TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU


TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, TBMM Başkanlık Divanı'nın 25 Ekim 1984 tarihli ve 34 sayılı Kararıyla kurulmuş ve 16 Mayıs 1996 tarihinde TBMM İçtüzüğünde yapılan değişiklikle kurumsallaştırılmıştır.

1 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6253 sayılı TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'nun 15/g maddesi ile Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun sekretarya görevi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na verilmiştir. 3 Eylül 1986 tarihli ve 90 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen Kurul Yönetmeliği, 22 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" (Ek-1) ile değiştirilmiş ve yeni idari teşkilat yapılanmasına uyumlu hale getirilerek bugünkü şeklini almıştır.

TBMM Başkanı Kurul'un tabi başkanıdır. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Başkanlık Divanı'nı temsilen TBMM Başkanı tarafından seçilecek 1 Başkanvekili, Başkanlık Divanının seçeceği 2 Kâtip üye ve 1 İdare Amiri olmak üzere 4 üye ile TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birer üye ve gerektiğinde TBMM Başkanı'nın belirleyeceği bir bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması hususunda görev üstlenmiş, Millî Egemenlik ilkesinin geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılarak benimsetilmesi, çoğulcu, katılımcı demokrasimizin tanıtılması, ulusumuzun ve ülkemizin sahip olduğu kültür ve tabiat varlıkları ile her türlü tarihi ve sanatsal değeri olan birikimimizin korunması, yaşatılması ve tanıtılması faaliyetlerini 1985 yılından bugüne kadar gerçekleştirmektedir.

Kurul, TBMM Başkanı'nın veya Kurul Başkanı'nın çağrısı ile TBMM Başkanı'nın tahsis ettiği yerlerde veya Kurul Başkanı'nın makamında toplanır. Gerekli durumlarda Ankara dışında da toplanabilir.

Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 23 Nisanlar'ı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hüviyetinin yanı sıra, TBMM'nin Açılış Yıldönümleri olarak törensel, bilimsel ve kültürel içerikli programlarla kutlamakta; 22-28 Nisan tarihlerini kapsayan "Millî Egemenlik Haftası" içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

TBMM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 21 Ocak 2008 tarihinde imzalanan protokol ile Kurumumuza devredilen ve Ankara Mithatpaşa caddesinde bulunan TBMM Mustafa Necati Kültür Evi, Kurulumuza bağlı olarak çeşitli sanatsal ve sosyal faaliyetler için tahsis edilmektedir. TBMM Türk Sanat Müziği Korosu ile TBMM Türk Halk Müziği Korosu, Kurulumuza bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedirler.

Kurulumuz, 1985 yılından beri sürdürmekte olduğu yayın faaliyetleri kapsamında, günümüze kadar toplam 150'nin üzerinde eserin basımını gerçekleştirmiştir.

1 Ekim TBMM yeni Yasama Yılı'nın açılışı münasebetiyle TBMM'de gerçekleştirilen törenlerin ve genel seçimleri takiben gerçekleştirilen Milletvekilleri and içme törenleri Kurulumuz tarafından koordine edilmektedir.

10 Kasım Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümleri dolayısıyla 10 Kasım'larda, TBMM'de düzenlenen törenin koordinesi, Kurul tarafından yürütülmüştür.

Yıl içerisinde Ankara'da ve yurdun çeşitli illerinde Üniversitelerimiz, Vilayet ve Belediyelerle işbirliği yapılarak sempozyum, panel ve konferans şeklinde düzenlenen bilimsel toplantılarda, Millî Egemenlik kavramını, demokratik yapımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve fonksiyonlarını tanıtıcı konular öncelikle ele alınmakta ve bu toplantıların sonuçları kitap haline getirilerek Milletvekillerine, tüm üniversitelere, halk kütüphanelerine ve ilgili çevrelere ulaştırılmaktadır.