Dönem: 22                                 Yasama Yılı: 4

 

TBMM                               (S. Sayısı: 1039)

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün; Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar ve 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 65 Milletvekilinin; Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu’nun; Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen ve İdris Sami Tandoğdu ile 94 Milletvekilinin; Giresun Milletvekili Mehmet Işık ile 28 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın; Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir ve Mehmet Yaşar Öztürk ile 84 Milletvekilinin; Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 15 Milletvekilinin; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Mehmet Alp’in; Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın; Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ile 8 Milletvekilinin; Ordu Milletvekili Hamit Taşçı ile 19 Milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ile Hamza Albayrak’ın; Tekirdağ Milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur’un; Kırşehir Milletvekili Hacı Turan’ın; Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 Milletvekilinin; Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Talip Kaban’ın; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile 3 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ile Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ve Sinan Özkan’ın; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ile Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan’ın; Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış’ın; Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’nun; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1146, 2/5, 2/10, 2/20, 2/43, 2/66, 2/82, 2/115, 2/164, 2/372, 2/398, 2/410, 2/438, 2/523, 2/531, 2/535, 2/537, 2/541, 2/547, 2/571, 2/533, 2/347, 2/534,

2/542, 2/567, 2/568, 2/609)

                         T.C.

            Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar

Genel Müdürlüğü              21.11.2005

                        Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1140/5097

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 31.10.2005 tarihinde kararlaştırılan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”  ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Günümüzde üniversite, toplumların en etkili kültürel ve bilimsel iletişim merkezidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada birinci derecede sorumluluk üniversitelere düşmektedir. Özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli elemanların yetiştirilmesi de ülkemizin öncü kuruluşları olan üniversitelerimizin görevleri arasındadır. Üniversitelerimizin ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması ise Anayasanın 130 uncu maddesi gereğidir.

Zikredilen Anayasa maddesinde; "Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak; ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur." hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (f) bendinde, "üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yüksek öğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur." denilmektedir.

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde;

"Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yüksek öğretim politikası ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak,

Yüksek öğretimin millî eğitim ve yüksek öğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

Yüksek öğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi için gerekli tedbiri almak."

Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasında bulunmaktadır.

Son yıllarda orta öğretimdeki okullaşma oranının yükselmesi yüksek öğrenime olan talebi de sürekli olarak artırmaktadır. İkinci öğretim ya da açık öğretim yoluyla bu talebin bir kısmı karşılanmaya çalışılsa da tamamıyla karşılanması mümkün olamadığından üniversitelerin önündeki yığılmalar devam etmektedir. Bu durumda yeni üniversiteler kurulmadığı takdirde üniversite kapısındaki yığılmanın büyüyerek devam etmesi kaçınılmazdır.

Üniversiteye olan yoğun talebin karşılanması için yeni üniversiteler kurulup gerçek kapasiteyi artırmak yerine açık öğretim ya da ikinci öğretim uygulamasıyla kapasite kullanım oranını artırmak üniversite kapısındaki yığılmayı önlemede çözüm olmamıştır.

Bu durumda, yüksek öğretime olan yoğun talebin mevcut üniversite ve bu üniversitelere bağlı yüksek öğretim birimleri ile karşılanması mümkün görülmemektedir.

Bütün dünyada yüksek öğretimde okullaşma oranı artmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğretim çağ nüfusunun okullaşma oranları ise ülkemizin çok üzerinde seyretmektedir. Örneğin  yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı 2005 yılında Türk Eğitim Derneğince yaptırılan Türkiye'de Üniversiteye Giriş Sistemi Araştırması Sonuç Raporuna göre; Belçika'da % 56, Fransa'da % 51, Almanya'da % 46, Hollanda'da % 48, ABD'de % 81, Kanada'da % 88, Japonya ve İsrail'de % 41, Güney Kore'de ise % 52'dir.

Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerin dışında ve uzağında kalması mümkün değildir. Ülkemizde yüksek öğretimdeki okullaşma oranı sürekli olarak artmış olmasına rağmen, dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalınmıştır. 2000'lerin başında % 31'lik okullaşma oranı hedeflendiği hâlde açık öğretim ve sınavsız geçişlerle birlikte ancak % 27.8'e ulaşılabilmiştir. Örgün öğretimde ise okullaşma oranı % 18, 7 olarak gerçekleşebilmiştir. Bu gelişme ise yeterli bulunmamaktadır.

Eğitim ile ilgili planlarda yüksek öğrenimdeki okullaşma oranının giderek artması öngörülmektedir. 1991 yılında Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Gelişme Planı 1996-2011 döneminde öngörülen yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı; 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için % 36.5, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı içinse % 43.7'dir.

YÖK istatistikleri, üniversite kontenjanlarının beşte birinin program değiştiren öğrenciler tarafından kullanıldığını göstermektedir. Bu durum da orta öğretimden mezun olan öğrencilerin üniversiteye girmelerini sınırlandırdığından yeni üniversite kurulmasına olan talebi artırmaktadır.

Açık öğretime olan talep de yıllar itibarıyla azalmıştır. Bunun başlıca nedeni, derece ve kademe ilerlemesi almak amacıyla açık öğretime başvuran devlet memurlarının bu talebinin zaman içinde karşılanmış olmasıdır. 2004 yılında bir sınırlama olmamasına rağmen sadece 217.984 öğrenci açık öğretim programlarına yerleşmek için müracaat etmiş ve yerleştirilmiştir.

Meslek liselerinin cazibesini yitirmesi bu okullara olan talebin azalmasına ve öğrencilerin genel liselere yönelmesine yol açtığından genel liselerde okullaşma oranı gelişmiş ülkelerdekinin aksine % 70'ler seviyesine çıkmıştır. Buna karşılık meslekî eğitim öğrencilerinin toplam orta öğretim öğrencileri arasındaki payı 2003-2004 eğitim öğretim yılında % 31.5'e düşmüştür.

ÖSYM istatistiklerine göre, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında meslek yüksekokullarına sınavsız olarak 202.787 kontenjan ayrılmış olmasına rağmen 160.604 öğrenci yerleştirilmiştir. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ise sınavsız yerleştirme için ayrılan 320.925 kontenjan için 115.248 öğrenci başvuruda bulunmuştur.

Açık öğretim programları ile meslek yüksek okullarındaki kontenjanların dolmamasına karşın örgün yüksek öğretim kurumlarına olan talebin devam etmesi de yeni üniversitelerin kurulmasını zorunlu hâle getirmektedir.

Ülkemiz, jeopolitik yapısı gereği yüksek öğretim kurumlarını yaygınlaştırıp çok sayıda ve farklı ülkelerden öğrenciye hizmet vererek ülke ekonomisine önemli ölçüde kaynak sağlayabilecekken; her yıl binlerce gencimizin yüksek öğretim görmek üzere değişik ülkelere gitmeleri, yurt dışına önemli oranda kaynak aktarılmasına neden olmaktadır. Hâlen yurt dışında çoğunluğu lisans olmak üzere 70.000 civarında öğrencinin öğrenim görmekte olduğu tahmin edilmektedir.

Şüphesiz ki lisansüstü öğrenim amacıyla gerek Devlet tarafından gerekse şahsî imkânlarla yurt dışına öğrenci gönderilmesi Batılılaşma tarihimizin başlangıcından beri başvurulan ve büyük faydaları olan bir uygulamadır. Ne var ki ön lisans ve lisans düzeyinde yurt dışına giden öğrencilerin çok önemli bir çoğunluğu üniversite kontenjanlarının kısıtlılığı sebebiyle Türkiye'de öğrenim imkânı bulamadıkları için bu yola başvurmaktadır.

Üniversitelerimizde lisans düzeyindeki okullaşma oranı VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefi olan % 37,3'ün üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen örgün öğretimdeki % 28,3'lük hedefin gerisinde kalınmıştır.

Bu Tasarı ile kurulması öngörülen yeni üniversitelerin hemen hepsi hâli hazırda başka üniversitelere bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, öğrencisi ve öğretim elemanları bulunan fakülte yüksek okul ve meslek yüksek okullarının rektörlük çatıları altında toplanması, daha bir disipline edilmesi ve gelişmelerinin müstakil bir tüzel kişilikle hızlandırılması anlamına gelmektedir.

Hâl böyle olunca kurulacak bu üniversiteler de sağlayacakları sınırlı sayıdaki kontenjanlarla VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında örgün öğretim için belirlenen hedefe ulaşılması mümkün olamayacaktır. Şüphesiz ki kaliteyi göz ardı etmeden bu üniversiteleri yenilerinin takip etmesi büyük bir zorunluluktur.

Diğer taraftan bazı üniversitelerimiz aşırı talepten dolayı optimal büyüklükleri aşmış; bunların yönetiminde de sıkıntılar başgöstermiştir. Üniversiteleri kaldırabilecekleri büyüklüklerin dışına taşırmak kaliteye de olumsuz olarak yansımaktadır. Yeni üniversitelerin açılması ile birlikte birçok büyük üniversitenin bu anlamda yükü hafifleyecektir. Rektörlük birimlerinin bulunduğu ilin bir hayli uzağında bulunan şehirlerde kurulan yüksek öğretim birimlerinin sağlıklı bir koordinasyonla idare edilmesi büyük çapta mümkün olamamaktadır.

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında yeni üniversite ve bağlı birimlerin kurulmasının objektif kriterlere ve geniş tabanlı bir karar alma sürecine bağlı olması öngörülmüştür.

Bu Tasarıda üniversite kurulması öngörülen illerin tespiti, objektif kriterlere göre yapılmıştır: Bir ilde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, buralarda çalışan öğretim elemanları ve öğrenci sayıları ile fizikî alt yapı, yurt kapasitesi ve illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri birer kriter olarak değerlendirilmiş ve her kriter için belirlenen katsayılarla sonucu belirleyen puanlamalar yapılmıştır.

Hâlen eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan 53'ü Devlete, 24'ü vakıflara ait olmak üzere ülkemizde 77 üniversite bulunmaktadır. En son ciddi anlamda kontenjan artışı sağlayan 21 Devlet üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. 1992 yılından sonra 1993'te Anadolu Üniversitesinin ikiye bölünmesiyle Eskişehir'de ikinci üniversite olan Osmangazi Üniversitesi, 1994'te de uluslararası anlaşmaya dayalı olarak Galatasaray Üniversitesi kurulmuştur. Çağ nüfusu ve yüksek öğrenime olan talep artmasına rağmen 1994'ten bu yana Devlet üniversitesi kurulamamıştır. Bu yıldan sonra üniversitelerdeki sayısal artış yalnızca vakıf üniversiteleri yoluyla gerçekleşmiştir. 2004-2005 eğitim-öğretim yılı itibariyle 24 vakıf üniversitesinin öğrenci sayısı yönüyle yükseköğretimdeki payı ise % 4,2 düzeyinde kalmıştır.

Üniversite kurulan illerde meydana gelecek hareketlilik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeler, söz konusu illerin kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kurulacak üniversitelerin büyük çoğunluğunun taşra illerinde olmasının da bölgesel kalkınma farklılıklarının asgariye indirilmesinde olumlu katkıları olacaktır.

Adı geçen illerde bulunan, hâli hazırda mütevazı şartlara sahip olan, bağlı bulundukları üniversitelerin bütçeleri ile sınırlı kalarak faaliyetlerini sürdüren birçok fakülte ve yüksekokul, bir üniversite çatısı altında birleştirilmek suretiyle kurulan yeni üniversitelerin kazanacağı müstakil tüzel kişiliğin getireceği tüm avantajları yaşayacak; sahip olacakları yeni bütçe, kadro ve benzeri imkânlarla gelişimlerini çok daha hızlı bir biçimde sağlayacaklardır.

Tasarı, yukarıda belirtilen amaçlarla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa onbeş madde eklenmektedir.

Ek Madde 56 ile, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak Kırşehir'de eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Kırşehir Üniversitesi adı altında Kırşehir'de yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 57 ile, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak Kastamonu'da eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Kastamonu Üniversitesi adı altında Kastamonu'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 58 ile, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Düzce'de eğitim-öğretim veren 3 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Düzce Üniversitesi adı altında Düzce'de yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 59 ile, Akdeniz ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüklerine bağlı olarak Burdur'da eğitim-öğretim veren 2 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Burdur Üniversitesi adı altında Burdur'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 60 ile, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uşak'ta eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Uşak Üniversitesi adı altında Uşak'ta yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 61 ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Rize'de eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Rize Üniversitesi adı altında Rize'de yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 62 ile, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tekirdağ'da eğitim-öğretim veren 2 fakülte, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Tekirdağ Üniversitesi adı altında Tekirdağ'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 63 ile, Atatürk Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak Erzincan'da eğitim-öğretim veren 3 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Erzincan Üniversitesi adı altında Erzincan'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 64 ile, Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Aksaray'da eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Aksaray Üniversitesi adı altında Aksaray'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 65 ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak Giresun'da eğitim-öğretim veren 3 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Giresun Üniversitesi adı altında Giresun'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 66 ile, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çorum'da eğitim-öğretim veren 5 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Çorum Üniversitesi adı altında Çorum'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 67 ile, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yozgat'ta eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Yozgat Üniversitesi adı altında Yozgat'ta yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 68 ile, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak Adıyaman'da eğitim-öğretim veren 3 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Adıyaman Üniversitesi adı altında Adıyaman'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 69 ile, Karadeniz Teknik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak Ordu'da eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Ordu Üniversitesi adı altında Ordu'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Ek Madde 70 ile, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Amasya'da eğitim-öğretim veren 4 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bağlandığı Amasya Üniversitesi adı altında Amasya'da yeni bir Üniversite kurulmaktadır.

Madde 2.- Yeni kurulan üniversiteler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" Bölümüne eklenmiştir.

Madde 3.- Yeni kurulan üniversitelerde çalışacak öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

Madde 4.- Yeni üniversitelerde kullanılmak üzere genel idare hizmetleri personeline ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

Madde 5.- Madde ile 2809 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmiştir.

Geçici 31 inci madde ile, bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, yılı bütçe ödenekleri, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile geçici iş ve sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların yeni kurulan üniversitelere devri sağlanmıştır.

Geçici 32 nci madde ile, mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilerin mezuniyet belgeleri ile diplomalarının, istekleri hâlinde bağlanılan yeni üniversitenin adına bakılmaksızın eski üniversitelerince verilmesine imkân sağlanmıştır.

Geçici Madde 1.- Yeni kurulan üniversitelerin kurucu rektörlerinin atanma usulü belirlenmiştir.

Geçici Madde 2.- Yeni kurulan üniversiteler için gerektiğinde kullanılmak üzere genel idare hizmetleri sınıfına ait (2.000) memur kadrosu ihdas edilerek bu kadroların kullanımında uyulacak usul ve esasların tespiti Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır.

Madde 6.- Yürürlük maddesidir.

Madde 7.- Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 25.11.2002

   Enis Tütüncü

          Tekirdağ

 

GEREKÇE

Tekirdağ İline Namık Kemal Üniversitesi adında bir üniversite kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Şöyle ki;

1- Tekirdağ İli günden güne, büyüyen, gelişen ve İstanbul’la birleşen durumuyla üniversite kurulması için gerekli sosyal ve ekonomik yapıya ulaşmış bulunmaktadır.

2- İstanbul’da bulunan üniversiteler ve yüksek öğrenim öğrencileri İstanbul’un ağırlaşan sorunlarını daha da artırmakta, özellikle bu kentte öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz ulaşım ve barınma konularında büyük sorunlar yaşamaktadır.

Bu nedenle, İstanbul’un yüksek öğrenimden kaynaklanan yükünü hafifletmek ve yaşanan sorunların ağırlığını azaltmak için, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Trakya’ya yayılması kaçınılmaz olmuş, bu çerçevede Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin en kısa sürede kurulması zorunlu hale gelmiştir.

3- Halen Tekirdağ’da Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi ve bu fakülteye bağlı Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu, Çorlu Meslek Yüksek Okulu, Tekirdağ Sağlık Yüksek Okulu, Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu, Hayrabolu Meslek Yüksek Okulu, Malkara Meslek Yüksek Okulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu, Muratlı Meslek Yüksek Okulu, Saray Meslek Yüksek Okulu, Şarköy Meslek Yüksek Okulu olmak üzere Trakya Üniversitesine bağlı 2 Fakülte ve 1 Yüksek Okul, 9 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. 6902 öğrenci bu kurumlarda öğrenim görmektedir.

4- 2002 yılı itibariyle Tekirdağ’da bulunan yüksek öğrenim kurumlarında 35’i Profesör 15’i Doçent olmak üzere 290 öğretim elemanı ve 111 idari personel görev yapmaktadır. Bu da göstermektedir ki Tekirdağ’da kurulacak olan Namık Kemal Üniversitesinde öğretim üyesi ve görevlisi konusunda da bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

5- Tekirdağ, tarım, sanayi ve turizm alanlarında büyük gelişme göstermiş olup, kurulması teklif edilen üniversite için, gerekli alt yapı ve uygun çalışma sahalarına sahip bulunmaktadır. Tekirdağ’ın ekonomik ve sosyal alanda gösterdiği gelişmenin devamı, bölgedeki konumunun ve ileriye dönük sorunlarının çözümü için, bu ilimizde bir üniversite kurulması hem bizatihi Tekirdağ, hem de bölgemiz açısından son derece yararlı gözükmektedir.

6- Halen mevcut kurumların hizmetinde olan öğrenci yurtlarında bulunan yatak sayısı toplamı 6350’dir. Daha da ötede bu potansiyel, yaz turizmi amaçlı kullanılan yılın diğer aylarında boş kalan konutların ve öteki kamu ve özel kesim olanakları da hesaba katıldığında 20 bine ulaştığı görülmektedir.

7- Öte yandan Namık Kemal Üniversitesi yerleşme alanı ile tesislerine gerekli olan arsa ve arazi bakımında da yeterli potansiyele sahip bulunmaktadır. Fakülte ve Yüksek Okulların toplam arazi varlığı 5 bin dekar civarındadır. Üniversite kurulması durumunda tahsisi yapılabilecek 10 bin dekarın üzerinde uygun arazi ile toplam alan 15 bin dekarın üzerine çıkmaktadır.

8- Namık Kemal Üniversitesi kuruluş aşamasında önemli fiziki olanaklara sahiptir.

9- Tekirdağ, Özgürlük ve Vatan Şairi Namık Kemal’in adını taşıyacak olan bir üniversiteye sahip olması durumunda, kendine kazındıracağı çok yönlü kimliğin geliştirilmesi açısından, çağdaşlaşma yolunda attığı adımları daha da ileri götürerek, ülkenin kültürel, toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkısını artırarak devam edecektir.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ENİS TÜTÜNCܒNÜN TEKLİFİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 28.3.1983 tarihli ve 280 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 55.- Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.”

Bu Üniversite:

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Trakya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile Çoruh Mühendislik Fakültesinden,

b) Trakya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu, Tekirdağ Sağlık Yüksek Okulu, Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu, Çoruh Meslek Yüksek Okulu, Hayrabolu Meslek Yüksek Okulu, Malkara Meslek Yüksek Okulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu, Muratlı Meslek Yüksek Okulu, Saray Meslek Yüksek Okulu, Şarköy Meslek Yüksek Okulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

Oluşur.

MADDE 2.- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 6.- Yeni Kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli 1 sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 3.- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 5.- Yeni kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde kullanılmak üzere (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 4.- 28.3.1993 Tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 31.- Bu Kanunla kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlanan Yükseköğretim Kurumlarının teşkilatları ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 2003 malî yılı bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisler, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, demirbaş ve taşıtlarla birlikte taşınır ve taşınmaz malları 2809 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine devredilmiş sayılır.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarından uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkacak olan sorunlar Yüksek Öğretim Kurulu Kararı ile çözümlenir.

MADDE 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6.- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TEKLİFE EKLİ LİSTELER

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

KURUMU: TEKİRDAĞ ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                    

TEŞKİLATI: MERKEZ                                                                                                                                              

 

UNVANI   DERECESİ         I SAYILI II SAYILI           

Profesör                1                            60                            15

Doçent                  1                            60                            15

Doçent                  2                            50                            10

Doçent                  3                            40                            10

Yardımcı Doçent   3                            80                            15

Yardımcı Doçent   4                            60                            15

Yardımcı Doçent   5                            40                            15

Öğretim Görevlisi 1                            10                              2

Öğretim Görevlisi 2                            10                              2

Öğretim Görevlisi 3                            10                              2

Öğretim Görevlisi 4                            10                              2

Öğretim Görevlisi 5                            10                              2

Öğretim Görevlisi 6                            10                              2                                                               

Okutman               1                            15                              4

Okutman               2                            15                              4

Okutman               3                            15                              4

Okutman               4                            15                              4

Okutman               5                            15                              4

Okutman               6                            15                              5                                                               

Okutman               7                            10                              5                                                               

Araştırma Görevlisi                              4                          110                            25

Araştırma Görevlisi                              5                          120                            25

Araştırma Görevlisi                              6                          120                            25

Araştırma Görevlisi                              7                          125                            25

Uzman                  1                            10                              5

Uzman                  2                            10                              5

Uzman                  3                            10                              5

Uzman                  4                            10                              5                                                               

Uzman                  5                            14                              6                                                               

Uzman                  6                            13                              6                               

Çevirici                  1                              1                              1

Çevirici                  2                              1

Çevirici                  3                              1                               

Eğitim Ö. Planlayıcı                              1                              1

Eğitim Ö. Planlayıcı                              2                              1                              1

Eğitim Ö. Planlayıcı                              3                              1

                                                                                                                                                                                            

 GENEL TOPLAM                        1098            271

İHDAS EDİLEN İDARİ KADROLARIN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

 

KURUMU    :TEKİRDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLÂTI :MERKEZ

                                       SERBEST       SAKLI

                                         KADRO     KADRO

SINIFI                 UNVANI                                    ADEDİ      ADEDİ    TOPLAM

1. DERECE

GİH        Genel Sekreter                 1                              1              

GİH        Genel Sekreter Yardımcısı                1                              1              

GİH        Personel Dairesi Başkanı                      1                              1

GİH        Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı                 1                              1              

GİH        Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                 1                              1              

GİH        Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                 1                              1              

GİH        Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                 1                              1

GİH        Bilgi İşlm. Dai. Bşk.                                1                              1              

GİH        İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                 1                              1              

GİH        Hukuk Müşaviri                                1                              1              

GİH        Fakülte Sekreteri                2                              2

SHS        Tabip                      1                              1

THS       Mühendis                1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            14                            14

 

2. DERECE

GİH               Yüksekokul Sekreteri                             1                              1

GİH        Şube Müdürü                6                              6

GİH        Sayman                   2                              2

THS       Tekniker                 1                              1

THS       Mimar                     1                              1

THS       Mühendis                2                              2

SHS        Tabip                      1                              1

SHS        Diş Tabibi                              1                              1

AHS       Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            16                            16

 

3. DERECE

GİH        Enstitü Sekreteri                2                              2

GİH        Sav. Uzmanı                 1                              1

GİH        Sivil Sav. Uzmanı                 1                              1

GİH        Şube Müdürü                7                              7

GİH        Ayniyat Saymanı                1                              1

THS       Mühendis                2                              2

THS       Mimar                     1                              1

THS       Tekniker                 2                              2

THS       Teknisyen                              2                              2

SHS        Tabip                      1                              1

SHS        Diş Tabibi                              1                              1

AHS       Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            22                            22

 

4. DERECE

GİH        Şube Müdürü                8               1             9

GİH        Şef                           2             1               3

THS       Mühendis                2             1               3

THS       Mimar                     1                              1

THS       İstatistikçi                              1                              1

SHS        Hemşire                  1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            15               3           18

 

5. DERECE

GİH        Şef                           8             1               9

GİH        Ayniyat Saymanı                2                              2

GİH               Daktilograf                            2                              2

GİH        Memur                    5             1               6

GİH               Çözümleyici                          1                              1

GİH        Ambar Memuru                2                              2

THS       Tekniker                 4                              4

THS       Teknisyen                              4               3             7

SHS        Tabip                      1                              1

SHS        Diş Tabibi                              1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            30               5           35

 

6. DERECE

GİH        Şef                           20           3               23

GİH        Bilgi İşletmeni                                3                              3

GİH        Sekreter                   3                              3

GİH                Daktilograf                          10               2           12

GİH        Memur                    12           7               19

GİH        Santral Memuru                1                              1

GİH        Şoför                       2                              2

THS       Tekniker                 3                              3

THS       İstatistikçi                              1                              1

THS       Teknisyen                              9               1           10

YHS       Teknisyen Yrd.                       6               3             9

SHS        Tabip                      1                              1

AHS       Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            72               16         88

 

7. DERECE

GİH        Şef                           20           3               23

GİH        Bilgi İşletmeni                                3             1               4

GİH        Programcı                1                              1

GİH               Çözümleyici                          1                              1

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                            7               3           10

GİH        Memur                    10           6               16

THS       Teknisyen                              5               1             6

SHS        Hemşire                  1                              1

YHS       Aşçı                        2             1               3

YHS       Bekçi                       2             1               3

YHS       Hizmetli                  5             2               7

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            59               18         77

 

8. DERECE

GİH        Memur                    22           8               30

GİH        Sekreter                   3                              3

GİH               Daktilograf                          10               10         20

GİH        Şoför                       2             1               3

GİH        Santral Memuru                2               1             3

THS       Teknisyen                            10               4           14

SHS        Hemşire                  1                              1

YHS       Teknisyen Yrd.                     10               2           12

YHS       Bekçi                       2             1               3

YHS       Aşçı                        2             2               4

YHS       Hizmetli                  6             3               9

YHS       Kaloriferci                              1               1             2

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            71               33       104

 

9. DERECE

GİH        Bilgi İşletmeni                                3             1               4

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                          10               4           14

GİH        Memur                    20           6               26

GİH        Şoför                       3             1               4

GİH        Ambar Memuru                2               1             3

THS       Teknisyen                              5               2             7

THS       Tekniker                 4             1               5

SHS        Hemşire                  1             1               2

YHS       Teknisyen Yrd.                       5               1             6

YHS       Bekçi                       3             1               4

YHS       Hizmetli                  4             2               6

YHS       Kaloriferci                              2               1             3

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            64               22         86

10. DERECE

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH        Bilgi İşletmeni                                2             1               3

GİH               Daktilograf                          10               3           13

GİH        Memur                    15           5               20

GİH        Santral Memuru                1               2             3

GİH        Şoför                       3             1               4

GİH        Ambar Memuru                1               2             3

THS       Tekniker                 2             1               3

YHS       Kaloriferci                              1               1             2

YHS       Teknisyen Yrd.                       5               2             7

YHS       Bekçi                       2             2               4

YHS       Hizmetli                  11           7               18

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            55               27         82

 

11. DERECE

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                          10               6           16

GİH        Memur                    20         10               30

GİH        Santral Memuru                1               2             3

GİH        Ambar Memuru                1               2             3

GİH        Veznedar                 3             1               4

GİH        Şoför                       3             1               4

THS       Teknisyen                              8               2           10

YHS       Bekçi                       2             2               4

YHS       Aşçı                        1             1               2

YHS       Hizmetli                  25         10               35

YHS       Kaloriferci                              1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            77               37       114

 

12. DERECE

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                          15               6           21

GİH        Memur                    20         10               30

GİH        Şoför                       2                              2

GİH        Santral Memuru                1               2             3

GİH        Ambar Memuru                1               2             3

GİH        Veznedar                 1             1               2

THS       Teknisyen                              4               2             6

YHS       Hizmetli                  15           3               18

YHS       Bekçi                       2             1               3

                                                                                                                                                                                                          

               TOPLAM                            63               27         90

 

13. DERECE

GİH               Daktilograf                          10               4           14

GİH        Memur                    20         10               30

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH        Veznedar                 1                              1

GİH        Ambar Memuru                1               2             3

GİH        Şoför                       2                              2

THS       Teknisyen                              5               3             8

YHS       Bekçi                       3             1               4

YHS       Hizmetli                  15           3               18

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            59               23         82

 

14. DERECE

GİH        Şoför                       2                              2

YHS       Hizmetli                  10           3               13

YHS       Bekçi                       2             2               4

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            14               5           19

 

15. DERECE

GİH        Şoför                       2                              2

YHS       Hizmetli                  8             6               14

YHS       Bekçi                       3             1               4

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            14               5           19

                                                                                                                                           

               GENEL TOPLAM                              644     223               867

 

 

KURUMU    :TEKİRDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLÂTI :DÖNER SERMAYE

 

                                       SERBEST    TUTULU

                                         KADRO     KADRO

SINIFI                 UNVANI                    DERECESİ      ADEDİ ADEDİ    TOPLAM

GİH        İşletme Müdürü  3             1                              1

GİH        Sayman  5               1                              1

GİH        Veznedar 6               1                              1

GİH        Memur   8               1                              1

GİH        Ambar Memuru 8             1                              1

GİH        Veznedar 9               1                              1

GİH        Ambar Memuru 9             1                              1

GİH        Memur   9               1                              1

GİH               Daktilograf              10           2                              2

YHS       Hizmetli               10           2                              2

               TOPLAM                            12                            12

                                                                                                                                           

               GENEL TOPLAM                              656     223               879

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Gerekçeli Kanun Teklifimiz ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ahmet Yaşar Ruhi Açıkgöz    Ali Rıza Alaboyun

           Aksaray                  Aksaray                  Aksaray

                      Ramazan Toprak

                                    Aksaray

 

GENEL GEREKÇE

İç Anadolu Bölgesinin ortasında yer alan Aksaray 7997 km2’lik alan ve 400 bin nüfusuyla Türkiye’nin önde gelen illeri arasındadır. Şu anda toprak genişliği açısından Türkiye’nin 46. Büyük ilidir. Nüfus açısından 41. sıradadır. 7 ilçesi, 106 köyü bulunmaktadır.

Aksaray İl merkezi 131.752 nüfusuyla, her türlü iktisadi ve sosyal imkâna sahip, Ülkemizin en çağdaş kentlerinden biridir.

Ankara’ya 220 km, Konya’ya 150 km, Kayseri’ye 180 km, Adana’ya 230 km, Nevşehir’e 70 km, Niğde’ye 120 km uzaklıkta olan ve E-90 karayolu üzerinde yer alan Aksaray aynı zamanda İç Anadolu Bölgesinin Güney Anadolu Bölgesine açılan kapısı durumundadır.

Aksaray’da ciddi bir sanayileşme hamlesi başlamıştır. Özel sektöre ait şu anda 60 adet fabrika vardır. Bu fabrikalar içerisinde Mercedes fabrikası anılmaya değerdir. Ayrıca Şeker Fabrikasının temeli atılmıştır. Havaalanı inşaatı ise ciddi bir boyuta gelmiş ve 2003 yılı içinde tamamlanması amaçlanmaktadır.

Aksaray İlköğretim okullarında 62.817, ortaöğretim okullarında 23 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bu okullarda toplam 3595 öğretmen ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Aksaray’da her çeşit orta dereceli okul bulunmaktadır.

Aksaray’da halen 4 fakülte, 2 yüksek okul ve 3 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Buralarda toplam 4696 öğrenci eğitim görmektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 3000 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu vardır.

Aksaray İl Merkezi 131.752 nüfusu olan her türlü iktisadi ve sosyal imkâna haiz ve Ülkemizin hızla modernleşen şehirlerinden birisidir.

Üniversitenin kurulması Aksaraylı müteşebbislere de büyük güç verecektir. Üniversite Aksaray ve çevresine ekonomik, kültürel ve sosyal yönden de büyük katkı sağlayacaktır. Bu Üniversitenin kurulmasına imkân verecek ekonomik ve sosyal alt yapısı mevcut olan Aksaray’da bunun gerçekleştirilmesi ildeki gelişmeyi daha da hızlandıracak, başta il ve çevresi olmak üzere tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı teknik elemanları ve yetişmiş insan gücünü sunacaktır. Kalkınmada öncelikli yöre olması da kararlaştırılan Aksaray’da Üniversite, Aksaray’ı bölgesel bir gelişme odağı haline getirecek, Türkiye açısından da büyük faydalar sağlayacaktır.

Ayrıca;

Eğitim sürekli gelişmeye açık, çağımızda dinamizmi giderek artan bir süreçtir. Bu bakımdan eğitim sistemini geliştirme çabaları, toplumun ihtiyaç beklentisi olarak aralıksız sürdürülmek durumundadır.

Bilim ve teknolojinin akıl almaz bir hızla geliştiği günümüzde eğitimin, özellikle yükseköğretimin önemi daha da artmıştır. Çünkü gelişen ve değişen dünyada saygın bir toplum olabilmenin tek koşulu bilim ve teknolojide söz sahibi olmaktır.

Bunun bilincinde olan Cumhuriyet hükümetleri her zaman üniversitelere büyük önem vermişler, bu kurumlarımızın çağdaş koşullara kavuşması için her türlü tedbiri almaya özen göstermişlerdir. Bu özen yükseköğretim kurumlarının kuruluşuna da yansımıştır.

Anayasamız, üniversite kurulmasının önem ve ciddiyetini dikkate alarak üniversitelerin Devlet tarafından ve ancak kanunla kurulabileceğini, kanunun üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözeteceğini ilke olarak benimsemiştir.

Günümüzde üniversitenin üç önemli görevinden biri çevreye hizmettir; çevre kalkınmasında önderliktir. Ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınma için çevre ülke ve insanlık açısından üniversitelerin daha fazla önderlik yapması beklenmektedir. Bunun için yükseköğretim kurumlarının yaygınlaştırılması ve bulundukları çevreye dönük program uygulayacak özellikler taşıması beklenmektedir.

Aksaray’da kurulu bulunan 2 fakülte ve 5 yüksek okulda toplam 4696 öğrenci 232 akademik personel tarafından eğitim ve öğretim vermektedir.

Ayrıca il merkezinde kurulmuş ancak henüz öğrenci alınmamış olan Fen-Edebiyat ve eğitim fakülteleri de bulunmaktadır. Ayrıca Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri yüksekokulu bina inşaatı hizmetleri hızla devam etmektedir. 5 bin dekarlık kampus alanının büyütülmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Aksaray Eğitim Fakültesi 18.11.1998 tarih ve 23527 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 10.8.1998 tarih ve 98/11908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Niğde Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Halen öğrenci alınmayan Fakültemizin 3 Yardımcı Doçent, 6 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 öğretim elemanı ve 4 idari personeli bulunmaktadır.

5.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 23.10.1999 tarih ve 99/13483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Fen Edebiyat Fakültesinin 2 öğretim elemanı (1 Profesör Dekan, 1 araştırma görevlisi) bulunmaktadır.

Ayrıca Aksaray ilinde 1000 öğrenci kapasiteli Polis Yüksek Okulu 1994 yılından bu yana eğitim-öğretim vermektedir.

Aksaray’da Üniversite kurulduğu takdirde yapılmış olan tesisler ihtiyaca cevap verebilecek nitelik ve niceliktedir.

Aksaray’a Üniversite kurulması hem Ülkemiz ve hem de Aksaray için çok yoğun ve yararlı olacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

  Madde 1.- Aksaray’da halen mevcut bulunan Fakülte ve Yüksekokullar Niğde Üniversitesine bağlıdır. Niğde Üniversitesini düzenleyen Ek Madde 22’nin a ve b bendinde aksaray’da bulunan Fakülteler ve Yüksekokulların Niğde Üniversitesine bağlılığı belirtilmektedir. Bu bentlerden Aksaray’daki Fakülteler ve Yüksekokullar çıkarılarak bentler yeniden düzenlenmiştir.

Madde 2.- Yeni kurulan Üniversiteler ek maddelerle kanuna işlenmektedir. Yeni düzenlenen Aksaray Üniversitesi başlıklı Ek Madde 34 ile bu üniversitenin hangi birimlerden oluştuğu belirtilmiştir.

Madde 3.- Aksaray Üniversitesine bağlanan Fakültelerde ve yeni açılacak Fakülte, Yüksekokul ve enstitülerde görev alacak öğretim elemanlarına ilişkin kadroları düzenleyen maddedir.

Madde 4.- Üniversitede görevlendirilecek idari personelin kadrolarına ilişkin düzenlemeyi içeren maddedir.

Madde 5.- Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatında kullanılmak üzere kadro ihdasına ilişkin düzenlemeyi içeren maddedir.

Madde 6.- Aksaray Üniversitesi faaliyete başlayana kadar ve başladıktan sonra karşılaşılabilecek kimi belirsizlik meydana getirebilecek durumları düzenleyen geçici maddelere ilişkin maddedir.

Madde 7.- Yürütme maddesidir.

Madde 8.- Yürürlük maddesidir.

 

AKSARAY MİLLETVEKİLİ AHMET YAŞAR VE 3 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 2809 SAYILI KANUN İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1.- a) 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek Madde 22’sinde yer alan Aksaray’daki Fakülte ve Yüksek Okulların Niğde Üniversitesine bağlılığı kaldırılmıştır ve bunlar yeni kurulacak Aksaray Üniversitesine bağlanmıştır.

b) Bu kanundan sonra kurulmuş olan Aksaray’daki diğer Fakülte ve Yüksek Okulların Niğde Üniversitesine   bağlılığı kaldırılarak, bunlar yeni kurulacak Aksaray Üniversitesine bağlanmıştır.

MADDE 2.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 34.- Aksaray’da Aksaray Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.”

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Niğde Üniversitesine bağlı Aksaray Mühendislik Fakültesi, Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aksaray Eğitim Fakültesi, Aksaray Fen Edebiyat Fakültesinin ad ve bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinden;

b) Niğde Üniversitesine bağlı iken, bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Aksaray Meslek Yüksek Okulu, Aksaray Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Aksaray Sağlık Yüksek Okulu, Ortaköy Meslek Yüksek Okulu, Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Şereflikoçhisar Meslek Yüksek Okulundan;

c) Üniversiteye bağlı olarak yeni kurulacak Güzelyurt’ta Güzelyurt Meslek Yüksek Okulu ve Eskil’de Eskil Meslek Yüksek Okulundan;

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

MADDE 3.- 2.9.1983 tarih ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4.- Aksaray Üniversitesinde yeni kurulan Fakülte ve Enstitüler ile bu Üniversiteye bağlanan mevcut Fakülteler ve Yüksekokullarda kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.”

MADDE 4.- 13.12.1993 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3.- Aksaray Üniversitesinde yeni kurulan Fakülte ve Enstitüler ve Yüksek Okullar ile bu Üniversiteye bağlanan mevcut Fakülteler ve Yüksekokullarda kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.”

MADDE 5.- Maliye Bakanlığının Merkez Teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanları Saymanlık yetkisini haizdir.

MADDE 6.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26.- Bu kanunla kurulan Aksaray Üniversitesine bağlanan Yükseköğretim Kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mecut kadroları ve personeli bu kuruluşların ilgili 1999 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları, 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Aksaray Üniversitesine devredilmiş sayılır.

Aksaray Üniversitesine bağlanmış olan Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yeni Üniversiteyi faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini Niğde Üniversitesine bağlı olarak devam ettirirler.

Bu kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu Kararıyla çözümlenir.

GEÇİCİ MADDE 27.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Niğde Üniversitesine bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek Aksaray Üniversitesine bağlanan Fakülteler, Yüksekokullarda kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde Fakültelerin veya Yüksekokulların yeni bağlandığı Üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Üniversitenin adıyla eski Üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                

 

 

TEKLİFE EKLİ LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

KURUMU: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                    

TEŞKİLATI: MERKEZ                                                                                                                                              

 

UNVANI   DERECESİ         I SAYILI II SAYILI           

Profesör                1                            62                            20

Doçent                  1                            56                            10

Doçent                  2                            40                            15

Doçent                  3                            32                            15

Yardımcı Doçent   3                            90                            25

Yardımcı Doçent   4                            80                            10

Yardımcı Doçent   5                            80                            10

Öğretim Görevlisi 1                            25                              2

Öğretim Görevlisi 2                            25                              2

Öğretim Görevlisi 3                            25                              2

Öğretim Görevlisi 4                            25                              2

Öğretim Görevlisi 5                            25                              2

Öğretim Görevlisi 6                            25                              2                                                               

Okutman               1                              5                              4

Okutman               2                              5                              4

Okutman               3                              5                              4

Okutman               4                              5                              4

Okutman               5                              5                              4

Okutman               6                              5                              5                                                               

Okutman               7                              5                              5                                                               

Araştırma Görevlisi                              4                            50                            20

Araştırma Görevlisi                              5                            60                            20

Araştırma Görevlisi                              6                            70                            20

Araştırma Görevlisi                              7                            80                            20

Uzman                  1                            15                              5

Uzman                  2                            15                              5

Uzman                  3                            15                              5

Uzman                  4                            15                              5                                                               

Uzman                  5                            15                              6                                                               

Uzman                  6                            15                              6                               

Çevirici                  1                              1                              1

Çevirici                  2                              1

Çevirici                  3                              1                               

Çevirici                  5                              1

Çevirici                  6                              1

E. Ö. Planlanlayıcı 1                              1

E. Ö. Planlanlayıcı 2                              1                               

E. Ö. Planlanlayıcı 3                              1

                                                                                                                                                                                       

GENEL TOPLAM             983        260

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

 

Mehmet Yıldırım

Mehmet Sevigen

Haluk Koç

 

Kastamonu

İstanbul

Samsun

 

Mustafa Gazalcı

M. Nuri Saygun

Kazım Türkmen

 

Denizli

Tekirdağ

Ordu

 

Enver Öktem

Tacidar Seyhan

Yakup Kepenek

 

İzmir

Adana

Ankara

 

A. Rezzak Erten

Nuri Çilingir

Berhan Şimşek

 

İzmir

Manisa

İstanbul

 

Atilla Başoğlu

İsmail Özay

Ahmet Yılmaz Kaya

 

Adana

Çanakkale

İzmir

 

Enis Tütüncü

Nurettin Sözen

Mahmut Yıldız

 

Tekirdağ

Sivas

Şanlıurfa

 

Ali Cumhur Yaka

Hakkı Ülkü

Engin Altay

 

Muğla

İzmir

Sinop

 

Fuat Çay

Halil Ünlütepe

Şükrü Elekdağ

 

Hatay

Afyonkarahisar

İstanbul

 

Canan Arıtman

İ. Sami Tandoğdu

Şevket Arz

 

İzmir

Ordu

Trabzon

 

Abdulkadir Ateş

Ali Dinçer

İsmet Çanakçı

 

Gaziantep

Bursa

Ankara

 

Uğur Aksöz

Mahmut Duyan

M. Nezir Nasıroğlu

 

Adana

Mardin

Batman

 

Mustafa Özyurt

Naci Aslan

Bihlun Tamaylıgil

 

Bursa

Ağrı

İstanbul

 

Kemal Demirel

Esat Canan

M. Ali Özpolat

 

Bursa

Hakkâri

İstanbul

 

A. Sırrı Özbek

Hüseyin Özcan

Atilla Kart

 

İstanbul

Mersin

Konya

 

Gökhan Durgun

Muhsin Koçyiğit

Mehmet S. Kesimoğlu

 

Hatay

Diyarbakır

Kırklareli

 

Emin Koç

Muharrem Toprak

Ali Oksal

 

Yozgat

İzmir

Mersin

 

Halil Tiryaki

Hasan Güyüldar

Ramazan Kerim Özkan

 

Kırıkkale

Tunceli

Burdur

 

Nail Kamacı

Ali Arslan

Muharrem Kılıç

 

Antalya

Muğla

Malatya

 

Ziya Yergök

Güldal Okuducu

Muharrem Doğan

 

Adana

İstanbul

Mardin

 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Osman Özcan

Tuncay Ercenk

 

Ankara

Antalya

Antalya

 

Mehmet Parlakyiğit

Erdal Karademir

Yılmaz Kaya

 

Kahramanmaraş

İzmir

İzmir

 

Kemal Kılıçdaroğlu

Gülsün Bilgehan

İsmail Değerli

 

İstanbul

Ankara

Ankara

 

GEREKÇE

Kastamonu İli 13108 km2 toprak genişliği ile 375000 nüfusa sahip bulunmaktadır. 170 km Karadenizde sahil şeridi bulunmaktadır. 20 ilçesi ve 1074 köyü mevcuttur.

Kastamonu İli doğal konum olarak Batı ve Orta Karadenizin coğrafi merkezi durumundadır. Kastamonu Ankara’ya 259 km, Sinop’a 180 km, Çankırı’ya 120 km, Karabük’e 125 km, Zonguldak’a 360 km’dir.

Halen Gazi Üniversitesine bağlı Kastamonu Eğitim Fakültesinde 3500 öğrenci, Orman Fakültesinde 170 öğrenci, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda 170 öğrenci, Sağlık Meslek Yüksek Okulunda ise 150 ayrıca Ankara Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulunda 2500 olmak üzerinde toplam yaklaşık 6500 öğrenci eğitim görmektedir.

Mevcut imkânlar olarak gerek öğrenci adedi gerekse de altyapısı ile de Üniversite kurulması için hazır durumdadır.

Kastamonu ilkokullarında 36500, orta dereceli okullarda yaklaşık 25000 öğrenci eğitim görmektedir. Civar illerimizde de orta öğretimde çok büyük öğrenci kapasitesi mevcuttur.

Kastamonu merkezde Devlet Hastanesi, Trafik Hastanesi ayrıca Rehabilitasyon Merkezi ve SSK Hastanesi, Ballıdağ’da Sanatoryum Hastanesi bulunmaktadır.

Kastamonu Havaalanı tamamlanmış olup Üniversite kurulabilecek arazi şehre 10 km. mesafedeki Kadı Dağı mevkiine çok yakındır. Ayrıca bu alanda her türlü spor kompleksi mevcuttur. Üniversite tesisleri kuruluncaya kadar; Öğretim elemanları personel ve öğrencileri, barındıracak yeterli imkân vardır. Başta vilayet olmak üzere, Belediye Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri ve Kastamonu halkı üniversite için her türlü fedakarlığı ve katkıyı yapmaya hazırdır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplardan olan “Şapka İnkılabı” Kastamonu’da ilan edilmiş ve bu inkılabın öncülüğünü Kastamonulular yapmıştır. Yine bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde sınırı İstanbul Üsküdar’a kadar uzanan ve Anadolunun İç Anadolu Bölgesini de kapsayan “Sancak” merkezi olmuştur. Bu dönemde bağrında bugünkü Yükseköğretim Kurumlarının eşiti olan “Medreseleri” barındırmış ve bu hali ile önemli bilim ve kültür merkezleri arasında yer almıştır. İstiklal Savaşında da en çok şehit veren illerden biri olan Kastamonumuzun bu tarihi konumu dikkate alındığında, Üniversiteye olan ihtiyacı tartışmasız şekilde ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin az gelişmişlikten kurtarılması diğer ekonomik ve sosyal gelişimlerin yanında eğitime de Anayasa gereği ve bütün Cumhuriyet Hükümetlerinin eğitimi yurda yaygınlaştırma görüşüne de uygun olarak önem verilmesiyle olanak içerisine girecektir.

Kastamonu’da açılacak bu Üniversite Ülkemizin genel yapısına büyük katkıda bulunacak ve hem de bölgede ve çevrede yetişme ihtiyacında olan gençlerimize imkân ve fırsat eşitliği verilmiş olacaktır.

Yukarıda izahını yapmaya çalıştığım nedenlerle işbu Kanun teklifini yapmış bulunmaktayım.

 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MEHMET YILDIRIM VE 65 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 35.- Kastamonu’da Kastamonu Batı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulmuş bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek bu rektörlüğe bağlanan Kastamonu Eğitim Fakültesi, Kastamonu Orman Fakültesi ile İnebolu Su Ürünleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Tosya Meslek Yüksekokulu ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu ile Ankara Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek bu rektörlüğe bağlanan Kastamonu Meslek Yüksekokulu ve Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kastamonu Sivil Havacılık Yüksek Okulu, İhsangazi Meslek Yüksekokulu ile Kastamonu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden

Oluşur.

MADDE 2.- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 6.- Yeni kurulan Kastamonu Batı Karadeniz Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli 1 sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili Üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 3.- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 5.- Yeni kurulan Kastamonu Üniversitesinde kullanılmak üzere II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili Üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

EK MADDE 4.- Maliye Bakanlığının Merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanlığı Saymanlık yetkisine haizdir.

MADDE 5.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE” 31.- Bu Kanunla kurulan Kastamonu Üniversitesine bağlanan Yüksek Öğretim Kurumlarının Teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 2003 Mali yılı bütçe ödenekleri bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Kastamonu Üniversitesine devredilmiş sayılır.

Kastamonu Üniversitesine bağlanmış olan Yüksek Öğretim Kurumları Yüksek Öğretim Kurulunun yeni Üniversiteyi iki ayda faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen YÖK’da uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak durumlar YÖK kararıyla çözümlenir.

Ayrıca bu Kanunla yeni kurulan üniversiteye bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Millî Eğitim Bakanlığının olumlu görüşü üzerine YÖK tarafından karar verilir.

GEÇİCİ MADDE 32.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Ankara Üniversitesine Gazi Üniversitesine bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek Kastamonu Üniversitesine bağlanan fakülteler ve Yüksekokullarda kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları istekleri halinde yeni bağlandığı Üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Üniversitenin adıyla eski Üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yüksek Öğretim Kurumu yetkilidir.

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TEKLİFE EKLİ LİSTELER

I SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

KURUMU: KASTAMONU BATI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                                                                    

TEŞKİLATI: MERKEZ                                                                                                                                              

 

UNVANI   DERECESİ         I SAYILI II SAYILI           

Profesör                1                          220                            35

Doçent                  1                          175                            35

Doçent                  2                          150                            35

Doçent                  3                          143                            40

Yardımcı Doçent   3                          235                            35

Yardımcı Doçent   4                          220                            35

Yardımcı Doçent   5                          210                            35

Öğretim Görevlisi 1                            53                            15

Öğretim Görevlisi 2                            53                            15

Öğretim Görevlisi 3                            43                            10

Öğretim Görevlisi 4                            40                            10

Öğretim Görevlisi 5                            30                              5

Öğretim Görevlisi 6                            30                              5                                                               

Okutman               1                            45                            13

Okutman               2                            45                            10

Okutman               3                            45                            13

Okutman               4                            45                            10

Okutman               5                            40                            10

Okutman               6                            40                            10                               

Okutman               7                            45                            13                               

Araştırma Görevlisi                              4                          220                            35

Araştırma Görevlisi                              5                          260                            35

Araştırma Görevlisi                              6                          330                            35

Araştırma Görevlisi                              7                          340                            40

Uzman                  1                            25                              5

Uzman                  2                            25                              5

Uzman                  3                            20                              5

Uzman                  4                            30                              5                                                               

Uzman                  5                            25                              5                                                               

Uzman                  6                            25                              5                               

Çevirici                  1                              1                              1

Çevirici                  2                               

Çevirici                  3                              1                               

Eğitim Ö. Planlayıcı                              1                              1

Eğitim Ö. Planlayıcı                              2                              1                              1

Eğitim Ö. Planlayıcı                              3                               

                                                                                                                                                                                           

  GENEL TOPLAM                           3211      566

 

 

II SAYILI LİSTE

 

İHDAS EDİLEN İDARİ KADROLARIN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

 

KURUMU    : KASTAMONU BATI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLÂTI :  MERKEZ

                                       SERBEST       SAKLI

                                         KADRO     KADRO

SINIFI                 UNVANI                                    ADEDİ      ADEDİ    TOPLAM

1. DERECE

GİH        Genel Sekreter                 1                              1              

GİH        Genel Sekreter Yardımcısı                1                              1              

GİH        Personel Dai. Başkanı                          1                              1

GİH        Yapı İşleri ve Teknik Dai. Başkanı                 1                              1              

GİH        Öğrenci İşleri Dai. Başkanı                 1                              1              

GİH        Sağlık, Kül. ve Sp. Dai. Başkanı                 1                              1              

GİH        Küt. ve Dok. Dai. Başkanı                 1                              1

GİH        Bilgi İşlm. Dai. Bşk.                                1                              1              

GİH        İdari ve Mali İşler Dai. Başkanı                 1                              1              

GİH        Hukuk Müşaviri                                1                              1              

GİH        Fakülte Sekreteri                8                              8

SHS        Tabip (Uzman)               1                              1

SHS        Baş Hemşire                1                              1

GİH        Hastane Müdürü                1                              1

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            21                            21

 

2. DERECE

GİH        Hastane Müdür Yrd.                           3                              3

GİH        Şube Müdürü                8                              8

GİH               Yüksekokul Sek.                   5                              5

THS       Tekniker                 2             1               3

THS       Mühendis                1                              1

SHS        Tabip (Uzman)               1               1             2

SHS        Veteriner                 5                              5

AHS       Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            26               2           28

 

3. DERECE

GİH        Enstitü Sekreteri                3                              3

GİH        Savunma Uzmanı                 1                              1

GİH        Sivil Sav. Uzmanı                 1                              1

GİH        Şube Müdürü                7                              7

GİH        Ayniyat Saymanı                1               1             2

THS       Mühendis                1             2               3

THS       Mimar                     1                              1

THS       Tekniker                 1                              1

THS       Teknisyen                              1                              1

THS       Kimyager                1             1               2

SHS               Fizyoterapist                       1               1             2

SHS        Hemşire                  1             3               4

SHS        Sağlık Teknisyeni                                            1               1

AHS       Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            21               9           30

 

4. DERECE

GİH        Şube Müdürü                6                              6

GİH        Şef                           4                              4

GİH        Ayniyat Saymanı                1                              1

GİH        Antrenör                                1               1

THS       Mühendis                2             1               3

THS       Mimar                     1             1               2

THS       Tekniker                 1             1               2

THS       Teknisyen                              1               2             3

SHS        Tabip                      1             2               3

SHS               Fizyoterapist                       1               1             2

SHS        Hemşire                  2             3               5

AHS       Avukat                    1             1               2

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            21               13         34

 

5. DERECE

GİH        Şef                           8                              8

GİH        Memur                    6             4               10

GİH        Veznedar                 1                              1

GİH        Programcı                1             1               2

GİH               Çözümleyici                          1               1             2

THS       Mimar                     1             1               2

THS       Tekniker                 2                              2

THS       Teknisyen                              1               1             2

THS       Kimyager                1                              1

SHS        Tabip                      2                              2

SHS        Diş Tabibi                              2                              2              

SHS        Biyolog                   2             1               3

SHS               Fizyoterapist                       1               1             2

SHS        Hemşire                  4             2               6

SHS        Sağlık Memuru                1               1

SHS               Diyetisyen                            1               1

SHS        Sağlık Teknisyeni                             3             3               6

YHS       Teknisyen Yrd.                       2               2             4

                                                                                                                                                                                                         

               TOPLAM                            40               17         57

 

6. DERECE

GİH        Şef                           23                            23

GİH        Bilg. İşletmeni                                2             1               3

GİH        Programcı                2             1               3

GİH               Çözümleyici                          2               1             3

GİH        Sekreter                   1             1               2

GİH               Daktilograf                            2               1             3

GİH        Memur                    5             9               14

GİH        Santral Memuru                1                              1

GİH        Şoför                       2                              2

GİH        Ayniyat Saymanı                                 1             1

GİH        Ambar Memuru                1               1             2

GİH        Antrenör                                1               1

THS       Mühendis                2                              2

THS       Tekniker                 3                              3

THS       İstatistikçi                              2                              2

THS       Teknisyen                              8                              8

SHS        Tabip                      2                              2

SHS        Diş Tabibi                              1               1             2

SHS        Biyolog                   1                              1

SHS               Fizyoterapist                       1               1             2

SHS        Sosyal Çalışmacı                               1                              1

SHS        Hemşire                  6             4               10

SHS        Sağlık Memuru                1                              1

SHS        Eczacı                     1                              1

SHS               Diyetisyen                            1                              1

SHS        Sağlık Teknisyeni                             1             1               2

SHS        Laborant                 3                              3

YHS       Teknisyen Yrd.                       1               1             2

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            76               25       101

 

7. DERECE

GİH        Şef                           25           2               27

GİH        Bilgisayar İşletmeni                                5                              5

GİH        Programcı                1             1               2

GİH               Çözümleyici                                           1             1

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                            6               6           12

GİH        Memur                    10           5               15

GİH        Satın Alma Memuru                       1                              1

GİH        Santral Memuru                                 1                              1

GİH        Şoför                       2                              2

THS       Mühendis                2             1               3

THS       Teknisyen                              6                              6

SHS        Sağlık Memuru                3               1             4

SHS        Sağlık Fizikçisi                1                              1

SHS        Sağlık Teknisyeni                             3             1               4

YHS       Teknisyen Yrd.                       2                              2

YHS       Sağlık Tek. Yrd.                               4             2               6

YHS       Aşçı                        1                              1

YHS       Bekçi                       2             1               3

YHS       Hizmetli                  4                              4

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            81               21       102

 

8. DERECE

GİH        Memur                    10         10               20

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                            9                              9

GİH        Şoför                       3                              3

GİH        Ambar Memuru                1               1             2

GİH        Veznedar                 1                              1

GİH        Programcı                1             1               2

GİH               Çözümleyici                          1               1             2

GİH        Bilgisayar İşl.                         3                              3

THS       Teknisyen                              8               3           11

SHS        Sağlık Memuru                2                              2

SHS        Laborant                 5                              5

SHS        Sağlık Teknisyeni                             6             2               8

YHS       Teknisyen Yrd.                       4               2             6

YHS       Bekçi                       1             3               4

YHS       Aşçı                        1                              1

YHS       Hizmetli                  6             2               8

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            64               25         89

 

9. DERECE

GİH        Bilgisayar İşletmeni                                3             1               4

GİH        Sekreter                   3                              3

GİH               Daktilograf                          10               15         25

GİH        Memur                    17         10               27

GİH        Satın Alma Memuru                       3                              3

GİH        Şoför                       3                              3

GİH        Ambar Memuru                1               1             2

GİH        Sayman                   1                              1

GİH        Veznedar                 2             1               3

GİH        Antrenör                 1                              1

THS       Teknisyen                              8                              8

THS       Teknik Ressam                 1               1             2

YHS       Teknisyen Yrd.                       8               2           10

YHS       Sağlık Tek. Yrd.                               3             2               5

YHS       Bekçi                       2             2               4

YHS       Aşçı                        2             1               3

YHS       Hizmetli                  10           4               14

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            78               40       118

 

10. DERECE

GİH        Sekreter                   2                              2

GİH               Daktilograf                            7               10         17

GİH        Memur                    26         17               43

GİH        Santral Memuru                3               1             4

GİH        Şoför                       6             1               7

GİH        Ambar Memuru                2               4             6

GİH        Veznedar                 1                              1

THS       Teknisyen                            15                            15

THS       Teknik Ressam                 1                              1

SHS        Laborant                 4                              4

SHS        Sağlık Memuru                2                              2

SHS        Sağlık Teknisyeni                             10           2               12

YHS       Kaloriferci                              3                              3

YHS       Teknisyen Yrd.                       6               4           10

YHS       Bekçi                       4             2               6

YHS       Aşçı                        3             2               5

YHS       Hizmetli                  21           8               29

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                          116               51       167

 

11. DERECE

GİH        Sekreter                   3                              3

GİH               Daktilograf                            9               3           12

GİH        Memur                    28           6               34

GİH        Santral Memuru                3               3             6

GİH        Antrenör                 1                              1

THS       Teknisyen                            10               4           14

YHS       Teknisyen Yrd.                       4               2             6

YHS       Bekçi                       6             2               8

YHS       Aşçı                        4             3               7

YHS       Hizmetli                  26           8               34

YHS               Hastabakıcı                         30                            30

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                          124               31       155

 

12. DERECE

GİH        Sekreter                   3             1               4

GİH               Daktilograf                          20               7           27

GİH        Memur                    19           8               27

GİH        Şoför                       5             2               7

GİH        Santral Memuru                2               2             4

YHS       Teknisyen Yrd.                       4               6           10

YHS       Bekçi                       4             4               8

YHS       Aşçı                        4             4               8

YHS       Kaloriferci                              4                              4

YHS       Hizmetli                  20                            20

YHS               Hastabakıcı                         40                            40

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                          125               34       159

 

13. DERECE

GİH               Daktilograf                          10               5           15

GİH        Santral Memuru                2                              2

YHS       Teknisyen Yrd.                     11               2           13

YHS       Bekçi                       9             4               13

YHS       Aşçı                        4             2               6

YHS       Hizmetli                  62                            62

YHS               Hastabakıcı                         60                            60

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                          158               13       171

Ê

14. DERECE

YHS       Aşçı                        4             2               6

YHS       Hizmetli                  52         19               71

YHS       Hayvan Bakıcısı               40                            40

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            96               21       117                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

               GENEL TOPLAM                              1047   302               1349

 

 

KURUMU    : KASTAMONU BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE

                                       SERBEST    TUTULU

                                         KADRO     KADRO

SINIFI                 UNVANI                    DERECESİ      ADEDİ ADEDİ    TOPLAM

GİH        Sayman  2               1                              1

GİH        Sayman  3                              1               1

GİH        Sayman  4               1             1               2

GİH        Sayman  5               1                              1

GİH        Tahsildar 5               1                              1

GİH        Veznedar 5               1             1               2

GİH        Memur   5               1                              1

GİH        Sayman  6               1             1               2

GİH        Şef          6               1                              1

GİH        Memur   6               2             1               3

GİH        Daktilo   6               1                              1

SHS        Eczacı    6               1                              1

GİH        Veznedar 7               1                              1

GİH        Memur   7               2                              2

GİH        Daktilo   7               2                              2

GİH        Daktilo   8               1             2               3

GİH        Veznedar 8               1                              1

GİH        Ambar Memuru 8             1               1             2

GİH        Satın Alma Memuru      8               1                              1

GİH        Veznedar 9               1                              1

GİH        Sekreter  9               1                              1

GİH        Memur   9               1                              1

THS       Teknisyen               9             1                              1

GİH        Memur 10               1                              1

GİH        Şoför    10               1                              1

GİH               Daktilograf              11           1                              1

YHS       Hizmetli               13           4                              4

                                                                                                                                                                                                        

               TOPLAM                            32               8           40

                                                                                                                                            

               GENEL TOPLAM                              1079   310               1389

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini, saygılarımızla arz ederiz.

 

Alim Tunç

Ahmet Çağlayan

Osman Çoşkunoğlu

 

Uşak

Uşak

Uşak

 

GEREKÇE

Üniversite, milletimizin ümidi olan gençlerimizi çağdaş eğitim ve teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, şanlı tarihimize, manevi ve milli değerlerimize sahip bilgi toplumu hedefine ulaştırmada aydınlık zihinli, aydınlık gönüllü vatandaşlar yetiştirilmesinde temel kurumlarımızdan birisidir.

Üniversite, sadece bilim ve teknoloji merkezleri olarak değil, ülkemizin fevkalade zengin olan milli kültürünü de ayakta tutarak, bu zenginliklerimizi evrensel kültüre aktarma ve bizim ne kadar yüksek medeniyete sahip olduğumuzu dünyaya anlatma bakımından da önemli bir kurumdur.

Üniversiteler eğitim ve öğretim ile bilimsel gelişmeler kurumu olmanın yanı sıra kuruldukları ve genişledikleri yörenin bir yandan ekonomik hayatlarının gelişmesinde önemli rol oynarken diğer yandan kuruldukları yörenin sosyal gelişiminde etkin rol oynamıştır. Bu etkin rolün Uşak ilimizde de gerçekleşmesinin ihtiyacı hasıl olmuştur.

Uşak;

Milattan Önce 5000 yıllarından bu yana uygarlığa beşiklik etmiş olan ilimiz; antik şehirleri, KARUN hazineleri, tarihi köprüleri, termal kaplıcaları ile bir tarih ve kültür hazinesidir. Ege’yi İç Anadolu’ya bağlayan ipek ve kral yolu ilimizden geçmiştir. 1897’de tren yolunun 1900’lerde elektriğin geldiği ilk iplik, dokuma, şeker fabrikalarının ve banka şubesinin açıldığı Uşak ilkler şehri olarak da anılmaktadır. Kurtuluş savaşında dünyada son süvari savaşı ilimizde yapılmıştır. 1953 yılında il statüsüne kavuşan Uşak son 30 senede sanayi alanında önemli başarılara imza atmıştır.

Yüzölçümü 5341 Km2’dir. İlçe sayısı 6, belediye sayısı 24, toplam nüfusu 322.654’dür.

Uşak ilinin genel ekonomik yapısı tarım ve sanayiye dayanmaktadır. İlçeler dahil tarımsal amaçlı kullanılabilen alan 242.114 hektardır.

İl ekonomisinde tekstil, dericilik ve seramik sektörleri lokomotif rolündedir.

Fabrika ve atölyelerde işlenerek elbiselik zig deri (Türkiye’de % 60’ı) haline getirilen derilerin büyük bir kısmı işlenerek mont, kaban, pardosü, etek vs. şeklinde mamül hale getirilip büyük bölümü ihraç edilmektedir.

Uşak sanayisinin ikinci ana sektörü tekstildir. Bu sektörde; battaniye, (Türkiye’de % 85’i), pamuklu dokuma (Türkiye’de % 85’i), apre, boya baskı, ev tekstili, open end ipliği, straygarn iplik, halı, kilim, el dokuması kilim ve halı, makine kilimi ve halısı.

Sanayimizin üçüncü ana sektörü seramiktir. Yıllık kapasiteleri 28 milyon m2/yıl olan üç tesis faaliyet göstermekte olup istihdama önemli katkıda bulunmaktadır.

Bu verimliliği tamamlayan 1998 yılı içinde açılmış olan Hava Meydanı bulunmaktadır.

Uşak’ta Fakülte ve yüksekokulların 2002-2003 öğretim yılındaki toplam öğrenci sayısı 5800’dür. Üniversitenin Uşak’taki birimlerine 5 Profesör, 2 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 46 Öğretim Görevlisi, 6 Okutman, 5 Uzman olmak üzere 131 Akademik, 76 İdari Personel bulunmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumuna ait 1000 kişilik erkek öğrenci kapasiteli yurt binası açılmıştır. Üniversite Kampüsü inşaatının % 80’i bitmiştir. Halen Uşak’da 4 fakülte, 4 yıllık bir Yüksekokul, 7 Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Öğretim Elemanı ve altyapı sorunu yoktur. Uşak bulunduğu coğrafi pozisyonu itibari ile çevre illere birer saat uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca sanayi alanında gelişmiş bir il olması itibari ile Teknik Eğitim Fakültesinin açılması zaruri bir ihtiyaçtır.

Sosyal ve sanayi alanında son yıllarda gelişen teknoloji de göz önüne alınarak bu ilde bir üniversitenin bulunması zaruri ihtiyaç haline gelmiştir.

Sıraladığımız gerekçelerin ışığında daha iyi okumuş bir Türkiye, daha iyi aydınlanmış bir halk kendi meselelerini ve dünya meselelerini daha iyi görebilen, daha iyi değerlendirebilen ve ülkesinin yönetimine daha iyi katkıda bulunabilen bilim ve teknoloji ile yakından ilgilenen Çağdaş Türkiye için bu Kanun Teklifimizin kanunlaşması ve Uşak ilimizde “Uşak Üniversitesi” nin kurulması bölgeye ekonomik, toplumsal ve kültürel katkılar ülkemize de büyük yararlar sağlayacağı düşüncesindeyiz.

 

UŞAK MİLLETVEKİLLERİ ALİM TUNÇ, AHMET ÇAĞLAYAN VE

OSMAN COŞKUNOĞLU’NUN TEKLİFİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 55.- Uşak’da, Uşak Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite:

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Fakültesi, Ziraat Fakültesi,Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orman Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktasadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden,

b) Kocatepe Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Uşak Sağlık Yüksekokulu, Uşak Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu, Ulubey Meslek Yüksekokulundan oluşur.

MADDE 2.- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 6.- Yeni kurulan Uşak Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili Üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 3.- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 5.- Yeni kurulan Uşak Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili Üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 4.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 31.- Bu Kanunla kurulan Uşak Üniversitesine bağlanan Yükseköğretim Kurumunun teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 2000 Malî Yılı Bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisler, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, demirbaş ve taşıtlarıyla birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Uşak Üniversitesine devredilmiş sayılır.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumunda uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkacak olan sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararı ile çözümlenir.

MADDE 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TEKLİFE EKLİ LİSTELER

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: UŞAK ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                  

TEŞKİLATI: MERKEZ                                                                                                                                              

 

UNVAN  DERECE   I SAYILI           II SAYILI                     

Profesör                1                          110                            20

Doçent                  1                            65                            10

Doçent                  2                            55                            15

Doçent                  3                            50                            15

Yardımcı Doçent   3                            80                            15

Yardımcı Doçent   4                            70                            15

Yardımcı Doçent   5                            65                            15

Öğretim Görevlisi 1                            25                              4

Öğretim Görevlisi 2                            25                              4

Öğretim Görevlisi 3                            25                              4

Öğretim Görevlisi 4                            25                              4

Öğretim Görevlisi 5                            25                              4

Öğretim Görevlisi 6                            20                              4

Okutman               1                            20                              4

Okutman               2                            20                              4

Okutman               3                            20                              4

Okutman               4                            20                              4

Okutman               5                            20                              4

Okutman               6                            20                              5

Okutman               7                            25                              5

Araştırma Görevlisi                              4                          140                            20

Araştırma Görevlisi                              5                          150                            20

Araştırma Görevlisi                              6                          160                            20

Araştırma Görevlisi                              7                          170                            20

Uzman                  1                            15                              5

Uzman                  2                            15                              5

Uzman                  3                            15                              5

Uzman                  4                            15                              5

Uzman                  5                            15                              6

Uzman                  6                            15                              6

Çevirici                  1                              1                              1

Çevirici                  2                              1

Çevirici                  3                              1

E.O. Planlayıcı      1                              1

E.O. Planlayıcı      2                              1                              1

E.O. Planlayıcı      3                              1

                                                                                                                                                                    

           GENEL TOPLAM                                       1501                          273

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

 

(2)  SAYILI LİSTE

KURUMU    :UŞAK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLÂTI :MERKEZ

                                         SERBEST              SAKLI

                                         KADRO                 KADRO

SINIFI     UNVANI                                                    ADEDİ                 ADEDİ                 TOPLAM

1. DERECE

GİH         Genel Sekreter                 1                              1                

GİH         Gen. Sek. Yrd.                       1                              1                

GİH         Personel Dai. Bşk.  1                              1

GİH         Yap. İş. ve Te. Dai. Bşk.    1                              1

GİH         Öğren. İş. Dai. Bşk.          1                              1

GİH         Sağlık Kü. Sp. Dai. Bşk.  1                              1

GİH         Küt. ve Dok. Dai. Bşk.      1                              1

GİH         Bilgi İşl. Dai. Bşk   1                              1

GİH         İdr. ve Mal. İş. Dai. Bşk. 1                              1

GİH         Hukuk Müşaviri               1                              1

GİH         Fakülte Sekreteri   5                              5

SHS          Tabip (Uzman)                1                              1

SHS          Baş Hemşire                 1                              1

GİH         Hastane Müdürü   1                              1

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           18                            18

 

2. DERECE

GİH         Hastane Müd. Yrd.             3                              3

GİH         Şube Müdürü                 8                              8

GİH         Y. Okul Sekreteri   2                              2

THS         Tekniker                  2           1                 2

THS                 Mühendis                            1                              1

SHS          Tabip (Uzman)                1                 1           1

SHS          Veteriner                  5                              5

AHS         Avukat                    1

                                                                                                                                                                

                           TOPLAM           23                 2         25

3. DERECE

GİH         Enstitü Sekreteri   3                              3

GİH         Sav. Uzmanı                 1                              1

GİH         Sivil Sav. Uzmanı    1                              1

GİH         Şube Müdürü                 7                              7

GİH         Ayniyat Saymanı   1           1                 2

THS                 Mühendis                            1                              1

THS         Mimar                     1                              1

THS         Tekniker                  1                              1

THS                 Teknisyen                            1                              1

THS                 Kimyager                             1                 1           2

SHS                 Fizyoterapist                      1                 1           2

SHS          Hemşire                   1           3                 4

SHS          Sağlık Teknisyeni                               1           1

AHS         Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                

                        TOPLAM                                21         7                 28

4. DERECE

GİH         Şube Müdürü                 6                              6

GİH         Şef                           4                              4

GİH         Ayniyat Saymanı   1                              1

GİH         Antrenör                               1                 1

THS                 Mühendis                            2                 1           3

THS         Mimar                     1           1                 2

THS         Tekniker                  1           1                 2

THS                 Teknisyen                            1                 2           3

SHS          Tabip                      1           2                 3

SHS                 Fizyoterapist                      1                 1           2

SHS          Hemşire                   2           3                 5

AHS         Avukat                    1           1                 2

                                                                                                                                                                

                        TOPLAM                                21       13                 34

5. DERECE

GİH         Şef                           8                              8

GİH         Memur                    6           4                 10

GİH         Veznedar                              1                              1

GİH                 Programcı                             1                 1           2

GİH                 Çözümleyici                        1                 1           2

THS         Mimar                     1           1                 2

THS         Tekniker                  2                              2

THS                 Teknisyen                            1                 1           2

THS                 Kimyager                             1                              1

SHS          Tabip                      2                              2

SHS          Diş Tabibi                    2                              2

SHS          Biyolog                   2           1                 3

SHS                 Fizyoterapist                      1                 1           2

SHS          Hemşire                   4           2                 6

SHS          Sağlık Memuru                1                              1

SHS                 Diyetisyen                          1                              1

SHS          Sağlık Teknisyeni            3                 3           6

YHS                 Teknisyen Yard.                  2                 2           4

                                                                                                                                                                

                        TOPLAM                                40       17                 57

 

6. DERECE

GİH         Şef                           23                            23

GİH         Bil. Say. İşletmeni  2           1                 3

GİH                 Programcı                             2                 1           3

GİH                 Çözümleyici                        2                 1           3

GİH         Sekreter                   1           1                 2

GİH                 Daktilograf                           2                 1           3

GİH         Memur                    5           9                 14

GİH         Santral Memuru                1                              1

GİH         Şoför                       2

GİH         Ayniyat Saymanı                1                 1

GİH         Ambar Memuru                1                 1           2

GİH         Antrenör                               1                 1

THS                 Mühendis                            2                              2

THS         Tekniker                  3                              3

THS                 İstatistikçi                           2                              2

THS                 Teknisyen                            8                              8

SHS          Tabip                      2                              2

SHS          Diş Tabibi                    1                 1           2

SHS          Biyolog                   1                              1

SHS                 Fizyoterapist                      1                 1           2

SHS          Sosyal Çalışmacı 1                              1

SHS          Hemşire                   6           4                 10

SHS          Sağlık Memuru                1                              1

SHS          Eczacı                      1                              1

SHS                 Diyetisyen                          1                              1

SHS          Sağlık Teknisyeni            1                 1           2

SHS          Laborant                  3                              3

SHS                 Teknisyen Yard                   1                 1           2

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                76       25                 101

7. DERECE

GİH         Şef                           25         2                 27

GİH         Bil. Say. İşletmeni  5                              5

GİH                 Programcı                             1                 1           2

GİH                 Çözümleyici                                           1           1

GİH         Sekreter                   2                              2

GİH                 Daktilograf                           6                 6         12

GİH         Memur                    10         5                 15

GİH         Satınalma Memuru   1                              1

GİH         Santral Memuru                1                              1

GİH         Şoför                       2                              2

THS                 Mühendis                            2                 1           3

THS                 Teknisyen                            6                              6

SHS          Sağlık Memuru                3                 1           4

SHS          Sağlık Fizikçisi                1                              1

SHS          Sağlık Teknisyeni            3                 1           4

YHS                 Teknisyen Yard.                  2                              2

YHS         Sağlık Tekn. Yard.           4                 2           6

YHS         Aşçı                         1                              1

YHS         Bekçi                       2           1                 3

YHS         Hizmetli                  4                              4

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                81       21                 102

8. DERECE

GİH         Memur                    10       10                 20

GİH         Sekreter                   2                              2

GİH                 Daktilograf                           9                              9

GİH         Şoför                       3                              3

GİH         Ambar Memuru                1                 1           2

GİH         Veznedar                              1                              1

GİH                 Programcı                             1                 1           2

GİH                 Çözümleyici                        1                              2

GİH                 Bilgisayar İşl.                       3                              3

THS                 Teknisyen                            8                 3         11

SHS          Sağlık Memuru                2                              2

SHS          Laborant                  5                              5

SHS          Sağlık Teknisyeni            6                 2           8

YHS                 Teknisyen Yard.                  4                 2           6

YHS         Bekçi                       1           3                 4

YHS         Aşçı                         1                              1

YHS         Hizmetli                  6           2                 8

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                64       25                 89

9. DERECE

GİH         Bil. Say. İşletmeni  3           1                 4

GİH         Sekreter                   3                              3

GİH                 Daktilograf                         10                 15       25

GİH         Memur                    17       10                 27

GİH         Satınalma Memuru   3                              3

GİH         Şoför                       3                              3

GİH         Ambar Memuru                1                 1           2

GİH         Sayman                   1                              1

GİH         Veznedar                              2                 1           3

GİH         Antrenör                  1                              1

THS                 Teknisyen                            8                              8

THS         Teknik Ressam                  1                 1           2

YHS                 Teknisyen Yard.                  8                 2         10

YHS         Sağlık Tek. Yard.             3                 2           5

YHS         Bekçi                       2           2                 4

YHS         Aşçı                         2           1                 3

YHS         Hizmetli                  10         4                 14

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                78       40                 118

10. DERECE

GİH         Sekreter                   2                              2

GİH                 Daktilograf                           7                 10       17

GİH         Memur                    26       17                 43

GİH         Santral Memuru                3                 1           4

GİH         Şoför                       6           4                 7

GİH         Ambar Memuru                2                              6

GİH         Veznedar                              1                              1

THS                 Teknisyen                          15                            15

THS         Teknik Ressam                  1                              1

SHS          Laborant                  4                              4

SHS          Sağlık Memuru                2                              2

SHS          Sağlık Teknisyeni          10                 2         12

YHS                 Kaloriferci                           3                              3

YHS                 Teknisyen Yard.                  6                 1         10

YHS         Bekçi                       4           2                 6

YHS         Aşçı                         3           2                 5

YHS         Hizmetli                  21         8                 29

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                116     51                 167

11. DERECE

GİH         Sekreter                   3                              3

GİH                 Daktilograf                           9                 3         12

GİH         Memur                    28         6                 34

GİH         Santral Memuru                3                 3           6

GİH         Antrenör                  1                              1            

THS                 Teknisyen                          10                 4         14

YHS                 Teknisyen Yard.                  4                 2           6

YHS         Bekçi                       6           2                 8

YHS         Aşçı                         4           3                 7

YHS         Hizmetli                  26         8                 34

YHS         Hasta Bakıcı                  30                            30

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                124     31                 155

12. DERECE

GİH         Sekreter                   3           1                 4

GİH                 Daktilograf                         20                 7         27

GİH         Memur                    19         8                 27

GİH         Şoför                       5           2                 7

GİH         Santral Memuru                2                 2           4

YHS                 Teknisyen Yard.                  4                 6         10

YHS         Bekçi                       4           4                 8

YHS         Aşçı                         4           4                 8

YHS                 Kaloriferci                           4                              4

YHS         Hizmetli                  20                            20

YHS         Hasta Bakıcı                  40                            40

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                125     34                 159

13. DERECE

GİH                 Daktilograf                         10                 5         15

GİH         Santral Memuru                2                              2

YHS                 Teknisyen Yard.                11                 2         13

YHS         Bekçi                       9           4                 13

YHS         Aşçı                         4           2                 6

YHS         Hizmetli                  62                            62

YHS         Hasta Bakıcı                  60                            60

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        TOPLAM                                158    13                 171

                                                                                                                                           

                        GENEL TOPLAM                 1041 300                 1341

 

KURUMU    : UŞAK ÜNİVERSİTESİ    

TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE

                                       SERBEST       SAKLI

                                         KADRO     KADRO

SINIFI                 UNVANI                    DERECESİ      ADEDİ ADEDİ    TOPLAM

GİH        Sayman  2               1                              1

GİH        Sayman  3               1                              1

GİH        Sayman  4               1             1               2

GİH        Sayman  5               1                              1

GİH        Tahsildar 5               1                              1

GİH        Veznedar 5               1             1               2

GİH        Memur   5               1                              1

GİH        Sayman  6               1             1               2

GİH        Şef          6               1                              1

GİH        Memur   6               2             1               3

GİH               Daktilograf              6             1                              1

SHS        Eczacı    6               1                              1

GİH        Veznedar 7               1                              1

GİH        Memur   7               2                              2

GİH               Daktilograf              7             2                              2

GİH               Daktilograf              8             1               2             3

GİH        Veznedar 8               1                              1

GİH        Ambar Memuru 8             1               1             2

GİH        Satın Alma Memuru      9               1                              1

GİH        Veznedar 9               1                              1

GİH        Sekreter  9               1                              1

GİH        Memur   9               1                              1

THS       Teknisyen               9             1                              1

GİH        Memur 10               1                              1

GİH        Şoför    10               1                              1

GİH               Daktilograf              11           1                              1

YHS       Hizmetli               13           4                              4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                       TOPLAM                              32           8               40

                                                                                                                                            

                       GENEL TOPLAM                1073   308               1381

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.                                              16.1.2003

Saygılarımızla.

 

Kazım Türkmen

İdris Sami Tandoğdu

Zülfü Livaneli

 

 

Ordu

Ordu

İstanbul

 

 

Nadir Saraç

Yakup Kepenek

Feridun Ayvazoğlu

 

 

Zonguldak

Ankara

Çorum

 

 

Orhan Ziya Diren

Ersoy Bulut

İsmail Değerli

 

 

Tokat

Mersin

Ankara

 

 

Mehmet Sevigen

Eşref Erdem

Güldal Okuducu

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul

Ankara

İstanbul

 

 

İzzet Çetin

Şevket Arz

Ensar Öğüt

 

 

Kocaeli

Trabzon

Ardahan

 

 

Engin Altay

Onur Öymen

Atilla Kart

 

 

Sinop

İstanbul

Konya

 

 

Hüseyin Güler

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

M. Vedat Melik

 

 

Mersin

Malatya

Şanlıurfa

 

 

Mehmet Ali Arıkan

Nejat Gencan

Vezir Akdemir

 

 

Eskişehir

Edirne

İzmir

 

 

Gökhan Durgun

Osman Özcan

Osman Kaptan

 

 

Hatay

Antalya

Antalya

 

 

Halil Akyüz

Atila Emek

Muharrem Toprak

 

 

İstanbul

Antalya

İzmir

 

 

Ahmet Küçük

Harun Akın

Ahmet Ersin

 

 

Çanakkale

Zonguldak

İzmir

 

 

Sezai Önder

Abdulkadir Ateş

Hasan Fehmi Güneş

 

 

Samsun

Gaziantep

İstanbul

 

 

Kemal Anadol

M. Nuri Saygun

Fikret Ünlü

 

 

İzmir

Tekirdağ

Karaman

 

 

Özlem Çerçioğlu

Osman Coşkunoğlu

Ali Topuz

 

 

Aydın

Uşak

İstanbul

 

 

Kemal Kılıçdaroğlu

Algan Hacaloğlu

Naci Aslan

 

 

İstanbul

İstanbul

Ağrı

 

 

Gülsün Bilgehan

Sıdıka Aydoğan

Muharrem İnce

 

 

Ankara

İstanbul

Yalova

 

 

Mehmet Yılmaz Kaya

Erdal Karademir

Mehmet Küçükaşık

 

 

Gaziantep

İzmir

Bursa

 

 

Kemal Sağ

Enver Öktem

Hasan Aydın

 

 

Adana

İzmir

İstanbul

 

 

Türkan Miçooğulları

Züheyir Amber

Şevket Gürsoy

 

 

İzmir

Hatay

Adıyaman

 

 

Necati Uzdil

Mehmet Ali Özpolat

İsmet Atalay

 

 

Osmaniye

İstanbul

İstanbul

 

 

Hakkı Akalın

Mehmet Neşşar

A. Rıza Bodur

 

 

İzmir

Denizli

İzmir

 

 

Halil Ünlütepe

Mustafa Yılmaz

Mustafa Gazalcı

 

 

Afyon

Gaziantep

Denizli

 

 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Abdurrezzak Erten

Mehmet Yıldırım

 

 

Ankara

İzmir

Kastamonu

 

 

Yaşar Tüzün

M. Vedat Yücesan

Nuri Çilingir

 

 

Bilecik

Eskişehir

Manisa

 

 

Birgen Keleş

Şükrü M. Elekdağ

Ahmet Güryüz Ketenci

 

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

 

Haşim Oral

Canan Arıtman

Zekeriya Akıncı

 

 

Denizli

İzmir

Ankara

 

 

Turan Tüysüz

Feramus Şahin

M. Akif Hamzaçebi

 

 

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

 

 

Mehmet Kartal

M. Şerif Ertuğrul

Halil Tiryaki

 

 

Van

Muş

Kırıkkale

 

 

Selami Yiğit

Erdoğan Yetenç

Nezir Büyükcengiz

 

 

Kars

Manisa

Konya

 

 

Muhsin Koçyiğit

Mustafa Sayar

Nurettin Sözen

 

 

Diyarbakır

Amasya

Sivas

 

 

Mustafa Özyurt

Mehmet Semerci

Mehmet Boztaş

 

 

Bursa

Aydın

Aydın

 

 

Uğur Aksöz

Ali Oksal

Feridun Baloğlu

 

 

Adana

Mersin

Antalya

 

 

 

GEREKÇE

Ordu, Karadeniz Bölgesinde yer alan ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş bir kentimizdir. Tarım, hayvancılık, ormancılık  ve su ürünleri başlıca gelir kaynaklarıdır.

Ordu İli sınırları içinde bir milyona yakın insan yaşamaktadır. Türkiye genelinde en kalabalık 22. il konumundadır. Samsun dışındaki Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan 3,5 milyon nüfus için sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi bulunmaktadır. 65 milyonluk ülke nüfusu düşünüldüğünde mevcut 72 üniversite olduğuna göre 900 000 nüfusa bir üniversite düştüğü gözönünde tutulursa ülke ortalamasına ulaşmak için 3-4 yeni üniversitenin kurulması uygun olur. Nüfus ve potansiyel olarak en öncelikli ilin Ordu olduğu ilk bakışta görülmektedir. Nüfusu en fazla ilk 40 ilde üniversite kurulmuş olmasına rağmen, 22. sırada gelen Ordu ilinde üniversite bulunmamaktadır.

Ordu İlinde 731 ilköğretim okulunda 117845, 76 lise ve dengi okulda 25307 öğrenci bulunmaktadır (2001-2002 öğretim yılı). Sadece il nüfusu olarak yeterli düzeyde öğrenci potansiyeli bulunmaktadır.

Ordu İlinde yaşayan insanların niteliği, sanat ve sanayiye  açık olmalarıdır. Ancak yöre insanı bu özelliklerini geliştirecek bir üniversiteden yoksundur.

Ordu İli ve Belediyesinin olanakları ile uzun süredir faaliyet gösteren tiyatro ve konservatuvar çalışmaları, sanat, kültür ve festival faaliyetleri üniversite kuruluşu ile daha da önem ve statü kazanacak, kültür varlıklarımızın gelişip tanıtılmasına, Ordulular için daha canlı ve yaygın kültürel çevrenin yaratılması mümkün olacaktır. Şimdiye kadar kişisel çabalar ve özveriler ile sürüp gelen etkinliklerin kurumsallaşması, daha geniş kitlelere yaygınlaşması, Ordu'da varolan hoşgörülü atmosferin pekiştirilip, fikirsel alanda yeni atılımların gerçekleşmesi kolaylaşacaktır.

Fındık konusunda bir ihracat merkezi olan Ordu'da üniversite içinde kurulan bir laboratuvar gelişme olanağı bulacak, sadece gerekli ihracat ve üretim kıstaslarının belgeleneceği bir yer olmanın dışında fındık konusunda yeni teknolojilerin geliştirilip, Ordu'da sanayici ve müteşebbislere destek olacak teknik olanağı yaratabilecektir.

Ordu İlinde kurulacak bir üniversite Karadeniz Bölgesinde bölünmüş devlet yolunun ve bağlantılarının tamamlanması ile Kafkasya ve Kafkasya ötesi bölge ile gelişecek ticaret ile canlanacak bölgede, diğer yatırımlara önderlik edecektir.

Trabzon'a 200 km., Samsun'a 150 km. uzaklıkta olan Ordu Üniversitesi coğrafi olarak da bölgesel eğitim sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.

İlimizde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak halen   3 Fakülte  ve 3 Yüksekokul bulunmaktadır. Bunlar:

1. OMÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

a. Bölümler: i) İşletme Bölümü, ii) İktisat Bölümü

b.    Akademik Elemanlar: 6 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi, 2 Okutman olmak üzere toplam 12

c.              İdari personel sayısı: 16

d. Öğrenci sayısı: 470

e. Mezun öğrenci sayısı: 260

 

2. KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi

a. Bölümler: i) Bitkisel Üretim Bölümü, ii) Toprak Bölümü, iii) Tarım Teknolojisi Bölümü

b. Akademik Elemanlar: 1 Profesör, 5 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 11 Araştırma Görevlisi,  1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 23

c. İdari Personel sayısı: 20

d. Öğrenci sayısı: 125

e. Mezun öğrenci sayısı: 100

3. OMÜ Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi

a. Bölümler: i) Matematik Bölümü, ii) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iii) Tarih Bölümü, Biyoloji Bölümü

b. Akademik Elemanlar: 1 Profesör, 11 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 13

c. İdari Personel sayısı: toplam 13

d. Öğrenci sayısı: 410

4. KTÜ Ordu Meslek Yüksekokulu

a. Bölümler:  A) Teknik Programlar  i) İnşaat, ii) Otomotiv, iii) Mak. Res. Konstrüksiyon,        iv) Elektrik, v) End. Elektronik, vi) Haberleşme, vii) Kontrol Sistemleri,

B) İktisadi ve İdari Programlar  i) Turizm ve Otelcilik, ii) Halkla ilişkiler

b. Akademik Elemanlar: 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 19 Öğretim Görevlisi, 4 Okutman olmak üzere toplam 25

c. İdari personel sayısı: 25

d. Öğrenci sayısı: 2300

e. Mezun öğrenci sayısı: 4000

5. OMÜ Ordu Sağlık Yüksekokulu

a. Bölümler: i) Hemşirelik Bölümü

b. Akademik Elemanlar: 1 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, toplam 6

c. İdari personel sayısı toplam 9

d. Öğrenci sayısı: 164

f. Mezun öğrenci sayısı: 90

6. OMÜ Mesudiye Meslek Yüksekokulu

Bu Yüksekokulumuzda 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılmış olup halen 2 programda 100 öğrenci ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. 3 Yardımcı Doçent, 3 öğretim görevlisi bu okulda görev yapmaktadır.

Sonuç olarak halen mevcut 3 Fakülte ve 3 Meslek Yüksekokulu ile bir üniversitenin çekirdeğini oluşturacak yapılanma vardır. Karadeniz ve 19 Mayıs Üniversitelerine bağlı birimlerden oluşan bu bölünmüş yapıyı ORDU ÜNİVERSİTESİ çatısı altında toplamak akılcı bir yaklaşım olacaktır. Ordu'da bir üniversitenin kurulması bölgedeki turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve yöre insanlarının yaratıcılığının ekonomiye kazandırılması açısından çok önemlidir.

Yeni bir üniversite bölge halkının en önemli beklentisi halindedir. Ordu için üniversite artık geciktirilemez bir zorunluluk halini almıştır.

ORDU MİLLETVEKİLLERİ KAZIM TÜRKMEN, İDRİS SAMİ TANDOĞDU İLE

94 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. - 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 55.- Ordu'da ORDU ÜNİVERSİTESİ adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite:

a) Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden,

b) 19 Mayıs Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Ordu Fen Edebiyat Fakültesinden,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Ordu Ziraat Fakültesi ile Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden,

d) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Ordu Meslek Yüksek Okulundan,

e) 19 Mayıs Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Sağlık Meslek Yüksek Okulu ile Mesudiye Meslek Yüksek Okulundan,

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

MADDE 2.- 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 6.- Yeni kurulan Ordu Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I Sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 3.- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 5.- Yeni kurulan Ordu Üniversitesinde kullanılmak üzere II Sayılı Listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 4.- Maliye Bakanlığının Merkez Teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanlığı saymanlık yetkisine haizdir.

MADDE 5.- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 31.- Bu Kanunla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİNE bağlanan Yükseköğretim Kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 2003 Malî Yılı bütçe ödenekleri bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın ORDU ÜNİVERSİTESİNE devredilmiş sayılır.

ORDU ÜNİVERSİTESİNE bağlanmış olan Yükseköğretim Kurumları, Yüksek Öğretim Kurulunun yeni Üniversiteyi iki ayda faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen YÖK'de uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak durumlar YÖK kararıyla çözümlenir.

Ayrıca bu Kanunla yeni kurulan üniversiteye bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Millî Eğitim Bakanlığının olumlu görüşü üzerine YÖK tarafından karar verilir.

GEÇİCİ MADDE 32.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 19 Mayıs Üniversitesine, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek ORDU ÜNİVERSİTESİNE bağlanan fakülteler ve yüksek okullarda kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları istekleri halinde yeni bağlandığı üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihinde bağlı bulundukları üniversitenin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğrenim Kurumu yetkilidir.

MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TEKLİFE EKLİ LİSTELER

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

 

KURUMU: ORDU ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                    

TEŞKİLATI: MERKEZ                                                                                                                                              

 

UNVAN  DERECE   I SAYILI           II SAYILI                     

Profesör                1                            75                            25

Doçent                  1                            55                            15

Doçent                  2                            45                            13

Doçent                  3                            40                            12

Yardımcı Doçent   3                            65                            20

Yardımcı Doçent   4                            60                            20

Yardımcı Doçent   5                            60                            15

Öğretim Görevlisi 1                            15                              5

Öğretim Görevlisi 2                            15                              5

Öğretim Görevlisi 3                            15                              5

Öğretim Görevlisi 4                            15                              5

Öğretim Görevlisi 5                            10                              5

Öğretim Görevlisi 6                            10                              5                               

Okutman               1                            30                              7

Okutman               2                            25                              6

Okutman               3                            20                              6

Okutman               4                            20                              6

Okutman               5                            20                              5

Okutman               6                            20                              5                               

Okutman               7                            25                              5                               

Araştırma Görevlisi                              4                            90                            30

Araştı rma Görevlisi               5                          100                            35

Araştırma Görevlisi                              6                          120                            45

Araştırma Görevlisi                              7                          140                            45

Uzman                  1                            10                              5                               

Uzman                  2                            10                              5                               

Uzman                  3                            10                              5                               

Uzman                  4                            10                              5                               

Uzman                  5                            10                              5

Uzman                  6                            10                              5                               

Çevirici                  1                              1                              1

Çevirici                  2                              1                               

Çevirici                  3                              1                               

Eğitim Öğretim Planlayıcısı            1                              1

Eğitim Öğretim Planlayıcısı            2                              1                              1

Eğitim Öğretim Planlayıcısı            3

                                                                                                                                                                   

             TOPLAM                          1155                          377

 

 

KURUMU    : ORDU ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

 

                                                 SERBEST              SAKLI

                                                 KADRO                 KADRO

SINIFI     UNVAN                                                   ADEDİ                 ADEDİ                 TOPLAM

1. DERECE

GİH         Genel Sekreter                 1                              1                

GİH         Gen. Sek. Yrd.                       1                              1                

GİH         Personel Dai. Bşk.  1                              1

GİH         Yap. İşl. ve Tek. Dai. Bşk.  1                              1

GİH         Öğren. İşl. Dai. Bşk.         1                              1

GİH         Sağlık Kul. Sp. Dai. Bşk. 1                              1

GİH         Küt. ve Dok. Dai. Bşk.      1                              1

GİH         Bilgi İşl. Dai. Bşk.  1                              1

GİH         İdr. ve Mal. İşl. Dai. Bşk. 1                              1

GİH         Hukuk Müşaviri               1                              1

GİH         Fakülte Sekreteri   8                              8

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           18                            18

 

 

2. DERECE

GİH                 Yüksekokul Sekreteri          3                 3           6

GİH         Şube Müdürü                 5                 1           6

THS         Tekniker                  2           1                 3

THS                 Mühendis                            1                              1

SHS          Tabip                      1                              1

SHS          Eczacı                                   1                 1

AHS         Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           13                 6         19

 

3. DERECE

GİH         Enstitü Sekreteri   3                              3

GİH         Sivil Savunma Uzmanı  1                              1

GİH         Şube Müdürü                 6                              6

GİH         Ayniyat Saymanı   1           1                 2

THS                 Mühendis                            1                              1

THS         Mimar                     1                              1

THS         Tekniker                  1                              1

THS                 Teknisyen                            1                              1

SHS          Sosyal Çalışmacı               1                 1

SHS          Hemşire                   1                              1

SHS          Eczacı                                   1                 1

SHS                 Diyetisyen                          1                              1

AHS         Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           18                 3         21

 

4. DERECE

GİH         Şube Müdürü                 2                              2

GİH         Şef                           2                              2

GİH         Ayniyat Saymanı   1           1                 2

GİH         Antrenör                  2           1                 3

THS                 Mühendis                            3                 1           4

THS         Mimar                     1                              1

THS         Tekniker                  3           1                 4

THS                 Teknisyen                            1                              1

SHS          Tabip                      1           2                 3

SHS          Hemşire                                1                 1

SHS          Eczacı                      1                              1

SHS                 Diyetisyen                          1                              1

EÖH                 Öğretmen                            1                              1

AHS         Avukat                    1                              1

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           20                 7         27

 

5. DERECE

GİH         Şef                           11                            11

GİH         Memur                    10         6                 16

GİH         Veznedar                              1                              1

GİH                 Programcı                             1                 1           2

GİH                 Çözümleyici                        1                 1           2

THS         Mimar                     1           1                 2

THS         Tekniker                  2                              2

THS                 Teknisyen                            1                 1           2

SHS          Tabip                      1                              1

SHS          Diş Tabibi                    1                              1

SHS          Sosyal Çalışmacı 1           1                 2

SHS          Hemşire                   1           2                 3

SHS          Sağlık Memuru                1                              1

SHS          Eczacı                      2                              2

SHS                 Diyetisyen                          1                              1

SHS          Sağlık Teknisyeni            1                              1

EÖH                 Öğretmen                            1                              1

YHS                 Teknisyen Yardımcısı          2                 2           4

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           40                 15       55

 

6. DERECE

GİH         Şef                           1                              1

GİH                 Bilgisayar İşletmeni             1                              1

GİH                 Programcı                                                1           1

GİH                 Çözümleyici                                           1           1

GİH         Sekreter                   1           1                 2

GİH                 Daktilograf                           2                 1           3

GİH         Memur                    5           9                 14

GİH         Santral Memuru                1                              1

GİH         Şoför                       2                              2

GİH         Ayniyat Saymanı   1                              1

GİH         Ambar Memuru                1                 1           2

THS                 Mühendis                            2                              2

THS         Tekniker                  3                              3

THS                 İstatistikçi                           1                              1

THS                 Teknisyen                            8                              8

SHS          Diş Tabibi                    1                 1           2

SHS          Tabip                      1                              1

SHS          Sosyal Çalışmacı 1                              1

SHS          Hemşire                   1           1                 2

SHS          Eczacı                      1                              1

SHS                 Diyetisyen                          1                              1

SHS          Sağlık Teknisyeni            1                              1

EÖH                 Öğretmen                            1                              1

YHS                 Teknisyen Yardımcısı          1                 1           2

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           38                 17       55

7. DERECE

GİH         Memur                    2           2                 4

GİH                 Bilgisayar İşletmeni             1                              1

GİH                 Programcı                                                1           1

GİH                 Çözümleyici                                           1           1

GİH         Sekreter                   2           2                 4

GİH                 Daktilograf                           7                 7         14

GİH         Memur                    8           5                 13

GİH         Satınalma Memuru   1                              1

GİH         Santral Memuru                1                              1

GİH         Şoför                       2                              2

THS                 Mühendis                            1                 1           2

THS                 İstatistikçi                           1                              1

THS                 Teknisyen                            4                              4

SHS          Hemşire                   11                            11

EÖS                 Öğretmen                            1                              1

YHS                 Teknisyen Yard.                  2                              2

YHS         Aşçı                         1                              1

YHS         Bekçi                       1                              1

YHS         Hizmetli                  4                              4

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           50                 19       69

 

8. DERECE

GİH         Memur                    15       10                 25

GİH         Sekreter                   2                              2

GİH                 Daktilograf                           9                              9

GİH         Şoför                       3                              3

GİH         Ambar Memuru                                   2           2

GİH         Veznedar                              1                              1

GİH                 Programcı                             1                 1           2

GİH                 Çözümleyici                        1                 1           2

GİH                 Bilgisayar İşletmeni             1                              1

THS                 Teknisyen                            4                              4

SHS          Hemşire                   1           2                 3

SHS          Sağlık Memuru                1                              1

EÖS                 Öğretmen                            1                              1

YHS                 Teknisyen Yard.                  4                 2           6

YHS         Bekçi                       1           1                 2

YHS         Aşçı                         1                              1

YHS         Hizmetli                  4                              4

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           50                 19       69

9. DERECE

GİH                 Bilgisayar İşletmeni             1                 1           2

GİH         Sekreter                   3                              3

GİH                 Daktilograf                         10                 5         15

GİH         Memur                    3                              3

GİH         Satınalma Memuru   3                              3

GİH         Şoför                       3                              3

GİH         Ambar Memuru                1                 1           2

GİH         Sayman                   1                              1

GİH         Veznedar                              1                 1           2

THS                 Teknisyen                            5                              5

THS         Teknik Ressam                  1                 1           2

YHS                 Teknisyen Yard.                  8                 2         10

YHS         Bekçi                       2           2                 4

YHS         Aşçı                         2           1                 3

YHS         Hizmetli                  10         4                 14

                                                                                                                                                                

                            TOPLAM           54                 18       72