding kurmanın kolay olması nedeniyle insanların A.Ş. yerine holding kurmayı tercih ettiklerini ancak vatandaşdan para toplama işleminin ilk önce şirketler ile başladığını holdingin bir sermaye şirketi olduğunu elindeki var olan sermaye ile şirketlerin çeşitli iştiraklerde bulunabildiklerini ticarî ve bürokrasi alanında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını 1995-1999 yılları arasında holding yönetim kurulu üyesi başkanı olarak görev yaptığını 1999 yılının şubat ayında yönetimle çıkan anlaşmazlık nedeniyle, yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını, 19 Aralık 1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında tekrar yönetim kurulu başkanlığına seçildiğini tüm ortakları ortaklık pay defterine kayıt ettiklerini ve kayıtlarını SPK’ya bildirdiklerini 18.112 ortakları olduğunu toplanan tüm parayı muhasebe kayıtlarına soktuklarını holdinglerin bir finans kurumu olmadığını halka açık şirketler olduğunu toplanan tüm parayı yatırım amaçlı kullandıklarını holding sermayesinin 40 trilyon lira olduğunu döviz olarak 200 milyon DM’ye tekabül ettiğini, olayın bu boyutlara gelmesinde üç ana unsurun var olduğunu bu unsurların başında SPK, Holdingler ve bu holdinglere para yatıran insanların rol oynadığını, SPK’nın o dönemde yol gösterici olmadığını daha ziyade insanlar ve holdinglere dayak atan posizyonda olduğunu, holdinglerin sorumsuzca hararet ettiklerini para yatıran insanların 1997 yılına kadar kendilerine yatırımınız ne, istihdamınız ne, ne iş yapıyorsunuz gibi sorular yönelttiğini 1997 yılından sonra ise, ne kâr verdiklerini sormaya başladıklarını yani para yatıran insanlar gerçek anlamda araştırma yapmadan sadece yüksek kâr vaadi istediklerini bu nedenle sadece holdinglerin suçlu olmadıklarını, ifade etmiştir.

Komisyon 10.11.2005 Tarihli Toplantısında 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN’i  Dinlemiştir

Mesleğinin doktorluk olduğunu 1993 yılında ilk polikliniğini İstanbul Fatih’te 1993 yılında açtığını, aynı yıl ihtisasını bitirdiğini ve hastahane açmak için çalışmalara başladığını, 1994 Nisanı Ekonomik Kararları nedeniyle açılmaya hazır olan hastahanenin açılışının durdurulduğunu sadece poliklinik kısmını hizmete açabildiklerini, yurt dışından izin geçirmek amacıyla Türkiye’ye gelen bazı işçilerin sağlık nedeniyle hastahaneye tedavi amaçlı geldiğini 10 katlı hastahanenin sadece poliklinik kısmını açık görünce ve açılamama sebebinin ekonomik nedenler olduğunu öğrenince  “doktor bey sen yurt dışına gel biz sana ortak ve sermaye bulabiliriz dediklerini” 95 yılının ortalarında  ortaklık kayıt olaylarını başlattıklarını, 96 yılına gelindiğinde, her hastahanemiz ayrı şirket, iki üç tane şirket hastahane olmuştu, SPK  olaylarını o tarihlerde duymaya başladıkları, iki üç tane şirketi holding şemsiyesi altında topladıklarını, 1996 yılının 11. ayında holdingi kurduklarını, 1997 Şubat ayında SPK’na bizzat kayıt olmak için müracaat ettiklerini, holdingin 600 milyar lira ödenmiş sermayesi, 60 bin hissesinin 4800 hissedar arasında dağılmış olduğunu, 28 Şubat sürecinde sermayenin sınıflandırıldığını, bir takım iş adamlarına sıkıntılar yaşatıldığını, onlardan birisinin de kendisinin olduğunu, kendisinin Almanya’da fidye amaçlı kaçırıldığını, bir fırsatını bulup ellerinden kurtulduğunu 1997 yılında sistemin yanlışlıklarını gördüğünü, 99 yılının ikinci yarısında geri adım atmak amacıyla SPK’na gittiklerini, Sermaye azaltımına gitmek istediklerini akabinde 26 bölgede salon toplantıları yaptığını, ifade etmiştir.

Komisyon 17.11.2005 Tarihli Toplantısında Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin ÜZÜLMEZ’i Dinlemiştir

Kamuoyunda holdingler olarak bilinen şirketlerin temelde irdelendiğinde  Türk Ticaret Kanunu gereği kurulduğunu, Türkiye’deki  adil olmayan sermaye yapısı nedeniyle tekelci sermaye tarafından Anadolu’nun kalkınması adına baskılar uygulandığını, bu uygulamalar neticesinde medyanın işi Konya’yı kötüleme noktasına taşıdığını, bu şirketlerin sayısını binler civarında ilan ettiğini, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu, bu ilke içerisinde her şeyin yasal çerçevede yapıldığını, basına verdiği bilgilendirmelere rağmen medyanın bu huyundan vazgeçmediğini, Komisyonun kuruluşunu fırsat bilen medyanın bu rakamı 180 olarak açıklamak için kendilerine sorduğunu, Konya Ticaret Odasına Kayıtlı 41 holdingin kayıtlı olduğunu, bunlara ilave 6 adet de Sümer Holdingin şirketinin bulunduğunu, ayrıca odaya kayıtlı Holding olmayan ancak çok ortaklı olduğu zannedilen 5-6 tane daha A.Ş.’nine var olduğunu, bu durumda, Konya’da Holding sayısının 52’yi geçmediğini, holdinglerin herkesin kafasına göre kurulmadığını, Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri uyarınca kurulduklarını, Holding Kuruluşlarına Kurulma izninin sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından verildiğini, Ancak kuruluş izin belgelerinde  Bakan adına Bürokratların imza attığını, bürokratların Bakandan izin alarak bu izni verdiklerini, holdinglerin kuruluş aşamasında hukuk dışılığın söz konusu olmadıklarını, Ancak, holdinglerin diğer şirketlerden farklı olmadığını, sadece isim farkı bulunduğunu, temelde holdingin bir gurup şirketin üst çatı kuruluşu olarak dünyada geliştiğini, ülkemizdeki yasa çerçevesinde, bu çerçevenin altında gerçek şahısların holding adı altında kuruluşları gerçekleştirdiğini, ülkemizde bu nedenle holdinglerin veya çok ortaklı şirketlerin hukuk çerçevesinde kurulmuş anonim şirketler olduğunu ifade etmiştir.

Konya’da bulunan 41 holdingden yasa gereği 4 tanesinin Konya Ticaret Sicil memurluğunca kayıtlarının silindiğini, ayrıca 2 tanesinin hiçbir yerde kaydı olmaksızın silindiğini, Sebil Holdingin yasal çerçevede tasfiyeye gittiğini, 5174 sayılı yasa çerçevesinde 2 yıl ve daha fazla süre hiçbir faaliyette bulunmadıkları için 20 tane holdingin üyeliğinin askıya alındığını, 2 yıl bekleme süresi olduğunu, ondan sonra eğer hiçbir işlem yapılmazsa ticaret sicili ve Konya Ticaret Odasından bu holdinglerin kayıtlarının silineceğini, Konya Ticaret Odası kayıtlarında ve Konya Ticaret memurluğu kayıtlarında 11 tane resmî faal durumda hizmet gören holdingin var olduğunu  beyan etmiştir.

Olaya genel bakıldığında bu holdinglerin yasa çerçevesini aşan bazı paralar topladığının gelen şikâyetlerden anlaşıldığını, ancak ne kadarının yasaya uyup ne kadarının uymadığını hakkında net bir bilginin olmadığını, SPK’nın 70’in üzerinde izinsiz halka arz konusunda araştırma yaptığını, bu araştırmalardan 331 adedinin Konya’da bulunan holdingler için yapıldığını, bu şirketlerden hiç birinin SPK’na kayıt için halka arzla ilgili müracaatlarının olmadığını, bir işlem yapmadığını, kurulun bir karar almadığını, yapılan suç duyurularına savcılıklar tarafından ya takipsizlik kararı verildiğini ya da hiçbir hukukî işlem yapılmadığını vurgulayarak holdinglerin isimlerini komisyona bildirmiştir.

SPK’nın çok ortaklı diye araştırma yaptığı bu şirketlerin çok ortaklı olmadığına karar verdiğini, savcılıklara yapılan suç duyurularına hukukî hiçbir işlemin yapılmadığını, SPK’nın yetkisi olmadığı halde 250 ortakdan daha az ortağı bulunan firmaları da denetlediğini, bazı tekelci sermaye tarafından baskılar neticesinde bu holdinglerin üzerine gidildiğine bizzet dönemin SPK başkanı tarafından kendilerine söylendiğini ifade etmiştir.

Bu holdinglerin usulsüz para toplayanlarının olduğunu, Konya Ticaret Odasına bu güne kadar yazılı tek bir şikâyetin gelmediğini, Ancak Almanya’dan iki vatandaşın kendilerini telefonla aradığını ve şikâyetle bulunduklarını, bu güne kadar hiçbir ortağın ortak olmak istedikleri şirket hakkında odadan bilgi sormadığını, Avrupa’daki pek çok mağdurun tüketici kredisini %3 faizle bankadan çekerek %30 kâr almak ümidiyle şirketlere verdiğini, bu uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde görülmediğini, bu holdinglerin bazılarının kamuoyunu dolandırmak amacıyla kurulduğunu bildiğini, dolandıranların suçlu olduğunu, parayı verenlerinde en az dolandıranlar kadar suçunun bulunduğunu, şirketlerin kâr paylarını belirlemede izleyeceği yolu kişisel olarak açıklayacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etmiştir: “Holdingler her yıl duran varlıklarını, menkul ve gayrı menkullerini o günün rayiç değeri üzerinden değerlendirerek değer artışlarını bir fiktif kâr olarak dağıttıkları kanaatindeyim.”

Holdinglerden bazılarının SPK’nın tutumu yüzünden yasa dışına çıktığını, bu holdinglerden bazılarının yurt dışında şirketleri bu nedenle kurduklarını duyduğunu, bu şirketlerin yurdışında makbuz karşılığı para topladığını, SPK’nın her türlü engellemeyi yaptığını, bu engellemeler karşısında holdinglerin para toplayabilmek için kâr dağıttığını ve denetim dışı para topladıklarını, SPK’na kayıt almamak için farklı şirketler oluşturulmaya başlandığını, bu şirketlerin zorunlu olarak aracılık hizmetleri yaptıklarını, bu şirketlere izin verilseydi hisselerin borsada alınıp satılacağını, ve bir kısım mağduriyetlerin ortadan bu şekilde kalkacağını ifade etmiştir.

SPK’nın tutum ve davranışları nedeniyle Türkiye’de çok ortaklı şirketlerin yasal zemine giremeyeceğini kendisinin yaşadığı bir olay anlatarak SPK’nın %50 ve daha yukarısında  suçlu olduğu  kanaatini taşıdığını, suçun 3’te birinin siyasetçiler (bu holdinglere gereken kanuni alt yapıyı kurmadan kuruluş izni verenlere) ait olduğunu,

Holdinglerini vakıa olarak kurulduklarını, bir kısmının iyi niyetli olduğunu, çok az kısmının ise kötü niyet taşıdığını, vatandaştan her ikisinin de para topladığını, temelde şirket yöneticilerinin tamamının suçlu olmadıklarını, SPK’nın ve bu holdinglere kuruluş izni veren siyasetçinin suçlu olduğunu ifade etmiştir.

Komisyonumuz  22.11.2005 Tarihli Toplantısında Umpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür TEPE’yi Dinlemiştir

Grup bünyesinde Umpaş Holding A.Ş., Umpaş Seramik, Yeni Birlik Makine İş ve Dış Ticaret, Umpaş mizan Pazarlama Şirketlerinin bulunduğunu, bu altı şirketten sadece Umpaş Holding A.Ş.’nin halka açık olduğunu, diğer şirketlerin her hangi bir ortaklık yapısının bulunmadığını, Umpaş Holdinge ortak almak amacıyla bizzat Holdingden veya hisseleri elinde bulunduran üçüncü şahıslardan hisse satın alan tüm ortakların resmî kayıtlarda, SPK’ya verilen listelerde ve hazirun  cetvellerinde ortak olarak görüldüklerini, hisse oranlarının da aynı şekilde tam olarak hesaplandığını, bir buçuk yıldan beri yönetimde bulunduklarını, her hangi bir ortaktan ortaklık temsili noktasında her hangi bir şikâyet gelmediğini, SPK ile ilişkilerinin 2002 yılında başladığını, SPK’nın kendilerinden 2003-2004 yıllarına ait Konsolide bütçe çalışmalarını güncelleştirip kurula vermelerini istediğini, SPK tarafından yetkili kılınmış bir şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesini gerçekleştirdiklerini, SPK’nun istemiş olduğu tüm evrakı kuruma verdiklerini, SPK ile yaşanan her hangi bir problemin, sıkıntının olmadığını, yönetimsel anlamda konuyla ilgili her kurumla çalışmaya hazır olduklarını, bu önemli konunun ancak bu şekilde çözümlenebileceğini, mevcut sorunun yönetimsel boyutu olduğu gibi ortakları ilgilendiren kısmının da bulunduğunu, Yönetime geldikleri zaman grubun 13 adet şirketinin olduğunu gayrı faal şirketleri birleştirdiklerini, şu anda mevcut       6 şirketle yollarına devam ettiklerini, 6846 ortaklarının bulunduğunu, ortaklardan 31 milyon euro topladıklarını, Umpaş grubunun 60-65 trilyon cirosu olduğunu sadece seramik fabrikasının 25-30 milyon euro civarında değerinin bulunduğunu, geçmiş yıllarda kâr payı dağıtıldığını, SPK noktasında kayıt altına alınmayı istediklerini, ifade etmiştir.

Komisyonumuz 24.11.2005 Tarihli Toplantısında Kamer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem KOCAKAFA’yı Dinlemiştir

 Kamer Yatırım Şirketinin kurucu ortaklarından olduğunu, Kamer Holdingde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, ayrıca birkaç farklı sektörde iş yaptığını,

Kamer Holding olarak amaçlarının Türk ekonomisine katkıda bulunmak, işsizlere iş imkânı sunabilmek olduğunu, iye niyetle işe başladıklarını,  şirketin büyümesi sonucu herkese görev verildiğini, Özer SEVENCAN yönetim kurulu başkanı, kendisinin başkan yardımcısı Hanefi DURSUN, Mustafa DURSUN, Kemal BAYRAM, Hüseyin YAĞCI, Ali SARI, Yakup KARAKURT, gibi isimlerin  yönetim kurulunda üye olarak  görev aldıklarını,

2000 yılında SPK denetleme Kurulu’nun Konalta Şirketinde bir inceleme başlattıklarını ve  ait tüm  evrakın şu anda SPK’nın elinde olduğunu, Kamer Yatırıma ait tüm ortaklardan kaç para toparlandı, kaç üyesi var, kimlerin elinde, o bilgiler, belgelerin SPK’nın elinde olduğunu, malî müşavirler ile hukuk müşavirlerine konuları intikal ettirdiklerini, müşavirlerin Kamer Holding olarak kuralım, senetleri değiştirelim, ortakları hak sahibine verelim dediklerini, kendilerinin bu öneriyi kabul ettiğini, ancak bugüne kadar ortakların sayısına ulaşamadığını, yönetim kurulunun kendi arasında ihtilafa düştüğünü, ihtilafın çıkmasının birinci sebebinin, ortakların pay defterine yazılmaması, İkincisinin ise toplanan paraların hesabının tarafından sorulması olduğunu,  SPK’nın elindeki raporu kendisinin de incelediğini, raporun 38 trilyondan bahsettiğini, holding sermayesinin  20 trilyon olduğunu, bunun 18 trilyonunun  peyderpey ödendiğini, 2 trilyonun açık  olduğunu, bazı şeyleri bilmeyerek yaptıklarını,  Ticaret Kanununda sermayesi ödenmemiş bir şirkette hamiline senet bastırılamayacağı hususunu sonradan öğrendiğini,

 Tüm paraların yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar tarafından çekildiğini parayı çekenlerin şu anda Kamer Holdingde parasının olmadığını, mevcut yönetimin ortak sayısını bilmediği yönünde komisyona bilgi verdiğini. Ancak ortak sayısının belli olduğunu,  ticaret sicil memurluğundan bizzat dilekçe ile sorduğunu ancak hiçbir cevap alamadığını, bu nedenle elindeki bilgilerin noksan olabileceğini, hamiline basılan senetlerin içerisinde sahte senetlerin  varlığından; haberdar olduğunu, 200.000 adet hisse senedinden; 180.000 tanesi ortaklara verildiğini, 20.000 tanesinin sermayesi ödenmediği için verilmediğini, SPK denetleme kurulu veya bir hukukçu geldiğinde hep onların hep gösterildiğini ifade etmiştir.

Özer Sevencan’ın ortak sayısını bildim dediği pek çok belgenin  elinde olduğunu, Organize suçlarda  Özer Sevencan’ın  ortak sayısı hakkında beyanının var bulunduğunu,  Özer Sevancan”ın komisyondaki beyanın aksine holdingin 6.000 küsur ortağının olduğunu, buna ilişkin belgelerin mevcut olduğunu, SPK Denetleme Kurulunda, Konya’daki savcılıkta 6.000 ortağın isim listesinin ve  makbuz fotokopilerinin tamamın bulunduğunu,  6.000 kişiden   döviz bazında 72 milyon mark toplandığını, buna  bir miktar kâr da verildiğini, SPK’da tüm bilgilerin var olduğunu, o günkü parayla, TL’ye çevrildiğinde 38 trilyon ettiğini, şimdi paranın 20 trilyon olduğunu, 18 trilyon liranın buharlaştığını, durumu  sayın  Ali Coşkun Bey’e anlattığını sayın bakanın da  genel kurulu iptal ettiğini, ancak bazı şahısların devreye girmesi sonucunda sayın Bakanın Türkiye’de olmadığı bir tarihte genel kurulu yaptıklarını, Bakanlık müfettişlerinin olağan üstü Genel kurul yapabilir şeklinde rapor verdiğini, beş yıldır genel kurul yapılmadığını Özer Severcan’ın holding kasasındaki mevcut belgeler ile genel kuru kurul yaptığını beyan etmiştir.

Komisyon 06.12.2005 Tarihli Toplantısında TÜYİMDER Yönetim Kurulu Üyelerini Dinlemiştir.

Türkiye Yimpaş Mağdurları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini 2004 yılının 12. ayında kurduklarını. Kuruluş amacının  mağdurların dernek çatısı altında bir araya gelmesi güçlerini, kuvvetlerini birikimlerini bilgilerini birleştirerek bir neticeye varmak olduğunu, kendilerine ülkenin dört bir yanından mağdurların aradığını, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli avukatlarla, profesörlerle, hatta Yimpaş’ın yetkili organlarında görüşmeler yaptıklarını, kendilerine doğruyu bir tek kişinin söylediğini 31 Ağustos 2005 tarihinde Türkiye gazetesinde SPK’nca kamuoyuna ilanda bulunulduğunu, bu ilanda Yimpaş’ın çifte kayıt tuttuğu, açığa hisse senedi düzenlediği, Almanya’daki şirketleri vasıtasıyla toplamış olduğu hisse senetlerini Türkiye’dekiyle takas’a gittiği takas neticesinde pay defterine kaydetmediği, bütün yapmış olduğu bu işlemlerinin örneklerinin ellerinde bulunduğunu tüm tasarrufunu Yimpaş’a yatırdığını Yimpaş’ın aileleriyle birlikte 600 bin civarında insanı mağdur ettiği bu şirkete sıradan vatandaşların dışında siyasilerin, profosörlerin üst düzey bürokratların  para yatırdığını kendilerinde bu isimlerin olduğunu, bu sorunun biran önce giderilebilmesi için çalışmalara hız verilmesinin gerektiğini, çünkü bir takım şahısların mağdurların elinde bulunan hisse senetlerini yarı fiyatına almaya çalıştığını ve olaya çok kısa zaman içerisinde kanun dışı şahısların ve güçlerin karışabileceğini ifade etmiştir.

A- GİRİŞ

Türkiye’de finans sektörünün yapısına bakıldığında, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bankaların sektörde ciddi bir ağırlık teşkil ettiği görülmektedir. Her ne kadar, ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesindeki etkin rolü dolayısıyla sermaye piyasalarına da gereken önem verilerek, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile anılan piyasalar düzenlenmiş; buna ilave olarak, özel finans kurumları ile leasing-faktoring gibi diğer finansal kurum ve kuruluşlar da gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmak suretiyle sektöre kazandırılmış ise de, hali hazırda sektörün yaklaşık %90’ını yine de bankacılık kesimi oluşturmaktadır. Ê

Mevcut tasarruf hacminin yetersizliğine karşın Kamu’nun uzun yıllardan bu yana devam eden yüksek düzeyli borçlanma gereğinin bir sonucu olarak faiz oranlarının sürekli şekilde yüksek gerçekleşmesi, sermaye piyasalarının geçen süre zarfında gelişimini ve yeterli derinliğe ulaşmasını engelleyen önemli etkenlerden birini teşkil etmiştir. Buna ilave olarak, yüksek oranlı enflasyonun yaşandığı ekonomide istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanamaması, fonların vadenin uzun olduğu sermaye piyasaları yerine, vadelerin çok daha kısa ve getiri oranlarının nispeten yüksek olarak seyrettiği bankacılık kesimine ve özellikle de Kamu borçlanma senetlerine yönelmesine yol açmıştır. Geçmişte, yine ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyüme ortamının mevcut olmaması, sermaye piyasası araçlarından biri olan hisse senediÊ fiyatlarının geniş fiyat aralıklarında ve sürekli şekilde dalgalanmasına yol açmış, bu haliyle spekülatif bir yatırım alanı görünümü kazananÊBorsa’dan yatırımcıların nispeten uzak durmasına neden olmuştur. Ê

Yukarıda kısaca ana hatlarına değinilen ekonomik ortam, tasarruflarını bankacılık alanı dışında değerlendirmek isteyen, diğer bir ifade ile faiz dışında gelir getiren alanlara yatırım yapmak arzusunda olan, buna mukabil malî piyasaları ve alternatif yatırım araçlarının getirilerini yakından takip ve buna göre de pozisyon alma bilgi ve becerisine sahip olmayan önemli sayıdaki küçük tasarruf sahibinin, tasarruflarını değerlendirebilecekleri alan itibariyle bir anlamda seçeneksiz kalmalarına ve uzun yıllar boyunca tasarruflarını altın-gayrimenkul gibi verimsiz alanlara kaydırmalarına veya nakit tasarruflarını sistem dışında muhafaza etmelerine yol açmıştır. Öte yandan, büyük çoğunluğunu yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın oluşturduğu anılan kesimin, mevcut tasarruflarının bir şekilde kayıt altına alınmasını bir takım nedenlerden dolayı tercih etmemeleri, bu fonların faizsiz getiri sağlayan Özel Finans Kurumları’na gerektiği ölçekte yönelmesini de engellemiştir.

Özellikle yurt dışındaki küçük tasarruf sahibi vatandaşlarımızın birikimlerinden ibaret, faizsiz getiri alanlarında değerlendirilmesi amaçlanan ve kayıt altına alınması istenmeyen bu fonların varlığı, yoğun olarak 1990’lı yıllarda bir takım kişilerce başta Konya ili ve civarı olmak üzere Anadolu’da “holding” adı altında şirketlerin kurulmasına ve sonrasında da ortaklık ve faizsiz yüksek oranlı getiri vaadiyle halktan para toplanmasına imkân sağlamıştır. Bu yöntemle fon toplama faaliyetlerinin başarıya ulaşması, 1990’lı yılların ortalarından itibaren kurulan şirket sayısının ve buna bağlı olarak da fon toplama faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artış göstermesine, ortaklık vaadiyle fon toplayan şirket sayısındaki hızlı yükseliş ise rekabet koşulları nedeniyle vaadedilen getiri oranlarının sonraki dönemlerde döviz bazında %50’lere kadar tırmanmasına yol açmıştır. Ê

İzinsiz fon toplama faaliyetlerinin bu denli başarıya ulaşmasının, diğer bir deyişle, tasarruf sahiplerinin anılan holdinglere bu denli rağbet göstermelerinin tek başına yukarıda özet halinde değinilen ekonomik kaygılarla izahı mümkün değildir. Zira, ekonominin genel durumuna ve özelde de finans sektörüne yönelik yukarıdaki özet açıklamalar, 1990’lı yıllar için geçerli olduğu kadar daha önceki dönemler için de geçerlilik taşımaktadır. Bu durumda, konuya sırf ekonomik gerekçeler bakımından yaklaşıldığında, bu tür faaliyetlerinÊ neden özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren ivme kazandığı sorusu cevapsız kalacaktır. Rapor’un sonraki bölümlerinde daha etraflıca ele alınacağı üzere, konuyu irdeleyen bir raporda yer alan “…Geniş halk kitleleri nezdinde bu tartışma halen “islami sermaye ile Kamu kesiminin ve/veya belirli bir sermaye grubunun mücadelesi” boyutundan, fiilin hukukî olmaması, iktisadi olarak sürdürülebilir bir teknik olmaması” boyutuna taşınamamıştır…” ifadeleri, tasarruf sahiplerinin fon toplayan bu şirketlere yönelik teveccühlerinde, en az ekonomik gerekçeler kadar, dini, millî ve ideolojik yaklaşım ve faktörlerin de etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, izinsiz fon toplayan bu holdinglerin yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik ilan ve reklamlarının tetkikinden de anlaşılabilecek olan bu hususlara, holdinglerde denetim yapan Sermaye Piyasası Kurulu denetim elemanlarının muhtelif raporlarında da değinilmektedir.

Bahse konu holdingler ve zaman, zaman da bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından gerçekleştirilen ortaklık vaadi ile fon toplama faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı karşısındaki durumu ilgili kurumlarca değerlendirilmiş; ancak faaliyetlerin, niteliği itibariyle Bankalar Kanunu’ndaki mevduat kabulü tanımına uymadığı kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında “İzinsiz Halka Arz” olarak nitelendirilen anılan faaliyetlerin gözetim ve denetimi, büyük ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu vasıtasıyla gerçekleştirilmiş, diğer kurum ve kuruluşların olaya dahili ise daha çok adı geçen Kurul tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucundaki tespitlerin ilgisi nedeniyle bu kurum ve kuruluşlara intikali ve intikal ettirilmiş olan konuların tetkik ve değerlendirilmesi ile sınırlı kalmıştır.

Hukukî esaslara ve iktisat kurallarına uygun olmayan bir faaliyet düzeni içerisindeki sistemin sürdürülebilirliği, sisteme sürekli olarak taze para girişine bağlı olduğundan, 2000 ve 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin etkisi ile başlangıçta fon girişinin azalması ve sonrasında da girişin durmasına karşın fonlarını geri almak isteyenlerin sayısının hızla artması, sistemin sürdürülemez olduğunun açığa çıkmasına ve sonuçta da tıkanmasına ve çok sayıda vatandaşımızın mağdur duruma düşmesine yol açmıştır. Buna ek olarak, 1998 yılı sonrasında bir çoğu halkı dolandırmak amacıyla kurulmuş olan tabela holdinglerinin de piyasaya çıkarak yüksek kâr vaatleriyle halktan para toplaması da sisteme sıcak para girişini engellemiştir. Sistemin hukukî esaslara aykırı ve sürdürülemez olduğuna dair Sermaye Piyasası Kurulu vasıtasıyla gerek yurt dışındaki ve gerekse yurt içindeki vatandaşlarımıza yönelik bildiri ve duyuruların vatandaşlarımız tarafından dinî ve/veya ideolojik gerekçelerle ya da sair nedenlerle gereği şekilde takip edilememesi, algılanmaması ya da algılanamaması yanında, fon kabul eden şirketlerin de konunun yasal ve ekonomik boyutunu gizleyerek vatandaşlarımızın dinî ve millî duygularının istismarında başarılı olmaları, mağdur sayısının ve mağduriyetin boyutunun artmasında etkili olmuştur. Bunun yanısıra, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyarı ve bilgilendirmeleri, Holdingler tarafından propaganda malzemesi yapılarak, dinî ve ideolojik istismar aracı olarak kullanılmıştır.

B- HOLDİNGLER

1. HOLDİNGİN TANIMI

Kamuoyunda holding deyince birkaç tane şirketten oluşan şirketler topluluğu anlaşılmaktadır. Nitekim, araştırma önergesinde de . . denilmektedir. Halbuki ülkemizdeki ticaret hukukunda holding tabiri, başka şirketlere sermaye koymak suretiyle ortak olup o şirketin yönetiminde söz sahibi olan bir faaliyet olarak öngörülmüştür. Bu nedenle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK) holdingler, ayrı bir şirket türü olarak tanımlanmamış ve bunlar için farklı bir düzenleme getirilmemiştir. Holding tabiri TTK’nın sadece, şirketlerin yedek akçe ayırmaları ile ilgili 466. maddesinde geçmekte ve “İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve 3. fıkra hükümleri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan Holding şirketleri hakkında cari değildir. ” denilmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere, Holdinglerin faaliyet alanı ve amacı, başka şirketlerin sermayelerine katılmak, onlara ortak olmak, böylece hem bu şirketleri yönetmek hem de gelir elde etmek olarak belirlenmiştir.

Toplumda daha büyük ve kapsamlı olduğu etkisini uyandırmak için şirketler, TTK’nın ticaret unvanıyla ilgili düzenlemelerinde herhangi bir sınırlama olmaması ve 48. maddedeki hükümden yararlanarak ticaret unvanlarında “Holding” ibaresini kullanmaktadır. Holding bir ayrı şirket türü yada üst bir kuruluş olmayıp sadece bazı şirketlerin faaliyet alanını gösteren bir tabirdir.   Bu itibarla, holdinglerin kurulmasında da, genellikle anonim şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme hükümleri geçerli olup, sadece şirketin gayesi diğer şirketlere sermaye koyarak onların yönetiminde söz sahibi olmak olduğundan ana sözleşmelerinde bu yönde hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla, holdinglerin kendilerinin doğrudan ticarî ve sınai faaliyetleri olmayacak, üretim ve satış yapan işletmeleri de bulunmayacaktır. Buna karşılık, sermayesine katıldığı diğer şirketlerin ticarî ve sınai faaliyetleri olacak onları yönetip yönlendirecek ve onların kazançlarından gelir elde edecektir. İşte bu yüzden, ülkemizde holdingler bir sermaye şirketi (genellikle anonim şirket) olarak kurulup faaliyet göstermektedir.

Dünyada ilk olarak ABD’de 1890’larda ortaya çıkan holding şirketler, ülkemizde de ilk defa 1961 yılı sonunda kurulmuş ve 1963 yılından itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır. Bunun için bir yandan 1963 yılında değiştirilen Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmış, 01.01.1975 tarihinde yürürlüğe giren TTK’nda da yeni bazı düzenlemeler getirilmiştir.1974 yılına gelindiğinde ise, holdinglerin halka açılması gerçekleştirilerek yeni bir aşamaya geçilmiştir. Daha sonraki dönemde, holdingler açısından ilgili mevzuatta önemli bir değişiklik olmamıştır.

1980’lerden sonra ekonomideki gelişmeler ve dışa açılma nedeniyle hızlı bir şekilde şirketleşme ve özellikle belirli bir malî güce ulaşan şirketlerin holding haline gelmesi süreci yaşanmıştır. Kamu oyunda holding denilince birkaç şirketten oluşan bir üst kuruluş şeklinde algılanması da bu zamanda, çok sayıdaki şirketin holding çatısı altında örgütlenmesinden kaynaklanmıştır.

Araştırma Komisyonumuzun kapsamına giren holding ve şirketler ise, bir tanesi hariç 1990’lı yıllarda kurulmuştur. Kuruluş şekilleri incelendiğinde, bazılarının önce bir anonim şirket şeklinde belli bir faaliyet dalında kurulduğu, sonra başka alanlarda çalışan farklı şirketlerin oluşturulduğu, bir süre sonra da bunların bir merkezden yönetimi, finansman ihtiyaçları ve ekonomik entegrasyon gibi nedenlerle holding adıyla bir şirket kurulup tüm şirketlerin bu çatı altında toplandığı görülmektedir. Ancak, zamanla holding olmanın cazip ve yatırımcılar üzerinde olumlu etki yaptığı görülünce, değişik yöntemlerde holdingler de oluşmuştur. Örneğin, önce ticaret unvanında holding tabiri bulunan bir şirket kurulmuş, daha sonra bu holdingin bünyesinde farklı faaliyet alanlarında yeni şirketler ve işletmeler birer, birer açılmıştır. Bu süreçte, gerçekte faaliyeti, tesis ve işletmesi olmayan sadece kayıtlarda gözüken şirketlerin bulunduğu dikkati çekmiştir. Mağdur vatandaşlarımızın bir kısmının, bu şekilde sadece ismi olan, tesisleri olmayan, ama sanki üretim yapan büyük modern fabrikaları varmış gibi  yanıltıcı broşür, reklam ve görüntülerle aldatıldığı ortaya çıkmıştır.

2. ANONİM ŞİRKET, HOLDİNG VE HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE

   GELİŞMESİ

Önceki kısımda da belirtildiği şekilde, mevzuatımızda holdinglerin kurulmasını düzenleyen ayrı hükümler bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, holdingler de bir anonim şirket olduğundan önce bu şirketlerin kuruluşuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerinden bahsetmek yerinde olacaktır.

Anonim şirket, Türk Ticaret Kanununda, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirket olarak tarif edilmiştir. TTK’nın 276. maddesinde anonim şirketlerin kuruluşunun, ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde olabileceği belirtilerek izleyen maddelerde, bu yöntemlere göre bir şirketin kuruluş işlemleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kısaca değinmek gerekirse, anılan Kanunun 272. maddesinde, özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarının 50 Milyar Türk Lirasından (2002 yılına kadar 5 Milyar TL) aşağı olamayacağı, 273. maddesinde, anonim şirketlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulacağı ve 277. maddesinde şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması gerektiği belirtilmektedir. Böylece, özel kanunla kurulunlar dışında normal olarak 5 gerçek ve/ veya tüzel kişinin, asgari 50 Milyar TL sermaye koyarak, hazırlayıp imzalayacakları ana sözleşmenin yetkili mercilerce uygun bulunup tescil edilmesiyle bir anonim şirket kurulabilmektedir.

Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri, 1988 yılına kadar, TTK’nun 273. maddesi gereğince şirket merkezi nerede olursa olsun Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulabilmekteydi. Şirketlerin kuruluş ve diğer işlemlerinin Ankara’da Bakanlık merkez teşkilatınca yapılmasının zorlukları ve ilgililerin yoğun talepleri sonucu, belirtilen tarihte yapılan değişiklikle önce İstanbul ve İzmir İllerinde, anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri işlemlerinin adı geçen İl Müdürlüklerince yürütülmesine izin verilmiştir. 

Ancak, holdingler, bankalar, sigorta şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler, bağımsız denetim şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, döviz büfesi işleten şirketler, özel finans kurumları, gözetme şirketleri ve ortakları arasında yabancı uyruklu şahıs bulunan şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemleri merkezlerine bakılmaksızın eskiden olduğu gibi Bakanlık merkez teşkilatınca sonuçlandırılacaktır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.01.1991 tarihinde yayınlanan 1991/1 sayılı Sirküler ile önceki iki İl’e ek olarak Ankara, Adana, Bursa ve Konya’nın da içinde bulunduğu 11 İl’de daha, şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği gibi işlemlerinin bu İl’lerde bulunan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonra da, değişik tarihlerde, mahallindeki yapılanmaya göre, aşama, aşama şirketlerin belirtilen işlemlerinin her şirketin merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğünce yapılması gerçekleştirilmiştir. Ancak bu dönemde de, özelliği olan ve yukarıda sayılan nitelikli şirketlerin kuruluş ve diğer işlemleri baştan beri olduğu gibi Bakanlık merkez teşkilatınca yürütülmüştür.

Nihayet, TTK’nin 273. maddesinin 11.06.2003 tarihinde, 4884 sayılı Kanunla değiştirilmesinden sonra, Tebliğle belirlenecek faaliyet alanları dışındaki anonim şirketlerin kuruluş işlemleri için Bakanlıktan izin alınması hükmü kaldırılmıştır. Bunun sonucu normal şirketlerin işlemleri doğrudan Ticaret Sicil Memurluklarınca yürütülmektedir. Fakat, Bakanlığımızca yayınlanan 2003/3 sayılı Tebliğin 5. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, özelliği olan şirketlerin (bankalar, sigorta şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler gibi) ve asıl konumuz olan holdinglerin benzer işlemleri yine Bakanlık merkezinde sonuçlandırılmaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, Komisyonumuzun araştırma kapsamına giren holding ve şirketler, holding ibaresini taşıyor ve faaliyet alanı olarak diğer şirketlerin sermayesine katılmayı hedefliyorsa bunların kuruluşu ve diğer işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığında tamamlanmakta, başka alanlarda faaliyet göstermek üzere ve normal A.Ş. olarak kurulmuş ise bunların işlemleri merkezlerinin bulunduğu İllerde yapılmaktadır.

Öte yandan, Komisyonun görev alanı kapsamındaki holding ve şirketler incelendiğinde, çoğunun ortak sayılarının Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen sayıdan (15.12.1999 tarihine kadar 100, daha sonra 250) fazla olduğu, bazılarının da az olduğu görülmektedir. Buna karşılık, 4487 sayılı Kanunla değişen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde, “hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar” halka açık anonim ortaklık halka açık anonim olarak tanımlanmaktadır. Aynı maddede, halka arz terimi de,  “sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi; Sermaye Piyasası Kanununa göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu noktada, hangi durumlarda bir anonim ortaklığın “hisse senetlerinin halka arz edilmiş” sayılacağı önem kazanmaktadır. Aynı Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 11. maddesinde bu husus düzenlenmiş ve “pay sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz olmuş sayılacağı” hükme bağlanarak, belirlenen ortak sayısına ulaşanların halka açık anonim ortaklık hükümlerine tâbi olacakları belirtilmiştir. Aynı maddede “Kurul, bu Kanuna tâbi ihraçcıların kaydını tutar. İhraçcılar, sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde halka satıldığını veya halka açık anonim ortaklık statüsünün kazanıldığını öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde Kurula bildirmek zorundadırlar. Ortaklık denetçileri, bu durumu öğrendikleri tarihte, ihraçcının yönetim kuruluna ve Kurula bildirmekle yükümlüdürler” hükmü de yer almaktadır.

SPK’nun 4. maddesinde ise ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

3. ARAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ HOLDİNG VE ŞİRKETLER

Komisyonumuzun yapacağı araştırmanın kapsamını belirlemek üzere, öncelikle vatandaşlarımızdan gelen şikâyet dilekçeleri, elektronik postalar ve elden ulaştırılan belgeler incelenmiştir. Ayrıca, önceki bölümde belirtildiği üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yazılan yazılara gelen cevaplar ve dosyalar çerçevesinde, mevzuatta belirlenen esas ve usullere uymadan halktan para toplayan, bir şirkete hissedar olması için halka arz yapan veya bu şekilde bir şirkete ortak olduğu  vatandaşlarca dile getirilen holdingler belirlenmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki kuruluş kayıtlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunun hisselerinin izinsiz halka arz edilmesi nedeniyle inceleme/denetleme yaptığı bu tür holding ve şirketlerin  sayısının 78 olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan 57 adedinin ticaret unvanında “Holding” ibaresi yer almakta, 21 adedinin ise normal A.Ş. olduğu görülmektedir.

Ayrıca, holding şeklinde örgütlenenlerin bir çoğunun, sermayesinin tamamına veya çoğunluğuna sahip oldukları bağlı şirketleri bulunmaktadır. İnceleme kapsamındaki holding veya şirketler grubunun her birine bağlı şirketler (Ek/3)’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bir de, söz konusu şirketlerden bazılarının ya holdinglerin bağlı şirketi olduğu yada önceden başka isimle kurulup sonradan ticaret unvanlarını, faaliyet merkezlerini değiştirdiği ya da başka il ve ilçelerde şube açtıkları tespit edilmiştir.

Kısaca, araştırma kapsamına alınan şirketler holding tabirini kullanan ve herhangi bir şekilde tasarruf sahiplerinden para toplamak üzere izinsiz halka arz yapan holding ve şirketler olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki holding ve şirketlerden ancak 7 tanesi Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmıştır. Bu nedenle, Raporumuzda yer verilen şirketler üç grupta toplanmıştır.

3.1. Faaliyetini Sürdüren ve SPK Tarafından Denetlenen Holdingler

Ticaret Unvanı: 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: İSTANBUL, 357054/304636

Adresi: Şirinevler Mah. Ş. Yarbay Cesur Cad. Murat Sk. No: 1 Şirinevler /İstanbul

Kuruluş Tarihi: 25.11.1996

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (8) Yakup YÖNTEN, Abdullah ŞAHİN, Şükrü ÇARKÇI, Ali Kemal İMAMOĞLU, Hüseyin MUTLU, Süleyman BAYRAKTAR, Refik ŞAHİNLİ, Ekrem TURUNÇ

İlk Yönetim Kurulu: Yakup YÖNTEN, Abdullah ŞAHİN, Şükrü ÇARKÇI, Ali Kemal İMAMOĞLU, Hüseyin MUTLU, Süleyman BAYRAKTAR, Refik ŞAHİNLİ, Ekrem TURUNÇ

İlk Denetim Kurulu: Suat Cavit VULAŞ, Suat KILIÇ

Yurt Dışındaki Temsilcileri:

Sermaye Azaltılması Tarihi ve Tutarı: 1 Trilyon TL-, 28.03.2000’de 600 Milyar TL

Hisse Adedi: 500 (22.11.2004 Tarihinde 60.000)

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 2763

Bağlı Şirketleri: 9 adet A.Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Yakup YÖNTEN, Süleyman KOÇER, Etem BATTAL, Funda Yalçın BOZKURT, Nilgün YÖNTEM.

Mevcut Denetim Kurulu: Kerim ALTINTAŞ, Hasan AKSU, Metin AKGÜN.

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: AKSARAY HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: AKSARAY,

Adresi: E 90 Karayolu 15. Km. Organize Sanayi Bölgesi 1. Blok No: 6 Aksaray

Kuruluş Tarihi: 12.02.1998

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (10) Mahmut UÇAR, Hasbek KARAPINAR, Mustafa YAPICI, Arif DEMİRAY, Ayhan KARAPINAR, Osman UÇAR, Mustafa BAYRAKTAR, Şakir UÇAR, Bekir AZYOKSUL, Bekir BAŞARICI.

İlk Yönetim Kurulu: Mahmut UÇAR, Arif DEMİRAY, Ayhan KARAPINAR, Mustafa BAYRAKTAR, Mustafa YAPICI,

İlk Denetim Kurulu: Bekir BAŞARICI, Bekir AZYOKSUL,

Dışındaki Temsilcileri: Arif DEMİRAY, Ali ÖNCEL

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 70 Milyar TL

Bağlı Şirketleri: 9 adet A.Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Mahmut UÇAR, Arif DEMİRAY, Nevzat ALTUN, Kamil BAŞ

Mevcut Denetim Kurulu: Muhterem DÜZEL, Rafet ÖZÇİFTÇİ.

Son Durumu: Faal.

Ticaret Unvanı: APİTAŞ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: MERSİN, 21149

Adresi: Palmiye Mah.1208. Sk. No: 15/1 Oruç Apt. Altı  Mersin

Kuruluş Tarihi: 26.03.1999

Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (8) Veysel AÇIK, Selahattin Sami SÜMERGEN, Gülizar AÇIK, İsmail AÇIK, Eser Mimarlık İnş. Rest. San. ve Tic. Ltd. Şti., Anadolu Plastik İnş. Mim. Mad. Tur. İth. İhr. San ve Tic. A.Ş., Eser İnş. Mad. Tur. San ve Tic. A.Ş., Hedef Elektronik San ve Tic. A.Ş.

İlk Yönetim Kurulu: Veysel AÇIK, Selahattin Sami SÜMERGEN, Gülizar AÇIK

İlk Denetim Kurulu: Tuna DİNÇKAL

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 19.11.1999’de 5 Trilyon TL

Hisse Adedi: 1.000.000 adet

Bağlı Şirketleri: 3 adet A.Ş., 4 adet Ltd. Ş.

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: BAŞAK HOLDİNG A.Ş. (BAŞAK TENEKE KUTU A.Ş. )

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Karatay-1106

Adresi: 3. Organize Sanayi Bölgesi 2. Sok. No.3 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 29.04.1997

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (24) Mehmet KARA, Mustafa ÇEVİK, Niyazi IŞIKCAN, Ali KÜÇÜKKARPUZ, Muhammed Uğur KALELİ, Selçuk ÖÇAL, Mehmet GÖDENELİ, Adnan HEKİMOĞLU, Soner CESUR, Mustafa GÜLEÇ, Hasan ÇEVİK, Ahmet ALAYBEYİ, Yalçın KAVUN, Musa AYDOĞMUŞ, Ahmet YAVUZ, Mehmet KAYA, Osman Nuri HEKİMOĞLU, Nevzat ÖZGENÇ, İbrahim Ethem ÇINAR, İsmail KARA, Mehmet Salim KÜÇÜKKARPUZ, Ali SÜRÜCÜ, Nurettin DEMİRPOLAT, Mustafa ORTAKAVAK

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa ÇEVİK, Mehmet KARA, Ali KÜÇÜKKARPUZ, Muhammed Uğur KALELİ, Selçuk ÖÇAL, Mehmet GÖDENELİ, Adnan HEKİMOĞLU

İlk Denetim Kurulu: Niyazi IŞIKCAN, Mustafa GÜLEÇ, Soner CESUR,

Hisse Adedi: 40 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 18

Bağlı Şirketleri: Başak Teneke Kutu Metal Ofset Ambalaj Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Mustafa ÇEVİK, Mehmet KARA, Ali KÜÇÜKKARPUZ, Muhammed Uğur KALELİ, Selçuk ÖÇAL, Mehmet GÖDENELİ, Adnan HEKİMOĞLU

Son Durumu: Faal (18.04.2002 tarihinde Unvan değiştirmiştir.)

Ticaret Unvanı: BÜYÜK GRUP HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19701

Adresi: Kişnişçi Petrol Nalçacı Cad. No: 42/A Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 09.04.1999

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (19) Ahmet KİŞNİŞÇİ, Ayhan KARAPINAR, Haluk KİŞNİŞÇİ, Hasbek KARAPINAR, Yusuf HARMANCI, Recep ÖZCAN, Tolgahan Erol ÖZMEN, Nejdet ÇAKIR, Galip KABAKLARLI, İhsan KÜRKLÜ, Rüştü KİŞNİŞÇİ, Mustafa KELEŞ, Mehmet AKBAL, Mehmet MİRZA, Hasan KARAPINAR, Haluk Abdullah ERKOÇOĞLU, Sedat DAŞKARA, Saadettin AKCAN, Kalender CEYLAN.

İlk Yönetim Kurulu: Ayhan KARAPINAR, Haluk KİŞNİŞÇİ, Ahmet KİŞNİŞÇİ, Hasbek KARAPINAR ve Sedat DAŞKARA

İlk Denetim Kurulu: Yusuf HARMANCI, Mehmet AKBAL.

Hisse Adedi: 10.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 246

Bağlı Şirketleri: 5 A.Ş., 2 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 9 Şirketi bulunmaktadır. )

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-4275, (19260)

Adresi: Vatan Cad. Adalhan İş Merkezi Kat-6/604 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 03.01.1997

Kuruluş Sermayesi: 25.050.000.000 TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (6) Mahmut UÇAR, Mustafa ERTEKİN, Mehmet ERTEKİN, Hamdi ERTEKİN, Süleyman ERTEKİN, Osman ŞANLI

İlk Yönetim Kurulu: Mahmut UÇAR, Mustafa ERTEKİN, Mehmet ERTEKİN, Osman ŞANLI.

İlk Denetim Kurulu: Mehmet Ali KARAKAYA

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Mahmut ÇOLAK, Ahmet TEKİN, Asım BULUT, İhsan ŞENOL, Enver ÇALIŞ, Hüseyin OĞUZ, Ahmet DOĞAN, Muhsin EROĞLU, Yavuz KILIÇASLAN, Kadir ŞEN, Halil YÜKSEL, İlhami YAŞAR, Durmuş AY, Yavuz SARIKAYA, Ahmet ULUÇAY, Emrah YAZICIOĞLU ve Hamdi YAZICIOĞLU, Halil ŞAFAK, Sadık AKIN, Lokman DEMİRBAŞ, Aden TANRISEVEN, Adil TURA, Cafer TAMER, Cemal HOŞGÖR, Davut BEKTAŞ,

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 250.500 Milyon TL, 25 Trilyon TL

Hisse Adedi: 1.002 ADET

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 12.893

Bağlı Şirketleri: 29 A.Ş., 1 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 37 şirketi vardır)

Mevcut Yönetim Kurulu: Ali ALTUNBAŞ, Süleyman BADEMCİ, Menduh TEKİN, Elvan IŞIK, Ahmet PEKER, Gökhan TEPEOĞLU, Ekrem YILLAR

Son Durumu: Faal değil 

Ticaret Unvanı:  İKRAM HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ÇORUM, 9386

Adresi: Osmancık Yolu 3. Km. Çorum

Kuruluş Sermayesi: 2.710 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Necip UYGUR, Mustafa GÖNEY, Necdet UYGUR

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 700-750 (Firmanın bildirdiği rakam)

Toplanan Para Miktarı: 8 Milyon DM

Mevcut Yönetim Kurulu: Necip UYGUR, Mustafa GÖNEY, Necdet UYGUR

Mevcut Denetim Kurulu: Ali İhsan ÖZKARAOĞLU

Son Durumu: Faal.

Ticaret Unvanı: İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-579, 19645

Adresi: 1. Organize San. Böl. Yerlisu Sok. No: 36 Konya

Kuruluş Tarihi: 18.05.1993

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (6) Seyit Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, Mehmet Ali KORKMAZ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, Gökay BARANOK ve Tuncer AKOĞLAN

İlk Yönetim Kurulu: Seyit Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, Mehmet Ali KORKMAZ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, Gökay BARANOK ve Tuncer AKOĞLAN

İlk Denetim Kurulu:

Yurt Dışındaki Temsilcileri:

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 200 Milyar TL, 1 Trilyon TL, 4 Trilyon TL

Hisse Adedi: 20.000 adet, Sermaye artışından sonra 8.000.000 adet.

Tespit Edilen Ortak Sayısı: SPK’ nın tespit ettiği 13.269, firmanın bildirdiği 23.110 (12.12.2005 itibariyle)

Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş. (Son bilgilere göre 19 A.Ş., 1 Ltd. Ş. )

Mevcut Yönetim Kurulu: Seyit Mehmet BUĞA, Ahmet AKMAN, Mehmet Ali KORKMAZ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ,

Toplanan Para Miktarı: Emisyon primleriyle birlikte 14.610 Milyar TL

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: JETPA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: İSTANBUL, 377948/325530

Adresi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Sanayi Cad. No: 11 İstanbul

Kuruluş Tarihi: 03.10.1997

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL.

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ,  Sacit DURAN, Birsen AKGÜNDÜZ, Zekiye AKGÜNDÜZ, Tülay DURAN

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ,  Sacit DURAN, Birsen AKGÜNDÜZ,

İlk Denetim Kurulu: Muhdi GÜLER

Yurt Dışındaki Temsilcileri:

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 620 Milyar TL

Hisse Adedi: 1.000 adet (14.07.1999 da 620.000 adet)

Tespit Edilen Ortak Sayısı:

Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş., 1 Ltd. Ş., 3 Yurt dışı şirket

Mevcut Yönetim Kurulu: Mehmet Fadıl AKGÜNDÜZ, Orhan KONAK ve Abdülferit OBUT, Birsen AKGÜNDÜZ, Zekiye AKGÜNDÜZ

Son Durumu: Faal değil (Yönetim kurulu başkanı ceza almış, tutuklu)

Ticaret Unvanı: KALDERA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 5638

Adresi: 1- Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi E Blok No: 217 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 26.02.1998

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mustafa Serdar ÖZDEMİR, Ahmet KILINÇ, İzzet VAROL, Leyla ÖZDEMİR, Mustafa İlker ATALAY,

İlk Yönetim Kurulu: M. Serdar ÖZDEMİR, Leyla ÖZDEMİR, Ahmet KILINÇ

İlk Denetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt AKHAN

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Hüseyin KABASAKAL, Adem SEVGİ, Hüsamettin ÖZDEMİR, İrfan YILMAZ,  Mehmet ÖZKAYA ve Fikri COŞKUNSU

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 1 Trilyon TL

Hisse Adedi: 5.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 4993

Bağlı Şirketleri: 12 A.Ş., 1 Yurt dışı şirket.

Mevcut Yönetim Kurulu: M. Serdar ÖZDEMİR, Yılmaz SANDIKÇI ve Muhittin TANRIKULU

Son Durumu: Faal (28.09.2000 tarihinde Holding merkezini İstanbul’a nakletmiştir.)

Ticaret Unvanı: KAMER HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6120

Adresi: 1. Organize Sanayi Böl. BAYRAMPAŞA Cad. No: 9 Konya

Kuruluş Tarihi: 16.09.1998

Kuruluş Sermayesi: 2 Trilyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (9) Özer SEVENCAN, Adem KOCAKAFA, Kemal BAYRAM, Hanefi DURSUN, Muammer KUBAT, Yakup KARAKURT, Mustafa DURSUN, Levent ÖZBİLGİÇ, Ali SARI

İlk Yönetim Kurulu: Özer SEVENCAN, Adem KOCAKAFA, Kemal BAYRAM, Hanefi DURSUN

İlk Denetim Kurulu: Cemil NACAK

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 20 Trilyon TL

Hisse Adedi: 80.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: (Şirketin beyanına göre 114 ortak genel kurula katılmıştır.)

Bağlı Şirketleri: 10 A.Ş., 2 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 11 A.Ş., 2 Ltd. Ş.)

Mevcut Yönetim Kurulu: Özer SEVENCAN, Kemal BAYRAM, Hanefi DURSUN, Mustafa DURSUN.

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: KATRA HOLDİNG A.Ş. (KATRA OTOMOTİV ENDÜSTRİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6084

Adresi: 1- Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. No: 12 Konya                         

2- Konya Aksaray Yolu 18. Km 105/B  Konya 

Kuruluş Tarihi: 02.09.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet KURT, Şehabettin KIRDAR, Ahmet Refik ÖZEMİŞ, Özer ATLI, Yakup DAĞ, M. Mustafa BACAK, Sadık ÇOLAKOĞLU

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet KURT, Yakup DAĞ, İsmail KELEŞ, Yasir Özer ATLI ve Şehabettin KIRDAR

İlk Denetim Kurulu: Muhammet Mustafa BACAK, Sadık ÇOLAKOĞLU

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 2.500 Milyar TL

Hisse Adedi: 200.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 142

Bağlı Şirketleri: 6 A.Ş.

Son Durumu: Faal (12.02.2004 Ticaret Unvanı değişti.)

Ticaret Unvanı: KİMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KARAMAN,

Adresi: Külhan Mah.13. Sk. No: 12 Karaman

2-2. Organize Sanayi Bölgesi  Karaman

Kuruluş Tarihi: 07.10.1998

Kuruluş Sermayesi:

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (14) İbrahim ERMUT, Ekrem ÖZDOĞRU, Ramazan BÖCÜ, İbrahim UZUN, Mehmet KURŞUN, Kadir MANGIRCI, Celal CENGİZ, Faik ÇAVUŞOĞLU, A. Yaşar KURŞUN, Ali ÖZCAN, Kazım ÇİÇEK, Ali TOPÇU, Ali ANKARALI, Halil İbrahim ARISOY

İlk Yönetim Kurulu: İbrahim ERMUT, Ekrem ÖZDOĞRU, Ramazan BÖCÜ, İbrahim UZUN, Mehmet KURŞUN, Kadir MANGIRCI, Celal CENGİZ

İlk Denetim Kurulu: Faik ÇAVUŞOĞLU, Kazım ÇİÇEK, Ali ANKARALI

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 6.245 (Firmanın bildirdiği sayı)

Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş., 2 Ltd. Ş., 1 Yurt dışı şirketi

Mevcut Yönetim Kurulu: İbrahim UZUN, Ramazan BÖCÜ, Abdülseyit SAYDAM, Mehmet YURTBAŞ

Mevcut Denetim Kurulu: Esat YAZAR, Mehmet KURŞUN

Toplanan Para Miktarı: Toplanan: 71.359.399 DM+ 14.636.675.280.779 TL

Kalan: 42.508.878 DM + 6.919.886.031.852 TL (Firmanın bildirdiği rakamlardır)

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-2832

Adresi: Nişantaşı Mah. Şahinağa Sok. Kombassan Alış Veriş Merkezi K-18  Konya

Kuruluş Tarihi: 22.11.1995

Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (40) Haşim BAYRAM, Emine BAYRAM,   Haşim ŞAHİN, Esat ŞAHİN, Hamdi CANEVİ, Mehmet Raif ÇAVUŞOĞLU, Muzaffer ÇOPUR, Selahattin DER, Mevlüt BAYRAM, Mustafa BAYRAM, Yusuf KAHRAMAN, Sadi KESKİN, İrfan YÜKSEL, Hulusi YÜKSEL, Süleyman AKSU, Vahit BAYRAM, Durmuş ŞAKİR, Ali DURSUN, Salim DURMAN, İbrahim KILIÇ, Ahmet TOPAK, Ali BALOĞLU, Rüştü DÖNMEZ, Abdullah YİĞİT, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ, Mevlut SARI, Osman ŞAHİNGERİ, Tahsin YILMAZ, Ekrem KAVAS, Bülent BAYRAM, Mehmet CAN, Beyhan GÖKBULUT,  Ahmet ASLITÜRK, Beytullah BABÜR, Memduh KARA, Mehmet Ali TURHAL, Celil ÇİMEN, Zeki ÖZDEMİR, İsa CAN.

İlk Yönetim Kurulu: Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Ali BALOĞLU, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ, Mevlut SARI

İlk Denetim Kurulu: Hamdi CANEVİ, Osman ŞAHİNGERİ

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 15.12.1995’de 20 Trilyon TL, 01.08.1996’da 29 Trilyon 980 Milyar TL, 10.07.1997’de 150 Trilyon TL

Hisse Adedi: 10.000 adet, sermaye artışından sonra 14.990.000 adet.

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 30.021 (04.09.1997 Tarihi İtibariyle), 34.626 (28.12.2002)

Bağlı Şirketleri: 80 A.Ş., 8 Ltd. Ş., 11 Yurt dışı şirketi. (Son bilgilere göre toplam 87 şirket ve 18 yurt dışı şirketi bulunmaktadır. Bazı şirketlerin grupla ilişkisi kalmamıştır)

Mevcut Yönetim Kurulu: Haşim BAYRAM, Adnan ŞAHİN, H. Rahman BOSTAN, Namık GÜLER, Ali BALOĞLU

Toplanan Para Miktarı: 800.000 Euro (Firma yetkilisinin bildirdiği rakamdır)

Son Durumu: Faal (1989’da kurulan Kombassan Kağıt A.Ş. ile başlayan para toplama işi daha sonra devam etmiş)

Ticaret Unvanı: KONYA SANAYİ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-4999

Adresi: Horozluhan Mah. Marangozlar San. Sit. Eski İst. Yolu No: 16 Konya

Kuruluş Tarihi: 22.09.1997

Kuruluş Sermayesi: 1 Trilyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (29) Mehmet Emin POLAT, Abdullah BÜYÜKSÜTÇÜ, Selçuk ÖZTÜRK, Ziya ÖZBOYACI, Hasan Ali NOHUTÇU, Metin DARICI, Sabri PEKCANDANOĞLU, Mustafa Celalettin ÇELİKKOL, Ahmet ŞEKEROĞLU, Ali SABAH, Hasan Hüseyin VAROL, Mehmet Emin BAKDEMİR, Ahmet SORGUN, Mehmet YÜKSEL, Hasan BELLİER, Ahmet GÖZÜKARA, Tahsin VAROL, Mehmet YARALIOĞLU, Hikmet SAĞLAM, Abdülmuttalip YILDIRIM, Fatma Nihal AKALIN, Hasan ANGI, Hüsyin ÜZÜLMEZ, Abdülsettar YARAR, Mehmet KURT, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Ahmet DENİZKUŞLARI, Sadettin SAZLI, Hulusi YÜKSEL

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Emin POLAT, Metin DARICI, Sabri PEKCANDANOĞLU, Osman BALCI, Abdullah BÜYÜKSÜTÇÜ, Ziya ÖZBOYACI, Selçuk ÖZTÜRK, Hasan Ali NOHUTÇU

Hisse Adedi: 1.000.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 850

Bağlı Şirketleri: 6 A.Ş.

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: KÜBRA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19209

Adresi: Babalık Mah. Demirci İş Merkezi A Blok K-3 No: 306  Selçuklu/ Konya

Kuruluş Tarihi: 31.12.1998

Kuruluş Sermayesi: 150 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (13) Halil ULUPOLAT, İsa YORULMAZ, Savaş TURAN, Mehmet Yaşar ÜNLÜ, Ali ZENGİN, Mustafa Ferhat ÜNLÜ, Durmuş BAŞ, Vefa ÖZTÜRK, Mehmet Necip ÜNLÜ, Hikmet SİLİK, Ümit Yaşar SİNCANOĞLU, Adil ÜNAL, Feridun ÜNAL

İlk Yönetim Kurulu: Halil ULUPOLAT, İsa YORULMAZ, Savaş TURAN, Mehmet Necip ÜNLÜ, Mehmet Nuri KARA, Mustafa Nuri KARA

Hisse Adedi: 3.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı:

Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş.

Son Durumu: Faal (Ortak sayısı az ve adresinde bulunamamış)

Ticaret Unvanı: NOYA HOLDİNG A.Ş. (SERPAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6018

Adresi: 1- Babalık Mah. Nüve İş Merkezi A Blok K-5 No: 501-508 Konya            

2- 2. Organize San. Tevsi Alanı 8 Nolu Sokak No.19 Konya

3- Gürpınar Y. Sul. Sel. Bul. Kafkas Cad.15/A Büyükçekmece /İstanbul

Kuruluş Tarihi: 24.07.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Sami TOKGÖZ, Ahmet Selim LALELİ, İbrahim ERKAN, Ömer BEYHAN, Yavuz SÖZER

İlk Yönetim Kurulu: Sami TOKGÖZ, Ahmet Selim LALELİ, Ömer BEYHAN,

İlk Denetim Kurulu: İbrahim ERKAN, Yavuz SÖZER

Hisse Adedi: 100.000 Adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı:

Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş. (Son bilgilere göre 6 A.Ş., Bazı şirketlerin holdingle ilişkisi kalmamıştır.)

Mevcut Yönetim Kurulu: Sami TOKGÖZ, Ahmet Selim LALELİ, Ömer BEYHAN,

Mevcut Denetim Kurulu: Yusuf  SANDAL

Son Durumu: Faal (Holding 12.09.2003 tarihinde unvan değiştirip faaliyet merkezini İstanbul’a taşımıştır.)

Ticaret Unvanı: SAYHA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-2597, 19565

Adresi: 1- Hastane Cad. Darüşşifa Sok. No: 1 Konya                                     

2-Ankara Yolu 22. Km. Tömek Mevkii  Konya     

Kuruluş Tarihi: 28.08.1995

Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (9) Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BÜYÜKDERE, Mustafa KARAMAN, Süleyman KARAMAN, Arif DİNÇER, Hüsamettin KAÇMAZ, Selahattin GENÇ ve Mustafa SELVİ

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Erol DOĞRU, Seyit Ali EMELEK, Recep BÜYÜKDERE, Süleyman KARAMAN, Mustafa KARAMAN

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 05.02.1997’ de 250. Milyar TL

Hisse Adedi: Kuruluşta 100.000 adet,  sermaye artırımından sonra 500.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 18.113

Bağlı Şirketleri: 15 A.Ş.1 Ltd. Ş. (Son bilgilere göre 15 Şirket)

Mevcut Yönetim Kurulu: M. Erol DOĞRU, Recep BÜYÜKDERE, Süleyman KARAMAN, Mustafa KARAMAN, Ahmet KİRİŞ, Selahattin GENÇ, Mehmet KAYAKUŞ, Mehmet ÖĞE, Şuayip GÜNEY, Hasan DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tevfik TIĞLIOĞLU

SPK’ya Kayıt Tarihi: 25.09.1997

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: UŞAK, 4886

Adresi: Köme Mah. Taslak Sk. No: 15 Uşak

Kuruluş Tarihi: 27.11.1997

Kuruluş Sermayesi: 1 Trilyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (8) UMPAŞ Mizan Paz. A.Ş., Mehmet ULUÇAY, Kadir KESİCİ, Mustafa ATAK, Süleyman ÖZKAL, Halis ARSLAN, Ali DİLER, Şaban TAN

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet ULUÇAY, Kadir KESİCİ, Mustafa ATAK, Süleyman ÖZKAL, Halis ARSLAN, Ali DİLER, Şaban TAN

İlk Denetim Kurulu: Ali İhsan UZUN, Mehmet ŞENTÜRK.

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 6 Trilyon TL.

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 6.821

Hisse Adedi: 200.000 adet

Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş., 3 Ltd. Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Özgür TEPE, Halil YILMAZ, Refik ÇETİNKAYA, Fevzi ÖZER, Yunus ACAR, Abdurrahman ŞİMŞEK, Yaşar LEBLEBİCİ

Mevcut Denetim Kurulu: Mehmet Emin AKYAY, Yaşar KAYMAK, Salim ŞAHİN.

Toplanan Para Miktarı: Holding ve diğer grup şirketleri toplam 61.684.787 DM

Son Durumu: Faal.

Ticaret Unvanı: YİMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT, 1952

Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat

Kuruluş Tarihi: 06.02.1990

Kuruluş Sermayesi: 1 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Mad. Paz. ve Tic. A.Ş., Yimpaş İnşaat Taahhüt San ve Tic. A.Ş., Surtaş İnşaat Mal. San. A.Ş., Ensar Plastik San. ve Tic. A.Ş., Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ ve Abdullah ÖRNEK

İlk Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, Musa NARİN, Nuri GÜNDÜZ, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Mehmet KÜÇÜKDURMAZ ve Abdullah ÖRNEK

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Ahmet ALKAN, Abdurrahman TlĞ, Ahmet ÇETİN, Ahmet Engin YAPICİOĞLU, Ahmet Galip YABACIOĞLU, Ahmet KARAHAN, Ahmet KOÇAK, Ali GÜLLER, Ali YOLDAŞ, Arif KARABULUT, Duran YILMAZ, Eftal ORHAN, Ekrem ÇINAR, Ercan KILIÇ, Erdal AYDIN, Fatih ARIKAN, Ferit ULUKAN, Halit TAŞTAN, Hasan ATAK, Hasan Tahsin AKKAYA, Hayati ATABAY, Hayrettin AKASLAN, Hayrullah ULUSOY, Hüseyin ASLAN, Hüseyin Esat ERTÜRK, Hüseyin KOCAKALE, İbrahim Ethem ESEN, İbrahim KAPLAN, İbrahim ONAY, İbrahim YILMAZ, Ihsan KARA, İlyas ERDÖNMEZ, İrşadi YILDIRIM, İsmail GÜNEŞ, Izzet ÖZER, Kemalettin DİN, Mahmut ŞAHİNER, Mehmet Emin YAZICI, Mehmet KILIÇ, Mehmet ÖZKUL, Mehmet Sevinç, Mehmet ŞANLI, Memduh YILMAZ, Metin KORMAZ, Muammer ÇAKMAK, Muhammet Emin AYDOĞAN, Muhittin ÖZER, Muhsin KARA, Murat AKSU, Mustafa AKKAN, Mustafa ASAROĞLU, Mustafa ERDUVAN, Mustafa TEMİR, Mustafa Teoman TURAN, Mustafa Turgay TİRYAKİ, Muttalip AKTAŞ, Muttalip ŞENSES, Mücahit KAYIM, Nazire İNAT, Nevzat ÖRNEK, Osman ASLAN, Ramazan ŞAHİN, Rıdvan COŞKUN, Seyit Ahmet KANDEMİR, Seyit Ahmet YILMAZ, Şeref ÇALIŞ, Şeyma KAYA, Ümit DEMİRTAŞ, Ümit GÖKÇE, Vedat KAHYALAR, Veysel Karani BİLGİLİ, Yakup AYDIN, Yaşar GÜMÜŞ ve Yener YORGUN

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 09.05.1990’da 20 Milyar, 14.08.1991’de 50 Milyar, 16.03.1992’de 150 Milyar, 13.05.1993’de 300 Milyar, 22.07.1994’de 500 Milyar, 27.05.1996’da      1 Trilyon TL, 2 Trilyon TL

Hisse Adedi: 100.000 ADET

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 20.645, Şirketin beyanına göre 28.824 (Firmanın Yimpaş Holding ve grup şirketlerinin tümü için bildirdiği sayı: 114.882)

İlgili ve Bağlı Şirketleri: 31 A.Ş., 2 Ltd. Ş., 2 Yurt dışı şirketi

Mevcut Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Mustafa GÜLEÇ, M. Ali LEKESİZ, Mustafa GÜLEÇ, Musa NARİN, Şükrü İBİŞ, Kadir ŞÖHRET, A. Hamdi LEKESİZ, Recep TARHAN ve Abdullah ÖRNEK

Mevcut Denetim Kurulu: İdris KARTAL, Nuri GÜNDÜZ, Veli KORKMAZ

Toplanan Para Miktarı: Holding ve diğer grup şirketleri toplam 820.724.312 Euro

Son Durumu: Faal (07.01.1997’de SPK’ya kayıt, 150 Trilyon kayıtlı sermaye talebi reddedilmiştir.)

Ancak, yukarıda sıralanan holdinglerden bir kısmının kayıtlı adreslerinde bulunamadığı veya  faaliyetini sürdürmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bazılarının yurt dışında kurulduğu veya diğer şirketlerle birleştiği yada unvan değişikliği yaptığı tespit edilmiştir.

3.2.  SPK Tarafından Denetime Alınan Ancak Faaliyetini Sürdürmeyen, Adresinde Bulunmayan veya Yurt Dışında Kurulan Holdingler:

Ticaret Unvanı: ADYA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 21740

Adresi: Kunduracılar San. Adil Candemir Sok. Tekelioğlu Sit. No: 106  Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 08.01.2000

Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar  TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Vehbi ŞANLI, Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, Yavuz Selim YILMAZ, Muammer MERT, Bünyamin DAĞ, Vedat TALU

İlk Yönetim Kurulu: Vehbi ŞANLI, Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ,

İlk Denetim Kurulu: Yunus Alparslan ÇINAR, İsmail Necdet DAYMAYCI

Hisse Adedi: 20.000 Adet

Mevcut Yönetim Kurulu: ŞANLI, Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ,

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: ALDA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19825

Adresi: 1- Babalık Mah. Sadıkoğlu İş Hanı No: 4 Konya

2-Pınarlı Mah. Çinili Sok. 2  Konya

Kuruluş Tarihi: 03.05.1999

Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar  TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ali DAĞ, Ali YALAZ, Mustafa Şenel ESER, Abdullah FİLİZ, Hasan ESEN, Ahmet ŞANLI

İlk Yönetim Kurulu: Ali DAĞ, Ali YALAZ, M. Şenel ESER, Abdullah FİLİZ, Ahmet ŞANLI

İlk Denetim Kurulu: Hasan ESEN

Hisse Adedi: 20.000 Adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Ali DAĞ, İlker DAĞ, Ahmet ŞANLI, Mustafa Şenel ESER

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: ALPEK HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Cihanbeyli-746

Adresi: 1- Ankara Konya Devlet Karayolu 115 Km. Cihanbeyli/Konya

2-Sahrayı Cedit Atatürk Cad. Hafız İmam Sk. No: 15/1 Kadıköy İstanbul

Kuruluş Tarihi: 11.11.1998

Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar  TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Kemal ALPEK, Ahmet YAPICI, Hamdi GEYİK, Şükrü ARSLAN, Metin ELMAAĞAÇ

İlk Yönetim Kurulu: Kemal ALPEK, Ahmet YAPICI, Hamdi GEYİK,

 İlk Denetim Kurulu: Şükrü ARSLAN, Metin ELMAAĞAÇ

Hisse Adedi: 50.000 Adet

Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Tuncer AKOĞLAN, Kemal ALPEK Mehmet Melih BİRAK, Zeki İNANÇ, Ahmet YAPICI, Hayrettin EKİZOĞLU,  Şükrü ARSLAN, Hüseyin YAMAÇ, Ali ŞAHİN

Son Durumu: Terkin, Faaliyeti bulunmadığından Oda üyeliği askıya alınmıştır.

(11.12.2000 tarihinden itibaren Holding merkezini İstanbul’a taşımıştır.)

Ticaret Unvanı: ANSER HOLDİNG A.Ş. (ANSER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18632

Adresi: Musalla Bağları Yeni İstanbul Cad. No: 20  Konya

Kuruluş Tarihi: 05.11.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (27) Halife KOYUNCU, Esma ÜRÜN, Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ, Mehmet Hasip ŞENALP, Mustafa ULUKARA, Mustafa GÜÇLÜ, İlker ÖZKAN, Hacı Ahmet KART, Vehbi ÖZDEMİR, Ahmet ÖZER, Osman YILMAZ, Bekir TURGUT, Emsal AYDIN, Sabriye ASLITÜRK, Kadir DAĞLIKOCA, Sedat SARIBAŞ, Nurettin KILIÇ, Ali İhsan GÜÇLÜ, Ahmet Melih GÜÇLÜ, Bülent ATEŞ, Mustafa SALUR, H asan BAYSAL, Şerife Zuhal ULUKARA, Hacı BAŞ, Mustafa MERCAN, Hamza ALTINDAĞ, Hasan Hüseyin ALTINDAĞ

İlk Yönetim Kurulu: Halife KOYUNCU, Esma ÜRÜN, Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ, Mehmet Hasip ŞENALP, Mustafa ULUKARA, Mustafa GÜÇLÜ, İlker ÖZKAN, Hacı Ahmet KART, Vehbi ÖZDEMİR

İlk Denetim Kurulu: Ahmet ÖZER, Bülent ATEŞ, Nurettin KILIÇ

Hisse Adedi: 100.000 adet

Bağlı Şirketleri: (Son bilgilere göre 6 A.Ş.)

Mevcut Yönetim Kurulu: Esma ÜRÜN, Abdurrahman YÜCEL, Hasan Hüseyin AK, İbrahim ERDÖNMEZ

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: ASRİ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20414

Adresi: Hastane Cad. Bereketli Oğlu Sok. Yüzbaşıgil İş Hanı No: 301 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 14.07.1999

Kuruluş Sermayesi: 10.000.000.000 TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mustafa GÖĞÜŞ, Sabri ALTUN, Mehmet Halit KAYGAN, Uğur ALTUN, Kamil DERİN

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa GÖĞÜŞ, Sabri ALTUN, Mehmet Halit KAYGAN,

İlk Denetim Kurulu: Uğur ALTUN, Kamil DERİN

Hisse Adedi: 400 adet

Son Durumu: Faal Değil

Ticaret Unvanı: AVANTAJ HOLDİNG A.Ş. (Avantaj Holding Finans Ltd.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: (Yurt dışında kurulduğu bilgisi alınmıştır.)

Ticaret Unvanı: AYVİNA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA,

Adresi: İstanbul Cad. Karacaoğlan Sok. Himtaş İş Hanı No;21 Konya

Kuruluş Tarihi: 05.10.2000

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (3) Seyfi BUDAK, Gevher Canan BUDAK, Ayten SEZGEN, Arife Aylin KATRANCI, Ali ODUNCU

İlk Yönetim Kurulu: Seyfi BUDAK, Gevher Canan BUDAK, Arife Aylin KATRANCI

İlk Denetim Kurulu: Suat ÖZKAN

Hisse Adedi: 5.000 Adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Seyfi BUDAK, Gevher Canan BUDAK, Ayten SEZGEN, Arife Aylin KATRANCI, Ali ODUNCU.

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı: BELEMİR HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 21203

Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Kutsi Sok. No: 11 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 17.11.1999

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (7) Bekir YILDIRIM, Ahmet ASLITÜRK, İsmet ERDOĞAN, Hasan ŞANLI, Yusuf YÜKSEL, Mehmet KANKAŞ, Canfeda YILDIRIM

İlk Yönetim Kurulu: Bekir YILDIRIM, Ahmet ASLITÜRK, İsmet ERDOĞAN, Hasan ŞANLI.

İlk Denetim Kurulu: Mehmet KANKAŞ

Hisse Adedi: 4.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Bekir YILDIRIM, Ahmet ASLITÜRK, İsmet ERDOĞAN, Hasan ŞANLI.

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: BÜYÜK AVRASYA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6060

Adresi: Babalık Mah. Demirci İş Merkezi A Blok K-6 No: 601-608 Konya

Kuruluş Tarihi: 13.08.1998

Kuruluş Sermayesi: 25 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Veli KAMİLOĞLU, İsmail AYDOS, Halil SAPMAZ, Cahit DÖNMEZ, Bilal KAYACAN

İlk Yönetim Kurulu: Veli KAMİLOĞLU, Cahit DÖNMEZ, Halil SAPMAZ,

İlk Denetim Kurulu: Mücahit ŞAHAP, İbrahim ÖZDİL

Hisse Adedi: 100 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 17

Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş., 1 Ltd. Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Veli KAMİLOĞLU, Cahit DÖNMEZ, Halil SAPMAZ,

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: BÜYÜK SELÇUKLU HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KAYSERİ, 22066

Adresi:

Kuruluş Tarihi: 17.06.1998

Kuruluş Sermayesi:

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı:

İlk Yönetim Kurulu: Şevki ÇOBANOĞLU, Mehmet SELVİ, Burhan ATAY, Behçet AKSOY, Orhan TAŞPINAR.

İlk Denetim Kurulu: Mustafa MERMER.

Yurt Dışındaki Temsilcileri: 49 Temsilcisi olduğu ifade edilmiş

Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Şevki ÇOBANOĞLU, Burhan ATAY, Orhan TAŞPINAR, Ramazan Malik ÖZSAKARYA, Tarık ÇOBANOĞLU

Mevcut Denetim Kurulu: Nuray KARAOSMANOĞL Şevki ÇOBANOĞLU, Mehmet SELVİ, Burhan ATAY, Behçet AKSOY, Orhan TAŞPINAR U

Son Durumu: Münfesih

Ticaret Unvanı: DADAŞ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19780

Adresi: Babalık Mah. Nüve İş Merkezi No: 7/702 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 22.04.1999

Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mehmet ŞİMŞEK, Salih ÇELİK, Mücahit Mevlüt SERİN, Gazi BALKI, Hasan BARLAS.

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet ŞİMŞEK, Salih ÇELİK, Mücahit Mevlüt SERİN, Gazi BALKI, Hasan BARLAS.

İlk Denetim Kurulu: Baki TOSUN, Numan BÜLÜÇ.

Hisse Adedi: 2.000

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı: DEMİRKIRAN HOLDİNG  

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No:  (Holdingin yurt dışında kurulduğu bilgisi alınmıştır.)

Ticaret Unvanı: ESRA HOLDİNG A.Ş. (ESRA İÇ VE DIŞ TİCARET YAT. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18810

Adresleri: 1- H. Uluşahin İş Merkezi A Blok No: 3/309 Selçuklu/Konya                 

2- Babalık Mah. Kemerli İş Mer. B Blok No: 3/307 Konya                              

3- Anadolu San. Demirtepe Sok. No: 25/27 Konya 

Kuruluş Tarihi: 10.12.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Erol ÖZTOPRAK, Ramazan VEZİROĞLU, Eyüp DURAN, Ali YAPICI, İsa TUNÇ

İlk Yönetim Kurulu: Erol ÖZTOPRAK, Ramazan VEZİROĞLU, Eyüp DURAN

Hisse Adedi: 100.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Erol ÖZTOPRAK, Hüseyin SARI, İdris AYDIN, Fikret KİRAZ, Ramazan VEZİROĞLU, Eyüp DURAN, Ali YAPICI, İsa TUNÇ, Mustafa SARI, Davut AYDIN

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı: GEMA HOLDİNG A.Ş. (Kuruluş işlemleri tamamlanamamış)

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı: GÜRTEKS HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: DENİZLİ, 13700

Kuruluş Tarihi: 31.05.1995

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Gürteks Tekstil İhr. İth. San ve Tic. A.Ş., Gürteks Boya  San. Ve Tic. A.Ş., Gülüm Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Nurteks Tekstil İhr. İth. A.Ş., Mertteks Tekstil İhr. İth. San ve Tic. A.Ş., Gürteks Dış Tic. A.Ş.

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet GÜLDALI, Bekir PEDÜK, Muhittin BERBER ve Halil İbrahim PEDÜK

İlk Denetim Kurulu: Metin BAŞKAL

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 295

Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş., 2 Ltd. Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Ali Ferruh NATHUR, Mehmet GÜLDALI, Bekir PEDÜK

Mevcut Denetim Kurulu: Mesut AYDIN

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı:  HADEKA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 22935

Adresi: 1. Sanayi Bölgesi Büsan Cad.6. Sok No. 26 Konya

Kuruluş Tarihi: 11.08.2000

Kuruluş Sermayesi: 3 Trilyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Abdulkadir GÖKSU, Metin MANAV, Adem EVİRGEN, Sadi GÖKSU, Şeref GÖKSU, Mehmet DEMİROK , Ali Tayyar ÇAY, İhsan ÖZOĞUL, İbrahim MANAV, Kadir GÜÇLÜ, Muammer UYSAL, Mehmet UYSAL, Osman ÖZTÜRK, Ahmet AK, Yakup DİKMEN, Ali AKAR, Ümmü ACIMAN, Cemal ACIMAN, Hacer ACIMAN, Ahmet Rasim KARSLIOĞLU, Mustafa ACIMAN, Fatma ERDEM, Zeynep GÖKSU, Nefise SARI, Ferize ŞAFAK, Ömer KIRMIZI, Adem GÖKSU

İlk Yönetim Kurulu: Adem EVİRGEN, Sadi GÖKSU, Şeref GÖKSU, Mehmet DEMİROK, Ali Tayyar ÇAY

Hisse Adedi: 3.000.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34

Bağlı Şirketleri: 4 A.Ş.

Son Durumu: Faal Değil. (Firma 2006 yılında tasfiyeye gideceğini bildirmiştir.)

Ticaret Unvanı: HALİL DEMİRKAYA HOLDİNG – (DEMİRKAYA GMBH.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: MİNDEN-ALMANYA,

 (Alman Ticaret Kanunu hükümlerine göre ALMANYA’da kurulmuştur.)

Ticaret Unvanı: HAMATEK HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18959

Adresi: 1-Hamidiye Mah. Abdülazel Paşa Cad. No.1/201 Konya

2- Adliye Bulvarı Fuar Alaaddin Kapısı Yanı Özcan Çimi İş Hanı K-2/201 Konya

Kuruluş Tarihi: 16.12.1998

Kuruluş Sermayesi: 75 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (12) Veli BÖGE, Abdülkadir GÖKSU, Mahmut Cemil YALÇIN, Sadi GÖKSU, Hüseyin BİLGİLİ, Mustafa BÖGE, Ali Remzi BEDİZ, Raşit SÖYLEMEZ, İhsan ÖZOĞUL, Ömer KIRMIZI, Nasuh BÖGE, Şeref GÖKSU

İlk Yönetim Kurulu:  Veli BÖGE, Abdülkadir GÖKSU, Mahmut Cemil YALÇIN, Ali Remzi BEDİZ, Raşit SÖYLEMEZ ve Nasuh BÖGE

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Mahmut ORUÇ, Ramazan ER,

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 300 Milyar TL,

Bağlı Şirketleri: 8 A.Ş.

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: HASANDAĞI HOLDİNG A.Ş. (Tasfiye Halinde)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: AKSARAY,

Adresi: M. Çelebi Mah. Çardak İşhanı No: 1/1 Aksaray

Kuruluş Tarihi: 09.03.1998

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (7) Doğan Metin KÖSE, İrfan KILIÇ, Yaşar KÜRKLÜ, Salim GÖK, Melikşah TEKDURMAZ, Mehmet TAŞKIN, Ahmet ÇİÇEK

İlk Yönetim Kurulu: Doğan Metin KÖSE, Ahmet ÇİÇEK, Yaşar KÜRKLÜ

İlk Denetim Kurulu: Salim GÖK

Yurt Dışındaki Temsilcileri: H. Ali BEKTAŞ, Zeki KAVAS ve Cafer GÜMÜŞ

Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş.

Mevcut Yönetim Kurulu: Mehmet ÇİÇEK, Abdullah KILIÇ, Mehmet KAVAS, Mustafa AKIN

Son Durumu: (12.09.2002 Tarihinde Tasfiyeye girmiş)

Ticaret Unvanı:  İLARSLAN HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 28614

Adresi: 1. Organize San. Böl. Çarman Sok. No: 2 Selçuklu/  Konya

Kuruluş Tarihi: 28.11.1997

Kuruluş Sermayesi: 30 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Aydın İLARSLAN, Mehmet İLARSLAN, Mustafa İLARSLAN, Yüksel İLARSLAN, Havva KÜÇÜKBAKIRCI

İlk Yönetim Kurulu: Aydın İLARSLAN, Mehmet İLARSLAN, Mustafa İLARSLAN

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı:  İMET HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA,

Adresi: Şerafeddin Cad. Zengin Han No: 52/501 Konya

Kuruluş Tarihi: 01.12.1998

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Celalettin IŞIK, Mustafa GÜZEL, Fevzi GÜMÜŞ, Hüseyin ŞEKER, Şükrü BAŞARIKAN, Mustafa Hakan ÖZYURT

İlk Yönetim Kurulu: Celalettin IŞIK, Mustafa GÜZEL, Fevzi GÜMÜŞ, Hüseyin ŞEKER, Şükrü BAŞARIKAN, Mustafa Hakan ÖZYURT

Son Durumu: Faal.

Ticaret Unvanı:  İNTERGENÇ HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 4543

Adresi: Demirci İş Mer. B Blok No: 5/506 Konya

Kuruluş Tarihi: 01.04.1997

Kuruluş Sermayesi: 7.700 Milyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mustafa ALAGÖZ, Muammer KOCATEPELİ, Ali Gürbüz DAYIOĞLUGİL, Nail BEKDİK, Cengiz KAHVECİ, Hüseyin KOYUNCU, İbrahim BÜYÜKKARAGÖZ

Hisse Adedi: 7.700.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı:

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı:  İŞLEM HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19276

Adresi: Büsan Organize San. Büsan Cad. 2. Sokak No: 24 Konya

Kuruluş Tarihi: 26.01.1999

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Halis DÜZEL, Mustafa BÜYÜKTAZELER, Muammer ÖZÜDOĞRU, Hakkı TURGUT, Halime DÜZEL,

Hisse Adedi: 1.000 adet

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı: KAMSA HOLDİNG A.Ş. (KAMSA OTOMOTİV PETROL İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20583

Adresi: Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi E Blok No: 1/107 Konya

Kuruluş Tarihi: 14.12.2000

Kuruluş Sermayesi: 717.800 Milyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ahmet ERDOĞAN, Mehmet AYAN, Fahri ERDOĞAN

İlk Yönetim Kurulu: Ahmet ERDOĞAN, Mehmet AYAN, Fahri ERDOĞAN

Hisse Adedi: 71.780  adet

Son Durumu: Faal Değil.

Ticaret Unvanı: KAŞIKÇI HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA,

Adresi: Hastane Cad. Belediye İş Hanı No: 16 Selçuklu/Konya

Kuruluş Tarihi: 17.10.1997

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Emin DEMİR, Metin DEMİR, Mustafa DEMİR, Halil Sami KURU, Nigar DEMİR

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Emin DEMİR, Metin DEMİR, Mustafa DEMİR

Hisse Adedi: 200 adet

Son Durumu: Faal. (Çok ortağı yok, Aile şirketi)

Ticaret Unvanı:  KATILIM HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 11285

Kuruluş Tarihi: 08.04.1999

Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (20) Aytaç AKARÇAY, Gülten YEĞİN, Servet BODUR, Emin Yüksel ERALP, Pelin Aslı NASÖZ, Cengiz COŞKUN, Zerrin BODUR, Ömer ÖZCAN, Ferhan ERALP, Hakan KALKAN, Şadan Şakibe ALTAN, Hasan Haluk ÖDEN, Arzu ÇAKIR, Feride ÇİNE, Gürsel ERALP, Arman Yiğit ALTAN, Mustafa AKGÜVERCİN, Arif Göksel ERALP, Selim ALTAY, Ayça İLKUTLU.

İlk Yönetim Kurulu: Hakan KALKAN, Ömer ÖZCAN, Hasan Haluk ÖDEN, Arman Yiğit ALTAN,  Emin Yüksel ERALP, Pelin Aslı NASÖZ, Feride ÇİNE

İlk Denetim Kurulu: Mustafa AKGÜVERCİN

Hisse Adedi: 500.000

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34

Mevcut Yönetim Kurulu: Emin Yüksel ERALP, Aytaç AKARÇAY, Veyis YEĞİN, Ejder PAMUKÇU, Cemil GÜNEY, Feride ERALP, Arife Göksel ERALP

Mevcut Denetim Kurulu: Alim ATİK, Arman Yiğit ALTAN

Ticaret Unvanı:  KETEN HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA,

Adresi: Alaaddin Bulvarı Fevzi Çakmak Sok. No: 2/2 Konya

Kuruluş Tarihi: 02.08.1999

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Osman KUŞOĞLU, Ali UMUTLU, Mehmet İhsan ERDEM

İlk Yönetim Kurulu: Osman KUŞOĞLU, Ali UMUTLU, Mehmet İhsan ERDEM

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı:  KONADYA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 22561

Adresi: Musalla Bağları  Mah. İstanbul Yolu No: 6 Konya

Kuruluş Tarihi: 09.06.2000

Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, Ali UÇAR, Mesut YALÇIN, Mehmet ÜRKÜT

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Ali UÇAR, Hasan GÜMÜŞ, Ali UÇAR

Hisse Adedi: 50.000 adet

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: ORGANİZE HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20755

Adresi: Babalık Mah. Hazım Uluşahin İş Mer. A Blok No: 5/505-506 Konya

Kuruluş Tarihi: 09.091999

Kuruluş Sermayesi: 250 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Bekir BAŞARICI, Mehmet Tahir BAŞARICI, Hüseyin KOYUNCU, Ramazan ENGİN, Mustafa ÖZTÜRK, Ercan ÇİMENOĞLU, Bekir Yüksel ÇİRKİN, Mehmet Abid BAŞARICI, Ahmet Yasin CANDAN, Seyid Sami BAŞARICI, Namık ÇELİK, Vehbi TAŞ

İlk Yönetim Kurulu: Bekir BAŞARICI, Mehmet Tahir BAŞARICI, Hüseyin KOYUNCU, Mustafa ÖZTÜRK

Hisse Adedi: 250.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 34

Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş.

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı:  OSMANLI HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KIRŞEHİR, 3288

Adresi: Dr. İsmail Yağız Cad. Ziraat Bankası yanı Yağmurlu İş merkezi Kat: 1 No: 5 Kırşehir

Kuruluş Tarihi: 15.07.1999

Kuruluş Sermayesi: 15 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mustafa UZUN, Erhan TÜRKYILMAZ, Ekrem KÜÇÜK, Beytullah KITIR, İsmail Hakkı ÖZİNCE, TÜRKTUR Gıda San. A. Ş

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa UZUN, Erhan TÜRKYILMAZ, Ekrem KÜÇÜK, Beytullah KITIR, Mahmut ÇAVDARCI, İsmail Hakkı ÖZİNCE.

Hisse Adedi: 15.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 185

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı:  PALKİM HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 20010

Adresi: 1- Vatan Hurdalık Sanayi Işıldak Sok. No: 72 Konya

2- Büsan 6. Sokak No: 19 Konya

Kuruluş Tarihi: 28.05.1999

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ali Sami PALAZ, Mustafa PALAZ, Halil PALAZ, Zekeriya KOCAKAYA, Feyza PALAZ

Hisse Adedi: 5.000.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 33

Son Durumu: Faal değil (Adresinde bulunamamıştır, ortak sayısı az.)

Ticaret Unvanı:  RAY HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6086

Adresi: Büsan Organize San. Büsan Cad.7. Sokak No: 6  Konya

Kuruluş Tarihi: 02.09.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet Ali ENEÇ, Mehmet DÖNER, Mirzeydin ÇERMİK, Ahmet GENÇ, Ali DÖNER, Zeki GENCER

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet Ali ENEÇ, Mehmet DÖNER, Metin ARSLAN, Zeki GENCER

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 300 Milyar TL, 05.05.2004’de 500 Milyar TL

Hisse Adedi: 2.000 adet, 6.000 adet, 10.000 adet

Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş.

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı:  SEBİL HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 18672

Adresi: Hazım Uluşahin İş Mer. B Blok K-4 No: 419 Konya

Kuruluş Tarihi: 10.11.1998

Kuruluş Sermayesi: 50 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mehmet ZEYBEK, Adnan YILDIZ, İdris KOZAN, Zeki ZEYBEK, Hacer ÖZDAMAR

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet ZEYBEK, Adnan YILDIZ, İdris KOZAN

Hisse Adedi: 50.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 33

Son Durumu: Faal değil. Tasfiye halinde.

Ticaret Unvanı:  SEFA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-5283, 21694

Adresi: 1- Organize San. Böl. Ulukavak Sok. No: 3 Konya                             

2-  Organize San. Böl. Çarman Sok. No: 2  Konya

Kuruluş Tarihi: 18.12.1997

Kuruluş Sermayesi: 75 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Aydın İLARSLAN, Mehmet İLARSLAN, Mustafa İLARSLAN, Yüksel İLARSLAN, Havva KÜÇÜKBAKIRCI

Hisse Adedi: 150 adet

Son Durumu: Faal değil.

Ticaret Unvanı: SUR HOLDİNG A.Ş. (TASFİYE HALİNDE KONYA SUR İNŞ. EĞİTİM DAY. TÜK. MAL. SAN VE TİC. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 19289

Adresi: 1- K. İhsaniye Mah. Harmankaya Cad. No: 18/1 Konya                        

2- Adem Kayısı Yüzüncü Yıl Mah. Sille Cad. No: 305 Konya

Kuruluş Tarihi: 28.01.1999

Kuruluş Sermayesi: 20 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Adem KAYISI, Ahmet KOÇAŞLI, Hüseyin KARAKOYUN, Murat SAYIM, Mustafa UZUN

İlk Yönetim Kurulu: Adem KAYISI, Murat SAYIM, Mustafa UZUN

İlk Denetim Kurulu: Mustafa LALELİ, Ahmet KOÇAŞLI

Hisse Adedi: 400 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı:

Son Durumu: Tasfiye halinde

Ticaret Unvanı: ŞAFAK HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6069

Adresi: Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Belediye İş Hanı K-2 No: 6 Konya

Kuruluş Tarihi: 20.08.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Durmuş Ali EROL, Ali ÇETİN, Erol KÜÇÜKAŞÇI, Mehmet AKILLI, Erol KARABULUT

Hisse Adedi: 4.000 adet

Bağlı Şirketleri: 2 A.Ş.

Son Durumu: Faal değil

Ticaret Unvanı: TUĞRA HOLDİNG A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-5355, ANKARA, 149160

Adresi: 1- Alaaddin Bulvarı No. 2 K-2-3 D-201-202-302 Konya

2- Turan Güneş Bulvarı No: 36/3 Çankaya Ankara Kuruluş Tarihi: 26.12.1997

Kuruluş Sermayesi: 1 Trilyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (20) Mehmet AYDENİZ, Şenel AYDENİZ, Alparslan AYDENİZ, Tuncer YILDIZ ve Osman AYDOĞAN, Remzi ERTÜRK, Musa KARAMAN, Tevfik ATAR, Hüseyin KURAR, Mustafa SARICAN, Mehmet TIRAŞÇI, Yakup YETİŞTİ, Yusuf ONUR, Mehmet SARICAN, MEHMET ŞAHİN AYDENİZ, HASAN HÜSEYİN ÖZ, HASAN ERTUĞRUL, ALİ SARICAN,

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet AYDENİZ, Osman AYDOĞAN, Tuncer YILDIZ, Remzi ERTÜRK, Mustafa SARICAN ve Alparslan AYDENİZ

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Mehmet BALOĞLU,

Hisse Adedi: 40.000 Adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 26

Son Durumu: Şirket merkezini nakletmiş, Faal değil , Terkin

Bunlardan başka, yine SPK’nın denetlediği, izinsiz şekilde hisse senetleri halka arz edilen yada gerek yurt içinden gerek yurt dışından para toplayan, fakat unvanında holding ibaresi bulunmayan A.Ş.’ler de vardır.

3.3.  Anonim Şirket Olarak Kurulup İzinsiz Halka Arz Gerçekleştiren ve SPK Tarafından Denetlenen Şirketler

Ticaret Unvanı: ANADOLU PLASTİK İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: MERSİN, 16930

Adresi: Palmiye Mah.1208. Sk. No: 15/1 Oruç Apt. Altı  Mersin

Kuruluş Tarihi: 02.05.1996

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Veysel AÇIK,  Abdullah ALTUN, Selahattin Sami SÜMENGEN,  Metin AÇIK, İsmail YETKİN,

İlk Yönetim Kurulu: Veysel AÇIK, İsmail YETKİN,

İlk Denetim Kurulu: Selahattin Sami SÜMENGEN

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 26.11.1999’da 2 Trilyon TL

Hisse Adedi: 1.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: İbrahim GÜLTEKİN, Abdullah ALTUN, Ali KÜRKÜN

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: ASEL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA TİCARET SAN. A.Ş.  

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: AKSARAY,

Adresi: Karasu Mevkii No: 120 Aksaray

Kuruluş Tarihi: 07.03.2000

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (10) Bekir AZYOKSUL, İbrahim ZEYBEK, Mahmut ÜNAL, Erol BİLGİÇ, Mehmet KENDİ, İsmail ZEYBEK, Fahri AZYOKSUL, Ömer AZYOKSUL, Yusuf ZEYBEK, İrfan AZYOKSUL

İlk Yönetim Kurulu: Bekir AZYOKSUL, İbrahim ZEYBEK, Mahmut ÜNAL, Erol BİLGİÇ, Mehmet KENDİ

İlk Denetim Kurulu: İsmail ZEYBEK, Fahri AZYOKSUL

Mevcut Yönetim Kurulu: Bekir AZYOKSUL, İbrahim ZEYBEK, Mahmut ÜNAL, Erol BİLGİÇ, Mehmet KENDİ

Mevcut Denetim Kurulu: İsmail ZEYBEK, Fahri AZYOKSUL

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: BİRSA BİRLİK GIDA SANAYİ  İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 4298

Adresi: İstasyon Cad. Kral İşhanı Kat 3  Ereğli/Konya

Kuruluş Tarihi: 12.11.1996

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (9) Mefhar TAYYAR, Osman OKKA, İbrahim OKKA, Ali ÖZMERİÇ, Mustafa ÇINAR, Osman CEYLAN, Abdullah YILDIRIM, Doğan KARAMIK, Ali TERZİLER

İlk Yönetim Kurulu: Mefhar TAYYAR, Ali ÖZMERİÇ, İbrahim OKKA.

Hisse Adedi: 25 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Mustafa TÜNK, Ayşe Ayla DİRİM, Abdülkadir ÖZDEMİR

Mevcut Denetim Kurulu: Naci ATAK,

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: EMİRDAĞ SENTETİK DOKUMA SANAYİİ A.Ş. 

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANKARA, 98379

Kuruluş Tarihi: 05.11.1993

Kuruluş Sermayesi: 2 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: İşbir Holding A. Ş, Osman Atay KUZUCUOĞLU, Necati KÖKLÜ, Nurettin ÖZPEHLİVAN, Yüksel TURUNÇOĞLU, Muzaffer Kemal DENİZDÖVEN, Ali KANTUR, İsmail ÖZÇAKAR, Tuğrul ÇAKINBERK, Cahit KARAKAŞ, Oktay BEŞKARDEŞ, Osman GÜRHAN, Ethem VAROL, Ömer SAĞLAM, Ahmet SAĞLAM, Hamza SAĞLAM, Varol YÜRÜK, Eyüp GÜZLE, Taner KARANFİL, H. Ahmet KÖYCÜ, Seydi AKDENİZ, Mustafa KOCA, A. Kadir ŞEVİK, Hamza POYRAZ, Habip POYRAZ, Mevlüt MOLA, Cemalettin KAVAK, Abdil TÜRK,  Atilay SEZER, Tayyar KESKİN, Velittin ERGÜNEŞ, H. Cumhur KAHYA, Halil İbrahim EMİRDAĞ, Hurşit ÖZCELİK, Mustafa SAYGIN, Hüseyin ERYÜRÜK, Hasan ŞEVİK, Fikret FIÇICI, İbrahim ÜNAL, Abdil DEMİRAL, Uğur KALENDER, İsmail İMRE, Hüseyin Yaşar ŞAHBAZ, Sinan KESKİNER, Mustafa GARKIN, Turhan ÇILDIR, Abdülkadir CEYLAN IRBIK, Abdülkadir AKSOY, Ümmühan ÇEKİÇ, Aslan SAYIN, Kadir KESKİN, Yılmaz ERDÖNMEZ, Mehmet URFALI, H. Hayri ÖZÇELİK, Fikriye ÖZÇELİK.

İlk Yönetim Kurulu: Necati KÖKLÜ, Cahit KARAKAŞ, İsmail ÖZÇAKAR, Yüksel TURUNÇOĞLU, Taner KARANFİL, Eyüp GÜZLE,  H. Ahmet KÖYCÜ,

İlk Denetim Kurulu: Ethem VAROL, Abdülkadir AKSOY

Hisse Adedi: 2.000

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 600

Mevcut Yönetim Kurulu: Kemalettin Selçuk MOLA, Özgür uyar, Oğuz Suat MOLA

Son Durumu: (Şirket Merkezi Konya’ya nakledilmiş.)

Ticaret Unvanı: KAİZEN TEKNOLOJİK ÜRETİM VE GENEL PAZARL.  A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-1278

Adresi: Nalçacı Cad. Ay İşhanı No: 84/65  Konya

Kuruluş Tarihi: 15.02.1994

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Bilal BÜYÜKYILDIRIM, Fahri ÖRNEK, Talha BÜYÜKYILDIRIM, Ahmet Şemseddin ÖZERDEM, Zekeriya DOĞDU

İlk Yönetim Kurulu: Bilal BÜYÜKYILDIRIM, Fahri ÖRNEK ve Cafer ÖZER

Yurt Dışındaki Temsilcileri: Müslüm BATARAY,

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 750.000.000 TL

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 145

Mevcut Yönetim Kurulu: Bilal BÜYÜKYILDIRIM, A. Serdar ÜLKEBAŞ, S. Hakan ULUPINAR

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: KEDAŞ KONYA-KARAMAN ENERJi DAĞITIM SAN. TİC. A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-4523

Adresi: Belediye İş Hanı No: 7/25  Konya

Kuruluş Tarihi: 21.08.1997

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Hüseyin ÜZÜLMEZ, Ali Kemal BAŞARAN, Ahmet HIDIR, Beyazıdı Bestami İNAN, Ebubekir Mehmet Ali İNAN, Nurhan ATTAR, Hüseyin MENEKŞE, Mehmet YÜKSEL, Esat DUYSAK, İsmail Baha MARTI, Hasan ANGI, Arif ÇALIKUŞU, Seyit KOYUNCU, İbrahim BAŞ, Şakir SUDA, Mehmet Ali ÇELİK, Hasan ŞİŞMAN, Mustafa İhsan ORMANCI, Osman ÖZDEMİR, Osman ERDEM, Hızır KAVAK, Osman DÖNGEL, Erdoğan TUFAN, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Ahmet ÇAKICI, Kombassan Holding A. Ş, Durmaz Zirai ve Sanayi Kayışları Tic. A.Ş., Harmankaya Uluslararası Nak. Ve Tic. A.Ş., Kamer Gıda Petrol Ürün. ve Hay. Tic. A.Ş.

İlk Yönetim Kurulu: Hüseyin ÜZÜLMEZ, Ali Kemal BAŞARAN, Beyazıdı Bestami İNAN, Mehmet Ali İNAN,  Mehmet YÜKSEL, Esat DUYSAK, İsmail Baha MARTI, Seyit KOYUNCU, Hızır KAVAK, İbrahim BAŞ, İslam DURMAZ, Hamdi CANEVİ, Ahmet ÇAKICI,

Hisse Adedi: 1.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Seyit KOYUNCU, Ali Kemal BAŞARAN

Son Durumu: Terkin (Faal değil)

Ticaret Unvanı:  KOMBASSAN İNŞAAT TARIM VE SANAYİ  İŞLETMELERİ A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-5204, 20702

Adresi: Nişantaşı Mah. Şahinağa Sok. Kombassan Alış Veriş Merkezi K-18  Konya

Kuruluş Tarihi: 02.12.1997

Kuruluş Sermayesi: 60 Milyar TL,

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Esat ŞAHİN,  Hamdi CANEVİ, Mehmet Raif ÇAVUŞOĞLU, Celal CANDAN, Mevlut SARI, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ, Mustafa BAYRAM, Abdullah YİĞİT,  Rüştü DÖNMEZ, Osman ŞAHİNGERİ, Ali BALOĞLU, Sadi KESKİN, İrfan YÜKSEL, Vahit BAYRAM, Mustafa ÖZKAN, Durmuş ŞAKİR, Salim DURMAN, İbrahim KILIÇ, Tahsin YILMAZ, Ekrem KAVAS, Beyhan GÖKBULUT, Ahmet ASLITÜRK, Beytullah BABÜR, Memduh KARA, Mehmet Ali TURHAL, Celil ÇİMEN, Zeki ÖZDEMİR, İsa CAN.

İlk Yönetim Kurulu: Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Ali BALOĞLU, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ Mevlut SARI.

İlk Denetim Kurulu: Hamdi CANEVİ, Mehmet Raif ÇAVUŞOĞLU

Hisse Adedi: 10.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 43.460 (28.12.2002 itibariyle)- 54.232

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 166.260 Milyar TL

İlgili Holding ve Şirketler: Kombassan Holding, 80 A.Ş., 8 Ltd. Ş., 11 Yurt dışı şirketi. (Son bilgilere göre toplam 87 şirket ve 18 yurt dışı şirketi bulunmaktadır. Bazı şirketlerin grupla ilişkisi kalmamıştır)

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: KONYA ÖZEL NAKİPOĞLU BİLGİ HASTANESİ  (BİLGİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Meram-1443

Adresi: Ahmet Dede  Mah. Nuraniye Sok. No: 3  Karatay/Konya

Kuruluş Tarihi: 23.03.1998

Kuruluş Sermayesi: 6 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Kutsi ÖNCÜ, Cihangir ERGÜN, Metin DOĞAN, Mehmet İNCİLİ, Hasan KOÇ ve Hasan Hüseyin KURÇEREN

Hisse Adedi: 120 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 63

Son Durumu: Faal (Şirketin çoğunluk hisseleri Anser Holding tarafından satın alınmış, sonra da şahıslara devredilmiştir.)

Ticaret Unvanı: KÖSEOĞLU SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BAH SAĞLIK TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: İSTANBUL, 269458-216940

Adresi: Mahmutbey Yolu Cad. Güngören Sk. Kırçıklar İşmerkezi No.13 D.57-58 Şirinevler/ İstanbul

Kuruluş Tarihi: 17.09.1990

Kuruluş Sermayesi: 10 Milyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (7) Mustafa KÖSEOĞLU, Barbaros Abbas KÖSEOĞLU, Müberra KÖSEOĞLU, Nazire KÖSEOĞLU, Ayşe Rabia KÖSEOĞLU, Fatma KÖSEOĞLU, Ertuğrul KÖSEOĞLU

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa KÖSEOĞLU, Barbaros Abbas KÖSEOĞLU, Nazire KÖSEOĞLU

İlk Denetim Kurulu: Veysel YEREBATMAZ

Hisse Adedi: 100 adet

İlgili Holding: 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding

Mevcut Yönetim Kurulu: Yakup YÖNTEN, Bekir İRDEM

Mevcut Denetim Kurulu: Engin ÖZYURT, A. Yılmaz TAHAOĞLU

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: KÜBRAŞ GIDA TEKSTİL, İNŞAAT, TARIM, HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: SAMSUN, 17665

Adresi: Pazar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Sayar İşhanı No: 63 Samsun

Kuruluş Tarihi: 25.06.1997

Kuruluş Sermayesi: 200 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ahmet Zeki DÜLGER, Arslan İNCE, İsmail OKUDAN, Mustafa İVGEN, Hikmet KELEŞ, Mustafa ÖZER, Bilal ÖZER, Ömer TERZİOĞLU, Rehber Gıda ve İht. Mad. San ve Tic. A.Ş.

İlk Yönetim Kurulu: Ahmet Zeki DÜLGER, Arslan İNCE, İsmail OKUDAN, Mustafa İVGEN, Hikmet KELEŞ

Hisse Adedi: 5.000 adet

Son Durumu: Ortak sayısı az, Faal değil.

Ticaret Unvanı: MEGA İHTİYAÇ MADDELERİ TUR. TİC. SAN VE TAAH A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANTALYA, 18131

Adresi: Kızılsaray Mah.61. Sk. No: 69 Antalya

Kuruluş Tarihi: 31.08.1994

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Mustafa ÇALIK, Bünyamin ÇALIK, Cemal ÇALIK, Ümit ÇALIK, Ahmet KIVRIM, Ali KIVRIM, Hüseyin GÜVEN, İsmail EKİZ, Muhammed GEVHER, Cemil Menderes ABAY, Şaban GÖRGÜLÜ, Avni KURT

İlk Yönetim Kurulu: Mustafa ÇALIK, Bünyamin ÇALIK, Ahmet KIVRIM,

İlk Denetim Kurulu: Şaban GÖRGÜLÜ

Son Durumu: 15.03.2005 tarihinde Terkin edilmiştir.

Ticaret Unvanı: SER GROUP GIDA İNŞ. PLASTİK ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, 15908

Adresi: Adana Ereğli Yolu 10 Km  Karatay/Konya

Kuruluş Tarihi: 27.05.1998

Kuruluş Sermayesi: 100 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Ahmet SAYDAM, Mehmet BULUT, Abit KIVRAK, Ömer SARIKULAK, Zeki GÜNAY

İlk Yönetim Kurulu: Ahmet SAYDAM, Mehmet BULUT, Abit KIVRAK

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 09.06.1998

Hisse Adedi: 10.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Faruk TANYERİ, İbrahim ÜNAL, Mehmet Ali KUYTU, Celil  CAN, İsa ÜNAL

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: SER GRUP PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-6108 (20182)

Adresi: Adana Ereğli Yolu 10 Km  Karatay/Konya

Kuruluş Tarihi: 10.09.1998

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) İbrahim ATAÇ, Ahmet SAYDAM, Nusret ARGUN, Ahmet ÖZER, Muammer ERDİRENÇELEBİ

İlk Yönetim Kurulu: İbrahim ATAÇ, Ahmet SAYDAM, Nusret ARGUN, Ahmet ÖZER, Muammer ERDİRENÇELEBİ

İlk Denetim Kurulu: Ali TOPUZ, Esat ULU

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 400 Milyar TL,

Hisse Adedi: 10.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Faruk TANYERİ, İbrahim ÜNAL, Mehmet Ali KUYTU

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: SER GROUP PVC VE AHŞAP ÜRÜN. İMAL. SAN. Ve TİC. A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu 6112 (20183)

Adresi: Adana Ereğli Yolu 10 Km  Karatay/Konya

Kuruluş Tarihi: 11.9.1998

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) İbrahim ATAÇ, Ömer SARIKULAK, Mehmet BULUT, Zeki GÜNAY, Ahmet ARICI

İlk Yönetim Kurulu: İbrahim ATAÇ, Ömer SARIKULAK, Mehmet BULUT

İlk Denetim Kurulu: Zeki GÜNAY

Hisse Adedi: 10.000 adet

Mevcut Yönetim Kurulu: Faruk TANYERİ, İbrahim ÜNAL, Mehmet Ali KUYTU

Son Durumu: Faal

Ticaret Unvanı: SÖZPA PAZARLAMA VE İNŞAAT A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANKARA, 149697, KONYA, 21156

Adresi: 1-Binektaşı Sk. No: 29/1 Küçükesat Ankara

2-Ankara Yolu Belh Caddesi No: 27/A  Konya 

3- Devri Cedit Cad. Fuar Sit. No: 44/1  Konya

Kuruluş Tarihi: 01.10.1999

Kuruluş Sermayesi: 200 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mehmet SÖZER, Durmuş SÖZER, Yavuz SÖZER, Tamer TÜFEKÇİ, Abdullah KARA

İlk Yönetim Kurulu: Mehmet SÖZER, Durmuş SÖZER, Yavuz SÖZER

İlk Denetim Kurulu: Tamer TÜFEKÇİ

Hisse Adedi: 10.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı:

Son Durumu: Şirket Ankara’da kurulmuş, 09.11.2000’de Konya’ya nakledilmiş, daha sonra başkasına devredilmiştir.

Ticaret Unvanı: ŞULE BESİCİLİK SÜT VE TARIM ÜRÜNL. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: KONYA, Selçuklu-2994

Adresi: Hazım Uluşahın İş Merkezi A Blok No: 205  Konya

Kuruluş Tarihi: 27.12.1995

Kuruluş Sermayesi: 5 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5) Mustafa ALTUN, M. Ali SAĞBİL, Yusuf CİRİTLİ, İsmail Baha MARTI, Hale Ayşe KIRCALI

İlk Yönetim Kurulu: Hacı Hasan GEREDELİ, Mustafa ŞİMŞEK, Selami ERDEM, Muzaffer CAN ve Seyit Mehmet YAVUZ

Hisse Adedi: 5.000 adet

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 229

Mevcut Yönetim Kurulu: Mustafa ALTUN, M. Ali SAĞBİL, Yusuf CİRİTLİ

Son Durumu: 30.12.2002 Terkin (Adresinde bulunamamıştır.)

Ticaret Unvanı: TİLMO GMBH

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: Şirketin yurt dışında kurulduğu bilgisi alınmıştır.)

Ticaret Unvanı: TÜMELSAN GRUP OTOMOTİV İNŞAAT VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. (ELPA AMBALAJ BASIM OTOMOTİV YEDEK PARÇA ELEKTRİK İNŞAAT VE PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.)

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: ANKARA, 151012, KONYA, 24738

Adresi: 1- Kazım Karabekir Cad. Eser İşhanı No: 12 /F Ankara

2-Büsan Organize San. Büsan Cad.7. Sok. No: 9-11 Karatay/Konya

Kuruluş Tarihi: 09.12.1999

Kuruluş Sermayesi: 1.200 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (5)Yusuf SELEK, Harun KURT, Mustafa KILIÇASLAN, İbrahim ÇAK ve Ali TAŞAN

İlk Yönetim Kurulu: Yusuf SELEK, Harun KURT, Mustafa KILIÇASLAN, İbrahim ÇAK ve Ali TAŞAN,

İlk Denetim Kurulu: İbrahim AKPINAR

Hisse Adedi: 24.000 adet

Bağlı Şirketleri: 7 A.Ş. (Son bilgilere göre 6 A.Ş.)

Mevcut Yönetim Kurulu: Yusuf SELEK, Ramazan ÖZALTUN, Mustafa KILIÇASLAN, Mustafa SELEK ve Resül GÖRGÜLÜ

Son Durumu: Faal (ELPA Ambalaj Basım Otomotiv Yedek Parça Elektrik İnşaat ve Petrol San. Ve Tic. A.Ş. unvanıyla faaliyetine devam etmektedir.)

Ticaret Unvanı: YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT, 2082

Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat

Kuruluş Tarihi: 03.091992

Kuruluş Sermayesi: 2 Milyar TL.

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı:

İlk Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Yahya ÇOŞGUN, Zühtü ACUN, Ahmet SARAÇ, Muzaffer HALICI, Şükrü İBİŞ, Mevlüt BARAN, M. Teoman TURAN, H. İlyas AYDOĞAN, Bayar DEMİR ve Musa YILMAZ

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 23.09.1993’de 10 Milyar, 10.07.1996’da 100 Milyar, 26.02.1998’de 1 Trilyon TL

Tespit Edilen Ortak Sayısı: 18.587, Şirketin beyanına göre 23.830

İlgili Holding: Yimpaş Holding, Yimpaş Verwaltungs (Almanya),

Son Durumu : Faal. (SPK’ya Kayıt Tarihi: 02.02.1999)

Ticaret Unvanı: YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. VE TİC. A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT, 1586

Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat

Kuruluş Tarihi: 04.08.1982

Kuruluş Sermayesi: 6 Milyon TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, Mustafa GÜLEÇ, Bayar DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN

İlk Yönetim Kurulu: Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, Mustafa GÜLEÇ, Bayar DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN

Sermaye Artırım Tarihi ve Tutarı: 01.09.1983’de 50 Milyon TL, 18.08.1984’de 100 Milyon TL, 26.09.1985’de 250 Milyon TL, 11.12.1986’da 500 Milyon TL, 14.12.1987’de 1 Milyar TL, 13.07.1988’de 3 Milyar TL, 27.04.1989’da 10 Milyar TL, 31.01.1990’da 30 Milyar TL, 06.01.1992’de 60 Milyar TL, 10.04.1997’de 100 Milyar TL, 25.12.2000’de 423.881.800.000 TL

Tespit Edilen Ortak Sayısı: Şirketin beyanına göre 44.383

Son Durumu: Faal (30.01.1984 tarihinde SPK kaydına alınmıştır.)

Ticaret Unvanı: YİMPAŞ YOZGATSPOR SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurulduğu İl ve Ticaret Sicil No: YOZGAT

Adresi: Adnan Menderes Bulvarı No: 190/21 Yozgat

Kuruluş Tarihi: 04.11.1997

Kuruluş Sermayesi: 500 Milyar TL

Kurucu Ortakların Adı, Soyadı ve Unvanı: (20)

İlk Yönetim Kurulu:

C- İZİNSİZ HALKA ARZ FAALİYETİNE İLİŞKİN MEVZUAT

İzinsiz halka arz faaliyetinin Sermaye Piyasası Kanunu’nda suç olarak sayılması nedeniyle konuyla ilgili temel mevzuat Sermaye Piyasası Mevzuatıdır. Bununla birlikte, izinsiz halka arz faaliyetinin para toplama ayağının ağırlıklı olarak yurtdışında gerçekleşmesi ve toplanan paraların büyük bölümünün ülkemize bavullarla getirilmesi nedeniyle, Kara Paranın Aklanmasına Dair Mevzuat ve Yurtdışından Sermaye Transferleriyle ilgili Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar da bu kapsamda konuyla ilgili mevzuata dahil olmaktadır. 

1. 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER

Halka arz Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin c bendinde tanımlanmış olup, anılan madde aşağıdaki şekildedir:

Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.

SPKn.’nun halka arzla ilgili diğer önemli hükümleri ise aşağıda yer almaktadır:

SPKn.’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası: “İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurul’a kaydettirilmesi zorunludur.  ……”

SPKn.’nun 5 üncü maddesi: “Kurula kayıt başvurusuna Kurulca belirlenecek bilgi ve belgeler eklenir.

Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir sürede tamamlanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan başvurular düşer.

İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu, sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir.

Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hesaba katılmaz. ”

SPK.’nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası: “İlanlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri içeremeyeceği gibi Kurul kaydına alınmanın resmî bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul, yanıltıcı nitelikte gördüğü reklamları yasaklar. ”

İzinsiz halka arzla ilgili olarak SPKn’unda yer alan hükümlere, 15 Aralık 1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun Değişikliği ile SPK’ya “borsada işlem görme şartı getirme, ihtiyati haciz isteme ve altı ay içinde dava açabilme, idarî para cezası verme, halka açık şirketlerin genel kurul toplantılarına gözlemci gönderme, şirket denetimi yerine işlem denetimi gerçekleştirebilme” yetkileri getirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun izinsiz halka arz faaliyetiyle ilgili diğer hükümleri ise, 22, 45, 46 ve 49 sayılı maddelerde yer almakta olup, bu maddelerde SPK’ya “denetim yapma, suç duyurusunda bulunma, izinsiz ihraç, halka arz ve satış işlemlerini durdurma, ihtiyati tedbir talep etme ve 10 gün içinde dava açma veya takip yapma, kamuoyuna duyurma, defter-belge ibraz/teslimini talep etme ve arama yapma” yetkileri tanınmıştır.

SPKn’nun 22 inci maddesi uyarınca “Bu Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek” görev ve yetkisi SPK’ya verilmiştir.

Yine 4487 sayılı Kanun değişikliği ile SPKn’nun 22’nci maddesine eklenen (u) bendi ile SPK,  “internet de dahil, her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden gerçekleştirilen ihraç ve halka arzlar ile sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemlerini … düzenlemek ve denetlemek” ile görevli ve yetkili kılınmıştır.

SPKn’nun 45 inci maddesinde ise SPK’nın denetim yetkisine ilişkin hükümler yer almaktadır:

“Bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimi Kurul uzman ve uzman yardımcıları tarafından yapılır.

Kurulca görevlendirilen Kurul uzman ve uzman yardımcıları; ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili görecekleri bilgileri istemeye, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalarını incelemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina edemezler.

Kurulca denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafından istenecek defter, evrak, dosya, kayıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları nezrinde arama yapılabilir. Arama, Kurulun gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh ceza hakiminden talepte bulunması üzerine, sulh ceza hakiminin istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi halinde yapılabilir. Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler ve belgeler ayrıntılı bir tutanakla tespit olunur ve yerinde incelemenin mümkün olmadığı hallerde, muhafaza altına alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere sevk edilir. Arama sonucunda alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde sonuçlandırılarak bir tutanakla sahibine geri verilir.

…. ”

SPKn’nun 4 üncü maddesinde tanımlanan halka arz faaliyetine aykırı hareket edilmesi fiili ise Kanunun 47/A-4 maddesi ile cezaî yaptırıma bağlanmış olup, buna göre; “4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri” 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır.

Buna ek olarak, SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca, SPK, bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere ve SPK’ca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar para cezası verebilmektedir.  Bu cezalar ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yatırımcıları Koruma Fonuna ödenmediği takdirde bu Fon tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur ve Fona irad kaydolunur.

Söz konusu cezai yaptırımların yanı sıra SPKn’nun 46’ncı maddesinin (a) bendi uyarınca SPK, Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; “Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış işlemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya” yetkili kılınmıştır. Aynı hüküm çerçevesinde SPK, Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; SPK’ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, tedbir tarihinden itibaren altı ay içinde dava açmaya veya takip yapmaya yetkili kılınmıştır. SPK ayrıca, bu Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; Kurula kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati haciz istemeye, haciz tarihinden itibaren altı ay içinde dava açmaya veya takip yapmaya yetkilidir.

SPKn’nun 46 ıncı maddesinin (e) bendi uyarınca SPK, Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda; tespit olunan mevzuata aykırılıkları, masrafı ilgili anonim ortaklık, kişi, kuruluş veya sermaye piyasası kurumlarından tahsil edilmek üzere kamuoyuna duyurmaya yetkili kılınmıştır.

SPKn’nun 46 ıncı maddesinin (f) bendi uyarınca, SPK, denetimle görevlendirilenler tarafından istenecek defter, evrak, dosya, kayıt ve bilgi ihtiva eden diğer vasıtaların ibraz veya teslim edilmemesi halinde, gerektiğinde mahkemeye başvurarak, bunların ibraz veya tesliminin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

SPKn’nun 46’ncı maddesinin (j) bendi uyarınca, SPK, gerek görülen hallerde, halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarına, oy hakkı bulunmaksızın bir gözlemci göndermeye yetkili kılınmıştır.

Bunlara ek olarak, SPKn’nun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, SPK’ca yapılan incelemelerde, bu Kanuna tâbi ortaklıkların menkul kıymetlerinin ikinci el piyasasının oluştuğu anlaşıldığı takdirde; SPK, bu ortaklıkların doğrudan ya da dolaylı ortak sayısını veya bilanço büyüklüğünü dikkate alarak, menkul kıymetleri borsada işlem görme şartı getirebilir.

SPKn’nun 22’nci maddesinin (g) bendi uyarınca ise, SPK, “sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek” ile görevli ve yetkili kılınmıştır.

2- DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ

2.1.  4208 Sayılı Kara  Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun

4208 Sayılı Kanunun 2/(a) maddesi uyarınca karalara; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanundaki, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanundaki, 213 sayılı VUK’nun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki, 765 sayılı TCK’nun Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı Kanunun 179, 192, 211 ile 220, 264, 316, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 404, 406, 436, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 504 ve 506 ncı maddelerindeki fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para, para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirler ve bir para biriminden diğerine çevrilmesi de dahil sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerdir.

Bu çerçevede, 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5020 sayılı Kanun ile SPK md.47’nin (A) bendinin (1) ile (7) numaralı alt bentlerinde sayılan suçlar kara para aklama suçunda öncül suçlar içinde sayılmış ve böylelikle anılan Kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren izinsiz halka arz faaliyetinden elde edilen fonlar da kara para kapsamına alınmıştır.

2.2. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

02 Temmuz 2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın” 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi koşuluyla yurtdışında satışı serbesttir. ”

D- İZİNSİZ HALKA ARZ YOLU İLE FON TOPLANMASI

1. TANIMI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Sermaye Piyasası Kanunu’nun yukarıda verilen hükümleri çerçevesinde, Kurul kaydına alınmaksızın hisse senedi satışı ve ortak olma vaadiyle para toplanması, hatta bu amaçla her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, izinsiz halka arz fiilini oluşturmaktadır.

Çok ortaklı şirket yapılanmalarının, az sayıda olmakla birlikte, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de uygulama alanı bulmuş olmasına karşın, mevzuat hükümlerini ihlal edici şekilde, bir finans tekniği olarak ortaklık vaadiyle fon toplama faaliyetlerinin 1990’lı yıllarda ve özellikle de 1996 yılı ve sonrasında yaygın şekilde uygulandığı görülmektedir.

Farklı yöntemler uygulanmakla birlikte genel olarak, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama faaliyetinde bulunulmak üzere öncelikle son derece sınırlı sayıdaki kurucu ortaklar tarafından düşük sermayeli bir şirket kurulmuş ve kuruluşun hemen akabinde sermaye artırımına gidilerek, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik çoğu kez yalan, yanıltıcı, dinî ve millî duyguları istismar edici ilan ve reklamlarla, kurulan şirketin tanıtımına ve ortak arayışına geçilmiştir. Fon toplama faaliyetlerinin, esas itibariyle yurt dışındaki temsilciler vasıtasıyla ibadet yerlerinde veya sair mekanlarda yapılan toplantılarda ya da yüz yüze görüşmelerde potansiyel yatırımcıların iknası suretiyle gerçekleştirildiği ve makbuz ya da Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklık hakkı vermeyen sair belgeler karşılığında yatırımcılardan fon toplandığı, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Komisyonumuza sunulan belgelerden ve konuya ilişkin vatandaş şikâyet dilekçelerinden anlaşılmaktadır. Fon arzeden potansiyel yatırımcıların genelde yurt dışında yaşayan ve buna bağlı olarak da yaşadıkları çevre dolayısıyla yoğun dinî ve millî duygular içerisinde bulunan, faiz alınmasını ve verilmesini islamî esaslara aykırı gören, bununla beraber alternatif yatırım alanları konusunda bilgi birikim ve deneyimleri yeterli düzeyde olmayan vatandaş kesiminden ibaret olması, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama faaliyetinde bulunan şirketlerin yatırımcıları kolaylıkla ikna etmelerine imkân sağlamıştır. Buna ilave olarak, yurt dışında yaşayan potansiyel yatırımcıların, yaşadıkları ülkenin mevzuat ve uygulamalarından kaçınmaya yönelik olarak, yatırdıkları fonları ilgili ülke otoritelerinden saklamak istemeleri ve bu nedenle de arz ettikleri fonların kayda alınmasını tercih etmemeleri, temsilcileri vasıtasıyla fon kabul eden bu şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Zira bu yöntemle fon arzeden yatırımcılar, kayda alınmaksızın fonlarını bulundukları yerdeki şirket temsilcisine makbuz ya da sair belgeler karşılığında elden teslim edebilmiş, getirilerini kayıt dışı şekilde bu temsilciler vasıtasıyla tahsil edebilmiş; ilave olarak, sahip oldukları payları diledikleri takdirde yine bu temsilciler vasıtasıyla nakde tahvil ederek yatırdıkları fonları geri alabilmişlerdir. SPK tarafından Komisyonumuza sunulan İzinsiz Halka Arz Raporu’nda (Ek/4) bu konu ile ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

“…….

Şirketlerin para kaynaklarının büyük bir bölümü, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarıdır. Holdinglerin yurt dışında bulunan temsilcilerinin ev, ev dolaşarak para toplamaları, yine bu şirketlere ait yurt dışındaki alış-veriş merkezlerinin, cami, dernek ve düğün salonlarının da para toplama merkezleri olarak kullanılması ve bu suretle finansal sisteme girmeden yatırım yapılabilmesi, yurtdışında çalışan vatandaşlarımız için bu sistemin bir diğer çekici yönü olmuştur.

……. . ”

Temsilciler vasıtasıyla toplanan fonlar, esas itibariyle bankacılık sistemi kullanılmaksızın yurda sokulmuştur. Bu bağlamda fon toplayan şirket temsilcileri, fon arzeden yatırımcı kesimden nakit para yanında altın, bilezik vs. gibi ziynet eşyalarını da ortaklık pay bedeli olarak kabul etmiş ve bankacılık sistemi kullanılmaksızın Türkiye’ye sokmuşlardır.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, izinsiz halka arz yoluyla fon toplayan holdinglerin banka hesaplarının, holding yöneticilerinin şahsi para hareketleri için de kullanıldığı, bunun yanında holdinglerin resmî kayıtlarına girmesi gereken nakit hareketlerinin bir kısmının ise bir kısım kurucu ortakların ya da holding yöneticilerinin şahsi hesaplarında izlendiğinin saptandığı, SPK denetçilerinin raporlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, bir kısım holdinglerin banka hesapları ile bunların kurucu ortak ve/veya yöneticilerinin şahsi banka hesapları iç içe bir görünüm arz etmiş, bu durum ise, kayıt düzeni ve şeffaflık bakımından şüphe uyandırıcı bir durum yaratmış, ilgili holding yöneticilerinin resmî otoriteler nezdindeki güvenilirliğini zedelemiştir.

Öte yandan, TTK ve SPKn’nun ilgili hükümlerine aykırı olarak, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama faaliyetleri, belli bir zaman aralığıyla sınırlı olmaksızın, yılın hemen her günü gerçekleştirilmiştir. Fon toplama sırasında eğer mevcut hisse senedi varsa bu hisse senetleri satılmış, hisse senedi yoksa, fon arzeden kişilere makbuz ve sair belgeler verilmiştir.  Ê

Konu ile ilgili önem arzeden diğer bir husus ise, bu holdinglerin, ilgili yıl malî tablolarına göre belirlenen faaliyet sonuçlarından bağımsız şekilde ve holding kayıtlarına intikal ettirmeksizin döviz üzerinden yüksek oranlı kâr dağıtımı gerçekleştirmiş olmalarıdır. Nitekim, bahse konu holdinglerin en önemlilerinden biri olan Kombassan Holding A.Ş. hakkında Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca düzenlenen 27.07.1998 tarih ve 9/13/13 sayılı Rapor da, kâr dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir:

 “ Holding tarafından 1997 yılı başında hisse senedi sahiplerine verilmek üzere mark üzerinden %18.18 oranında bir hesaplamada bulunulmuştur. Hesaplanan bu %18.18 oranındaki tutarların ödemesi bazı kişilere nakit olarak, bazılarına elde bulunan hisse senetlerinden verilmek suretiyle, bir kısmına da ileride hisse senedi vermek üzere makbuz vermek suretiyle gerçekleştirilmiştir. …. Holding tarafından 1997 yılı başında ortaklar adına hesaplanan bu tutarların toplamı 87.330.957.-DM olup, buna ilişkin ayrıntılı bir döküm, 1 örnek olarak inceleme ekibimize ibraz edilmiştir… Belirtilen tutarlar ve  ödemelere ilişkin olarak kurumun yasal defterlerinde her hangi bir kayıt bulunmamaktadır.

 Holding yetkilileri, bastırılmış hisse senetlerinin en küçük küpürlüsünün 20 adetlik olduğunu, 20 adetlik tek küpürlü hisse senedinin nominal değerinin 40.000.000.-TL (2.000.000 x 20) olduğunu, bunun 55 DM sabit fiyattan değerinin 1.100.- DM olduğunu (55x20), 1997 yılı başlarında 1.100.- DM’lik en küçük küpürlü hisse senedine 200 DM kâr payı verilmesinin kararlaştırıldığını ve %18,18 (200/1.100) oranının buradan doğduğunu beyan etmişlerdir. Yine Holding yetkililerince kâr payı dağıtım işleminin Ocak 1997’de başladığı ve ortakların büyük kısmının yurt dışında olması nedeniyle Mart 1997 sonuna kadar sürdüğü beyan edilmiştir. Holding yetkili organlarınca kâr payı dağıtımı konusunda yazılı bir karar alınmamıştır.

 ……”

Öte yandan anılan Rapor’da, hisse senedi satışlarının senenin hemen her günü yapıldığı ve çok yoğun olmamakla birlikte, Holding tarafından ortaklara satılan hisse senetlerinin geri satmak isteyen ortaklardan satın alındığına ilişkin tespitlere de yer verilmiştir.

Diğer holdingler için de genel itibariyle doğru olan bu tespitler, yukarıda değinilen diğer kolaylaştırıcı unsurlarla birlikte, sistemin bu denli başarıya ulaşmasının nedenlerini açıklamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere sistem, güven esasına dayalı olarak işlemiştir. Her ne kadar, fon toplayan holdingler tarafından yatırımcılara yatırdıkları fonları diledikleri zaman veya belli bir vadede geri alabileceklerine dair garanti verilmiş, faaliyet sonuçlarıyla bağlı olmaksızın döviz bazında yüksek oranlı kâr dağıtımında bulunulması ve isteyen ortakların pay bedellerinin istekleri doğrultusunda kendilerine iade edilmesi, potansiyel yatırımcıların bu hususta sisteme güven duymalarına ve risksiz bir ortamda yüksek getiri elde edecekleri kanaatiyle sisteme dahil olmalarına yol açmıştır. Kaldı ki, önceden belli bir getirinin taahhüt edilmesi, zaten sistemin teorisine de aykırı düşecektir. Zira bu durumda, elde edilen pozitif getiri “faiz” olarak adlandırılabilecektir. Halbuki yatırımcıların amacı, faizssiz kazanç elde etmektir. Bu nedenle, holdingler tarafından böyle bir getiri taahhüdünde bulunulmamış; ancak, holdingin faaliyet sonuçları ne olursa olsun ortaklara her daim yüksek oranlı getiri dağıtılmak suretiyle potansiyel yatırımcılar nezdinde gerekli güven ortamı yaratılmıştır. Yaratılan bu güven ortamı nedeniyle, sistemden çıkmak isteyenlerin sayısı en az düzeyde gerçekleşmiş, aksine yatırımcılar, dağıtılan kâr paylarını dahi nakden tahsil etmeyerek, hatta üzerine ilavelerde de bulunmak suretiyle karşılığında yeniden pay almışlardır.

Yukarıdaki açıklamalara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Komisyonumuza intikal ettirilmiş olan İzinsiz Halka Arz Raporu’nda, izinsiz halka arz faaliyetlerinin genel işleyiş esaslarına ilişkin olarak başlıklar halinde aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur:

“…….

a. Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın hedef kitle olarak seçilmesi ve para toplama işlemlerinin temsilciler aracılığıyla yürütülmesi: Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik vatandaşlarımızın ücret, işsizlik sigortası gibi sosyal yardımlar ve diğer gelirlerinden elde ettikleri tasarrufları ile vaat edilen kâr payı oranlarının yükseldiği son dönemlerde finans kuruluşlarından kullandıkları krediler, faiz yerine kara ortaklık esası çerçevesinde değerlendirileceği ileri sürülmek suretiyle temsilciler aracılığıyla toplanılmıştır. Anılan temsilcilere değişen oranlarda komisyon ücreti ödenmiş ve toplanan fonlar daha şirketlere girmeden kaynakta komisyon oranında kesintiye uğramıştır. Temsilcilik sistemi, bölgelerden sorumlu temsilciler ve bölge sorumlularına bağlı alt temsilciler olmak üzere örgütlenmiştir.

b. Faaliyete bağlı olmaksızın döviz üzerinden sabit oranlarla kâr payı taahhüdünde bulunulması: Fonların toplanmasına ilişkin tanıtım faaliyetleri sürdürülürken, bankacılık sisteminde fon değerlendirmenin ve faiz geliri elde etmenin islami esaslar çerçevesinde yasak olduğu hususuna değinilmiş ve sistemin ortaklık esasına dayandığı iddia edilmiştir. Kurulumuzca 1997 yılından itibaren yapılan denetim çalışmalarında, bu şirketlerin faaliyetlerine bağlı olmaksızın Alman Markı bazında % 20’den başlayan oranlarda kâr payı taahhüdünde bulundukları tespit edilmiştir. Diğer yandan, izinsiz halka arz fiilinin işlenmesi suretiyle fon toplayan şirketlerin sayısında hızla artış gözlendiği dönemlerde, birbirleriyle giriştikleri rekabet sonucu, yatırımcılara taahhüt edilen kâr payı oranları Alman Markı bazında % 50’lere ulaşmıştır. Ancak, ekonomik temeller çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin her yıl kâr elde etme ve döviz üzerinden yüksek ve sabit oranlarda kâr dağıtabilme olasılığının önceden belirlenebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Serbest ekonomilerde, ödünç verilebilir fonlar fiyat sistemi aracılığıyla dağılmakta ve ödünç verilebilir fonlar (fon arzı) ile eksi tasarruflar (fon talebi) finansal sektör aracılığıyla eşleştirilmektedir. Bu çerçevede, finansal sistemi bir tür ödünç piyasası olarak değerlendirmek mümkündür. Bu piyasada ödünç verenlerin ödünç alanlara fonlarını aktarmaları esnasında oluşan fiyata “faiz” denmektedir. Diğer bir deyişle, borç alanların borç verenlere borçlanma karşılığında sundukları getiri “faiz”dir. Faiz ise, ekonomik koşullar ve fon arz-talep dengesine göre, sürekli olarak değişebilen bir fiyattır.

 Bu çerçevede, döviz üzerinden sabit oranda olmak üzere her yıl kâr payı taahhüdü verilmesi esas sermaye için faiz ödenmesi kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, TTK’nın 470 inci maddesi uyarınca esas sermaye için faiz ödenemez ve kâr payı ancak safi kardan ve bu gaye için ayrılan yedek akçelerden dağıtılabilmektedir. Bu çerçevede, devam eden hesap dönemlerinde kâr elde edilmemesi veya garanti verilen kâr payı oranını karşılayacak miktarda kâr elde edilmemesi durumlarında garanti verilen oran üzerinden kâr payı ödenmesi sermayenin örtülü olarak geri ödenmesi sonucunu doğurmuştur.

c. Kâr payı dışında iş bulma vaadi ve/veya tatil ve umre gibi gayri nakdi vaatlerde bulunulması: İzinsiz halka arz yapan şirketler, maddi taahhütlerin yanında, hedef kitlenin islami esaslara ilişkin hassasiyeti ve Anadolu’daki işsizlikten hareketle umre seyahati ve ortak yakınlarına istihdam sağlanması gibi gayri nakdi taahhütlerde bulunmuşlardır.

d. Hisse senetlerini geri satın alma vaadinde bulunulması: İzinsiz halka arz aracılığıyla fon toplayan şirketler, belli bir süre önceden şirkete yazılı olarak talebin iletilmesi durumunda hisse senetlerinin geri alınacağını öne sürmüşlerdir. Böylelikle, yatırımcıların talebi üzerine hisse senetlerinin geri alınması suretiyle anaparanın ve birikmiş kâr payının ortağa geri ödenebileceği taahhüt edilmiştir. Ayrıca, sistemin özendirilmesine yönelik olarak hisse senetlerinin geri alınmasında pay başına asgari fiyat olarak yatırımcıların ortak olurken ödedikleri fiyatın esas alınacağı belirtilmiştir. Ancak, TTK’nın 329 uncu maddesi hükümleri uyarınca maddede belirtilen durumlar dışında bir ortaklık kendi hisse senetlerini iktisap ya da rehin olarak kabul edemez.

Öte yandan, şirketlerin bir kısmı da hisse senetlerini geri almak yerine, parasını geri almak isteyen ortağın payını, şirkete ortak olmak isteyen bir başka yatırımcıya devretmek şeklinde bir uygulama benimsemiştir. Ancak burada sorun, yeni ortak olmak isteyen kişinin, hisse senedini eski ortaktan alırken hangi fiyattan alacağıdır. Normal koşullarda alım satıma konu olan payın, piyasada şirketin ve ekonominin durumuna göre belirlenmesi gerekirken, şirket tarafından eski ortağın şirkete yatırdığı para kadar olmaktadır.

e. Taahhütlerin sözlü olarak verilmesi ve fonların “Hisse Senedi”, “Ortaklık Belgesi” veya “Kara İştirak Makbuzu” gibi belgelerle toplanması: İzinsiz halka arz yapan şirketlerce yatırımcıların sisteme kazandırılması amacıyla verilen taahhütler sözlü taahhüt niteliğini taşımaktadır ve yazılı sözleşmelere dayandırılmamıştır. Diğer yandan, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde, ortaklığı temsil eden kıymetli evrak, hisse senedidir. Ayrıca hisse senetleri basılıncaya kadar geçerli olmak üzere ilmühaber ihraç edilebilir. Kurul tarafından gerçekleştirilen denetimlerde elde edinilen bilgilere göre, yatırımcılara katılımları karşılığında hisse senedi, ilmühaber gibi çeşitli adlarda belgeler verilmiştir. Ancak TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde ortaklık hakkını temsil etmeyen belgeler karşılığında ve genel olarak sözlü taahhütler verilmek suretiyle fon toplandığından, yatırımcıların anılan şirketlere ve üçüncü kişilere karşı ortaklık haklarını ispat etmeleri ve toplanan paralar, şirket tarafından yasal kayıtlara yansıtılmadığı sürece ortak sıfatını haiz olmaları mümkün değildir.

f. Yurtdışından toplanan fonların banka ve ÖFK kullanılmadan Türkiye’ye kuryeler vasıtasıyla getirilmesi: Ağırlıklı olarak yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın, ödedikleri fonları ilgili ülkenin kamu otoritelerine beyan etmekten kaçınması ve finans kurumları vasıtasıyla fon transferlerine ilişkin işlem ve komisyon maliyetleriyle ilgili çekinceleri nedeniyle toplanan fonlar bankalar vasıtasıyla değil de fiziki yollarla ülkemize getirilmiştir. Örneğin, Kompassan Holdingin temsilcisi, 9 Mayıs 1997 tarihinde Esen boğa Havalimanı C terminali dış hatlar geliş kapısında yurda giriş yaparken gümrük yetkililerine beyan edilmemiş 1.750.000,- Alman Markı bulundurduğu tespit edilmiş ve söz konusu dövize el konulmuştur.

g. Hisse senetlerinin alım satımına aracılık edilmesi: SPK’nın 31 inci maddesinde “Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların Kuruldan izin almaları zorunludur” hükmü bulunmaktadır. Ancak söz konusu şirketlerin, hisse senetlerinin geri alımı ve ortaklar arasında tedavülünde aktif rol aldıkları tespit edilmiştir. Örneğin Kompassan Holding yetkilileri beheri 2.000.000,- TL nominal değerli şirket hisse senetlerini beheri 55,- Alman Markı olarak primli fiyattan satmıştır. Ancak, 1998 yılına ilişkin kâr payının hisse fiyatının artırılarak ödenmesi amacıyla hisse senedinin fiyatının 1999 yılında 67,5 Alman Markı’na, 2000 yılında da 78, 25 Alman Markı’na yükseltildiği tespit edilmiştir. Diğer yandan, söz konusu yıllar zarfında hisse senetlerinin Şirketçe geri alınması ve/veya alım satımına aracılık edilmesinde de anılan fiyatlar esas alınmıştır.

h. Ponza finansman modelinin kullanılması:  Ponza finansmanı, vadesi gelen borçların ödenebilmesi için yeniden borçlanma esasına dayanmaktadır. (www.markknutson.com ve www.sec.gov/answers/ponzi.htm).  Söz konusu finansman modelinde sisteme ilk giren kişilere taahhüt edilen getiri, sisteme daha sonra girenlerce ödenen fonlardan karşılanmaktadır. Yatırımcıların sisteme kazandırılması için piyasa oranlarının üzerinde kâr payı vaade edilmekte ve dağıtılan getiri faaliyetten bağımsız nitelik taşımaktadır. Ponzi finansman sistemi taze para girişi esasına dayandığından, sistemi yürüten şirket, anaparaların iadesi taleplerinin yoğunluk kazandığı ve/veya yeni yatırımcı girişinin yavaşladığı dönemlerde ekonomik darboğaza girmektedir.

i. Toplanan fonların ve faaliyetlerin kayıt dışı yapısı: İzinsiz halka arz yapan şirketlerce toplanan fonlar kısmen şirket kayıtlarına intikal ettirilmiş ve genellikle holding yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları adına açılan banka hesaplarında tutulmuştur. Bu çerçevede, şirketlerin ortaklık defterleri ve muhasebe kayıtları, Ponzi finansman yönteminin sürdürülebilmesi, fon toplanması esnasında yaşanan kayıtdışılığın sistemle bağdaştırılabilmesi ve toplanan fonların şirket yetkililerince şahsi menfaatler doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla gerçeği yansıtacak şekilde tutulmamıştır. Bu husus, şirketlerin Kurulumuz standartlarında malî tablo hazırlamasına ve kamunun aydınlatılması çerçevesinde şeffaflık sağlanmasına engel olmuştur. Kurulumuzca gerçekleştirilen denetimlerde, şirketlerin gerçek malî durumlarını yansıtan muhasebe kayıtlarına ve/veya malî tablolara ulaşılamamıştır. Bu çerçevede, toplanan fonlardan ne kadarının kayıt dışı olduğu hususunda belge ve bilgilere erişilememekle beraber kayıtlara alınan veya yatırıma yönlendirilen fon tutarının toplanan miktarın tamamını yansıtmadığı düşünülmektedir.

j. Ortaklık kayıtlarında ortak olarak sadece kurucu ortak ve temsilcilerin yer alması: Bu kapsamdaki şirketlerin çoğunda, şirket kayıtlarının gerçek ortaklık yapısını yansıtmaması izinsiz halka arz faaliyetlerine ilişkin en önemli hususlardan birisidir. Ortaklık kayıtlarında bu yatırımcılar ortak olarak görünmemekte, genellikle kayıtlarda bu hisselerin sahibi olarak sayıları son derece sınırlı kurucu ortak ya da temsilci yer almaktadır,

k. Yurtiçinde ve dışında bölgesel basın yayın organlarında ilan ve reklam verilmesi: Bu şirketlerce basın yayın organlarında verilen ilanlarda gerçeği yansıtmayan bilgilere yer verilmiş, bazı şirketlerce iştirak olduğu iddia edilen ancak kendilerine ait olmayan fabrika ve tesislerin resimleri kullanılmıştır.

l. Yurtdışında kurulan bir şirket aracılığıyla fon toplanması ve toplanan fonların bu şirketin Türkiye’de kurulu bulunan iştirakinin sermaye artırımı sırasında ülkeye getirilmesi: Toplanan fonların ülkeye transferi sırasında kullanılan yöntemlerden biri de yurtdışında kurulu ana ortaklığın ülkemizde kurulu grup şirketlerinin sermaye artırımına iştirak etmesidir. ”Ê

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, sistemin sürdürülebilirliğinin, sürekli taze para girişine bağlı olduğu görülmektedir. Ancak, dağıtılan kâr paylarının ilgili holdingin faaliyet sonuçlarından bağımsız şekilde belirlenmesi ve faaliyet dönemi zararla kapatılsa dahi, mevcut güven ortamının devamını sağlamak üzere yüksek oranlı kâr payı dağıtımına devam edilmesi, mevzuat hükümlerine uygun olmayan bir faaliyet düzeni içerisindeki sistemin iktisaden de sürdürülebilirliğinin bulunmadığını göstermektedir. Zira, herhangi bir dışsal etken olmasa dahi, faaliyet sonuçlarından bağımsız yüksek oranlı kâr payı dağıtılması ve sistemden ayrılmak isteyenlerin fonlarını talep etmeleri dolayısıyla sistemden çıkan paranın sisteme giren parayı aştığı noktada, sistem tıkanacaktır. Bununla beraber, 2001 yılında yaşanan krizin etkisiyle bu noktaya çok daha erken ulaşılmış ve sisteme giren para miktarı azalırken sistemden çıkma talepleri artmış, sonuçta da sistem tıkanmıştır. Ê

2. SİSTEMİN DENETİMİ

Komisyonumuzun çalışmaları kapsamında bilgisine başvurulan dönemin SPK Başkanı Ali      İhsan KARACAN, 28.06.2005 tarihli Komisyon toplantısında, görevde bulunduğu dönemde,          17 Ekim 1996 tarihinde TV’de Kanal 7’de tesadüfen seyrettiği bir reklamda Kombassan adlı şirket tarafından halka çağrıda bulunulduğunu görmesi üzerine  SPK’da bir ön inceleme yapıldığını ve şirketin SPK kaydında bulunulmadığının anaşıldığını beyan etmiştir.

Bahse konu beyandan, halka açık şirketlerin denetiminden sorumlu bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nun, izinsiz halka arz yoluyla fon toplama faaliyetlerinden 1996 yılının sonlarına doğru haberdar olduğu ve konuya ilişkin resmî incelemelerin 17.10.1996 tarihinden sonra başlatıldığı anlaşılmaktadır. SPK tarafından konuya ilişkin olarak yapılmış inceleme sonuçlarına Raporumuzun sonraki bölümlerinde yer verilecektir. Ê

2.1. Holdinglerle İlgili  SPK Tarafından Yapılan İncelemeler ve İşlemler:

Raporun bu bölümünde SPK tarafından Holdinglerle ilgili olarak yapılan incelemeler ve diğer işlemler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu bölümün hazırlanmasında SPK tarafından Komisyona sunulan Rapor ve ekindeki belgelerden yararlanılmıştır. Holdinglerden Komisyon çalışmaları sırasında Komisyona bilgi veren Holdingler ağırlıklı olmak üzere bir kısmına bu bölümde ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, diğer Holdinglerle ilgili ayrıntılı bilgiler ise Rapor ekine alınmıştır.

2.1.1. 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.

A) Denetim Bilgileri

21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. (Holding) nezdinde bir yatırımcının tarihsiz dilekçesi üzerine SPK Başkanlığı’nın 16.08.2001 tarihli görevlendirmesi uyarınca Holding nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim yapılmıştır. Holding nezdinde yapılan denetim sonucunda 10.01.2003 tarih ve XV-8/20-1, X-9/20-1 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır.

Denetim sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı’nın 27.06.2003 tarihli toplantısında;

1. Holding hisse senetlerinin, Holding’in kuruluş tarihi olan 25.11.1996’dan itibaren başlayarak 600 milyar TL tutarındaki sermayesinin ödendiği 02.04.1998 tarihine kadar SPKn’nun 4 üncü maddesine aykırı olarak halka arz edildiği yönündeki tespitlerle ilgili olarak, söz konusu eylemler 4616 Sayılı “23.04.1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartlı Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun” kapsamında bulunmakla birlikte sorumlu Holding yöneticileri hakkında SPKn’nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,

2. Holding hisse senetlerinin satılması aşamasında TTK ve SPK hükümlerine aykırı olarak pay satın alan kişilere 3 ay önceden haber verilmesi şartıyla hisse senetlerinin geri alınacağı ve önceden belirlenen oranlarda kâr payı dağıtılacağı taahhütlerinde bulunulması, Holding’in faaliyetleri ile iştirakleri hakkında gerçeğe aykırı bilgiler verilerek satın alan kişilerin Holding’in finansal durumu ile kurulacak ilişkinin ortaklıktan çok banka-mevduat sahibi ilişkisi olarak nitelenmesini sağlayacak şekilde hataya düşmelerinin sağlanması ve defter değerleri dikkate alındığında Holding paylarının bariz şekilde yüksek bedellerle satılması, satış bedellerinin Holding kayıtlarına tam olarak kaydedilmemesi, 1999 yılında Holding yönetim kurulu üyeleri tarafından British West Indies Adaları ile Lüksemburg’ta kurulmuş olan Holding ile her hangi bir sermaye ilişkisi olmayan Grand Anatolian Investment Holding Inc. ve Excellent Care Investments S. A. unvanlı şirketler ile Almanya’da faaliyette bulunan Anadolu-Sevgi GMBH (Orienta) paylarının çeşitli amaçlar yanında satın alan kişilerde dolaylı olarak Holding’e ortak olunduğu izlenimi yaratılarak satılması, kendilerine söz konusu şirket payları satılan kişilerin paylarının 2000 yılı içinde Holding payları ile değiştirilmesi, bu satışlardan elde edilen tutarların Holding ve bağlı ortaklıklarına ticarî nitelikte olmayan borç olarak kullandırılması yönündeki tespitlerle ilgili olarak sorumlu Holding yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 503 üncü maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına,

3. Holding’in bağlı ortaklıklarından Bah İnşaat A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan Konya’daki arsa ile arsa üzerindeki su basman seviyesindeki inşaat ve İSTANBUL/Bahçelievler-Yenibosna mevkiinde bulunan Holding binasının satış bedellerinin kayıtlara düşük yansıtılması ve İstanbul-Bakırköy 1. Bölge Şenlik Mahallesi Florya Çiftliği’nde bulunan dubleks meskenin satış işleminin kayıtlara yansıtılmaması yönündeki tespitlerle ilgili olarak sorumlu Holding yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 508 ve 510. maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,

4. Holding tarafından 114.994.000 adet Köseoğlu Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KÖSEOĞLU) hissesinin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN’den 1.361.150.000.000.- TL. bedel karşılığında satın alınması, söz konusu tutarın 11.235.487 Amerikan Doları’na tekabül etmesine ilişkin olarak Köseoğlu’nun gerçek değeri ile Holding’in ödediği bedel arasında bariz şekilde farklılık bulunduğu yönünde şüphelerin hasıl olması nedeniyle Köseoğlu şirketinin birim pay değerinin tespit edilmesi amacıyla Şirket tarafından SPK listesinde yer alan bağımsız denetim şirketlerinden birine değerleme çalışması yaptırılması konusunda Şirket’e yazı tebliği tarihinden itibaren 2 ay süre verilerek bildirimde bulunulmasına,  

5. Grand Anatolian Investment Holding Inc., Anadolu Sevgi GMBH ve Excellent Care Investments S. A. unvanlı şirketler tarafından ortaklık vaadi ile para toplama faaliyetinde bulunulduğu yönündeki tespitlerle ilgili olarak başta Almanya olmak üzere İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya makamlarına Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bilgi verilmesine,

6. SPK Uzmanlarınca 4 farklı tarihte satış bedeline ilişkin açıklama istenmesine karşın, gerçeğe aykırı açıklamada bulunan Nusret ARGUN hakkında SPK’nun 47/B-1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına,

7. Şirketin, SPK’nın 10.07.1997 tarih ve 21/1129 sayılı kararı 11.09.1997 tarih ve 26/1476 sayılı kararı, 20.04.2000 tarihli kararı uyarınca SPK düzenlemelerine uygun olarak bastırılacak hisse senetlerinin Holding ortaklarına teslim edilerek ellerinde bulunan Holding senetleri ile değiştirilmesi işlemlerinin geldiği aşama hakkında bilgi verilmesi, ortakların kimlik bilgileri ile hisse senetlerini teslim aldıklarına dair teslim-tesellüm belgelerinin ve bu belgelerin doğruluğuna ilişkin yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnamenin yazının tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde SPK’ya ibraz edilmesi hususunda yeniden uyarılmasına,

8. Holding’in bağlı ortaklıklarından Bah İnşaat A.Ş. kanalıyla 2000 ve 2001 yıllarında Holding hisse senetlerinin satın alınması yönündeki tespitlerle ilgili olarak söz konusu uygulamanın TTK’nun 329. maddesine aykırılık teşkil ettiği konusunda Şirket’in bilgilendirilmesine,

9. LGM Limited Şirketi’nin, Holding’in bağlı ortaklıklarından Modern Bah Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye hasılatından belirli bir oranda pay verme yükümlülüğünün oluşmasının, faaliyet döneminin karla sonuçlanmış olması koşuluna bağlı olduğu dikkate alındığında; 2000, 2001 ve 2002 malî tablolarının SPK denetim listesinde bulunan bağımsız denetim şirketlerinden biri tarafından SPK yazısının tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde denetlenerek sonuçları hakkında SPK’ya bilgi verilmesi konusunda Şirket’e bildirimde bulunulmasına,

10. Şirket’in bundan sonra yapacağı ilan ve reklamlarda hisse senetlerinin SPK kaydına alınmış olması hususunun Şirket lehine verilmiş bir güvence olduğu izlenimini verecek ifadeleri kullanmaktan kaçınması konusunda uyarılmasına,

karar verilmiştir.

Holding hakkında ulaşılan tespitler ortakların bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında baskısı bulunan gazetelerde yayınlanmıştır.

Denetim sonuçları hakkında 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/7920 sayılı SPK yazısı ile Türkiye Serbest Muhasebeci, Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği’ne, 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/819-7921 sayılı SPK yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/820/7922 sayılı SPK yazısı ile Maliye Bakanlığı’na, 27.06.2003 tarih ve DEDA-İ-10/821-7923 sayılı SPK yazısı ile malî Suçları Araştırma Kurulu’na bilgi verilmiştir. Ayrıca, 04.07.2003 tarih ve DEDA-İ-10/871-8340 sayılı SPK yazısı ile Dışişleri Bakanlığı’na yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik ilanın bir örneği gönderilmiştir. Öte yandan konu ile ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Denetleme Raporu’nun bir örneği gönderilmiştir.

Şirket tarafından Köseoğlu Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Köseoğlu) hisse senetlerinin satın alınması ile Şirket’in bazı iştirak ve bağlı ortaklıklarının malî tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarının SPK Başkanlık Makamı’nın 04.07.2003 tarihli görevlendirmesi uyarınca denetlenmesi sonucunda 04.12.2003 tarih ve XV-8/33-14 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Denetleme sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı’nın 09.01.2004 tarihli toplantısında, Şirket tarafından Yakup YÖNTEN’in Köseoğlu’nda sahip olduğu hisse senetlerinin 1997 yılı içerisinde satın alınması ile ilgili olarak Köseoğlu’nun satış fiyatı ile gerçek değeri arasında ortaklık aleyhine fark olması nedeniyle Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yakup YÖNTEN hakkında TCK’nun emniyeti suiistimali düzenleyen 508 ve 510 maddeleri çerçevesinde suç duyusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ulaşılan tespitler 27.06.2003 tarihli SPK kararına dayanılarak yapılan suç duyuruları ile beraber değerlendirilmek üzere 12.01.2004 tarih ve DEDA-İ-10/40/720 sayılı SPK yazısı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

B)  Kayda Alma Bilgileri

Şirket’in hisse senetlerinin SPK kaydına alınması ve esas sözleşme değişikliklerine uygun görüş verilmesi talepleri ile ilgili olarak yapılan işlemler aşağıda özetlenmektedir:

1. Şirket Hisse Senetlerinin Kayda Alınmasına Yönelik Başvuru

Şirket, 19.03.1997 tarih ve 17/97 sayılı yazısıyla ortak sayısı itibariyle (söz konusu tarihte 2.763 ortağı olduğunu beyan etmiştir) SPK kaydına alınmasını teminen gereken işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Şirket’e 02.05.1997 tarih ve OFD/1001-4789 ve 23.06.1997 tarih ve OFD/1446-6909 sayılı yazılar gönderilerek, başvuru dosyasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

Şirket’in söz konusu talebi SPK’nın 10.07.1997 tarih ve 21/1129 sayılı toplantısında görüşülerek,

1) Şirket’in SPK kaydına alınmasına,

2) 1 trilyon TL olan sermayesinin ödenmiş kısmı olan 250 milyar TL üzerinden SPK kayıt ücreti alınmasına,

3) Hisse senetlerinin 2763 kişiye satılmasıyla halka açık hale geldiği anlaşılan Şirketten pay alan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bastırılmış hisse senetlerinin hak sahiplerine dağıtılmasını teminen Şirket’in SPK düzenlemelerine uygun olarak bastıracağı hisse senetler ile ortakların ad-soyad ve kimlik bilgilerine ilişkin listeyi 30.09.1997 tarihine kadar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)ye teslim etmesine, ortakların 01.10.1997 tarihinden itibaren Takasbank’a noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ve ikamet belgesi ile birlikte müracaat etmeleri halinde hisse senetlerini teslim alabilmelerine,

karar verilmiştir.

Söz konusu SPK kararı 23.07.1997 tarih ve OFD/1752–8089 sayılı SPK yazısı ile Şirket’e bildirilmiştir Ayrıca Şirkete 23.07.1997 tarih ve OFD/1753–8088 sayılı SPK yazısı ile, Şirketin hukukî ve malî durumunun sermaye piyasası mevzuatına uyumunu sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme yapılmıştır. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye de ekte verilen 24.07.1997 tarih ve OFD/1781–8172 sayılı SPK yazısı gönderilmiştir.

Şirket’in Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin olarak yapmakta olduğu çalışmalar ile ilgili olarak Şirket merkezinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 05.09.1997 tarih ve EA-21 sayılı Rapor, SPK’nın 11.09.1997 tarih ve 26/1476 sayılı toplantısında görüşülerek,

1) Şirketten pay alan tasarruf sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, Şirket’in SPK düzenlemelerine uygun olarak bastıracağı hisse senetleri ile ortakların ad-soyad ve kimlik bilgilerine ilişkin listeyi ivedilikle Takasbank’a teslim etmesi,

2) Ortakların Takasbank’a teslim tarihinden itibaren kimliklerini temsil eden belgeler ile birlikte müracaatla hisse senetlerini teslim alabilmeleri,

3) Muhasebe kayıtlarının Vergi Usul Kanununda belirtilen süreler içinde yasal defterlere kaydedilmesi ve muhasebe sistemindeki aksaklıkların giderilmesi hususunda gerekli önlemlerin alınması,

gerektiğinin Şirket’e bildirilmesine,

4) 31.05.1997 tarihi itibariyle 489.020 milyon TL olan ödenmiş sermayenin SPK kaydında bulunmayan 239.020 milyon TL’lik kısmından da %0, 2 kayıt ücreti ve %0, 05 eğitime katkı payı alınarak, SPK kaydına alınmasına ve mevcut ödenmiş sermayenin en kısa zamanda esas sermaye miktarı olan 1 trilyon TL’ye tamamlanması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, karar verilmiş ve söz konusu SPK Kararı 19.09.1997 tarih ve OFD/2217-10294 sayılı yazı ile Şirket’e bildirilmiştir. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye de 22.09.1997 tarih ve OFD/2232-10340 sayılı SPK yazısı gönderilmiştir.

Daha sonra Şirkete gönderilen 27.03.1998 tarih ve OFD/564–2757 sayılı SPK yazısı ile (Ek/18), söz konusu tarihe kadar ödenmiş sermayenin esas sermaye olan 1 trilyon TL’ye tamamlanması konusunda yapılan işlemlere ilişkin olarak SPK’ya bilgi verilmediği belirtilerek, herhangi bir işlem yapılmamış olması halinde TTK’nın sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, ödenmiş olan mevcut 489.020 milyon TL tutarındaki sermaye esas sermaye olacak şekilde sermaye azaltılmasına gidilmesi ve söz konusu işlemlerin en kısa zamanda tamamlanarak sonuçları hakkında bilgi verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Şirket söz konusu SPK yazısına cevaben 22.04.1998 tarih ve 1304/98 sayılı yazıyı (Ek/19) göndermiş ve sermayenin 1 trilyon TL’ye tamamlanması için 7-8 aylık ek süre talep etmiştir.

2. Şirketin Sermaye Azaltımı Başvurusu ve Hisse Senedi Dağıtımı/Değişimi İşlemleri ile Sermaye Artırımı Amacıyla Esas Sözleşme Değişikliği Talebi

Şirket’in 27.05.1998 ve 26.06.1998 tarihli yazıları ile 1 trilyon TL olan sermayesinin ödenen kısmı olan 600 milyar TL’ye azaltılmasına karar alındığı belirtilerek, hazırlanan tadil tasarılarının SPK’ca onaylanması talep edilmiştir. Şirket’in söz konusu sermaye azaltımına ilişkin başvurusuna ilişkin olarak hazırlanan 03.07.1998 tarih ve OFD/1114 sayılı öneri yazısı SPK’nın 07.07.1998 tarih ve 50/739 sayılı toplantısında görüşülerek,

1) Şirket’in esas sözleşmesinin sermaye maddesine ait tadil tasarısının onaylanmasına,

2) a) SPK yazısının tebellüğünden itibaren en geç 15 gün içinde Şirket’in genel kurulunu toplantıya davet için gerekli ilanları yapmasının,

b) Genel kurulun toplanmasını takiben, sermaye maddesinin tescilinin gerçekleştirilmesinin,

c) SPK düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerinin bastırılmasına,

d) Hisse senetlerinin ve ortakların ad-soyad ve kimlik bilgilerine ilişkin listenin Takasbank A.Ş.’ye gönderilmesinin,

e) Ortakların hisse senetlerini almak üzere Takasbank’a kimlik bilgileri ile başvurmaları için SPK onayı alınmak üzere gazete ilanının yapılmasının,

f) Hisse senetlerinin dağıtımının tamamlanmasını takiben SPK’ya bilgi verilmesinin,

g) 600 milyar TL sermayesinin 486.145 milyon TL’lik kısmından SPK kayıt ücreti alınmış olduğu dikkate alınarak bakiye 113.835 milyon TL üzerinden SPK kayıt ücreti alınmasının,

gerektiğinin Şirket’e bildirilmesine karar verilmiştir.

14.07.1998 tarih ve OFD/1740–6849 sayılı SPK yazısı ile söz konusu SPK Kararı Şirket’e bildirilmiştir. Daha sonra söz konusu maddenin değişikliği hakkında 11.11.1998 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alan Şirket, 18.03.1999 tarihli 1996/1997 yıllarına ait olağan genel kurulunda madde değişikliğini kabul etmiş ve söz konusu değişiklik 28.03.2000 tarihinde tescil, 03.04.2000 tarih ve 5015 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirket, 15.12.1999 tarihli yazısında, sermayesinin 1 trilyon TL’den 600 milyar TL’ye azaltılması sonucunda bastırılacak olan hisse senetleri örneklerinin onaylanmasını talep etmiş, 29.02.2000 tarih ve OFD/937–2580 sayılı yazı ile hisse senetleri örnekleri onaylanarak Şirket’e iletilmiş ve ayrıca SPK’nın 07.07.1998 tarih ve 50/739 sayılı kararı Şirket’e hatırlatılmıştır.

Öte yandan, SPK’nın 20.11.1997 tarih ve 37/1776 sayılı toplantısında Kombassan Holding A.Ş.’nin mevcut 29.980 milyar TL’lik sermayeyi temsil eden 4 üncü tertip hisse senetlerinin Takasbank aracılığıyla dağıtılmasına karar verilmesi ile ilgili olarak Kombassan Holding A.Ş. tarafından idare işleminin iptali amacıyla dava açılmış, dava sonucunda Ankara 5 No.lu İdare Mahkemesi, 24.09.1998 tarih ve 1998/66 Esas, 1998/790 Karar sayısıyla “… İdarece henüz İMKB’de işlem görmeyen bir şirketin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin yenileri ile değiştirilmesi gerektiği yolunda koşul ileri sürülerek, sermaye artırımının bundan sonra kabul edilebileceği şeklinde işlem tesisi doğru ise de, başka bir şirket olan Takasbank A.Ş.’nin, eski hisse senetlerinin yenileriyle değiştirilmesinde yetkili kılınarak, bu şirket aracılığı ile değişim tamamlandıktan sonra sermaye artırım isteğinin görüşülebileceği gibi yasada öngörülmeyen koşullar ileri sürülmek suretiyle tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık yoktur…” gerekçesi ile işlemi iptal edilmesi üzerine, Şirket söz konusu SPK yazısına cevaben 29.03.2000 tarihli yazısıyla SPK’ya başvurarak, ortak sayısının 4.250 kişi olduğunu, ortaklarının başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ikamet ettiklerini belirtmiş ve 14.04.2000 tarihinde yapılacak genel kurula kadar Türkiye’de bulunan ortakların hisse senetlerinin değiştirilmesini, söz konusu genel kurula katılacak yurtdışındaki ortakların hisse senetlerinin ise gerek kendilerine gerekse vekillerine teslim edilerek değiştirilmesini, bu şartlara uymayan hisse senetlerinin ise yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce ikametlerinde değiştirilmesini talep etmiştir.

Şirket 03.04.2000 tarihli yazısıyla ise, sermayenin 600 milyar TL’den 1.200 milyar TL iç kaynaklardan, 200 milyar TL nakden karşılanmak üzere 2 trilyon TL’ye artırması ve rüçhan haklarının tamamını kısıtlamak suretiyle nakden artırılan kısmın halka arz edilmesi amacıyla sermaye maddesine ön izin verilmesini talep etmiştir.

Konu hakkında hazırlanan 19.04.2000 tarih ve 801 sayılı öneri yazısını 20.04.2000 tarih ve 42/619 sayılı toplantısında görüşen SPK Karar Organı;

1) Şirketin hisse senedi dağıtımı konusundaki talebine ilişkin olarak, ortakların kimlik bilgileri ile hisse senetlerini teslim aldıklarına dair teslim tesellüm belgelerinin ve bu belgelerin doğruluğuna ilişkin yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnamenin SPK’ya ibraz edilmesi,

2) Şirketin 03.04.2000 tarihinde hisse senetleri Borsa’da işlem görmek üzere SPK’ya yapmış olduğu, sermayesinin 1.200 milyar TL iç kaynaklardan, 200 milyar TL nakit olmak üzere 600 milyar TL’den 2 trilyon TL’ye artırılması ve rüçhan haklarının tamamının kısıtlanmak suretiyle nakden artırılan kısmın halka arz edilmesi konusundaki başvurusuna ilişkin ön iznin ise teslim tesellüm belgeleri ile belge içeriklerinin doğruluğu konusunda yönetim kurulunca verilecek taahhütnamenin SPK’ya ibrazından sonra incelemeye alınması,

koşullarıyla onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK Kararı 25.04.2000 tarih ve OFD/1539-5039 sayılı yazı ile Şirket’e bildirilmiştir.

Şirketin 28.11.2000 tarihli yazısı ile hisse senedi değişim işlemleri sırasında bastırılan 10 milyon TL nominal değerli kupürlerin, Şirket ortaklarının sayısının artmış olması ve daha küçük paylara bölünmüş olması nedeniyle yeterli gelmediği, bu nedenle 50 milyon TL’lik 300 adet hisse senedinin iptal edilerek yerine 10 milyon TL’lik 1500 adet hisse senedinin bastırılması talep edilmiştir.

Şirkete gönderilen 01.12.2000 tarih ve OFD/3665–14144 sayılı SPK yazısı ile, iptal işleminin noter huzurunda yapılması ve belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla söz konusu talebin uygun görüldüğü Şirkete bildirilmiştir.

Şirket 19.12.2000 tarihli yazısıyla yeni hisse senetlerinin basıldığını bildirmiş ve eski hisse senetlerinin iptal tutanağını yazısı ekinde göndermiştir.

Şirket 10.01.2001 tarihli yazısıyla. ortakların SPK onayı bulunmayan hisse senedi kuponlarını kaybettikleri, ancak bu kişilerin Şirket ortağı olduklarının kendilerince bilindiği belirtilerek, söz konusu hisse senetlerinin değişiminde izlenecek yol hakkında bilgi talep edilmiştir. Şirkete cevaben 23.01.2001 tarih ve OFD/185-796 sayılı SPK yazısı gönderilmiştir.

Şirket, 31.01.2001 tarihli yazısı ile SPK’ya başvurarak, hisse senetlerinin %75’inin değiştirildiğini, %25’inin ise hisse senedini değiştirmek istemeyen ortaklar nedeniyle değiştirilemediğini, Şirketin 1999 yılında kâr dağıtımı yapmaması nedeniyle yaklaşık olarak 1.000 Şirket ortağının ortaklıktan ayrılmak istediğini, Şirketin bağlı ortaklıklarından Bah Sağlık Tesisleri A.Ş.’nin aktifinde bulunan bir arsa üzerine Bah İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kat karşılığında iş merkezi yapılarak, söz konusu ofislerin ayrılmak isteyen ortaklara hisse senetleri karşılığında devredilmesinin düşünüldüğünü belirterek SPK’dan görüş talep etmiştir.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan 26.02.2001 tarih ve OFD/450 sayılı öneri yazısı SPK gündemine alınmadan, Şirket’e muhatap 15.05.2001 tarih ve OFD/1208–5582 sayılı yazı ile SPK mevzuatına uygun olarak bastırılmış hisse senetleri ile bu hisse senetlerini almamış olan ortakların ad-soyad ve kimlik bilgilerine ilişkin listenin Takasbank’a teslim edilerek, ortakların, noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ile birlikte Takasbank’a müracaat etmek suretiyle hisse senetlerini teslim almalarının mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

Şirketin hisse senedi değişimiyle ilgili 25.06.2001 tarihli yazısı (Ek/38) üzerine, Takasbank’a 27.06.2001 tarih ve OFD/1645–7206 sayılı gönderilmiştir.

3. Esas Sözleşme Değişikliği Başvuruları

- Kâr Dağıtımı ile İlgili

Şirket, 27.01.1999 tarihli yazısıyla esas sözleşmesinin esas sözleşme değişikliklerine ön onay verilmesini talep etmiştir. SPK’nın 23.02.1999 tarih ve 19/195 sayılı toplantısında görüşülerek şirket talebi uygun bulunmuş ve söz konusu SPK kararı 01.03.1999 tarih ve OFD/384–1649 sayılı yazı ile şirkete iletilmiştir. Şirket, 18.03.1999 tarihli genel kurulunda madde değişikliklerini kabul etmiş ve söz konusu değişiklikler 28.03.2000 tarihinde tescil, 03.04.2000 tarih ve 5015 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

- Birikimli Oy Sistemi ile İlgili

Şirket, 17.01.2005 tarihli yazısı ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesi için Seri: IV, No: 29 “Sermaye Piyasası Kanununa Tâbi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ)in 6’ncı maddesi uyarınca esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Teşkili ve Seçilme Ehliyeti” başlıklı 11 inci, “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 13 üncü, “Denetçiler” başlıklı 19 uncu ve “Rey Hakkı” başlıklı 24 üncü maddelerinin tadili için SPK’nın uygun görüşünü talep etmiştir.

Şirkete 27.01.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13-136/2492 sayılı eksik yazısı gönderilmiş, söz konusu yazıda SPK’nın 20.04.2000 tarih ve 42/619 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, şirketin 29.03.2000 ve 03.04.2000 tarihli yazılarıyla talep ettiği esas sözleşmesinin 7’nci maddesinin tadiline ön izin verilmesi talebinin işlemden kaldırıldığı Şirkete bildirilmiştir.

Şirket’in söz konusu talebinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuat çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi ile 22.11.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurulda esas sözleşmesini birikimli oy yöntemini uygulamak üzere değiştirmemesi hakkında Şirket tüzel kişiliği ve yönetim kurulu üyelerinden alınan savunmaların ve ayrıca Şirket’in olağan genel kurul toplantı tarihinin Seri: VIII, No: 39 Tebliği’ne aykırı şekilde özel durum açıklama formu kullanılmaksızın, gecikmeli ve gündemi içermeksizin eksik olarak SPK’ya gönderilmesi ile ilgili olarak Şirket tüzel kişiliğinden alınan savunmanın SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca değerlendirilmesi hakkında 17.03.2005 tarih ve GŞ-8 sayılı Rapor düzenlenmiştir. SPK’nın 31.03.2005 tarih ve 13/422 sayılı toplantısında;

1) 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Teşkili ve Seçilme Ehliyeti” başlıklı 11 inci, “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 13 üncü, “Denetçiler” başlıklı 19 uncu ve “Rey Hakkı” başlıklı 24 üncü maddelerine ilişkin değişikliklere, öneri yazısında belirtilmiş değişikliklerin yapılması şartıyla uygun görüş verilmesine,

2) Esas sözleşmenin 11 inci maddesinde talep edilen tadil ile (B) grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyeliklerinde aday gösterme imtiyazının değiştirilmesi nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu (TTKn)nun 389 uncu maddesi uyarınca, söz konusu değişikliğin (B) grubu pay sahipleri genel kurulunca da onaylanması gerektiği hususunun Şirket’e bildirilmesine,

3) Şirket’in Seri: IV, No: 29 Tebliği’ne aykırı olarak, esas sözleşmesini birikimli oy yönteminin uygulanmasına uygun hale getirmek üzere 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 22.11.2004 tarihli olağan genel kurul toplantısından önce SPK’ya başvurmamış olması ile ilgili olarak,

a) Şirket’in, 17.01.2005 tarihli dilekçesi ile yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde birikimli oy yönteminin uygulanabilmesi için esas sözleşmesinin 11, 13, 19 ve 24 üncü maddelerinin tadili için SPK’nın  uygun görüşünü talep ettiği,

b) Konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin 2003 yılı olağan genel kurul toplantısı yerine 2004 yılı olağan genel kurul toplantısında karara bağlanmasının birikimli oy yönteminin uygulanacağı ilk toplantıyı etkilemeyeceği,

hususları dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi kapsamında işlem tesis edilmeyerek, bir defaya mahsus olmak kaydıyla, Şirket’in ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin SPK’nın Seri: IV, No: 31 Tebliği ile değişik Seri: IV, No: 29 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tâbi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”ine uyum konusunda uyarılmasına, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin 2005 yılında yapılacak 2004 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine alınmaması halinde konunun tekrar değerlendirilmesine,

4) 20.09.2004 tarih ve OFD/2061–27434 sayılı SPK yazısı ile bilgilendirilmesine rağmen, TTK 324 üncü maddenin kendisine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmeyen, 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 22.11.2004 tarihli olağan genel kurul toplantı gündemine madde koydurmayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK 336’ncı maddesi çerçevesinde hukukî sorumluluğu için, ortakların yasal yollara başvurma hakları olduğu hususunda bilgilendirilmesini teminen SPK Haftalık Bülteni’nde açıklama yapılmasına,

5) Şirket’in olağan genel kurul toplantı tarihinin Seri: VIII, No: 39 Tebliği’ne aykırı şekilde özel durum açıklama formu kullanılmaksızın, gecikmeli ve gündemi içermeksizin eksik olarak SPK’ya gönderilmesi ile ilgili olarak, Şirket’in, SPK mevzuatının gerekli takibi yapacağını, gönderilmesi gerekli evrakı zamanında ulaştıracağını ve konuya ilişkin olarak daha dikkatli olacağını beyan ettiği, söz konusu Tebliğ’e uyum konusunda daha önce uyarılmadığı ve genel kurul ile ilgili davet ilanının 11.10.2004 tarih ve 6154 sayılı TTSG’de yayınlandığı dikkate alınarak, Şirket’in Seri: VIII, No: 39 Tebliği’ne uyum konusunda uyarılmasına,

6) Olağan genel kurul toplantılarını gecikmeli olarak yapan Şirket’in, TTKn’nun 364 üncü maddesi uyarınca olağan genel kurul toplantısını her hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde yapması gerektiği hususunda bilgilendirilmesinin ve Şirket’in 2001–2002 yılları ile 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantılarını, hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde yapmadığı hususunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesine,

7) a) SPK’nın 27.06.2003 tarih ve 34/798 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirket’in, SPK düzenlemelerine uygun olarak bastırılmış hisse senetlerinin geldiği aşama hakkında bilgi vermesi, ortakların kimlik bilgileri ile hisse senetlerini teslim aldıklarına dair teslim-tesellüm belgelerini ve bu belgelerin doğruluğuna ilişkin yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnameyi bildirim yazısının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde SPK’ya ibraz etmesi hususlarında yeniden uyarılmasına rağmen, söz konusu bilgi ve belgelerin SPK’ya ibraz edilmediği,

b) Şirketin 03.04.2000 tarihinde hisse senetleri Borsa’da işlem görmek üzere SPK’ya yapmış olduğu, sermayesinin 1.200 milyar TL iç kaynaklardan, 200 milyar TL nakit olmak üzere 600 milyar TL’den 2 trilyon TL’ye artırılması ve rüçhan haklarının tamamının kısıtlanmak suretiyle nakden artırılan kısmın halka arz edilmesi konusundaki başvurusuna ilişkin ön izin talebinin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemden kaldırıldığı, hususlarında SPK Denetleme Dairesine bilgi verilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu SPK Kararı 01.04.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13–727/8635 sayılı yazı ile (Ek/46) Şirkete bildirilmiştir.

4. Şirket’in Malî Yapısının TTK’nın 324 üncü Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi

Şirket’in 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının ilk üç ay içinde yapılmaması nedeniyle Şirket’ten konuya ilişkin açıklamanın talep edildiği 20.09.2004 tarih ve OFD/2061–27434 sayılı SPK yazısı ile ayrıca, Şirket’in tarihi maliyet esasına göre düzenlenen bilançosunun incelenmesinden Şirket sermayesinin yaklaşık %60’ının karşılıksız kaldığının anlaşıldığı, TTKn 324 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlerin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu ve yapılacak olağan genel kurul gündemine konuya ilişkin madde konulması gerektiği hususlarında Şirket bilgilendirilmiştir.

Şirket’in 25.02.2005 tarihli yazısında, 2004 yılında Şirket bilançosunun aktif ve pasifindeki varlıkların rayiç bedelle değerlenmesi sonucunda TTKn’nun 324 üncü maddesi kapsamına girilmeyeceğinin düşünüldüğü, bu nedenle genel kurula böyle bir madde eklenmediği, ancak, yapılacak ilk genel kurulda TTKn’nun 324 üncü maddesi gereği sermayenin artırılmasının görüşülmesi hususunun gündeme ilave edileceği ifade edilmiştir.

20.09.2004 tarih ve OFD/2061–27434 sayılı SPK yazısı ile bilgilendirilmesine rağmen, TTK 324 üncü maddenin kendisine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmeyen, genel kurul toplantı gündemine madde koydurmayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK 336’ncı maddesi çerçevesinde hukukî sorumluluğu için, ortakların yasal yollara başvurma hakları olduğu hususunda bilgilendirilmesini teminen SPK’nın 27.03.2005–04.04.2005 tarih ve 2005/14 sayılı Haftalık Bülteni’nde açıklama yapılmıştır.

5. Genel Kurul Toplantıları

TTKn’nun 364 üncü maddesi gereği, olağan genel kurul toplantılarının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması zorunluluğuna rağmen, Şirket, 2001–2002 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısını 23.05.2003 tarihinde, 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısını ise 22.11.2004 tarihinde yapmıştır.

Olağan genel kurul toplantılarını gecikmeli olarak yapan Şirket’in, TTKn’nun 364 üncü maddesi uyarınca olağan genel kurul toplantısını her hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde yapması gerektiği halde Şirket’in 2001–2002 yılları ile 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantılarını, hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde yapmadığı hususu, 01.04.2005 tarih ve B.02.1. SPK.0.13–715/8611 sayılı SPK yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir.

A) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri

SPK Karar Organının 27.06.2003 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Şirket yöneticileri hakkında SPKn’nun 47/A–4 md.,  TCK md.503, 508–510 uyarınca suç duyurusunda bulunulmuş olup, SPK md.47/A–4 hükmüne ilişkin suç duyuruları hakkında zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilmesi üzerine yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. Diğer suç duyuruları ise halen Savcılık incelemesindedir.

Öte yandan, SPK’nın suç duyurusu olmadığı halde, yatırımcıların şikâyeti üzerine, şirket yetkilileri hakkında SPK md.47/A–4, TCK md.503 ve 510 hükümleri uyarınca açılan kamu davasında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22.10.2004 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir (E.2003/343).

2.1.2. İkram Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

İkram Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket), tarafından 1996 yılı Kasım ayı içerisinde Kanal 7 televizyonunda yayınlanan reklamların, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (c) bendinde açıklanan halka arz tanımı içerisinde yer alması nedeniyle, SPK Uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 27.08.1997 tarih ve VI-1/158-21, X-5/10-7 sayılı Rapor’da;

“1. Şirket’in halkı ortaklığa katılmaya davet edici ilan veya reklam verdiği,

2. Reklamların Kanal 7 televizyonunda yayımlandığı,

3. Söz konusu reklamların Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndan haberdar olunmaması dolayısıyla verildiği,

4. SPK uyarısı üzerine ilan ve reklamların durdurulduğu ve bu ilan veya reklamlar dolayısıyla da herhangi bir hisse satışının yapılmadığı ve halktan para toplanmadığı,

tespit edilmiş olup bu tespitler çerçevesinde;

a) … bu reklamlar kanalıyla halka Kurul’a kaydettirilmeden herhangi bir hisse senedi satışının yapılmadığı, … dikkate alınarak, Şirket’in bu defalık Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyumla ilgili olarak daha dikkatli davranmaları gerektiği konusunda uyarılmalarının ve bunların tekrarı halinde SPKn’nun 47/A–4 maddesinde açıklanan cezai müeyyidenin uygulanacağının bildirilmesinin,

b) Ayrıca Kanal 7 televizyonunun da bu tür reklamların yayınında daha dikkatli davranması gerektiği konusunda uyarılmasının,

uygun olacağı sonucuna varılmış olup; söz konusu Rapor, 27.08.1997 tarih ve DEDA-İ–0202/478 sayılı müzekkere ile, sonuçlarına aynen katılındığı belirtilerek, SPK Karar Organı’nın takdirlerine sunulmuştur.

SPK’nın 11.09.1997 tarih ve 26/1462 sayılı Kararı ile Şirket hisse senetlerinin resen SPK kaydına alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu SPK Kararı, 17.09.1997 tarih ve OFD/2201–10211 sayılı yazı ile Şirket’e bildirilmiştir.

Şirket tarafından SPK’ya iletilen 01.10.1997 tarihli yazıda,

“…. . mevcut ortaklara ilaveten herhangi bir ortaklık talebi olmamıştır.

… SPKn’daki yaptırımların şirketimizin yapısal oluşumu içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, şirketimizin ortak sayısı da 5 kişidir.

… Bu doğrultuda konunun tekrar gözden geçirilerek, Kurul kaydına alınmamızın iptal edilmesi hususunda gereğini tensiplerinize arz ederiz. ”

denilmektedir.

Şirket’e gönderilen 09.10.1997 tarih ve OFD/2373–11192 sayılı yazı ile, Şirket hisse senetlerinin kayda alınmasına ilişkin SPK Kararı’nın değiştirilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, Şirket’e 17.09.1997 tarihli yazının gereklerini yerine getirilmesi bildirilmiştir.

Şirket 06.11.1998 tarihinde SPK kaydından çıkarılma talebi ile SPK’ya başvurmuştur. Şirket talebi ile ilgili olarak, Şirket merkezinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 11.12.1998 tarih ve OB/17, KSB/18 sayılı Rapor’da;

“İkram Un ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak sayısının 100 kişiyi aştığına ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmadığından, Şirket’in Kurul kaydından çıkmasına engel bir durum görülmemekle birlikte, Seri: IV, No: 9 Tebliği’nin 5 inci maddesi hükmü ve 15.01.1998 tarih ve 3/24 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Şirket’in ortak sayısının 100 kişinin altında olduğunu mahkeme kararı ile tespit ettirmesi şartıyla, Kurul kaydından çıkarılmasının”

uygun olacağı sonucuna varılmış olup; söz konusu Rapor, 10.02.1999 tarih ve OFD/187 sayılı müzekkere ile “ortak sayısının 100 kişiyi aştığına ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmadığı ve SPK’nın Seri: IV, No: 9 Tebliği’nin 5 inci maddesi hükmü ve 15.01.1998 tarih ve 3/24 sayılı SPK Kararı uyarınca, Şirket’in ortak sayısının 100 kişinin altında olduğunun T. C. Çorum Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05.01.1999 tarih ve 1999/12 sayılı Kararı ile tespit ettirildiği dikkate alınarak, SPK kaydından çıkarılmasını uygun görüldüğü belirtilerek, SPK Karar Organı’nın takdirlerine sunulmuştur

Konuyu 18.02.1999 tarih ve 18/188 sayılı toplantısında değerlendiren SPK; Seri: IV, No: 9 Tebliği’nin 5/1 maddesi hükmü ve 15.01.1998 tarih ve 3/24 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Şirketin ortak sayısının 100 kişinin altında olduğunun T. C. Çorum Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05.01.1999 tarih ve 1999/12 sayılı Kararı ile tespit ettirildiğini de dikkate alarak, Şirketin SPK kaydından çıkarılmasına karar vermiştir. Söz konusu SPK Kararı, 22.02.1999 tarih ve OFD/307-1448 sayılı yazı ile Şirket’e bildirilmiştir.

2.1.3 İttifak Holding A.Ş.

A) Denetim Bilgileri

SPK’ya yatırımcılar tarafından gönderilen dilekçeler ihbar kabul edilerek SPK Başkanlığı’nın 07.07.1997 görevlendirmesi uyarınca İttifak Holding A.Ş. (Şirket) denetim kapsamına alınmıştır. Şirket nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 29.09.1997 tarih ve X-3/3-29, XIII-2/6-6 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır.

29.09.1997 tarih ve X-3/3-29, XIII-2/6-6 sayılı Denetleme Raporu’nda;

1) Şirket’in Ortaklara Borçlar Hesabı’nda, iştirak hisselerinin devralınmasından oluşan tutarlardan başka 1997 yılında yapacağı; sermaye artırımına mahsuben hisse senetlerini SPK kaydına aldırmaksızın halka çağrıda bulunarak fon topladığı, bu şekilde toplanan fonların tutarının 116.202 milyon TL. olduğu, Şirketin hisse senetlerini SPK kaydına aldırmaksızın halka çağrıda bulunarak fon toplamasının SPKn’nun 3/c maddesindeki “Halka Arz” tanımı kapsamına girdiği, SPKn’nun 4 üncü maddesinin ilk fıkrasında “ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının SPK’ya kaydettirilmesi zorunludur. . .” denildiği ve Şirketin bu fiiliyle söz konusu madde hükmüne aykırı hareket ettiği, Şirket’in sermaye artırım işlemlerini dondurması üzerine topladığı nakit tutarları iştirak satışlarından sağladığı fonlarla tasfiye ettiği, ancak halka çağrıda bulunarak fon toplayan Şirket’in esasen sözkonusu faaliyetiyle halka arz işlemine başladığı ve toplanan nakit tutarların Şirket tarafından geri ödenmesinin yapılan işlemi izinsiz halka arz kapsamından çıkarmadığı,

2) Şirket tarafından ileride yapılacak sermaye artırımına mahsuben ortaklardan toplanan nakit tutarın tasfiye edilmesi sırasında düzenlenen ve muhasebe kayıtlarına mesnet teşkil eden ödeme makbuzlarının incelenmesi sonucunda, kendilerine ödeme yapıldığı iddia edilen şahısların imzalarının sahte olduğunun anlaşıldığı, Şirket yetkililerinin sözkonusu ödeme makbuzlarındaki imzaların sahte olduklarını bilerek bu belgeleri, Şirket merkezinde yürütülen denetleme çalışmaları sırasında düzenlenen 26.07.1997 tarihli Tutanak’la SPK Uzmanlarına ibraz etmek suretiyle kullandıkları, Şirket yetkililerinin bu fiilinin TCK’nin “Özel Evrakta Sahtekarlık” fiilini düzenleyen 345 ve 346 ıncı maddeleri ile SPKn’nun 48 inci maddesi kapsamına girdiği,

3) Şirket hisse senetlerinin devirlerinde hisse senedi alıcıları ve satıcılarının taleplerini alıcı ve satıcıların bir araya gelmediği, yatırımcıların birbirini tanımadığı ve tamamen Şirketin kontrol ve icra ettiği bir ortamda eşleştirerek işlemlerin gerçekleştiği, hisse senetlerinin alım-satım fiyatlarını Şirket’in belirlediği ve belirlenen sözkonusu fiyat dışında başka bir fiyattan alım-satım işleminin gerçekleşmediği, Şirket’in bu fiiliyle SPKn’nun 40 ıncı maddesinde tanımlanan borsacılık faaliyetinde bulunduğu, ayrıca Şirket’in bu faaliyetlerinin SPKn’nun 30 (b) maddesi kapsamında aracılık faaliyeti mahiyetinde olduğu, SPKn’nun 31 inci maddesi hükmüne göre, sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunacak kurumların SPK’dan izin almalarının zorunlu olduğu ve Şirketin SPK’dan izin almadan sürdürdüğü izinsiz aracılık faaliyetinin Kanun’un cezai müeyyideleri düzenleyen 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri kapsamına girdiği,

tespit edilmiştir.

Denetim sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organı’nın 18.12.1997 tarihli toplantısında;

1. SPK kaydına aldırmaksızın hisse senetlerinin halka arz edilmesi ile ilgili olarak sorumlu Şirket yöneticiler hakkında SPKn’nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

2. Şirket yöneticileri tarafından denetimler sırasında yanıltma amacıyla sahte evrak düzenlenmesi ve bu evrakın SPK’ya ibraz edilmesi ile ilgili olarak TCK’nin 345 ve 346 ıncı maddeleri kapsamında SPKn’nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

3. SPK‘dan izin almaksızın Şirket’in aracılık faaliyetlerinde bulunması ile ilgili olarak sorumlu Şirket yöneticileri hakkında SPKn’nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplarınca Şirketin mevduat topladığına dair ihbar üzerine SPK Başkanlığının 03.12.2001 tarihli görevlendirmesi üzerine Şirket nezdinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 05.03.2002 tarih ve XII-I/78-1 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmış olup, Şirket’in iştiraklerindeki payının gerek sermaye artırımlarına katılmama, gerekse satış suretiyle azaldığı, buna mukabil Holding paylarının azaldığı şirketlerde İttifak Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. adlı şirketin paylarının arttığı, daha sonra İttifak Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş.’nin aynı zamanda Holding ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olan S. Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, M. Ali KORKMAZ, Gökay BARANOK tarafından kurulduğu, Holding’in, iştiraklerindeki paylarını devretmesi ile ilgili olarak kamuyu bilgilendirmediği, İttifak Holding A.Ş.’nin, 2001 yılı için bastırmış olduğu masa takviminde, iştirak satışları neticesinde birçoğu ile 1999 yılı sonu itibariyle doğrudan hiçbir sermaye ve/veya yönetim ilişkisi kalmayan veya azlık haklarını dahi sağlamayacak düzeyde oldukça düşük oranlarda iştiraki olan şirketlerin, hâlihazırda Holding’in iştiraki veya bağlı ortaklığı olduğu yönünde anlaşılabilecek ifadelere yer verilmiş olduğu, tespit edilmiştir.

Söz konusu tespitleri 11.04.2002 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı,

1. SPK’nın Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 3 üncü maddesinin (b) bendinin (a) fıkrasından kaynaklanan özel durum açıklaması yükümlülüğünü yerine getirmeyen Holdingin, SPKn’nun 46’ncı maddesinin (e) bendi hükmü çerçevesinde, Holding ortaklarının her bir işlem için bilgilendirilmesini sağlayacak ve iştiraklerin 31.12.1997 tarihinden sonra ortaklık yapısındaki değişiklikleri de içerecek şekilde düzenlenen detaylı bir duyuru metninin, ülke çapında yayın yapan 1 ulusal ve Holdingin merkezinin bulunduğu Konya’da yayın yapan en yüksek tirajlı 2 yerel gazetede yayınlatılması konusunda uyarılmasına,

2.2001 yılına ilişkin olarak bastırılan takvimde SPK’nın Seri: VIII, No: 11 Menkul Kıymetleri Halka Arz Edilmiş Anonim Şirketlerle Menkul Kıymet Alım Satımı ile Uğraşan Kuruluşların İlan ve Reklamlarında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinin (c) bendi hükmüne aykırılık içeren ifadelerin yer alması nedeniyle Holdingin, SPKn’nun 46’ncı maddesinin (e) bendi hükmü çerçevesinde, Holding ortaklarının bilgilendirilmesini teminen, Holdingin takvimde adı geçen şirketler ile ilişkilerini detaylı olarak içeren bir duyuru metninin ülke çapında yayın yapan       1 ulusal ve Holding merkezinin bulunduğu Konya’da yayın yapan en yüksek tirajlı 2 yerel gazetede yayınlatılması konusunda uyarılmasına,

3. Holding’in, gerçekleştirdiği iştirak devir alış ve satış işlemleri ile ilgili olarak devre konu şirketlerin değerinin tespiti için Şirketçe seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşuna değerleme yaptırılması konusunda uyarılmasına,

karar verilmiştir.

Şirket SPK Kararı doğrultusunda, 25.08.2002 tarihinde ülke çapında yayın yapan bir gazete ile yerel iki gazetede ilan yaptırmış ve devir konusu şirketler ile ilgili olarak bir bağımsız denetim şirketine değerleme raporu hazırlatarak, rapor örneklerini 21.10.2002 tarihinde SPK’ya göndermiştir.

Şirket’in ortak sayısının SPK’nın bilgisi dışında arttığı şüphesiyle, ortaklık yapısı, finansman kaynakları, organizasyon yapısı, iştirakleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde Holding’in iştiraklerine ilişkin olarak Şirket nezdinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda 05.03.2002 tarih ve XIII-1/78-1 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. SPK’nın 18.04.2003 tarihli toplantısında, Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarına iştirak hisse senedi alım satım işlemleri nedeniyle gerek SPKn’nun 47/A-4, gerekse 47/A-6 ıncı maddeleri kapsamında SPK’ca yapılacak bir işlemin bulunmadığına karar verilmiştir.

B) Kayda Alma Bilgileri

İttifak Holding A.Ş. (Şirket) 21.02.1994 tarihinde ortak sayısının 100’ü geçtiğinin beyan edilmesi nedeniyle SPK kaydına alınmıştır.

Şirket SPK’nın 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı izni ile 200 milyar TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı SPK’nın 22.06.1995 tarih ve 816 sayılı izni ile 1 trilyon TL’na artırılmıştır.

Şirket 24.03.1997 tarihli yazısı ile çıkarılmış sermayesinin 200 milyar TL’ndan 1 trilyon TL’na artırılmasını talep etmiştir. Sermaye artırımı talebinin karara bağlandığı 02.06.1997 tarih ve 16/761 sayılı SPK toplantısında Şirket esas sözleşmesinin hisse senedinin devrini yönetim kurulunun iznine bağlayan 9 uncu maddesi ile esas sözleşmede gerekli görülecek diğer değişikliklerin yapılmasını takiben kayıt belgesinin verilmesi şartıyla sermaye artırımı talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirket 19.04.2000 tarihli başvurusu ile esas sözleşmede ilave bir değişiklik gerekip gerekmediği konusunda SPK görüşünü talep etmiştir. Şirket’in talebinin karara bağlandığı 11.07.2000 tarih ve 76/1196 sayılı SPK toplantısında esas sözleşmenin “Konu” başlıklı 4, “Holdingin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 5, “Holdingin Süresi” başlıklı 6, “Hisse Senetlerinin Devri” başlıklı 9, “Holdingin Organları” başlıklı 10, “Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 15 ve “Karın Dağıtımı” başlıklı 24 üncü maddelerinin tadil edilmesi gerektiğinin Şirket’e bildirilmesine karar verilmiştir.

Şirket’in 18.12.2000 tarihli yazısı ekinde iletilen esas sözleşme değişiklikleri ise 05.01.2001 tarih ve OFD/41–187 sayılı SPK yazısı ile onaylanmıştır.

Esas sözleşme değişiklikleri 25.03.2001 tarihli %52 nisap ile toplanan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 06.04.2001 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 16.04.2001 tarih ve 5275 sayılı TTGS’nde ilan edilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği ile toplantı nisabı SPKn’nu hükümleri uyarınca %25’e düşürülmüştür.

Şirket 04.01.2002 tarihli yazısı ile sermaye artırımında izlenecek prosedür hakkında bilgi talebinde bulunmuş olup, Şirket’in talebi 21.01.2002 tarih ve OFD/168-788 sayılı SPK yazısı ile cevaplanmıştır.

Şirket 01.03.2002 tarihinde 200 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, 800 milyar TL nakden, 500 milyar TL maliyet artış fonundan karşılanmak suretiyle 1.500 milyar TL’na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için başvurmuştur.

Şirket’in başvuru dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen eksik bilgi ve belgeler 05.03.2002 tarih ve OFD/627-3096 sayılı SPK yazısı ile Şirket’e bildirilmiştir.11.03.2002 tarihinde SPK’ya iletilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak 20.03.2002 tarih ve OFD/829-3918 sayılı SPK yazısı ile ilave bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

Şirket 12.09.2002 tarihli başvurusu ile sermaye artırımı kompozisyonu değiştirerek 1 trilyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200 milyar TL’ndan 1 trilyon TL’na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir. Başvuru dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen eksik bilgi ve belgeler 19.09.2002 tarih ve OFD/2479–12362 sayılı SPK yazısı ile Şirket’e bildirilmiştir.27.12.2000 tarih ve 62/1706 sayılı SPK toplantısında; ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebinin;

1999 yılından itibaren gerçekleştirilen iştirak alım satımlarının 11.04.2002 tarih ve 18/491 sayılı SPK kararı uyarınca bağımsız denetim firmasınca tespit edilen değerlerine, grup içi şirketlerin 31.12.2001 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayeleri ve net dönem karlarına ilişkin bilgilerin izahname ve sirkülerlerde açıklanması koşuluyla olumlu karşılanmasına,

- İttifak Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin SPK’ca izinsiz halka arz fiilinin karara bağlandığı ve sermaye artırımını gerçekleştiremediği 1997 yılında kurulmuş olması, mevcut sermayesi olan 10 trilyon TL’nın diğer grup şirketleri ile kıyaslandığında yüksek olması, İttifak Organizasyon ortaklarının aynı zamanda Şirket ortağı olması, sözkonusu 106 ortağın İttifak Organizasyon’daki sermaye paylarının Şirketteki paylarından daha yüksek olması dikkat çekici olmakla birlikte SPK DEDA Başkanlığı’nın 12.03.2002 tarih ve 10/457 sayılı yazısında İttifak Organizasyon A.Ş.’nin ortaklık yapısının tespiti konusundaki çalışmanın sonuçlanma aşamasında olduğunun belirtildiği dikkate alınarak İttifak Organizasyon A.Ş. hakkında denetim sonuçları doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir. Nitekim 7. numaralı bölümde de açıklandığı üzere 18.04.2003 tarih ve 21/467 sayılı SPK toplantısında, Şirket’in ve İttifak Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin iştirak hisse senedi alım satım işlemleri nedeniyle gerek SPKn’nun 47/A-4, gerekse 47/A-6 ıncı maddeleri kapsamında SPK’ca yapılacak bir işlemin bulunmadığına karar verilmiştir.

SPK kayıt ücretinin 23.01.2003 tarihinde yatırılmasını takiben 28.01.2003 tarihli SPK yazısı ile de kayda alma belgesi verilmiştir.

Şirket 19.03.2003 tarihinde kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL’ndan 5 trilyon TL’na artırılması amacıyla SPK’ya başvurmuştur. Şirket’in kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin olarak hazırlanan 17.04.2003 tarih ve SE (3) sayılı Rapor 18.04.2003 tarih ve 21/474 sayılı SPK toplantısında karara bağlanarak Şirket’in 1 trilyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon TL’na artırılması ve bu amaçla esas sözleşmenin “holdingin sermayesi” başlıklı 7 inci maddesinin tadil edilmesine izin verilmesine karar verilmiştir.

Şirket Seri: VIII No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5/F maddesinden kaynaklanan özel durum açıklama yükümlülüğünü gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle 20.08.2003 tarih ve OFD/1388–10453 sayılı SPK yazısı ile uyarılmış, 24.10.2003 tarih ve OFD/1705–14008 sayılı SPK yazısı ile Şirket’in daha önce 11.04.2002 tarih ve 18/491 sayılı SPK kararı ile uyarıldığı dikkate alınarak SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca savunması istenmiştir.

Şirket 07.10.2003 tarihinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle        1 trilyon TL’ndan 4 trilyon TL’na artırılması nedeniyle ihraç edeceği hisse senetlerinin SPK kaydına alınması için başvurmuştur. Şirket’in talebine ilişkin olarak hazırlanan 03.11.2003 tarih ve SE(5) sayılı Rapor sonucunda ulaşılan tespitler 06.11.2003 tarih ve 57/1316 sayılı SPK toplantısında karara bağlanmıştır. Sözkonusu SPK toplantısında sermaye artırımı talebinin olumlu karşılanmasına, özel durum açıklama yükümlülüğünün gecikmeli yerine getirilmesi hususunun SPKn’nun 47/A maddesi çerçevesinde değerlendirilerek öneri yazısının SPK’ya sunulmasına karar verilmiştir.

Özel durum açıklama yükümlülüğünün gecikmeli yerine getirilmesine ilişkin 30.12.2003 tarih ve 66/1605 sayılı SPK toplantısında özel durum açıklama yükümlülüğünün gecikmeli olarak yerine getirilmesi nedeniyle Şirket hakkında 7, 6 milyar TL tutarında idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Şirket 30.01.2004 tarihli başvurusu ile genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesi için Seri: IV No: 29 Sermaye Piyasası Kanununa Tâbi Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 6 ıncı maddesi uyarınca esas sözleşmesinin “Holdingin Organları” başlıklı 10 uncu, murakıplar başlıklı 12 inci, “Rey Hakkı” başlıklı 20’nci maddesinin tadilini talep etmiştir. Konuya ilişkin 16.02.2004 tarih ve OFD/159 sayılı öneri yazısı 20.02.2004 tarih ve 7/135 sayılı SPK toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 11.04.2004 tarihli olağan genel kurulun yeterli nisabın sağlanamaması nedeniyle toplanamamış olması nedeniyle, 23.05.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

20.03.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde İttifak Holding A.Ş. mağdurlarına çağrı başlıklı ilan yayınlayan Hacı Mustafa GÜMÜŞ ile ilgili olarak 24.03.2004 tarihli SPK yazısı ile Şirketten bilgi istenmiştir. Şirketten alınan 29.03.2004 tarihli yazıda adı geçen şahsın Şirket, Şirket’in iştirak, bağlı ortaklık ve grup şirketlerinde payı olmadığı gibi herhangi bir alacak borç ilişkisi de olmadığı belirtilmektedir.

Şirket 10.03.2004 tarihli yönetim kurulu toplantısında olağan genel kurul toplantısının 11.04.2004 tarihinde yapılmasına karar vermiş Seri: VIII No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5/H-3 maddesi uyarınca yapılması gereken özel durum açıklaması yapılmamıştır. Genel Kurul toplantı tarihinin belirlenmesine ilişkin özel durum açıklama yükümlülüğünün neden yerine getirilmediğine ilişkin olarak 19.04.2004 tarihli SPK yazısı ile SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca Şirketten savunma istenmiştir. Şirket’in savunması 21.05.2004 tarihli yazısı ile iletilmiştir. Konuya ilişkin SPK’nın 15.06.2004 tarih ve OFD/772 sayılı öneri yazısı 17.06.2004 tarihli SPK toplantısında karara bağlanmış olup, anılan SPK toplantısında; genel kurul toplantısının yapılamadığına ilişkin açıklamanın 12.04.2004-16.04.2004 tarih ve 2004/16 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile ilan edilerek kamuya duyurulduğu ve hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmediği dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere Seri: VIII No: 39 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” nin 5 inci maddesinin H bendinin 3 nolu fıkrası hükmüne uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.

D) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri

SPK Uzmanlarınca İttifak Holding A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan 29.9.1997 tarih ve X-3/29-8, XIII-2/6-6 sayılı Denetleme Raporu ile ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Organı’nın 18.12.1997 tarih ve 44/1882 sayılı kararı uyarınca;

a) SPKn’nun 31. maddesine aykırı olarak SPK’dan izin almaksızın aracılık faaliyetinde bulunulması ve SPK’ya kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arzda bulunulması sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Seyit Mehmet BUĞA, Mustafa ÖZESKİCİ, Mehmet Ali KORKMAZ, Fahri AKAY, Hüsamettin YALDIZ, Gökay BARANOK ve Tuncer AKOĞLAN hakkında, SPK md.47/A-4 hükmü uyarınca (iki ayrı) suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12.5.1998 tarihinde iki soruşturmanın birleştirilmesine karar verilmiş, daha sonra Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.1998/540) davada Mahkeme tarafından 23.1.2002 tarihinde, 4616 sayılı Kanun uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

b) Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KORKMAZ ve Muhasebe Müdürü Faruk ŞİMŞİR hakkında, TCK md.345 ve 346, SPK md.48 ve 49 hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulması üzerine, Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.1998/540) davada Mahkeme tarafından 23.1.2002 tarihinde, sanıkların beraatine karar verilmiştir. SPK’ca 25.1.2002 tarihinde süre tutum dilekçesi verilmiş olup, Mahkemenin gerekçeli kararı SPK’ya tebliğ edildiğinde temyiz yoluna başvurulacağı belirtilmiştir.

2.1.4. Kamer Holding A.Ş.

A) Denetim Bilgileri

Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırı olarak izinsiz halka arz yapmak suretiyle para toplayan şirketlerin tespit edilebilmesi amacıyla;

a) Bu şirketlerin yerel gazetelere verdikleri ilanların ve bu gazetelerde yer alan izinsiz halka arz işlemleri ile ilgili haberlerin tespit edilmesi için 02-04.02.1999 tarihleri arasında Konya İl Halk Kütüphanesi arşivinde yer alan 01.07.1998-31.01.1999 dönemine ait Anadolu Manşet, Konya Postası, Merhaba, Yeni Gazete, Yeni Konya ve Yeni Meram gazetelerinin,

b) Bu şirketlerin televizyonlarda yayınlanan reklamlarının tespit edilmesi amacıyla da, 08-12.02.1999 tarihlerinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nezdinde, bu tip şirketlerin Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı şirketlerine ortak olmaya davet eden veya ortak olmaları için çağrıda bulunan reklamları verdikleri yayın kuruluşu olan Kanal 7 televizyonunun 01.12.1998-10.02.1999 tarihleri arasında 18: 00-24: 00 saat dilimine (prime time) isabet eden yayınlarının kaydedildiği video kasetlerden tesadüfi olarak seçilen günlerin prime time yayınlarının,

izlenmesi ve incelenmesi neticesinde, aralarında Kamer Holding A.Ş.’nin de bulunduğu listesi verilen şirketlerin Kanal 7 Televizyonunda yayınlanan reklamlarının ihbar kabul edilerek listede belirtilen şirketler nezdinde denetim yapılmasına karar verilmiştir.

SPK Başkanlık Makamı’nın 12.02.1999 tarihli görevlendirmesi uyarınca; Kamer Holding A.Ş.’nin SPKn.’na tâbi bir ortaklık olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla 15.02.1999 ve 17.02.1999 tarihlerinde Şirket merkezinde yapılan inceleme sonucunda 01.03.1999 tarih ve OFD SE (4) BSŞ (5) sayılı rapor düzenlenmiştir. Anılan Rapor’da, Şirket yetkililerinin SPKn.’na tâbi olmadıkları gerekçesi ile bilgi ve belge vermekten imtina etmesi nedeni ile Şirket’in SPKn.’na tâbi olup olmadığına ilişkin inceleme yapılamadığı, bilgi ve belge vermekten imtina eden Şirket’in denetim kapsamına alınması talep edilmiştir.

SPK tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’na tabii ortaklıkların belirlenmesi amacıyla Konya’da yayın yapan yerel gazetelerin ve bu şirketlerin televizyon kuruluşları tarafından yayınlanan reklamların incelenmesi sonucunda hazırlanan 04.03.1999 tarih ve UGS-İR(7), İBT(3) sayılı ön inceleme raporunda Kamer Holding A.Ş.’nin (Şirket) izinsiz halka arz fiilinde bulunduğu yönünde emareler bulunması üzerine Şirket SPK Başkanlığı’nın 27.01.1999 tarihli görevlendirmesi uyarınca denetim kapsamına alınmıştır.

Şirket merkez adresine, 04.05.1999 tarihinde takriben saat: 15.30’da, SPK Başkanlığı’nın 30.04.1999 tarih ve DEDA-0202/368 sayılı görevlendirmesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim yapmak üzere gidilmiş; Şirket yetkilisi Ali SARI’ya denetleme onayı da ibraz edilerek Şirket nezdinde denetim yapma isteği bildirilmiş, ancak kendisini Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tanıtan Ali SARI tarafından SPK’nın Şirket nezdinde denetim yapma yetkisinin olmadığı iddia edilerek denetim yapılmasına izin verilmemiş ve SPK Uzmanlarına hiçbir bilgi ve belge verilmemiş ve durum 04.05.1999 tarihinde saat 18.00’de durumu tespit eden bir Tutanak düzenlenmiştir.

1999 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılmak istenen denetim sırasında Şirketin yasal defterlerinin ve diğer bilgi ve belgelerinin SPK uzmanlarına ibraz edilememesi üzerine SPK Karar Organı’nın 20.09.1999 tarihli kararına Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak, Şirket tarafından daha önce SPK Uzmanlarına ibraz edilmeyen bilgi ve belgelerin 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı SPKn.’nun 461(f) maddesi çerçevesinde SPK’ya ibrazının sağlanmasının talep edilmiş; Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu başvuruya ilişkin olarak 29.02.2000 tarihinde “. . . Davalı Kamer Holding A.Ş.’nin, SPK’ca görevlendirilen uzmanlarının gerekli gördüğü defter, bilgi ve belgeleri incelenmek üzere SPK’ya teslim etmesine. . . ” karar vermiş ve Mahkeme kararı SPK Uzmanlarınca Şirket merkez adresinde 07.03.2000 tarihinde uygulanmıştır.

 Şirket nezdinde denetimler devam ederken SPK’ya yapılan ihbar  üzerine SPK’nın 11.01.2001 tarihli yazılı talepleri uyarınca, T. C. Konya 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 11.01.2001 tarih ve 2001/9 nolu kararı ile BAYRAM paşa Cad., No: 9, 1. Organize Sanayi Bölgesi KONYA merkez adresinde faaliyet göstermekte olan Konya Alüminyum Sanayi A.Ş. (KONALTAŞ) nezdinde 11.01.2001 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğü malî Şube ekiplerinin de katılımıyla arama gerçekleştirilmiştir.  Konya Mahkemesinden 11.01.2001 tarihinde alınan arama kararı çerçevesinde ihbarda belirtilen adreste bulunan ve el konulan belgeler üzerinde denetim çalışmaları sonuçlandırılmış ve 09.04.2001 tarih ve XII-3/165-10, XVI-17/3-3 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır.

09.04.2001 tarih ve XII-3/165-10, XVI-17/3-3 sayılı Denetleme Raporu’nda,

Şirket’in organize bir şekilde Bölge Koordinatörleri ve Temsilcileri vasıtasıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda vatandaşımızdan hisse senedi vermek ve her bir işlem için Tahsilat Makbuzu düzenlemek suretiyle para topladığı,

Arama esnasında, Şirket’in sözkonusu faaliyetlerini kanıtlar nitelikte; onbinin üzerinde Tahsilat Makbuzu, Koordinatörleri ve Temsilcilerinin listesi, Şirket ortaklarına hisse senedi satışına ve kâr payı ile kâr payı avansı ödendiğine ilişkin bilgisayarda düzenlenmiş Hesap Ekstreleri, bu işlemleri kanıtlayan çok sayıda yazışma, koordinatör ve temsilcilerin eğitimleri için toplantılar düzenlendiğine ilişkin belgeler, en çok para toplayan koordinatör ve temsilcilere yazlık ev ve umre ziyareti için para teşviki verildiğine ilişkin belgeler, vatandaşlarımızın altın ve sahip oldukları gayrimenkulleri Şirket’e devretmek suretiyle de ortak yapıldıklarına ilişkin belgeler, ortaklıktan çıkmak isteyen şahısların ellerinde bulunan hisse senetlerinin Şirket ve/veya temsilcileri vasıtasıyla geri alındığına ilişkin belgeler, Şirket’e ortak olmak isteyen şahıslarla imzalanan çok sayıda “Ortaklık Sözleşmesi” ve çok sayıda koordinatörle ve temsilcilerle Şirket arasında imzalanan “Koordinatör Sözleşmesi” ve “Temsilci Sözleşmesi” bulunduğu,

Arama sonucunda Şirket’in ortaklık durumunun güncel olarak izlendiği 2 (iki) adet bilgisayarda incelenmek üzere Tutanak karşılığı teslim alınarak SPK’nın merkez binasına getirildiği; sözkonusu bilgisayar kayıtlarının ve Şirket tarafından vatandaşlarımızdan toplanan paralar karşılığında düzenlenen Tahsilat Makbuzları’nın incelenmesinden Ortak Kayıt Defteri’ndeki kayıtların son durumu yansıtmadığının ve güncel olmadığının anlaşıldığı; Şirket’in ortaklık durumunu izlediği bilgisayar kayıtlarına ve Tahsilat Makbuzlarındaki bilgilere göre; Şirketin bilinen en son duruma göre ortak sayısının 6.639 kişi ve toplanan paranın Alman Markı cinsinden tutarının 70.775.305 DM olduğu; Şirket tarafından ortaklık karşılığı toplandığı anlaşılan 70.775.305 DM’nin (Alman Markı) Rapor tarihi itibariyle geçerli olan TCMB efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası toplam değerinin 38.501.765.920.000.- TL. olduğu tespit edilmiştir.

Denetleme raporunda yer alan tespitleri 12.04.2001 tarih ve 18/494 sayılı toplantısında görüşen SPK Karar Organı;

1. Şirket yöneticileri ve yurt dışında şirket adına temsilcilik görevi yapan 268 kişi hakkında, şirket hisse senetlerinin SPK kaydına alınmadan satışı fiili ile ilgili olarak sorumlu şirket yönetim kurulu üyeleri ve TCK’nin 64 üncü maddesi uyarınca bu suça iştirak edenler hakkında SPKn’nun 47/a-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

2. SPK’dan izin almadan yapılan hisse senedi satışları sonucunda toplanan 38.501.765.920.000 TL tutarın gerçek hak sahiplerine iadesini teminen, şirketin malvarlıkları üzerine SPKn.’nun 46/a maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulmasına ve devirlerinin engellenmesine,

3. SPK’ya gerçeğe aykırı bilgi vermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermemek fiilinden dolayı SPKn. md.47/b-1, 47/b-2, ortak sayısının 100 ü aşmasına karşın SPK’ya bildirimde bulunulmaması fiilinden dolayı SPKn.’nun 47/b-4 maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

4. SPKn.’nun 31 inci maddesi uyarınca SPK’dan izin alınmadan şirket hisse senetlerinin ikincil piyasada alım-satımına aracılık fiilinden dolayı sorumlu şirket yöneticileri ile bunların fiillerine iştirak edenler hakkında SPKn’nun 47/a-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

5. Şirket kayıtlarında gerçek durumun gizlenmesi ve aracılık ve izinsiz halka arz faaliyetlerinin sürdürülmesini teminen SPK’ya bilgi verilmemesi, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi ve şirket yasal kayıtlarında gerçeğe aykırı hesap açılması ile ilgili olarak sorumluluğu bulunanlar hakkında SPKn’nun 47/b-1, 47/b-2 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

6. Şirket faaliyetlerinin organize bir şekilde şirket yöneticilerinin kontrolünde yürütülmesi nedeniyle TCK md.313 maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

7. Şirket’e gerçek ortaklık bilgisi ve kimden ne kadar para toplandığına ilişkin olarak belgelerin ibraz edilmesi için 1 (bir) ay süre verilmesine,    

8. Şirkete para yatıran tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hem yurtiçi hem de yurt dışı baskısı bulunan iki gazetede ilanlar verilmesine,

 karar verilmiştir

SPK tarafından konu hakkında 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/114-4539 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığı’na, 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/115-4540 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı’na, 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/116-4541 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı’na, 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/117-4542 sayılı yazı ile malî Suçları Araştırma Kurulu’na ve 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/118-4543 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na SPKn’nun 24 üncü maddesi uyarınca bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca yurtdışındaki vatandaşlarımızın Denetleme Raporu’nda yer alan tespitleri okuyabilmeleri amacıyla raporun bir örneği 24.04.2001 tarih ve DEDA-10/120-4574 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Şirket tarafından 12.04.2001 tarihli SPK Kararı’nda yer alan Şirket’ten istenen belgelerin verilmesi için 1 (bir) aylık ek süre istenmiş olup, SPK Karar Organı 21.06.2001 tarihli toplantısında Şirket’e ek süre verilmesi kabul etmiştir. SPK Kararı 26.06.2001 tarih ve DEDA-10/189-7123 sayılı yazı ile Şirket’e bildirilmiştir.12.04.2001 ve 26.06.2001 tarihli SPK Kararlarında Şirket’ten istenen belgelerin ibrazı için verilen 1 (bir) aylık süre içinde SPK’ya herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmemiştir.

Konu hakkında SPK Karar Organı 04.10.2001 tarihli toplantısında;

Şirket’e ortak olmak amacıyla para yatıran gerçek hak sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla SPKn’nun 46(a) bendi uyarınca tespit davası açılmasına,

SPK’ca istenen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde ibraz edilmemesi nedeniyle Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında SPKn’nun 47/B-1 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

Aynı dönemde Şirket hakkında ulaşılan tespitler 16.07.2001 tarih ve DEDA-10/215-7968 sayılı SPK yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilmiştir.

Holdingin 25.12.2001 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına SPK’dan iki gözlemci katılmıştır.

Şirket nezdinde Spk Başkanlığıfnın 06.01.2003 tarihli onayları uyarınca şirket’in faaliyet durumunun tespit edilmesi amacıyla 07.01.2003-21.01.2003 tarihleri arasında yapılan denetim sonucunda 10.07.2003 tarih ve xvııı-5/6-4, xvııı-7/7-4 sayılı denetleme raporu hazırlanmıştır. Ulaşılan tespitleri 08.08.2003 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı,

1. SPK Karar Organının 12.04.2001 tarihli suç duyurusu kararı sonrasında şirketin halka arz yapmaya devam ettiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle şirket hakkında kanun’un 47/A-4 maddesi uyarınca herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığına,

2. 12.04.2001 tarihi sonrasında şirket kasasına sermaye taahhüdü ödemesi şeklinde yansıtılan yaklaşık 4,7 milyon alman markının halka arz sonucu toplanmış olduğunu gösterecek somut bir delil bulunmamaklar birlikte denetleme raporu’nda yer alan tespitlerin şirket hakkında devam etmekte olan davaların görüldüğü mahkemelere tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı sonucuna varıldığından raporun bir örneğinin Ereğli ağır ceza mahkemesine ve bir örneğinin Konya 1. Asliye ticaret mahkemesine gönderilmesine,

3. Holding’in 2001 yılı genel kurulunu zamanında yapmamış olması nedeniyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığıfna bilgi verilmesine,

karar vermiştir.

Konu hakkında 08.08.2003 tarih ve deda-i-10/1169-10008 sayılı yazı ile Konya Asliye Ticaret Mahkemesine ve 08.08.2003 tarih ve DEDA-i-10/1167-10006 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına SPKn’nun 24 üncü maddesi uyarınca SPK’ca bilgi verilmiştir.

B) Kayda Alma Bilgileri

SPK’nın 08.08.2002 tarih ve 38/1121 sayılı toplantısında; Şirket’e Konaltaş Konya Alüminyum Sanayii ve Ticaret A.Ş.’deki dolaylı pay sahipliği nedeniyle Seri: IV, No: 8 Tebliğinin 17’nci maddesi uyarınca Konaltaş’ın diğer pay sahipleri için çağrıda bulunma yükümlülüğünün doğduğunun ve Tebliğ kapsamında SPK’ya başvuruda bulunması gerektiğinin bildirilmesine, pay devri sonrasında süresi içinde başvuruda bulunmama gerekçesinin SPK’ya iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir. Anılan SPK kararı 16.08.2002 tarih ve OFD/2206-11059 sayılı SPK yazısı ile Şirket’e bildirilmiş, ayrıca 05.08.2002-09.08.2002 tarih ve 2002/32 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

Şirket, 16.09.2002 tarihli yazısında konu ile ilgili olarak bugüne kadar SPK’ya başvuru yapılmamış olmasının gerekçelerini belirtmiş ve ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Tebliğ hükümleri gereği olan diğer ortaklara ait hisse senetlerini satın almak için gereken fon bulunamadığından usulüne uygun çağrıda bulunmalarının ve diğer hisse senetlerini satın almalarının mümkün olmadığını ifade ederek Şirketlerine yol gösterici bir karar alınmasını talep etmiştir.

15.10.2002 tarihli SPK yazısı ile Şirketten savunma talep edilmiştir. Şirket savunma yazısını 19.11.2002 tarihinde SPK’ya göndermiştir.

SPK’nın 20.12.2002 tarih ve 59/1658 sayılı toplantısında;

a)  Kamer Holding A.Ş. tarafından Konaltaş Konya Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Konaltaş A.Ş.) paylarının dolaylı olarak devralınmasından önce, iktisabın Konaltaş A.Ş.’nin TTK’nun 388 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yetersayı ile toplanan bir genel kurul toplantısında onaylanmadığı dikkate alınarak Kamer Holding A.Ş.’ne, Konaltaş A.Ş. ortaklarına yönelik ellerindeki Konaltaş A.Ş. hisse senetlerini satın almak için çağrı yapma yükümlülüğünden muafiyet getirilmemesine,

b)  SPK’nın 08.08.2002 tarih ve 38/1121 sayılı kararının gereğini yerine getirmeyen Kamer Holding A.Ş. hakkında 23.900.000.000, -TL idarî para cezası uygulanmasına,

c)  Çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmemesi aynı zamanda, çağrıda bulunacak kişi veya grubun temerrüde düşmesi anlamına geldiğinden, Konaltaş A.Ş. pay sahiplerinin, Borçlar Kanunu md.101 vd. hükümleri uyarınca Kamer Holding A.Ş.’ne karşı aynen ifa davası açabilecekleri hususunda SPK Haftalık Bülteni aracılığı ile bilgilendirilmelerine,

karar verilmiştir.

Konuya ilişkin SPK Kararı 16.12.2002-20.12.2002 tarih ve 2002/53 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuş olup, 13.01.2003 tarih ve OFD/56-427 sayılı SPK yazısı ile Şirket’e bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen SPK’nın 20.12.2002 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde açılan E.2003/318 sayılı davada, Mahkeme’nin 08.05.2003 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine hükmedilmiştir.

Konaltaş A.Ş.’nin sermayesinin 250.000 YTL’ ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasına ilişkin SPK’nın 11.02.2005 tarih ve 5/133 sayılı toplantısında; Konaltaş A.Ş.’nin dolaylı olarak % 75, 23’üne sahip olan Kamer Holding ile ilgili olarak Şirket’in yönetim kurulu üyeleri hakkında SPK’ca yapılan suç duyurularına ilişkin olarak izahname ve sirkülere bilgi eklenmesine karar verilmiş olup, anılan SPK kararı 07.02.2005–11.02.2005 tarih ve 2005/7 sayılı SPK Haftalık Bülteninde ilan edilmiştir.

C) Hukukî Takip ve Dava Bilgileri

Denetleme Raporunda yer alan tespitleri 12.04.2001 tarih ve 18/494 sayılı toplantısında görüşen SPK Karar Organı; Şirket yöneticileri hakkında, Şirket hisse senetlerinin SPK kaydına alınmadan satışı fiili ile ilgili olarak SPKn md.47/A-4, SPK’ya gerçeğe aykırı bilgi vermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermemek fiilinden dolayı SPKn md.47/B-1, 47/B-2, ortak sayısının 100 ü aşmasına aşmasına karşın SPK’ya bildirimde bulunulmaması fiilinden dolayı SPKn md.47/B-4 ve Şirket ve Holding yöneticileri ile yurt dışında Şirket adına temsilcilik yapan 268 kişi hakkında, SPK’dan izin alınmadan Şirket hisse senetlerinin ikincil piyasada alım-satımına aracılık fiilinden SPKn md.47/A-4, tüm bu faaliyetlerin organize bir şekilde Şirket yöneticilerinin kontrolünde yürütülmesi nedeniyle TCK md.313 maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve Şirketin malvarlıkları üzerine SPKn’nun 46/a maddesi uyarınca ihtiyati tedbir konulmasına karar vermiş olup, SPK tarafından söz konusu suç duyuruları ve diğer işlemler yapılmıştır.

Söz konusu suç duyuruları üzerine, TCK md.313 hükmü uyarınca yapılan suç duyurusuna ilişkin olarak açılan kamu davasının yargılaması Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2002/103 sayılı dosyasında devam etmektedir.

SPK md.47/A-4 ve TCK md.313 hükümleri uyarınca 268 adet Şirket koordinatör ve temsilcisi hakkında Konya Ereğli C. Başsavcılığı tarafından 11.7.2003 tarihinde takipsizlik kararı verilmiştir. Anılan karara SPK’ca itiraz edilmiştir. Bunun üzerine, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1.12.2004 tarihinde itirazımızın kabulü ile takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Diğer suç duyuruları üzerine, Konya Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan (E.2002/265) davada Mahkeme tarafından yetkisizlik kararı verilmiş olup, karara ilişkin temyiz incelemesi Yargıtay’da devam etmektedir.

Öte yandan Kamer Holding A.Ş. yöneticileri aleyhine SPKn md.47/B-1 hükmü uyarınca yapılan suç duyurusu üzerine, Savcılık tarafından ön ödeme nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. Karara yapılan itiraz üzerine açılan kamu davasında yargılama devam etmektedir (Konya 8. Asliye Ceza Mah. E.2005/62).

Holdingin ve Kamer Gıda, Petrol Ürünleri ve Hayvancılık Ticaret ve Yatırım A.Ş. nin SPK’ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın gerçekleştirdiği izinsiz halka arz işlemleri sonucu toplanan parada hak sahibi olan yatırımcılar ile alacak tutarının ve davalının ortaklık yapısının tespiti için SPKn md.46/a uyarınca 12.10.2001 tarihinde Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış olup, mahkeme davanın reddine karar vermiştir (04.07.2003). Karar SPK’ca temyiz edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından 14.10.2004 tarihinde temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. SPK’ca karar düzeltme talep edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.2.2005 tarihinde karar düzeltme talebinin reddine karar vermiştir.

2.1.5.  Kombassan Holding A.Ş.

A) Denetim Bilgileri

Kombassan Holding A.Ş. (Şirket) nezdinde SPK Başkanlığının 17.10.1996 tarihli görevlendirmeleri uyarınca ilk kez 23-24.10.1996 tarihlerinde denetim yapılmış olup, yapılan denetim sonucunda 01.11.1996 tarih ve MÖ-2 sayılı İnceleme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu denetim raporunda, son durum itibariyle Şirketin yasal kayıtlarına göre 40 ortağının bulunduğu, bu 40 ortağın Şirkete sermaye olarak koydukları parayı esasen halktan topladıkları ve para toplama işleminin güven esasına dayandığı, bu şekilde Şirketi finanse eden kişi sayısının tahminen 15.000 civarında olduğu belirtilmiştir.  07.11.1996 tarih ve 48/1367 sayılı SPK Kararında Kombassan Holding A.Ş.’ne ivedilikle SPK kaydına alınması için SPK’ya başvurması gerektiğinin bildirilmesine karar verilmiş ve 21.11.1996 tarihinde Şirket SPK kaydına alınmıştır.

Şirket, kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesi talebiyle 02.05.1997 tarihinde SPK’ya başvurmuş Şirket’in sözkonusu başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için SPK Başkan Yardımcılığı Makamının 07.05.1997 tarihli onayı ile 19.05.1997-21.05.1997 tarihleri arasında Şirket merkezinde inceleme yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 12.06.1997 tarih ve UGS-İR-27, AU-14 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır.12.06.1997 tarih ve UGS-İR-27, AU-14 sayılı Denetleme Raporu’nda Şirketin SPK’ya başvurmadan ve SPK kaydına alınmadan sermaye artırım işlemlerine başladığı ve para topladığı kişilere hukuken geçerli olmayan belgeler verdiği tespit edilmiştir. Ulaşılan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Organı’nın 10.07.1997 tarih toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu md.4 hükmüne aykırı olarak, SPK’dan gerekli izni almaksızın ve kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin hisse senetlerini halka arz eden Şirket yöneticileri Haşim BAYRAM, Haşim ŞAHİN, Mevlut SARI, Mehmet BÜYÜKPİŞİRİCİ ve Ali BALOĞLU hakkında SPKn’nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve SPK’ya kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin Şirket’çe 01.01.1997-21.05.1997 tarihleri arasında sermaye artırımı yapmak amacıyla hukuken geçerliliği olmayan belgeler karşılığı toplanan 14.894.785.901.300 TL üzerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 103 üncü maddesi uyarınca, ihtiyati tedbir kararı istenmesine karar verilmiştir.

SPK Başkanlığı’nın 26.11.1998 ve 05.02.1999 tarihli görevlendirmeleri uyarınca Şirket nezdinde Şirket’in grup şirketleri üzerinden gerçekleştirdiği para transferleri ve bunlar üzerinden halka arz gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile ilgili olarak yapılan denetim sonucunda 01.09.1999 tarih ve XI-6/33-2 Denetim Raporu hazırlanmıştır. Denetim Raporunda yer alan tespitler ile ilgili olarak SPK Karar Organı’nın 29.09.1999 tarih ve 93/1151 sayılı toplantısında;

A- Holding grup firmalarının ortaklık yapılarının ancak başta Kombassan Kağıt A.Ş. ve Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. olmak üzere ilgili diğer grup firmaları kayıtları üzerinde inceleme yapılmasından sonra kesinlik kazanacağı, dolayısıyla. Holding’in grup firmaları nezdinde inceleme yapılmasına olanak sağlamasına imkân vermesini teminen yazılı olarak tekrar uyarılması, bu uyarıdan sonuç alınamaması halinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/f maddesi uyarınca mahkemeye başvurularak istenilen bilgi ve belgelerin ve bu Şirketlerin yasal defter kayıtlarının ibrazının temin edilmesine,

B-Holding’in grup firmaları ile olan cari hesap ilişkilerinin tespitinden sonra, tüm kullandırılan ve kullanılan fonlar için karşılıklı olarak Alman Markı bazında yıllık %20 oranında faiz yürütülmesinin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/c maddesi uyarınca Holding’den istenmesine,

C- Holding’in grup firmalarının ortaklık yapıları incelendiğinde mevcut durumda Holding’in % 99, 9 oranında ortaklığının bulunduğu Kongaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Koveka Kombassan ve Kalsınlar Tekstil San. Dış Tic. A.Ş., Selçuk Air A.Ş., Alkom Gmbh Handles ve % 95 iştiraki olan Komel Elektromekanik San. Tic. A.Ş. ile olan cari hesap ilişkilerinde; Holding tarafından bu şirketlere kullandırılan fonların bu şirketlerin faaliyetleriyle ilgili olarak kullanılmış olması koşuluyla, inceleme döneminde faiz oranlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde eleştiri gerektirir bir hususun bulunup bulunmadığının ayrıca değerlendirilmesine,

karar verilmiştir.

Yine SPK Başkanlığı’nın 26.11.1998 ve 05.02.1999 tarihli görevlendirmeleri uyarınca Şirket nezdinde yapılan denetim sonucunda 07.09.1999 tarih ve XI-6/34-3 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmış olup Denetleme Raporu’nda;

1) Kombassan Holding A.Ş. (Holding A.Ş.)’nin 40 kurucu ortak tarafından, beheri 2.000.000 TL olmak üzere 10.000 adet hisseye bölünmüş 20.000.000.000 TL sermaye ile 22.11.1995 tarihinde Konya Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmek suretiyle kurulduğu, 15.12.1995 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin 20.000.000.000.000 TL’ye arttırıldığı, 01.08.1996 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin bu kez 29.980.000.000.000 TL’ye çıkarıldığı, tüm bu sermaye artırım işlemlerinde hisse senetlerinin nominal değerinin 2.000.000 TL olarak sabit tutulduğu, ancak hisse satış bedelinin Şirket’in kurulduğu tarihlerdeki kurlar üzerinden 55 DEM’a sabitlendiği ve bu tarihten sonra Şirket hisselerinin bu bedel üzerinden satılarak ortak kabul edildiği, Holding A.Ş.’nin 40 kurucu ortağından her birinin 1997 yılı Eylül ayına kadar birden fazla ortağı temsil ettiği, daha sonra pay devirlerinin sağlandığı, 29.980.000.0000.000 TL sermayeyi temsil eden 14.990.000 adet hissenin 30.021 gerçek kişiye ait olduğu Holding A.Ş. yetkilileri tarafından ifade edilen kimlik bilgilerinin SPK’ya ibraz edildiği, ayrıca ortaklar pay defteri işlenerek, bu pay defteri bilgilerinin daha sonra SPK’ya ibraz edildiği,

2) Kombassan Holding A.Ş.’nin ilk Şirketi olan Kombassan Konya Matbaa Basım Ambalaj İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (kısaca Kombassan Kağıt A.Ş.) ise 26.12.1988 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İstanbul Caddesi, Konantaş İşhanı, Kat: 2, Konya adresinde 500.000.000 TL sermaye ile kurulduğu, kuruluş ve ana sözleşmesinin 27.12.1988 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek 30.12.1988 tarih ve 2178 sayılı TTSG’nde ilan edildiği, tasarruf sahiplerinden ortak olmak amacıyla para toplanılmasına Kombassan Kağıt A.Ş.’nin kuruluşunu müteakip 1989 yılından itibaren başlanıldığı, dolayısıyla Alman Markı bazında hisse satışı ve kâr payı dağıtımlarının bu tarihten itibaren süregeldiği, toplanılan paraların belli boyutlara ulaşması nedeniyle 1995 yılı sonlarında Holding A.Ş.’nin kurulduğu, 1989–1995 arasında Kombassan Kağıt A.Ş.’nin fiili olarak halka açık bir şirket olduğu; 1995 yılı sonunda Holding A.Ş.’nin kurulmasıyla bu işlemlerin Holding A.Ş. bünyesine geçirildiği ve Holding A.Ş. nezdinde takip edilmeye başlandığı;

3) Holding A.Ş.’nin ortaklar pay defterine ilişkin olarak SPK Başkanlığına 25.09.1997 tarihinde ibraz edilen(Eski Pay Defterleri Bilgileri) ve İMKB Takasbank A.Ş.’ye de 09.02.1998 tarihinde ibraz edilen(Yeni Pay Defterleri Bilgileri) bilgilere göre; Holding A.Ş.’nin eski ortaklarından 1.599 kişinin ortaklıktan ayrıldığı, bu 1.599 kişinin eski paylarının 555.080 adet olduğu, buna karşın 1.297 kişinin 25.09.1997- 09.02.1998 arasında Holding A.Ş.’ye ortak olarak katıldığı, bu 1297 kişinin toplam payının 569.440 olduğu, Holding A.Ş. yetkililerinin 09.02.1998 tarihinde ibraz edilen bilgilerin kendilerince bilinen son durumu yansıttığını ifade ettikleri;

4) Holding A.Ş.’nin yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı belgeler üzerinde görülmemesine karşın, 1995, 1996 ve 1997 yıllarında ortak olmak amacıyla para toplanılan tasarruf sahiplerine Alman Markı bazında yıllık % 18, 18 ve % 20 oranlarında kâr payı dağıtıldığı, kâr payı dağıtımlarının Holding A.Ş. faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak gerçekleştirildiği; bu yıllara ilişkin kâr payı dağıtımında 3 ayrı yöntemin benimsendiği; bu yöntemlerin;.

- İlk olarak kâr payı karşılığında hisse senedi verilmesi,

- İkinci olarak kâr payı karşılığında hisse senedi yerine tahsil makbuzu verilerek, makbuz karşılığında bedelsiz hisse verilmesi, böylelikle ilgili tasarruf sahibinden tahsilat yapılmış gibi gösterilmesi,

- Üçüncü olarak da kâr payı karşılığında nakit ödenmesi olduğu;

Yukarıdaki yöntemlerin hepsinin tek başına olabileceği gibi, hepsi birlikte ya da ikili ayrı kombinasyonlarda olabildiği, bu durum da kâr payı dağıtımında 7 ayrı alternatifin ortaya çıktığı, Holding A.Ş.’nin hisse senedi veya makbuz karşılığında kâr payı dağıtması durumunda Holding A.Ş. açısından bir nakit çıkışının gerçekleşmediği, bu durumda sadece tasarruf sahiplerine karşı taahhütlerinin arttırıldığı,

Diğer taraftan 1998 yılına ilişkin kâr payı oranının Alman Markı bazında % 22, 5 olarak belirlendiği, bu döneme ilişkin kâr payı dağıtımında Holding A.Ş.1999 yılı içerisinde daha farklı bir uygulamaya giderek hissenin birim değerinin 55 Marktan, 67, 5 Marka arttırdığı, diğer bir ifade ile Holding A.Ş.’nin ortaklarına karşı taahhütlerinin arttırıldığı, ortaklara bu kâr payı hesaplamalarını içeren “Ortaklık Durum Belgesi” adı verilen yeni bir belge verildiği,

Bu yeni uygulamada; 1998 yılında hak kazandığı kâr payını nakden almak isteyen ortağa karşı Holding tarafından birim hisse sayısında bir azaltılmaya gidildiği, böylelikle de iki farklı hisse fiyatının ortaya çıkmasının önlendiği,

5) Holding A.Ş. tarafından mevcut hisse senedine sahip ortaklara veya ortak olmak amacıyla kendisine para yatıran tasarruf sahiplerine verilen Holding A.Ş. faaliyet sonuçlarından bağımsız kâr paylarının Holdinge yıllık maliyetinin DEM kurundaki yüzde değişim ve buna ilaveten % 20 puan kadar olduğu, 1996 ve 1997 yıllarında Türk Ekonomisinde Mark bazında yüzde %20 oranından reel bir getirinin Hazine Bonolarına yapılan yatırımlar sonucunda elde edilebildiğinin görüldüğü, ancak Holding tarafından kurulan sistemde her gün tasarruf sahiplerinden para toplandığı ve pay sahiplerinin her zaman ellerindeki hisseleri Şirket’e iade ederek ana paralarını alabildikleri, dönem sonlarında ise faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak belirlenmiş olan kâr paylarının ödenmesi gerektiği, dolayısıyla sistemin sürekli sıcak para girişlerine ihtiyaç duyduğu, bunun da ya yeni katılımcılardan elde edilen paralar ya da Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyet sonuçlarından elde edilebilmesinin mümkün olduğu, Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmediğinden bu konuda ayrıntılı bir analiz yapılamadığı, bu şirketlerin 1996 ve 1997 yıllarına ilişkin malî tablolarının bağımsız denetim firmasından elde edildiği, bu malî tablolarda yer alan bilgilere göre bu şirketlerin çoğunun faaliyetleri sonucunda önemli tutarlarda zararlar ettiklerinin anlaşıldığı, dolayısıyla Holding tarafından dağıtılan ana para ve nakit kâr paylarının ancak bu dönemlerde sistemin yeni katılımcılardan toplanılan paralarla karşılanabilmesinin mümkün olduğu, Kombassan Kağıt A.Ş.’nin kurulduğu tarihten bu yana, faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak dağıtılan kâr payları nedeniyle Holding malî yapısında oluşmuş olabilecek açıkların toplanan para tutarı ve iştiraklere ilişkin veriler elde edilmeden tespitinin mümkün olamayacağı;

6) Holding A.Ş. tarafından 1996 ve 1997 yıllarında yapılan Genel Kurul toplantılarında kâr dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tekliflerinin aynen benimsendiği, Bu Yönetim Kurulu Kararlarında daha önce SPK’yla yapılan yazışmalara atıflar yapıldığı, Holding tarafından 1997 yıllarına ilişkin kâr dağıtımları konusunda da SPK’ya yanlış, yanıltıcı bilgiler verilerek SPK’nın Seri IV No: 9 sayılı “İhraççıların Muafiyeti ve SPK Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar” Tebliği’nde belirtilen kâr dağıtmama yönündeki muafiyetinden yararlanmak amacıyla SPK Kararı alınmasının sağlandığı, bilahare bu karar kullanılarak Yönetim Kurulu’nun teklifiyle Genel Kurul Kararının alınmasının sağlandığı, böylelikle resmiyette kâr dağıtımlarının SPK ve TTK hükümlerine göre yapılması gerektiğinden ve fiili durumda da buna uyulmadığından, görünüşte bu işlemlere uyuluyormuş intibaı yaratılmaya çalışıldığı,

7) Holding A.Ş. yasal defter kayıtlarında 01.11.1997 tarih ve 4067 no’lu yevmiye numarası ile Şirket 100 “kasa” hesabına 8.176.353.253.034 TL borç kaydı yapılarak aynı meblağın pasifte öz sermaye hesabı içinde 520 “hisse senetleri ihraç primleri” hesabında tasnif edildiği, bu rakama 1996 ve 1997 yılları içersinde gerçekleştirilen hisse senedi satışları nedeniyle hesaplanan emisyon primi rakamı olan 14.357.289.065.666 TL’den Holding A.Ş. tarafından 1996 yılına ilişkin kâr payı dağıtımında kullanıldığı ifade edilen toplam 87.330.957 DEM’lik tutar düşülerek ulaşıldığı, Holding tarafından fiili olarak gerçekleştirilen hisse senedi geri alımları, hisse senedine sahip ortaklara olan taahhütler ve bu kişilerin hak kazandıkları kâr payı hesaplamalarının Alman Markı esas alınarak gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, hisselerin satış bedeli ile nominal bedeli arasındaki farkın Şirket açısından kalıcı bir kaynak oluşturmadığı, emisyon primlerinin dönem karından düşülmeden ve Genel Kurul Kararına bağlanmadan kâr dağıtımında kullanılmasının TTK 466 ve 469 uncu Maddelerine aykırılık teşkil ettiği,

8) İnceleme dönemleri olan 01.01.1997–31.12.1997 ve 01.01.1998–31.12.1998 dönemlerine ilişkin Holding A.Ş. yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı belgeler ile bu belgelerin doğruluğunun teyidi amacıyla Holding A.Ş. ortakları ve para topladığı diğer tasarruf sahiplerinden alınan bilgi ve belgeler karşılaştırıldığında, Holding tarafından 17.06.1997 tarihinden itibaren tasarruf sahiplerinden elden toplanılan paraların kayıtlarda izlenilmediği sonucuna ulaşıldığı, bu paraların toplamı ve hak sahiplerinin kimlerden oluştuğu konusunda bilgi temin edilemediği,

9) Holding A.Ş. yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı belgelerde, SPK’nın ihtiyati tedbir kararından sonra ancak bankalar ve özel finans kurumları kanalıyla Holding A.Ş. hesaplarına tasarruf sahiplerince gönderilen paraların izlenilmeye başlandığı, bunun sebebinin de bu paralara ilişkin bilgilerin bu aracı kuruluşlar kanalıyla elde edilmesinin mümkün olması ile açıklanabileceği, Holding A.Ş. yasal defter kayıtları ve bunları tamamlayıcı belgelerde yer alan bilgilere göre;

i) SPK’nın bilgisi haricinde 1997 yılında toplam 11.712.012 DEM’lik bir paranın tasarruf sahiplerinden toplandığı, bu tutarın 31.12.1997 tarihindeki kur üzerinden değerinin 1.337.980.250.880 TL, 31.12.1998 tarihli kurlar üzerinden ise 2.192.840.006.760 TL olduğu,

ii) 01.01.1998–31.12.1998 döneminde tasarruf sahipleri tarafından Holdinge ortak olmak amacıyla bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla gönderilen paraların 31.252.502 DEM olduğu, bu paraların 31.12.1998 tarihi itibariyle değerinin 4.578.957.449.742 TL olduğu, 01.01.1997–31.12.1997 döneminde ise bu şekilde gönderilen anapara toplamının 31.772.337 DEM olduğu ve 31.12.1997 tarihli kurlar üzerinden değerinin 2.542.931.673.803 TL olduğu, Böylelikle SPK’nın bilgisi haricinde 1997 ve 1998 yıllarında 43.064.514 DEM’lik bir paranın bankalar ve özel finans kurumları kanalıyla tasarruf sahiplerinden toplandığı, bu tutarın 31.12.1998 tarihli kurlar üzerinden değerinin 8.062.968.956.220 TL olduğu; Holding A.Ş. nin 01.01.1997–31.12.1997 ile 01.01.1998–31.12.1998 dönemlerinde banka ve özel finans kurumları kanalıyla ortak olmak amacıyla para gönderen tasarruf sahiplerine karşı olan toplam taahhüdünün ise 63.024.839 DEM olduğu,

10) Holding A.Ş. yasal defter kayıtlarına göre 31.12.1997 dönemine ilişkin Holding A.Ş. Malî Tabloları ve kayıtlarında daha önce SPK tarafından ihtiyati tedbire konu olan ve tasarruf sahiplerinden elden toplanılan 11.289.958.683.717 TL’lik rakamın 1.188.307.992.778 TL’sinin kur farkı giderinden kaynaklandığı, böylelikle geri kalan 10.101.650.690.939 TL’sinin ana paradan oluştuğu, bu tutarın Alman Markı cinsinden karşılığının 138.401.726 DEM olduğu, ilgili kur farkı hesaplamasının gereği gibi yapılması durumunda 31.12.1997 dönemine ilişkin Malî Tablolar ve Şirket kayıtlarında yer almayan 4.521.054.494.529 TL’lik bir kur farkı gideri rakamına ulaşıldığı, bu kur farkı hesaplamasının 31.12.1998 döneminde yapılması durumunda toplam 14.622.996.475.269 TL’lik bir kur farkı giderinin Holding A.Ş. kayıtlarında yer almadığının görüldüğü, 31.12.1997 ve 31.12.1998 dönemlerinde Holding A.Ş. kayıtlarında gözükmeyen bu kur farkı giderlerinin ilgili dönemlere ilişkin Holding A.Ş. karını azaltılmasını gerektirdiği, ancak bu kur farkı giderlerinin sermaye artırımının yapılamaması nedeniyle ortaya çıktığı ve sermaye artırımını takiben emisyon primi olarak kayıtlara alınabileceği, ayrıca tasarruf sahiplerinden toplanılan bu paraların da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16 ıncı Maddesi çerçevesinde “örtülü sermaye” olarak ele alınmasının mümkün olduğu,

11) Holding A.Ş. esas sermayesini oluşturan 14.990.000 adet hisse nedeniyle Holding A.Ş.’nin ortaklarına 31.12.1998 tarihi itibariyle 824.450.000 DEM’lik (14.990.000*55) taahhüdünün bulunduğu, bunun haricinde Holding A.Ş.’nin kendi kayıtlarında izlediği ve SPK tarafından ihtiyati tedbire konu olan 138.401.726 DEM tutarında bir ana para bulunduğu, ayrıca 1997 ve 1998 yıllarında banka ve özel finans kurumları kanalıyla toplanılan toplam 63.024.839 DEM’lik bir ana para mevcut olduğu, kayıtlara göre tasarruf sahiplerine olan bu taahhütler toplamının 1.025.876.565 DEM olduğu, bu tutarın 31.12.1998 tarihinde Şirket tarafından baz alınan kur (187.230) üzerinden değerinin 192.074.869.264.950 TL olduğu, bunun haricinde 17.06.1997 tarihinden itibaren Şirket yasal defter kayıtlarında izlenilmeyen ve elden toplanılan paralar nedeniyle ortaya çıkan bir taahhüdün bulunduğu, bunların toplam değerinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, 1998 yılına ilişkin kâr payı hesaplamasının birim hisse değerinin 55 Marktan 67, 5 Marka artırılarak yapılması nedeniyle Şirketin ortaklarına olan taahhüdünün 01.01.1999 tarihinden itibaren arttığı, ancak taahhütlerin % 22, 5 oranında artarak 192 Trilyon TL’den 235 Trilyon TL’ye yükseldiği sonucuna varılamayacağı; zira kâr payını nakden almak isteyen yatırımcılara bu kâr paylarının nakden ödenmekte, karşılığında birim hisse adedinin azaltılmakta olduğu, bu şekilde kaç kişiden hangi miktarda hissenin geri çekildiği tespit edilmeden 1998 yılı kâr payı dağıtımının taahhütleri tam olarak hangi miktarda arttırdığı konusunda bir yargıya varılamayacağı; Holding A.Ş. ile bağlı ortaklık ve iştiraklerinin malvarlıklarının değeri konusunda 1997 yılında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından bir değerlemenin yaptırıldığı, bu değerlemede Holding A.Ş. ile bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu gayrimenkullerin ilgili takdir komisyonlarınca belirlenmiş emsal bedelleri dikkate alınarak 31.12.1997 tarihi itibariyle öz sermayelerinin yeniden hesaplandığı, bu değerleme sonucunda sahip olunan öz kaynakların toplam değerinin 73.816.088.850.503 TL olarak tespit edildiği, 31.12.1998 tarihinde açıklanan yeniden değerleme oranının % 77, 8 olduğu göz önüne alındığında bu rakamın 31.12.1998 tarihi itibariyle değerinin 131.245.005.976.194 TL olduğu, ancak bu değerlemede öz kaynakların hesaplanması için gayrimenkulleri değerlemenin yeterli olmadığı, ilgili illerde defterdarlıklara bağlı takdir komisyonlarınca belirlenmiş gayrimenkul emsal bedellerinin, söz konusu gayrimenkullerin piyasa değerine ne kadar yakın olduğunun tartışma konusu olduğu, yatırımları devam eden şirketlerin piyasa değerini etkileyen bir çok unsurun bulunduğu, ayrıca 1998 yılı içerisinde yeni kaynaklar toplandığı ve yeni şirketlere de yatırımlarda bulunulduğu, dolayısıyla yapılan değerlemenin bu haliyle sadece Holding A.Ş’nin sahip olduğu malvarlığının asgari değeri konusunda bir fikir verdiği,

Diğer taraftan daha önce de belirtildiği üzere Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraki olan firmaların büyük çoğunluğunun, 1996 ve 1997 faaliyetleri sonucunda zarar ettikleri, Holding A.Ş. yetkililerince bağlı ortaklık ve iştiraklere ilişkin bilgi ve belgeler verilmediğinden bu zararların gerçek faaliyet sonuçlarını ne ölçüde yansıttığı ve hangi işlemlerden kaynaklanmış olduğu konusunda bir tespitte bulunulamadığı,

Dolayısıyla, Holding A.Ş.’nin toplam malvarlığının tasarruf sahiplerinden toplanılan paralar ve kâr paylarından doğan taahhütlerini karşılayabilecek yeterliliğe sahip olup olmadığının mevcut veriler çerçevesinde ölçülemeyeceği,

12) İncelemeye ilişkin bilgi ve belgelerin tamamının yazılı olarak talep edilmesine karşın bazı bilgi ve belgelerin Holding A.Ş. yetkililerince ibraz edilmediği,

13) Kombassan Holding A.Ş. tarafından tasarruf sahiplerine hisse senedi teslim edilerek veya makbuz karşılığında satılan hisselerin daha sonra geri alındığı, yeni ortak olmak isteyen kişilere de hisse senedi teslim edilerek veya yeni makbuz düzenlenerek satıldığı, böylelikle Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yayılmış pay sahiplerince satılmak istenen hisselerin pay satın almak isteyen kişilere devredilmesinde Şirket’in aracı rolü üstlendiği, menkul kıymetlerin alım satımında yapılacak her türlü aracılığın SPKn’nun 30 uncu maddesi uyarınca sermaye piyasası faaliyeti olduğu, Şirket’in bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için SPKn’nun 31 inci maddesi uyarınca alınması gereken yetki belgesine sahip bulunmadığı,

tespit edilmiştir.

Denetleme Raporu’nda yer alan tespitlerin değerlendirildiği SPK Karar Organı’nın 29.09.1999 tarihli toplantısında

Kombassan Holding A.Ş.’nin SPK’ya kayıt yükümlülüğüne uymaksızın pay sahiplerine hisse satışını sürdürmesi fiiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesine aykırılık nedeniyle, Kanun’un 47/A-4 maddesi uyarınca, Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut Sarı hakkında SPKn.’nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

Holding A.Ş.’ce kendisinden para toplanılan tasarruf sahiplerine çeşitli yollarla dağıtılan kâr paylarının Holding A.Ş.’nin faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak gerçekleştirildiği konusunda Holding A.Ş. ortaklarının ve kamunun bilgilendirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında baskı yapan Türk Gazetelerine SPK tarafından ilanlar verilmesine,

Kar dağıtımları konusunda SPK’ya geçmişte yalan ve yanıltıcı bilgiler verilmesi fiiline ilişkin olarak Holding A.Ş. sorumlu yetkilileri Şirket Y. K. Başkanı Haşim BAYRAM, Y. K. Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Y. K Üyesi Mevlut Sarı hakkında Kanun’un 47/B-1 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

İnceleme kapsamında yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilleri nedeniyle Holding A.Ş. sorumlu yetkilileri Şirket Y. K. Başkanı Haşim BAYRAM, Y. K. Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Y. K Üyesi Mevlut Sarı hakkında Kanun’un 47/B-1, 47/B-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

 Kombassan Holding A.Ş.’nin, kendi hisselerinin devrine aracılık etmesinin izinsiz bir sermaye piyasası faaliyeti olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesine aykırılık oluşturduğu ve Kanun’un 47/A–4 ve 49 uncu Maddeleri uyarınca, Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haşim BAYRAM, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut Sarı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

1989 yılından 1995 yılına kadar Kombassan Kağıt A.Ş. olarak 1995 yılı sonundan itibaren Holding olarak tasarruf sahiplerine faaliyet sonuçlarından bağımsız olarak Alman Markı bazında kâr payı garantisiyle hisse satışı ve periyodik biçimde sabit oranlarda Alman Markı bazında kâr payı dağıtılmasına ilişkin işlemlerin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca “ivaz karşılığında istendiğinde iade edilmek üzere para kabulü” niteliğinde izinsiz mevduat toplanması kapsamında değerlendirilebileceği düşünüldüğünden, konu hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 10 uncu ve Geçici 1/c maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Hazine Müsteşarlığı’na bilgi verilmesine,

karar verilmiştir.

Kombassan Holding A.Ş. ve Grup şirketi olan Kombassan İnşaat A.Ş. (Şirket) nezdinde 08.02.2000 tarihinde başlayan denetime ilişkin raporlama çalışması bitmek üzere iken bu defa 10.07.2000 tarihinde Esenboğa Havalimanında Kombassan Holding A.Ş. ye ait olduğu daha sonra açıklanan ve içerisinde Kombassan Holding A.Ş. ve Şirkete ait hisse senetleri ve diğer bazı bilgi ve belgeler ihtiva eden 3 (üç) adet valiz Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından alıkonulmuş ve durumdan SPK haberdar edilmiştir. Bunun üzerine, SPK uzmanları tarafından Esenboğa Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden alıkonulan bavullar muhteviyatı ile birlikte bir Tutanakla teslim alınarak incelenmek üzere SPK Merkez binasına getirilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgeler üzerindeki incelemeler sonucunda hazırlanan Rapor sonuçlarının görüşüldüğü SPK Karar Organının 12.10.2000 tarihli toplantısında; izinsiz halka arz, izinsiz aracılık, yalan beyan ve genel kurul toplantılarındaki usulsüzlükler nedeniyle sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına ve gerek Kombassan Holding A.Ş. gerekse Kombassan İnşaat A.Ş. malvarlıklarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca her iki şirketin malvarlıklarına SPK’nın talebi üzerine Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesince 16.10.2000 tarihinde ihtiyati tedbir konulmuş ve kararın uygulanması sağlanmıştır. Öte yandan yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı gazetelerde ilanlar verilmiştir.

Şirketin kendisinden usulsüz para topladığı kişilerin tam listesini SPK’ya ibraz edebilmek için Ankara Esenboğa Havaalanı’nda el konulan bavullardaki ortaklık yapısını belirleyici belgelerin fotokopilerinin kendilerine verilmesi talebi uygun görülerek, Şirkete gerçek ortaklık yapısını SPK’ya ibraz etmesi için 23.01.2001 tarihinden itibaren son kez 2 ay süre verilmiştir. Holding ve Şirketin SPK’ca istenen bilgi ve belgeleri tam olarak ibraz etmemeleri üzerine son olarak Holding ve Şirketin gerçek ortaklık yapısının tespiti için dava açılmasına karar verilmiştir.

SPK’ya ulaşan şikâyet dilekçeleri ekinde yer alan belgelerden merkez adresleri Lüksemburg olmak üzere Kombassan Holdings S. A., Kombassan Invest S. a. r. l ve Kombassan Holdings S. A.1929 unvanlı şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerden Kombassan Holdings S. A. unvanlı şirkete ait hisse senedi ilmühaberlerinin Avrupa’da ikamet eden Türk vatandaşlarına satıldığı anlaşılmış olup, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla söz konusu şirketlerin esas sözleşmelerine ve değişikliklerine ilişkin ticaret sicili gazeteleri örnekleri temin edilmiştir. Söz konusu şirketlerin Lüksemburg Ticaret Sicili’ne kayıtlı olduğunun anlaşılması sonucunda konu hakkında ilgili ülke yetkili makamlarınca yapılacak işlemlere esas olmak üzere 08.04.2002 tarih ve DEDA-İ-10/842-4788 sayılı SPK yazısı ile Dışişleri Bakanlığı’na Konya merkezli Kombassan Holding A.Ş. ile Lüksemburg merkezli şirketlerin yönetim kurullarının aynı kişilerden oluştuğu, SPK’ya ulaşan şikâyet dilekçelerinde Avrupa’da bu şirketlerin hisse senetlerinin satıldığı hususlarında bilgi verilmiştir.

Ayrıca SPK Başkanlığı’nın 26.11.1999 ve 05.02.1999 tarihli onayları uyarınca Kombassan Holding A.Ş. nezdinde, Holding ile grup şirketleri arasındaki ilişkilerinin saptanabilmesi amacıyla yapılan incelemede, grup şirketlerinin halka açık olmadığı gerekçesi ile yasal kayıtlarının ibraz edilememesi nedeniyle ilk aşamada inceleme yapılamamıştır. Söz konusu bilgiler yaklaşık 1 yıl sonra ibraz edilmiş ve incelenmeye başlanabilmiştir.

Holding nezdinde, Holding’in diğer Grup şirketlerine aktardığı fonlara ilişkin olarak yürütülen örtülü kazanç incelemesi sonucunda 05.02.2001 tarih ve XI–6/48–1, XII-3/140-1, XV-10/15-1 sayılı Denetleme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu inceleme sonuçlarını 29.03.2001 tarihli toplantısında görüşen SPK Karar Organı; Holding’in kendi lehine net 1, 6 trilyon TL tutarında faiz tahakkuk ettirmesi için Holdinge 2 ay süre verilmesine karar vermiştir. Şirketten alınan 10.09.2001 tarih ve Kom.01/09/177 sayılı yazıda her hangi bir faiz tahakkuku yapılamayacağı ifade edilmiş ve Şirketin sorumlu yöneticileri hakkında SPKn md.47/B–4 (şu anda SPKn md.47/A–6) uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, DEDA-İ-10/398-4033 sayı ve 11.04.2001 tarihli SPK yazısı ile, Holding ile bağlı ortaklık ve iştirakleri arasındaki cari hesap ilişkilerinde, fon kullanım durumunun süreklilik arz etmesi ve söz konusu şirketlerin kullanmış oldukları fon tutarlarının öz sermayelerine oranla yüksek oranlar oluşturması hususlarının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16’ncı maddesi kapsamında örtülü sermaye olarak değerlendirebilecek olması nedeniyle konu hakkında SPKn.’nun 24 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulmuştur. Kombassan İnşaat A.Ş.’nin SPK kaydına alınmaksızın hisse senedi satışından elde ettiği fonların bir kısmı ile finanse ettiği 12 grup şirketinin, yurt dışında gerçekleştirdikleri işlemlerle Faisal Finans A.Ş.’nin paylarını satın alarak gerek Kombassan İnşaat A.Ş.’nin gerekse Holding’in, Faisal Finans A.Ş. ye dolaylı iştirak etmeleri konusunda SPKn.’nun 24 üncü maddesi uyarınca DEDA-İ-10/411-4060 sayı ve 11.04.2001 tarihli SPK yazısı ile BDDK’ya bildirimde bulunulmuştur.

B) Kayda Alma Bilgileri

l Kombassan Holding’in Sermaye Piyasası Kanunu’na tâbi olup olmadığının tespitinin yapılması amacıyla 23–24.10.1996 tarihlerinde şirket merkezinde inceleme yapılmıştır.

l Kombassan Holding, 04.11.1996 tarihinde, ortak sayısının 250’yi geçer geçmez SPK kaydına alınmak için gerekli başvurunun yasal süresi içinde yapılacağını SPK’ya bildirmiştir.

l Hazine Müsteşarlığı, 07.11.1996 tarihli yazısı ile, Kombassan Holding’in kurmayı planladığı Kombassan Finans Kurumu A.Ş. ile ilgili olarak SPK görüşünü talep etmiştir.

l Yapılan inceleme sonrasında, 07.11.1996 tarih ve 48/1367 sayılı toplantısında, SPK Karar Organı, Kombassan Holding’in ivedilikle SPK kaydına alınması için SPK’ya başvurması gerektiğinin, aksi takdirde yasal işlem yapılacağının Şirkete bildirilmesine, ayrıca Kombassan Holding’in mevzuata uymayan işlemlerinin SPK kaydına alınmasından sonra değerlendirilmesine karar vermiştir.

l 08.11.1996 tarihinde, anılan SPK kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 8.11.1996 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı’na talep ettiği görüş bildirilmiştir.

l 12.11.1996 tarihinde, Kombassan Holding denetçileri, şirket yönetim kuruluna Kombassan Holding’in SPKn.’na tâbi olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine, Kombassan Holding, 18.11.1996 tarihinde SPK’ya başvurarak SPK kaydına alınmayı talep etmiştir.

l 21.11.1996 tarih ve 50/1475 sayılı SPK toplantısında; Kombassan Holding’in, ödenmiş sermayesi olan 20 trilyon TL üzerinden kayıt ücreti alınarak SPK kaydına alınmasına karar verilmiştir. Aynı toplantıda ayrıca, apel tahsilatlarını takiben toplanan miktar üzerinden kayıt ücretinin bir hafta içerisinde SPK hesabına yatırılmasına karar verilmiştir. SPK kararı 25.11.1996 tarihinde Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l Kombassan Holding, 03.12.1996 tarihinde, o tarihte ödenmiş sermayesi olan 20 trilyon TL üzerinden, 40 milyar TL kayda alma ücretinin bankaya yatırıldığını SPK’ya bildirmiştir.

l 11.12.1996 tarihinde, Kombassan Holding’in 29.980 milyar TL’ye artırılan sermayesine ilişkin apel tahsilatlarını takiben, toplanan tutar üzerinden, kayda alma ücretinin bir hafta içerisinde yatırılması gerektiği, Kombassan Holding’e tekiden bildirilmiştir.

l Kombassan Holding, 24.12.1996 tarihinde, Mevzuat gereği yapılması gereken “Sürekli Bağımsız Denetim” için sözleşme yaptığını SPK’ya bildirmiştir. Kombassan Holding aynı yazısı ile ayrıca, 7.843.512.188.413 TL daha apel tahsilatı yapıldığını, buna ilişkin kayda alma ücretinin de bankaya yatırıldığını bildirmiştir. Sonuç olarak, Kombassan Holding, toplamda 27.843.512 milyon TL’lik sermaye tutarı üzerinden hesaplanan kayda alma ücretini SPK hesabına yatırmıştır.

l Kombassan Holding, 10.01.1997 tarihinde, esas sözleşmesinin Mevzuata uyumlu hale getirilmesi için hazırladığı değişiklik tasarılarını SPK’ya göndermiş ve madde tadil tasarıları hakkında SPK görüşünü talep etmiştir.

l Hazine Müsteşarlığı, 10.01.1997 tarihinde, Kombassan Holding hakkında Müsteşarlığa SPK’ca gönderilen bilgi ve değerlendirmelerde bir değişiklik veya gelişme olup olmadığı hakkında SPK’dan bilgi talep etmiştir.

l Kombassan Holding, 13.1.1997 tarihinde SPK’ya başvurarak, “Kayıtlı Sermaye Sistemi”ne geçmeyi ve tavanın 100 trilyon TL olarak belirlenmesini talep etmiştir. (Ek/15-1)

l 22.01.1997 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı’na, Kombassan Holding ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.

l Kombassan Holding, 25.02.1997 tarihinde, SPK’ca talep edilen bazı bilgi ve belgeleri SPK’ya göndermiştir.

l Kombassan Holding nezdinde 29–31.01.1997 tarihlerinde ikinci bir inceleme gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonuçları, SPK’nın 06.03.1997 tarih ve 8/307 sayılı toplantısında değerlendirilmiş ve;

1.  Kurucu ve temsilci sıfatıyla hareket eden 39 gerçek kişi ortağın sermaye paylarının, temsilcilerin arkasındaki gerçek kişi ortaklara devri için, Kombassan Holding ortaklarının çoğunun yurtdışında olması ve Kombassan Holding’in genel kurul toplamakta zorlukla karşılaşacağı dikkate alınarak, Kombassan Holding’e yapılacak ilk genel kurul toplantısından sonra bir aylık süre tanınmasına,

2. İnceleme sonucunda hazırlanan raporun Kombassan Holding’e ve ilgisi nedeniyle Hazine Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

l 10.03.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e SPK kararı bildirilmiş ve raporun bir örneği gönderilmiştir. Bu yazı ile ayrıca, Kombassan Holding’den, ortakların Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından aydınlatılması amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan gazetelere ilan vermesi istenmiştir.

l 11.03.1997 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na anılan rapor gönderilmiştir.

l Kombassan Holding hazırladığı ilan metnini, SPK onayına sunmuştur.

l Kombassan Holding 01.05.1997 tarihinde, SPK’ya başvurarak, “Kayıtlı Sermaye Sistemi”ne geçmeyi ve tavanın 100 trilyon TL olarak belirlenmesini talep etmiştir.

l 7.5.1997 tarihinde, Kombassan Holding’den başvuruya ilişkin olarak eksik bilgi ve belgeleri en kısa sürede tamamlaması istenmiştir.

l 08.05.1997 tarih ve 14/663 sayılı SPK toplantısında, Kombassan Holding’in kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusu ile SPK’nın 6.3.1997 tarih ve 8/307 sayılı kararı uyarınca gazetelerde yapmış olduğu ilanlara ilişkin bilgi edinilmesine karar verilmiştir.

l 13.05.1997 tarihinde, Esenboğa Havalimanı’nda 1,5 milyon DEM ve altın bileziklerle yakalanan kişi ve bu kişinin Kombassan Holding’le bağlantısı hakkında basında çıkan haberler nedeniyle, söz konusu paranın kaynağı, getiriliş nedeni, muhasebe kayıt ve malî tablolarda gösteriliş biçimine ilişkin olarak Kombassan Holding’den açıklama istenmiştir.

l Kombassan Holding merkezinde inceleme yapan SPK uzmanları tarafından 21.05.1997 tarihli tutanak tanzim edilmiştir.

l Kombassan Holding, 07.05.1997 tarihinde istenilen bilgi ve belgeleri, 22.05.1997 tarihinde SPK’ya göndermiştir.

l Kombassan Holding, 30.05.1997 tarihinde, Esenboğa’da yakalanan para ile ilgili açıklamasını SPK’ya göndermiştir.

l 12.06.97 tarih ve 17/893 sayılı SPK toplantısında;

1. SPK kararı uyarınca gazetelerde ilan edilen metne; Kombassan Holding’in bundan sonra mevzuata uymadan yeni ortak edinmek amacıyla para toplayamayacağı; yeni ortak ediniminin sadece mevzuata uygun olarak yapılacak sermaye artırımı nedeniyle hisse senedi ihraç edilmesi durumunda yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında söz konusu olabileceği; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmadığı sürece Kombassan Holding’in kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihracı suretiyle halktan para toplayamayacağı hususlarının ilave edilerek söz konusu metnin aynı gazetelerde yarım sayfadan aşağı olmamak üzere ilan edilmesine,

2. Kombassan Holding hisse senetlerinin alım, satımında fiyatın sermaye piyasalarındaki arz ve talep koşullarına uygun olarak belirlenmesi maksadıyla SPK’ca uygun görülecek bir süre sonunda mezkur hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesini temin için Kombassan Holding’in İMKB’ye başvurmasına,

3. “Kaydi Sistem” içerisinde hisseleri işlem görecek şirketler arasına Kombassan Holding de dahil edilmesine,

4. Kombassan Holding’in yapılacak ilk genel kurul toplantısından sonra bir aylık süre zarfında gerçek ortaklık yapısını Ortaklar Pay Defteri’ne işlemesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarılmasına,

5. Kombassan Holding’in iştiraklerinden olan alacaklarına, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda teşekkül eden ortalama repo oranları üzerinden üçer aylık dönemler itibariyle faiz tahakkuk ettirilerek nemasız bırakılmamasına ve yapılan işlemler hakkında üçer aylık dönemler itibariyle SPK’ya bilgi verilmesi gerektiğinin Kombassan Holding’e bildirilmesine,

6. SPK’nın Seri: VIII, No: 20 Tebliği hükümlerine aykırı olarak SPK’ya özel hal bildirimi yapmayan Kombassan Holding’in Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyum konusunda dikkatinin çekilmesine,

7. Kombassan Holding’in kayıtlı sermaye sistemine geçme talebinin;

A) Kombassan Holding esas sözleşmesinin SPK görüşü doğrultusunda değiştirilmesi,

B) Kombassan Holding hisse senetlerinin devrini ve İMKB’de işlem görmesini engelleyici hükümlerin esas sözleşmesinden kaldırılması,

C) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, kayıtlı sermaye maddesinin yanı sıra yukarıda özetlenen hususlarda esas sözleşmede gerekli değişikliklerinde aynen kabul edilmesi,

koşuluyla SPK’ca değerlendirmeye alınacağı hususunda Kombassan Holding’e bilgi verilmesine,

8. Kombassan Holding’in 1996 yılına ilişkin malî tablolarının bağımsız denetimini üstlenen bağımsız denetim şirketinin faaliyetlerinin ivedilikle denetlenmesine,

9. Kombassan Holding’in muhasebe kayıtlarını yasal defterlere zamanında aktarmaması nedeniyle SPKn’nun 24 üncü maddesi kapsamında konunun Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi ve Kombassan Holding’in muhasebe kayıtlarını zamanında yasal defterlerine intikal ettirmesi konusunda uyarılmasına,

10. Yukarıda belirtilen hususlar hakkında Kombassan Holding’in T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na yapmış olduğu Kombassan Finans Kurumu A.Ş. unvanı ile kurulmak istenen özel finans kurumuna %99 oranıyla kurucu ortak olması talebinin sonuçlandırılmasında değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa bilgi verilmesine

karar verilmiştir.

l 12.06.1997 tarihli ve 17/894 sayılı SPK toplantısında;

1. Kombassan Holding’in, SPK’ya kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye artırımı yapmak amacıyla 01.01.1997–21.05.1997 tarihleri arasında hukuken geçerliliği olmayan belgeler karşılığı topladığı 14.894.785.901.300 TL üzerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 103 üncü maddesi uyarınca ihtiyati tedbir istenmesine,

2. Kombassan Holding’in kurucu ortakları olan ve kayıt dışı 25.000 civarında olduğu tahmin edilen yurt dışında yerleşik fiili ortağını da temsil eden ve raporda adları yazılı 40 kişinin hesaplarına da SPKn’nun 46’ncı maddesi (a) bendinde verilen yetki çerçevesinde idarî tedbir uygulanmasına,

3. SPKn’nun 4 üncü maddesine aykırı olarak SPK kaydına alınmaksızın sermaye artırımı işlemlerine girişilmesi nedeniyle; Kombassan Holding’in Yönetim Kurulu hakkında, söz konusu fiilden dolayı SPKn’nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

l 17.06.1997 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l SPK, 18.06.1997 tarih ve 18/937 sayılı toplantısında, vatandaşların aydınlatılması amacıyla, Avrupa baskısı olan Türk gazetelerinde ilan yoluyla duyuru yapılmasına karar vermiştir.

l 20.6.1997 tarihinde, 12.06.1997 tarihli “Kombassan Holding A.Ş.’nin 100 Trilyon TL Tavan ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Talebine İlişkin Rapor” Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Aynı tarihte, 12.06.1997 tarihli “Kombassan Holding A.Ş.’nin 100 Trilyon TL Tavan ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Talebine İlişkin Rapor” ile 12.06.1997 tarihli “Kombassan Holding A.Ş.’nin SPK Kaydına Aldırmaksızın Sermaye Artırım İşlemlerine Başlaması Hakkında Rapor” Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.

l 20.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK’ca istenen ilan metinlerini ve esas sözleşme madde tadil tasarılarını onay için SPK’ya göndermiştir.

l 23.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK’dan,

l İhtiyati tedbir isteminin geri almasını,

2. Kurucu ortaklara ait banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını,

l 24.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding tarafından 01.01.1997–21.05.1997 tarihleri arasında çok sayıda tasarruf sahibinden 14.894.785.901.300 TL toplandığı tespit edildiğinden, toplanan para hakkında Kombassan Holding’den açıklama istenmiştir.

l 26.06.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e, Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden alınan ihtiyati tedbir kararı tebliğ edilmiştir. Ayrıca, Kombassan Holding’den, hak sahiplerinin isim listesi ile açık kimliklerini ivedilikle Takasbank’a ve SPK‘ya bildirmesi istenmiştir. Kombassan Holding’e, gerçek ortaklık durumunun tespiti üzerine, usulüne uygun sermaye artırımı gerçekleştirerek, hisse senetlerini hak sahiplerine dağıtmak üzere fiziken Takasbank’a teslim etmesi ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi halinde konulan tedbirlerin kaldırılacağı bildirilmiştir.

l 07.07.1997 tarihinde, Kombassan Holding, yeniden hazırlamış olduğu madde tadil tasarılarını SPK onayına sunmuştur.

l 04.07.1997 tarih ve 20/1055 sayılı SPK toplantısında, ortakların aydınlatılmasına ve hisse senetlerinin Takasbank aracılığıyla ortaklara teslim edilmesine ilişkin ilan metinlerinin derhal yayımlanmasının Kombassan Holding’e bildirilmesine karar verilmiştir.

l Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, 08.07.1997 tarihli yazısı ile Kombassan Holding hakkında yapılan işlemler hakkında SPK’dan bilgi talep etmiştir.

l 09.07.1997 tarihinde, yayımlanması istenen ilan metinleri Kombassan Holding’e gönderilmiştir.

l 09.07.1997 tarihinde, Takasbank, SPK’dan, Kombassan Holding ile ilgili olarak Banka tarafından yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı bilgi talep etmiştir.

l 10.07.1997 tarihinde, 100 trilyon TL’lik tavan için SPK’ya başvuran Kombassan Holding, başvurusunu 150 trilyon TL olarak değiştirmiştir.

l 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı SPK toplantısında; Kombassan Holding’in esas sözleşme tadil tasarılarının onaylanmasına ve Kombassan Holding’in 10.07.1997 tarihli başvurusu dikkate alınarak 150 trilyon TL’lik tavan belirlenerek kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilmesine karar verilmiştir.

l 15.07.97 tarihinde, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak yaptığı başvurunun, SPK tarafından olumlu karşılandığı, Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l Kombassan Holding, 18.07.1997 tarihinde, yapılacak genel kurul toplantısı için hazırlanan “Ortaklara Davet” metnini SPK’nın onayına sunmuştur.

l 24.07.1997 tarihinde, Ziraat Bankası, Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.07.1997 tarih ve 1997/270 esas sayılı kararı ile ihtiyati tedbir kararının kendiliğinden düştüğünü, SPK’ya bildirmiştir.

l 24.07.1997 tarihinde, “Ortaklara Davet” metni onaylanarak Kombassan Holding’e gönderilmiştir.

l 24.07.1997 tarihinde, Takasbank’a yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiştir.

l 25.07.1997 tarihinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Konya Valiliği’ne (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) Kombassan Holding’in gerçekleştireceği genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir.

l 29.07.1997 tarihinde, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, Kombassan Holding hakkında yapılan işlemlere ilişkin olarak daha önce gönderilen bilgi ve belgelere ek olarak, son gelişmelere ait bilgi ve belgeler de gönderilmiştir.

l 04.08.1997 tarihinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kombassan Holding’in Sümer Holding A.Ş.’nin Salihli Palamut ve Valeks İşletmesi İhalesi’ne teklif vererek katılmak istediği belirtilerek, son günlerde basında yer alan Kombassan Holding hakkındaki haberler ve duyurular dikkate alınarak, Kombassan Holding’in ihaleye katılmasına ilişkin olarak SPK görüşünü talep etmiştir.

l 07.08.1997 tarihinde, Takasbank, SPK’ya, Kombassan Holding’in 30.07.1997 tarihine kadar Takasbank’a teslim etmesi gereken bilgi ve belgeleri teslim etmediğini bildirmiştir.

l 22.08.1997 tarihinde, Kombassan Holding’den ortak bilgilerini ivedilikle SPK’ya göndermesi istenmiştir.

l 22.08.1997 tarihinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na SPK görüşü gönderilmiştir.

l 22.08.1997 tarihinde, Kombassan Holding, 29.980 milyon TL’lik sermaye yapısına ilişkin olarak bilgileri disket ortamında SPK’ya iletmiş, disket dökümünün daha sonra SPK’ya sunulacağını bildirmiştir. Ayrıca, SPK’nın istediği 14.895 milyon TL’lik tutara ilişkin bilgi ve belge için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirmiştir. Son olarak, SPK’dan “hisse senedi örnekleri”nin onaylanmasını talep etmiştir.

l 26.08.1997 tarihinde, SPK, Kombassan Holding’e verilen teşvik belgeleri hakkındaki görüşünü Hazine Müsteşarlığı’na bildirmiştir.

l 28.08.1997 tarih ve 25/1417 sayılı SPK toplantısında;

1. Kombassan Holding’den daha önce ilan etmesi istenilen ilan metninde, geçen zaman dikkate alınarak Başkanlıkça gerekli görülen değişikliklerin yapılarak ilan edilmesinin temininin Kombassan Holding’e yeniden bildirilmesine,

2. Kombassan Holding’in mevcut 29.980 milyar TL’lik sermayesini temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak bastırılabilmesini teminen, hisse senedi spesimeninin onaylanarak Kombassan Holding’e verilmesine,

3. Yukarıda belirtilen işlemlerin çabuklaştırılmasının Kombassan Holding’den istenmesine

karar verilmiştir.

l 01.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e onaylı hisse senedi örnekleri gönderilmiş ve hisse senetlerini bastırabilmesi için yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiştir.

l 02.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e, mevcut 29.980 milyon TL’lik sermayeyi temsil etmek üzere bastırılacak hisse senetlerinin, daha önce bastırılan 1.2. ve 3. tertip hisse senetlerinin yerine geçecek şekilde 4. tertipten başlayacağı bildirilmiştir.

l 04.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, 30.021 ortağın isimlerini iki klasör halinde SPK’ya sunmuş, SPK’nın istediği 14.895 milyon TL’lik tutara ilişkin istenen bilgi ve belge için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirmiş ve Takasbank işlemleri hakkında bilgi vermiştir.

l 05.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e, yerine getirmediği SPK kararları bildirilmiş ve yapması gereken işlemler hatırlatılmıştır.

l 08.09.1997 tarihinde, SPK’nın yukarıdaki yazısına Kombassan Holding tarafından cevap verilmiştir.

l 09.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e verilen teşvik belgelerine ilişkin olarak SPK’nın Hazine Müsteşarlığı’na gönderdiği yazıya, Müsteşarlık cevap vermiştir.

l 12.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK’nın istediği 14.895 milyon TL’lik tutara ilişkin istenen ortaklar listesini, 13.932 milyon TL olarak SPK’ya sunmuştur.

l 18.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e para yatıran kişilerin, kimlik bilgileri, yatırdıkları para, tarih, yatırılan paraların Şirket kayıtlarında kimin adına intikal ettirildiği ve bilinen son adreslerine ilişkin bilgilerin SPK’ya gönderilmesi Kombassan Holding’den tekrar istenmiştir. Ayrıca, SPK’ca gönderilen yazıların dikkatlice incelenerek gereklerinin yerine getirilmesi istenmiştir.

l 19.09.1997 tarihinde, tasarruf sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanan ilan metni, gazetelerde yayımlaması için Kombassan Holding’e gönderilmiştir.

l 29.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, para topladığı kişiler hakkında daha önce SPK’ya ilettiği bilgiler arasında yer almayan ve ortakların bilinen en son adresleri ile toplanan paraların Kombassan Holding kayıtlarına kimin adına intikal ettirildiğine ilişkin bilgileri SPK’ya sunmuştur.

l 30.09.1997 tarihinde, Kombassan Holding, hassas kağıda bastırılacak hisse senetlerine ilişkin örneklere onay verilmesini talep etmiştir.

l 01.10.1997 tarihinde, Takasbank’a hisse senedi değişim işlemi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verilmiş ve Takasbank’ın bu konuda görüşü talep edilmiştir.

l 01.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e hassas kağıda bastıracağı hisse senetlerine ilişkin onay verilmiştir.

l 02.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding’e, hisse senetlerinin renkli ve her farklı kupür büyüklüğü için değişik renkler kullanılarak basılması gerektiği bildirilmiştir.

l  08.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding, Takasbank aracılığıyla hisse senedi değişiminde fiziki zorlukla karşılaşacağını bildirerek, değişimin Şirket tarafından yapılmasına izin verilmesini talep etmiştir.

l 14.10.1997 tarihinde, Takasbank, 29.980 milyon TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin, isim, pay adedi ve adres bilgilerini içerir listeler eşliğinde, Kombassan Holding tarafından Takasbank’a teslim edildiğini bildirmiştir.

l 23.10.1997 tarihinde, Kombassan Holding, Takasbank aracılığıyla hisse senedi değişiminde fiziki zorlukla karşılaşacağını bildirerek, değişimin Kombassan Holding tarafından yapılmasına izin verilmesini tekrar talep etmiştir.

l 05.11.1997 tarihinde, Kombassan Holding, çıkarılmış sermayenin 29.980 milyar TL’nin 100 trilyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talep etmiştir.

l 11.11.1997 tarihinde, Takasbank, Kombassan Holding ortakları için “Müşteri İsmine Saklama Hesabı” açılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri (yazı ekindeki formdaki bilgiler ile noter veya konsolosluk onaylı nüfus cüzdanı suretleri) SPK’ya bildirmiştir.

l 19.11.1997 tarihinde, Kombassan Holding, Takasbank aracılığıyla yapılması istenen hisse senedi değişiminin Kombassan Holding’e bırakılmasını ve sermaye artırım talebinin ivedilikle sonuçlandırılmasını talep etmiştir.

l 20.11.1997 tarih ve 37/1776 sayılı SPK toplantısında;

1. Hisse senedi takas işleminin Takasbank aracılığı ile yapılmasına,

2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebinin ise, hisse senedi dağıtım işleminin tamamlandığının Takasbank tarafından SPK’ya bildirilmesinden sonra Kombassan Holding tarafından bu talebin yenilenmesi halinde SPK’ca değerlendirmeye alınmasına,

karar verilmiştir.

l 24.11.1997 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding’e ve Takasbank’a bildirilmiştir.

l 23.12.1997 tarihinde, Takasbank’a, hisse senedi dağıtım işleminin ne kadar süre içinde tamamlanabileceği sorulmuştur.

l 24.12.1997 tarihinde, Takasbank, hisse senedi dağıtım işleminin ne kadar süre içinde tamamlanabileceğine ilişkin görüşünü SPK’ya bildirmiştir.

l 25.12.1997 tarihinde, Kombassan Holding, SPK’ya başvurarak, hisse senedi takas işleminin Kombassan Holding tarafından yapılmasını, sermaye artırım talebinin ise bir an önce işleme alınmasını talep etmiştir.

l 05.01.1998 tarihinde, SPK Merkez Binası’nda, SPK, Takasbank ve Kombassan Holding yetkililerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır.

l 07.01.1998 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senedi değişimi ile ilgili olarak gazetelerde yayımlanmak üzere hazırladığı ilan metnini ve vekaletname örneğini onay için SPK’ya göndermiştir.

l 07.01.1998 tarihinde, Kombassan Holding, genel kurul toplantıları için hazırladığı “vekaletname” örneği için SPK görüşünü talep etmiştir.

l 07.01.1998 tarihinde, SPK, Takasbank ve Kombassan Holding yetkililerinin 05.01.1998 tarihinde yaptıkları toplantı sonucunda Kombassan Holding tarafından hazırlanan ilan metni ile vekaletnamelerin onaylanması hususunu SPK’nın takdirine sunmuştur.08.01.1998 tarih ve 1/1 sayılı SPK toplantısında, öneri yazısının incelenmeye alınmasına karar verilmiştir.

l 13.1.1998 tarihinde, Takasbank, Kombassan Holding’in nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport bilgilerinin teminin çok zaman alacağını Takasbank’a bildirdiğini belirterek, Kombassan Holding’in elindeki mevcut bilgilerle hesap açılmasının mümkün olup olmayacağı konusunda Takasbank’ın olurunu talep ettiğini SPK’ya bildirmiştir. Takasbank, Şirket talebinin uygun olup olmadığı hakkında SPK’dan bilgi talep etmiştir.

l 14.01.1998 tarihli öneri yazısı ile SPK, Takasbank ve Kombassan Holding yetkilileri ile yapılan toplantıda belirlenen yöntemle hisse senedi takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilan metninin onaylanması, vekaletnamelerin kabul edilmesi hususları SPK takdirine sunulmuştur. SPK, 15.01.1998 tarih ve 3/21 sayılı kararı ile 14.01.1998 tarihli öneride belirtilen yöntemle hisse senedi takas işlemlerinin gerçekleştirilmesini kabul etmiştir.

l 16.01.1998 tarihinde, 15.01.1998 tarih ve 3/21 sayılı SPK kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 16.01.1998 tarihinde, SPK kararı ve Kombassan Holding’in ortak kimlik bilgilerine ilişkin Takasbank’tan talebi hakkındaki SPK görüşü Takasbank’a bildirilmiştir.

l 09.02.1998 tarihinde, Kombassan Holding, yurtiçinde ve yurtdışında basılan Türk gazetelerinde hisse senedi değişimi amacıyla yapmış olduğu ilanlar ve Takasbank işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

l 06.05.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

l 05.06.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri sırasında Takasbank’a sunulan vekaletnamelerin resmî makamlarca düzenlemediği ancak, resmî makamlarca düzenlenen imza sirkülerleri eşliğinde vekaletnamelerin Takasbank’a sunulduğunu belirterek, konu hakkındaki SPK görüşünü talep etmiştir.

l 18.06.1998 tarih ve 41/645 sayılı SPK toplantısında; “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” de dikkate alınarak ortakların ikamet etmekte oldukları ülkelerin resmî makamlarınca onaylanmış imza sirkülerlerinde Sözleşme hükümleri uyarınca bulunması gereken “Apostille” (Tasdik) şerhinin mevcudiyetinin ve resmî makamlarca onaylı imza örneklerinde yer alan imzalar ile resmî makamlarca onaylanmamış vekaletnamelerde bulunan imzaları kontrol etme ve karşılaştırma sorumluluğu Takasbank’a ait olmak kaydıyla, Kombassan Holding ortakları tarafından Takasbank’a gönderilmesi gereken onaylı imza örneklerinin ekinde yer alan vekaletnamelerin resmî makamlarca onaylanmadan Takasbank’a iletilebilmesine karar verilmiştir.

l 19.06.1998 tarihinde, SPK kararı Takasbank’a bildirilmiştir.

l 22.06.1998 tarihinde, SPK kararı, Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 24.07.1998 tarihinde, Kombassan Holding, 1997 yılı karının dağıtımından muaf tutulmasını talep etmiştir.

l 27.07.1998 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senedi değişimi sırasında Takasbank’la sorun yaşandığını bildirmiş ve sorunun çözülmesini talep etmiştir.

l 10.08.1998 tarihinde, Kombassan Holding, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

l 11.08.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

l 18.08.1998 tarih ve 65/935 sayılı SPK toplantısında, Kombassan Holding’in 1997 yılı karının dağıtımından muafiyet başvurusunun olumlu karşılanmasına ve dağıtım işlemleri ile ilgili yöntemin kabul edilmesine karar verilmiştir.

l 19.08.1998 tarihinde, Kombassan Holding’e ve Takasbank’a, SPK kararı bildirilmiştir.

l 25.08.1998 tarihinde, Takasbank, hisse değişim işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

l 01.10.1998 tarihinde, Kombassan Holding, çıkarılmış sermayenin 29.980 milyar TL’den 100 trilyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir.

l 08.10.1998 tarihinde, Kombassan Holding, sınır kapılarında sorun yaşanmaması için, eski hisse senetlerinin yurtdışından getirilmesinin, yeni hisse senetlerinin de yurtdışına çıkarılmasının SPK’ca talep edildiğini belirtir bir yazının kendilerine verilmesini talep etmiştir.

l 08.10.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

11.11.1998 tarih ve 100/1241 sayılı SPK toplantısında;

1. Kombassan Holding’in 01.10.1998 tarihli sermaye artırım başvurusunun, sadece daha önce makbuz karşılığı para toplanan ortaklara tahsisli sermaye artırımı olarak yenilenmesi halinde değerlendirmeye alınacağının Kombassan Holding’e bildirilmesine,

2. Nakit karşılığı sermaye artırımı talebiyle ilgili olarak ise,

A) Hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesinin ön koşul olarak Kombassan Holding’e tavsiye edilmesine,

B) SPK’nın 08.10.1998 tarih ve 86/1118 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Kombassan Holding’in de denetim programına alınmasına, Borsa’da işlem görmek üzere yapılacak sermaye artırım başvurusunun yapılacak denetimin ardından ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından Kombassan Holding’in başvurusuna ilişkin kendi mevzuatları açısından engel bir husus bulunup bulunmadığı konusundaki görüşleri de dikkate alınarak değerlendirmeye alınmasına,

3.  Gümrük görevlilerine ibraz için SPK’dan istenen yazı için gazetelerde ilan edilen metnin gümrüklerde kullanılması, gerektiğinde Kombassan Holding’in SPK’yla temas kurmasının Kombassan Holding’e bildirilmesine,

karar verilmiştir.

l 13.11.1998 tarihinde, TCMB, kâr payı adı altında belli bir kazanç garanti ederek para toplama işlemine ilişkin olarak, Yaşarbank Frankfurt Temsilciliği’nin TCMB’ye gönderdiği yazının bir örneğini ve TCMB Frankfurt Temsilciliği’nin dönem raporunun konuya ilişkin bölümünü SPK’ya göndermiştir.

l 16.11.1998 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 18.11.1998 tarihinde, Takasbank, hisse senedi değişim işlemleri hakkında SPK’ya bilgi vermiştir.

l 27.11.1998 tarihinde, Kombassan Holding, tahsisli ve nakit artırım nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir.

l 17.12.1998 ve 116/1386 sayılı SPK toplantısında alınan karar çerçevesinde;

1. 18.12.1998 tarihinde Kombassan Holding’e münhasıran tahsisli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebi ile başvurulması halinde başvurunun değerlendirmeye alınacağı,

2. Nakit karşılığı sermaye artırımına ilişkin talebin ise Kombassan Holding nezdinde yürütülen denetim çalışmalarının sonuçlandırılmasının ardından dosyanın güncelleştirilerek SPK’ya iletilmesini takiben değerlendirilmeye alınacağı,

Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 23.12.1998 tarihinde, Kombassan Holding,

1. 5.11.1997 tarihli kayda alma başvurusu dikkate alınarak, artırılacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını,

2. Takasbank işlemlerinin durdurularak, eski ve yeni tüm hisse senetlerinin Kombassan Holding’e verilmesini,

 talep etmiştir.

l 08.01.1999 tarihinde, Takasbank, Kombassan Holding’in, hisse senedi değişim işleminin durdurulmasını Takasbank’tan talep ettiğinin SPK’ya bildirmiştir.

l 11.01.1999 tarih ve 4/36 sayılı SPK toplantısında; 08.01.1999 tarihli öneri yazının incelemeye alınmasına karar verilmiştir. Öneri yazısında;

1.  Gerekli mutabakatların sağlanması suretiyle, Takasbank dışında bir kamu bankasının veya kamu tüzel kişiliğine sahip İMKB’nin hisse senedi değişim işlemini yapması konusunda görevlendirilmesi,

2. Benzer şirketlerde hisse senedi değişim işlemleri tamamen şirketlerin iniyasitifine bırakıldığından, hisse senetleri dağıtım işlemlerinin Holding tarafından gerçekleştirilmesi,

3. Bu yöntemin tercih edilmesi halinde, Mahkeme kararı dikkate alınarak, ortakların hisse senetlerini teslim aldıklarına ilişkin tesellüm makbuzlarının ve bu makbuzlardaki bilgilerin doğruluğunu ihtiva eden Kombassan Holding yönetim kurulu tarafından verilecek taahhütnamenin SPK’ya iletilmesi, hususları imkân dahilinde bulunmaktadır.

denilmektedir.

l 13.1.1999 tarihinde, Kombassan Holding, SPK yetkilileri ile mutabakat sağlandığından bahisle, geleceğe yönelik planlarını açıklamıştır. Aynı tarihte, bahse konu yazının sadece Kombassan Holding’in taleplerini içerdiği ve SPK’nın bir mutabakatının olmadığı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 13.01.1999 tarihli öneri yazısının görüşüldüğü 14.01.1999 tarih ve 7/74 sayılı SPK toplantısında alınan karar uyarınca; 15.01.1999 tarihli SPK yazısı ile Takasbank nezdinde tutulan Kombassan Holding’e ait hisse senetlerinin Kombassan Holding’e teslim edilmesi hususu Takasbank’a bildirilmiştir.

l 15.01.1999 tarihli SPK yazısı ile 14.01.1999 tarih ve 7/74 sayılı SPK Kararı uyarınca 01.10.1998 tarihli sermaye artırım başvurusunun işlemden kaldırıldığı hususu Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l Kombassan Holding, 25.01.1999 ve 27.01.1999 tarihli yazıları ile “teslim tesellüm” belgesinin içeriği hakkında SPK’nın görüşünü talep etmiştir.

l 03.02.1999 tarihinde, Takasbank, 14.1.1999 tarih ve 7/74 sayılı SPK kararı gereğince, hisse senedi değişim işleminin Kombassan Holding tarafından yapılacak olması nedeniyle, Takasbank’ta bulunan eski ve yeni hisse senetlerinin, Kombassan Holding temsilcisine teslim edildiğini SPK’ya bildirmiştir.

l 08.02.1999 tarihinde, Kombassan Holding, sermaye artırım talebinin hemen değerlendirmeye alınmasını talep etmiş, aksi takdirde yargıya başvurulacağını bildirmiştir.

l 09.02.1999 tarih ve 13/145 sayılı SPK toplantısında: Denetleme Dairesinin 26.01.1999 tarih İ0202/58 sayılı öneri yazısı görüşülmüş izinsiz halka arz yapan şirketlere ilişkin olarak gazetelere ilan verilmesine,

l 11.02.1999 tarih ve 14/151 SPK Kararı ile Kombassan Holding’e gönderilecek teslim tesellüm belgesi örneği hakkında bilgi edinilmiş ve teslim tesellüm belgesinin örneği 19.02.1999 tarihli yazı ile Kombassan Holding’e gönderilmiştir.

l Kombassan Holding hakkında, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 27.07.1998 tarih ve 9/13/13 sayılı rapor SPK’ya iletilmiştir.

l 05.04.1999 tarihinde, Kombassan Holding, SPK tarafından denetlenmeyi talep etmiştir.

l 26.05.1999 tarihinde, TCMB, izinsiz halka arz yapan şirketlere ilişkin görüşlerini SPK’ya bildirmiştir.

l 23.06.1999 tarihinde Kombassan Holding, 25.577.746 milyon TL nominal değerli (çıkarılmış sermayenin %85, 316’sı) sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dağıtım işlemlerinin tamamlandığını, kalan 4.400.254 milyon TL (4.402.254 milyon TL olması gerekiyor) nominal değerli hisse senetlerinin dağıtım işleminin ise halen devam ettiğini, yatırım taahhütlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla sermaye artırımının ekonomik zorunluluk haline geldiğini belirterek;

1. 05.11.1997 tarihli kısmen tahsisli kısmen de nakit sermaye artırım başvurusu kapsamında sermayesinin 100 trilyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını,

2. 12.788.873 adet hisseyi temsil eden eski hisse senetlerinin imhası için yapılması gereken işlemin bildirilmesini,

3. Sermaye artırım keyfiyetinin Konya Ticaret Sicil Memurluğu’na bildirilmesi ve sonuçtan kendilerine bilgi verilmesini,

talep etmiştir. Söz konusu yazı ekinde teslim-tesellüm belgelerinin asılları 28 klasör halinde SPK’ya sunulmuştur.

l 28.07.1999 tarihli öneri yazısı ile;

1. Kombassan Holding’in, sermayesinin 7.576.264 milyon TL’lik kısmı daha önce kendilerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırı olarak para toplanan tasarruf sahiplerine tahsisli olarak nakden, 6.724.878 milyon TL’lik kısmı emisyon priminden, 55.718.858 milyon TL’lik kısmı ise nakden karşılanmak üzere, 29.980 milyar TL’den 100 trilyon TL’ye artırılması amacıyla 23.06.1999 tarihli yazısı ile yapmış olduğu başvurunun; Kombassan Holding nezdinde DEDA tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmalarının, başvurunun sonucunu doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, denetim çalışmaları sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacağı,

2. Yukarıdaki tespitlerin denetim sonuçları ile birlikte Kombassan Holding’in sermaye artırım talebinin değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağı,

hususları SPK’nın bilgisine sunulmuştur. SPK’nın 03.08.1999 tarih ve 72/940 sayılı toplantısında; öneri yazısının incelemeye alınmasına karar verilmiştir. SPK’nın 10.08.1999 tarih ve 75/972 sayılı toplantısında; öneri yazısında yer alan hususlarda bilgi edinilmesine karar verilmiştir.

l 30.07.1999 tarihinde, Kombassan Holding teslim-tesellüm belgelerinin asıllarının kendilerine verilmesini talep etmiştir.

l 02.08.1999 tarihinde, Kombassan Holding, 1998 yılı için de kâr dağıtım muafiyeti talep etmiştir.

l 05.08.1999 tarihinde, Takasbank’tan, yapmış olduğu değişim işlemlerine ilişkin bilgiler, bilgisayar ortamında istenmiştir.

l 23.08.1999 tarihinde, Kombassan Holding’e;

1. Kombassan Holding nezdinde devam eden denetimin, sermaye artırım başvurusunun sonucunu doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, denetimden sonra başvurunun değerlendirmeye alınacağı,

2. Eski hisse senetlerinin imhasına yönelik olarak ise, Seri: I, No: 5 sayılı Tebliğ uyarınca işlem yapılması gerektiği,

bildirilmiştir.

l 24.08.1999 tarih ve 82/1025 sayılı SPK toplantısında;

1. Kombassan Holding’in 1998 yılı için kâr dağıtım muafiyeti talebinin olumsuz karşılanmasına,

2. Teslim-tesellüm belgelerinin asıllarının SPK’da muhafaza edilerek, Holding tarafından talep edilirse fotokopilerinin verilmesine,

karar verilmiştir.

l 25.08.1999 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 06.09.1999 tarihinde, Kombassan Holding, teslim-tesellüm belgelerinin fotokopilerini talep etmiştir.

l 09.09.1999 tarihinde TCMB, Faisal Finans Kurumu A.Ş. Konya Şubesi’ndeki Kombassan Holding hesabına, çok sayıda gerçek kişi tarafından, 1.100 DEM ve katları şeklinde olmak üzere “…adet hisse bedeli” açıklamalı paraların yatırıldığını SPK’ya bildirmiştir.

l 14.09.1999 tarihli SPK yazısı ile teslim-tesellüm belgelerinin fotokopileri Kombassan Holding’e verilmiştir.

l 03.11.1999 tarihinde, Kombassan Holding’in iştiraki Kombassan Alışveriş Merkezleri … A.Ş., teşvik başvurusunda kullanmak üzere, yöneticileri hakkında suç duyurusu olup olmadığı konusunda SPK’dan bilgi talep etmiştir.

l Kombassan Holding nezdinde DEDA tarafından yapılan denetim çalışmalarının sonuçlanması nedeniyle düzenlenen 09.11.1999 tarihli öneri yazısında;

1. SPK’nın 14.01.1999 tarih ve 7/74 sayılı kararı çerçevesinde, sermaye artırım talebinin tahsisli artırıma ilişkin kısmının, Kombassan Holding’in başvurması halinde hemen incelenmeye alınabileceğinin,

2. Kombassan Holding’in halka arz suretiyle sermaye artırımı başvurusu yapmak istemesi halinde;

A) Kombassan Holding’in 01.01.1999-30.09.1999 dönemine veya sonraki bir döneme ilişkin, iştirak ve bağlı ortaklık durumundaki şirketleri kapsayacak şekilde SPK’nın “Seri: XI, No: 10 Sermaye Piyasasında Konsolide malî Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”e uygun olarak hazırlanan ve listesi verilen bağımsız denetim kuruluşlarından birisi tarafından denetlenerek görüş bildirilmiş malî tabloları,

B) Kombassan İnşaat’ın 01.01.1999–30.09.1999 dönemine veya sonraki bir döneme ilişkin olarak hazırlanan ve yukarıda belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarından birisi tarafından denetlenerek görüş bildirilmiş malî tabloları,

C) Kombassan Holding’in son durum itibariyle gerçek malî durumunu yansıtan ve yukarıda belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarından birisi tarafından denetlenerek görüş bildirilmiş malî tabloları,

D) Kombassan Holding Yönetim Kurulu’nun, bundan sonra mevzuata aykırı olarak tasarruf sahiplerinden hiç bir şekilde para toplamayacağına ve kendi hisse senetlerinin devrine aracılık etmeyeceğine ilişkin olarak alacağı kararın kamuya ilan edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler,

ile birlikte SPK’ya başvurması durumunda, Kombassan Holding’in nakit sermaye artırımı nedeniyle ihraç edeceği hisse senetlerinin SPK kaydına alınması talebinin, Kombassan Holding nezdinde yürütülmekte olan denetim çalışmalarının sonuçları ile birlikte değerlendirmeye alınacağının,

Kombassan Holding’e bildirilmesi hususlarına yer verilmiş; 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı SPK toplantısında, öneri yazısı doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmiştir.

l 16.11.1999 tarihinde, SPK kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 26.11.1999 tarihinde, Kombassan Holding’in iştiraki Kombassan Alışveriş Merkezleri … A.Ş.’ye talep ettiği bilgi verilmiştir.

l 22.12.1999 tarihinde, izinsiz halka arzlara ilişkin olarak Konya’da bilgilendirilme toplantıları düzenlenmiştir.

l 22.12.1999 tarihinde, Hazine Müsteşarlığı, konuya ilişkin olarak Bankalar Yeminli Baş Murakıbı Mustafa EKİM tarafından düzenlemiş 30.09.1999 tarih ve 15 sayılı raporu, SPK’ya göndermiştir. (Ek/5)

l 07.01.2000 tarihinde, Kombassan Holding, 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı SPK Kararı’nda yer alan hususların yerine getirilmekte olduğunu belirterek, SPK Kararı’nda yer alan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak, geçen süre içerisinde bankalar ve finans kurumları vasıtasıyla toplanan nakdin de dikkate alınarak toplam 42.964.514 DEM’lik kısmın ilgili hak sahiplerine tahsis edilmek üzere tahsisli sermaye artırımına konu edilmesini talep etmiştir.

l 19.01.2000 tarihinde, Kombassan Holding, bir bağımsız denetim şirketi ile bağımsız denetim konusunda anlaştığını bildirmiştir.

l 20.01.2000 tarihinde, Faisal Finans Kurumu A.Ş. hakkındaki SPK görüşünü 27.12.1999 tarihinde talep eden Hazine Müsteşarlığı’na, cevabi yazı gönderilmiştir.

l 23.02.2000 tarihinde, SPK’nın 06.11.1999 tarihinde yapılmasını istediği ilanlar, Kombassan Holding tarafından Hürriyet ve Zaman gazetelerinde yapılmıştır.

l 24.03.2000 tarih ve 31/457 sayılı SPK toplantısında, Kombassan Holding’in yazılı ve görsel basında çıkan reklamlarının hisse senetlerinin devrine aracılık etmeye ve usulsüz para toplama faaliyetine devam etme amacını taşıdığı belirtilerek, reklamların durdurulması doğrultusunda karar alınmış ve 24.03.2000 tarihli SPK yazısı ile Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 08.06.2000 tarihinde, Kombassan Holding, konsolide malî tablolarını SPK’ya göndermiş ve tahsisli ve nakit karşılığı artırılacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin SPK kaydına alınmasını talep etmiştir.

l 11.07.2000 tarihinde, Kombassan İnşaat’ın denetçisi Hamdi CANEVİ, Kombassan İnşaat’ın ortak sayısının 250’yi aştığını SPK’ya bildirmiştir.

l 12.07.2000 tarihinde, Kombassan Holding, yönetim kurulunun 16.02.2000 tarihli toplantısında hisse senetlerinin 2002 yılında Borsa’da işlem görmesi için ilke kararı alındığını belirterek, söz konusu karar çerçevesinde esas sözleşme tadil tasarıları için SPK onayını talep etmiştir.

l 26.07.2000 tarihinde, Kombassan Holding, son durum itibariyle esas sözleşmesini SPK’ya fakslamıştır.  

l 29.08.2000 tarih ve 92/1440 sayılı SPK toplantısında; esas sözleşme değişikliğinin bazı değişiklikler çerçevesinde yapılmasına ancak, hisse senetlerinde bağlam yaratılmasına ilişkin esas sözleşmenin 11. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin olarak Kombassan Holding’in yeni bir öneri getirmesine karar verilmiştir.13.09.2000 tarihli SPK yazısı ile SPK Kararı Kombassan Holding’e bildirilmiştir.

l 18.09.2000 tarihinde, Kombassan Holding, Kombassan İnşaat ve kendi bünyesindeki sermaye hareketleri dışında ayrıca fiili mal hareketi olmaması sebebiyle, depo sayımına ihtiyaç bulunmadığı, bu sebeple her iki şirketin 01.01.1999 – 31.12.1999 dönemine ait hesaplarının, Kombassan Konya Matbaa Basım Ambalaj İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kombassan Alışveriş Merkezleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise fiili sayımı gerektiren faaliyetleri bulunması sebebiyle ve bağımsız denetim şirketinin söz konusu sayımlarda bulunmak istemesinden dolayı bu iki şirketin 01.01.2000–30.09.2000 dönemine ait hesaplarının bağımsız denetime tâbi tutulması için gerekli onayın verilmesini talep etmiştir.

l 28.09.2000 tarihinde, Kombassan Holding, denetim sırasında SPK yetkilileri tarafından alınan belgelere bağımsız denetim için ihtiyaç duyulduğunu belirtilerek söz konusu belgelerin iadesini talep etmiştir.

l 02.10.2000 tarih ve103/1592 sayılı SPK toplantısında, 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı SPK kararı uyarınca, nakit sermaye artırım başvurusunun incelemeye alınması için bağımsız denetimden geçmiş ve görüş bildirilmiş konsolide malî tabloların SPK’ya gönderilmesi gerektiği ve bunun dışında Kombassan Holding’in istediği döneme ilişkin malî tablolarını bağımsız denetime tâbi tutabileceği hususlarının Kombassan Holding’e bildirilmesine karar verilmiştir.

l 09.10.2000 tarihinde, bağımsız denetçinin, Kombassan Holding ve iştirak/bağlı ortaklıkları nezdinde yapılan bağımsız denetim çalışmaları sırasında tespit edilen hususlara ilişkin olarak rapor öncesi ön görüş yazısını SPK’ya göndermiştir.

l 12.10.2000 tarih ve 108/1663 sayılı SPK toplantısında; bağımsız denetim şirketinden gelen ön görüş yazısı değerlendirilmiş ve;

1. 11.11.1999 tarih ve 108/1293 sayılı SPK kararı ve 02.10.2000 tarih ve 103/1592 sayılı SPK kararı uyarınca, nakit sermaye artırım başvurusunun incelemeye alınması için, beş bağımsız denetim şirketlerinden birisi tarafından bağımsız denetimden geçmiş ve görüş bildirilmiş konsolide malî tabloların SPK’ya gönderilmesi gerektiğinin Kombassan Holding’e tekrar bildirilmesine,

2. Kombassan İnşaat’ın SPK kaydına alınma talebinin, kayda alınması için gerekli bilgi ve belgelerin SPK’ya ibrazından sonra değerlendirmeye alınacağının Kombassan İnşaat’a bildiril