Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM                                 (S. Sayısı: 1048)

 

Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları  (1/1104)

 

                         T.C.

            Başbakanlık                29.9.2005

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

                        Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1172/4316

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.9.2005 tarihinde kararlaştırılan “Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Bilindiği gibi 1984 yılından itibaren, bölücü terör örgütünün terör eylemlerinin yoğunluk kazanması, kırsal kesimde çocuk, kadın ve her yaştaki insanlarımızı öldürmeye ve bölge halkına yönelik katliamlara girişmesi üzerine, özellikle güvenlik güçlerinden ve jandarma karakollarından uzak yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin korunmasında güvenlik güçlerine yardımcı olmak maksadıyla 26.3.1985 tarihli ve 3175 sayılı Kanunla, 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması hallerinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yeteri kadar geçici köy korucusu görevlendirilebileceği öngörülmüştür.

27.6.1985 tarihli ve 9632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de geçici köy korucularının çalıştırılacağı iller tespit edilmiş ve ilk olarak 13 ilde uygulanmaya başlamıştır. Geçici köy korucusu sistemi bugün 22 ilde uygulanmakta olup bu iller; Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin, Muş, Siirt, Van, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Elazığ, Gaziantep, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'dır. Toplam 65 809 geçici köy korucusu kadrosu mevcut olup, bu kadroların 57 860'ı doludur. Şubat 2000 tarihinden beri boşalan kadrolara ve 65 yaşını dolduranların yerine atama yapılmamaktadır.

Geçici köy korucularının bugüne kadar yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde fevkalade başarılı katkıları olmuştur. Terörle mücadelede bugüne kadar 1 332 geçici köy korucusu şehit olmuştur.

Ancak geçici köy korucuları, bugüne kadar herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamalarından dolayı mağdur durumdadırlar. Bu nedenle geçici köy korucularının öncelikle sağlık ve tedavi güvencesine kavuşturulması gerekmektedir.

Geçici köy korucuları bağımsız çalışanlar olmadıklarından BAG-KUR'la irtibatlandırılarak sosyal güvence altına alınmaları sağlanamamaktadır. Ayrıca, geçici köy korucularının daha önce hiçbir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilmiş olmamaları nedeniyle, Emekli Sandığı, SSK gibi kurumlarla irtibatlandırılarak sağlık ve tedavi güvencesine kavuşturulmaları da uygun görülmemektedir. Emekli Sandığının 2003 yılı itibarıyla yapılan tespitlerine göre geçici köy korucularının bakmakla yükümlü oldukları kişiler dahil yıllık bazda sağlık yardımı giderlerinin yaklaşık 275 000 000 YTL olacağı öngörülmüştür.

Bu nedenle görevdeki geçici köy korucuları ile bunların eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının tedavilerinin, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen şartlara bakılmaksızın anılan Kanun esaslarına göre sağlanmasının daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bu çerçevede Tasarı ile; 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine bir fıkra eklenmesi öngörülmüştür.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile, görevdeki geçici köy korucuları ile bunların eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının tedavilerinin, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen şartlara bakılmaksızın, anılan Kanun esaslarına göre sağlanması hüküm altına alınmaktadır.

Madde 2.- Yürürlük maddesidir.

Madde 3.- Yürütme maddesidir.

 

 

İçişleri Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu              13.10.2005

    Esas No.: 1/1104

         Karar No.: 22

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 29.9.2005 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 4.10.2005 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna; tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz, 12.10.2005 tarihli 22 nci toplantısında Adalet, İçişleri, Sağlık ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

1985 yılında Köy Kanununda yapılan değişiklikle güvenlik güçlerine yardımcı olmak üzere görevlendirilen geçici köy korucuları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmediklerinden dolayı mağdur olmuşlardır. Tasarı ile geçici köy korucularının bu mağduriyetleri giderilmekte, geçici köy korucularına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları şahıslara Kanundaki koşullar aranmaksızın yeşil kart verilmesi sağlanmaktadır.

Tasarının tümünün Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında;

-  Geçici köy koruculuğunun aslında geçici nitelik taşıdığı ama bugün geçiciliğini kaybetmiş olduğu,

- Geçici köy koruculuğu yapanların eskiden üretim yapan çiftçiler oldukları, ama bugün için eski mesleklerine geri dönemedikleri ve eski ekonomik durumlarının gerisinde oldukları,

- Geçici köy koruculuğu siteminin üretici bir kesimi yokedip tüketici bir kesim yarattığı, bu nedenle geçici köy koruculuğu sisteminin bir bütün olarak ele alınması ve bu konuda ayrıntılı düzenleme yapılması gerektiği,

- Geçmişteki düzenlemeler ile yeni ortaya çıkmış fiili durumlar arasında bir denge kurularak konunun yeniden değerlendirilmesinin zorunlu olduğu,

- Geçici köy korucularının bir kısmının aşiret üyeleri olduğu ve aşiret reislerine de yeşil kart verilmesinin yeşil kart uygulaması ile bağdaşmayacağı,

- Bu nedenle konunun enine boyuna değerlendirilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.

Cevaben yapılan açıklamalarda, geçici köy korucularının önemli bir bölümünün başka sosyal güvenlik kurumlarına bağlı oldukları ve bir bölümünün halen yeşil kart sahibi olduğu, diğer bir bölümünün  ise sağlık güvencesi olmadığı halde yeşil karta da sahip olmadığı ve bunların ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya oldukları belirtilmiştir. Açıklamalarda Tasarının bu kesime yönelik olarak hazırlandığı ve geçici köy korucuları ile ilgili kapsamlı çalışmaların da halen yürütülmekte olduğu ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Tasarı ile gerekçesi uygun bulunmuş ve Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarının geçici köy korucuları ile bu korucuların bakmakla yükümlü şahıslara yeşil kart verilmesini öngören 1 inci maddesi ile  yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ali Sezal

Şükrü Önder

 

Tekirdağ

Kahramanmaraş

Yalova

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Sinan Özkan

Ali Küçükaydın

Nur Doğan Topaloğlu

 

Kastamonu

Adana

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Şevket Orhan

Ali Yüksel Kavuştu

Ali Ayağ

 

Bursa

Çorum

Edirne

 

Üye

Üye

Üye

 

Muharrem Tozçöken

Fuat Geçen

Recep Koral

 

Eskişehir

Hatay

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Hakkı Ülkü

Mehmet S. Kesimoğlu

Ali Oksal

 

İzmir

Kırklareli

Mersin

 

Üye

Üye

Üye

 

Seracettin Karayağız

Selami Uzun

Mehmet Kartal

 

Muş

Sivas

Van

 

Üye

Üye

 

 

Mehmet Çiçek

Nadir Saraç

 

 

Yozgat

Zonguldak

 

 

 

 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu              15.12.2005

    Esas No.: 1/1104

         Karar No.: 61

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 29.9.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 4.10.2005 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/1104 esas numaralı "Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 13.12.2005 tarihinde yaptığı 29 uncu birleşiminde, Hükümeti temsilen İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Bilindiği gibi, 1984 yılından itibaren bölücü terör örgütünün terör eylemlerinin yoğunluk kazanması üzerine, özellikle güvenlik güçlerinden ve jandarma karakolundan uzak yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında güvenlik güçlerine yardımcı olmak maksadıyla Köy Kanununda yapılan düzenleme ile Bakanlar Kurulunca tespit edilen illerde, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya köy çevresinde ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz fiillerinin artması hallerinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yeteri kadar köy korucusu atanabileceği öngörülmüştür. 

27.6.1985 tarihli ve 9632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilk olarak 13 ilde geçici köy korucusu sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Halen 22 ilde geçici köy koruculuğu sistemi kapsamında toplam 65.809 geçici köy korucusu kadrosu olup, bu kadroların 57.860'ı doludur. Terörle mücadelede önemli katkıları olan ve 1.332  şehit veren geçici köy korucuları, herhangi bir sağlık kuruluşuna bağlı olmamalarından dolayı mağdur durumdadırlar. Bu nedenle geçici köy korucularının sağlık ve tedavi güvencesine kavuşturulması  amacıyla gerekli yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.     

Tasarı ile; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucuları ile bunların eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının tedavilerinin, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen şartlara bakılmaksızın anılan Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek sağlanması ve anne, baba ve çocukların tespitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen esasların uygulanması öngörülmektedir.

Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde;

- Geçici köy korucularının, güvenlik güçleri ile birlikte özveriyle çalışarak terörle mücadelede önemli katkılarda bulundukları ve çok sayıda şehit verdikleri,

- Geçici köy koruculuğu sisteminde çalışan köy korucularına düzenli olarak belli bir maaş ödendiği, ancak sosyal güvenlik haklarından mahrum oldukları ve devlete bağlı olarak çalışan bu kişilerin SSK veya Emekli Sandığı kapsamına alınarak sosyal güvenlik haklarının sağlanması gerektiği,

- Sağlık ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasına yönelik düzenlemenin gerekli ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağı, halen Komisyon gündeminde bulunan genel sağlık sigortasına ilişkin Tasarının kanunlaşmasıyla yeşil kart düzenlemelerine de ihtiyaç kalmayacağı,

- Geçici köy koruculuğu sisteminin olağanüstü ve zorunlu nedenlerden kaynaklandığı ve geçici bir anlayışla oluşturulduğu ancak zaman içinde süreklilik arz etmesi nedeniyle geçici köy korucularının sosyal devlet ilkesi doğrultusunda geleceklerinin ve can güvenliklerinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerekmekte, ancak yeşil kartın bu ihtiyaçlar için yeterli olamayacağı,

- Geçici köy korucularına sağlık ve tedavi hizmetlerinin 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanmasının, söz konusu Kanunun mantığına  aykırı olduğu,

- Geçici köy korucularının göreve başlamadan önce eğitime tabi tutulmaları gerektiği,

- Geçici köy korucularının Emekli Sandığı Kanunu kapsamına dahil edilmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan şartları taşımamaları nedeniyle uygun olmayacağı,

- Geçici köy korucularından bazılarının geçmişte yasa dışı faaliyetlerde bulundukları ve çeşitli suç olaylarına karıştıkları, devletten maaş alan insanların devlete karşı faaliyetlerde bulunmasının kabul edilemez olduğu, ancak bunun tüm geçici köy korucuları için genelleştirilemeyeceği,  devlete bağlı geçici köy korucularının itibarının artırılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve temennileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise;

- Terör eylemleri sebebiyle, dağınık yerleşim yerlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik acil çözüm olarak geçici koruculuk sisteminin oluşturulduğu ve bugüne kadar terörle verilen mücadelede önemli katkıları bulunduğu, maaşlarının devlet bütçesinden karşılandığı,

- Boşalan kadrolara yeni kişiler alınmadığı, ancak çok zorunlu hallerde Bakanlığın onayı ile köy korucusu alınabileceği,

- Bakanlıkça yapılan, geçici köy korucularının sorunlarına ve meslekten ayrılmaları halinde güvenliklerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu, gerekli düzenlemeleri içerecek Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı, sağlığın çok önemli ve diğer konulara göre bir önceliğinin olduğu, 3816 sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının amaçlandığı, 

- Geçici köy korucularından 10 yılı doldurmak suretiyle ayrılanlara her yıl için iki maaş tutarından hesaplanan bir tazminatın verilmekte olduğu, ayrıca giyecek, yiyecek gibi çeşitli yardımların yapıldığı,

- Geçici köy korucularında bulunan silahların Jandarma Komutanlıklarında kayıtlı olduğu, hatta kullanılan mermilerin dahi takibinin yapıldığı,

ifade edilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakereleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

Tasarının;

- Çerçeve 1 inci maddesi; 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin sonuna eklenecek fıkraya, anılan fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra en az 10 yıllık hizmet sonunda tazminat alarak görevden ayrılan geçici köy korucuları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarından herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayanlar için de yeşil kart imkânının sağlanmasına yönelik bir cümle eklenmesi suretiyle,

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen,

kabul edilmiştir.

Ayrıca, Tasarının başlığında yer alan "Tasarı" ibaresi "Tasarısı" olarak redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyonkarahisar

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Halil Aydoğan

Mehmet Zekai Özcan

 

İstanbul

Afyonkarahisar

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Mesut Özakcan

A. Kemal Deveciler

Ali Osman Sali

 

Aydın

Balıkesir

Balıkesir

 

(Ayrışık oy yazısı ektedir)

(Ayrışık oy ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet İnal

Osman Nuri Filiz

Alaattin Büyükkaya

 

Batman

Denizli

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

A. Kemal Kumkumoğlu

Birgen Keleş

Kemal Kılıçdaroğlu

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

(Ayrışık oy yazım ektedir)

(Ayrışık oy ektedir)

(Ayrışık oy ektedir)

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Mustafa Açıkalın

Bülent Baratalı

Fazıl Karaman

 

İstanbul

İzmir

İzmir

 

 

(Ayrışık oy ektedir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Y. Selahattin Beyribey

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

 

Kars

Kayseri

Kayseri

 

Üye

Üye

Üye

 

Mikail Arslan

Muzaffer Baştopçu

Hasan Fehmi Kinay

 

Kırşehir

Kocaeli

Kütahya

 

Üye

Üye

Üye

 

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

Osman Seyfi

Cemal Uysal

 

Muğla

Nevşehir

Ordu

 

Üye

Üye

Üye

 

Kazım Türkmen

İmdat Sütlüoğlu

Musa Uzunkaya

 

Ordu

Rize

Samsun

 

(Ayrışık oy ektedir)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Sabahattin Cevheri

M. Ergun Dağcıoğlu

M. Akif Hamzaçebi

 

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

 

 

 

(Ayrışık oy yazım ektedir)

 

AYRIŞIK OY

1985 yılından bu yana sürdürülen geçici köy koruculuğu uygulamasının, bugün gelinen noktada geçici olmadığı ortaya çıkmıştır. O zaman geçici köy korucuları ile ilgili olarak daha sağlıklı yasal düzenlemelerin yapılması gerekirdi.

Oysa yapılan düzenleme sadece geçici köy korucuları ile eş ve çocuklarının sağlık harcamalarının karşılanması için, bunların yeşil kart uygulamasından yararlanmalarını sağlamaktan ibarettir. Bu düzenleme kalıcı ve sağlıklı bir düzenleme değildir. Bugün devlet geçici köy korucuları için aylık 390 YTL'lik bir ödeme yapmaktadır. Ama bu ödemeyi yaparken, bunların sosyal güvenlikleri için gereken sosyal sigorta primlerini yatırmamaktadır. Bu uygulama Anayasaya ve Uluslararası Çalışma Örgütünün belirlediği normlara açıkça aykırıdır.

Devlet sigortasız insan çalıştıramaz. Çünkü Anayasamızın 60 ıncı maddesine göre "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." Ama Tasarı, Anayasanın bu hükmüne açıkça aykırıdır.

Adı ne olursa olsun, hizmetinden yararlandığı için, kişiye belli bir aylık ödeyen devlet, "sosyal devlet"in, insan hakları evrensel bildirgesinin bir gereği olarak da, bu kişileri sosyal güvenlik kapsamına almak zorundadır. Getirilen Tasarı maalesef bu insanları sosyal güvenlik sisteminin içine almamakta, bu insanlar devlette "kayıtlı" olmalarına karşın, sosyal güvenlik sistemi açısından "kayıtdışı" bırakılmaktadırlar.

Tasarıya; Anayasaya, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, Uluslararası Çalışma Örgütünün belirlediği temel normlarına uygun çözümler getirmediği için katılmıyoruz.     

 

Kemal Kılıçdaroğlu

Birgen Keleş

A. Kemal Deveciler

 

İstanbul

İstanbul

Balıkesir

 

M. Mesut Özakcan

Kazım Türkmen

M. Akif Hamzaçebi

 

Aydın

Ordu

Trabzon

 

Bülent Baratalı

A. Kemal Kumkumoğlu

 

 

İzmir

İstanbul

 

                   

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI

MADDE 1.- 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucuları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene tetkik ve tedavileri 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen şartlara bakılmaksızın anılan Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek sağlanır. Bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının tespitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen esaslar uygulanır.”

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hiçbir   sosyal   güvenlik   kurumunun   güvencesi   altında   bulunmayan   geçici   köy korucuları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen şartlara bakılmaksızın anılan Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek sağlanır. Bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının tespitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen esaslar uygulanır. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihin öncesinde ve sonrasında asgari 10 yıl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrılan geçici köy korucuları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır."

MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

                 

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

H. Çelik

F. N. Özak

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

 

B. Yıldırım

M. M. Eker

M. V. Gönül

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe