Sıra
No
Karar
No
Karar Tarihi

KARAR    (pdf formatındadır)
1 1 31/11/2015 Başkanlık Seçimi
2 2 13/01/2016

1- Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına,
2- Elektronik dilekçe sistemi üzerinden alınan dilekçelerin, elektronik olarak cevaplandırılması ve ilgililere e-Dilekçe sistemi üzerinden tebliğ yapılmasına,
3- Aynı konuya ilişkin yapılan başvuruların birleştirilerek karara bağlanması konularında Komisyon Başkanlığına yetki verilmesine,
4- Komisyon Başkanlık Divanı karar cetvellerinin resmi intranet adresinden duyurulmasına ve bu duyurunun Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yazılı olarak tebliğ edilmesine,
geçmiş yasama döneminde alınan kararların devamı niteliğinde karar verilmiştir.

3 3 13/01/2016 Aksaz Deniz Üs Komutanlığının güvenliği gerekçe gösterilerek, Muğla İli Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç Mahallesinin boşaltılmasına ilişkin uygulamalara son verilmesi talebini içeren dilekçelere ilişkin" 22. Yasama Dönemi 23 numaralı Komisyon Kararını aynen benimsemiştir.
4 4 13/01/2016 "Kayıp-kaçak kullanım bedelinin tüketicilerden haksız olarak tahsil edilmesi ve elektrik sayaçlarının tüketicinin talebi olmaksızın değiştirilerek bedelinin haksız olarak tüketiciye yüklenmesi" konulu 23. Yasama Dönemi 6 numaralı Komisyon Kararını aynen benimsemiştir.
5 5 13/01/2016 "Belediye imar planlarında okul alanı olarak ayrılan gayrimenkuller hakkında, ilgili idari makamlar tarafından yasal süresinde kamulaştırma veya imar planında revizyon işlemleri yapılmadığı için mülkiyet haklarının Anayasaya aykırı olarak sınırlandığı iddiasını içeren dilekçelere ilişkin" 22. Yasama Dönemi 16 numaralı Komisyon Kararının, TBMM Genel Kuruluna gönderilmesine yer olmadığına karar vermiştir.
6 6 01/06/2016 Gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılması için bir alt komisyon kurulmasına ve bu alt komisyonun görevleri ile ilgili olmak kaydıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkilerini kullanabilmesine karar verilmiştir.
7 7 01/06/2016 FOREX piyasasındaki aracı kurumların bireysel yatırımcıları mağdur ettikleri iddialarının için bir alt komisyon kurulmasına ve bu alt komisyonun görevleri ile ilgili olmak kaydıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkilerini kullanabilmesine karar verilmiştir.
8 8 01/06/2016 Kamuda çalışan engelli ya da engelli yakını bulunan işçiler için memurlara tanınan bazı hakların verilmesi için bir alt komisyon kurulmasına ve bu alt komisyonun görevleri ile ilgili olmak kaydıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkilerini kullanabilmesine karar verilmiştir.
9 9 01/06/2016 Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda engellilik oranına Herediter Anjiyoödem Hastalığının dahil edilememesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi yönündeki talebin incelenmesi için bir alt komisyon kurulmasına ve bu alt komisyonun görevleri ile ilgili olmak kaydıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkilerini kullanabilmesine karar verilmiştir.
10 10 01/06/2016 Araç muayene istasyonlarında muayene ücreti ödeme şeklinin incelenmesi için bir alt komisyon kurulmasına ve bu alt komisyonun görevleri ile ilgili olmak kaydıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ye yerinde inceleme yapmak yetkilerini kullanabilmesine karar verilmiştir.
11 11 01/06/2016 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; Koçhisar Barajı yapımında sular altında kalan Çorum ili Alaca ilçesi Kızılyar Köylüleri için yeni yerleşim yeri gösterilmemesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi konusunda Komisyonun yerinde inceleme yapmasına karar verilmiştir.
12 12 22.02.2017

3071 Sayılı Kanunun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki “Yerinde İnceleme Yapmak Yetkisi’nin, Dilekçe Komisyonu’nun görevleri ile ilgili olmak kaydıyla, Dilekçe Komisyonu adına Komisyon Başkanınca kullanılması kabul edilmiştir.

13 13 22.02.2017

Kamuda Çalışan Engelli Ya Da Yakını bulunan İşçiler için Memurlara Tanınan Bazı Hakların Verilmesi Talebini İçeren Dilekçe/Dilekçeler Hakkında Karar

14 14 22.02.2017

Araç Muayene İstasyonlarında Muayene Ücreti Ödeme Şekline İlişkin Talepler İçeren Dilekçe/Dilekçeler Hakkında Karar

15 15 22.02.2017

Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda Engellilik Oranına Herediter Anjiyoödem Hastalığının Dahil Erilememesi Sebebiyle Yaşanan Mağduriyetin Giderilmesi Talebini İçeren Dilekçe/Dilekçeler Hakkında Karar

16 16 22.02.2017

Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu”nun kurulması ve görevleriyle ilgili olarak 3071 Sayılı Kanunun 8’inci maddesindeki yetkileri kullanabilmesi kabul edilmiştir.

17 17 22.02.2017

Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nun kurulması ve görevleriyle ilgili olarak 3071 Sayılı Kanunun  8’inci  maddesindeki yetkileri kullanabilmesi kabul edilmiştir.

18 18 22.02.2017

Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nun kurulması ve görevleriyle ilgili olarak 3071 sayılı Kanunun 8’inci maddesindeki yetkileri kullanabilmesi kabul edilmiştir.

19 19 08/05/2018 Koçhisar Barajı Yapımında Sular Altında Kalan Çorum İli Alaca İlçesi Kızılyar Köyü Köylüleri İçin Yeni Yerleşim Yeri Gösterilmemesi Sebebiyle Yaşanan Mağduriyetin Giderilmesi Hakkında Karar Verilmiştir.
20 20 08/05/2018 Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması Ve Yaygınlaştırılması Hakkında Karar Verilmiştir.
21 21 08/05/2018 Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Hakkında Karar Verilmiştir.
22 22 08/05/2018 Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Hakkında Karar Verilmiştir.
23 23 08/05/2018 Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması Ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Hakkında Karar Verilmiştir.


GİRİŞ KOMİSYON HAKKINDA TARİHÇE MEVZUAT ÜYELER KAMU DENETÇİLİĞİ KOMİSYONA BAŞVURU DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ GENEL KURUL KARARLARI