KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

Amaç

Meclis bünyesinde kurulan ve hizmet organizasyonu parlamenter çalışmalara yönelik biçimde şekillenmiş olan Kütüphane’nin temel amacı; Milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge ve bilgi kaynaklarının sağlanması, organize edilmesi ve etkin şekilde hizmete sunulmasıdır.

Kullanıcı

Kütüphane hizmetlerinden, aşağıda sıralanan kullanıcı grupları yararlanabilirler;

  • TBMM Üyeleri,
  • TBMM dışından atanmış Bakanlar,
  • TBMM eski üyeleri,
  • TBMM kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevlendirilen personeli,
  • Milletvekili danışmanları,
  • TBMM Koruma Müdürlüğü ve Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı personeli,
  • TBMM içinde hizmet veren diğer kurumların personeli,
  • Parlamento Muhabirleri Derneği’ne üye basın mensupları,
  • Kurum dışı araştırmacılar.

TBMM dışından gelerek bilgi hizmeti talebinde bulunan araştırmacılar, -aranan bilgi kaynaklarının ve istenilen bilgi hizmetinin bir başka kütüphanede bulunamaması durumunda- günlük kısa süreli araştırmalarda Kütüphane Müdürü’nün izniyle; uzun süreli araştırmalarda ise, Kütüphane Müdürü’nün önerisi sonrasında Kütüphane Kurulu’nun izniyle Kütüphane’den yararlanabilmektedirler. Bu kişilerin kütüphaneden yararlanabilme süreleri en çok 30 gündür ve bu süre en fazla bir kez uzatılabilir.

Ödünç Verme

Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışma kaynakları, süreli yayınlar ve mikrofilmler ile yazma ve nadir eserler dışında kalan genel koleksiyon kullanıcılar tarafından ödünç alınabilmektedir.

TBMM içinde hizmet veren diğer kurumların personeli ile Parlamento Muhabirleri Derneği’ne üye basın mensuplarının ödünç alabilmesi bağlı olduğu kurumun yazılı taahhüdüne bağlıdır. TBMM dışından gelen araştırmacılar ise, bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler.

30 gün olan ödünç verme süresi, eser üzerinde rezerv olmaması durumunda bir defa uzatılabilir. İstek olması durumunda süre dolmadan da geri istenilebilir.

Üzerinde süresi dolmuş eser bulunan kullanıcılara, üzerilerindeki kitapları iade etmedikçe, kitap ödünç verilemez. TBMM üyeleri, TBMM dışından atanmış Bakanlar ile TBMM eski üyelerinin yeniden ödünç alabilmeleri ise, Kütüphane Kurulu Başkanı’nın iznine bağlıdır.

Mikrofilm veya elektronik kopyası bulunan bilgi kaynakları ile yazma ve nadir eserlerin orijinallerinin hizmete sunulması, Kütüphane Müdürü’nün iznine bağlıdır.

Gününde İade Edilmeyen Eserler

Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır. Zamanında iade edilmeyen eserler için, ilgiliye yazı ile hatırlatmada bulunularak, 15 gün içinde iade edilmesi istenir. Buna rağmen iade edilmeyen eserler için Kütüphane Kurulu, eserin piyasadan temin edilerek bedelinin ilgili kullanıcıdan tahsiline karar verebilir.

Piyasadan temini mümkün olmayan eserin Kütüphane kayıtlarındaki fiyatı güncellendikten sonra, bunun 5 katı borç miktarı olarak Kütüphane Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Bu miktar, Kütüphane Kurulu’nun belirlediği asgari sınırın altında olamaz. Eserin kayıtlara işlenmiş bir fiyatı yoksa aynı dönemde basılmış benzer nitelikteki bir eserin fiyatı emsal alınabilir.

Borcun tahsiline ilişkin yazı, üyelerle ve dışardan atanan Bakanlarla ilgili olarak Kurul Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, diğer kullanıcılarla ilgili olarak Müdür tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’ne gönderilir.

Söz konusu borç ödenmediği takdirde Üyelerin ödeneklerinden; eski üyeler, TBMM personeli, milletvekili danışmanı ve geçici görevlilerin maaşlarından kesilir. TBMM içinde görev yapan diğer kurumların personeliyle ilgili işlemler ise, bağlı olduğu kurumun yöneticisi tarafından yerine getirilir.

Görevlerinden ayrılan TBMM personeli, milletvekili danışmanı ve geçici görevliler kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu konudaki düzenlemeleri TBMM Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü yapar.

 

Mikrofilm ve Çoğaltma

Fotokopi ve mikrofilm hizmetleri TBMM Kütüphanesi’ne ait kaynaklara münhasır olmak üzere bedeli karşılığı verilir. Telif hakları kapsamında bulunan herhangi bir eserin tamamının fotokopisi yapılamaz. Maliyeti dikkate alınarak fotokopi ve diğer baskı ücretleri Kütüphane Kurulu tarafından belirlenir.

-->