Dönem : 21           Yasama Yılı : 4

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 745)

 

Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/762)

                                            

NOT : Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve İçişleri Komisyonlarına Havale Edilmiştir. 

                               

                         T.C.                               

            Başbakanlık                6.10.2000

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-154/4664

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.8.2000 tarihinde kararlaştırılan “Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Bülent Ecevit

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Hızla değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında, 13.12.1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun işlevini yitirmiş, bunun sonucu olarak hukuka uygunluğu tartışılabilir pratik uygulamalar yapılmak zorunda kalınarak ortaya çıkan hukuki boşlukların genelge ve emirlerle doldurulması yoluna gidilmiştir.

Aynı zamanda dünyadaki teknolojik değişmeye paralel olarak ülkemizde de günlük yaşamda önemli bir yer tutan iş dünyasında ise vazgeçilmez bir unsur olan bilgisayar alet ve makinelerinin umuma açık yerlerde ticari amaçlarla oyun ve eğlenceye yönelik olarak ve özellikle küçüklerin kullanımına sunulmasının yarattığı sorun, bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Elektronik oyun alet ve makinelerinin; sosyal, bedeni ve şahsiyet gelişmelerinin en hızlı olduğu dönemlerde, küçükler üzerinde beden, ruh ve sosyal sağlıklarını menfi etkileyebilecek faktörlerinin ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi, Anayasamızın 56 ve 58 inci maddeleri uyarınca Devletimizce yerine getirilmesi gerekli bir görevdir. Bu görevin yerine getirilebilmesi amacıyla her türlü oyun alet ve makinelerinin işleyişleri ile işletilecekleri mekanların disipline edilerek, denetim ve gözetim altında bulundurulması, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlık bakımından gerekli görülmüştür.

Yukarıda belirtilen sebeplerle işlevini yitirmiş 1072 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılarak otomatik, yarı otomatik elektronik mekanik ve benzeri oyun alet ve makinelerinin yurda sokulması, imali, umuma açık yerlerde bulundurulması ve işleyişleri bir esasa bağlanmıştır.

Böylece uygulamada karşılaşılan sorunların ve Kanuni boşlukların giderilmesi ve küçüklerin bu makineleri kullanımından kaynaklanabilecek olumsuz etkenlerden ve risklerden korunması da sağlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. – Madde ile, günlük hayatımıza girmiş bulunan oyun salonları ile buralarda bulundurulup çalıştırılabilecek oyun alet ve makinelerinin denetlenmesi bu Kanunun amacı olarak nitelenmiştir.

Madde 2. – Madde ile; Kanun kapsamının oyun yerlerinin açılmaları ve faaliyette bulunmaları ile buralarda bulundurulup çalıştırılabilecek oyun alet ve makinelerinin imali, ithali, nitelikleri, denetimlerine ilişkin usul ve esaslar olarak belirtilmektedir.

Madde 3. – Madde ile; Kanunda geçen ifadeler tanımlanmaktadır.

Madde 4. – Madde ile; oyun yerlerinde bulundurulup çalıştırılabilecek oyun alet ve makinelerinin denetlenmeleri için ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılacağı inceleme Üst Kurulu ve bu kurulun toplantı ve karar alma esasları düzenlenmekte, kurul üyelerinin çalışma esas ve usulleri ile üyelerinin niteliklerinin yönetmelikle tespit edileceği belirtilmektedir.

Madde 5. – İnceleme Üst Kurulu; oyun yerlerinde bulundurulacak ve çalıştırılacak oyun alet ve makineleri ile teferruatının bu Kanunla belirtilen nitelikleri uygun olup olmadıklarını tespit ve oyun yerlerini yaş gruplarına göre sınıflandırmakla görevlidir.

İnceleme Üst Kurulunun, imal edilmiş veya yurt dışından ithal edilmesi düşünülen oyun alet ve makinelerinin mevzuata uygunluğunun tespitini sağlayacak kararları almasına imkan tanımıştır.

Madde 6. – Madde ile; İnceleme Üst Kurulunun çalışmalarına yardımcı olacak teknik inceleme raporlarının hazırlanması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir Teknik İnceleme Komisyonunun kuruluşu düzenlenmekte, Komisyon üyelerinin çalışma esas ve usulleri ile kimlerden oluşturulacağı konusundaki düzenlemenin yönetmelikle yapılacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 7. – Madde ile; oyun yerlerinin faaliyet iznini verecek makam mülki amir olarak belirlenmiş, belgeli turizm işletmeleri için Turizm Bakanlığının uygun görüşünün ayrıca aranacağı hükme bağlanmıştır.

Madde 8. – Madde ile; açılacak oyun yerlerinin nitelikleri, açılma ve çalışma şartları ile oyun yerlerine gireceklerde ve buraların sahibi ve/veya işletenlerinde aranacak şartların tespiti için çıkartılacak yönetmeliğe atıf yapılmakta ve bu hususların mevzuata bağlanması amaçlanmaktadır.

Özel kanunlara tâbi dernekler sendikalar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ve benzerleri ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara ait lokaller bu Kanunun uygulanmasında umuma açık yer sayılmaktadır.

Madde 9. – Madde ile; oyun yerlerinde bulundurulup çalıştırılabilecek oyun alet ve makinelerinin imal ve ithali için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığından izin alınması şartı getirilmektedir.

Madde 10. – Madde ile; oyun yerlerinin olumsuz etkilerini önlemek ve gençleri korumak amacıyla eğitim ve öğretim kurumlarının çevresine iki yüz, birahane, restaurant, bar, pavyon, gazino gibi içkili yerler çevresine yüz metre mesafeden daha yakın yerlerde oyun yerlerinin açılması yasaklanmıştır.

Madde 11. – Madde ile; Kanun kapsamına girmeyen ve kumar ve talih oyunları oynatmak amacıyla imal edilmiş; oynayana ödül alma, kazanç sağlama imkanı veren, şans ve talihe bağlı olan; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, kamu düzenine, genel ahlâka ve genel sağlığa zararlı oyunlar içeren; Kanuna uygun olmadığı İnceleme Üst Kurulunca tespit edilen oyun alet ve makineleri ile teferruatının imali, ithali, oyun yerlerinde bulundurulması ve çalıştırılması yasaklanarak, oyun yerlerinin Kanunda belirtilen amaçların dışında kullanılması engellenmek istenmektedir.

Madde 12. – Madde ile; küçüklerin korunması ve ilk ve ortaöğretim kurumlarına giden küçüklerin okullarına devamını engelleyen unsurların ortadan kaldırılması amacıyla, oyun yerlerinin ilk ve ortaöğretim ve eğitiminin yoğun olduğu zamanlarda çalıştırılamayacağı, küçüklere açık oyun yerlerine işletici ve bu yerlerde çalışanlar ile küçüklerin yakınları dışındaki büyüklerin girmelerini önleyen kurallar getirilmiştir

Madde 13. – Madde ile; kuruluş amacı dışına çıkan veya kanun dışı kurulan işyerlerinin faaliyetlerinin sona erdirilerek kapatılması ile yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak işletilen veya konulan yasaklara uymadığı tespit edilen oyun yerleri hakkında uygulanacak hükümler düzenlenmiştir.

Madde 14. – Madde ile; suç işleyenlere verilecek hapis ve para cezaları düzenlenmiştir.

Madde 15. – Madde ile; Kanunun izin vermediği oyun alet ve makinelerinin ele geçirilmesi durumunda bunların zapt ve müsadere edilmesi ile verilen cezalarda etkinliğin sağlanması için cezaların tecil edilememesi amaçlanmıştır.

Madde 16. – Madde ile; Kanunun ihlali durumunda 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümleri uygulanacağı düzenlenmiştir.

Madde 17. – Madde ile; Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağı hükme bağlanmıştır.

Madde 18. – Madde ile; 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.

Geçici Madde 1. – Madde ile; Kanunun yürürlüğe girmesinden önce izin almış olan oyun yerlerinin durumlarının bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkartılacak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 19. – Yürürlük maddesidir.

Madde 20. – Yürütme maddesidir.

İçişleri Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

 

İçişleri Komisyonu

22.10.2001

 

 

Esas No. : 1/762

 

 

 

Karar No. : 26

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 6.10.2000 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, “Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı” Başkanlığınızca 12.10.2000 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiş; Komisyonumuz, 16.10.2000 tarihinde Tasarının görüşmelerine başlamıştır. Bu toplantıda Tasarı olgunlaştırılmak amacıyla Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy, Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay, Giresun Milletvekili Hasan Akgün, Isparta Milletvekili Mustafa Zorlu ve İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu’ndan oluşan bir alt komisyona havale edilmiş ve Alt Komisyon, Başkanlığına Isparta Milletvekili Mustafa Zorlu’yu seçerek çalışmalarına başlamıştır. Çocukların kötü alışkanlıklardan korunması ve oyun alet ve makinelerinden eğitim amaçlı yararlanılarak çocukların gelişiminin sağlanması amacıyla çeşitli toplantılar yapan Alt Komisyon, ilgili bakanlık temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini çağırarak dinlemiş ve hazırladığı metni, raporuyla birlikte Komisyonumuza sunmuştur. Komisyonumuz 18.10.2001 tarihli 16 ncı toplantısında Alt Komisyon metnini esas alarak Tasarıyı görüşmüştür.

Alt Komisyon yaptığı çalışmalar neticesinde, Tasarıda, özetle aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

1. – İnternet kafelerin de Tasarı kapsamına alınması sağlanmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken bir taraftan internet kafe ile oyun yeri birbirinden ayrık tutulmaya çalışılmış, diğer taraftan oyun yeri niteliği ağır basan internet kafelerin oyun yeri olarak işlem görmesi imkan dahiline sokulmuştur.

2. – Teknik İnceleme Komisyonunun üyeleri belirlenmiş ve teknik düzeyde inceleme yapabilecek kişilerden oluşan bir komisyon oluşturulmaya çalışılmıştır.

3. – Oyun yerlerinin 222 ve 625 sayılı Kanunlarda belirtilen 200 metre uzakta bulunma zorunluluğu, uygulamada çıkan aksaklıklar dikkate alınarak 150 metreye düşürülmüştür.

Komisyonumuz Alt Komisyon Raporu ile Metnini benimsemiş ve Alt Komisyonun hazırladığı metnin maddelerinin görüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır.

Komisyonumuz Alt Komisyon metninde tutarlılık ve Kanun yazım tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla, 3 üncü maddenin (f) bendinde geçen “verildiği”, ibaresini “verilebildiği” biçiminde değiştirmiş; 5 inci maddenin birinci fıkrasına “oyun” ibaresinden önce gelmek üzere “oyunların” ibaresini eklemiş; 11 inci maddenin 2 numaralı bendinin (g) alt bendine “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere, “/veya” ibaresini eklemiştir.

Tasarının 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, onsekiz yaşından küçüklere yönelik oyun yerlerine, yanlarında çocukları veya yakınlarının çocukları olmayan büyüklerin giremeyeceklerini öngörmektedir. Ancak Tasarıda bu kurala aykırı davranılması halinde uygulanacak bir yaptırım belirlenmemiştir. Bu amaçla Tasarının 14 üncü maddesi üzerinde bir önerge verilerek kural yaptırıma bağlanmaya çalışılmıştır. Aynı önergede, hafif para cezalarının alt sınırının 4421 sayılı Kanuna göre    35 591 400 TL. üzerinde olması nedeniyle “otuz” ibaresi “kırk” olarak değiştirilmektedir. Komisyonumuz önergeyi kabul etmiş ve maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda değiştirmiştir.

Alt Komisyonca kabul edilen diğer maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz Genel Kurula arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Kâtip

 

Mehmet Pak

Musa Öztürk

Hasan Hüseyin Balak

 

İstanbul

Adana

Tokat

 

Üye

Üye

Üye

 

Hasari Güler

Halil İbrahim Özsoy

Kemal Çelik

 

Adıyaman

Afyon

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Tamer Kanber

Hüsamettin Korkutata

Faruk Çelik

 

Balıkesir

Bingöl

Bursa

 

Üye

Üye

Üye

 

Cezmi Polat

Hasan Akgün

Mustafa Zorlu

 

Erzurum

Giresun

Isparta

 

Üye

Üye

Üye

 

Yalçın Kaya

Hayri Kozakçıoğlu

Ali Oğuz

 

İçel

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Kemal Vatan

Rifat Serdaroğlu

Ali Sezal

 

İzmir

İzmir

Kahramanmaraş

 

Üye

 

Üye

 

Mustafa Eren

 

M. Cihan Yazar

 

Karabük

 

Manisa

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

OYUN YERLERİ İLE OYUN ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA KANUN

TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; umuma açık oyun yerlerinin açılması, faaliyette bulunması ve bu yerlerde bulundurulup çalıştırılabilecek oyun alet ve makineleri ile teferruatının denetlenmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun; umuma açık oyun yerlerinin açılması, faaliyette bulunması, denetlenmesi, kapatılması ve bu yerlerde bulundurulup çalıştırılabilecek; oynayana kumar oynama ve kazanç sağlama imkânı ve şansı vermeyen, bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyun alet ve makineleri ile teferruatının imali, ithali, nitelikleri ve denetimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;

a) Eğlence amaçlı oyunlar : Kumar ve kazanç kastı bulunmayan, şansa bağlı olmayan, bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunları,

b) Talih oyunları : Beceri ve/veya şansa dayanan; fiş, jeton, para ve benzeri oyun araç ve gereçleri ile bir kasaya karşı veya oyun makinelerinde oynanan oyunları,

c) Oyun alet ve makineleri : Oynayana kumar oynama ve kazanç sağlama imkânı ve şansı vermeyen; bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun alet ve makineleri ile televizyon veya video oyunlarını ve benzerlerini,

d) Oyun yerleri : Kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartıyla; bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş alet ve makinelerinin bulundurulup çalıştırıldığı eğlence amaçlı umuma açık yerleri,

e) İnceleme Üst Kurulu : Oyun alet ve makinelerinin bu Kanuna uygunluğunu inceleyen kurulu,

f) Teknik İnceleme Komisyonu : İnceleme Üst Kuruluna teknik inceleme raporları hazırlayan komisyonu,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

İnceleme Üst Kurulu

MADDE 4. - İçişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, Millî Eğitim, Sağlık, Kültür, Turizm, Sanayi ve Ticaret ile Maliye bakanlıkları, Gümrük ve Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevlendireceği birer temsilciden oluşan İnceleme Üst Kurulu teşkil edilir.

İnceleme Üst Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Kurulun çalışma esas ve usulleri ile Kurul üyelerinin nitelikleri yönetmelikte gösterilir.

 

İnceleme Üst Kurulunun görevleri

MADDE 5. - İnceleme Üst Kurulu; oyun yerlerinde bulundurulacak ve çalıştırılacak oyun alet ve makineleri ile teferruatının bu Kanunda belirtilen niteliklere uygun olup olmadıklarını tespit etmek ve oyun yerlerini yaş gruplarına göre sınıflandırmakla görevlidir.

İnceleme Üst Kurulunca incelenip bu Kanuna uygun olmadığı tespit edilen oyun alet ve makinelerinin imaline, ithaline, oyun yerlerinde bulundurulmasına ve çalıştırılmasına izin verilmez.

 

Teknik İnceleme Komisyonu

MADDE 6. - İnceleme Üst Kuruluna teknik inceleme raporlarını hazırlamak üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Teknik İnceleme Komisyonu teşkil edilir.

Bu Komisyonun kimlerden oluşturulacağı, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oyun Yerlerinin Açılması ve

Çalıştırılması ile Oyun Alet ve Makinelerinin İmal ve İthal İzni

Faaliyet izni

MADDE 7. - Oyun yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmaları, mahallî kolluğun yapacağı inceleme üzerine, en büyük mülki amirin iznine bağlıdır.

Belgeli turizm işletmelerinde açılacak oyun yerleri için verilecek izinlerde ayrıca, Turizm Bakanlığının uygun görüşü aranır.

 

Oyun yerleri

MADDE 8. - Oyun yerlerinin açılacağı yerler ile bu yerlerde aranacak asgarî fizikî şartlar, faaliyet zamanları, faaliyet izni verilmesi, sahip ve/veya işleticileri ile bu yerlerde çalışacaklarda ve oyun yerlerine gireceklerde aranacak şartlar, oyun yerlerinin yaş gruplarına göre sınıflandırılması ve benzeri hususlar ile bu yerlerin denetimine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Dernekler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları ve benzerlerine ait yerler ve eklentileri ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara ait lokaller bu Kanunun uygulanmasında umuma açık yer sayılır.

 

 

İmal ve ithal izni

MADDE 9. - İnceleme Üst Kurulunca bu Kanuna uygunluğu tespit edilen oyun alet ve makinelerinin imali Sanayi ve Ticaret Bakanlığının; ithali ise, ithalat rejimine uygun olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının izni ile yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar

Yasak yerler

MADDE 10. - 5. 1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda belirtilen okulların bina ve tesisleri ile 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda belirtilen ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve özel öğretim kurumları ve eklentileri çevresinde, iki yüz metre mesafeden daha yakın yerde oyun yeri açılamaz.

Birahane, restaurant, bar, pavyon ve gazino gibi içkili yerler çevresinde yüz metre mesafeden daha yakın yerde oyun yeri açılamaz.

Yasak oyun alet ve makineleri

MADDE 11. - Bu Kanun kapsamı dışında kalan ve kumar ve talih oyunları oynatmak amacıyla imal edilen veya bu amaçla imal edilmese dahi oynayana ödül alma ve kazanç sağlama şansı ve imkânı veren veya Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, kamu düzenine, genel ahlâka ve genel sağlığa zararlı oyunlar içeren ve bu Kanuna uygun olmadığı İnceleme Üst Kurulunca tespit edilen oyun alet ve makineleri ile teferruatının imali, ithali, oyun yerlerinde bulundurulması ve çalıştırılması yasaktır.

Küçüklerle ilgili yasaklar

MADDE 12. - Onsekiz yaşından küçüklere yönelik oyun yerleri, ilk ve orta öğretim okullarının eğitim ve öğretim yaptığı saatlerde çalıştırılamaz.

Onsekiz yaşından küçüklere yönelik oyun yerlerine, yanlarında kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bulunmayan büyükler giremez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Kapatma ve faaliyetten men

MADDE 13. - Bu Kanuna göre izin alınmadan açılan oyun yerleri, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 7 nci maddesi hükümlerine göre kapatılır.

Mevzuata aykırı olarak işletilen veya konulan yasaklara uymadığı tespit edilen oyun yerleri hakkında, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Hapis ve para cezaları

MADDE 14. - 12 nci maddeye aykırı hareket eden oyun yeri sahip ve/veya işleticileri otuz milyon liradan üçyüz milyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilir.

Bu Kanuna göre izin alınmadan oyun yeri açanlar elli milyon liradan dörtyüz milyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilir.

Bu Kanuna aykırı olarak izin almadan eğlence amaçlı oyun alet ve makinelerini imal ve ithal edenler ile bunları oyun yerlerinde ve diğer umuma açık yerlerde bulunduranlar ve/veya çalıştıranlar bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılır.

11 inci maddede belirtilen yasaklara aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüz milyon liradan yediyüzelli milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılır.

       Zapt, müsadere ve tecil

MADDE 15. - 14 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre ele geçirilen oyun alet ve makineleri ile bunların çalıştırılmasına yarayan tesisat ve paralar zapt ve müsadere edilir.

Bu Kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olanların cezaları tecil edilmez.

Uygulanacak usul hükümleri

MADDE 16. - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı zaman ve mekân kaydı aranmaksızın 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelik

MADDE 17. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Millî Eğitim, Sağlık, Kültür, Turizm, Sanayi ve Ticaret ile Maliye bakanlıkları, Gümrük ve Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 18. - 13.12.1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce izin almış oyun yerleri, durumlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kanuna uygun hale getirmek zorundadır. Durumlarını uygun hale getirmeyen oyun yerleri, en büyük mülki amirin emri ile derhal kapatılır.

Yürürlük

MADDE 19. - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

OYUN, OYUN YERİ, OYUN ALET VE MAKİNELERİ İLE İNTERNET KAFELER

 HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; umuma açık oyun yerleri ile ticarî amaçla işletilen internet kafelerin açılması, faaliyette bulunması ve bu yerlerde bulundurulup çalıştırılabilecek oyun alet ve makineleri ile teferruatının denetlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun; umuma açık oyun yerleri ile ticarî amaçla işletilen internet kafelerin açılması, faaliyette bulunması, denetlenmesi, kapatılması ve oyun yerlerinde bulundurulup çalıştırılabilecek, oynayana kumar oynama ve kazanç sağlama imkânı ve şansı vermeyen, bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyun alet ve makineleri ile teferruatının imali, ithali, nitelikleri ve denetimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;

a) Eğlence amaçlı oyunlar : Kumar ve kazanç kastı bulunmayan, şansa bağlı olmayan, bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunları,

b) Talih oyunları : Beceri ve/veya şansa dayanan; fiş, jeton, para ve benzeri oyun araç ve gereçleri ile bir kasaya karşı veya oyun makinelerinde oynanan oyunları,

c) Oyun alet ve makineleri : Oynayana kumar oynama ve kazanç sağlama imkânı ve şansı vermeyen; bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun alet ve makineleri ile televizyon, video veya bilgisayar oyunlarını ve benzerlerini,

d) Oyun yeri : Kumar ve kazanç kastı bulunmayan şansa bağlı olmayan, bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki eğlence amaçlı oyunların oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş alet ve makinelerin bulundurulup çalıştırıldığı umuma açık yerleri,

e) İnternet : Uluslararası bilgisayar iletişim ağını,

f) İnternet kafe : İçerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde müşterilere uluslararası bilgi-iletişim ağını kullanma imkânı sunan, alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verilebildiği ticarî amaçla işletilen umuma açık yerleri,

g) İnceleme Üst Kurulu : Oyunlar ile oyun alet ve makinelerinin bu Kanuna uygunluğunu inceleyen kurulu,

h) Teknik İnceleme Komisyonu : Oyunlar ile oyun alet ve makineleri hakkında İnceleme Üst Kuruluna teknik inceleme raporları hazırlayan komisyonu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

İnceleme Üst Kurulu

MADDE 4. - İçişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, Millî Eğitim, Sağlık, Kültür, Turizm, Sanayi ve Ticaret, Maliye bakanlıkları, Gümrük, Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevlendireceği birer temsilciden oluşan İnceleme Üst Kurulu kurulur.

İnceleme Üst Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

Kurulun çalışma esas ve usulleri ile Kurul üyelerinin nitelikleri yönetmelikte belirtilir.

İnceleme Üst Kurulunun görevleri

MADDE 5. - İnceleme Üst Kurulu; oyun yerlerinde bulundurulacak ve çalıştırılacak oyunların, oyun alet ve makineleri ile teferruatının bu Kanunda belirtilen niteliklere uygun olup olmadıklarını tespit etmek ve oyun yerlerini yaş gruplarına göre sınıflandırmakla görevlidir.

İnceleme Üst Kurulunca incelenip bu Kanuna uygun olmadığı tespit edilen oyun alet ve makinelerinin imaline, ithaline, oyun yerlerinde bulundurulmasına ve çalıştırılmasına izin verilmez.

Teknik İnceleme Komisyonu

MADDE 6. - İnceleme Üst Kuruluna teknik inceleme raporlarını hazırlamak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma GenelKomutanlığından ikişer, Turizm ve Kültür Bakanlıkları ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığından da birer üye görevlendirilmesi suretiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde Teknik İnceleme Komisyonu kurulur.

Komisyonun çalışma esas ve usulleri ile komisyon üyelerinin nitelikleri yönetmelikte belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oyun Yerlerinin Açılması ve

Çalıştırılması ile Oyun ve Oyun Alet ve

Makinelerinin İmal ve İthal İzni

Faaliyet izni

MADDE 7. - Oyun yerleriyle internet kafelerin açılması ve faaliyette bulunmaları, mahallî kolluğun yapacağı inceleme üzerine, en büyük mülki amirin iznine bağlıdır.

Belgeli turizm işletmelerinde açılacak oyun yerleri için verilecek izinlerde ayrıca, Turizm Bakanlığının uygun görüşü aranır.

Eğitim-öğretim kurumları, kütüphaneler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlara ait ve yalnız kendi üyeleri veya personeline veya araştırma yapanlara, eğitici ve öğrencilere açık olan yerlerde hizmet ve eğitim amaçlı olarak kurulan internet bölümlerinin açılması izne bağlı değildir.

 

Oyun yerleri ve internet kafeler

MADDE 8. - Oyun yerleri ile internet kafelerin açılacağı yerler ile bu yerlerde aranacak asgari fizikî, teknik ve hijyenik şartlar, faaliyet şekli, faaliyet zamanları, faaliyet izni verilmesi, sahip ve/veya işleticileri ile bu yerlerde çalışacaklarda ve bu yerlere gireceklerde aranacak şartlar, bu yerlerin yaş gruplarına göre sınıflandırılması ve benzeri hususlar ile bu yerlerin denetimine ilişkin esas ve usuller çıkartılacak yönetmelikte belirtilir.

Oyun yerleri bakımından dernekler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları ve benzerlerine ait yerler ve eklentileri ile her çeşit özel ve resmî kurum ve kuruluşlara ait lokaller bu Kanunun uygulanmasında umuma açık yer sayılır.

İmal ve ithal izni

MADDE 9. - İnceleme Kurulunca bu Kanuna uygunluğu tespit edilen oyunlar ile oyun alet ve makinelerinin imali Sanayi ve TicaretBakanlığının; ithali ise, ithalat rejimine uygun olarak Dış TicaretMüsteşarlığının izni ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar

Yasak yerler

MADDE 10. - 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda belirtilen okulların bina ve tesisleri ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve özel öğretim kurumları ve eklentileri çevresinde, yüzelli metre mesafeden daha yakın yerde oyun yeri açılamaz.

İnternet kafeler için; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve eğitim öğretim kurumları ile bunların eklentilerinden uzakta bulunma zorunluluğu aranmaz.

 

Yasak oyun alet ve makineleri ile internet kafeler

MADDE 11. -

1. Yasak oyun alet ve makineleri

a) Bu Kanun kapsamı dışında kalan ve kumar ve talih oyunları oynatmak amacıyla imal edilen veya bu amaçla imal edilmese dahi oynayana ödül alma ve kazanç sağlama şansı ve imkânı veren,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, kamu düzenine, genel ahlâka ve genel sağlığa zararlı oyunlar içeren,

c) Bu Kanuna göre uygun olmadığı İnceleme Kurulunca tespit edilen,

Oyun alet ve makineleri ile teferruatının imali, ithali, oyun yerlerinde bulundurulması ve çalıştırılması yasaktır.

2. İnternet kafelerde yasaklar

a) Kumar siteleri, bahisler ve pornografik yayın içerikli sitelere erişimin sağlanması,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni yıkma amacına yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanması,

c) Lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan veri ve bilgisayar oyunlarına ait CD ve benzeri ekipmanların yasa dışı olarak kopyalanması, kiralanması veya kopyalanarak satılması,

d) İnternet vasıtasıyla diğer bilgisayarlara veya bilgisayar ağlarına kasten zarar verilmesi,

e) İnternet kafelere oniki yaşından küçüklerin alınması,

f) İnternet erişimi dışında sabit disk, disket, kaset vb. oyunlar içeren araçların kullanılarak bilgisayarda oyun oynatılmasına imkân verilmesi,

g) İnternet kafelerde elektronik veya me-kanik oyun alet ve/veya makineleri bulundurulması ve bu yerlerin oyun yeri gibi işletilmesi,

Yasaktır.

İnternet kafelerin işletmecileri, bu yasaklara uyulması için gerekli tedbirleri almakla sorumludur.

Küçüklerle ilgili yasaklar

MADDE 12. - Onsekiz yaşından küçüklere yönelik oyun yerleri, ilk ve orta öğretim okullarının eğitim ve öğretim yaptığı saatlerde çalıştırılamaz.

Onsekiz yaşından küçüklere yönelik oyun yerlerine, yanlarında kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bulunmayan büyükler giremez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Kapatma ve faaliyetten men

MADDE 13. - Bu Kanuna göre izin alınmadan açılan oyun yerleri ile internet kafeler, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 7 nci maddesi hükümlerine göre kapatılır.

Mevzuata aykırı olarak işletilen veya konulan yasaklara uymadığı tespit edilen oyun yerleri ve internet kafeler hakkında, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Hapis ve para cezaları

MADDE 14. - 12 nci maddeye aykırı hareket eden oyun yeri sahip ve/veya işleticileri ile onsekiz yaşından küçüklere yönelik oyun yerlerine, yanlarında kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bulunmayan onsekiz yaşından büyükler kırk milyon liradan üçyüz milyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilir.

Bu Kanuna göre izin alınmadan oyun yeri ile internet kafe açanlar elli milyon liradan dörtyüz milyon liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilir.

Bu Kanuna aykırı olarak, izin almadan eğlence amaçlı oyun ile oyun alet ve makinelerini imal ve ithal edenler ile bunları oyun yerlerinde ve diğer umuma açık yerlerde bulunduranlar ve/veya çalıştıranlar bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde cezalar bir kat artırılır.

11 inci maddede belirtilen yasaklara aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüz milyon liradan yediyüzelli milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde cezalar bir kat artırılır.

Zapt, müsadere ve tecil

MADDE 15. - 14 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre ele geçirilen oyun alet ve makineleri ile bunların çalıştırılmasına yarayan tesisat ve paralar zapt ve müsadere edilir.

Bu Kanunda belirtilen suçlardan mahkûm olanların cezaları tecil edilmez.

Uygulanacak usul hükümleri

MADDE 16. - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı zaman ve mekân kaydı aranmaksızın 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelik

MADDE 17. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik; Millî Eğitim, Sağlık, Kültür, Turizm, Sanayi ve Ticaret, Maliye bakanlıkları, Gümrük, Dış Ticaret müsteşarlıkları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler

MADDE 18. - 13.12.1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesi ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde geçen ikiyüz metre ibaresi, yüzelli metre olarak değiştirilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce izin almış oyun yerleri ile internet kafeler, durumlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kanuna uygun hale getirmek zorundadır. Durumlarını uygun hale getirmeyen oyun yerleri ile internet kafeler en büyük mülki amirin emri ile derhal kapatılır.

Yürürlük

MADDE 19. - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bülent Ecevit

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

D. Bahçeli

H. H. Özkan

M. Yılmaz

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

R. Önal

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

F. Bal

Y. Yalova

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yılmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

R. K. Yücelen

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

F. Ünlü

Prof. Dr. A. Çay

Prof. Dr. H. S. Türk

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

 

S. Çakmakoğlu

S. Tantan

İ. Cem

 

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 

S. Oral

M. Bostancıoğlu

K. Aydın

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Doç. Dr. O. Durmuş

Prof. Dr. E. Öksüz

Prof. Dr. H. Y. Gökalp

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

 

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

M. C. Ersümer

 

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

 

M. İ. Talay

E. Mumcu

Prof. Dr. N. Çağan

 

 

Çevre Bakanı

 

 

 

F. Aytekin