Dönem : 21           Yasama Yılı : 3

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 691)

 

Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 14 Arkadaşının, Suşehri İli’nin  Kurulması  Hakkında  Kanun  Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına

İlişkin Önergesi (2/27)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/27 Esas No’lu Suşehri’nin İl olması ile ilgili Kanun Teklifim havale edildiği İçişleri Komisyonunda 45 günlük süre geçmiş olmasına rağmen görüşülmemiştir.

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınabilmesi için gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.    20.2.2001

                                 Musa Demirci

                                                Sivas

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Suşehri’nin İl olmasına dair hazırlamış bulunduğumuz Yasa Teklifi genel ve madde gerekçeleri ile Suşehri İline bağlanması öngörülen ilçe, belde ve köylerin listesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

 

Musa Demirci

Abdüllatif Şener

Temel Karamollaoğlu

 

Sivas

Sivas

Sivas

 

Hüseyin Karagöz

Veysel Candan

Mehmet Elkatmış

 

Çankırı

Konya

Nevşehir

 

Ali Sezal

Prof. Dr. Latif Öztek

Yaşar Canbay

 

Kahramanmaraş

Elazığ

Malatya

 

Niyazi Yanmaz

Remzi Çetin

M. Ergün Dağcıoğlu

 

Şanlıurfa

Konya

Tokat

 

Lütfi Yalman

Hüseyin Kansu

Ahmet Cemil Tunç

 

Konya

İstanbul

Elazığ

 

SUŞEHRİ İLİ’NİN KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ

Bugüne kadar ülkemizde uygulanmış bulunan Anayasalarımızın tamamında, taşra teşkilâtlarının esası olarak il sistemi kabul edilmiş ve korunmuştur.

Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının 126 ncı maddesi hükmüde aynı doğrultudadır.

Kamu hizmetlerinin ülke çapında rantabl ve rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi, Türkiye’nin coğrafî özelliklerinin değerlendirilmesi kadar, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik dengelerde görülen değişiklik ve gelişmelerin mevcut idarî yapılanmaya yansıtılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu düşünce tarzı, doğal olarak sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerini büyük ölçüde tamamlayan ve emsallerine göre ön sırada yer alan bazı yerleşim birimlerinde statü değişikliklerini zorunlu kılmaktadır.

Suşehri İlçeside, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, böyle bir statü değişikliğini gerektiren yerleşim birimleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca Suşehri’nin İl yapılması yeni bir cazibe merkezi oluşturacak ve böylece büyük şehirlere olan nüfus göçüde belli bir ölçüde durdurulabilecektir. Ekte, Suşehri’nin yapısını ortaya koyan başlıca göstergeler sunulmuştur.

Sonuç olarak;

Suşehrİ;

– Tâbi konumuyla Kelkit Vadisi’nin merkezidir.

– Ulaşım ağının merkezidir.

– Kelkit Vadisi’nin tarım, ticaret merkezidir.

– Kelkit Vadisi’nin en çok nüfusa sahip sosyal ve kültürel merkezidir.

– İç Karadeniz Bölgesinin elektrik enerjisi açısından kalbidir.

– Bölgenin şehirleşme hızı en yüksek merkezidir.

– Stratejik öneme haizdir.

– Turizm potansiyeli vardır.

– İl için yeterli altyapı mevcuttur.

– Bölgede İl için tek alternatiftir.


SİVAS MİLLETVEKİLİ MUSA DEMİRCİ VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ

SUŞEHRİ İLİ’NİN KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. – Sivas İli’ne bağlı Suşehri İlçe Merkezi, Merkez olmak ve ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak üzere Suşehri adıyla bir il kurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunla İl’de, Merkezî İdarenin oluşturacağı teşkilâta ait kadroları Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 30 günlük süre içerisinde ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2. – Bu Kanunla kurulan İl’de, Merkezî İdarenin oluşturacağı teşkilâtla ilgili bütün atama işlemleri, Kanun yürürlüğe girişinden itibaren 60 günlük süre içerisinde tamamlanır.

Bu süre içinde yeni kurulan İl’de ve bu İl’e bağlanan İlçelerde, Merkezi ve Mahallî İdarelere ait her türlü iş ve işlemlerle, idarî ve adlî davalar ve bunlara ait bütün iş ve işlemler, hali hazır bağlılık durumuna göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 3. – Bu Kanunla kurulan İl’in Özel İdaresinin Genel Meclisi, bu İl’e bağlanan ilçelerin mevcut Genel Meclis Üyelerinden teşekkül eder.

Kanunun yürürlüğe girişini takip eden 90 günlük süre içerisinde, İl Genel Meclisi Valinin davetiyle toplanarak organlarını seçer ve bütçesini yapar.

GEÇİCİ MADDE 4. – Suşehri İli’ne bağlanan İlçelerdeki İl Özel İdarelerinin özel hukuk hükümlerine tâbi olanların haricindeki bütün nakil, varidat, tahakkuk, tahsilat, baka’ya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girişini takip eden 90 günden itibaren Suşehri Özel İdaresine geçer. Bu tarihi takip eden 15 günlük süre içerisinde devir ve teslim yapılır.

Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak, yeni İl’in Özel İdaresi adına tahsis ve tescil edilir.

Özel İdare kadrolarında bulunup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve özlük hakları ile birlikte, başkaca işleme gerek kalmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Suşehri İl Özel İdaresine tayin edilmiş sayılırlar.

Bu personelin, Kanunun yürürlüğe giriş tarihini takip eden 90 günlük süredeki maaş ve tüm özlük hakları, halen bağlı oldukları illerin Özel İdarelerince ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde, bu süre peşin ödenen maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TEKLİFE EKLİ LİSTELER

(EK 1)

SUŞEHRİ İLÇESİ

Merkez BucağI

  1. Akcaağıl

  2. Aksu

  3. Akşar

  4. Arpayası

  5. Aşağıakören

  6. Aşağısarıca

  7. Bakkara

  8. Beydeğirmeni

  9. Bostancık

10. Boyalıca

11. Büyükgüzel

12. Camili

13. Cevizli

14. Çakırlı

15. Çataloluk

16. Çitlice

17. Çorak

18. Elmaseki

19. Esenyaka

20. Eskişar

21. Eskitoprak

22. Gökcekaş

23. Gözköy

24. Güdeli

25. Güneyli

26. Karaağaç

27. Karacaören

28. Karalar

29. Kavşıt

30. Kayadelen

31. Kekeç

32. Kemalli

33. Kesikkaş

34. Kızıltaş

35. Kizıryurdu

36. Kozçukur

37. Kurugöl

38. Küçükgüzel

39. Olucak

40. Polat

41. Sağpazar

42. Saraycık

43. Solak

44. Şarköy

45. Taklak

46. Tapan

47. Türkmenler

48. Üzümlü

49. Yelkesen

50. Yeşilyayla

51. Yoncalı

52. Yukarıören

53. Yürekli


İMRANLI İLÇESİ

MERKEZ BUCAĞI

  1. Akkaya

  2. Altınca

  3. Ardıçalan

  4. Aşağıboğaz

  5. Aşağıçulha

  6. Atlıca

  7. Aydın

  8. Başlıca

  9. Becek

10. Begendik

11. Boğazören

12. Borular

13. Bulgurluk

14. Çalıyurt

15. Çandır

16. Çukuryurt

17. Dağyurdu

18. Delice

19. Dereköy

20. Doğancal

21. Ekincik

22. Eskidere

23. Eskikapumahmut

24. Eskikeşlik

25. Gelenli

26. Gelintarla

27. Gökcebel

28. Gökdere

29. Görünmezkale

30. Hasköy

31. Kabaktepeler

32. Kapumahmut

33. Karaboğaz

34. Karacahisar

35. Karaçayır

36. Karahüseyin

37. Karapınar

38. Karataş

39. Karlık

40. Kasaplar

41. Kemreli

42. Kerimoğlu

43. Kemerli

44. Kılıçköy

45. Kılıçlar

46. Kızılmezra

47. Kızıltepe

48. Koruköy

49. Koyunkaya

50. Körabbas

51. Kusköy

52. Madenköy

53. Ortaköy

54. Piredede

55. Refik

56. Sinek

57. Suvariler

58. Toklucak

59. Topallar

60. Toptaş

61. Tuzözü

62. Türkeşlik

63. Uyanık

64. Uzuntemur

65. Yakaeri

66. Yapraklıpınar

67. Yaylacık

68. Yazıkavak

69. Yenikent

70. Yeniköy

71. Yukarıboğaz

72. Yukarıçulha

KARACAÖREN BUCAĞI

  1. Karacaören Bucak Merkezi

  2. Akçakale

  3. Akoluk

  4. Alacahacı

  5. Arık

  6. Aşağışehli

  7. Avşar

  8. Bağyazı

  9. Bardaklı

10. Boğanak

11. Celaldamı

12. Cerit

13. Darıseki

14. Erdemşah

15. Güven

16. Haliller

17. Kapukaya

18. Kaşlı

19. Kavalcık

20. Koçgediği

21. Ortakdaracık

22. Sandal

23. Sarıçubuk

24. Söğütlü

25. Taşdelen

26. Taşlıca

27. Yamuralan

28. Yazılı

29. Yoncabayırı

 

AKINCILAR İLÇESİ

  1. Abdurrahman

  2. Aşağıyeniköy

  3. Avşar

  4. Balcık

  5. Ballıdere

  6. Çamlıdere

  7. Çiçekli

  8. Derecik

 9. Doğantepe

10. Dündar

11. Ekenek

12. Elibüyük

13. Erence

14. Eskibağ

15. Geyikpınar

16. Gönlüce

17. Gümüştaş

18. İkizyurt

19. Kavakköy

20. Kayı

21. Kılıç

22. Onarı

23. Ortaköy

24. Sapanlı

25. Sevindik

26. Sıyrındı

27. Şenbağlar

28. Uğrunca

29. Üzengi

30. Yağlıcayır

31. Yukarısarıca

32. Yusufşeyh

33. Yünlüce

 

GÖLOVA İLÇESİ

  1. Akçataş

  2. Aşağıtepecik

  3. Aydoğmuş

  4. Boğazköy

  5. Bozat

  6. Canköy

  7. Çakırşeyh

  8. Çatakli

  9. Çevrecik

10. Çobanlı

11. Çukuryurt

12. Demirkonak

13. Dikköy

14. Gözlüce

15. Gözüküçük

16. Günalan

17. Güzören

18. İlyasköy

19. Karaca

20. Karayakup

21. Okcaören

22. Sarıyusuf

23. Soğuksu

24. Subağı

25. Uluçukur

26. Yaylaçayı

27. Yukarıtepecik

28. Yuvacık

GÖKÇEKENT BUCAĞI

  1. Gökçekent Bucak Merkezi

  2. Akıncı

  3. Arpacı

  4. Eskimeşe

  5. Gelengeç

  6. Günlüce

  7. Hödücek

  8. Kaleköy

  9. Karaağaç

10. Kuzdere

11. Sökün

12. Taşbayır

13. Tatarköy

14. Tamaç

15. Taygınsöğüt

ORTAKENT BUCAĞI

  1. Ortaköy

  2. Aksu

  3. Ballıca

  4. Çandır

  5. Gümüşlü

  6. Güzelyurt

  7. Kavacık

  8. Kızılelma

  9. Kurşunlu

10. Küplüce

11. Yenice


KOYULHİSAR İLÇESİ

MERKEZ BUCAĞI

  1. Akseki

  2. Aydınlar

  3. Bahçeköy

  4. Boyalı

  5. Bozkuş

  6. Çaylı

  7. Çiçeközü

  8. Çukuroba

  9. Değirmentaş

10. Dilekli

11. Ekinciler

12. Ekinözü

13. Gökdere

14. Gölcük

15. Günışık

16. Hacıilyas

17. İskenderşeyh

18. Kadife

19. İkizkaya

20. Kalebaşı

21. Karaçam

22. Karkın

23. Kayaören

24. Kılıçpınarı

25. Ortaseki

26. Sarıkaya

27. Sarıharman

28. Sugöze

29. Sütlüce

30. Taşpınar

31. Yağcılar

32. Yalnıztepe

33. Yeniarslan

34. Yeşilyurt

35. Yolüstü

MESUDİYE İLÇESİ

MERKEZ BUCAĞI

Mesudiye İlçe Merkezi

  1. Alanköy Köyü

  2. Arımusa Köyü

  3. Arpaalan Köyü

  4. Aşağıgökçe Köyü

  5. Balıklı Köyü

  6. Bayraklı Köyü

  7. Beşbıyık Köyü

  8. Beyseki Köyü

  9. Çaltepe Köyü

10. Çardaklı Köyü

11. Çavdar Köyü

12. Çerci Köyü

13. Çitliksarıca Köyü

14. Dayılı Köyü

15. Doğançam Köyü

16. Erikköy Köyü

17. Esatlı Köyü

18. Göçbeyli Köyü

19. Göneyce Köyü

20. Güvenli Köyü

21. Güzle Köyü

22. Herközü Köyü

23. Işılar Köyü

24. Kaleköy Köyü

25. Kayabayır Köyü

26. Karacaören Köyü

27. Kavaklıdere Köyü

28. Kışlacık Köyü

29. Konacık Köyü

30. Musalı Köyü

31. Sarıca Köyü

32. Türkköyü Köyü

33. Üçyol Köyü

34. Yardere Köyü

35. Yavşan Köyü

36. Yeşilçift Köyü

37. Yukarıgökçe Köyü

38. Yuvalı Köyü

 

TOPÇAN BUCAĞI

Bucak Merkezi Belediye

  1. Abdili Köyü

  2. Arıcılar Köyü

  3. Aşıklı Köyü

  4. Bayırköy Köyü

  5. Birebir Köyü

  6. Çukuralan Köyü

  7. Darıcabaşı Köyü

  8. Derebaşı Köyü

  9. Dursunlu Köyü

10. Güzelce Köyü

11. Hamzalı Köyü

12. Karıca Köyü

13. Mahmudiye Köyü

YEŞİLCE BUCAĞI

1. Armutkolu Köyü

2. Beyağaç Köyü

3. Celalköy Köyü

4. Gülpınar Köyü

5. Sarıyayla Köyü

6. Yeveli Köyü

7. Yağmurlar Köyü