BİRİMLER

Kataloglama ve Sınıflama

Bibliyografik denetim, bilgi kaynaklarının belirlenmesi, koleksiyona kazandırılması, düzenlenmesi ve bibliyografik kimliklerinin yayımlanarak duyurulması sürecidir.

Bu süreçte Kataloglama ve Sınıflama Bölümü, kullanıcıların etkin şekilde erişimlerini sağlamak amacıyla, çeşitli formatlardaki bilgi kaynaklarının belli mesleki standartlar çerçevesinde kataloglama ve sınıflandırma işlemlerinin yapıldığı teknik bir birimdir.

Kütüphane koleksiyonuna her yıl ortalama beş ile altı bin arasında Türkçe; bin ile iki bin arasında yabancı dil eser giriş yapılmaktadır.

Referans (Kullanıcı Hizmetleri)

Kütüphane kullanıcısına, kütüphane ve koleksiyonda yer alan bilgi kaynaklarının kullanımı konusunda rehberlik ve yönlendirme işlevi olan Referans Bölümü’nde; kullanıcıdan gelen istekler doğrultusunda, kurum içi ve dışı bilgi kaynaklarından derlenen dokümanları yorumlayarak okuyucuya sunmak; bilgi notları hazırlamak; genel ve konu bibliyografyaları hazırlamak; çağdaş ve modern referans hizmetleri çerçevesinde, telefon, elektronik posta ve bizzat kullanıcılar tarafından Bölüm’de iletilen bilgi taleplerini karşılamak; koleksiyonun yetersiz kalması durumunda mümkün olduğunca istekleri başka bilgi merkezlerinden karşılamak veya ilgili bilgi merkezlerine yönlendirme yapmak gibi referans / danışma hizmeti verilmekte; ayrıca, kütüphane ve sunulan bilgi hizmetleri genel olarak tanıtılmaktır

Bunların yanı sıra, Bölüm’de, kullanıcıların talepleri doğrultusunda, veritabanlarının sorgulanması ve derlenen dokümanların kullanıcıya sunulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Salonda genel danışma eserlerinin yanında tutanaklar, kanunlar, tasarılar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Resmi Gazete’nin tüm sayılarına ulaşılabilmektedir.

Gazete Dokümantasyonu

Parlamento üyelerini ülkenin gündemi hakkında bilgilendirmek ve yasama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla kurulan; bu amaca yönelik olarak, ulusal yayın yapan Türkçe gazetelerden ilgili haber, röportaj, makale vb. bölümleri indeksleyerek veri tabanına tam metin olarak yerleştiren teknik bir birimdir.

1984 yılında 5 günlük gazetenin indekslenmesi ile çalışmalara başlayan bölümde, 1997 yılından itibaren yaklaşık 30 gazete indekslenmektedir.

Dergi Dokümantasyonu

TBMM Kütüphanesi’nde parlamento üyelerinin yasama çalışmalarını kolaylaştırmak ve bu çerçevede bilginin güncel ve hızlı bir şekilde dolaşımını sağlamak amacıyla kurulan dokümantasyon birimlerinden biridir.

Bölüm’de, Kütüphane’nin yayın seçim kriterlerine uygun olarak uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset, ekonomik, sosyoloji, nüfus, istatistik, kamu yönetimi, vb. konuları kapsayan dergilerden seçilmiş makaleler indekslenerek bir veritabanına dahil edilmekte ve böylece bu dergilerde yer alan bilgilerin Milletvekilleri ile diğer araştırmacıların yararlanmalarına hazır duruma getirilmesine çalışılmaktadır.

Tutanak Dokümantasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetlerinin yer aldığı tutanak dergilerinin analiz edilmesi ve indekslenmesi çalışmalarının yürütüldüğü Bölüm’de, hazırlanan veritabanı ile kullanıcı isteklerinin zamanında ve en doğru biçimde karşılanması amaçlanmaktadır.

Süreli Yayınlar ve Sağlama

Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesinde çok önemli bir rolü bulunan Süreli Yayınlar ve Sağlama Bölümü’nün temel işlevi, Parlamentonun yasama, denetim ve temsil çalışmalarına destek olmak amacıyla ilgili konulardaki yayınları belirli ölçütlere göre seçerek alınmasına yönelik teknik işlemleri yürütmektir.

Bölüm ayrıca, satın alma dışındaki koleksiyon oluşum yöntemlerinden olan hediye ve  derleme yollarıyla gelen yayınlarla ilgili işlemleri de yürütmektedir.

Dijital İşlemler

Kütüphane’de yürütülmekte olan dijitalleştirme ve elektronik kütüphane çalışmaları çerçevesinde kurulmuş olan Bölüm’de, belli bölümleri dijitalleştirmiş bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve ayrıca, erişim kolaylığı sağlamaya yönelik dosyalama ve arşivleme çalışmaları yürütülmektedir.

Mikrofilm

Mikrofilm ortamında bulunan yazma eser, nadir eser, gazete vb. bilgi kaynaklarının geniş bir araştırmacı grubunun kullanımına sunulduğu Bölüm’de, ayrıca Kütüphane’nin -telif haklarıyla ilgili mevzuata bağlı kalmak koşuluyla- yürüttüğü dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, koleksiyonda bulunan kitapların ön ve arka kapaklarıyla, içindekiler ve kaynakça sayfalarının sayısallaştırılması çalışması yürütülmektedir.

Şube Kütüphane

Halkla ilişkiler binasının hemen yanında yer alan Şube Kütüphane’de, Merkez Kütüphane’de bulunan ulusal gazeteler ile bazı süreli yayınlardan gerekli sayıda bulundurularak, milletvekilleri ile danışmanlarına daha hızlı hizmet vermek amaçlanmaktadır. Burada, ayrıca, temel sorulara cevap bulunabilecek danışma eserleri de bulunmaktadır.

Ödünç Verme

Ödünç Verme Bölümü’nde, kitap ve süreli yayın deposundan istenilen yayınlara ilişkin bilgilerin depoya gönderilmesi, kullanıcıya sunulması ve ödünç verme işlemleri yerine getirilmektedir.

Fotokopi

Fotokopi Bölümü’nde, kullanıcıların gereksinim duydukları yayınlardan, telif hakları mevzuatı çerçevesinde, fotokopi alabilmelerine yönelik hizmet verilmektedir.

Depo ve Ayniyat

Kapalı raf sistemi uygulanan Kütüphane’de, Büyük Okuma Salonu’nda bulunan danışma / referans kaynakları dışında kalan ve koleksiyonun çoğunluğunu oluşturan bilgi kaynakları (kitap, dergi, gazete, CD vb.) Büyük Okuma Salonu’nun altında bulunan ve 4 kat olan Depo’da yer almaktadır.

Kullanıcılardan gelen yayın talepleri Ödünç Verme Bölümü ile koordineli olarak Depo ve Ayniyat Bölümü tarafından karşılanmaktadır.

İdari Büro

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı'’nın tüm sekreterya hizmetlerinin yürütüldüğü bölümde, ayrıca Müdürlüğün kırtasiye vb. gereksinimleri ile her türlü bakım-onarım hizmetleriyle ilgili koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

-->